Sammanträdesdatum Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd"

Transkript

1 SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING Kommunstyrelsens revisorer önskar kommunstyrelsens bedömning av hur styrelsen fullgjort sitt uppdrag från kommunfullmäktige i frågan gällande evenemangsstöd för att skapa liv och rörelse i centrum. Beredning Bilaga KS 2011/119/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning Bilaga KS 2011/119/2, skrivelse från revisionen Kerstin Olla Stahre föredrar ärendet. Yrkanden Per-Olov Rapp (S) yrkar att arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att översända förvaltningens skrivelse, bilaga KS 2011/119/1, som svar på revisorernas begäran. BESLUT Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att översända förvaltningens skrivelse, bilaga KS 2011/119/1, som svar på revisorernas begäran. Carol a Gunnarsson (C) och Michael PB Johansson (M) deltar ej i beslutet. Utdrag kommunstyrelsen Justerandes sign utd ragsbestyrka n d e

2 Bilaga KS 2011/119/1 SALA KOMMUN SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Ink Kommunstyrelsens förvaltning Kerstin Olla Stahre Kommunstyrelsen Svar till kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd Kommunens revisorer önskar kommunstyrelsens bedömning av hur styrelsen fullgjort sitt uppdrag från kommunfullmäktige i frågan gällande evenemangsstöd för att skapa liv och rörelse i centrum. I februari 2011 beviljade kommunstyrelsens arbetsutskott 350 tkr i evenemangsstöd till ett enskilt företag. Evenemangsstödet avser kostnader för artister i samband med Salafestivalen. Dessa kostnader ska, enligt beslutet, särredovisas hos arrangören och om ett överskott uppstår i arrangörens budget gällande artistkostnader ska dessa medel återbetalas till kommunens näringslivsverksamhet. Den politiska oppositionen har nu bett revisorerna granska om beslutet att lämna bidrag till ett enskilt företag strider mot reglerna i kommunallagen. I sin begäran till kommunstyrelsen har revisorerna bett om styrelsens bedömning gällande handläggningen av kommunfullmäktiges beslut. Utgångspunkten i kommunstyrelsens svar bör enligt revisorerna vara kommunfullmäktiges beslut, kommunstyrelsens reglemente, delegations ordning och de kommunalrättsliga grundprinciper som är tillämpliga i detta fall. Kommunfullmäktiges beslut och kommunstyrelsens arbete med verkställigheten av beslutet Kommunfullmäktige har i strategisk plan för perioden beslutat anslå 1 miljon kronor per år att användas till evenemang som bidrar till liv och rörelse i centrum. Kommunstyrelsen har därefter fastställt särskilda riktlinjer för hur handläggningen av evenemangsstödet ska ske. Ett standardiserat ansökningsförfarande med ansöknings- och utvärderingsblanketter har tagits fram. Kommunstyrelsen har vidare uppdragit åt kommunstyrelsens arbetsutskott att fatta beslut gällande inkomna ansökningar. Fattade beslut anmäls sedan till kommunstyrelsen. Inkomna ansökningar om evenemangstöd ska enligt kommunstyrelsens beslut beredas av kommunchefen som i sitt arbete även ska höra samverkansgruppen Satsa på Sala samt eventuella andra intressenter som kan vara aktuella.

3 2 (3) Kommunalrättsliga grundprinciper Enligt 2 kap 8 kommunallagen får kommuner och landsting genomföra åtgärder för att allmänt främja näringslivet i kommunen eller landstinget Individuellt stöd till enskilda näringsidkare får bara ske om det finns synnerliga skäl för det. När det gäller tolkningen av kommunallagen i detta ärende har jurister vid Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) konsulterats. Enligt reglerna i kommunallagen får kommunen vidta åtgärder som allmänt främjar näril1gslivet i kommunen. Till de allmänt främjande åtgärderna hör bland annat att tillhandahålla mark och teknisk service till företagen. Exempel på andra i princip tillåtna allmänfrämjande åtgärder är kommunala engagemang i utställningar, mässor och annan kollektiv marknadsföring. Individuellt riktat stöd till enskilda näringsutövare får i princip inte ges. Endast om synnerliga skäl föreligger får individuellt riktat stöd förekomma. När det gäller avgränsningen av tillåtna insatser står det i förarbetena till kommunallagen att rättstillämpningen inom detta område måste kunna anpassas till samhällsutvecklingen. Vad som ska ligga i begreppet synnerliga skäl kan således komma att förändras beroende på utvecklingen i samhället. I dagsläget innebär synnerliga skäl att det måste finnas ett allmänt intresse av att kommunen bidrar med stöd. l det aktuella ärendet har kommunen fattat beslut om att stödja ett arrangemang som genomförs i regi aven privat aktör. Kommunens bidrag innebär att bistå med kostnader för artister, men med förbehållet att ett eventuellt överskott i artistbudgeten ska återbetalas till kommunens näringslivsverksamhet. Den tolkning av kommunallagen som kommunstyrelsen själv gjort är att det finns ett allmänt intresse i frågan och att det ligger i medborgarnas intresse att festivalen genomförs. Beslutet att med kommunala medel finansiera artister till festivalen innebär en möjlighet till upplevelse för medborgarna samtidigt som det marknadsför Sala som ort. Jurister vid SKL gör bedömningen att de 350 tkr i evenemangsstöd egentligen inte utgör ett stöd till ett enskilt företag utan i stället är att betrakta som en insats från kommunens sida. Kommunstyrelsens förvaltning deltar i förberedelserna inför festivalen genom medverkan från Information Sala. Tolkningen blir alltså att det fattade beslutet inte bedöms strida mot kommunallagen. Kommunstyrelsens reglemente Av kommunstyrelsens reglemente framgår att styrelsen har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. I kommunstyrelsens uppdrag ingår bland annat att svara för; sysselsättnings- och näringslivsfrågor samt den strategiska styrningen på dessa områden. allmänturismen de förvaltningsuppgifter som i övrigt inte uppdragits åt annan nämnd. Det bör alltså kunna anses att handläggningen av evenemangsstödet kan ske inom ramen för kommunstyrelsens kompetensområde.

4 3 (3) Delegationsordning Kommunstyrelsen har rätt att delegera beslutanderätt i vissa ärendegrupper. När det gäller beslutanderätten i fråga om evenemangsstöd fattade kommunstyrelsen beslut om att delegera beslutanderätten i denna ärendegrupp till kommunstyrelsens arbetsutskott. Samlad bedömning Kommunfullmäktiges beslut om att inrätta ett evenemangsstöd har verkställts av kommunstyrelsen på ett korrekt sätt. Beslutsvägarna är klarlagda och det finns tydliga riktlinjer för hur handläggning och beslut ska ske. Det finns vidare stöd i kommunstyrelsens reglemente för att frågan om evenemangsstöd ingår i kommunstyrelsens kompetensområde. Den juridiska tolkning som gjorts, efter samråd med SKL, innebär att det sätt på vilket kommunen lämnat evenemangsstöd i det aktuella ärendet inte bedöms strida mot kommunallagen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar; att översända ovanstående skrivelse som svar på revisorernas begäran. Kerstin Olla Stahre Förvaltningschef

5 ~~ ilaga KS 2011/119/2 SALA K01VlMUN Komm;'r)c~tV(A!<::q!'. InK -förvaltning 'c d 06 REVISIONEN Gun-Britt Alnefelt Tfn Kommunstyrelsen Angående en från Alliansen i Sala kommun, genom Carola Gunnarsson, inkommen skrivelse Bifogade skrivelse har den 12 mars 20 Il inkommit till kommunens revisorer. Med anledning av skrivelsen vill vi framhålla följande. Kommunstyrelsen och nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige beslutat om samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Det gäller kommunstyrelsen och nämnderna i sin helhet. I det av fullmäktige beslutade reglementet för kommunstyrelsen förtydligas ansvaret. Det är således kommunstyrelsen, och inte revisorerna, som själv har att ta ansvar för att fullmäktiges uppdrag utförs på avsett sätt och att det finns en tillräcklig intern kontroll inom styrelsens verksamhetsområde. Revisorernas uppgift är att granska och pröva om bl. a uppdraget från fullmäktige har fullgjorts i enlighet med beslut och om den kontroll som görs inom styrelsen är tillräcklig. För att underlätta vår prövning av hur styrelsen fullgjort sitt uppdrag från fullmäktige önskar vi senast den 12 maj 2011 få en skriftlig redogörelse av vilka bedömningar kommunstyrelsen gör av handläggningen med anledning av den bifogade skrivelsen. Utgångspunkten bör främst vara fullmäktiges beslut, kommunstyrelsens reglemente, delegeringsordning och de kommunalrättsliga grundprinciper som är tillämpliga.

6 Alliansen i Sala kommun Carola Gunnarsson ( C ) Oppositionsledare Till Revisionen Sala kommun Liv och rörelse i Centrum Kommunfullmäktige i Sala beslöt den 21 december 2010 att fastställa reviderad strategisk plan Centerpartiets, Moderaternas, Folkpartiet Liberalernas och Kristdemokraternas ledamöter reserverade sig till förmån för kommunstyrelsens förslag. I beslutet till reviderad strategisk plan ingick bl a att mkr skulle avsättas årligen till kommunstyrelsen för särskilda aktivitetsinsatser för att levandegöra centrum. Vid Kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 januari 2011 behandlades förslag till riktlinjer för evenemangsstöd för att underlätta beslut om tilldelning av medel. Eftersom ordförandens förslag innebar ett uppdrag till kommunchefen att fördela dessa medel yrkade undertecknad att uppdrag skulle ges till kommunstyrelsens arbetsutskott att fatta beslut angående fördelning av medel för kontantstöd till evenemang efter förslag från kommunchefen, utifrån hörande av gruppen Sala Centrumsamverkan m fl intressenter. Detta blev också arbetsutskottets beslut. Detta tycker vi var ett viktigt beslut eftersom det inte är lämpligt att överlämna till enskild tjänsteman - eller politiker - att fatta beslut om fördelning av kontanta medel i denna storleksordning. Vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 15 februari behandlades en ansökan från Annibani AB om kr i evenemangsstöd till Salafestivalen som planeras äga rum i juli Anslaget skulle täcka företagets kostnader för artister. Peter Molin ( M ) och undertecknad yrkade att ansökan skulle avslås. Kommunstyrelsens majoritet beslöt dock att bevilja ansökan från företaget Annibanni AB, varför vi reserverade oss mot beslutet. Vi vill understryka att vi inte motsätter oss genomförande av Salafestivalen. Vi vill också delta på ett positivt och aktivt sätt för att fördela de medel som kommunfullmäktige i demokratisk ordning beslutat om- bl a därav vårt yrkande om att kommunstyrelsens arbetsutskott - inte en enskild tjänsteman - skulle fatta beslut om fördelning av dessa medel. Vi hade med andra ord inte haft några invändningar om medel anslagits till demokratiska organisationer eller föreningar. Det vi vänder oss emot är att kommunala medel ges direkt till ett enskilt företag. Vi menar att detta strider mot kommunallagens ord och mening samt mot den allmänna rättsuppfattningen om hur skattemedel ska användas.

7 Av Kommunallagens 8 framgår: Kommuner och landsting får genomföra åtgärder för att allmänt främja näringslivet i kommunen eller landstinget. Individuellt inriktat stöd till enskilda näringsidkare får lämnas bara om det finns synnerliga skäl till detta. Vår uppfattning är att det beslut som fattats i kommunstyrelsens arbetsutskott strider mot denna skrivning i Kommunallagen och mot likställighetsprincipen. Vi vänder oss nu till Revisionen i Sala kommun med denna frågeställning. Vi vill att ni behandlar frågan om huruvida kommuninvånarnas skattemedel fördelas på ett korrekt sätt i detta avseende. Vi är oroliga för att de resterande kr som finns att fördela kommer att hanteras på ett lika olämpligt sätt om inte denna fråga lyfts på ett tidigt skede. Vi har valt att denna gång ej pröva ärendet hos Förvaltningsrätten eftersom vi anser att frågan behöver en snar hantering och förvaltningsrättens handläggningstider många gånger är allt för långa. Vi anser också att detta i grunden är en demokratisk fråga där vi tycker att man från majoritetens sida borde vara öppen även för de synpunkter som oppositionen framför. Demokrati innebär bl a att vi har ett gemensamt ansvar - majoritet och opposition - för att följa de lagar och regler som gäller för den kommunala verksamheten. Carola Gunnarsson ( C ) Oppositionsledare för Alliansen - Centerpartiet, Moderaterna, Folkpartiet Liberalerna och Kristdemokraterna i Sala kommun

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 14 januari 2015 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till kommunledningskontoret@uddevalla.se

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-04-02 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2014-04-02 Kommunstyrelsen (24) Tid och plats 204-04-02 - i Kommunhuset klockan 3.30-5.50. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande, 37-39, 4 klockan 3.30-4.40. Christer Olsson (S) - andre

Läs mer

BESLUTSUNDERLAG. Ärende. Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243. Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163

BESLUTSUNDERLAG. Ärende. Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243. Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163 BESLUTSUNDERLAG Datum 2015-03-16 Sida 1(2) Kommunstyrelsen Ärende Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243 Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning

Läs mer

Revisionsrapport. LSS-verksamheten. Marks kommun. Ingrid Norman Cert. kommunal revisor Augusti 2012

Revisionsrapport. LSS-verksamheten. Marks kommun. Ingrid Norman Cert. kommunal revisor Augusti 2012 Revisionsrapport LSS-verksamheten Marks kommun Ingrid Norman Cert. kommunal revisor Kommunens LSS-verksamhet Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Bakgrund...3 2.1. Uppdrag och revisionsfråga...3

Läs mer

2015-08-13 1 (40) Datum och tid 2015-08-18 Kl. 08:15-12:00 sammanträde Kl. 13:00-15:00 utbildning, finskt förvaltningsområde

2015-08-13 1 (40) Datum och tid 2015-08-18 Kl. 08:15-12:00 sammanträde Kl. 13:00-15:00 utbildning, finskt förvaltningsområde Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2015-08-13 1 (40) Sid KALLELSE Nämnd Kommunstyrelsen Datum och tid 2015-08-18 Kl. 08:15-12:00 sammanträde Kl. 13:00-15:00 utbildning, finskt förvaltningsområde

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-04-23 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats Nr Information 1 Kommunstyrelsens ansvarsområde KTS-salen, Vita

Läs mer

Sammanfattning Den kommunala verksamheten har förändrats Sedan den nuvarande kommunallagen trädde i kraft 1992 har samhället genomgått stora förändringar. Urbaniseringen har fortsatt liksom it-utvecklingen.

Läs mer

Delegation av beslutanderätten Härryda kommun

Delegation av beslutanderätten Härryda kommun Revisionsrapport Delegation av beslutanderätten Härryda kommun 2009-05-25 Hans Gåsste, Certifierad kommunal revisor 2009-05-25 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4 1.1 Uppdrag och revisionsfråga...4

Läs mer

Ägardirektiv för Karlshamns kommuns helägda aktiebolag

Ägardirektiv för Karlshamns kommuns helägda aktiebolag Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: lagakraftvunnet beslut Antagen: KF 70, 2014-05-05 och fastställt av respektive dotterbolags bolagsstämma 2014-05-21. Ersätter tidigare gällande

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-11-12. Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö

Sammanträdesdatum 2013-11-12. Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-11-12 Blad 21 Ks 142 Dnr 122/2011-106 Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö Från

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M)

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M) Sida 1 (54) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:25 Ajournering för kaffe 10:00-10:20 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Morten Ryan (S), Bo

Läs mer

PM: Klarlägganden kring förslag på resultatbalanserings- fonder (förslag (

PM: Klarlägganden kring förslag på resultatbalanserings- fonder (förslag ( PM: Klarlägganden kring förslag på resultatbalanserings- fonder (förslag ( från (S) och (V)) Sammanfattning Stadskontoret har uppdragits att klarlägga förutsättningar för, och konsekvenserna av, att av

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-10-23 1 () Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 18.30 21.05 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 17

Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 17 Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 17 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2016-01-28 KSAU 13 Förslag till Evenemangspolicy för Karlsborgs kommun Dnr28.2015 Arbetsutskottets beslut

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11 1(55) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00 16:20 Ajournering klockan 15:45 15:55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 125/2006 Utbytt den Sign 1:1 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista 1 av 99 Tomelilla kommun Kommunstyrelsen Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: Onsdagen den 8 januari 2014, kl. 14.00 Plats: Äppelkriget i kommunhuset, Tomelilla Kallelse med föredragningslista Ärenden

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Granskning av införandet av brukarval inom hemtjänsten Växjö kommun

Granskning av införandet av brukarval inom hemtjänsten Växjö kommun Granskning av införandet av brukarval inom hemtjänsten Växjö kommun Genomförd på uppdrag av kommunrevisionen 19 mars 2008 Conny Mathiesen Sammanfattning På uppdrag av kommunrevisionen har Ernst & Young

Läs mer

1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs, Eslövs, Kävlinge, Lunds och Malmö kommuner.

1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs, Eslövs, Kävlinge, Lunds och Malmö kommuner. FÖRBUNDSORDNING FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD 1 Namn och säte 1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 1.2 Förbundet har sitt säte i Malmö. 2 Medlemmar 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs,

Läs mer

Hur länge ska man behöva vänta?

Hur länge ska man behöva vänta? Hur länge ska man behöva vänta? En uppföljning av rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du får gärna citera Inspektionen

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsen

Föredragningslista Kommunstyrelsen Föredragningslista Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 22 februari 2005, kl. 10.00 16.45. Ajournering kl 12.10 13.00! Föredragande Ärenden Upprop

Läs mer