Beskrivning av roller & ansvar för kollektivtrafiken i Värmland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beskrivning av roller & ansvar för kollektivtrafiken i Värmland"

Transkript

1 Sida 1(6) Enheten för kollektivtrafik Datum Beskrivning av roller & ansvar för kollektivtrafiken i Värmland PM Region Värmland - kommunalförbund Postadress Box KARLSTAD Besöksadress Lagergrens gata 2 Telefon vx Fax E-post Hemsida Organisationsnr Bankgiro

2 REGION VÄRMLAND Kollektivtrafikmyndigheten Den regionala kollektivtrafikmyndigheten i Värmland har placerats i Region Värmland, vilket innebär att regionfullmäktige är högsta beslutande organ. Under regionfullmäktige har det inrättats en kollektivtrafiknämnd med nio ledamöter och fem ersättare. Nämnden tar fram förslag till trafikförsörjningsprogram och är myndighetens uppdragsgivare gentemot trafikorganisatörerna att upphandla trafik enligt beslut om allmän trafikplikt. Planeringen av trafiken ska ske samordnat med övrig samhällsplanering. Den som är ledamot eller ersättare i kollektivtrafiknämnden kan inte samtidigt vara ledamot eller ersättare i styrelsen för Värmlandstrafik AB eller stadsbyggnadsnämnden i Karlstads kommun. Till stöd för kollektivtrafiknämnden finns en enhet för kollektivtrafik inom Region Värmland. Värmlandstrafik AB är ett kommunalt aktiebolag som är helägt av Region Värmland. Karlstadsbuss är den enhet under stadsbyggnadsnämnden i Karlstads kommun som upphandlar tätortstrafik i Karlstad. Värmlandstrafik och Karlstadsbuss är myndighetens trafikorganisatörer på delegation av myndigheten och fungerar därmed som en del av myndigheten inom delegationens område. 1.1 Delegation Regionfullmäktige har delegerat till Karlstads kommun att upphandla och teckna avtal om tätortstrafik inom kommunen och till Värmlandstrafik AB att upphandla och teckna avtal om all regional kollektivtrafik i Värmland, förutom den trafik som delegerats till Karlstads kommun. I delegationerna uttrycks att de båda trafikorganisatörernas arbete ska ske i nära samråd med varandra och med myndigheten, samt att båda ska verka för att öka det kollektiva resandet och öka marknadsandelen i förhållande till bilen. I delegationen ligger också ansvar för tillhörande uppgifter och driftsfrågor som trafikplanering, informationssystem och trafiktekniska frågor.

3 REGION VÄRMLAND Aktiviteter och genomförande Principer för genomförande Viktiga principer för genomförandet av trafikförsörjningsprogrammet är samverkan och tydlig ansvarsfördelning mellan aktörerna (kollektivtrafikmyndigheten, trafikorganisatörerna, kommunerna, landstinget och Trafikverket). Det är även betydelsefullt med regelbunden uppföljning av verksamheten samt regelbundna samråd med berörda parter för att löpande inhämta synpunkter och information om hur trafiken fungerar Tidsplan De målsättningar som presenteras i programmet är långsiktiga, med konkretisering av perioden 2017 till Det kommer att genomföras en årlig uppföljning av programmet och en större översyn en gång varje mandatperiod. 1.3 Ledning och styrning I Region Värmlands uppdrag som regional kollektivtrafikmyndighet ingår att arbeta med ledning och styrning. Med styrning avses de system, policys och rutiner som är själva infrastrukturen i styr- och ledningssystemet, exempelvis övergripande mål, resursfördelning, uppföljning och utvärdering. Ledning fokuserar på de informella processerna och hur hårdvaran i form av mål, budget och resultat hanteras och förverkligas i dialog och process inom organisationen. I framtagandet av trafikförsörjningsprogrammet har det genomförts ett brett samrådsförfarande. Det är betydelsefullt att samråd med berörda aktörer fortsätter att vara en del i myndighetens arbete. Viktiga parter att samråda med är trafikorganisatörerna, kommuner och landsting, representanter från näringslivet, samt medborgar-och resenärsorganisationer Politiskt samrådsforum Kollektivtrafiknämnden har tagit initiativ till ett politiskt samrådsforum mellan kollektivtrafiknämnden och trafikorganisatörerna för att diskutera trafikutveckling och andra frågor av gemensamt intresse. Samrådsforumet består av ordförande och vice ordförande i kollektivtrafiknämnden, Värmlandstrafik AB och Stadsbyggnadsnämnden i Karlstads kommun, samt respektive chefstjänsteman Fortlöpande samråd Ett fortlöpande samråd mellan myndigheten, kommunerna, landstinget samt trafikorganisatörerna är en förutsättning för ett effektivt resursutnyttjande i kollektivtrafiken. Kollektivtrafiknämndens samrådsforum och de regelbundna nätverksträffarna för ansvariga politiker och tjänstemän i kommunerna och landstinget är naturliga arenor för detta.

4 REGION VÄRMLAND Viktiga arbetsområden Några områden som är viktiga att arbeta särskilt med inom området för ledning och styrning är: Roller och ansvar Myndighetens roll och ansvar gentemot andra aktörer är en ständigt aktuell fråga. En del i det arbetet är att i kollektivtrafiknämnden ta fram tydliga principer för hur olika typer av frågor ska hanteras samt vilka frågor som nämnden ska ta ställning till. Uppföljning av verksamheten Årlig uppföljning av verksamhetens måluppfyllelse i förhållande till målen i trafikförsörjningsprogrammet är en viktig del i genomförandet. Kollektivtrafiknämnden har ansvar för att samla in information från trafikorganisatörerna och de kommersiella trafikentreprenörerna för uppföljning. Utvärderingen redovisas därefter för regionfullmäktige i ett samlat dokument. Samråd För att kollektivtrafiken ska bli en naturlig del i den regionala utvecklingen är det viktigt att stärka sambandet mellan kollektivtrafik och övrig samhällsplanering. Kollektivtrafikmyndigheten ska verka för att det i planeringsstadiet tas hänsyn till kollektivtrafikens förutsättningar och behov av infrastruktur. I kollektivtrafikmyndighetens arbete är därför löpande samråd med berörda aktörer viktigt. Samverkan med Trafikverket är en viktig del i detta. Forskning och utveckling Myndigheten har det övergripande ansvaret för kollektivtrafiken i Värmland. Därför är det betydelsefullt att löpande arbeta med att bygga upp myndighetens kunskapsbas och att i samarbete med trafikorganisatörerna utveckla kollektivtrafiken. Karlstads universitet är en betydelsefull resurs både vad gäller utveckling och kunskapsuppbyggande arbete. 1.4 Ansvarsfördelning Den grundläggande ansvarsfördelningen fastslås i Avtal om ansvar för den regionala kollektivtrafiken i Värmlands län. Avtalet bifogas som bilaga Kollektivtrafikmyndigheten Regionfullmäktiges ansvar Regionfullmäktige är högst beslutande organ och beslutar om principiellt viktiga frågor, bland annat trafikförsörjningsprogram, finansiering och riktlinjer för priser och produkter för trafik som bedrivs inom ramen för allmän trafikplikt. Regionfullmäktige godkänner även årlig uppföljning av måluppfyllelse enligt trafikförsörjningsprogrammet.

5 REGION VÄRMLAND Regionstyrelsens ansvar Regionstyrelsen är beredande inför regionfullmäktige av bland annat finansiering av regional kollektivtrafik. Styrelsen svarar även för verkställighet av fullmäktiges beslut och att arbeta med strategiskt viktiga frågor för länets utveckling. Styrelsen utövar ägaransvaret för Värmlandstrafik. Kollektivtrafiknämndens ansvar Kollektivtrafiknämnden ansvarar under regionfullmäktige för de uppgifter som följer av myndighetens ansvar, förutom när fullmäktige beslutat att uppgiften skall fullgöras av någon annan. Kollektivtrafiknämnden fullgör rollen som beställare/uppdragsställare åt myndigheten, utarbetar förslag till regionalt trafikförsörjningsprogram, beslutar om allmän trafikplikt, samt bereder strategiska kollektivtrafikfrågor som ska beslutas i fullmäktige. I rollen som beställare/uppdragsställare beslutar nämnden även om verksamhetsuppdrag till trafikorganisatörerna och om allmän trafikplikt. I nämndens arbete ingår även att sammanställa årlig rapport om den trafik som bedrivs enligt allmän trafikplikt. Trafikorganisatörernas ansvar I Avtal om ansvar för den regionala kollektivtrafiken i Värmlands län delegeras till Värmlandstrafik AB och Karlstads kommun (genom Karlstadsbuss) att upphandla och teckna avtal om trafik enligt allmän trafikplikt. I rollen som trafikorganisatör fungerar de som en del av myndigheten. De har ansvar för att genomföra verksamheten enligt de mål, inriktningar och direktiv som Region Värmland fastställer i egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet. En del i detta är att besluta om priser och produkter enligt regionfullmäktiges riktlinjer och med utgångspunkt från inriktning för självfinansieringsgrad. Trafikorganisatörerna svarar inom respektive område för planering avseende trafikanläggningar infrastruktur anpassad till respektive verksamhets förutsättningar, fastställda mål och förankrad i parternas planeringsprocess. Trafikorganisatörerna besitter den professionella yrkeskunskapen, varför de är en viktig part för myndigheten i arbetet med att ta fram stöd och underlag för politiska beslut. I rollen som trafikorganisatör ligger ett fortsatt uppdrag att driva utvecklingen av den praktiska verksamheten. En mer detaljerad redovisning av organisatörernas uppdrag framgår av avtalet Kommunerna och landstinget Kommunerna och landstinget är viktiga parter för dialog med Region Värmland i egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet och trafikorganisatörerna. De ansvarar för finansiering av kollektivtrafiken och har en viktig roll för samordning av övriga samhällsfinansierade persontransporter, exempelvis skoltrafik, färdtjänst och sjukresor. Kommunerna ansvarar även för bebyggelseplanering och är väghållare för det kommunala vägnätet och är därmed viktiga parter när det gäller kollektivtrafikens framkomlighet, bytespunkter, hållplatser, väntsalar och pendlar-

6 REGION VÄRMLAND parkeringar. Kommunerna har även ansvar för tillgänglighetsanpassning av gatu-, gång- och cykelvägnät för koppling till kollektivtrafiken Trafikverket Trafikverket är utförare av nationell plan för transportsystemet och länsplan för regional transportinfrastruktur i Värmland och fördelar de medel som är knutna till planerna, bland annat statens medfinansiering. Trafikverket är väghållare av det regionala och nationella vägnätet samt ansvarar för järnvägen i länet och för investeringarna i denna infrastruktur. Trafikverket ansvarar även för bytespunkter och tillgänglighetsanpassning inom både det nationella och regionala vägnätet Trafikentreprenörerna Trafikentreprenörerna är viktiga dialogparter för trafikorganisatörerna för att utveckla trafiksystemet.

REGION VÄRMLAND. Planerings- och uppföljningsprocess

REGION VÄRMLAND. Planerings- och uppföljningsprocess REGION VÄRMLAND Planerings- och uppföljningsprocess Regionalt trafikförsörjningsprogram 2014-2018 PU RTFP Antagen av Kollektivtrafiknämnden 2013-10-31 Enheten för kollektivtrafik Datum 2013-10-31 Ärendenummer

Läs mer

Resultat av genomförda samråd

Resultat av genomförda samråd Sida 1(5) Enheten för kollektivtrafik Datum 2015-11-26 Resultat av genomförda samråd PM Region Värmland - kommunalförbund Postadress Box 1022 651 15 KARLSTAD Besöksadress Lagergrens gata 2 Telefon 054-701

Läs mer

Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28

Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28 Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28 Ägardirektiv för Värmlandstrafik AB Ägardirektiv för verksamheten i Värmlandstrafik AB (nedan bolaget) antagna av Region Värmlands (nedan regionen) fullmäktige

Läs mer

Informationspunkter Länsdelsmöte 2018

Informationspunkter Länsdelsmöte 2018 Länsdelsmöten 2018 Informationspunkter Länsdelsmöte 2018 RTFP 2017-2021 Remiss förslag trafikutveckling 2019-2021 Bakgrund, syfte, arbets- och tidsplan i stort Framtida organisering och finansiering av

Läs mer

Trafikförsörjningsprogram ett verktyg för att välja avtalsformer

Trafikförsörjningsprogram ett verktyg för att välja avtalsformer Trafikförsörjningsprogram ett verktyg för att välja avtalsformer Trafikförsörjningsprogrammens innehåll Omfattning och behov av regional kollektivtrafik i länet Mål för kollektivtrafikförsörjningen Minskad

Läs mer

AVTAL OM ANSVAR FÖR DEN REGIONALA KOLLEKTIVTRAFI- KEN I VÄRMLANDS LÄN

AVTAL OM ANSVAR FÖR DEN REGIONALA KOLLEKTIVTRAFI- KEN I VÄRMLANDS LÄN AVTAL OM ANSVAR FÖR DEN REGIONALA KOLLEKTIVTRAFI- KEN I VÄRMLANDS LÄN Detta avtal ersätter hittillsvarande konsoitialavtal mellan Landstinget i Värmland och länets kommuner, nedan parterna, om den kollektiva

Läs mer

Framtida organisering och finansiering av kollektivtrafiken i Värmland Remiss och inriktning fortsatt arbete

Framtida organisering och finansiering av kollektivtrafiken i Värmland Remiss och inriktning fortsatt arbete Framtida organisering och finansiering av kollektivtrafiken i Värmland Remiss och inriktning fortsatt arbete Uppdrag fortsatt utredning 2017 Utredning 2016 om framtida organisering och finansiering av

Läs mer

Årlig rapport om kollektivtrafiken i Värmland 2014

Årlig rapport om kollektivtrafiken i Värmland 2014 Enheten för kollektivtrafik Mattias Landin, 054-701 11 02 mattias.landin@regionvarmland.se Datum 2015-11-26 Ärendenummer RVKN2015-37 Sida 1(10) Årlig rapport om kollektivtrafiken i Värmland 2014 Enligt

Läs mer

Ansvaret för kollektivtrafiken i Västra Götalands län

Ansvaret för kollektivtrafiken i Västra Götalands län Ansvaret för kollektivtrafiken i Västra Götalands län Bakgrund Utredning och dialog sedan 2007 Syftet är att skapa bättre förutsättningar för en god ägarstyrning av kollektivtrafiken som stämmer med ny

Läs mer

TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM 2014 2018. Remissutgåva

TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM 2014 2018. Remissutgåva TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM 2014 2018 REGIONALT trafikförsörjningsprogram 2014 2018 Remissutgåva t 1 u Innehåll Ordförklaringar 3 Bakgrund 4 Lagstiftningens intentioner 4 Nya möjligheter för kollektivtrafiken

Läs mer

Remiss - förslag till regionalt Trafikförsörjningsprogram

Remiss - förslag till regionalt Trafikförsörjningsprogram TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) Sektor kommunstyrelsen Diarienummer: KS.2016.46 Datum: 2016-03-03 Miljöplanerare Annika Friberg E-post: annika.friberg@ale.se Kommunstyrelsen Remiss - förslag till regionalt Trafikförsörjningsprogram

Läs mer

Utkast till Regionalt trafikförsörjningsprogram för Gävleborgs län. Remissversion maj 2012

Utkast till Regionalt trafikförsörjningsprogram för Gävleborgs län. Remissversion maj 2012 Utkast till Regionalt trafikförsörjningsprogram för Gävleborgs län Remissversion maj 2012 1. Inledning Ny kollektivtrafiklag Begreppsförklaring Beslut om allmän trafikplikt Trafikförsörjningsprogram Organisation

Läs mer

Trafikförsörjningsprogram Sörmland. Oskar Jonsson, Länstrafiken Mälardalen

Trafikförsörjningsprogram Sörmland. Oskar Jonsson, Länstrafiken Mälardalen Trafikförsörjningsprogram Sörmland Oskar Jonsson, Länstrafiken Mälardalen Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Regional kollektivtrafikmyndighet i Södermanlands län enligt lagen (2010:1065) om kollektivtrafik

Läs mer

Strategisk trafikplanering. Lund Oktober 2010 Björn Sundvall Svensk Kollektivtrafik

Strategisk trafikplanering. Lund Oktober 2010 Björn Sundvall Svensk Kollektivtrafik yy Strategisk trafikplanering Lund Oktober 2010 Björn Sundvall Svensk Kollektivtrafik Läns- och lokaltrafikens branschorganisation Grundat 1905 Medlemmar 21 Länstrafikbolag 7 primärkommunala + 80 Associerade

Läs mer

Reglemente för regionala utvecklingsnämnden

Reglemente för regionala utvecklingsnämnden Reglemente för regionala utvecklingsnämnden Nämndens ansvarsområden 1 Regionala utvecklingsnämnden svarar för de regionala utvecklingsfrågorna som Region Sörmland tilldelats med det statliga tillväxtuppdraget,

Läs mer

Transportstyrelsens tillsyn enligt kollektivtrafiklagen

Transportstyrelsens tillsyn enligt kollektivtrafiklagen PM 1 (6) Datum Handläggare Transportstyrelsens tillsyn enligt kollektivtrafiklagen Bakgrund Enligt lagen (2010:1065) om kollektivtrafik ska den myndighet som regeringen bestämmer utöva tillsyn över lagen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om kollektivtrafik; SFS 2010:1065 Utkom från trycket den 27 juli 2010 utfärdad den 15 juli 2010. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland 1 (9) 1 BAKGRUND 1.1 Förordningen om regionalt tillväxtarbete Detta dokument beskriver hur den framtida regionkommunen i Västmanland kan hantera det styrande strategidokumentet Regionalt utvecklingsprogram

Läs mer

HANDLINGSPLAN HÅLLBART RESANDE ÅTGÄRDER FÖR GÅNG, CYKEL OCH KOLLEKTIVTRAFIK

HANDLINGSPLAN HÅLLBART RESANDE ÅTGÄRDER FÖR GÅNG, CYKEL OCH KOLLEKTIVTRAFIK HANDLINGSPLAN HÅLLBART RESANDE ÅTGÄRDER FÖR GÅNG, CYKEL OCH KOLLEKTIVTRAFIK KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Teknik- och fastighetsnämnden Ansvarig samt giltighetstid: Sara Hesse, trafikingenjör, 2016-2018

Läs mer

2014-08-28. Vi blir Region Jönköpings län

2014-08-28. Vi blir Region Jönköpings län 2014-08-28 Region Jönköpings län Vi bildar region i Jönköpings län. Det är en resa mot en ny kraftfull och demokratiskt vald organisation med ansvar för hälso- och sjukvård och för regional utveckling

Läs mer

Remissvar förslag till Trafikförsörjningsprogram 2014-2018

Remissvar förslag till Trafikförsörjningsprogram 2014-2018 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Conny Wolbe,0550-88103 conny.wolbe@kristinehamn.se Datum 2013-01-13 Ks/2012:277 013 Trafikfrågor Remissvar förslag till Trafikförsörjningsprogram

Läs mer

REGION VÄRMLAND. Verksamhetsuppdrag för Karlstads kommun/karlstadsbuss 2015

REGION VÄRMLAND. Verksamhetsuppdrag för Karlstads kommun/karlstadsbuss 2015 REGION VÄRMLAND Regionala kollektivtrafikmyndighetens Verksamhetsuppdrag för Karlstads kommun/karlstadsbuss 2015 RKM VU 2015 Karlstads kommun/karlstadsbuss Beslutad av Kollektivtrafiknämnden 2014-06-26

Läs mer

Rubrik: Förordning (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur. Länsstyrelsen upprättar planen om inte annat följer av 17 i

Rubrik: Förordning (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur. Länsstyrelsen upprättar planen om inte annat följer av 17 i SFS nr: 1997:263 Departement/ myndighet: Näringsdepartementet Rubrik: Förordning (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur Utfärdad: 1997-05-15 Ändring införd: t.o.m. SFS 2009:239 1

Läs mer

26 augusti 2015 kl. 13.30. Sammanträdet inleds med besök från Region Värmland för att ta del av synpunkter kring utvecklingsarbetet Nya Perspektiv

26 augusti 2015 kl. 13.30. Sammanträdet inleds med besök från Region Värmland för att ta del av synpunkter kring utvecklingsarbetet Nya Perspektiv Till Kommunstyrelsen Tid och plats för sammanträde KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2015-08-19 Kommunstyrelsens sammanträdesrum den 26 augusti 2015 kl. 13.30 Sammanträdet inleds med besök från Region Värmland för

Läs mer

REGION VÄRMLAND. Verksamhetsuppdrag för Värmlandstrafik 2014

REGION VÄRMLAND. Verksamhetsuppdrag för Värmlandstrafik 2014 REGION VÄRMLAND Regionala kollektivtrafikmyndighetens Verksamhetsuppdrag för Värmlandstrafik 2014 RKM VU 2014 VTAB Beslutad av Kollektivtrafiknämnden 2013-10-31 Enheten för kollektivtrafik Datum 2013-10-31

Läs mer

Kerstin Åklundh Infrastrukturstrateg Region Skåne kerstin.aklundh@skane.se 0703-588512 MEDBORGARDIALOG I KÄVLINGE 2015-04-09

Kerstin Åklundh Infrastrukturstrateg Region Skåne kerstin.aklundh@skane.se 0703-588512 MEDBORGARDIALOG I KÄVLINGE 2015-04-09 Kerstin Åklundh Infrastrukturstrateg Region Skåne kerstin.aklundh@skane.se 0703-588512 MEDBORGARDIALOG I KÄVLINGE 2015-04-09 Det öppna Skåne 2030 Skånes regionala utvecklingsstrategi Region Skåne har statens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2018-11-28 274 KS 338/18 Samverkansavtal för Stadstrafiken i Göteborg, Mölndal och Partille Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

2011-12-13. Från 2012-01-01 utgör kommunalförbundet även regional kollektivtrafikmyndighet enligt lag om kollektivtrafik (2010:1065)

2011-12-13. Från 2012-01-01 utgör kommunalförbundet även regional kollektivtrafikmyndighet enligt lag om kollektivtrafik (2010:1065) FÖRBUNDSORDNING Region Värmland - kommunalförbund har tillkommit som ett led i ett fördjupat samarbete mellan kommunerna och landstinget i Värmland för att stärka den demokratiska förankringen i utvecklingsarbetet

Läs mer

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland med utblick till samt avstämning av kollektivtrafikens samverkansformer

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland med utblick till samt avstämning av kollektivtrafikens samverkansformer Remiss till kollektivtrafikråden: Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland 2017-2020 med utblick till 2035 - samt avstämning av kollektivtrafikens samverkansformer Hösten 2012 fastställde

Läs mer

Ny årlig planeringsprocess för genomförande av länsplanen i Värmland. Bilaga 1. Grums Kommun

Ny årlig planeringsprocess för genomförande av länsplanen i Värmland. Bilaga 1. Grums Kommun Grums Kommun Plan för investeringar i infrastruktur och kollektivtrafikåtgärder 1 Innehåll 1 Kommunens förutsättningar för planering och investeringar i transportinfrastruktur... 3 1.1 Kommunala mål och

Läs mer

REGION VÄRMLAND. Verksamhetsuppdrag för Karlstads kommun/karlstadsbuss 2014

REGION VÄRMLAND. Verksamhetsuppdrag för Karlstads kommun/karlstadsbuss 2014 REGION VÄRMLAND Regionala kollektivtrafikmyndighetens Verksamhetsuppdrag för Karlstads kommun/karlstadsbuss 2014 RKM VU 2014 Karlstads kommun/karlstadsbuss Beslutad av Kollektivtrafiknämnden 2013-10-31

Läs mer

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans 1 Bakgrund Juni 2012 ansöker landstingsfullmäktige om att få bilda region i Östergötland Maj 2013 startar Utveckling Östergötland arbetet med att:

Läs mer

Samverkansavtal för skärgårdstrafik

Samverkansavtal för skärgårdstrafik TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 (2) Kalmar Länstrafik Datum 2017-03-29 Diarienummer 170254 Samverkansavtal för skärgårdstrafik Förslag till beslut 1. Landstingsfullmäktige godkänner samverkansavtal om skärgårdstrafik

Läs mer

Kallelse till möte med direktionens arbetsutskott för kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Kallelse till möte med direktionens arbetsutskott för kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Sid 1 av 10 Datum 2012-09-05 Diarienr Marika Bystedt 072-521 07 61 Kallelse till möte med direktionens arbetsutskott för kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Härmed kallas du till möte med

Läs mer

SFI som matchningsverktyg

SFI som matchningsverktyg Region Värmland Britta Zetterlund-Johansson SFI som matchningsverktyg Region Värmland, Länsstyrelsen Värmland, Arbetsförmedlingen och länets kommuner startar upp ett stort projekt för att underlätta för

Läs mer

Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden DAGORDNING Datum 2017-02-06 1 (6) Sammanträde i kollektivtrafiknämnden Ledamöter och ersättare i kollektivtrafiknämnden kallas till sammanträde. Tid: 2017-02-06 09.30 Plats: Hässleholm, Skånetrafiken 1.

Läs mer

Principer för ny tjänstemannaorganisation under landstingsstyrelsen med anledning av den nya politiska organisationen

Principer för ny tjänstemannaorganisation under landstingsstyrelsen med anledning av den nya politiska organisationen Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-01-21 LS 1411-1350 Landstingsstyrelsen Principer för ny tjänstemannaorganisation under landstingsstyrelsen med anledning av den

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting Sveriges Kommuner och Landsting Infrastruktur och trafik Kollektivtrafik Sara Rhudin Sveriges Kommuner och Landsting Sveriges Kommuner och Landsting Sveriges största arbetsgivarorganisation. Intresseorganisation

Läs mer

STYRDOKUMENT Instruktion för kommundirektören i Eskilstuna kommun

STYRDOKUMENT Instruktion för kommundirektören i Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 1 (5) STYRDOKUMENT Instruktion för kommundirektören i Eskilstuna kommun Beslutad när Kommunstyrelsen 2018-03-13, 36 Beslutad av Diarienummer Kommunstyrelsen KSKF/2018:53 Ersätter Gäller

Läs mer

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland 1(8) Landstingsstyrelsen Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland Inledning Regionfrågan har diskuterats under lång tid i Sverige och i Östergötland. I mars 2008 undertecknade partidistrikten

Läs mer

Kallelse till möte med kollektivtrafiknämnden den 12 maj 2015

Kallelse till möte med kollektivtrafiknämnden den 12 maj 2015 2015-05-04 Kollektivtrafikförvaltningen Helene Gustafsson Tfn 018-611 19 67 E-post helene.gustafsson@ul.se Kollektivtrafiknämnden Kallelse till möte med kollektivtrafiknämnden den 12 maj 2015 Lokal: Landstingets

Läs mer

Översyn av regionalt trafikförsörjningsprogram avseende trafikutveckling

Översyn av regionalt trafikförsörjningsprogram avseende trafikutveckling Kollektivtrafiknämnden PM 1(13) 3 Bilagor Översyn av regionalt trafikförsörjningsprogram 2017-2021 avseende trafikutveckling 2019-2021 Minst en gång varje mandatperiod ska det genomföras en större revidering

Läs mer

REGION VÄRMLAND. Verksamhetsuppdrag för Karlstads kommun/karlstadsbuss 2016

REGION VÄRMLAND. Verksamhetsuppdrag för Karlstads kommun/karlstadsbuss 2016 REGION VÄRMLAND Regionala kollektivtrafikmyndighetens Verksamhetsuppdrag för Karlstads kommun/karlstadsbuss 2016 RKM VU 2016 Karlstads kommun/karlstadsbuss Beslutad av Kollektivtrafiknämnden 2015-06-25

Läs mer

Värmlands län, del 1 - Behovskartläggning regionala strukturfondsprogrammet Norra Mellansverige avseende investeringar i bredbandsinfrastruktur

Värmlands län, del 1 - Behovskartläggning regionala strukturfondsprogrammet Norra Mellansverige avseende investeringar i bredbandsinfrastruktur Sida 1(4) Datum 2015-06-26 Värmlands län, del 1 - Behovskartläggning regionala strukturfondsprogrammet Norra Mellansverige avseende investeringar i bredbandsinfrastruktur Behovskartläggningens syfte och

Läs mer

Granskningsredogörelse Trafikförsörjning Skelleftebuss AB

Granskningsredogörelse Trafikförsörjning Skelleftebuss AB Granskningsredogörelse Trafikförsörjning Skelleftebuss AB Linda Marklund Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfråga...2

Läs mer

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Datum Dnr 20141204 14105 Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Fastställd av regionstyrelsen 20141204 41, att gälla från 20150101. Delegation och verkställighet Delegationsbeslut är ett beslut

Läs mer

Vägledning för regionala kollektivtrafikmyndigheter

Vägledning för regionala kollektivtrafikmyndigheter Vägledning för regionala kollektivtrafikmyndigheter BEGREPP OCH METODER FÖR DEN ÅRLIGA RAPPORTEN Vägledning för regionala kollektivtrafikmyndigheter 1 Bakgrund De regionala kollektivtrafikmyndigheterna

Läs mer

Årlig uppföljning av Regionalt trafikförsörjningsprogram 2014-2018

Årlig uppföljning av Regionalt trafikförsörjningsprogram 2014-2018 Enheten för kollektivtrafik RAPPORT Datum 2015-03-26 Ver 0.3 Ärendenummer RVKN2015-9 Sida 1(26) Årlig uppföljning av Regionalt trafikförsörjningsprogram 2014-2018 REGION VÄRMLAND - KOMMUNALFÖRBUND Postadress

Läs mer

Christer Pålsson, kommunchef Susan Elmlund, sekreterare

Christer Pålsson, kommunchef Susan Elmlund, sekreterare 1(7) Plats och tid Findus, Bjuv, kl 12.00-12.15 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordförande Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Beslut om att bevilja medel till Region Värmland för projekt Tekniskt stöd för Strukturfondspartnerskapet i Norra Mellansverige.

Beslut om att bevilja medel till Region Värmland för projekt Tekniskt stöd för Strukturfondspartnerskapet i Norra Mellansverige. Enheten för ekonomi Hanna Bäckman, 054-7011036 Hanna.backman@regionvarmland.se TJÄNSTEUTLÅTANDE REGIONSTYRELSEN REGION VÄRMLAND RV2015-634 Sida 1(5) Beslut om att bevilja medel till Region Värmland för

Läs mer

Förslag på ny ansvars- och beslutsordning avseende investeringsstrategi

Förslag på ny ansvars- och beslutsordning avseende investeringsstrategi Trafiknämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2012-04-19 1 (1) Identitet TN 1204-0100 Handläggare Björn Holmberg 08-686 1588 Förslag på ny ansvars- och beslutsordning avseende investeringsstrategi Trafiknämnden

Läs mer

Kallelse till möte med direktionen för kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Kallelse till möte med direktionen för kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Sid 1 av 6 Datum 2013-02-12 Diarienr Marika Bystedt 072-521 07 61 Kallelse till möte med direktionen för kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Härmed kallas du till möte med direktionen Tid:

Läs mer

Överenskommelse om behörighet för Stockholms läns landsting att fatta beslut om allmän trafikplikt gällande regional tågtrafik i östra Sverige

Överenskommelse om behörighet för Stockholms läns landsting att fatta beslut om allmän trafikplikt gällande regional tågtrafik i östra Sverige BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Richard Widén 2014-05-19 TN 2014-36 Trafiknämnden Överenskommelse om behörighet för Stockholms läns landsting att fatta beslut om allmän trafikplikt gällande regional

Läs mer

SKRIVELSE Yttrande över Sveriges Kommuners och Landstings framtida roll och engagemang i kollektivfrågor

SKRIVELSE Yttrande över Sveriges Kommuners och Landstings framtida roll och engagemang i kollektivfrågor Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1C Ankom Stockholms läns landsting- Dnr: 2011-09- 0 8 2011-09-08 Landstingsstyrelsen LS 1108-1105 UNDSTiNGSSTYRELSFN 1 1-09- 20 * 0 1 0 Yttrande

Läs mer

REGION VÄRMLAND. Verksamhetsuppdrag för Karlstads kommun/karlstadsbuss 2017

REGION VÄRMLAND. Verksamhetsuppdrag för Karlstads kommun/karlstadsbuss 2017 REGION VÄRMLAND Regionala kollektivtrafikmyndighetens Verksamhetsuppdrag för Karlstads kommun/karlstadsbuss 2017 RKM VU 2017 Karlstads kommun/karlstadsbuss Beslutad av Kollektivtrafiknämnden 2016-12-01

Läs mer

Reglemente för Samverkansnämnden för sydöstra sjukvårdsregionen

Reglemente för Samverkansnämnden för sydöstra sjukvårdsregionen TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 (1) Landstingsdirektörens stab Datum 2018-09-27 Diarienummer 180762 Regionfullmäktige Reglemente för Samverkansnämnden för sydöstra sjukvårdsregionen Förslag till beslut Regionfullmäktige

Läs mer

Presidiets förslag Regionstyrelsen utser Per Persson att jämte ordföranden justera protokollet.

Presidiets förslag Regionstyrelsen utser Per Persson att jämte ordföranden justera protokollet. Föredragningslista Sammanträdesdatum 2012-06-27 Regionstyrelsen Tid Onsdag 27 juni 2012, kl 09:00 12:00 Plats Regionens Hus, Södra vägen 9, Halmstad Sammanträdeslokal Borgsalen 1 Justering Regionstyrelsen

Läs mer

REGION VÄRMLAND. Verksamhetsuppdrag för Värmlandstrafik AB 2015

REGION VÄRMLAND. Verksamhetsuppdrag för Värmlandstrafik AB 2015 REGION VÄRMLAND Regionala kollektivtrafikmyndighetens Verksamhetsuppdrag för Värmlandstrafik AB 2015 RKM VU 2015 VTAB Beslutad av Kollektivtrafiknämnden 2014-06-26 Enheten för kollektivtrafik Datum 2014-06-26

Läs mer

Regionalt trafikförsörjningsprogram 2014 2018

Regionalt trafikförsörjningsprogram 2014 2018 Regionalt trafikförsörjningsprogram 2014 2018 Region Värmland t 1 u Innehåll Ordförklaringar 3 Bakgrund 4 Lagstiftningens intentioner 4 Nya möjligheter för kollektivtrafiken 4 Nationella transportpolitiska

Läs mer

Beslut om allmän trafikplikt för sjötrafik på sträckan Nybroplan-Mor Annas brygga

Beslut om allmän trafikplikt för sjötrafik på sträckan Nybroplan-Mor Annas brygga 1(5) Jens Plambeck 08-6861651 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2018-06-19 punkt 25 Beslut om allmän trafikplikt för sjötrafik på sträckan Nybroplan-Mor Annas brygga beskrivning Trafiknämnden föreslås

Läs mer

Instruktion för kommundirektören i Eskilstuna kommun

Instruktion för kommundirektören i Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2018-02-12 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2018:53 Birgitta Berg 016-710 18 33 1 (2) Kommunstyrelsen Instruktion för kommundirektören i Eskilstuna kommun Förslag till

Läs mer

Förbundsordning för Region Värmland

Förbundsordning för Region Värmland KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2006-12-14 Ersätter: 2000-11-23 Gäller fr o m: 2006-12-14 Förbundsordning för Region Värmland Region Värmland -

Läs mer

Kollektivtrafiken i en regionkommun Bilaga 1

Kollektivtrafiken i en regionkommun Bilaga 1 Sammanfattning Västerbottens läns landsting ansöker om att få bilda regionkommun från 1 januari 2019. Då upphör Region Västerbotten som organisation. Bildandet av regionkommun innebär bl.a. att Västerbottens

Läs mer

Ansvar och uppgifter för regiondirektör, förvaltningsdirektör och nämndansvarig tjänsteman

Ansvar och uppgifter för regiondirektör, förvaltningsdirektör och nämndansvarig tjänsteman LEDNING OCH ORGANISATION 1 (5) 1. REGIONDIREKTÖRENS ANSVAR OCH UPPGIFTER 1.1 Uppdragsgivare Regiondirektören tillsätts och avvecklas av regionstyrelsen efter beredning av regionstyrelsens presidium. Regiondirektören

Läs mer

För att programmet ska ha betydelse för budget, planering, samråd och remissförfarande bör programmet vara klart våren 2012.

För att programmet ska ha betydelse för budget, planering, samråd och remissförfarande bör programmet vara klart våren 2012. Reviderad -05-06 Projektbeskrivning Regionalt trafikförsörjningsprogram med strategisk inriktning för Södermanlands, Västmanlands och Örebro län 1. Bakgrund Kollektivtrafikansvarig myndighet, ansvarar

Läs mer

Regionalt trafikförsörjningsprogram

Regionalt trafikförsörjningsprogram Hela resan ska vara smidig för alla. Var får bussarna ta plats? Vi behöver samarbeta för framtidens kollektivtrafik! Vi måste ha hållbarhet i ekonomin också. Hållbarhet ska genomsyra allt! Samarbete på

Läs mer

REGIONALT TRAFIKFÖRSÖRJNINGS- PROGRAM 2017 2021

REGIONALT TRAFIKFÖRSÖRJNINGS- PROGRAM 2017 2021 REGIONALT TRAFIKFÖRSÖRJNINGS- PROGRAM 2017 2021 REMISSVERSION 0.5.2 REGION VÄRMLAND 2015 ENHETEN FÖR KOLLEKTIVTRAFIK 1 ORDFÖRKLARINGAR ALLMÄN TRAFIKPLIKT Beslut om allmän trafikplikt innebär att den regionala

Läs mer

Beslut om allmän trafikplikt för kollektivtrafik på vatten i Stockholms mellanskärgård

Beslut om allmän trafikplikt för kollektivtrafik på vatten i Stockholms mellanskärgård 1(5) Strategisk utveckling Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-10-18 Trafiknämnden 2017-11-21, punkt 7 Ärende TN 2017-1452 Infosäkerhetsklass K1 (Öppen) Beslut om allmän

Läs mer

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-03-25 Närvarande: F.d. justitierådet Staffan Magnusson, f.d. regeringsrådet Lars Wennerström och regeringsrådet Eskil Nord. Ny kollektivtrafiklag Enligt

Läs mer

Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden Kollektivtrafiknämnden PROTOKOLLSUTDRAG Datum 2016-03-14 1 (2) 16 Yttrande. Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2016 Diarienummer 1402020 Kollektivtrafiknämndens beslut 1. Kollektivtrafiknämnden tillstyrker

Läs mer

Samrådsstruktur mellan Region Östergötland och länets kommuner

Samrådsstruktur mellan Region Östergötland och länets kommuner BESLUTSUNDERLAG 1/2 2015-04-15 Dnr: RS 2015-277 Regionstyrelsen Samrådsstruktur mellan Region Östergötland och länets kommuner Bakgrund Enligt lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Plats och tid Kommunhuset den 12 juni 2015 kl. 08.00 10.00 Beslutande Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Lars Hollner (S) Ann Petersson

Läs mer

Samverkansavtal för gemensam Ambulansdirigeringsnämnd mellan Landstinget i Uppsala Län och Landstinget Västmanland från och med 1 mars 2015

Samverkansavtal för gemensam Ambulansdirigeringsnämnd mellan Landstinget i Uppsala Län och Landstinget Västmanland från och med 1 mars 2015 RIKTLINJE 1 (5) Landstinget i Uppsala Län och Landstinget Västmanland, nedan kallat parterna, har träffat följande överenskommelse om gemensam Ambulansdirigeringsnämnd. Landstinget Västmanland är värdlandsting

Läs mer

Regionalt utvecklingsarbete inom den sociala barn- och ungdomsvården. - Handlingsplan 2015-2016

Regionalt utvecklingsarbete inom den sociala barn- och ungdomsvården. - Handlingsplan 2015-2016 Sida 1(8) Vård,omsorg, e-hälsa och folkhälsa, Nya Perspektiv Birgitta Svensson, 054-701 11 35 Birgitta.svensson@regionvarmland.se Karin Thyselius 054-701 1134 Karin.thyselius@regionvarmland.se Datum 2015-03-17

Läs mer

Kommunstyrelsen. Ärende 7

Kommunstyrelsen. Ärende 7 Kommunstyrelsen Ärende 7 Näringslivsenheten Stefan Johannesen, 0571-282 46 stefan.johannesen@eda.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-11-30 Sida 1(3) Regionalt trafikförsörjningsprogram 2017-2021 Beredning

Läs mer

Fullmäktige. Ansvarssystemet i kommunalförbund

Fullmäktige. Ansvarssystemet i kommunalförbund Ansvarssystemet i kommunalförbund Fullmäktige Fullmäktige uppdragsgivare till nämnder, styrelse och revisorer i form av högsta beslutande organ i förbundet. Fullmäktige prövar också årligen ansvaret av

Läs mer

PRIO - analys och handlingsplan

PRIO - analys och handlingsplan Protokoll Sammanträdesdatum 2015-09-03 Sida 13(25) Socialnämndens arbetsutskott Sn/2015:240 SNau 102 PRIO - analys och handlingsplan Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden tackar för informationen

Läs mer

Beslut om allmän trafikplikt

Beslut om allmän trafikplikt PM 1 (5) Handläggare Anders Lennartsson Beslut om allmän trafikplikt Sammanfattning ÖstgötaTrafiken har, i sin roll som stöd till den regionala kollektivtrafikmyndigheten, genomfört trafikpliktsutredning

Läs mer

REGLEMENTE FÖR REGIONSTYRELSE, NÄMNDER OCH REVISORERNA I REGION SKÅNE

REGLEMENTE FÖR REGIONSTYRELSE, NÄMNDER OCH REVISORERNA I REGION SKÅNE REGLEMENTE FÖR REGIONSTYRELSE, NÄMNDER OCH REVISORERNA I REGION SKÅNE AVDELNING I Tillämpningsområde 1 Detta reglemente gäller för regionstyrelsen och dess utskott och beredningar samt för nedanstående

Läs mer

Program med riktlinjer för uppföljning och insyn av verksamheter som bedrivs av privata utförare

Program med riktlinjer för uppföljning och insyn av verksamheter som bedrivs av privata utförare Program med riktlinjer för uppföljning och insyn av verksamheter som bedrivs av privata utförare 2016 2019 Antaget av kommunfullmäktige 2016-09-26 DOKUMENT 1 (4) DATUM 2016-07-06 Dnr KS/2016/0240 KOMMUNSTYRELSEN

Läs mer

Ny organisation Näringslivssamverkan

Ny organisation Näringslivssamverkan Kommunledningsförvaltningen Anders Dahlén,0550-88001 anders.dahlen@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-04-15 Ks/2014:246 000 Organisation Sida 1(3) Ny organisation Näringslivssamverkan Förslag

Läs mer

Frågor och svar Region i Örebro län

Frågor och svar Region i Örebro län Projekt Region 2015 Frågor och svar Region i Örebro län Vad är poängen med att bilda en region inom Örebro län? Erfarenheter från tidigare regionbildningar i Sverige visar bland annat på följande positiva

Läs mer

RUTINER FÖR LEDNING OCH STYRNING INOM DU- NÄMNDEN OCH DESS UTSKOTT

RUTINER FÖR LEDNING OCH STYRNING INOM DU- NÄMNDEN OCH DESS UTSKOTT Tiina Olofsson 2012-03-06 RE-REV12-009 RUTINER FÖR LEDNING OCH STYRNING INOM DU- NÄMNDEN OCH DESS UTSKOTT SAMMANFATTNING Enligt revisionsplanen för 2011 har vi genomfört en granskning av vilka rutiner

Läs mer

Svar angående förfrågan till parterna i Avtal om medfinansiering av transportslagsövergripande infrastrukturåtgärder i Västsverige Västsvenska paketet

Svar angående förfrågan till parterna i Avtal om medfinansiering av transportslagsövergripande infrastrukturåtgärder i Västsverige Västsvenska paketet 01054 1(1) Datum Diarienummer 2014-11-19 RS140090 Göteborgs Stad Stadsledningskontoret 404 82 Göteborg Svar angående förfrågan till parterna i Avtal om medfinansiering av transportslagsövergripande infrastrukturåtgärder

Läs mer

Instruktion till kommunchef

Instruktion till kommunchef INSTRUKTION 1(7) Dokumentnamn Instruktion kommunchef Dokumentägare Kommunstyrelsen Författningsstöd Kommunallagen Dokumentansvarig Kommunstyrelsens ordförande Dokumenttyp Omfattning Instruktion Internt

Läs mer

Bilaga 3. Specifika ägardirektiv för AB Storstockholms Lokaltrafik. Nuvarande lydelse. Föreslagen lydelse

Bilaga 3. Specifika ägardirektiv för AB Storstockholms Lokaltrafik. Nuvarande lydelse. Föreslagen lydelse Bilaga 3 Specifika ägardirektiv för AB Storstockholms Lokaltrafik Nuvarande lydelse AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) ägs av Stockholms läns landsting. Syftet med bolagsformen är att skapa förutsättningar

Läs mer

Regionala trafikförsörjningsprogram för hållbar utveckling av kollektivtrafiken. En vägledning och ett verktyg

Regionala trafikförsörjningsprogram för hållbar utveckling av kollektivtrafiken. En vägledning och ett verktyg Regionala trafikförsörjningsprogram för hållbar utveckling av kollektivtrafiken En vägledning och ett verktyg 1 2 Omslagsfoto: Thomas Henrikson Innehållsförteckning FÖRORD Sid 5 EN VÄGLEDNING FÖR STÖD

Läs mer

Beslut om allmän trafikplikt för pendelbåtstrafik på linjen Ekerö Klara Mälarstrand

Beslut om allmän trafikplikt för pendelbåtstrafik på linjen Ekerö Klara Mälarstrand 1(5) Handläggare Jens Plambeck 08-6861651 Jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2014-06-03, punkt 9 Beslut om allmän trafikplikt för pendelbåtstrafik på linjen Ekerö Klara Mälarstrand Ärendebeskrivning Trafiknämnden

Läs mer

Diskussionsunderlag avseende höghastighetståg i Stockholmsregionen

Diskussionsunderlag avseende höghastighetståg i Stockholmsregionen 1(8) Diskussionsunderlag avseende höghastighetståg i Stockholmsregionen Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen 105 73 Stockholm Leveransadress: Lindhagensgatan 100 Godsmottagningen 112 51 Stockholm

Läs mer

Instruktion för stadsdirektören

Instruktion för stadsdirektören 1 (5) DATUM DNR 2018-04-12 KS/2018:150 Instruktion för stadsdirektören Antagen av kommunstyrelsen den 7 maj 2018. 2 (5) Bakgrund Kommunallagen (SFS 2017:725) 7 kap. 1-3 reglerar stadsdirektörens uppdrag:

Läs mer

Överenskommelse inför beslut om allmän trafikplikt för Öresundstågssystemet

Överenskommelse inför beslut om allmän trafikplikt för Öresundstågssystemet TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 (2) Regional kollektivtrafikmyndighet Datum 2018-01-17 Diarienummer 180149 Landstingsfullmäktige Överenskommelse inför beslut om allmän trafikplikt för Öresundstågssystemet Förslag

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag av Region Kronoberg

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag av Region Kronoberg Plan Process: Planering, ledning Giltig fr.o.m: 2015-07-0109-30 Giltig t.o.m: 2018-12-31 Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag av Region Kronoberg 1

Läs mer

~01~ ~~9- '~ ~~~ Överenskommelse om kollektivtrafiken isörmland. ÖVERENSKOMMELSE ~jq

~01~ ~~9- '~ ~~~ Överenskommelse om kollektivtrafiken isörmland. ÖVERENSKOMMELSE ~jq Kommunstyrelsen ~01~ ~~9- '~ ~~~ Kommunstyrelsens handling nr 53/2011 ÖVERENSKOMMELSE 2011-06-09 ~jq R.EGIONFÖI~BL14bfiT ~(~R1~ILAND.~I71C,

Läs mer

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen Sunne kommun beslutar; att godkänna förslag till Samverkansavtal-Värmland.

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen Sunne kommun beslutar; att godkänna förslag till Samverkansavtal-Värmland. TJÄNSTESKRIVELSE Datum DNR: KS2017/168/01 Sida 2018-02-25 1 (2) Kommunstyrelsen Upprättande av samverkansavtal mellan kommunerna i Värmland och regionen KS2017/168/01 Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen

Läs mer

17 Föregående protokoll Anmäls att kollektivtrafiknämndens protokoll från sammanträdet 2015 02 02 har justerats.

17 Föregående protokoll Anmäls att kollektivtrafiknämndens protokoll från sammanträdet 2015 02 02 har justerats. PROTOKOLL 5 Organ Plats Kollektivtrafiknämnden Kollektivtrafikmyndigheten, Ängsgärdsgatan 12, Västerås Tidpunkt Måndagen den 30 mars 2015 klockan 09.00 11.30 Ledamöter Ersättare Övriga Tommy Levinsson

Läs mer

Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik i Vallentuna

Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik i Vallentuna 1(5) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2016-09-27, punkt 14 Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik i Vallentuna beskrivning Trafiknämnden föreslås besluta om

Läs mer

Allmän trafikplikt för stadstrafiken i Linköping och Norrköping samt kungörelse av beslut

Allmän trafikplikt för stadstrafiken i Linköping och Norrköping samt kungörelse av beslut BESLUTSUNDERLAG 1/1 Ledningsstaben Eva Skagerström 2018-02-15 TSN 2018-31 Trafik- och samhällsplaneringsnämnden Allmän trafikplikt för stadstrafiken i Linköping och Norrköping samt kungörelse av beslut

Läs mer

24 Hede stationshus avsiktsförklaring om samplanering RS160602

24 Hede stationshus avsiktsförklaring om samplanering RS160602 24 Hede stationshus avsiktsförklaring om samplanering RS160602 Ärendet Förslag föreligger om att anta avsiktsförklaring för Hede Stationshus. Avsiktsförklaringen innebär bland annat att Hallandstrafiken

Läs mer