Svar på motion om företrädare i kommunala bolag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svar på motion om företrädare i kommunala bolag"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 16 Ks16 Au 7 Dnr 153/ Svar på motion om företrädare i kommunala bolag Från Kerstin Rosenkvist, c, Mats Öhgren, m, Göran Edlund, fp, och Jonas Stenzelius, kd, har till kommunfullmäktiges sammanträde den 17 juni 2009, 80, inkommit en motion om företrädare i kommunala aktiebolag. Motionärerna ifrågasätter lämpligheten i att kommunens högste tjänsteman sitter som styrelseledamot i flera kommunalägda aktiebolag i Arboga kommun. Motionärerna hemställer att översyn görs beträffande lämpliga ledamöter i bolagsstyrelsen utifrån det som nämns i motionen. Motionen remitterades till kommunstyrelsen. Definitionen av en förtroendevald återfinns i 4 kap 1 kommunallagen (KL) där förtroendevald innebär ledamöter och ersättare i fullmäktige, nämnder och fullmäktigeberedningar samt revisorer. En styrelseledamot i ett aktiebolag är inte förtroendevald, även om det är ett kommunalt helägt bolag och ledamoten utsetts av kommunfullmäktige. De krav som ställs på förtroendevalda, exempelvis beträffande valbarhet, gäller därmed inte. I ärenden gällande styrelseledamöter i ett kommunalt aktiebolag så är det uteslutande kvalifikationskraven i 8 kap 9-12 aktiebolagslagen (ABL) som är tillämpbara. Dessa krav innebär i stort att personen inte ska vara underårig, försatt i konkurs, underställd förvaltare eller omfattas av näringsförbud. En ledamot av bolagsstyrelsen har en lojalitetsplikt mot bolaget och dess verksamhet vilken innebär att han i sitt uppdrag alltid ska handla efter vad som är bäst för bolaget, med utgångspunkt i bolagsordningens föreskrifter. Styrelseledamotens lojalitetsplikt bekräftas i ABL bl.a. genom reglerna om jäv och det personliga ansvaret. Det är av stor vikt att en ledamot i en bolagsstyrelse har den kompetens som krävs för att utföra sitt uppdrag eftersom att det vilar ett stort personligt ansvar på den valda ledamoten. De förtroendevaldas och kommunfullmäktiges inflytande över de kommunala bolagen säkerställs bl.a. genom att fullmäktige i bolagsordningen anger föremål och ändamål med verksamheten och fullmäktiges rätt att ta ställning innan en bolagsstyrelse avgör viktigare frågor. De former för ägarstyrning som finns, både formella och Ordförandes sign. Justerandes sign. Sek iar ns sign. Utdragsbestyrkande 7

2 Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad 17 informella, har egentligen inte några begränsningar i de förtroendevaldas möjligheter att styra över bolagsstyrelsens agerande vilket kan säkerställa de förtroendevaldas inflytande över bolagen oavsett vilka som sitter i styrelsen. Svaret på motionen om företrädare i kommunala aktiebolag tillstyrks av innehållet i den promemoria som inkommit från Staffan Larsson (Advokat Fagersand AB) den 23 december 2009 rörande de rättsliga förutsättningarna i ärendet. Kerstin Rosenqvist, c, yrkar bifall till motionen då hon anser att det är moraliskt olämpligt att kommunens högste tjänsteman är företrädare i kommunala bolag. Olle Ytterberg, s, yrkar på att motionen ska avslås eftersom att den juridiska utredningen av ärendet visar att det inte föreligger några hinder för kommunens tjänstemän att agera företrädare i kommunala bolag. Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Olle Ytterbergs, s, förslag till beslut. Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige Motionen avslås. Moderaterna, Centerpartiet och Folkpartiet liberalerna reserverar sig mot beslutet. Skickas till: Kommunfullmäktige Akten Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterar gs sign. Utdragsbestyrkande cbk-, Z

3 Kom m u nstyrelseförvaltni ngen Kommunkansliet Nämndsekreterare Åsa Rönnmark asa.ron se MISSIV Datum Svar på motion om företrädare i kommunala bolag Från Kerstin Rosenkvist, c, Mats Öhgren, m, Göran Edlund, fp, och Jonas Stenzelius, kd, har till kommunfullmäktiges sammanträde den 17 juni 2009, 80, inkommit en motion om företrädare i kommunala aktiebolag. Motionärerna ifrågasätter lämpligheten i att kommunens högste tjänsteman sitter som styrelseledamot i flera kommunalägda aktiebolag i Arboga kommun. Motionärerna hemställer att översyn görs beträffande lämpliga ledamöter i bolagsstyrelsen utifrån det som nämns i motionen. Motionen remitterades till kommunstyrelsen. Se bifogad promemoria från Staffan Larsson (Advokat Fagersand AB) rörande de rättsliga förutsättningarna i ärendet. KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN ^lrv ^ ^ Ga Kenneth Dalberg Kommunchef Åsa lkönnmark Nämndsekreterare Postadress Besöksadress Telefon ox 45 medjegatan 5 vx Arboga Fax Internt Bankgiro Org.nr www. arboga. se

4 Arboga kommun Kommunstyrelseförvaltningen Inga-Greta Carneland Hörnström Äng val av styrelseledamöter i kommunala aktiebolag Med anledning av en väckt motion angående styrelserepresentationen i kommunala aktiebolag, lämnas i denna promemoria en redogörelse för den rättsliga reglering som kan vara relevant vid besvarande av motionen. Kvalifikationskraven Benämningen "förtroendevald" används för de som har uppdrag som grundas på kommunallagens bestämmelser och som regleras där. Definitionen finns i 4 kap 1 KL. Denna innebär att en styrelseledamot i ett aktiebolag inte är förtroendevald, även om det är ett kommunalt helägt bolag och ledamoten utsetts av kommunfullmäktige. De krav som uppställs på förtroendevalda, exempelvis beträffande valbarhet, gäller därmed inte. Detta betyder också att lagstiftaren inte bedömt att det finns behov att uppställa krav att styrelseledamöter skall vara politiker. Det är istället kvalifikationskraven i 8 kap 9-12 aktiebolagslagen (ABL) som uteslutande avgör vem som kan utses till styrelseledamot. Kraven innebär i huvudsak att personen inte ska vara underårig, försatt i konkurs, underställd förvaltare eller omfattas av näringsförbud. Detta innebär sammanfattningsvis att det inte finns några rättsliga hinder mot att fullmäktige utser en anställd i kommunen som styrelseledamot i aktiebolag ägt av kommunen, och att lagstiftningen inte heller förordar förtroendevalda framför andra. Rollen som styrelseledamot Det finns anledning att notera något om den roll och det ansvar som en styrelseledamot i ett aktiebolag har. En ledamot av bolagsstyrelsen har en loj alitetsplikt mot bolaget och dess verksamhet. Detta innebär att han i sitt uppdrag alltid skall handla efter vad som är bäst för bolaget, med utgångspunkt i bolagsordningens föreskrifter. Styrelseledamoten företräder aktieägarnas intressen som dessa fått sitt uttryck i bl.a. bolagsordningen, och skall behandla alla ägare lika. Styrelsen har en s.k. vårdnadsplikt i förhållande till bolaget. ADVOKAT FAGERSAND AB VÄSTERÅS GÄVLE ORGNR UPPSALA NORRA KUNGSGATAN 7 A SKRAPAN 2210 STORA TORGETS GÄVLE VÄSTERÅS Box 1215, UPPSALA TEL TEL FAx TEL FAx FAX

5 Detta innebär att en ledamot inte har möjlighet att väga in andra intressen, om dessa skulle stå i strid med bolagets bästa. Regleringen skall medverka till att intressekonflikter inte leder till ett handlande som står i strid med bolagets intressen, dvs att en ledamots engagemang vid sidan av styrelseuppdraget inte ska påverka bolaget negativt. Styrelseledamotens lojalitetsplikt bekräftas i ABL bl.a. genom reglerna om jäv och det personliga ansvaret. En ledamot kan under vissa förhållanden få ett personligt skadeståndsansvar om han medverkar till åtgärder som skadar bolaget. Det finns även regler som i vissa situationer kan ålägga styrelseledamot ett personligt betalningsansvar för exempelvis bolagets skatter. Vad som anförts om lojalitetsplikten och särskild om det personliga ansvaret, medför att det är angeläget att en ledamot i bolagsstyrelse har den kompetens som krävs för att utföra uppdraget. Det är mycket viktigt att detta får vara en av huvudfrågorna i nomineringsarbetet. Styrningen av aktiebolag De förtroendevaldas och kommunfullmäktiges inflytande över de kommunala bolagen säkerställs bl.a, genom att fullmäktige i bolagsordningen anger föremål och ändamål med verksamheten och fullmäktiges rätt att ta ställning innan en bolagsstyrelse avgör viktigare frågor. Härutöver bör fullmäktige arbeta aktivt med den löpande ägarstyrningen. Detta arbete kan i viss mån delegeras till kommunstyrelsen samt innefatta olika företagspolicys och för respektive bolag specifika ägardirektiv. De former för ägarstyrning som finns, både formella och informella, har egentligen inte några begränsningar i de förtroendevaldas möjligheter att styra över bolagsstyrelsens agerande, vilket kan säkerställa de förtroendevaldas inflytande över bolagen oavsett vilka som sitter i styrelsen. En del i fullmäktiges inflytande över bolagen är att fullmäktige utser styrelsen. Detta innebär också att fullmäktige när som helst kan entlediga en styrelseledamot.

6 Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad 18 Kf 80 Dnr 153/ Motion om företrädare i kommunala aktiebolag Från Kerstin Rosenkvist, c, Mats Öhgren, m, Göran Edlund, fp och Jonas Stenzelius, kd har den 16 juni 2009 inkommit motion om företrädare i kommunala aktiebolag. Motionärerna hemställer att översyn görs beträffande lämpliga ledamöter i bolagsstyrelsen utifrån det som nämns i motionen. Kommunfullmäktiges beslut Motionen remitteras till kommunstyrelsen. Skickas till: Kommunstyrelsen Akten Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande

7 Komort nknnsiiet Allians för Arboga Arboga is Dejeglanbetwko. Motion till Kommunfullmäktige Företrädare i kommunala aktiebolag Arboga kommun är ägare i några aktiebolag. Dessa ägs dels av kommunen själv, dels av kommunen i samråd med andra kommuner och dels i samägande med ett privat bolag. Gemensamt för dessa bolag är att de lyder såväl under kommunallagen som aktiebolagslagen. Kommunens styrning, via bolagets styrelse, av bolagen är intressant utifrån ett medborgareperspektiv och speciellt i den koncern där kommunen samäger bolagen med en privat intressent. Lösningen att samäga en koncern med ett privat bolag har hittills visat sig vara positiv för kommunen. Frågan är dock hur de av kommunen utsedda ledamöterna i styrelserna företräder de kommunala intressena. Två, av de tre, kommunala ledamöterna i styrelsen är genuint förtroendevalda medan den tredje är kommunal tjänsteman, dessutom kommunens högste tjänsteman. Som sådan har han ett ansvar för kommunens samlade verksamhet och ska i sin roll företräda kommunens primära intressen fullt ut. Intressekonflikter kan uppstå och bör undvikas redan initialt. Därför är ett ledamotskap, kopplat till kommunens högsta chef, direkt olämplig. Den som är anställd i en kommun, i en ledande ställning, är inte valbar i kommunen (KL 4:6). Detta gäller, enligt KL 4:1, i kommunens primära verksamhet. I och med att aktiebolagsformen blivit en allt mer framträdande del i den kommunala verksamheten och att verksamheten numera också inräknas i den kommunala ekonomiska bedömningen framstår dock lagens intention att stå i direkt strid med det skrivna ordet. Svensk kommunallagstiftning har sedan länge byggt, och bygger alltjämt, på principen att den kommunala förvaltningen styrs av politiker. Ur juridisk synpunkt får därför en anställd betraktas som biträde eller rådgivare till den politiskt valde. Att detta tydliggörs är viktigt utifrån medborgarens rätt att kunna utkräva ansvar från den valde. Alternativet är att kommunen inte ska ägna sig åt denna verksamhet eller bedriva den i andra driftsformer. Kommunchefen i Arboga kommun är samordningsansvarig för verksamheter inom det tekniska området där såväl planering, kommunalteknik och bostadsförvaltning ingår. I de bolag där han ingår i styrelsen är direkt beroende av dessa kommunala verksamheter. Utifrån ett snävt synsätt kan detta ses som effektivt men knappast förenligt med en öppen och styrning av verksamheten. Utifrån det synsättet bör inte kommunens högste chef ingå i styrelsen för dessa verksamheter. Förhållandet att verksamheten endast är delägd av kommunen förvärrar dessutom situationen.

8 Mot bakgrund av ovanstående hemställes; Att översyn görs beträffande lämpligfied tyqöter i bolagsstyrelsen utifrån det som nämns i motionen.

Styrelseboken. en vägledning för ledamöter i kommunala bolagsstyrelser

Styrelseboken. en vägledning för ledamöter i kommunala bolagsstyrelser Styrelseboken en vägledning för ledamöter i kommunala bolagsstyrelser RAPPORTEN KAN BESTÄLLAS FRÅN: TRYCKSAKSBESTÄLLNINGEN TFN: 020-31 32 30 FAX: 020-31 32 40 PRIS: 80 KRONOR, FRAKT OCH MOMS TILLKOMMER

Läs mer

Nämndledamöters ansvar

Nämndledamöters ansvar Nämndledamöters ansvar Bakgrund Nämndledamöter ansvarar gemensamt för nämndens verksamhet. Utgångspunkten är att nämndledamöterna är utsedda av kommunfullmäktige med ett uppdrag och en skyldighet att ansvara

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Ägardirektiv för Karlshamns kommuns helägda aktiebolag

Ägardirektiv för Karlshamns kommuns helägda aktiebolag Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: lagakraftvunnet beslut Antagen: KF 70, 2014-05-05 och fastställt av respektive dotterbolags bolagsstämma 2014-05-21. Ersätter tidigare gällande

Läs mer

Företagspolicy för Umeå kommun

Företagspolicy för Umeå kommun Företagspolicy för Umeå kommun 1 Inledning Behovet är stort av en mer utvecklad helhetssyn, ett koncernperspektiv, i den mycket omfattande och starkt komplexa kommunala verksamheten i Umeå kommun. Denna

Läs mer

Ks 84 Au 79 Dnr 179/ 2009-101

Ks 84 Au 79 Dnr 179/ 2009-101 n r Kommunstyrelsen 2010-05-31 Blad 21 Ks 84 Au 79 Dnr 179/ 2009-101 Svar på motion om Mer spara än slösa Från Jörgen Johansson, C, har till kommunfullmäktiges sammanträde den 24 september 2009, 89, inkommit

Läs mer

ägardirektiv till allmännyttiga kommunala Bostadsaktiebolag

ägardirektiv till allmännyttiga kommunala Bostadsaktiebolag sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag en handledning ägardirektiv till allmännyttiga kommunala Bostadsaktiebolag förord Innehåll Förord 2 varför arbeta med ägardirektiv? 3 Varje kommun har ett ansvar

Läs mer

Revisionsrapport Kalix kommun

Revisionsrapport Kalix kommun Revisionsrapport Uppföljning avseende ägarstyrning av de kommunala företagen - Styrning och uppsikt avseende KB Kalix Nya Centrum Kalix kommun Andreas Jönsson Cert. kommunal revisor Februari 2013 2013-02-27

Läs mer

En mer oberoende kommunal revision

En mer oberoende kommunal revision 2008:4 En mer oberoende kommunal revision analys av tänkbara åtgärder MISSIV DATUM DIARIENR 2008-04-10 2006/262-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2006-12-07 Fi 2006/2581 (delvis) Regeringen Finansdepartementet

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-11-12. Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö

Sammanträdesdatum 2013-11-12. Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-11-12 Blad 21 Ks 142 Dnr 122/2011-106 Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö Från

Läs mer

Inriktningen för Boplats Syds framtida organisationsform

Inriktningen för Boplats Syds framtida organisationsform Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2015-09-17 Vår referens Lovisa Hansson Stadsjurist Lovisa.Hansson@malmo.se Tjänsteskrivelse Inriktningen för Boplats Syds framtida organisationsform STK-2013-1010 Sammanfattning

Läs mer

Ärende 10. Riktlinjer för att motverka jäv. Kommunstyrelsen

Ärende 10. Riktlinjer för att motverka jäv. Kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE Ärende 10 DATUM DIARIENR SIDA 2014-03-31 KS-2013/1421.112 1 (3) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng viktoria.thonang@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för att

Läs mer

Kommunallagen ställer tre krav för att kommunen ska få överlämna ansvaret för en kommunal verksamhet till ett bolag.

Kommunallagen ställer tre krav för att kommunen ska få överlämna ansvaret för en kommunal verksamhet till ett bolag. FÖRETAGSPOLICY B:2 1 Bakgrund Kommunallagen ger kommunerna möjlighet att överlämna vården av en kommunal angelägenhet till aktiebolag, ekonomisk förening, ideell förening eller stiftelse. (Kl 3 kap 16)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Värmdö kommun. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de kommunala bolagen. Offentlig sektor KPMG AB 2011-09-15 Antal sidor: 8

Värmdö kommun. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de kommunala bolagen. Offentlig sektor KPMG AB 2011-09-15 Antal sidor: 8 över de kommunala bolagen Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 8 Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Revisionsfråga 1 1.2 Avgränsning 1 1.3 Metod 1 2. Utgångspunkter för granskningen 2 2.1 Uppsikt enlig Kommunallagen

Läs mer

Ägardirektiv för Karlstads Stadshus AB

Ägardirektiv för Karlstads Stadshus AB KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2014-12-18 Ersätter: 2011-12-15 Gäller fr o m: 2015-04-21 Ägardirektiv för Karlstads Stadshus AB Ägardirektiv för

Läs mer

Frågan om driftramar för drift av kommunens förvaltningsnät överlämnades till 2013 års budgetberedning.

Frågan om driftramar för drift av kommunens förvaltningsnät överlämnades till 2013 års budgetberedning. ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-05-28 Blad 10 Ks 76 Au 86 Dnr 98/2012-534 Reviderade aktieägaravtal, bolagsordningar och överenskommelse för stadsnät i Svealand

Läs mer

God Revisionssed. i kommunal verksamhet 2006

God Revisionssed. i kommunal verksamhet 2006 God Revisionssed i kommunal verksamhet 2006 8472534749329327345109 3745272190293846283729 554637462728472446327 20349745500221181711637 499265002366162 förtroendevalda reviso regioner är fullmäktig rument

Läs mer

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-03-20 AU 6:22 Dnr. KS 2013/94-107 Utdrag: akten, KS Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB Ärende

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Koncernpolicy för Kävlinge kommun Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Policy Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 2002-03-14, Kf 12/02:1 Ansvar Kanslichef Koncernpolicy

Läs mer

RiR 2006:11. Vad och vem styr de statliga bolagen?

RiR 2006:11. Vad och vem styr de statliga bolagen? RiR 2006:11 Vad och vem styr de statliga bolagen? ISBN 91 7086 078 5 RiR 2006:11 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2006 Till regeringen Näringsdepartementet Datum 2006-05-17 Dnr 33-2005-0283 Vad och

Läs mer

Ägarpolicy för kommunägda bolag

Ägarpolicy för kommunägda bolag Datum 2014-09-18 Ägarpolicy för kommunägda bolag Kommunfullmäktige 2014 Antagen av: Kommunfullmäktige 2014-11-24, 196 Dokumentnamn: Ägarpolicy för kommunägda bolag Ärendebeteckning: Kst/2014:452, Ägarpolicy

Läs mer

Ansvarsförsäkringar för styrelse och VD

Ansvarsförsäkringar för styrelse och VD Juridiska institutionen Juris kandidat programmet Handelhögskolan Tillämpade studier vid Göteborgs universitet 20 poäng, HT 2000 Ansvarsförsäkringar för styrelse och VD - En skattepliktig förmån? Jon Bertilsson

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (12) meddelad i Stockholm den 22 november 2013 KLAGANDE Finansinspektionen Ombud: Advokaten Jacob Melander och jur.kand. Lena Hellman Advokatfirman Hammarskiöld & Co

Läs mer

AU 5:18 Dnr. KS 2014/368. Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun

AU 5:18 Dnr. KS 2014/368. Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-06 ö Östei AU 5:18 Dnr. KS 2014/368 Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun Arbetsutskottets

Läs mer

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-04-23 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats Nr Information 1 Kommunstyrelsens ansvarsområde KTS-salen, Vita

Läs mer

Stockholms läns landstings köp från sina egna företag

Stockholms läns landstings köp från sina egna företag 1 Stig Hellmers 2003-04-10 Chefjurist Carina Sandin Landstingsjurist Stockholms läns landstings köp från sina egna företag Liksom många andra kommuner och landsting bedriver Stockholms läns landsting en

Läs mer

Sammanträdesrummet Tryggö, Kungshamn

Sammanträdesrummet Tryggö, Kungshamn Kallelse 2012-09-04 Kallelse kommunstyrelsen Tid Onsdagen den 12 september 2012 kl. 08.30 Plats Sammanträdesrummet Tryggö, Kungshamn Ordförande Mats Abrahamsson Ärende öppet sammanträde Dnr Föredragande

Läs mer

Användandet av E-faktura inom den Summariska processen

Användandet av E-faktura inom den Summariska processen 1(7) Användandet av E-faktura inom den Summariska processen Kronofogdemyndigheten fastställer att den bedömning som det redogörs för i bifogade rättsliga promemoria under rubriken Kronofogdemyndighetens

Läs mer

Sammanfattning Den kommunala verksamheten har förändrats Sedan den nuvarande kommunallagen trädde i kraft 1992 har samhället genomgått stora förändringar. Urbaniseringen har fortsatt liksom it-utvecklingen.

Läs mer