Ks 84 Au 79 Dnr 179/

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ks 84 Au 79 Dnr 179/ 2009-101"

Transkript

1 n r Kommunstyrelsen Blad 21 Ks 84 Au 79 Dnr 179/ Svar på motion om Mer spara än slösa Från Jörgen Johansson, C, har till kommunfullmäktiges sammanträde den 24 september 2009, 89, inkommit en motion om att kommunen ska analysera hur den privatekonomiska insikten kan ökas hos våra ungdomar samt hur folkbildningen på området kan stimuleras. Motionären vill att kommunen analyserar hur den privatekonomiska insikten hos våra ungdomar samt hur folkbildningen på området kan stimuleras samt att barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att analysera frågan och återkomma till kommunfullmäktige med förslag på åtgärder. Motionen remitterades till fritids- och kulturnämnden samt barn- och utbildningsnämnden. Fritids- och kulturnämnden behandlade motionen vid sitt sammanträde den 21 april 2010, 15. Fritids- och kulturnämndens förslag är att kommunstyrelsen bör ge fritids- och kulturnämnden i uppdrag att undersöka möjligheterna till ett samarbete mellan ungdomsfullmäktige, studieförbund och konsumentrådgivning för att nå ut med konsumentinformation som är speciellt aktuell för ungdomar. Fritids- och kulturnämnden har i sitt yttrande konstaterat att man ville arbeta aktivt med de problem vilka motionen berör snarare än att analysera möjligheterna kring dessa. Barn och utbildningsnämnden behandlade motionen vid sitt sammanträde den 21 april 2010, 13. Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde konstaterades att det arbete som pågår i skolans regi avseende att öka skolungdomars privatekonomiska insikt fastställs i läroplanen och innefattar utbildning i privatekonomi i samband med samhällsvetenskaplig undervisning bland annat. Vidare konstaterar barnoch utbildningsnämnden att motionärens begäran faller utanför nämndens ansvarsområde och beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. Arbete med privatekonomiska frågor för att stärka ungdomars ekonomiska medvetenhet och ansvarstagande pågår inom barn- och utbildningsnämndens ramar för verksamheten och fritids- och Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyr

2 Kommunstyrelsen Blad 22 kulturnämnden har utarbetat ett förslag till att aktivt samverka med ungdomsfullmäktige, konsumentrådgivning och studieförbund. Ytterligare analys bör därmed inte vara aktuell. Kerstin Rosenkvist, C, yrkar att motionen ska anses besvarad då arbete sker inom fritids- och kulturnämnden i frågan. Olle Ytterberg, S, yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 1. Fritids- och kulturnämnden samarbetar med ungdomsfullmäktige, studieförbund och konsumentrådgivning för att nå ut med konsumentinformation avseende privatekonomi som är speciellt aktuell för ungdomar. 2. Barn- och utbildningsnämndens arbete som pågår i skolans regi avseende att öka skolungdomars privatekonomiska insikt fastställs i läroplanen och innefattar utbildning i privatekonomi i samband med samhällsvetenskaplig undervisning bland annat. 3. Motionen avslås. Skickas till: Kommunfullmäktige Akten randes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. UtdragsbestyrMn A 1 HAA A il

3 Kommunfullmäktige Blad 15 Kf 89 Dnr 179/ Motion om mer spara än slösa Från Jörgen Johansson, c, har den 7 juli 2009 inkommit motion om att kommunen analyserar hur den privatekonomiska insikten ökas hos våra ungdomar samt hur folkbildningen på området kan stimuleras. Vidare hemställer motionären att barn och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att analysera frågan och återkomma till kommunfullmäktige med förslag till åtgärder. Kommunfullmäktiges beslut Motionen remitteras till kommunstyrelsen Skickas till: Kommunstyrelsen Akten

4 l CENTERPARTIET K ommunkansliet Motion till Kommunfullmäktige Mer spara än slösa Kreditsamhället är här för att stanna. Krediter gynnar tillväxten och ökar den enskilds möjligheter att konsumera när behov uppstår. Samtidigt ser vi en baksida av dessa möjligheter där resultatet blir överskuldsatta människor med stora problem som följd. Orsaken till att många blir överskuldsatta är arbetslöshet, sjukdom eller konkurs. Vid sidan av dessa finns det överskuldsatta som av andra anledningar kommit i onåd Gemensamt för alla dessa är att de hamnar i ett utanförskap och många känner skam inför sin skuldsituation samtidigt som den här gruppen människor har en betydligt sämre folkhälsa jämfört med andra grupper i samhället. Situationen är sådan att överskuldsättning, även i Sverige, bör klassas som ett samhällsproblem på samma sätt som många andra länder gjort. Med ett sådant synsätt bör alla instanser i samhället medverka till att förbättra situationen. Kronofogden har idag mer än 1 miljon mål per år avseende överskuldsatta människor. Ökningstakten är procent per år. En stor andel mål är sk. SMS-lån som ökat från till år 2008 och beräknas överstiga mål för innevarande år. Totalt finns det idag cirka överskuldsatta människor med en skuld om miljarder kronor. Kronofogden har därför, i samarbete med Polis, Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket, Tullen och föreningen Insolvens startat ett samarbete för att åtgärda problemet. Åtgärdslistan är lång och berör de flesta samhällsområden. Även kommunerna har en viktig roll i det här arbetet. En grundläggande insikt för att inte får för höga skulder är kunskap om hur den privata ekonomin ska skötas. I det arbetet har, vid sidan av föräldrarna, skolan ett avgörande ansvar. Ett ökat inslag av privatekonomi i undervisningen, för alla skolelever, är nödvändig samtidigt som en allmän folkbildning fordras på området. Med dagens allt mer sofistikerade reklam och ständiga telefonförsäljningskampanjer fordras det insikt om hur privatekonomin ska skötas och vilka möjligheter jag har som privatperson. Givet har konsumentvägledare och skuldsanerare sin viktiga roll i det här arbetet men det tar aldrig ifrån den enskilde sitt personliga ansvar för sin ekonomi. Dagens situation visar att något har gått snett i kunskapsöverföringen, mellan generationerna, i dessa frågor varför en analys bör göras om hur vi förändrar människors attityder. Mot bakgrund av vad som ovan anförts hemställes; 9 -att kommunen analyserar hur den privatekonomiska insikten ökay'hos våra ungdomar samt hur folkbildningen på området kan stimuleras, -att barn- och utbildningsnämnden och kultur - och fritidsnämnden får i uppdrag att analysera frågan och återkomma till kommunfullmäktige med förslag till åtgärder. fl

5 Kommunstyrelsens arbetsutskott Blad 22 Au 159 Dnr 179/ Motion om mer spara än slösa Från Jörgen Johansson, c, har till kommunfullmäktiges sammanträde den 24 september 2009, 89, inkommit motion om att kommunen analyserar hur den privatekonomiska insikten ökas hos våra ungdomar samt hur folkbildningen på området kan stimuleras. Vidare hemställer motionären att barn och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att analysera frågan och återkomma till kommunfullmäktige med förslag till åtgärder. Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen. Arbetsutskottets beslut Motionen remitteras till barn- och utbildningsnämnden och fritids- och kulturnämnden. Skickas till: Barn- och utbildningsnämnden + remiss Fritids- och kulturnämnden + remiss Akten Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekrelerarys sign. Utdragsabe

6 fl Barn- och utbildningsnämnden ARBOGA KO l d Kr rrm,tn, ir':.1clis?t BUN 13 Dnr 172/ ^ low-<3 lo l Remissvar - motion "mer spara än slösa" Jörgen Johansson, C har inkommit med motionen "mer spara än slösa". Motionären beskriver en del ungdomars skuldsättning som ett växande samhällsproblem. Kronofogden med flera myndigheter har startat ett samarbete för att åtgärda problemet. Kommunerna har också en viktig roll i arbetet. Motionen avslutas med följande två att-satser: "att kommunen analyserar hur den privatekonomiska insikten ökas hos våra ungdomar samt hur folkbildningen på området kan stimuleras, att barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att analysera frågan och återkomma till kommunfullmäktige med förslag till åtgärder." Kommunfullmäktige remitterade , 89 motionen till kommunstyrelsen och därefter har kommunstyrelsens arbetsutskott vid sitt sammanträde , 159 remitterat motionen till barn- och utbildningsnämnden och fritids- och kulturnämnden. Skolchef Lars Strååt skriver i sitt förslag till remissvar daterat att undervisning i privatekonomi sker i bland annat samhällskunskap i såväl grundskolan som gymnasieskolan. Vidare skriver skolchefen att det är läroplanerna och kursplanerna som i hög grad styr undervisningens innehåll och att dessa fastställs på nationell nivå. Förslaget till remissvar avslutas enligt följande: "Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar, att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till att innehållet ej faller inom nämndens ansvarsområde." auep^ Diariepianbeteckn. Ärendet diskuteras. Efter avslutad diskussion föreligger följande yrkanden: Andre vice ordföranden Kerstin Rosenkvist, C yrkar på att det i remissvaret ska stå att motionen ska anses besvarad. Ordföranden Ingrid Noord-Silversten, S yrkar på att remissvaret ska utformas i enlighet med skolchefens förslag. Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbgstygkande

7 Barn- och utbildningsnämnden Blad 3 Ordföranden ställer proposition på båda förslagen. Ordföranden finner att hennes eget förslag vunnit. Barn - och utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till att innehållet ej faller inom nämndens ansvarsområde. Kerstin Rosenkvist, C reserverar sig mot beslutet. Skickas till: Kommunstyrelsens arbetsutskott (remissvar) Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande.r h

8 REMISSVAR 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen Skolchef Lars Strååt Datum Dnr 172/ Remissvar - motion "mer spara än slösa" Jörgen Johansson (c) har i en motion till kommunfullmäktige hemställt "- att kommunen analyserar hur den privatekonomiska insikten ökas hos våra ungdomar samt hur folkbildningen på området kan stimuleras, - att barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att analysera frågan och återkomma till kommunfullmäktige med förslag till åtgärder". Motionären pekar på att kronofogdemyndigheten har mer än en miljon mål per år att hantera gällande överskuldsatta människor. Ökningstakten är procent per år. En stor andel mål är s.k. SMS-lån. Kronofogdemyndigheten har för att komma tillrätta med problemet startat samarbete med Polisen, Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket, Tullen och föreningen Insolvens. Motionären pekar på att även kommunerna har en viktig roll i detta arbete. Motionären skriver vidare: "En grundläggande insikt för att inte får för höga skulder är kunskap om hur den privata ekonomin ska skötas. I det arbetet har, vid sidan om föräldrarna, skolan ett avgörande ansvar. Ett ökat inslag av privatekonomi i undervisningen, för alla skolelever, är nödvändig samtidigt som en allmän folkbildning fordras på området." I dag sker redan undervisning om privatekonomi såväl inom ämnet samhällskunskap som inom ämnet hemkunskap på grundskolan. Inom gymnasieskolan förekommer undervisning om privatekonomi såväl inom ämnet samhällskunskap som inom ämnet rättskunskap. Visst samarbete sker redan i dag i Arbogas skolor - främst på Vasagymnasiet - såväl med banker som med Kronofogdemyndigheten. Samarbetet med Kronofogdemyndigheten har tyvärr på senare år minskat i omfattning beroende på att myndigheten p.g.a. minskade ekonomiska resurser tvingats prioritera i sin verksamhet. Motionärens tankar och ideer är goda och vällovliga, men tyvärr är det i hög grad läroplanerna och kursplanerna som styr undervisningens innehåll. Att som motionären tycks förvänta sig, nämligen att Arboga

9 2 (2) skolor skall ändra innehållet i läroplaner och kursplaner i syfte att utöka undervisningen om privatekonomi, låter sig dock inte göras så lätt. Det är inte den enskilda kommunen eller dess barn- och utbildningsnämnd, som fastställer innehållet i läroplaner och kursplaner. Såväl läroplaner som kursplaner fastställs på nationell nivå. Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar, att föreslå kommunfullmäktige att avslå att motionen med hänvisning till att innehållet ej faller inom nämndens ansvarsområde. Lars Strååt Skolchef`'" fla

10 Fritids- och kulturnämnden ARBOGA KOMMUN Kcmrri Ok- 2 5 B 7 t z" FKN 15 Dnr 141/ Förslag till svar angående motion om Mer spara än slösa Fritids- och kulturnämnden har på remiss från kommunstyrelsens arbetsutskott fått en motion från Jörgen Johansson, c, om att kommunen analyserar, hur den privatekonomiska insikten ökas hos våra ungdomar samt hur folkbildningen på området kan stimuleras. Konsumentrådet arbetar utåtriktat med bland annat öppna möten för allmänheten, med temaföreläsningar. Ett av dessa informationsmöten har handlat om SMS-lån. Frågan har aktualiserats tillsammans med studieförbunden i Arboga. Studieförbunden har möjlighet att inför verksamhetsåret 2011 ansöka om projektbidrag för studier i ämnet. Ungdomsfullmäktige har fått motionen och kommer att behandla frågan vid nästa möte i ungdomsfullmäktige. Förvaltningschefen har upprättat en tjänsteskrivelse och föreslår att fritids- och kulturförvaltningen undersöker möjligheterna till ett samarbete mellan ungdomsfullmäktige, studieförbund och konsumentrådgivning för att nå ut med konsumentinformation som är speciellt aktuell för ungdomar, bilaga. Fritids- och kulturnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige Fritids- och kulturförvaltningen får i uppdrag att undersöka möjligheterna till ett samarbete mellan ungdomsfullmäktige, studieförbund och konsumentrådgivning för att nå ut med konsumentinformation som är speciellt aktuell för ungdomar. Skickas till: Kommunfullmäktige Ungdomsfullmäktige Konsumentrådet Studieförbunden Akten Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande 91Y 'M^ 114 PV

11 Fritid och kultur Fritids och kulturchef Mikael Peterson , mikael. REMISSVAR Datum Dnr: 172/2009 1(2) Angående motionen Mer spara än slösa Från Jörgen Johansson har till kommunfullmäktige inkommit en motion om "att kommunen analyserar hur den privatekonomiska insikten ökas hos våra ungdomar samt hur folkbildningen på området kan stimuleras". Tillsammans med barn- och utbildningsnämnden har fritids- och kulturnämnden fått i uppdrag att analysera frågan och återkomma till kommunfullmäktige med förslag till åtgärder. Konsumentvägledningen ligger i Arboga under fritids- och kulturnämnden, men socialförvaltningen är ansvarig för privatekonomisk rådgivning och skuldsanering. Konsumentvägledaren hänvisar därför de personer som behöver privatekonomisk rådgivning till socialförvaltningen då det ligger utanför hennes kompetensområde. Eftersom konsumentvägledningens frågor ibland tangerar privatekonomiska frågor har konsumentrådet fått information om situationen i Arboga av ekonomiska rådgivare från socialförvaltningen. Rådet har även studerat statistik från Kronofogden. Förvaltningen har också vidarebefordrat motionen till representanterna för studieförbunden i Arboga. Svar har kommit från Studieförbundet Vuxenskolan genom Anette Gerhardsson, som säger sig vara intresserad av att utveckla samarbetet med kommunen och skolan i dessa frågor. Från verksamheten har allmänheten inbjudits till information om frågeställningar inom detta område genom föredragshållare. Förslag till beslut Fritids- och kulturnämnden förordar att fritids- och kulturförvaltningen undersöker möjligheterna till ett samarbete mellan ungdomsfullmäktige, studieförbund och konsumentrådgivning för att nå ut med konsumentinformation som är speciellt aktuell för ungdomar. Postadress Besöksadress Telefon Fax Internet Bankgiro Org.nr Box45 vx www. arboga.se Arboaa - kgi

12 Ungdomsfullmäktige Blad 4 Bilaga 1 Svar på motion : " Mera spara än slösa" ARBOGA KOMMUN FRITID OCH KULTUR Diatlant Dfadeplanbetenlm Från Jörgen Johansson(c) har det via Fritid & Kultur inkommit en motion om hur man ska öka den privatekonomiska insikten hos ungdomar, och hur folkbildningen på området kan stimuleras. Ungdomsfullmäktige anser att för att öka den privatekonomiska insikten bör man lägga in det mer i undervisningen. Som det är nu i skolan får man viss kunskap i hur man gör en budget och i mattematiken lär man sig om ränta. Men denna undervisning bör uppdateras så att den passar mer till det moderna samhälle vi lever i. Man skulle kunna ha temadagar, kanske träffa ungdomar som hamnat i ekonomisk knipa och banken kanske kunde delta och berätta mer om ränta. Ungdomar idag förstår inte att om man lånar tex på ett smslån att man då kan få betala tillbaka det dubbla. UFM anser att det enda sättet att få fram detta budskap är att lägga in det mer i undervisningen och att det på så sätt blir obligatoriskt. Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande 7

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Frändén Kristina Datum 2013-10-23 Diarienummer UAN-2013-0472 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämnden 2008-10-28 1 Plats och tid Kommunhuset Ankaret, Norrtäljesalen, Estunavägen 14, Norrtälje, kl 10.00-15.00 Beslutande Se närvarolista Program: Kl. 10.00-11.00 Kl. 11.00-12.00 Kl. 12.00-13.00

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Konsumentnämnden 2008-05-13

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Konsumentnämnden 2008-05-13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Hjorten, Björnen 14.00-15.30 Beslutande Valter Stenberg, ordförande Ann-Sofi Sehlstedt Elisabeth Öhmark Pia Risán Ulrica Öberg, tj ersättare Åsa Carlsson,

Läs mer

I stället för framtida skuldsanering

I stället för framtida skuldsanering I stället för framtida skuldsanering att prata ekonomi med unga vuxna I stället för framtida skuldsanering att prata ekonomi med unga vuxna Konsumentverket 2013 Förord Konsumentverket ska stödja och ge

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer

Fakulteten för Ekonomi, Kommunikation och IT. Anna Söderberg Mattias Wedel. Sms-lån. Företagsekonomi C-uppsats. Karlstads universitet 651 88 Karlstad

Fakulteten för Ekonomi, Kommunikation och IT. Anna Söderberg Mattias Wedel. Sms-lån. Företagsekonomi C-uppsats. Karlstads universitet 651 88 Karlstad Fakulteten för Ekonomi, Kommunikation och IT Anna Söderberg Mattias Wedel Sms-lån - Snabbt Men Svindyrt Företagsekonomi C-uppsats Datum/Termin: VT-08 Handledare: Lars Haglund Examinator: Margareta Bjurklo

Läs mer

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen Rapport 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen Rapport 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen 131 Bilagor Bilaga 1 Enkät till allmänheten Bilaga 2 från allmänheten Bilaga 3 Enkät till kommunerna

Läs mer

Remiss från Justitiedepartementet - Överskuldsättning i kreditsamhället? (SOU 2013-78) Svar senast 4 april 2014

Remiss från Justitiedepartementet - Överskuldsättning i kreditsamhället? (SOU 2013-78) Svar senast 4 april 2014 SIGNERAD 2014-03-26 Malmö stad Stadskontoret 1 (4) Datum 2014-03-25 Vår referens Lovisa Hansson Stadsjurist Tjänsteskrivelse Lovisa.Hansson@malmo.se Remiss från Justitiedepartementet - Överskuldsättning

Läs mer

Plats och tid för sammanträdet Folkets Hus, Borgholm 2011-01-24 klockan 19:00. Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

Plats och tid för sammanträdet Folkets Hus, Borgholm 2011-01-24 klockan 19:00. Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för sammanträdet Folkets Hus, Borgholm 2011-01-24 klockan 19:00 Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och tid för

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06 Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Skolinspektionens rapport 2014:06 Diarienummer 400-2013:3681 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll

Läs mer

Olle Ytterberg och Jonas Stenzelius

Olle Ytterberg och Jonas Stenzelius Kommunfullmäktige 2009-11-26 Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl 18.00-20.55 Beslutande Övriga deltagare Olle Ytterberg (s), Ingrid Noord-Silversten (s), Agneta Bode (s), Kjell Persson (s), Seija Tasala

Läs mer

PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20

PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20 PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20 Kommunfullmäktige Plats och tid Beslutande Se sid 2 Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.30, 13.30-18.20 Övriga deltagande Tjänstemän Lars Björklund, sekreterare Utses

Läs mer

På egna ben. Förslag för ett ökat personligt ansvarstagande och en tryggare privatekonomi

På egna ben. Förslag för ett ökat personligt ansvarstagande och en tryggare privatekonomi På egna ben. Förslag för ett ökat personligt ansvarstagande och en tryggare privatekonomi Mars 2009 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förord 2 Inledning 3 Trygghet med sparade pengar 4 Uttag

Läs mer

Låna inte mer än du behöver!

Låna inte mer än du behöver! Lån upp till 150 000 utan säkerhet Få din låneansökan beviljad inom ett par minuter! Extrapengar! Låna upp till 25 000:- Låna inte mer än du behöver! Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån

Läs mer

Att kränga krediter till utsatta

Att kränga krediter till utsatta Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån 2009 Behöver du låna pengar och har bråttom? 1 Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån av Sveriges Konsumenter 2009 1. Inledning sid

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

riksrevisionen granskar: offentliga finanser Överskuldsättning hur fungerar samhällets stöd och insatser? rir 2015:14

riksrevisionen granskar: offentliga finanser Överskuldsättning hur fungerar samhällets stöd och insatser? rir 2015:14 riksrevisionen granskar: offentliga finanser Överskuldsättning hur fungerar samhällets stöd och insatser? rir 2015:14 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning Revisionsrapport Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning Halmstads kommun Juni 2010 Bo Thörn, certifierad kommunal revisor Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Sammanfattning

Läs mer

Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån av Sveriges Konsumenter

Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån av Sveriges Konsumenter Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån av Sveriges Konsumenter Innehåll 1. Inledning sid 5 2. Sammanfattning sid 7 3. Bakgrund sid 11 3.1 Den ökade skuldsättningen i samhället sid 11 3.1.

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

PROTOKOLL 1 (61) 2009-05-26

PROTOKOLL 1 (61) 2009-05-26 PROTOKOLL 1 (61) 2009-05-26 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.25, 13.25-18.45 Beslutande Se sid 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Justerare Joakim

Läs mer

Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160

Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 137 Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

SMS-lån En kartläggning av unga vuxnas erfarenheter

SMS-lån En kartläggning av unga vuxnas erfarenheter Rapport 2007:17 SMS-lån En kartläggning av unga vuxnas erfarenheter Förord Kronofogdemyndigheten och Konsumentverket har under det senaste året noga följt utvecklingen samt uppmärksammat olika problem

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Fastställd av socialnämnden 2012-04-18, 94

Fastställd av socialnämnden 2012-04-18, 94 Fastställd av socialnämnden 2012-04-18, 94 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund och mål... 4 3. Verksamheten... 5 4. Antal ärenden... 6 5. Analys av ärenden... 7 5.1 Kön, ålder och boendeform...

Läs mer

/VNNFS +VOJ (FOFSBUJPO /PMM,PMM

/VNNFS +VOJ (FOFSBUJPO /PMM,PMM /VNNFS +VOJ (FOFSBUJPO /PMM,PMM * LÚMWBUUOFU QÌ EFCBUUFO PN 4.4 MÌOFO EVHHBS MBSNSBQQPSUFSOB UÊUU PN VOHEPNFOT CSJTUBOEF LVOTLBQFS J QSJWBUFLPOPNJ PDI SÚTUFSOB IÚKT GÚS BUU JOGÚSB ÊNOFU QSJWBUFLPOPNJ QÌ

Läs mer

FÖRORD. Michael Necke. Tack för att du vill vara vår budbärare!

FÖRORD. Michael Necke. Tack för att du vill vara vår budbärare! FÖRORD Tack för att du vill vara vår budbärare! Kunskap i grundläggande privatekonomi blir allt viktigare. Kunskap är också en viktig tillgång för att minimera riskerna att hamna i en skuldsituation som

Läs mer