Ny organisation Näringslivssamverkan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ny organisation Näringslivssamverkan"

Transkript

1

2

3 Kommunledningsförvaltningen Anders Dahlén, Tjänsteskrivelse Datum Ks/2014: Organisation Sida 1(3) Ny organisation Näringslivssamverkan Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att bilda ett nytt kommunalt aktiebolag. Kommunfullmäktige beslutar att ett Näringslivsråd bildas som referensgrupp till det nya aktiebolaget. Kommunfullmäktige beslutar att det driftsbidrag som betalas ut till Närsam upphör och övergår till det nya aktiebolaget. Kommunfullmäktige beslutar att kostnader som uppstår i samband med bildande av aktiebolag finansieras av kommunfullmäktiges reserv. Kommunfullmäktige beslutar att kommunchefen får i uppdrag att ta fram namnförslag på aktiebolaget och förslag på nya ägardirektiv. Kommunfullmäktige beslutar att med anledning av ny organisationsform ska styrdokumentet Näringslivspolitisk plan ånyo följas upp. Sammanfattning Med anledning av tveksamheter kring nuvarande driftsform som näringslivssamverkan (Närsam) har idag, har uppdraget varit att se över och föreslå en ny organisationsform. Anledningen till tveksamheterna är att nuvarande driftsform inte följer LOU (Lagen om offentlig upphandling). Sedan 2000 har ansvaret för att stödja, stimulera och utveckla näringslivet i Kristinehamn legat hos Näringslivssamverkan (Närsam). Verksamheten finansieras, årligen, av kommunala medel. Det förslag som presenteras på ny driftsform är ett nytt kommunalt aktiebolag. Det nya bolaget blir kommunens näringslivsbolag som ska arbeta med etableringar, stöd till befintliga företag samt entreprenörskap och nyföretagande. Det bidrag som årligen betalats ut till Närsam ekonomiska förening upphör och överförs istället till det nybildade bolaget. Som referensgrupp till det nya aktiebolaget bildas ett Näringslivsråd. I näringslivsrådet ingår förslagsvis åtta representanter som nomineras från företag/intresseorganisationer. Näringslivsrådet ska stärka kommunens dialog KRISTINEHAMNS KOMMUN E-post Postadress 1. Kommunledningsförvaltningen Kristinehamn Besöksadress Uroxen Kungsgatan 30 Telefon vx Fax Bankgiro Organisationsnr

4 2 med näringslivet och tycka till i frågor om tillväxt både i närtid och i ett mer långsiktigt perspektiv. Beslutsunderlag Ksau 201, Tjänsteskrivelse Skickas till Kommunchef Ekonomichef Näringslivssamverkan Ärendet Bakgrund Med anledning av tveksamheter kring den driftsform som näringslivssamverkan har idag har kommunchefen fått uppdraget att se över en ny näringslivsorganisation. Näringslivssamverkan Närsam Sedan 1 januari 2000 har ansvaret för att stödja, stimulera och utveckla näringslivet i Kristinehamn legat hos Näringslivssamverkan. Näringslivssamverkan är en ekonomisk förening och styrs av näringslivet där de fem huvudmännen utgörs av företagarorganisationerna; Företagarna, Brogruppen lokalavdelning Handelskammaren Värmland, LRF, Christinorna och Kristinehamns Handel. Förutom företagarorganisationerna finns tre adjungerade representanter för kommunen i styrelsen; kommunchef, kommunstyrelsens ordförande samt oppositionsråd. Föreningen fungerar som samverkansfunktion mellan kommunen och näringslivet och verksamheten finansieras till 100 % av kommunala medel med årligen 3,6 miljoner kronor. Föreningen bidrar ekonomiskt och administrerar centrumorganisationen Omtänksamma Kristinehamn. Denna relation måste ses över i samband med bildandet av det nya bolaget. Ett näringslivspolitiskt program beslutades i kommunfullmäktige ( 21) och en uppföljning av detta genomfördes i kommunstyrelsen ( 184). Kommunstyrelsen godkände uppföljningen och ändrade namnet till Näringslivspolitisk plan. Näringslivsorganisationen består idag av fyra personal, deras funktioner är: verksamhetschef informatör landsbygdsutvecklare centrumutvecklare Lagen om offentlig upphandling, LOU Det har uppdagats att den driftsform näringslivssamverkan har inte följer LOU (Lagen om offentlig upphandling, Lag 2007:1091). Ingen upphandling har skett sedan LOU trädde i kraft, utan verksamheten har rullat på och kommunen har årligen betalat ut bidrag till verksamheten. Lagen om offentlig upphandling reglerar i detalj hur myndigheter får agera när de köper (upphandlar) varor, tjänster och entreprenader. Den process som föreskrivs för alla inköp som överstiger ca kr är tämligen detaljerad.

5 3 Myndigheter är enligt lagen skyldiga att annonsera alla inköp som kommer att göras för att intresserade företag skall beredas möjlighet att lämna anbud. En ny driftsform Det förslag som presenteras på ny driftsform är ett nytt kommunalt bolag. Det driftsbidrag som utbetalats till Närsam övergår till det nya bolaget. Det nya bolaget blir kommunens näringslivsbolag som ska arbeta med etablering, stöd till befintliga företag samt entreprenörskap och nyföretagande. Bolaget fungerar som en kommunikationskanal mellan näringsliv och kommunen samt i samverkan med kommunens förvaltningar verka för ett positivt bemötande av företag och entreprenörer. Bolaget är helägt av kommunen och styrelsen föreslås ha 7 ordinarie ledamöter som utses av kommunfullmäktige, och inga ersättare, lika kommunens övriga bolag. De av Närsams ingångna avtal övertas av det nya bolaget och bolagsstyrelsen beslutar hur den egna personalorganisationen ska se ut. Ägardirektiv fastställs av kommunfullmäktige och i dialog med Närsams styrelse. Förutom ägardirektiven ska bolaget få uppdrag som en beställning från kommunstyrelsen. Ägardirektiven styr i huvudsak hur bolaget skall hanteras för att följa kommunens mål och regler medan beställningen ger ramarna för bolagets verksamhet. Det nya bolaget skall verka brett och tillsammans med andra aktörer skapa förutsättningar för ett ännu bättre näringslivsklimat i kommunen och en målsättning är att öka antalet arbetstillfällen i icke-kommunal sektor. Bolagets VD är tillika näringslivschef i kommunen. Med det nya bolaget har kommunen fyra kommunalägda bolag, tre bolag som är avgiftsfinansierade och ett som är bidragsfinansierat. Näringslivsråd Som referensgrupp till det nya bolaget bildas ett Näringslivsråd. I näringslivsrådet ingår åtta (8) representanter från företag och intresseorganisation. Fem (5) representanter nomineras av företagarorganisationerna och tre (3) representanter nomineras från intresseorganisationer exempelvis Visitvärmland/Fastighetsägarföreningen/Stål & Verkstad. Av dessa åtta utses tre personer som adjungerade i bolagsstyrelsen. Näringslivsrådet ska stärka kommunens dialog med näringslivet och tycka till i frågor om tillväxt både i närtid och i ett mer långsiktigt perspektiv. Näringslivsrådet träffas ca 4 gånger/år. Finansiering Det bidrag som årligen betalats ut till Närsam ekonomiska förening upphör och överförs istället till det nybildade bolaget. Utöver detta krävs det en kapitalinsats på minst : - för att starta ett aktiebolag. Anders Dahlén Kommunchef

6