Näringslivspolitisk plan. Kristinehamns kommun. Peter Eskebrink, KRISTINEHAMNS KOMMUN.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Näringslivspolitisk plan. Kristinehamns kommun. Peter Eskebrink, KRISTINEHAMNS KOMMUN."

Transkript

1 Sida 1(14) Peter Eskebrink, Datum Rev: Rev: Rev: Näringslivspolitisk plan Kristinehamns kommun KRISTINEHAMNS KOMMUN E-post Postadress 1. Kommunledningsförvaltningen Kristinehamn Besöksadress Uroxen Kungsgatan 30 Telefon vx Fax Bankgiro Organisationsnr

2 2 Innehållsförteckning Näringslivspolitisk plan... 1 Kristinehamns kommun Inledning... 3 Bakgrund... 4 Vision... 4 Värdeord... 4 Syfte... 4 Metod för framtagande av planen... 4 Politiskt beslut... 4 Regionalt utvecklings program... 4 Lokalt tillväxtprogram... 4 Dialogseminarium... 5 Uppföljning av Dialogseminarium Kristinehamns Näringslivsdag 5 Förankring i näringslivet Mål... 5 Övergripande mål Kristinehamns kommun... 5 Mål Kristinehamns kommun Ett gott näringslivsklimat... 6 Målsättning... 6 Prioriterade områden... 6 Företagsbesök... 6 Utbildning... 6 Samarbete skola/näringsliv... 6 Befintliga företag... 7 Målsättning... 7 Mätbara resultat... 7 Prioriterade områden... 7 Företagsetableringar... 8 Målsättning... 8 Mätbara resultat... 8 Prioriterade områden... 8 Nystart av företag... 9 Målsättning... 9 Mätbara resultat... 9 Prioriterade områden... 9 Mätbara resultat Tillväxt Diversifierat Näringsliv... 10

3 3 Målsättning Mätbara resultat Prioriterade områden Näringslivssamverkan i Kristinehamn AB Bakgrund Kristinehamns kommun och Näringslivssamverkan i Kristinehamn AB Ansvar Organisation Budget Regionala och lokala verksamhetsbidrag till näringslivsorganisationer Medfinansiering av regionala näringslivsprojekt Verksamhetsplan Uppföljning Bakgrundsmaterial Inledning

4 4 Bakgrund Vision I Kristinehamns vision, som är antagen av kommunfullmäktige, framgår att Kristinehamn både är en plats där det finns utrymme för närhet, trygghet och omtanke samt en kommun som är drivande och jobbar med utveckling. Kristinehamn är en livskraftig kommun, där ett ökat antal barnfamiljer ger en bra åldersstruktur, där ett växande och differentierat näringsliv ger mångfald och trygghet, och där kultur, natur och skärgård attraherar allt fler. Värdeord Allt arbete i kommunen skall vila på närhet och drivkraft. Utifrån kärnvärdena; närhet och drivkraft har kommunen arbetat fram ett antal värdeord för att ytterligare beskriva hur kommunen vill att Kristinehamn skall uppfattas hos medborgare och andra. Modig Här finns vilja och kraft att agera Livlig Här är händelserikt Varm Här är inbjudande Initiativrik Här finns plats för nytänkande Värdefull Här skapas värde för alla Syfte Syftet med näringslivspolitiska planen är att skapa goda förutsättningar för tillväxt och ett gott näringslivsklimat i Kristinehamn. Näringslivsfrågorna skall ses som en integrerad del av kommunens arbete. Näringslivsfrågorna berör samtliga kommunens förvaltningar och bolag. Näringslivspolitiska planen skall ge förvaltningar och bolag en gemensam plattform för tillväxt och ett gott näringslivsklimat i Kristinehamn. Planen bygger på respekt och samverkan mellan alla berörda aktörer i Kristinehamn. Metod för framtagande av planen Politiskt beslut Ett politiskt beslut togs i kommunstyrelsens arbetsutskott att uppdra åt kommunledningskontoret att ta fram näringslivspolitisk plan med ovanstående syfte. Regionalt utvecklings program Värmland Växer och känner inga gränser Regionalt utvecklingsprogram ligger till grund för vårt näringslivspolitiska program. Lokalt tillväxtprogram LTP består av en strategisk del bestående av 4 fokusområden och 4-8 inriktningsmål per fokusområde. Den strategiska delen är tänkt att revideras en gång per mandatperiod. Den andra delen består av åtaganden för att uppfylla inriktningsmålen. Åtaganden föreslås av förvaltningarna och Näringslivssamverkan för att sedan prioriteras av kommunledningsförvaltningen.

5 5 De prioriterade åtagandena kan innebära investeringar eller förändrade driftkostnader. LTP:n blir därför ett viktigt underlag till budgeten. Åtaganden kommer att revideras årligen och kopplas ihop med budgetprocessen. Landsbygdplan för hur kommunen kan skapa förutsättningar för företagande på landsbygden och inarbetas som en separat del i det lokala tillväxtprogrammet. Dialogseminarium Ett dialogseminarium genomfördes av NäringslivsSamverkan i syfte att i dialogform arbeta med två huvudfrågor; hur skapar vi goda förutsättningar för tillväxt och ett gott näringslivsklimat i Kristinehamn? Ett stort antal personer från näringsliv, politik och kommunala förvaltningar deltog under seminariet. Resultatet finns dokumenterat hos NäringslivsSamverkan och ligger som grundunderlag för näringslivspolitiska planen. Uppföljning av Dialogseminarium Kristinehamns Näringslivsdag Ett uppföljningsmöte utifrån Dialogseminariet genomfördes av NäringslivsSamverkan i samband med Kristinehamns Näringslivsdag. Syftet med uppföljningsmötet var att prioritera och arbeta djupare med de aktivitetsområden som identifierats på Dialogseminariet. Även vid detta möte deltog ett stort antal personer med representation från näringsliv, politik och kommunala förvaltningar. Resultat finns dokumenterat hos NäringslivsSamverkan och har använts som underlag för den näringslivspolitiska planen. Förankring i näringslivet samråd har skett i Näringslivsrådet. 2. Mål Till Kristinehamns vision finns ett antal mål knutna. Övergripande mål Kristinehamns kommun Kristinehamn skall vara en trygg och säker kommun. Kommunen skall erbjuda sina invånare en god service med hög kvalitet och god tillgänglighet utifrån en långsiktigt god ekonomi. Mål Kristinehamns kommun Utöver detta övergripande mål finns sju, mer specifika, mål, varav ett berör näringslivet: Samtliga verksamheter i kommunen ska ge goda förutsättningar för näringslivet

6 6 3. Ett gott näringslivsklimat Målsättning Kristinehamn skall kännetecknas av att vara en kommun med ett gott företagsklimat. Kristinehamns kommun skall kännetecknas av att av vara en kommun som erbjuder bra service till företagen. Prioriterade områden Följande områden prioriteras i den näringslivspolitiska planen av Kristinehamns kommun för att skapa förutsättningar för ett gott näringslivsklimat. Kommunal service till näringslivet Fem områden bör aktivt arbetas med i Kristinehamns kommun i kontakten med företagare för att stärka ett gott näringslivsklimat: Information (muntligt och skriftligt) Tillgänglighet (möjligheten att komma i kontakt) Bemötande (dialog, vägledning, förmåga att förmedla information, lyhördhet) Kompetens (sakkunskap, kunskap om verksamheten, förmåga och vilja att lösa problem) Rättssäkerhet (tydligheten i regler, motivering av beslut, möjligheten att överklaga) Effektivitet (snabbhet, hålla vad som överenskommits, hantering av ärendet) Företagsbesök Politiker, kommunchef samt förvaltningschefer bör kontinuerligt planera in företagsbesök. Näringslivsfrågorna skall ses som en integrerad del av kommunens arbete. Tjänstemän med direkt kontakt med företagare i sitt myndighetsutövande bör också planera in ett antal företagsbesök per år utanför myndighetsutövandet i syfte att diskutera och utveckla samarbetet mellan företag och kommun. Utbildning Utbildning till företagare inom vissa områden inom Kristinehamns kommuns myndighetsutövande underlättar kommunikationen mellan företagare och kommun vilket stärker ett gott näringslivsklimat. Fyra områden bör Kristinehamns kommun i samarbete med Näringslivssamverkan i Kristinehamn AB erbjuda utbildning i årligen: Lagen om offentlig upphandling, LOU Miljö- och hälsoskydd Bygglov Serveringstillstånd Samarbete skola/näringsliv Grunden till ett gott företagsklimat och positiva attityder till företagande grundläggs redan i grund- och gymnasieskola. Kristinehamn skall följa de intentioner som finns i skollagen och i läroplaner gällande samarbete skola och näringsliv.

7 7 Kristinehamns kommun vill spegla en positiv bild av det lokala näringslivet till Kristinehamns grundskole- och gymnasieelever. Kristinehamn skall följa de strategier på nationell nivå som finns för entreprenörskap inom skolan. Samverkan mellan skola och näringsliv styrs primärt av Utvecklingschef skola/näringsliv. Befintliga företag Kristinehamns befintliga företag är grunden för kommunens tillväxt. Tillväxt skall ses ur tre perspektiv; omsättning, lönsamhet och ökning av antal anställda. Målsättning Kristinehamns befintliga näringsliv skall ha en långsiktig positiv tillväxt. Kristinehamn skall långsiktigt öka antal privat anställda per 1000 invånare. Mätbara resultat Detta mål mäts delvis genom Årets Företagarkommun, en årlig undersökning i samarbete mellan Företagarna och affärs- och kreditupplysningsföretaget UC. Undersökningen är baserad på sex variabler, varav omsättning och lönsamhet hämtat från företagens bokslut är de tyngst vägande variablerna. Varje år rankas Sveriges företag efter denna undersökning. Dessutom rankas den Uthålliga tillväxten under de fem senaste undersökningarna. Målet mäts också genom att årligen mäta antal privat anställda per 1000 invånare i Kristinehamn. Mål 1: Kristinehamn skall vara topp 100 bland Sveriges 290 kommuner i Årets Företagarkommun varje år. Mål 2: Kristinehamn skall vara topp 30 bland Sveriges 290 kommuner i Uthållig Tillväxtranking varje år. Mål 3: Andelen privata arbetsgivare (företag med minst en anställd) per 1000 invånare. Över 30 och följa kommunsnittet i % ökning. Mål 4: Marknadsförsörjning privat försörjningskvot i %. Andel av hushållens inkomster som kommer från marknadsaktiviteter, t.ex. lön från privata företag. Över 48 och följa kommunsnittet i % ökning. Prioriterade områden Kompetensförsörjning Ett av de mest prioriterade områdena för att skapa tillväxt i befintliga företag är kompetensförsörjning. Det är mycket viktigt för våra företags expansion att de kan rekrytera kompetent personal. Rekrytering i närområdet underlättar för företagande att bedriva sin verksamhet effektivt. Kompetensutveckling En satsning från Kristinehamns kommun på ett nytt teknik- och innovationscenter görs i syfte att säkerställa näringslivets behov av gymnasieutbildad arbetskraft från de yrkesförberedande programmen. Teknik-

8 8 och innovationscentret skall också säkerställa näringslivets behov att utbildad arbetskraft inom högre utbildning så som yrkeshögskola. Centret skall också främja mötet mellan skola och näringsliv genom samarbete med innovationer och entreprenörskap. Samarbete Universitet och Högskola Inom ramen för teknik- och innovationscenter skall ett utökat samarbete med universitet och högskola inledas i syfte att lyfta fram den spetskompetens som finns i Kristinehamns näringsliv. Samarbete Kluster Inom ramen för teknik- och innovationscenter skall ett utökat samarbete med de kluster som finns i Värmland; Compare, The Paper Province, The Packaging Arena och Stål & Verkstad, inledas i syfte att lyfta fram den spetskompetens som finns i Kristinehamns näringsliv. Utbildning, styrelseutveckling, ägarbyte och generationsskifte Kristinehamns kommun skall genom Näringslivssamverkan i Kristinehamn AB erbjuda utveckling och utbildning för att säkerställa tillväxt genom styrelseutveckling, ägarbyten och generationsskiften för Kristinehamns företag. Mentorprogram Kristinehamns kommun skall genom Näringslivssamverkan AB erbjuda utveckling och utbildning för att säkerställa tillväxt genom mentorprogram för Kristinehamns företag i alla skeden av företagandet. Infrastruktur Kristinehamns kommun skall möjliggöra för företagare oavsett lokalisering i Kristinehamns kommun att ha bra infrastruktur för att bedriva företagande. Ett exempel på detta är infrastruktursatsningar i form av information, utbildning och stöd kring hur man kan bilda fiberföreningar och hur man uppnår mobiltäckning i hela kommunen. Företagsetableringar Målsättning Kristinehamns kommun skall uppfattas som en attraktiv kommun att etablera företag i. Mätbara resultat Minst en etablering av ett kedjeföretag skall ske inom handel i Kristinehamn per år. Minst en etablering av ett lager-, logistik- och/eller transportföretag i Kristinehamn vart tredje år. Prioriterade områden Lager, logistik och transport Kristinehamns kommun skall genom Näringslivssamverkan i Kristinehamn AB arbeta för att marknadsföra Kristinehamn som ett lager, logistik och transport centrum.

9 9 Multimodal terminal Kristinehamns kommun skall fortsätta att investera i den multimodala teminalen vid hamnområdet i syfte att stödja Näringslivssamverkan i Kristinehamn AB:s arbete. Handelsområden Kristinehamns kommun skall prioritera arbetet med att planlägga attraktiva handelsområden i Kristinehamn i syfte att proaktivt erbjuda fastigheter för handelsetableringar. Prioriterade områden är Broängen och Drevsta. Prioriterat är också arbetet med att tydliggöra och tillgängliggöra kopplingen mellan centrum och handelsområdet Broängen. Industrimark Kristinehamns kommun skall aktivt arbeta med att planlägga attraktiva områden för industri inom Kristinehamn i syfte att proaktivt erbjuda fastigheter för industrietableringar. Nystart av företag Målsättning Kristinehamn skall upplevas som en kommun med positiv attityd till nystart av företag. Kristinehamn uppmuntrar en bredd på nystart av företag i syfte att också uppnå spets. Mätbara resultat Detta mål mäts genom den årliga Nyföretagarbarometern, en mätning av antal nystartade företag i Sveriges kommuner samt en ranking bland de 290 kommunerna. Nyföretagarbarometern presenteras i samarbete mellan NyföretagarCentrum och Bolagsverket. Mål 1: Antal nyregistrerade företag i Kristinehamn per 1000 invånare skall vara över 6,0. Mål 2: Kristinehamn skall vara topp 100 bland Sveriges 290 kommuner i Nyföretagarbarometerns ranking varje år. Prioriterade områden NyföretagarCentrum Kristinehamns kommun delfinansierar NyföretagarCentrum varje år efter behov genom Näringslivssamverkan AB:s budget. NyföretagarCentrum arbetar med individuell rådgivning till individer med idéer och planer på att starta egna företag. NyföretagarCentrum arbetar också med Starta-eget utbildningar. Idéer och avknoppningar av befintliga företag Många nystartade företag har bildats genom idéer och avknoppningar från befintligt näringsliv. Detta är något som också i framtiden skall främjas i Näringslivssamverkan i Kristinehamn AB arbete med Kristinehamns näringsliv.

10 10 Mätbara resultat Kristinehamn skall kännetecknas av att vara en kommun med ständigt förbättrat näringsliv. Detta mål mäts genom Svensk Näringslivs årliga enkätundersökning och ranking av lokalt företagsklimat. Mål 1: Allmänhetens attityder till företagande i Kristinehamn skall vara över 4,25 (skala 1-6) varje år enligt Svenskt näringslivs enkätundersökning. Mål 2: Företagarnas sammanfattande omdöme av företagsklimatet i Kristinehamn skall vara över 4,35 (skala 1-6) varje år enligt Svenskt näringslivs enkätundersökning. Mål 3: Kristinehamn skall vara topp 50 bland Sveriges 290 kommuner i Svenskt Näringslivs ranking varje år. Kristinehamns kommun skall kännetecknas av att av vara en kommun som erbjuder bra service till företag. Detta mål mäts genom SKL s mätning och ranking av företagsklimat, INSIKT En servicemätning av kommunernas myndighetsutövning som görs vartannat år. Mål 1: NKI totalt för Kristinehamn skall vara över 75 Mål 2: NKI Brandtillsyn skall vara över 83 Mål 3: NKI Bygglov skall vara över 78 Mål 4: NKI Markupplåtelse skall vara över 75 Mål 5: NKI Miljö- och hälsoskydd skall vara över 70 Mål 6: NKI Serveringstillstånd skall vara över 70 Mål 7: Kristinehamn skall vara topp 30 bland Sveriges kommuner i SKL s ranking varje år. 4. Tillväxt Kristinehamns kommun prioriterar följande områden i den näringslivspolitiska planen för att skapa förutsättningar för tillväxt i näringslivet. Diversifierat Näringsliv Målsättning Kristinehamn skall kännetecknas av att vara en kommun med ett diversifierat näringsliv.

11 11 Mätbara resultat Mål 1: Kristinehamn skall ha ett diversifierat näringsliv jämförbart med landet i övrigt. Mål 2: Kristinehamn skall öka antalet kommersiella gästnätter med mer än 10 % per år. Mål 3: Kristinehamn skall årligen ha ett handelsindex för dagligvaror på minst 100 Mål 4: Kristinehamn skall årligen ha ett handelsindex för sällanköpsvaror på minst 55 Prioriterade områden Konkurrensplan Kristinehamns kommun skall ha en plan för hur kommunen skall konkurrensutsätta sin verksamhet inom samtliga förvaltningar. Denna plan skall vara baserad på det Konkurrensprogram som är antaget av kommunfullmäktige Alternativa utförare Kristinehamns kommun skall ha en plan för hur kommunen skall skapa förutsättningar för att fler företag kan etablera sig inom konceptet alternativa utförare exempelvis Grön arena, och erbjuda sina tjänster som ett komplement till den kommunala verksamheten inom ett antal förvaltningar. Livsmedelspolicy Kristinehamns kommun skall ha en plan för hur upphandling av livsmedel inom Kristinehamns kommun kan skapa förutsättningar för företagande på landsbygden. Besöksnäring Kristinehamns kommun bör ha en strategi för hur kommunen skall arbeta med turistfrågor för att skapa förutsättningar för besöksnäringen i Kristinehamn att växa. Några viktiga satsningar att prioritera är: Camping Gästhamn Hotell Idrottsturism Arbetsmarknadsregion Kristinehamns kommun bör arbeta aktivt med infrastrukturfrågor på ett sådant sätt att Kristinehamns arbetsmarknadsregion vidgas. 5. Näringslivssamverkan i Kristinehamn AB Bakgrund Ansvaret för att stödja, stimulera och utveckla tillväxt och ett gott näringslivsklimat i Kristinehamns näringsliv har sedan den 1 januari år 2000 hos

12 12 NäringslivsSamverkan i Kristinehamn ekonomisk förening, NäringslivsSamverkan. Den ekonomiska föreningen bildades under hösten 1999 efter ett beslut i Kristinehamns kommun om att överlåta det direkta ansvaret för näringslivsfrågorna till näringslivet i kommunen. Huvudmännen för NäringslivsSamverkan i Kristinehamn ekonomisk förening utgörs av fem företagsorganisationer i Kristinehamn: Företagarna i Kristinehamn Bro-Gruppen Handelskammaren i Värmlands lokalavdelning i Kristinehamn Christinorna Kristinehamn Handel LRF Kristinehamn Näringslivssamverkans verksamhet styrs av ett Näringslivsråd med valda representanter från respektive huvudman samt adjungerade representanter från Kristinehamns kommun i form av kommunstyrelsens ordförande och kommunchef. Från den 1 januari 2016 bildas ett kommunalt aktiebolag vid namn Näringslivssamverkan i Kristinehamns AB. I den nya styrelsen ingår fem (5) politiska ledamöter utan ersättare samt tre(3) adjungerande ledamöter från näringslivet. Kristinehamns kommun och Näringslivssamverkan i Kristinehamn AB Kristinehamns kommun har för avsikt att fortsatt driva arbetet med tillväxt och ett gott näringslivsklimat i Kristinehamn i samverkan med näringslivet genom Näringslivssamverkan i Kristinehamn AB. Som ett led i att tydliggöra hur Kristinehamns kommun skall bedriva sitt arbete för är att skapa goda förutsättningar för tillväxt och ett gott näringslivsklimat i Kristinehamn har detta näringspolitiska program tagits fram. Näringslivssamverkan i Kristinehamns AB verksamhet finansieras årligen genom anslag från Kristinehamns kommun. Ansvar Kristinehamns kommun har delegerat det operativa ansvaret för att stödja, stimulera och utveckla tillväxt och ett gott näringslivsklimat i Kristinehamn till Näringslivssamverkan i Kristinehamn AB. Näringslivssamverkan AB företräder kommunen i näringslivsfrågor. Näringslivsfrågorna berör dock samtliga kommunens förvaltningar och bolag. Den näringslivspolitiska planen skall ge förvaltningar och bolag en gemensam plattform för hur de skall förhålla sig till frågor som påverkar tillväxt och ett gott näringslivsklimat i Kristinehamn. Organisation Näringslivssamverkans operativa arbete organiseras av VD för Näringslivssamverkan i Kristinehamn AB som har det operativa ansvaret i samråd med bolagets styrelse.

13 13 Budget Förslag på budget för Näringslivssamverkan tas fram inför varje nytt budgetår grundat på verksamhetsplanen. Förslaget godkänns av bolagets styrelse och delges Kristinehamns kommun. Regionala och lokala verksamhetsbidrag till näringslivsorganisationer I Näringslivssamverkan i Kristinehamns AB:s budget skall utrymme finnas för de näringslivsrelaterade verksamheter, lokala och regionala, som styrelsen beslutar att Kristinehamns kommun skall stödja årsvis. Medfinansiering av regionala näringslivsprojekt I Näringslivssamverkan AB:s budget skall utrymme finnas för de näringslivsrelaterade regionala projekt, som styrelsen beslutar att Kristinehamns kommun skall stödja under projektets löptid. 6. Verksamhetsplan En verksamhetsplan utarbetas årligen av Näringslivssamverkan i Kristinehamn AB styrelse vilket utgår från den näringslivspolitiska planen och delges kommunstyrelsen. 7. Uppföljning Kommunledningsförvaltningen genomför uppföljning av resultat och revidering av den näringslivspolitiska planen. 8. Bakgrundsmaterial Vid upprättande av den näringslivspolitiska planen har följande huvudkällor använts: Protokoll , Kommunstyrelsens arbetsutskott, 176 Grafisk handbok för Kristinehamns kommun, Informationsavdelningen, Kristinehamns kommun Attraktivare Kristinehamn, Delprojekt 1 Ett strategiskt näringslivspolitiskt program, Eq-solutions, Lennart Fräjdin Omvärldsanalys Kristinehamn, Inregia AB, Anders Wigren, september 2003 Rapport Omvärldsanalys för Kristinehamn, WSP Analys & Strategi, Anders Wigren Grunddokument Dialogseminarium upprättad av NäringslivsSamverkan med hjälp av Effect Management och Attityd Resultat Dialogseminarium upprättad av NäringslivsSamverkan med hjälp av Effect Management och Attityd Sammanfattning av Näringslivsdagen 2012, Attityd på uppdrag av NäringslivsSamverkan Svensk Näringslivs mätning och ranking av det lokala företagsklimatet

14 14 SKL s mätning och ranking av företagsklimat, INSIKT En servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. Nyföretagarbarometern, i samarbete mellan NyföretagarCentrum och Bolagsverket. Årets Företagarkommun, i samarbete mellan Företagarna och affärsoch kreditupplysningsföretaget UC TEM 2011 för Kristinehamns kommun, Region Värmland/Visit Värmland. Handelsindex, Handelns utredningsinstitut Övrig statistik från bland annat SCB

Näringslivspolitiskt program. Kristinehamns kommun. Peter Eskebrink, tantaget KF 21,

Näringslivspolitiskt program. Kristinehamns kommun. Peter Eskebrink, tantaget KF 21, Sida 1(15) Peter Eskebrink, 0550-85836 peter.eskebrink@kristinehamn.se Datum 2013-02-19 Rev: 2013-03-05 Rev: 2013-04-02 tantaget KF 21, 2013-03- 21 Näringslivspolitiskt program Kristinehamns kommun 2012

Läs mer

Namnförslag och Ägardirektiv till nytt kommunalt aktiebolag

Namnförslag och Ägardirektiv till nytt kommunalt aktiebolag TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) Datum 2015-09-03 Anders Dahlén anders.dahlen@kristinehamn.se 0550-88001 Ks/2014:246 Namnförslag och Ägardirektiv till nytt kommunalt aktiebolag Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Ny organisation Näringslivssamverkan

Ny organisation Näringslivssamverkan Kommunledningsförvaltningen Anders Dahlén,0550-88001 anders.dahlen@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-04-15 Ks/2014:246 000 Organisation Sida 1(3) Ny organisation Näringslivssamverkan Förslag

Läs mer

Näringslivsstrategi Strömstads kommun

Näringslivsstrategi Strömstads kommun Strömstads kommun Näringslivsstrategi Strömstads kommun 2017-2020 Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Strategi Kommunfullmäktige Kommunledningsförvaltningen Antagen 2017-03-23 Ansvar Kommunstyrelsen

Läs mer

Nä ringslivssträtegi fö r Sötenä s kömmun

Nä ringslivssträtegi fö r Sötenä s kömmun Förslag 1.3 Sida 1 av 6 Datum: 2016-03-18 Nä ringslivssträtegi fö r Sötenä s kömmun 2016 2022 Antagen av fullmäktige 2016- EXEMPELBILD Sida 2 av 6 Datum: 2016-03-18 Innehållsförteckning sida 1. Inledning

Läs mer

Näringslivsstrategi Näringslivsstrategi Kommunfullmäktige /Paragraf Dnr KA 2016/281 Sid 1/7

Näringslivsstrategi Näringslivsstrategi Kommunfullmäktige /Paragraf Dnr KA 2016/281 Sid 1/7 Näringslivsstrategi Kommunfullmäktige 2016-08-25/Paragraf Dnr KA 2016/281 Sid 1/7 Näringslivsstrategi 2016-2022 Näringslivsstrategi Kommunfullmäktige 2016-08-25/Paragraf Dnr KA 2016/281 Sid 2/7 Innehållsförteckning

Läs mer

Handlingsplan för ett bättre företagsklimat i Kristinehamn

Handlingsplan för ett bättre företagsklimat i Kristinehamn Kommunledningsförvaltningen Peter Eskebrink,0550-85836 peter.eskebrink@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2017-01-02 Ks/2017:2 Sida 1(2) Handlingsplan för ett bättre företagsklimat i Kristinehamn Förslag

Läs mer

Datum Förslag på disposition och tidplan för arbetet med en ny vision och kommunfullmäktiges verksamhetsmål:

Datum Förslag på disposition och tidplan för arbetet med en ny vision och kommunfullmäktiges verksamhetsmål: TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(3) Kommunledningsförvaltningen Eva-Lena Segerud, 0550-881 70 eva-lena.segerud@kristinehamn.se Datum 2015-03-10 Referens Ks/2015:66 Kommunstyrelsen Ny vision Sammanfattning Nuvarande

Läs mer

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Fastställd av Kommunstyrelsen 2015-05-13, 56, dnr KS 2015/65 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Plan/ Handlingsplan Näringslivsarbetet i Trosa kommun

Läs mer

Yttrande över remiss av motion (2016:75) om en hearing för ett bättre företagsklimat i Stockholm

Yttrande över remiss av motion (2016:75) om en hearing för ett bättre företagsklimat i Stockholm Arbetsmarknadsförvaltningen Utveckling- och utredningsstaben Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2016-12-08 Handläggare Rebecka Hagman Telefon: 08-508 356 03 Till Arbetsmarknadsnämnden den 20 december 2016 Ärende

Läs mer

Näringslivspolicy för Hällefors kommun

Näringslivspolicy för Hällefors kommun Näringslivspolicy för Hällefors kommun 2(7) Innehåll 1. Syfte...2 2. Målsättning...2 2.1 Differentierat näringsliv.2 2.2 Stödja, utveckla och stimulera entreprenörsanda..3 2.3 Marknadsföring.3 2.4 Erbjuda

Läs mer

Handlingsplan. - Bra näringslivsklimat

Handlingsplan. - Bra näringslivsklimat Handlingsplan - Bra näringslivsklimat Handlingsplan - Bra näringslivsklimat Inom ramen för mål och aktiviteter i Styrkortsmodellen 2012-2014 PRIORITERAT MÅL: INDIKATORER: Långsiktig hållbar utveckling

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

Jan Torége presenterar Räkna, räkna ranka och Sveriges kommuner och landstings arbete med frågor kring att mäta lokalt företagsklimat.

Jan Torége presenterar Räkna, räkna ranka och Sveriges kommuner och landstings arbete med frågor kring att mäta lokalt företagsklimat. STATISTIKWORKSHOP DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND DEN 2 SEPTEMBER 2013, LAGERGRENS GATA 2, KARLSTAD Syfte Med seminariet vill vi att du ska känna till innebörden av olika mätningar och rankingar för att bli

Läs mer

Remissvar förslag på Lokalt tillväxtprogram (LTP) för Kristinehamn 2012

Remissvar förslag på Lokalt tillväxtprogram (LTP) för Kristinehamn 2012 Sida TJÄNSTESKRIVELSE 1(5) Vårt datum Vår beteckning 2012-09-28 Tn/2012:170 010 Tillväxtprogram Tekniska förvaltningen Reviderad 2012-11-16 Ingrid Järnefelt, 0550-88113 ingrid.jarnefelt@kristinehamn.se

Läs mer

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg VÄXTKRAFT EMMABODA Fotograf Anette Odelberg Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda 2009 KF 15 december VÄXTKRAFT EMMABODA! ETT NÄRINGSLIVSPROGRAM FÖR ETT FÖRETAGSAMMARE EMMABODA. Ett väl fungerande

Läs mer

Näringslivspolitiskt program

Näringslivspolitiskt program Sida 1/5 Näringslivspolitiskt program 2016 2018 Sammanfattning Näringslivsprogrammet för Kungsbacka kommun ska fastställa en långsiktig strategi för kommunens insatser för att främja utveckling och tillväxt

Läs mer

NÄRINGSLIVETS UTVECKLING I EMMABODA KOMMUN 2014 Statistik och fakta

NÄRINGSLIVETS UTVECKLING I EMMABODA KOMMUN 2014 Statistik och fakta NÄRINGSLIVETS UTVECKLING I EMMABODA KOMMUN 2014 Statistik och fakta emmaboda.se/naringsliv Rev. 2015-03-16 Näringslivsutveckling 2014 Antalet företag har ökat Under mandatperioden 2011-2014 har antalet

Läs mer

Näringslivspolicy för Lidingö stad

Näringslivspolicy för Lidingö stad 1 (8) DATUM DNR 2017-03-29 KS/2017:122 Näringslivspolicy för Lidingö stad 2 (8) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte med näringslivspolicyn... 4 Näringslivspolicyn bygger på övergripande vision och

Läs mer

Näringslivsprogram Karlshamns kommun

Näringslivsprogram Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2014-04-07 Näringslivsprogram Karlshamns kommun 1 (7) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Näringslivsenheten Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810

Läs mer

Plan för uppföljning och insyn av privat driven verksamhet

Plan för uppföljning och insyn av privat driven verksamhet Kommunledningsförvaltningen Anders Åström,0550-88421 anders.astrom@kristinehamn.se Kerstin Gustafsson, 0550-88452 kerstin.gustafsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2016-02-17 Ks/2016:25 Sida 1(4)

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

Näringslivsstrategi för Mora

Näringslivsstrategi för Mora Näringslivsstrategi för Mora I n n e h å l l Övergripande målsättning... 3 Specifika målsättningar till 2022... 3 Mått för uppföljning... 3 Målgrupper... 3 Strategi... 4 Fokusområden... 4 Förutsättningar...

Läs mer

Näringslivsprogram för Eda kommun Antaget av kommunstyrelsen 2010-

Näringslivsprogram för Eda kommun Antaget av kommunstyrelsen 2010- Näringslivsprogram för Eda kommun Antaget av kommunstyrelsen 2010- Näringslivsprogram för Eda kommun Inledning Ett levande näringsliv ger arbete, trygghet och underlag till service. Därför vill kommunen

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

NÄRINGSLIVSPOLITISKT PROGRAM OCH HANDLINGSPLAN 2013-2014

NÄRINGSLIVSPOLITISKT PROGRAM OCH HANDLINGSPLAN 2013-2014 NÄRINGSLIVSPOLITISKT PROGRAM OCH HANDLINGSPLAN 2013-2014 Vision för Emmaboda kommun Emmaboda skall vara den öppna, företagsamma och miljömedvetna kommunen med god tillväxt som är attraktiv för näringsliv,

Läs mer

Här följer de mål och visioner som påverkar näringslivsstrategin.

Här följer de mål och visioner som påverkar näringslivsstrategin. Näringslivsstrategin beskriver på ett övergripande sätt arbetsinriktning för att förverkliga hur kommunen ska arbeta långsiktigt för att nå kommunfullmäktiges vision och mål. Näringslivsstrategin ska ange

Läs mer

2 VERKSAMHETSPLANEN UTGÅR IFRÅN 4 medlemmarnas behov 4 analyser av Oskarshamns företagsklimat 4 SWOT-analyser av Oskarshamns näringsliv 4

2 VERKSAMHETSPLANEN UTGÅR IFRÅN 4 medlemmarnas behov 4 analyser av Oskarshamns företagsklimat 4 SWOT-analyser av Oskarshamns näringsliv 4 Verksamhetsplan FöretagsCentrums verksamhetsplan antogs av styrelsen 20 oktober 2011 och gäller tills vidare. Planen följs upp fortlöpande och revideras vid behov (senast 2013-12-12). INNEHÅLL 1 FÖRETAGSCENTRUMS

Läs mer

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm.

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Om en av Sveriges mest spännande företagarkommuner. Läge: Laholm berättar om fördelarna med att driva företag i Laholms kommun

Läs mer

Handlingsplan Förbättrad service till näringslivet i Bengtsfors kommun

Handlingsplan Förbättrad service till näringslivet i Bengtsfors kommun Kommunledningskontoret Sofia Magnusson, 0531-526003 sofia.magnusson@bengtsfors.se POLICY 2015-06-10 Antagen av Kommunfullmäktige 2015.407.140 KS 162/2015 1(5) Handlingsplan Förbättrad service till näringslivet

Läs mer

Verksamhetsplan 2012

Verksamhetsplan 2012 Verksamhetsplan 2012 Kommunikation Företagsbesök Regelbundna kontakter mellan kommunledning och Hörbys näringsliv ska äga rum i syfte att utveckla goda relationer och utökad samverkan. Vår bas för detta

Läs mer

Arbetsmaterial. 2014-06-26 Ks 1014/2012. Tillväxtrådet. Näringslivsprogram. Örebro kommun

Arbetsmaterial. 2014-06-26 Ks 1014/2012. Tillväxtrådet. Näringslivsprogram. Örebro kommun 2014-06-26 Ks 1014/2012 Tillväxtrådet Näringslivsprogram Örebro kommun Förord Det här programmet beskriver Örebro kommuns målsättningar och prioriteringar för en hållbar näringslivsutveckling och ett gott

Läs mer

1(8) Tillväxtstrategi 2015-01-09

1(8) Tillväxtstrategi 2015-01-09 1(8) Tillväxtstrategi 2015-01-09 2(8) Inledning Älvkarleby kommun ska hitta sin plats i en värld som präglas av snabb förändring. Vi behöver förstå hur förändringarna påverkar vår tillvaro och göra strategiska

Läs mer

att godkänna samarbetsavtal mellan NyföretagarCentrum Uppsala och Uppsala kommun enligt bilaga.

att godkänna samarbetsavtal mellan NyföretagarCentrum Uppsala och Uppsala kommun enligt bilaga. KS 17 26 nov 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ingeberg Lars Linder Cecilia Datum 2014-10-29 Diarienummer KSN-2014-1136 Kommunstyrelsen Nyföretagarcentrum-samarbetsavtal Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Lokalt företagsklimat 2008 Enkätundersökning med företagare i - Grums

Lokalt företagsklimat 2008 Enkätundersökning med företagare i - Grums Lokalt företagsklimat 2008 Enkätundersökning med företagare i - Antal anställda i företagen som har besvarat enkäten Länet Sverige Inga anställda 23 24 28 17 12 18 12 17 12 1-5 anställda 51 52 56 46 42

Läs mer

för att utforma Marks kommuns utvecklingsarbete med näringslivsfrågor,

för att utforma Marks kommuns utvecklingsarbete med näringslivsfrågor, Sida 1(5) Tjänsteställe: Kommunledningskontoret Handläggare: Kerstin Guth Datum: 2015-10-14 Beteckning: KS 2015-42 140-2 Er beteckning: Underlag för att utforma Marks kommuns utvecklingsarbete med näringslivsfrågor

Läs mer

Ranking 2015 Värmland

Ranking 2015 Värmland Ranking 2015 Värmland Om företagsklimat Företagsklimat är summan av de attityder, regler, institutioner och kunskaper som möter företagaren i vardagen. -John F. Svenskt Näringslivs definition av företagsklimatkennedy

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

Folkmängd 2010 110 488Källa: Antal invånare i kommunen.

Folkmängd 2010 110 488Källa: Antal invånare i kommunen. BEFOLKNING Folkmängd 2010 110 488Källa: SCB Antal invånare i kommunen. Befolkningstillväxt Källa: SCB / Svenskt Näringsliv Prognos befolkningstillväxt SCB Prognos 2035: Tillväxt: 130 705 18% Befolkning

Läs mer

Lokala företagsklimatet Skola, utbildning. Medlemsföretaget Duroc Rail i Luleå

Lokala företagsklimatet Skola, utbildning. Medlemsföretaget Duroc Rail i Luleå Lokala företagsklimatet Skola, utbildning Medlemsföretaget Duroc Rail i Luleå Det samhällsekonomiska kretsloppet Bra företagsklimat i kommunen Ökade förväntningar från medborgarna på välfärdstjänster Företag

Läs mer

Lokala företagsklimatet Fastigheter. Medlemsföretaget Duroc Rail i Luleå

Lokala företagsklimatet Fastigheter. Medlemsföretaget Duroc Rail i Luleå Lokala företagsklimatet Fastigheter Medlemsföretaget Duroc Rail i Luleå Det samhällsekonomiska kretsloppet Bra företagsklimat i kommunen Ökade förväntningar från medborgarna på välfärdstjänster Företag

Läs mer

Handlingsplan för EU-och internationellt arbete i Kristinehamns kommun

Handlingsplan för EU-och internationellt arbete i Kristinehamns kommun HANDLINGSPLAN 1(9) Kommunledningsförvaltningen Åsa Askerskär, 0550-882 29 asa.askerskar@kristinehamn.se Plan Policy Handlingsplan Rutin Instruktion Riktlinje Handlingsplan för EU-och internationellt i

Läs mer

Medel för genomförande av förstude LignoCity efter 2017

Medel för genomförande av förstude LignoCity efter 2017 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) Datum 2016-05-04 Daniel Stenborg, 0550-85841 daniel.stenborg@kristinehamn.se Medel för genomförande av förstude LignoCity efter 2017 Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

FÖRETAGSKLIMAT I KOMMUNER

FÖRETAGSKLIMAT I KOMMUNER R I K S D A G E N S U T R E D N I N G S T J Ä N S T Susanna Kinnman Tfn: 08-786 5716 PM 2013-05-20 Dnr 2013:722 FÖRETAGSKLIMAT I KOMMUNER Svenskt Näringsliv och SKL rankar företagsklimat i Sveriges kommuner.

Läs mer

I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen.

I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen. 1 Näringslivsplan för Melleruds Kommun 2015-2018 I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen. Syfte och mål

Läs mer

Näringslivsstrategi 2015

Näringslivsstrategi 2015 KF 7:1 KF 7:2 KS 10:1 KF 7:3 TJÄNSTEUTLÅTANDE Dnr KS/2015:234-003 Näringslivskontoret 1/2 Handläggare Gunilla Malm Tel. 0722-269 125 Kommunstyrelsen Näringslivsstrategi 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

TVG Handlingsplan 2015

TVG Handlingsplan 2015 TVG Handlingsplan 2015 Handlingsplan 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning s. 3 2. Ändamål s. 3 3. Schema över Tillväxtgruppens verksamhet 2015 s. 4 4. Verksamhetsområden s. 5 4.1. Nyföretagande s. 6

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

Uppföljning granskning av näringslivsarbetet

Uppföljning granskning av näringslivsarbetet www.pwc.se Pär Sturesson Certifierad kommunal revisor 18 februari 2014 Uppföljning granskning av näringslivsarbetet Hultsfreds kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Syfte...

Läs mer

SVENSKT NÄRINGSLIV TAR TEMPEN PÅ NÄRINGSLIVS- KLIMATET I KIL

SVENSKT NÄRINGSLIV TAR TEMPEN PÅ NÄRINGSLIVS- KLIMATET I KIL FÖRETAG I KIL NYHETSBREV TILL FÖRETAGARE OCH ENTREPRENÖRER EXTRANUMMER NR 3 2015 SVENSKT NÄRINGSLIV TAR TEMPEN PÅ NÄRINGSLIVS- KLIMATET I KIL Det är det lokala företagsklimatet som är i fokus för Svenskt

Läs mer

Servicemätning av Region Gotlands myndighetsutövande gentemot företag

Servicemätning av Region Gotlands myndighetsutövande gentemot företag Servicemätning av Region Gotlands myndighetsutövande gentemot företag Undersökningen är genomförd av Markör i samarbete med SKL, Sveriges Kommuner och Landsting Snabbfakta om undersökningen Baseras på

Läs mer

Företagsklimatet i Linköpings kommun Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Luleå

Företagsklimatet i Linköpings kommun Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Luleå Företagsklimatet i Linköpings kommun 2013 Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Luleå Det samhällsekonomiska kretsloppet Bra företagsklimat i kommunen Ökade förväntningar från medborgarna på välfärdstjänster

Läs mer

Motion att införa servicegarantier till näringslivet i Kristinehamn

Motion att införa servicegarantier till näringslivet i Kristinehamn Kommunledningsförvaltningen Kerstin Gustafsson,0550-88452 kerstin.gustafsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2016-10-11 Ks/2016:176 Sida 1(5) Motion att införa servicegarantier till näringslivet

Läs mer

Företagsklimatet i Svenljunga kommun 2013. Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Luleå

Företagsklimatet i Svenljunga kommun 2013. Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Luleå Företagsklimatet i Svenljunga kommun 2013 Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Luleå Det samhällsekonomiska kretsloppet Bra företagsklimat i kommunen Ökade förväntningar från medborgarna på välfärdstjänster

Läs mer

Företagsklimatet i Sotenäs kommun 2013. Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Luleå

Företagsklimatet i Sotenäs kommun 2013. Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Luleå Företagsklimatet i Sotenäs kommun 2013 Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Luleå Det samhällsekonomiska kretsloppet Bra företagsklimat i kommunen Ökade förväntningar från medborgarna på välfärdstjänster

Läs mer

Näringslivsstrategi. Vision, mål, medel

Näringslivsstrategi. Vision, mål, medel Näringslivsstrategi Vision, mål, medel 2006 Visionen Med sitt annorlunda företagsvänliga klimat och förträffliga läge är Ystad den naturliga miljön för företag och familj. Huvudpunkterna i Näringslivsstrategin

Läs mer

Reviderad 2010-05-25. Näringslivsprogram i Sala 2010-2013

Reviderad 2010-05-25. Näringslivsprogram i Sala 2010-2013 Reviderad 2010-05-25 Näringslivsprogram i Sala 2010-2013 1. Bakgrund Detta program är den gemensamma plattform som näringslivet och Sala kommun antagit för att stimulera näringslivets tillväxt och utveckling

Läs mer

Insikt 2015 Tanums kommun. En servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företag

Insikt 2015 Tanums kommun. En servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företag Insikt 2015 Tanums kommun En servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företag Sammanfattning Tanums kommuns Nöjd-Kund-Index (NKI) är 58. Medelvärdet för samtliga kommuner är 68. Jämfört

Läs mer

NÄRINGSLIVETS UTVECKLING I EMMABODA KOMMUN 2013 Statistik och fakta

NÄRINGSLIVETS UTVECKLING I EMMABODA KOMMUN 2013 Statistik och fakta NÄRINGSLIVETS UTVECKLING I EMMABODA KOMMUN 2013 Statistik och fakta Näringslivsutveckling 2013 Fortsatt återhämtning vad gäller antalet aktiva företag I september 2013 fanns 1068 aktiva företag registrerade

Läs mer

Företagsklimatet i Värmdö kommun 2016

Företagsklimatet i Värmdö kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 8300 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Skövde kommun 2016

Företagsklimatet i Skövde kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 19400 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Sundsvalls kommun 2016

Företagsklimatet i Sundsvalls kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 31300 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Sollentuna kommun 2016

Företagsklimatet i Sollentuna kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 20400 personer

Läs mer

STUNS VERKSAMHETSPLAN 2012. STUNS Verksamhetsplan 2012 1(1)

STUNS VERKSAMHETSPLAN 2012. STUNS Verksamhetsplan 2012 1(1) STUNS VERKSAMHETSPLAN 2012 STUNS Verksamhetsplan 2012 1(1) VERKSAMHETSPLAN FÖR STUNS 2012 STUNS roll i Uppsalaregionen Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle STUNS

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Företagsklimatet i Varbergs kommun 2016

Företagsklimatet i Varbergs kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 18700 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Botkyrka kommun 2016

Företagsklimatet i Botkyrka kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 15900 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Borlänge kommun 2016

Företagsklimatet i Borlänge kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 17600 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Karlstads kommun 2016

Företagsklimatet i Karlstads kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 30600 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Örnsköldsviks kommun 2016

Företagsklimatet i Örnsköldsviks kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 17600 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Helsingborgs stad 2016

Företagsklimatet i Helsingborgs stad 2016 Företagsklimatet i s stad 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s stad sysselsätter 49500 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Södertälje kommun 2016

Företagsklimatet i Södertälje kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 36300 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Hässleholms kommun 2016

Företagsklimatet i Hässleholms kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 13500 personer

Läs mer

Näringslivsprogram 2016

Näringslivsprogram 2016 1(5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Näringslivsprogram 2016 Bakgrund och syfte Syftet med programmet är att på operativ nivå identifiera insatser inom ramen för näringslivsarbetet. Grunden för programmet är näringslivsstrategin

Läs mer

Företagsklimatet i Sigtuna kommun 2016

Företagsklimatet i Sigtuna kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 22500 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Lunds kommun 2016

Företagsklimatet i Lunds kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 38300 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Kiruna kommun 2016

Företagsklimatet i Kiruna kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 6300 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Östhammars kommun 2016

Företagsklimatet i Östhammars kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 6100 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Malung-Sälens kommun 2016

Företagsklimatet i Malung-Sälens kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 3600 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Östersunds kommun 2016

Företagsklimatet i Östersunds kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 18300 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Stockholms stad 2016

Företagsklimatet i Stockholms stad 2016 Företagsklimatet i s stad 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s stad sysselsätter 508000 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Österåkers kommun 2016

Företagsklimatet i Österåkers kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 7800 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Kristianstads kommun 2016

Företagsklimatet i Kristianstads kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 22800 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Falkenbergs kommun 2016

Företagsklimatet i Falkenbergs kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 15700 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Skellefteå kommun 2016

Företagsklimatet i Skellefteå kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 21400 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Norrköpings kommun 2016

Företagsklimatet i Norrköpings kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 40100 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Lidingö stad 2016

Företagsklimatet i Lidingö stad 2016 Företagsklimatet i stad 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i stad sysselsätter 8800 personer 2 1700

Läs mer

Företagsklimatet i Västerås stad 2016

Företagsklimatet i Västerås stad 2016 Företagsklimatet i stad 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i stad sysselsätter 49400 personer 2 8100

Läs mer

Företagsklimatet i Norrtälje kommun 2016

Företagsklimatet i Norrtälje kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 15500 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Linköpings kommun 2016

Företagsklimatet i Linköpings kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 50600 personer

Läs mer

Hur är företagsklimatet i Ronneby?

Hur är företagsklimatet i Ronneby? Hur är företagsklimatet i? Lokalt företagsklimat Handlar om förutsättningar för företagande Vi definierar företagsklimatet som summan av de attityder, regler, institutioner och kunskaper som företagaren

Läs mer

Företagsklimatet i Eda kommun 2013. Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Luleå

Företagsklimatet i Eda kommun 2013. Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Luleå Företagsklimatet i Eda kommun 2013 Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Luleå Det samhällsekonomiska kretsloppet Bra företagsklimat i kommunen Ökade förväntningar från medborgarna på välfärdstjänster

Läs mer

Företagsklimatet i Emmaboda kommun 2013. Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Luleå

Företagsklimatet i Emmaboda kommun 2013. Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Luleå Företagsklimatet i Emmaboda kommun 2013 Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Luleå Det samhällsekonomiska kretsloppet Bra företagsklimat i kommunen Ökade förväntningar från medborgarna på välfärdstjänster

Läs mer

Ranking av företagsklimatet 2015. Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd.

Ranking av företagsklimatet 2015. Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Ranking av företagsklimatet 2015 Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Vår definition av företagsklimat Företagsklimat är summan av de attityder,

Läs mer

Vision Kristinehamn 2030 den vänliga och nyskapande skärgårdskommunen. Näringsliv. Infrastruktur. Välfärd. Vardagsliv. 15 år

Vision Kristinehamn 2030 den vänliga och nyskapande skärgårdskommunen. Näringsliv. Infrastruktur. Välfärd. Vardagsliv. 15 år 15 år Vision 2030 Kristinehamn 2030 den vänliga och nyskapande skärgårdskommunen Prioriterade områden 5 års period Vardagsliv Boende, fritid, kultur, miljö Välfärd Vård, utbildning, omsorg Näringsliv Företagande,

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Lycksele näringslivsråds förslag till Näringslivsprogram för Lycksele kommun

Lycksele näringslivsråds förslag till Näringslivsprogram för Lycksele kommun 2017-03-06 Lycksele näringslivsråds förslag till Näringslivsprogram för Lycksele kommun Bakgrund och syfte När företagen växer skapas fler arbetstillfällen, mer skatteintäkter som bygger välfärd och en

Läs mer

3. Gävle kommun skapar de bästa förutsättningarna för företagande i jämförelse med andra kommuner i Stockholmsregionen

3. Gävle kommun skapar de bästa förutsättningarna för företagande i jämförelse med andra kommuner i Stockholmsregionen Sid 1 (5) Tjänsteskrivelse 2016-09-07 Näringslivsprogram Näringslivsprogrammet utgår från det kommunövergripande målet Gävle kommun bidrar till att skapa goda förutsättningar för företagande och arbetstillfällen.

Läs mer