Här följer de mål och visioner som påverkar näringslivsstrategin.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Här följer de mål och visioner som påverkar näringslivsstrategin."

Transkript

1

2 Näringslivsstrategin beskriver på ett övergripande sätt arbetsinriktning för att förverkliga hur kommunen ska arbeta långsiktigt för att nå kommunfullmäktiges vision och mål. Näringslivsstrategin ska ange handlingsinriktning utifrån den av fullmäktige antagna Näringslivspolicyn. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för näringslivsarbetet. Näringslivschefen svarar för det strategiska och operativa näringslivsarbetet i kommunen Näringslivschefen är underställd kommundirektören med kommunstyrelsen som nämnd. Enheten har till uppgift att serva, utveckla och följa upp de övriga förvaltningarnas operativa näringslivsarbete. Utdrag ur Reglemente för Kommunstyrelsen i Nybro: Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den ska vara informerad om och ha ansvar för hela kommunens utveckling. I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna, bland annat: - kommunens insatser för sysselsättningen och näringslivet, Kommunstyrelsen ansvarar för utvecklingsfrågor med särskild tonvikt på åtgärder som rör: - Näringslivet, högskolan och universitet. Vi gräver där vi står! Nybros näringsliv har starka traditioner inom handel och tillverkningsindustri och har i dag ca 1800 företag allt från mindre entreprenörer till större internationella aktörer. Näringslivet i Nybro kommun har goda utvecklingsmöjligheter med rätt insatser. Man har en levande tillverkningsindustri i kommunen och flertalet av tillverkningsföretagen är små eller medelstora, främst verksamma inom design-, trä-, metalloch pappersindustrin. Flera av dem världsledande inom sina respektive branscher. Kommunen har dessutom utvecklats till ett nav inom transport- och logistiksektorn i regionen med flera starka och drivande företag. Totalt 1824 företag (varav 532 aktiebolag och 1070 enskilda företag) och 2015 arbetsställen i kommunen Startas 100 nya företag i genomsnitt per år i kommunen 71 företag har fler än 20 anställda 1396 företag är enmansföretag Kommunen har en större andel tillverkningsindustrier än riket i snitt, men en lägre andel tjänsteföretag. Skog, jord och energi är de absolut största branscherna i regionen och i kommunen. Nybro kommun arbetar aktivt med att utveckla sitt näringslivsarbete. Att öka tillväxten i kommunen kan dock bara ske genom samarbete och tillsammans med både medborgarna och företagare. Tillsammans kan vi stärka bilden av Nybro som en bra plats att både leva och verka på. Utgångspunkten är att vi gräver där vi står. Genom att utveckla det vi har och bli lite bättre inom det vi gör, skapar vi förutsättningar för tillväxt.

3 Nybro kommuns näringslivsstrategi syftar till att förbättra företagsklimatet och att stärka kontakten med näringslivet, vilket ska stimulera tillväxt för befintliga företag och ge möjligheter till nya företag, samt att underlätta och stödja utvecklingen mot ett mer hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv i Nybro kommun. Här följer de mål och visioner som påverkar näringslivsstrategin. Vision 2030 Vision 2030 med siktet på invånare fastslogs år 2011 av kommunfullmäktige. Nybro kommun har invånare och är centrum i Glasriket mellan Kalmar och Växjö. Hela Nybro kommun kännetecknas av hållbarhet i alla avseenden ekologiskt, ekonomiskt, kulturellt och socialt. Kommunfullmäktiges mål Nybro Kommun har följande fem mål som är beslutade av kommunfullmäktige och som är kopplade till visionen; 1. Kärnverksamhet All vård, skola och omsorg ska vara god och kvalitetssäkrad 2. Demokrati Medborgarna ska uppleva att de har goda möjligheter att påverka kommunens utveckling 3. Näringslivsutveckling Företagarna ska uppleva att Nybro är en attraktiv kommun att verka i 4. Kommun att bo och leva i Medborgarna ska uppleva att Nybro kommun är en attraktiv plats att arbeta, leva och bo i. 5. Ekonomi Nybro kommun skall ha en god ekonomisk styrning Mål från översiktsplan, fördjupad översiktsplan och Näringslivspolicy Målen är beslutade av kommunfullmäktige. Översiktsplanen Ett expansivt näringsliv med starka varumärken En väl fungerande handel med hög servicenivå Ett av Europas starkaste regioner inom besöksnäringen Goda kommunikationer En levande landsbygd- rik på hästar Fördjupad översiktsplan Nybro stad- centrum för transportnäringen i regionen En attraktiv och levande stad

4 Mål Näringslivspolicy Att kommunens företagsklimat utvecklas och blir bättre Att fler arbetstillfällen skapas Att vidareutveckla ett stabilt och differentierat näringsliv Att lyfta fram vissa branschområden som bedöms ha speciella goda förutsättningar Att underlätta samarbetet mellan kommun och näringslivet för en samsyn om näringslivets betydelse och kommunens roll. Att stärka profilen av Nybro som en attraktiv etableringskommun för såväl människor som företag. Att tydliggöra kommunens viljeinriktning och engagemang inom näringslivsområdet så att näringslivs-och sysselsättningsfrågorna får en framskjuten plats i kommunens verksamhet och utveckling. Näringslivsutveckling Företagarna ska uppleva att Nybro är en attraktiv kommun att verka i Det grundläggande för näringslivsarbetet i Nybro kommun är att kommunens egen serviceorganisation ska fungera på ett bra sätt och leverera tillgänglig och väl fungerande service inom kommunens ansvarsområden till företagen. Kommunens näringslivsarbete ska ske i dialog och samarbete med det lokala näringslivet samt kommunala och regionala aktörer vilka driver aktiviteter som främjar och stimulerar företagande. Med övrigt näringslivsarbete avses alla de kontakter som kommunen har med företagare och andra aktörer i övergripande frågor. När kommun och näringsliv samverkar på ett bra sätt leder det till näringslivsutveckling. Genom att: Erbjuda god tillgänglighet och kvalitativ och rättssäker service Utveckla och förbättra kommunikationen med näringslivet och vår omvärld Lotsa och visa på möjligheter för företagen att utveckla sin verksamhet Stimulera nyföretagande och entreprenörskap Verka för god tillgång till bredband i hela kommunen Hjälpa till att finna passande lokalitet och/eller lämplig planlagd mark till intresserade företag God planeringsberedskap Verka för att näringslivet tar del av Linnéuniversitetets kompetens och möjligheten att rekrytera studenter för att utveckla sina företag vidare. Kommunens fysiska planering med beaktande av kommunens natur- och miljövärden är en viktig del i näringslivsutvecklingen Se till näringslivet i hela kommunen med dess olika förutsättningar Fortlöpande utvärdera näringslivsarbetet

5 Näringslivstrategin pekar ut fyra områden för att utveckla företagsklimatet: Kommunikation, dialog och service Ge företagen bättre förutsättningar för tillväxt Samverkan mellan skola, näringsliv och andra aktörer Infrastruktur 1. Kommunikation, dialog och service God tillgänglighet och kvalitativ service - Vi som kommun ska erbjuda en god service, vilket innebär god tillgänglighet samt snabb, kvalitativ och rättssäker service. Vi ska lotsa företagen inom kommunen och arbeta för En väg in. Detta för att göra det enklare att snabbt hitta rätt bland lagar och regler och snabbt få en överblick över de kontakter och tillstånd som kan behövas för verksamheten. Personliga möten - Personliga möten i form av företagsbesök och nätverksträffar för att hålla en bra dialog mellan företag och kommunen. Det är av stor vikt att kommunledningen är delaktig i detta arbete. Vi ska även medverka vid olika aktiviteter som främjar och lyfter näringslivet. Nätverksmöten - Nätverksmöten är tillfällen för att bland annat ömsesidigt utbyta erfarenheter men också för att informera om beslut, planer och lagstiftningar som berör företagen. Detta blir ett led i arbetet för att också internt förbättra service och rättssäkerhet. Uppföljning - Vi ska också göra en uppföljning av myndighetsärenden och övriga aktiviteter som genomförs. Företagen ska få möjlighet att i stort sett direkt utvärdera kontakten med kommunen på ett anonymt sätt. 2. Ge företagen bättre förutsättningar för tillväxt Affärs- och kompetensutveckling visa på de möjligheter som finns till affärs- och kompetensutveckling för att företagen bland annat ska kunna öka förädlingsvärde på sina produkter och höja sin effektivitet, vilket i sin tur leder till ökad konkurrenskraft och ökad uthållighet över tid. Profilera kommunen som en logistik- och designnod Nybro kommun har en stark tradition inom metall-, trä- papper- designindustrin och inom transport- och logistiksektorn. Kommunen har blivit ett nav i regionen med flera starka företag med framtidsvisioner. Detta är något som övriga näringslivet kan dra nytta av. Näringslivet och kommunen kan tillsammans nyttja och utveckla detta genom att kommunicera detta och erbjuda tjänster, kompetens, exploateringsyta och nätverk. Strategier och program för handel, turism och stadsmiljö Från medborgarnas perspektiv är besöksnäringen och handeln viktig för att förbättra utbudet av lokal service samt skapa en attraktivare boendemiljö. Detta skulle även ge kommunen ett högre attraktionsvärde och på sikt stärka Nybro som varumärke. Offentlig upphandling - Vi ska informera och utbilda om offentlig upphandling både internt och externt, så vi kan följa de lagar och regler som finns men också se möjligheterna. Vi ska

6 vara konkreta, informativa och tydliga i vår upphandling. Kommunen har i dag en antagen inköps- och upphandlingspolicy som vi följer. 3. Utveckla samverkan mellan skola och näringsliv Samverka med näringslivet - Kommunen ska samverka med näringslivet för att öka tillgången på rätt kompetens till näringslivet i regionen och därmed aktivt bidra till att människor snabbare kan etablera sig på arbetsmarknaden. Stimulera nyföretagande och entreprenörskap - Vi ska också tillsammans med näringslivet arbeta för att stimulera nyföretagande och entreprenörskap. Framtidens entreprenörer finns bland de unga i dagens skolor och det behövs många nya företagare och företagsamma medarbetare för att säkra framtida tillväxt i kommunen. En viktig del i detta arbete är att öka samverkan mellan skola och näringsliv. Universitetet Nybro kommun ska verka för att näringslivet tar del av Linnéuniversitetets kompetens och möjligheten att rekrytera studenter från nära håll för att utveckla sina företag. 4. Infrastruktur Kommunen arbetar med att utveckla den fysiska infrastrukturplaneringen i samarbete med regionala och nationella aktörer. I vår planering ska vi ta hänsyn till att hela kommunen, med dess olikheter. Utveckling av vägnät Innebär bl.a. strategiska påfarter och avfarter från huvudvägarna, främst riksväg 25. Ett exempel är nya avfarter till industriområdet Smedstorp. Utveckla den nya kombiterminalen - Nybro kommun har valt att investera och bygga en elektrifierad kombiterminal för att förstärka transportkedjan och öka konkurrenskraften ytterligare inom transportnäringen. Målet är att bli ett logistiskt nav i regionen och att hitta rätt aktör som driver kombiterminalen. Fortsätta utveckla pendlingstrafiken - Vi driver och investerar för att få en ännu bättre pendlingstrafik med tåg bland annat genom att investera i plattformen i Örsjö och öka pendlingsmöjligheterna. Detta leder till en rörlig och större arbetsmarknadsregion. Kalmar, Växjö och Karlskrona finns nu inom pendlingsavstånd. Bredband för alla - Gällande den digitala infrastrukturen har Regionförbundet i Kalmar län ett uttalat mål; bredband till alla En kommunal strategi för den digitala infrastrukturen har antagits av kommunfullmäktige och lämnats över till Nybro Elnät AB med ägardirektiv att genomföra bredbandskanalisation vid alla grävningsområden. Målet är bland annat att näringslivet i hela kommunen ska ha tillgång till bredband. På landsbygden har samhällsföreningarna en viktig del i detta arbete och vår uppgift är att vi stöttar med vår kunskap och vårt nätverk.

7 Vi mäter vår effektivitet och kvalitet med mål och resultatstyrning. Vi ska använda informationen för förbättringar och utveckling. Vad tycker man om servicen Syftet med att mäta är att få kunskap om attityder hos företagen som är etablerade i kommunen och om hur de upplever den kommunala servicen. God service innebär för kommunen att ha en god tillgänglighet samt snabb, kvalitativ och rättssäker service. Hur väl vi når detta mäter vi genom dessa två nedanstående metoder: NKI -undersökningen mäter den sammanfattade kvaliteten i den service som kommuner ger företag i fem olika tillståndsärenden. De ärenden som mäts är utskänkningstillstånd, markupplåtelse, bygglov, miljö- och hälsoskyddstillsyn samt brandtillsyn. Vidare mäts företagarnas syn på olika delar av de kommunala förvaltningarnas service. De kvalitetsfaktorer som utvärderats i undersökningen är Information, Tillgänglighet, Bemötande, Kompetens, Rättssäkerhet och Effektivitet. För varje ärendetyp och kommun sammanfattas företagens omdömen i ett Nöjd-Kund- Index (NKI). NKI och faktorernas betygsindex kan variera mellan 0 och 100. Resultaten hämtas från SKL:s undersökning, Insikten, som genomförts av SCB och genomförs vartannat år. Målet är ett sammanlagt Nöjd-Kund-Index för alla undersökta delar och vi har satt målet index 67. Vi gör också en egen mätning som sker löpande. Vi varje tillfälle som vi gör företagsbesök så lämnar vi möjlighet till företagen att utvärdera besöket anonymt. Vi har ett högt betyg på utvärdering, 3,7 av 4 möjliga, men vi har satt som mål att bibehålla nivån men att höja svarsfrekvensen till 60 %. Nya företag Syftet med att använda dessa mått och mätmetoder är att ge en ytterligare dimension och kunskap om företagsklimatet i kommunen. Nya företag/1000 invånare, d.v.s. hur många nya företag har startats per invånare i kommunen. Målet är 5. Källan är Nyföretagarcentrums Företagsbarometer. Nyföretagarcentrum hämtar uppgifter om antal nyregistrerade företag från Bolagsverket och denna mätning ingår i SKL:s KKIK mått d.v.s. vi kan jämföra oss med övriga kommuner. Vi tittar också på antalet nya företag i kommunen i form av nystartade företag och etablering av nya företag, målet är 142 nya företag/år. Företagsrankingen Syftet med måttet är att ge kunskap om företagsklimatet i kommunen. Svenskt Näringsliv gör en årlig mätning som sker i två delar, en enkätdel som tar upp företagens uppfattning om klimatet och en statistikdel som sedan sammanvägs till en rankinglista (1-290 kommuner). Målet är att vi ska vara på den övre halvan av rankingen. Handelsindex Försäljningsindex, faktisk omsättning dividerat med försäljningsunderlag och det är det totala indexet för detaljhandeln, d.v.s. sällanköpshandeln och dagligvaror. Målet är satt till index 78. Mätningen görs av HUI och presenteras i september varje år.

8 Sysselsättningsstatistik Syftet är att ge en omvärldskunskap och en bild av kommunen. Sysselsättningsstatistiken hämtas från AF:s månadsrapport. Målet är att vi ska hålla minst riksgenomsnittet och vi följer och redovisar här ungdomar och vuxna som är öppet arbetslösa. Sysselsättning öppet arbetslösa 4 %.

Granskning av näringslivsverksamheten

Granskning av näringslivsverksamheten www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av näringslivsverksamheten Henrik Fagerlind Sofia Regnell Vallentuna kommun 18 oktober 2013 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning... 1 1. Inledning... 3 1.1.

Läs mer

Styrning och uppföljning av näringslivsverksamheten

Styrning och uppföljning av näringslivsverksamheten Revisionsrapport Styrning och uppföljning av näringslivsverksamheten Sandvikens kommun Mars 2012 Louise Cedemar Micaela Hedin Innehållsförteckning Sammanfattning 2 1 Inledning 4 1.1 Bakgrund, revisionskriterier

Läs mer

NÄRINGSLIVS- PROGRAM för Lomma kommun 2015-2018 - 1 -

NÄRINGSLIVS- PROGRAM för Lomma kommun 2015-2018 - 1 - NÄRINGSLIVS- PROGRAM för Lomma kommun 2015-2018 - 1 - INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 1.1 Definitioner 3 2. EN ATTRAKTIV KOMMUN HAR ETT BRA FÖRETAGSKLIMAT 4 2.1 Lokala företag är en viktig parameter

Läs mer

Arbetsmarknadsstrategi

Arbetsmarknadsstrategi Arbetsmarknadsstrategi för Finspångs kommun 2011-2015 Beslutad av kommunfullmäktige 2011-03-30 73 Arbetsmarknadsstrategi för Finspångs kommun 2011-2015 Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85

Läs mer

Vaxholms näringsliv 2020

Vaxholms näringsliv 2020 KF 51, 2013-09-30 Diarienummer 102/2010.141 Näringslivsstrategi Vaxholms näringsliv 2020 Besöksadress: Eriksövägen 27, 185 83 Vaxholm Postadress: Vaxholms stad, 185 83 Vaxholm Växel 08-541 70800 kansliet@vaxholm.se

Läs mer

Strategi för ett bättre företagsklimat i Norsjö kommun. 2011 till 2014

Strategi för ett bättre företagsklimat i Norsjö kommun. 2011 till 2014 Strategi för ett bättre företagsklimat i Norsjö kommun 2011 till 2014 1 Strategi för ett bättre företagsklimat Inledning I Norsjö kommun finns det över 500 företag registrerade. Exkluderas företag som

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

Nordanstigs kommun. Utvecklingsplan (LUP) 2008-2013 2008-06-30

Nordanstigs kommun. Utvecklingsplan (LUP) 2008-2013 2008-06-30 Nordanstigs kommun Utvecklingsplan (LUP) 2008-2013 2008-06-30 Innehållsförteckning Inledning 3 Bakgrund 4 Omvärld hot och möjligheter 6 Sammanfattning 7 Befolkning och välfärd 8 Företagande och entreprenörskap

Läs mer

Arbetet har hittills resulterat i följande skrivelser/delutredningar:

Arbetet har hittills resulterat i följande skrivelser/delutredningar: 1 (18) Datum 2014-03-25 Strategisk chef Charlotte Sjövall 0410-73 31 11, 0708-81 71 11 charlotte.sjovall@trelleborg.se Företagsklimat Bakgrund Med anledning av svaga resultat i bland annat Svenskt Näringslivs

Läs mer

Årsredovisning 2014. Nybro kommun 2014

Årsredovisning 2014. Nybro kommun 2014 Årsredovisning 2014 Nybro kommun 2014 Omvärldsanalys... 5 Målavstämning kommunfullmäktiges mål... 8 Kommunfullmäktiges uppdrag... 21 Finansiell analys... 22 Nämnder och bolags resultatredovisning... 33

Läs mer

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag Internationellt program för Karlskrona kommun Fastställt av: Fastställt: Diarienummer: Ansvar för revidering: Gäller för: Omprövas: Ersätter: Kommunfullmäktige 2014-02-13 40 KS.2013.297.105 Kommunstyrelsen

Läs mer

ÄNGELHOLM. Topp-tio plats i Svenskt Näringslivs ranking. Näringsliv, turism & handel Mål och resurser en utvärdering

ÄNGELHOLM. Topp-tio plats i Svenskt Näringslivs ranking. Näringsliv, turism & handel Mål och resurser en utvärdering FÖRETAGSKLIMAT 10 Topp-tio plats i Svenskt Näringslivs ranking ÄNGELHOLM Näringsliv, turism & handel Mål och resurser en utvärdering Hösten 2014? utvecklingen av handelsindex 5% Högre tillväxt per år än

Läs mer

Med sikte på framtiden. Strategi för Näringsliv och tillväxt i Falköpings kommun 2008-2011.

Med sikte på framtiden. Strategi för Näringsliv och tillväxt i Falköpings kommun 2008-2011. Med sikte på framtiden Strategi för Näringsliv och tillväxt i Falköpings kommun 2008-2011. Strategi för Näringsliv och tillväxt i Falköpings kommun 2008-2011. Syfte Näringslivsstrategin i Falköpings kommun

Läs mer

Strategisk plan. strategisk plan 2015-2018. Vi gör vanliga saker ovanligt bra!

Strategisk plan. strategisk plan 2015-2018. Vi gör vanliga saker ovanligt bra! Strategisk plan strategisk plan 2015-2018 2015 2018 Vi gör vanliga saker ovanligt bra! Strategisk plan Aneby kommun 2015 2018 Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-03-31 18 Förord 4 Visionen Ett gott liv

Läs mer

Jobb och företagande i Borås

Jobb och företagande i Borås 2014 En näringslivspolitik för Jobb och företagande i Borås Inledning Fler jobb och minskat utanförskap hör till kärnan i Moderaternas politik. Jobb skapas i företag och av företagare och politikens uppgift

Läs mer

Jönköpings kommun Granskning av kommunens näringslivsarbete. Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Jönköpings kommun Granskning av kommunens näringslivsarbete. Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Jönköpings kommun Granskning av kommunens näringslivsarbete Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser...2 1. Inledning...3 1.1 Bakgrund...3

Läs mer

innovation och entreprenörskap

innovation och entreprenörskap The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 innovation och entreprenörskap handlingsplan för örebroregionen 2014-2016 innovation och entreprenörskap handlingsplan för Örebroregionen 2014 2016 1 Innehåll 1.

Läs mer

Näringslivsprogram för Askersunds kommun 2015-2018

Näringslivsprogram för Askersunds kommun 2015-2018 Näringslivsprogram för Askersunds kommun 2015-2018 1 2 Näringslivsprogram 2015-2018 Innehåll Innehåll... 3 Information... 6 Mötesplatser... 7 Företagsklimat... 8 Lokala företagarnätverk... 9 Nyföretagande...

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

SAMVERKAN FÖR TILLVÄXT I KINDA

SAMVERKAN FÖR TILLVÄXT I KINDA SAMVERKAN FÖR TILLVÄXT I KINDA Strategi och handlingsprogram 2005 2008 Europeiska Unionen Sociala Fonden Artikel 6 Innovativa Åtgärder Antaget av Kommunfullmäktige 2004-10-25 76 2 Sammanfattning... 3 Vision...

Läs mer

Näringslivsplan. Tillsammans för ett attraktivt Botkyrka Version 1.0

Näringslivsplan. Tillsammans för ett attraktivt Botkyrka Version 1.0 Näringslivsplan Tillsammans för ett attraktivt Botkyrka Version 1.0 1 Botkyrkas Näringslivsplan version 2013 Tillsammans för ett attraktivt Botkyrka med ett företagsklimat topp 30-2017! För att skapa förutsättning

Läs mer

SI 203 HELSINGB 5 ORG Plan för mål och ekonomi 2014

SI 203 HELSINGB 5 ORG Plan för mål och ekonomi 2014 SI Plan för mål och ekonomi 2014 HELSINGBORG 2035 Vision Helsingborg 2035 År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Vision

Läs mer

INTERNATIONELL STRATEGI

INTERNATIONELL STRATEGI INTERNATIONELL STRATEGI STRATEGI FÖR INTERNATIONELLT TILLVÄXT- OCH UTVECKLINGSARBETE I GISLAVEDS KOMMUN 1 Sammanfattning Strategin för internationellt tillväxt- och utvecklingsarbete klargör hur Gislaveds

Läs mer

Stolthet och framtidstro bygger vi tillsammans.

Stolthet och framtidstro bygger vi tillsammans. Tillväxten ska med - Skellefteå på god väg mot framtiden. Stolthet och framtidstro bygger vi tillsammans. Näringslivet i Skellefteå är i många avseenden unikt. Den bredd av produkter och tjänster och det

Läs mer

Översiktlig granskning Undersökningar som rör varumärket Eskilstuna

Översiktlig granskning Undersökningar som rör varumärket Eskilstuna Översiktlig granskning Undersökningar som rör varumärket Eskilstuna Mars 2013, Markör Marknad och Kommunikation AB Jonas Karlsson Markör Örebro Kungsgatan 1 701 47 Örebro Fax: 019-16 16 17 Markör Stockholm

Läs mer

1. Kommunalråden har ordet 3

1. Kommunalråden har ordet 3 Innehållsförteckning 1. Kommunalråden har ordet 3 2. Kommunfullmäktiges övergripande mål - 5 Perspektivet Kund 8 Perspektivet Samhälle och miljö 13 Perspektivet Medarbetare 17 Perspektivet Ekonomi 19 3.

Läs mer

innovationer och entreprenörskap

innovationer och entreprenörskap The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 innovationer och entreprenörskap Regional handlingsplan för örebroregionen regional handlingsplan för innovationer och entreprenörskap 2012-2013 1 Att göra! Innehåll

Läs mer

Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå

Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Delrapport 31 mars 2012 Uppdrag att genomföra insatser Delrapportering 2012-03-30 för att förenkla för företagen på kommunal nivå regeringsuppdrag Diarienr/Projektnr Upprättad

Läs mer

Uppdaterad 14-04-10. Verksamhetsplan Gnosjöregionens Näringslivsråd 2014-2017. Konkurrenskraft

Uppdaterad 14-04-10. Verksamhetsplan Gnosjöregionens Näringslivsråd 2014-2017. Konkurrenskraft Uppdaterad 14-04-10 Verksamhetsplan Gnosjöregionens Näringslivsråd 2014-2017 Konkurrenskraft Verksamhetsplan Inriktning 2014-2017 Under gällande verksamhetsperiod är denna plan vårt interna styrdokument.

Läs mer

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm.

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Om en av Sveriges mest spännande företagarkommuner. Läge: Laholm berättar om fördelarna med att driva företag i Laholms kommun

Läs mer