Svar på motion om minskade driftbidrag till enskilda vägar och samfälligheter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svar på motion om minskade driftbidrag till enskilda vägar och samfälligheter"

Transkript

1 SAMMAN1KAUtSNKUlUKULL Kommunstyrelsen Blad 14 Ks 124 Au 155 Dnr 37/ Svar på motion om minskade driftbidrag till enskilda vägar och samfälligheter Anders Rökfors, M, och Mats Öhgren, M, har till kommunfullmäktige den 31 januari 2013, 13, lämnat in en motion om minskade driftsbidrag till enskilda vägar och samfälligheter. Motionen remitterades till kommunstyrelsen. Motionärerna skriver att tekniska nämnden har väghållningsansvaret för gator, vägar samt gång- och cykelbanor i Arboga tätort. Därutöver ger tekniska nämnden driftsbidrag till enskilda vägar, samfälligheter samt färjetrafik till ön Valen. Trafikverket lämnar driftsbidrag med 30-65% av godkända kostnader beroende på vägtyp. Arboga kommun har tidigare finansierat resterande del av driftskostnaderna. Tekniska nämnden beslutade i april att sänka bidraget från 7 kronor per meter väg till 3 kronor per meter väg. Många kommer att mista hela bidraget beroende på att det nya bidraget understiger minimibeloppet kronor, vilket tekniska nämnden beslutat att inte betala ut. Beslutet togs utan att berörda informerades. Förändringen gäller även retroaktivt. Motionärerna yrkar därför att kommunen återgår till den tidigare storleken på driftsbidrag (7 kronor per meter väg till enskilda vägar och samfälligheter) samt att minimibeloppsgränsen tas bort. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sitt sammanträde den 29 februari 2013, 29, att remittera motionen till tekniska nämnden. Tekniska nämnden behandlade ärendet på sitt sammanträde den 19 juni 2013, 64. Av protokollsutdraget framgår att förändringen är en ekonomisk prioriteringsfråga för tekniska nämnden. Den tidigare resursfördelningen har inneburit ett begränsat vägunderhåll av de gator och vägar som kommunen direkt ansvarar för. Ett eftersatt underhåll om cirka 35 miljoner kronor har uppkommit under åren. Trafikverket står för merparten av bidragsunderlaget till föreningarna. Efter tekniska nämndens beslut om förändrade driftbidragsutbetalningar den 18 april 2012, 64, hamnade totalt 15 föreningar och vägsamfälligheter under minimibeloppet om kronor; de erhåller fortfarande bidrag från Trafikverket. Ordförandes sign. Justerandes sign. S terarens sign. Utdragsbestyrkande

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Blad 15 Ett medborgarförslag om driftbidrag till enskilda vägar behandlades av tekniska nämnden vid dess sammanträde den 28 augusti, 88. Tekniska nämnden beslutade då föreslå kommunfullmäktige att kommunalt driftbidrag utbetalas med 3 kronor per meter väg och att minimibeloppet om kronor för utbetalning tas bort. Tekniska nämnden beslutade vid sammanträdet den 19 juni 2013, 64, att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionärernas förslag att ta bort minimibeloppsgränsen för utbetalning av driftbidrag till enskilda vägar och samfälligheter, att avslå motionärernas förslag om att återgå till tidigare driftbidrag med 7 kronor per meter väg till enskilda vägar och samfälligheter samt att genomförande ska ske omgående och att bidrag under minimibeloppsgränsen för år 2013 ska betalas ut omgående. Dan Karlsson, V, Kerstin Rosenkvist, C, Inger Noord Silversten, S, samt Agneta Bode, 5, anmäler jäv och deltar inte i behandlingen av ärendet. Kommunstyrelsens ordförande Olle Ytterberg anmäler delikatessjäv och deltar inte i behandlingen av ärendet. Vice ordförande Mats Öhgren tar över som ordförande. Carl-Erik Almskoug, OPA, yrkar bifall till arbetsutskottets förslag i sin helhet. Anders Röhfors, M, och Jonna Lindman, M, yrkar avslag till arbetsutskottets förslag till beslut i den del som avser återgång till tidigare storlek på driftsbidrag. Christian Payerl, MP, yrkar att ärendet går vidare till kommunfullmäktige utan eget förslag till beslut. Ordföranden ställer först Christian Payerls, MP, respektive Anders Rökfors, M, och Jonna Lindmans, M, yrkanden under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Anders Rökfors och Jonna Lindmans, M, yrkande. Ordföranden ställer därefter Carl-Erik Almskougs yrkande om bifall till arbetsutskottets förslag till beslut respektive Anders Röhfors och Jonna Lindmans, M, yrkanden under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag. Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Blad 16 Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 1. Bifalla motionärernas förslag att ta bort minimibeloppsgränsen för utbetalning av driftbidrag till enskilda vägar och samfälligheter. Genomförande ska ske omgående och bidrag under minimibeloppsgränsen för år 2013 betalas ut retroaktivt. Finansieringen sker inom tekniska nämndens ekonomiska ram. 2. Avslå motionärernas förslag att återgå till tidigare driftbidrag med 7 kronor per meter väg till enskilda vägar och samfälligheter. Christian Payerl, MP, reserverar sig till förmån för sitt yrkande. Moderaterna, Folkpartiet och Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet. Skickas till: Kommunfullmäktige Akten Ordförandes sign. Justerandes sign. Se//Ketgrarens sign. Utdra sbestyrkande

4 moderaterna Arboga ARBOGA KOMMUN Kommunkansliet Diarle o'eteckn. Motion till kommunfullmäktige i Arboga Minskade driftsbidrag till enskilda vägar och samfälligheter Tekniska nämnden har väghållningsansvaret för gator, vägar samt gång- och cykelbanor i Arboga tätort. Därutöver ger tekniska nämnden driftsbidrag till enskilda vägar, samfälligheter samt färjetrafik till ön Valen. Trafikverket lämnar driftsbidrag med 30-65% av godkända kostnader beroende på vägtyp, Arboga kommun har tidigare finansierat resterande del av driftskostnaderna. Tekniska nämndenbeslutade i april att sänka bidraget från 7 kronor per meter väg till 3 kronor per meter väg. Många kommer att mista hela bidraget. Beroende på att det nya bidraget, understiger minimibeloppet 5000 kr, vilket man beslutat att inte betala ut. Beslutet tar tekniska nämnden utan att informera berörda samt att det gäller även retroaktivt. Vi yrkar därför att kommunen återgår till tidigare driftsbidrag med 7 kr per meter väg till enskilda vägar och samfälligheter samt tar bort minimibeloppsgränsen. Arboga 30 januari 2013 Anders Röhfors Maty91hgren Moderaterna Moderaterna

5 SAMMANTRÄDES ARBOGA KOMMUN KK^^6unkansliet,ROT OK Tekniska nämnden Urn^^O J^ Uiar^ n6eteck ia 7 TN 64 Dnr 60/ TNAU 44 Svar på motion om minskade driftbidrag till enskilda vägar och samfälligheter Anders Rökfors, M och Mats Öhgren, M lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 31 januari 2013, 13, om minskade driftbidrag till enskilda vägar och samfälligheter. Motionen remitterades till tekniska nämnden. Tekniska nämnden har väghållningsansvaret för gator, vägar samt gångoch cykelbanor i Arboga tätort. Därutöver ger tekniska nämnden driftbidrag till enskilda vägar, samfälligheter samt färjetrafik till ön Valen. Trafikverket lämnar driftbidrag med % av godkända kostnader beroende på vägtyp. Arboga kommun har tidigare finansierat resterande del av driftkostnaderna. Tekniska nämnden beslutade vid sammanträde den 18 april 2012, 64, att andra bidraget från 7 kronor till 3 kronor per meter väg och att minimibeloppet för utbetalning ska vara kronor. Motionärerna menar att många på grund av minibeloppet blir helt utan den kommunala delen av vägbidraget. Motionärerna skriver också att tekniska nämnden beslutat detta utan att informera berörda samt att det gäller retroaktivt. Motionärerna yrkar att kommunen återgår till tidigare driftbidrag med 7 kronor per meter väg till enskilda vägar och samfälligheter samt att minimibeloppsgränsen tas bort. Orsaken till förändringen är en ekonomisk prioriteringsfråga för tekniska nämnden. Den tidigare resursfördelningen har inneburit ett begränsat vägunderhåll av de gator och vägar som kommunen direkt ansvarar för. En prioritering är nödvändig mellan de vägar och gator som kommunen har väghållningsansvaret för och enskilda vägar och samfälligheters behov av driftbidrag. Tekniska förvaltningen har undersökt hur andra kommuner hanterar vägbidrag men det finns ingen gällande norm utan skiftar mellan inget bidrag alls till full täckning av driftkostnaderna, vilket Arboga kommun tidigare tillämpade. Föreningarna fick 30-65% av trafikverkets beräknade bidragsnivå från trafikverket och resterande del upp till 100 % utbetalades av tekniska nämndens driftbudget inom ram. Kommunerna är inte skyldiga enligt lag att betala ut driftbidrag. De flesta kommuner begär också in en ansökan samt en årsredovisning för att se hur utbetalade medel används. Ordförandes sign. Justeranpes sign. Sekreterarens sign. Utttddrragsbeesstyrkande k

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden Blad 8 Efter en granskning av föreningarnas räkenskaper kan konstateras att föreningarna över lag har skött sina åtaganden väl och har en betryggande grund för större framtida underhåll. Några föreningar har också framfört att även med den nya nivån kan Arboga kommun anses som generös i fråga om bidragens storlek. Bidrag betalas ut årligen och om föreningarna v^er att använda bidraget för föregående års kostnader eller kommande års kostnader avgör föreningarna själva. Flertalet föreningar använder medel som i normalfallet betalas ut under mars månad för åtgärder samma år då föreningarna inte i förväg vet hur stort bidraget blir. Trafikverket justerar bidraget varje år och kommunen följer det framräknade bidragsunderlaget. Trafikverket står för merparten av bidragsunderlaget till föreningarna. De som hamnar under minimibeloppet om kronor i kommunens bidragshantering erhåller fortfarande bidrag från Trafikverket. Minimibeloppet infördes delvis för att minska förvaltningens administrativa omkostnader. Bidrag under kronor som utan minimibeloppsgränsen skulle ha utbetalats av kommunen uppgår till en totalsumma om cirka kronor. Beslutad förändring av bidraget kungjordes i och med att protokollet anslogs och därmed offentliggjordes. Tyvärr sändes ingen ytterligare information ut till föreningarna och vägsamfälligheterna vid det tillfället. Ett brev med information om tekniska nämndens beslut och ärendets status i och med inkommen motion skickades i mars 2013 till berörda föreningar och vägsamfälligheter. Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade den 31 maj 2013, 44, att överlämna ärendet till tekniska nämnden utan eget förslag till beslut. Carl-Erik Almskoug, OPA, yrkar att nämnden föreslår kommunfullmäktige bifalla motionärernas förslag om att ta bort minimibeloppsgränsen för utbetalning av driftbidrag till enskilda vägar och samfälligheter och att avslå motionärernas förslag om att återgå till tidigare driftbidrag med 7 kronor per meter väg till enskilda vägar och samfälligheter. Genomförande ska ske omgående och bidrag under minimibeloppsgränsen år 2013 betalas ut retroaktivt. Sammanträdet ajourneras klockan och återupptas klockan rdför des sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden Blad 9 Mikael Gustafsson, KD, yrkar med stöd av Hans Svanqvist, M, Bo Axelsson, M, och Per-Arne Käck, MP, att nämnden föreslår kommunfullmäktige bifalla motionen i sin helhet med genomförande från och med år Sammanträdet ajourneras klockan och återupptas klockan Ordförande ställer yrkandena under proposition och finner att nämnden beslutat i enlighet med Carl-Erik Almskougs, OPA, förslag. Tekniska nämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige 1. Bifalla motionärernas förslag om att ta bort minirnibeloppsgränsen för utbetalning av driftbidrag till enskilda vägar och samfälligheter. 2. Avslå motionärernas förslag om att återgå till tidigare driftbidrag med 7 kronor per meter väg till enskilda vägar och samfälligheter. 3. Genomförande ska ske omgående och bidrag under minimibeloppsgränsen för år 2013 betalas ut retroaktivt. Mikael Gustafsson, KD, Hans Svanqvist, M, Bo Axelsson, M, och Per-Arne Käck, MP, reserverar sig mot beslutet till förmån för Mikael Gustafssons, KD, yrkande. Skickas till: Kommunfullmäktige Akten Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestydcande

8 Tekniska förvaltningen Driftchef Henrik Syrjälä henrik. se PM Datum Förtydliganden för vägbidragsutbetalningar Trafikverket lämnar driftbidrag till enskilda vägar och samfälligheter. Bidragets storlek är beroende av vägtyp och varierar mellan % av godkända kostnader. Färjetrafiken till ön Valen får 80 % i bidrag från Trafikverket. Arboga kommun har tidigare finansierat resterande del av driftkostnaderna. Tekniska nämnden beslutade vid sammanträde den 18 april 2012, 64, att andra bidraget från 7 kronor per meter väg till 3 kronor per meter väg och att minibeloppet för utbetalning är kronor. Bakgrunden till beslutet om minimibelopp är att vid en bidragsnivå under kronor är också totalkostnaden förhållandevis liten. Förändringen reducerar även den administrativa hanteringen. Orsaken till förändringen är en ekonomisk prioriteringsfråga för tekniska nämnden. Den tidigare resursfördelningen har inneburit ett begränsat vägunderhåll av de gator och vägar som kommunen direkt ansvarar för. Ett eftersatt underhåll om cirka 35 miljoner kronor har uppkommit under åren. En prioritering är nödvändig mellan de vägar och gator som kommunen har väghållningsansvaret för och enskilda vägar och samfälligheters behov av driftbidrag. Trafikverket står för merparten av bidragsunderlaget till föreningarna. Efter tekniska nämndens beslut om förändrade driftbidragsutbetalningar, den 18 april 2012, 64, hamnar totalt 15 föreningar och vägsamfälligheter under minimibeloppet om kronor. Bidrag under kronor som utan minibeloppsgränsen skulle ha utbetalats av kommunen uppgår till kronor. De föreningar och vägsamfälligheter som hamnar under minimibeloppet om kronor i kommunens bidragshantering erhåller fortfarande bidrag från Trafikverket. Det totala bidraget från Trafikverket till dessa föreningar uppgår till kronor. S K

9 Tekniska förvaltningen Driftchef Henrik Syrjälä TJÄNSTESKRIVELSE Datum Beteckning/Dnr / Tekniska nämnden 1 (2) Svar på motion om minskade driftbidrag till enskilda vägar och samfälligheter Anders Rökfors, M och Mats Öhgren, M har till kommunfullmäktige den 31 januari 2013, 13, lämnat in en motion om minskade driftbidrag till enskilda vägar och samfälligheter. Tekniska nämnden har väghållningsansvaret för gator, vägar samt gångoch cykelbanor i Arboga tätort. Därutöver ger tekniska nämnden driftbidrag till enskilda vägar, samfälligheter samt färjetrafik till ön Valen. Trafikverket lämnar driftbidrag med 30-65% av godkända kostnader beroende på vägtyp. Arboga kommun har tidigare finansierat resterande del av driftkostnaderna. Tekniska nämnden beslutade vid sammanträde den 18 april 2012, 64, att sänka bidraget från 7 kronor per meter väg till 3 kronor per meter väg. Minimibeloppet för utbetalning är 5000 kronor och motionärerna menar att många därför helt blir utan den kommunala delen av vägbidraget. Motionärerna skriver också att tekniska nämnden beslutat detta utan att informera berörda samt att det gäller retroaktivt. Motionärerna yrkar att kommunen återgår till tidigare driftbidrag med 7 kronor per meter väg till enskilda vägar och samfälligheter samt tar bort minimibeloppsgränsen. Motionen har remitterats till tekniska nämnden. Orsaken till förändringen är en ekonomisk prioriteringsfråga för tekniska nännden. Den tidigare resursfördelningen har inneburit ett begränsat vägunderhåll av de gator och vägar som kommunen direkt ansvarar för. En prioritering är nödvändig mellan de vägar och gator som kommunen har väghållningsansvaret för och enskilda vägar och samfälligheters behov av driftbidrag.

10 2(2) Tekniska förvaltningen har undersökt hur andra kommuner hanterar vägbidrag men det finns ingen gällande norm utan skiftar mellan inget bidrag alls till full täckning av driftkostnaderna, vilket Arboga kommun tidigare tillämpade. Föreningarna fick 30-65% av trafikverkets beräknade bidragsnivå från trafikverket och resterande del upp till 100 % utbetalades av tekniska nämndens driftbudget inom ram. Kommunerna är inte skyldiga enligt lag att betala ut driftbidrag. De flesta kommuner begär också in en ansökan samt en årsredovisning för att se hur utbetalade medel används. Efter en granskning av föreningarnas räkenskaper kan konstateras att föreningarna över lag har skött sina åtaganden väl och har en betryggande fond för större framtida underhåll. Några föreningar har också framfört att även med den nya nivån kan Arboga kommun anses som generös i fråga om bidragens storlek. Bidrag betalas ut årligen och om föreningarna väjer att använda bidraget för föregående års kostnader eller kommande års kostnader avgör föreningarna själva. Flertalet föreningar använder medel som i normalfallet betalas ut under mars månad för åtgärder samma år då föreningarna inte i förväg vet hur stort bidraget blir. Trafikverket justerar bidraget varje år och kommunen följer det framräknade bidragsunderlaget. Beslutad förändring av bidraget kungjordes i och med att protokollet anslogs och därmed offentliggjordes. Tyvärr sändes ingen ytterligare information ut till föreningarna och vägsamfälligheterna. Trafikverket står för merparten av bidragsunderlaget till föreningarna. De som hamnar under minimibeloppet om kronor i kommunens bidragshantering erhåller fortfarande bidrag från Trafikverket. Med ovanstående som bakgrund föreslås att motionen avslås. Förslag till beslut i tekniska nämnden Föreslå kkommu ullmäktige avslå motionen. TEKNISKA F. VALTNINGEN.. 9 G Henrik Syrjälä Driftchef

11 SAMMANTRADESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Blad 10 Au 29 Dnr 37/ Remiss av motion om minskade driftsbidrag till enskilda vägar och samfälligheter Anders Röhfors, M, och Mats Öhgren, M, har till kommunfullmäktige den 31 januari 2013, 13, lämnat in en motion om minskade driftsbidrag till enskilda vägar och samfälligheter. Motionärerna skriver att tekniska nämnden har väghållningsansvaret för gator, vägar samt gång- och cykelbanor i Arboga tätort. Därutöver ger tekniska nämnden driftsbidrag till enskilda vägar, samfälligheter samt färjetrafik till ön Valen. Trafikverket lämnar driftsbidrag med 30-65% av godkända kostnader beroende på vägtyp. Arboga kommun har tidigare finansierat resterande del av driftskostnaderna. Tekniska nämnden beslutade i april att sänka bidraget från 7 kronor per meter väg till 3 kronor per meter väg. Många kommer att mista hela bidraget beroende på att det nya bidraget, understiger minimibeloppet kronor, vilket man beslutat att inte betala ut. Beslutet tar tekniska nämnden utan att informera berörda samt att det gäller även retroaktivt. Motionärerna yrkar därför att kommunen återgår till tidigare driftsbidrag med 7 kronor per meter väg till enskilda vägar och samfälligheter samt tar bort minim9beloppsgränsen. Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till kommunstyrelsen. Arbetsutskottets beslut Motionen remitteras till tekniska nämnden. Skickas till: Tekniska nämnden Akten Ordförandes sign. Justerandes sign. /SpNrefrarens sign. 93dragsbeityrkande

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Blad 16 Kf 13 Dnr 37/ Motion om minskade driftsbidrag till enskilda vägar och samfälligheter Anders Röhfors, M, och Mats Öhgren, M, har till kommunfullmäktige den 31 januari 2013 lämnat in en motion om minskade driftsbidrag till enskilda vägar och samfälligheter. Motionärerna skriver att tekniska nämnden har väghållningsansvaret för gator, vägar samt gång- och cykelbanor i Arboga tätort. Därutöver ger tekniska nämnden driftsbidrag till enskilda vägar, samfälligheter samt färjetrafik till ön Valen. Trafikverket lämnar driftsbidrag med 30-65% av godkända kostnader beroende på vägtyp. Arboga kommun har tidigare finansierat resterande del av driftskostnaderna. Tekniska nämnden beslutade i april att sänka bidraget från 7 kronor per meter väg till 3 kronor per meter väg. Många kommer att mista hela bidraget beroende på att det nya bidraget, understiger minimibeloppet kronor, vilket man beslutat att inte betala ut. Beslutet tar tekniska nämnden utan att informera berörda samt att det gäller även retroaktivt. Motionärerna yrkar därför att kommunen återgår till tidigare driftsbidrag med 7 kronor per meter väg till enskilda vägar och samfälligheter samt tar bort minimibeloppsgränsen. Kommunfullmäktiges beslut Motionen remitteras till kommunstyrelsen. Skickas till: Kommunstyrelsens arbetsutskott Akten Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. S1tdi gsborkande f) A,,

ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 2

ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 2 Kommunstyrelsen 2013-10-08 Blad 17 Ks 125 Au 156 31/2013-101 Svar på medborgarförslag om att återställa bidragen till enskilda vägar och sluta diskriminera landsbygdsbefolkningen

Läs mer

Försäljning av Seniorbostäder i Arboga AB (Sebo)

Försäljning av Seniorbostäder i Arboga AB (Sebo) ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-10-08 Blad 22 Ks 128 Au 159 Dnr 183/2013-282 Försäljning av Seniorbostäder i Arboga AB (Sebo) Bakgrund Arboga kommun äger tillsammans

Läs mer

Olle Ytterberg, S, yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.

Olle Ytterberg, S, yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. er Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2011-01-10 Blad 13 Ks 10 Au 174 Dnr 294/2010-101 Svar på motionen vårdnadsbidraget - en fråga om rättvisa Till kommunfullmäktiges sammanträde den 25 november 2010,

Läs mer

Svar på motion om att upprusta lekplatserna i Arboga för barnens skull

Svar på motion om att upprusta lekplatserna i Arboga för barnens skull Kommunstyrelsen Sammanhädesdatum 2012-09-11 Blad 30 Ks 130 Au 122 Dnr 183/2011-101 Svar på motion om att upprusta lekplatserna i Arboga för barnens skull Från Janina Isaksson, KD, och Jonas Stenzelius,

Läs mer

ARBOGA KOMMUN. Redovisning av obesvarade motioner. Blad 2. Kommunstyrelsen. Ks 140 Dnr 75/ Au $x -59-j-2OD

ARBOGA KOMMUN. Redovisning av obesvarade motioner. Blad 2. Kommunstyrelsen. Ks 140 Dnr 75/ Au $x -59-j-2OD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-10-07 Blad 2 Ks 140 Dnr 75/2014-101 Au 117 -$x -59-j-2OD Redovisning av obesvarade motioner Motioner som inte är avslutade redovisas med hänvisning

Läs mer

Köttfri måndag är en internationell kampanj som syftar till att minska köttkonsumtionen.

Köttfri måndag är en internationell kampanj som syftar till att minska köttkonsumtionen. Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-04-09 Blad 29 Ks 51 Au 54 Dnr 80/2012-101 Svar på motion om köttfri måndag Agneta Lambert-Meuller, MP, inkom till kommunfullmäktiges sammanträde den 29 mars 2012,

Läs mer

Svar på medborgarförslag om att vårdnadsbidraget införs i Arboga kommun

Svar på medborgarförslag om att vårdnadsbidraget införs i Arboga kommun ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2011-01-10 Blad 12 Ks 9 Au 173 Dnr 261/2010-101 Svar på medborgarförslag om att vårdnadsbidraget införs i Arboga kommun Till kommunfullmäktiges

Läs mer

Komplettering av arvodesbestämmelser för förtroendevalda mandatperioden 2011-2014

Komplettering av arvodesbestämmelser för förtroendevalda mandatperioden 2011-2014 Kommunstyrelsen 2011-05-10 k Blad 8 Ks 75 Pu 13 Dnr 32/2011-024 Komplettering av arvodesbestämmelser för förtroendevalda mandatperioden 2011-2014 Arvodesbestämmelser för förtroendevalda för mandatperioden

Läs mer

Sammanträdesdatum 2010-05-10

Sammanträdesdatum 2010-05-10 Kommunstyrelsen 2010-05-10 Blad 6 Ks 57 Au 59 Dnr 192/2007-101 Svar på motion om klimatförändringarnas påverkan på byggnader Centerpartiet har genom Kerstin Rosenkvist, Arne Berglund och Jörgen Johansson

Läs mer

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden.

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10 Blad 15 Ks12 Au 178 Dnr 136/2008-101 Svar på motion om Arboga som allergianpassad kommun Göran Edlund, FP, och Marianne Samuelsson, FP,

Läs mer

Svar på motion om iordningsställande av plats för återvinningsstation på söder i Arboga

Svar på motion om iordningsställande av plats för återvinningsstation på söder i Arboga SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-05-07 Blad 12 Ks 67 Au 75 Dnr 213/2012-101 Svar på motion om iordningsställande av plats för återvinningsstation på söder i Arboga Mats Öhgren,

Läs mer

Slutredovisning av investeringsprojekt på fastighetsförvaltningen

Slutredovisning av investeringsprojekt på fastighetsförvaltningen Kommunstyrelsen 2010-05-31 Blad 16 Ks 80 Au 76 Dnr 143/2010-042 Slutredovisning av investeringsprojekt på fastighetsförvaltningen Vid tekniska nämndens sammanträde den 20 april 2010 lämnade t1 fastighetschef

Läs mer

Lars-Eric Nilsson Lars Antonsson. Ingrid Noord-Silversten. Lars-Eric Nilsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Lars-Eric Nilsson Lars Antonsson. Ingrid Noord-Silversten. Lars-Eric Nilsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-11-19 Plats och tid Högskolecentrum, hörsalen kl. 13.15-14.55 Beslutande Övriga deltagare Ingrid Noord-Silversten (S) Kerstin Rosenkvist (S) Sune Gustavsson (OPA) Christina

Läs mer

ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden. Tornet 1, Arboga klockan

ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden. Tornet 1, Arboga klockan ARBOGA KOMMUN Tekniska nämnden 2015-02-13 Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Tornet 1, Arboga klockan 15.00-15.15 Carl-Erik Almskoug (OPA) Andreas Silversten (S) Ola Eriksson (S) Börje Blomqvist

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sitt sammanträde den 13 december 2011, 215, att remittera motionen till socialnämnden.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sitt sammanträde den 13 december 2011, 215, att remittera motionen till socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12. Kommunstyrelsen 2012-05-29 Blad 18 Ks 104 Au 109 Dnr 306/2012 101 Svar på motion om guldkant i tillvaron för gammal som ung Från Sandra Åhs, KD, har till kommunfullmäktiges sammanträde

Läs mer

13. ARBOGA KOMMUN. Förvärv av fastigheten Brattberget 1:6. MvttJ 5 ^ p ('.Nuhel. Kommunstyrelsen. Ks 20 Dnr 69/2010-252 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

13. ARBOGA KOMMUN. Förvärv av fastigheten Brattberget 1:6. MvttJ 5 ^ p ('.Nuhel. Kommunstyrelsen. Ks 20 Dnr 69/2010-252 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. ARBOGA KOMMUN MvttJ 5 ^ p ('.Nuhel SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-03-08 Blad 2 Ks 20 Dnr 69/2010-252 Förvärv av fastigheten Brattberget 1:6 Från tekniska nämnden har den

Läs mer

Svar på motion om toalett i anslutning till bryggan vid Strandgården

Svar på motion om toalett i anslutning till bryggan vid Strandgården Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-04-09 R Blad 31 Ks 52 Au 55 Dnr 131/2012-101 Svar på motion om toalett i anslutning till bryggan vid Strandgården Anders Cargerman, FP, och

Läs mer

Svar på motion om att elever tappar kunskaper. Vad gör vi för att vända trenden?

Svar på motion om att elever tappar kunskaper. Vad gör vi för att vända trenden? SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-04 Blad 19 Ks 12 Au 9 Dnr 53/2013-101 Svar på motion om att elever tappar kunskaper. Vad gör vi för att vända trenden? Anders Bjurström,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sitt sammanträde den 26 mars 2013, 61, att remittera motionen till tekniska nämnden.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sitt sammanträde den 26 mars 2013, 61, att remittera motionen till tekniska nämnden. .rr ARBOGA KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2013-09-10 Blad 17 Ks 106 Au 131 Dnr 60/2013-101 Svar på motion om belysning vid Arbogas hundrastgård Lena Håkansson, S, lämnade in en motion till

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson Fritids- och kulturnämnden 2014-11-18 Plats och tid Robothistoriska muséet 13.15 15.30 mötet ajournerades 14.39 14.45 Beslutande Övriga deltagare Lena Träff (S) Stefan Carlsson (S) Jan-Erik Jansson (S)

Läs mer

Svar på motion (S) (V) angående ungdoms- och studentbostäder (KS

Svar på motion (S) (V) angående ungdoms- och studentbostäder (KS Sammanträdesprotokoll 9 (26) Kommunstyrelsen 2012-10-01 138 Svar på motion (S) (V) angående ungdoms- och studentbostäder (KS 2010.290) Beslut Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att avslå motionen, då

Läs mer

ARBOGA KOMMUN. Kommunstyrelsen. Blad 25. Ks 126 Au 129 Dnr 80/2010-101

ARBOGA KOMMUN. Kommunstyrelsen. Blad 25. Ks 126 Au 129 Dnr 80/2010-101 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-10-11 Blad 25 Ks 126 Au 129 Dnr 80/2010-101 Redovisning av ej avslutade motioner Med hänvisning till bestämmelserna i kommunallagen och kommunfullmäktiges

Läs mer

Fritids- och kulturnämndens konstkommitte har kontaktat konstnären och fått förslag på en utformning till en kostnad av 7 000 kronor.

Fritids- och kulturnämndens konstkommitte har kontaktat konstnären och fått förslag på en utformning till en kostnad av 7 000 kronor. SAMMANTRÅDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2011-04-12 Blad 27 Ks 66 Au 57 Dnr 205/2009-101 Beslut om inköp av glasskulptur med sockel och belysning sammanträde den 8 december 2010, 67, avseende återremitterat

Läs mer

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S)

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 2014-11-04 Plats och tid Fritidsenhetens kansli 13.15 Beslutande Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Övriga deltagare Annica Andersson

Läs mer

Ks 84 Au 79 Dnr 179/ 2009-101

Ks 84 Au 79 Dnr 179/ 2009-101 n r Kommunstyrelsen 2010-05-31 Blad 21 Ks 84 Au 79 Dnr 179/ 2009-101 Svar på motion om Mer spara än slösa Från Jörgen Johansson, C, har till kommunfullmäktiges sammanträde den 24 september 2009, 89, inkommit

Läs mer

Svar på motion om att ansöka om utökad kameraövervakning

Svar på motion om att ansöka om utökad kameraövervakning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-04-12 Blad 21 Ks 63 Au 56 Dnr 58/2009-109 Svar på motion om att ansöka om utökad kameraövervakning Från Orvar Alinder, M, har till kommunfullmäktiges sammanträde den 28 september

Läs mer

Svar på motion om företrädare i kommunala bolag

Svar på motion om företrädare i kommunala bolag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-02-08 Blad 16 Ks16 Au 7 Dnr 153/2009-101 Svar på motion om företrädare i kommunala bolag Från Kerstin Rosenkvist, c, Mats Öhgren, m, Göran Edlund,

Läs mer

Motion om gatunamnsändring av förlängningen av Arvidstorpsvägen mot Ekhaga. (AU 368) Dnr KS 2010-571 (2010-KS0027)

Motion om gatunamnsändring av förlängningen av Arvidstorpsvägen mot Ekhaga. (AU 368) Dnr KS 2010-571 (2010-KS0027) kommunstyrelsen i Falkenberg 2010-11-30 269 Motion om gatunamnsändring av förlängningen av Arvidstorpsvägen mot Ekhaga. (AU 368) Dnr KS 2010-571 (2010-KS0027) KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt

Läs mer

ARBOGA KOMMUN. Kommunstyrelsen. Ks 59 Au 61 Dnr 250/2009-101

ARBOGA KOMMUN. Kommunstyrelsen. Ks 59 Au 61 Dnr 250/2009-101 7 2010-05-10 Blad 10 Ks 59 Au 61 Dnr 250/2009-101 Svar på motion om miljöflyktingar i den nya översiktsplanen Från Agneta Lambert-Meuller, MP, har inkommit motion till kommunfullmäktiges sammanträde den

Läs mer

Svar på motion - angående torgförsäljning och närproducerat och ekologiskt från land och hav.

Svar på motion - angående torgförsäljning och närproducerat och ekologiskt från land och hav. STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 21 (37) Kommunfullmäktige 2015-12-17 Kf 149 Ks 183 Au 215 KS/ 2014-0281 Svar på motion - angående torgförsäljning och närproducerat och ekologiskt från land

Läs mer

288 Motion om att inrätta ett integrationsråd. Miljöpartiet de gröna

288 Motion om att inrätta ett integrationsråd. Miljöpartiet de gröna PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2016-09-26 1 (2) KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Dnr KSF 2016/156 288 Motion om att inrätta ett integrationsråd. Miljöpartiet de gröna Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

30 FÖREDRAGNINGSLISTA

30 FÖREDRAGNINGSLISTA 30 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2015-05-19 10 (15) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2013/339 6 Svar på motion från Kristdemokraterna avseende integration av ensamkommande flyktingbarn. Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. KS 2014-239

Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. KS 2014-239 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-10-21 308 Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. KS 2014-239 KS KF Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. (AU 308) KS 2014-239

Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. (AU 308) KS 2014-239 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 266 Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. (AU 308) KS 2014-239 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Ingrid Noord-Silversten

Ingrid Noord-Silversten Barn- och utbildningsnämnden 2015-02-18 Plats och tid Högskolecentrum, hörsalen kl. 13.15-17.30 Beslutande Övriga deltagare Ingrid Noord-Silversten, S Aleksandra Janse, S Lena Håkansson, S Per Landén,

Läs mer

Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Arboga kommun och taxa för torgavgifter

Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Arboga kommun och taxa för torgavgifter SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-04-09 Blad 17 Ks 43 Au 40 Dnr 66/2013-100 Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Arboga kommun och taxa för torgavgifter Vid tekniska

Läs mer

Svar på medborgarförslag om rondell i korsningen Engelbrektsleden - Köpingsvägen - Stureleden

Svar på medborgarförslag om rondell i korsningen Engelbrektsleden - Köpingsvägen - Stureleden Kommunstyrelsen SAMMANTRADESPROTOKOLL 2013-05-07 Blad 10 Ks 66 Au 74 209/2012-101 Svar på medborgarförslag om rondell i korsningen Engelbrektsleden - Köpingsvägen - Stureleden Torbjörn Ståhl har till kommunfullmäktiges

Läs mer

Motion om att utarbeta en långsiktig utdelningspolicy för de kommunägda bolagen. KS

Motion om att utarbeta en långsiktig utdelningspolicy för de kommunägda bolagen. KS kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2017-05-02 136 Motion om att utarbeta en långsiktig utdelningspolicy för de kommunägda bolagen. KS 2016-533 KS, KF Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Ingrid Noord-Silversten (S) Kerstin Rosenkvist (C) Anders Bjurström (M)

Ingrid Noord-Silversten (S) Kerstin Rosenkvist (C) Anders Bjurström (M) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-01-25 Plats och tid Barn- och utbildningskontoret, konferensrummet kl. 08.30-11.00 Beslutande Ingrid Noord-Silversten (S) Kerstin Rosenkvist (C) Anders

Läs mer

Svar på motion - Gör Strömstad till en klimatkommun

Svar på motion - Gör Strömstad till en klimatkommun Kallelse/ärendelista Sida 15 (16) Kommunfullmäktige 2015-03-26 Kf Ks 49 Au 49 Svar på motion - Gör Strömstad till en klimatkommun beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad

Läs mer

Svar på motion - Samlat grepp om kollektivtrafik

Svar på motion - Samlat grepp om kollektivtrafik KALLELSE/ÄRENDELISTA Kommunfullmäktige Sida 17 (37) 2015-12-17 Kf 147 Ks 181 Au 213 KS/2013-0042 Svar på motion - Samlat grepp om kollektivtrafik s förslag till Kommunfullmäktiges beslut att motionen anses

Läs mer

2j- ARBOGA KOMMUN. Redovisning av ej avslutade motioner. Kommunstyrelsen. Blad 48. Ks 71 Au 69 Dnr 75/2012-101 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2j- ARBOGA KOMMUN. Redovisning av ej avslutade motioner. Kommunstyrelsen. Blad 48. Ks 71 Au 69 Dnr 75/2012-101 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2j- Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-04-10 Blad 48 Ks 71 Au 69 Dnr 75/2012-101 Redovisning av ej avslutade motioner Motioner som inte är avslutade redovisas med hänvisning till

Läs mer

Från Carl-Erik Almskoug, OPA, har till kommunfullmäktiges sammanträde den 28 april 2011, 97, kommit in en motion om laddstolpar/elstolpar.

Från Carl-Erik Almskoug, OPA, har till kommunfullmäktiges sammanträde den 28 april 2011, 97, kommit in en motion om laddstolpar/elstolpar. ARBOGA KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-04-10 Blad 12 Ks 43 Au 35 Dnr 126/2011-101 Svar på motion om Iaddstolpar/elstolpar Från Carl-Erik Almskoug, OPA, har till kommunfullmäktiges

Läs mer

Svar på medborgarförslag avseende inhägnad rastgård för hundar

Svar på medborgarförslag avseende inhägnad rastgård för hundar M V±Viv ty ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2011-02-08 Blad 20 Ks 29 Au 8 Dnr 204/2009-101 Svar på medborgarförslag avseende inhägnad rastgård för hundar Medborgarförslag

Läs mer

Svar på motion angående Hur mycket får det bullra?

Svar på motion angående Hur mycket får det bullra? STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/föredragningslista Sida 10 (24) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-03-27 Kf 18 Ks 26 Au 42 Ks/2012-0439 Svar på motion angående Hur mycket får det bullra? Förslag till

Läs mer

ARBOGA KOMMUN. Blad 9. Kommunstyrelsen. Ks 14 Ks 6 Au 208. Dnr 247/2012-045

ARBOGA KOMMUN. Blad 9. Kommunstyrelsen. Ks 14 Ks 6 Au 208. Dnr 247/2012-045 ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-02-05 Blad 9 Ks 14 Ks 6 Au 208 Dnr 247/2012-045 Ansökan om borgen mm. från Arboga Ryttarsällskap Arboga Ryttarsällskap har inkommit

Läs mer

Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. KS 2014-323

Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. KS 2014-323 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-12-16 392 Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. KS 2014-323 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Dnr KS/2014: Införande av barnomsorgspeng och låta föräldrarna bestämma om omsorgen för barnen, motion

Dnr KS/2014: Införande av barnomsorgspeng och låta föräldrarna bestämma om omsorgen för barnen, motion SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KF 16:1 KS 235 2014-12-03 26/42 Dnr KS/2014:40 034 Införande av barnomsorgspeng och låta föräldrarna bestämma om omsorgen för barnen, motion Beslut föreslår kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Remissvar, motion (S) Rätten att bo kvar i sin hembygd 6 SN

Remissvar, motion (S) Rätten att bo kvar i sin hembygd 6 SN Remissvar, motion (S) Rätten att bo kvar i sin hembygd 6 SN 2017.038 108 Sammanträdesprotokoll Socialnämndens arbetsutskott 2017-04-11 38 Remissvar, motion (S) Rätten att bo kvar i sin hembygd (SN 2017.038)

Läs mer

Medborgarförslag om cykelväg mellan Falkenberg och Årstad. (AU 43) KS 2014-319

Medborgarförslag om cykelväg mellan Falkenberg och Årstad. (AU 43) KS 2014-319 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-03-10 71 Medborgarförslag om cykelväg mellan Falkenberg och Årstad. (AU 43) KS 2014-319 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Motion angående drift av nytt äldreboende i kvarteret Blodroten, ksau 226

Motion angående drift av nytt äldreboende i kvarteret Blodroten, ksau 226 ~}Df'" LJ t KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. ~,:;' TRANÅS KOMMUN 2015-10-20 Sida 29(47) 201 Dnr511/15 Motion angående drift av nytt äldreboende i kvarteret Blodroten, ksau 226 inkommit med en motion

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(8) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Gnosjösalen kl. 17.30-17.50 Beslutande Övriga närvarande Arne Ottosson (M), ordförande Johan Malm (C) 1:e vice ordförande Markus Kauppinen (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s arbetsutskott Sammanträdesdatum 2017-02-15 23 KS 357/16 Svar på motion (SD) om att inrätta en fond för Luciafirande i Mölndals stad Beslut Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Läs mer

44 FÖREDRAGNINGSLISTA

44 FÖREDRAGNINGSLISTA 44 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum Sida 2015-04-16 16 (20) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2014/278 11 Svar på motion Om förändring av VAtaxan från Anette Bächi (MP) Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar Avslå

Läs mer

Trafikbullerplan 2010

Trafikbullerplan 2010 Kommunfullmäktige 2010 11 29 177 416 Kommunstyrelsen 2010 11 15 207 501 Arbets och personalutskottet 2010 10 25 198 411 Dnr 10.605 51 novkf10 Trafikbullerplan 2010 Bilagor: Trafikbullerplan Miljönämndens

Läs mer

Försäljning av fastigheter inom tekniska nämndens verksamhetsområde

Försäljning av fastigheter inom tekniska nämndens verksamhetsområde Kommunstyrelsen 2012-03-13 Blad 2 Ks 24 Au 16 Dnr 283/2011-253 Försäljning av fastigheter inom tekniska nämndens verksamhetsområde Från tekniska nämnden har kommit in protokollsutdrag från sammanträde

Läs mer

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1992-04-22 Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) Diarienummer 2015-10-29 KS 2015/1041 Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare

Läs mer

20. Motion om giftfri förskola och skola svar Dnr 2017/

20. Motion om giftfri förskola och skola svar Dnr 2017/ Kommunfullmäktige 26 (48) 2017-11-27 Kf Kf 238 20. Motion om giftfri förskola och skola svar Dnr 2017/124-109 Elin Landerdahl (M) har 21 mars 2017 lämnat in en motion om giftfri förskola och skola. Motionären

Läs mer

ARBOGA KOMMUN. Blad 27. Kommunstyrelsen. Ks50 Au 51 Dnr 147/2008-532 SAMMANTRADESPROTOKOLL

ARBOGA KOMMUN. Blad 27. Kommunstyrelsen. Ks50 Au 51 Dnr 147/2008-532 SAMMANTRADESPROTOKOLL SAMMANTRADESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2013-04-09 Blad 27 Ks50 Au 51 Dnr 147/2008-532 Arboga kommuns medfinansieringsandel av Citybanan Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 11 december 2012,

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde. Föredragningslista

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde. Föredragningslista Kommunfullmäktige KUNGÖRELSE Kommunfullmäktige kallas till sammanträde Tid Onsdagen den 26 mars 2014, kl 18.00 Plats Sessionssalen, kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Anders Forsström ordförande Maud

Läs mer

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Notariet, kommunhuset i Högsby kl. 8.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla Abrahamsson,

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Svar på medborgarförslag Bygglov över disk

Svar på medborgarförslag Bygglov över disk STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Kommunfullmäktige Sida 14 (37) 2015-12-17 Kf 145 Ks 179 Au 211 KS/2015-0226 Svar på medborgarförslag Bygglov över disk s förslag till Kommunfullmäktiges beslut att

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 55/2014 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2014-10-21 Klockan: 09.00 10.00 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) Ia Malmqvist (MP) Roger

Läs mer

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum 2011-04-18. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 18 april 2011, klockan 08.00 08.

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum 2011-04-18. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 18 april 2011, klockan 08.00 08. 2011-04-18 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 18 april 2011, klockan 08.00 08.30 Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) Göran Strandlund (V) Erkki Visti

Läs mer

////...G. i... 'Z,... Bevis l Anslag Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen

////...G. i... 'Z,... Bevis l Anslag Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsesalen 13.15-14.40. Ajournering 14.15-14.20 Beslutande Övriga deltagare Olle Ytterberg (s) Agneta Bode (s) Ingrid Noord Silversten (s) Stefan Arnoldsson (s) Catrin Strömvall

Läs mer

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved Sammanträdesdatum 1(6) Plats och sammanträdestid Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl 17.30. Beslutare Se sida 2 Övriga deltagare Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese

Läs mer

Medborgarförslag anbudsskola. (AU 376) KS 2014-409

Medborgarförslag anbudsskola. (AU 376) KS 2014-409 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-01-13 20 Medborgarförslag anbudsskola. (AU 376) KS 2014-409 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1 Plats och tid Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 23 juni 2014 klockan 19.00 19.45 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD), Ludwig Axelsson (KD), Hugo

Läs mer

Motion om att utreda lärarnas arbetssituation och rättssäkerhet vid våldsamma situationer. (AU 166) KS 2014-13

Motion om att utreda lärarnas arbetssituation och rättssäkerhet vid våldsamma situationer. (AU 166) KS 2014-13 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 146 Motion om att utreda lärarnas arbetssituation och rättssäkerhet vid våldsamma situationer. (AU 166) KS 2014-13 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Svar på motion - Samla Tekniska förvaltningen

Svar på motion - Samla Tekniska förvaltningen STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/ärendelista Sida 12 (16) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-03-26 Kf Ks 43 Au 42 Ks/2014-0345 Svar på motion - Samla Tekniska förvaltningen Kommunstyrelsens förslag till

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (15)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (15) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (15) Plats och tid Mörbyrummet, 08:45 12:00 Beslutande Åke Uddén (C), ordförande Roger Gadde (M) Tommy Eckelöv (S) Övriga närvarande Mats Lennerthsson, fritidschef

Läs mer

Motion om underhållsbidrag till enskilda utfartsvägar

Motion om underhållsbidrag till enskilda utfartsvägar 2011-12-19 274 587 Kommunstyrelsen 2012-08-13 157 389 Arbets- och personalutskottet 2012-06-18 149 312 Dnr 11.775-008 deckf32 Motion om underhållsbidrag till enskilda utfartsvägar Ärendebeskrivning Erland

Läs mer

TRANAs KOMMUN 2014-05-20 Sida 27 (33) ~ KOMMUNSTYRElSEN

TRANAs KOMMUN 2014-05-20 Sida 27 (33) ~ KOMMUNSTYRElSEN I Justerares siqn I Utdraasbeslvrk~nrlp SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ~ Sammanträdesdatum TRANAs KOMMUN 2014-05-20 Sida 27 (33) ~ KOMMUNSTYRElSEN 93 Dnr 459/12 Svar på motion om att inrätta en "bostadsbank" av

Läs mer

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 17 december 1990, kl

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 17 december 1990, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1990-12-17 Plats och tid Beslutande Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 17 december 1990, kl 18.30-18.50 Samtliga ledamöter

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD)

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD) 2015-06-23 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 14.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M)

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP)

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP) Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, Stadshuset kl 15.00 16.25 Beslutande Johan Abrahamsson (M) ordförande Rune Skogsberg (C) 1:e vice ordförande Ida Ekeroth (S) 2:e vice ordförande Anette

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida * Medborgarförslag angående nedläggning av Västbygdens skola och finansiering av skolans driftkostnader, 108...2-3 * Medborgarförslag angående nedläggning av

Läs mer

ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen. Plats och tid Kommunstyrelsesalen 13.15-16.55. Beslutande

ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen. Plats och tid Kommunstyrelsesalen 13.15-16.55. Beslutande Plats och tid Kommunstyrelsesalen 13.15-16.55 Beslutande Övriga deltagare Olle Ytterberg (s) Agneta Bode (s) Ingrid Noord Silversten (s) Stefan Arnoldsson (s) Catrin Strömvall (s) Magnar Sivertsen (s)

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter till nämnderna 19 KS

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter till nämnderna 19 KS Fördelning av arbetsmiljöuppgifter till nämnderna 19 KS 2016.311 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2016-08-29 155 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter till nämnderna (KS 2016.311) Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

AU 6:15 Dnr. KS 2012/

AU 6:15 Dnr. KS 2012/ ÖSTERÅKERS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-20 AU 6:15 Dnr. KS 2012/0160-739 Utdrag: akten, KS Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen och lagen

Läs mer

7 Dnr 94/14. TRANAs KOMMUN 2015-01-20 Sida 12(19) KOMMUNSTYRELSEN

7 Dnr 94/14. TRANAs KOMMUN 2015-01-20 Sida 12(19) KOMMUNSTYRELSEN I JUSletS\ sign ' att föreslå kommunfullmäktige besluta att avsla motionen - - - -_. - - U1dragsbestyrkande AJ~ \\ ~. I' J V'xJ~ m Sammantradesdatum TRANAs KOMMUN 2015-01-20 Sida 12(19) KOMMUNSTYRELSEN

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering Kultur- och fritidsnämnden Omedelbar justering 46 Kultur- och fritidsnämnden sammanträde 46. Angående laglighetsprövning enligt kommunallagen av beslut 2010-02-23, 16; Besparingar 2009-2011 på kultur-

Läs mer

Motion om underhållsbidrag till enskilda vägar Ärendebeskrivning

Motion om underhållsbidrag till enskilda vägar Ärendebeskrivning Tekniska nämnden 2012 05 24 53 146 Tekniska nämndens arbetsutskott 2012 05 11 68 158 Dnr 2012/34.008 Motion om underhållsbidrag till enskilda vägar Ärendebeskrivning Erland Nilsson, för Landsbygdspartiet

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Fastställelse av verksamhetsområde för allmän vatten- och spillvattenanläggning i området Kebal, Strömstads kommun

Fastställelse av verksamhetsområde för allmän vatten- och spillvattenanläggning i området Kebal, Strömstads kommun STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/ärendelista Sida 8 (10) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-09-04 Kf 66 Ks 76 Au 111 Ks/2014-0063 Fastställelse av verksamhetsområde för allmän vatten- och spillvattenanläggning

Läs mer

Lena Träff med Stefan Carlsson som ersättare. Margareta Engström Nöstdal

Lena Träff med Stefan Carlsson som ersättare. Margareta Engström Nöstdal Fritids- och kulturnämnden 2016-10-6 Plats och tid Tornet 13.15-15.15 Beslutande Övriga deltagare Hans Ivarsson (C) ordförande Marianne Samuelsson (L) 1:e vice ordförande Lena Träff (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

1. Att ställa sig bakom Miljö- och byggnadsnämndens samt Tekniska nämndens beslut

1. Att ställa sig bakom Miljö- och byggnadsnämndens samt Tekniska nämndens beslut STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 12 (28) Kommunfullmäktige 2013-02-14 Au 3 KS/2011-0089, TN/2011-0013, MBN/2011-1564 KS 8 KF Svar på motion från Margareta Fredriksson, Bertil Olin, Håkan Eriksson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 9 maj 2001 klockan 17.00 17.15 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Annica Eriksson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand (s) Göran Arveståhl

Läs mer

Göran Lidström, Sekr. Gunnel Karlsson Personalchef Lars Ekbäck Ekonomichef 198. Rickard Norberg BEVIS OM ANSLAG

Göran Lidström, Sekr. Gunnel Karlsson Personalchef Lars Ekbäck Ekonomichef 198. Rickard Norberg BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(11) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 7 september 2011, kl. 15.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson Ewa Hed

Läs mer

Överlåtelse av exploateringsavtal för fastigheten Ullarp 1:74 som berör detaljplan för Ullarp 1:74 m fl. (AU 311) KS 2014-388

Överlåtelse av exploateringsavtal för fastigheten Ullarp 1:74 som berör detaljplan för Ullarp 1:74 m fl. (AU 311) KS 2014-388 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 268 Överlåtelse av exploateringsavtal för fastigheten Ullarp 1:74 som berör detaljplan för Ullarp 1:74 m fl. (AU 311) KS 2014-388 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Motion om att ansöka om att bli försökskommun för sänkt rösträttsålder vid kommunalval 2018 och KS

Motion om att ansöka om att bli försökskommun för sänkt rösträttsålder vid kommunalval 2018 och KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-11-15 363 Motion om att ansöka om att bli försökskommun för sänkt rösträttsålder vid kommunalval 2018 och 2022.

Läs mer

ait.,,,,,,, r ESLÖVS KOMMUN

ait.,,,,,,, r ESLÖVS KOMMUN aoks. on51-3 Sammanträdesprotokoll Sida 16 (23) 2015-09-23 Vård- och omsorgsnärnnden 85 Vo0.2015.0177 Yttrande över motion från F Ottesen (SD) och M Jensen (SD) om att utreda kostnadstäckning från Migrationsverket

Läs mer

Olle Ytterberg (s) Agneta Bode (s) Carl-Erik Almskoug (opa) Dan Karlsson (v) Mats Öhgren (m) Göran Edlund (fp)

Olle Ytterberg (s) Agneta Bode (s) Carl-Erik Almskoug (opa) Dan Karlsson (v) Mats Öhgren (m) Göran Edlund (fp) Plats, och tid Kommunstyrelsesalen kl 13:15-14:20 Beslutande Övriga deltagare Olle Ytterberg (s) Agneta Bode (s) Carl-Erik Almskoug (opa) Dan Karlsson (v) Mats Öhgren (m) Göran Edlund (fp) ekonomichef

Läs mer