Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Sida Kf Dnr 55/ Patientavgift för inkontinenshjälpmedel Kommunstyrelsens beslut Förslag till kommunfullmäktige Förslag till patientavgift för inkontinenshjälpmedel godkänns. Beskrivning av ärendet Gemensamma nämnden för vård, omsorg och hjälpmedel föreslår att en patientavgift på 100 kronor införs vid förskrivning av inkontinenshjälpmedel i Sörmland för både landstinget och kommunerna fr.o.m. 1 januari 2013, med undantag för boenden på SÄBO och LSS. Beslutsunderlag Missiv, Landstinget Sörmland, protokoll Tjänsteutlåtande patientavgift för inkontinenshjälpmedel i Sörmland. Utredning om patientavgift för inkontinenshjälpmedel i Sörmland. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Sida Kf Dnr 64/2012 Dnr 107 Ändring av bolagsordning för Vingåkers kommunfastigheter AB Kommunstyrelsens beslut Förslag till kommunfullmäktige Godkänna förslag till ändrad bolagsordning. Beskrivning av ärendet Årsstämman för 2010 i Vingåkers Kommunfastigheter AB tog beslut om att genom fondemission höja aktiekapitalet från kronor till kronor. För att få det högre aktiekapitalet registrerat hos Bolagsverket krävs en ändring av den nuvarande bolagsordningen. I 5 i den bolagsordning som antogs vid en extra bolagsstämma den 12 juli 2005 står att aktiekapitalet ska vara lägst kronor och högst kronor. Vingåkers Kommunfastigheter AB hemställer om att Vingåkers kommunfullmäktige beslutar om en ändring av 5 så att aktiekapitalet ska vara lägst kronor och högst kronor. Beslutsunderlag Brev Vingåkershem AB Bolagsordning för Vingåkers Kommunfastigheter AB Justerandes sign Utdragsbestyrkande

54 Datum Vår handläggare Lennart Dellerbring Vingåkers kommun Kommunfullmäktige Ändring av bolagsordning Årsstämman för 2010 i Vingåkers Kommunfastigheter AB tog beslut om att genom fondemission höja aktiekapitalet från kronor till kronor. För att få det högre aktiekapitalet registrerat hos Bolagsverket krävs en ändring av den nuvarande bolagsordningen. I 5 i den bolagsordning som antogs vid en extra bolagsstämma den 12 juli 2005 står att aktiekapitalet ska vara lägst kronor och högst kronor. Vingåkers kommunfastigheter AB hemställer om att Vingåkers kommunfullmäktige beslutar om en ändring av 5 så att aktiekapitalet ska vara lägst kronor och högst kronor Vingåkers Kommunfastigheter AB Lennart Dellerbring VD AB VINGÅKERSHEM Köpmangatan VINGÅKER Tel Fax Bg Org.nr

55 Bolagsordning för Vingåkers Kommunfastigheter AB 1 Firma Bolagets firma är Vingåkers Kommunfastigheter AB. 2 Föremålet för bolagets verksamhet Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Vingåkers kommun förvärva, förvalta fastigheter eller tomträtt för att på dem uppföra och förvalta fastigheter för kommunal verksamhet och industriändamål samt därmed förenlig verksamhet. 3 Ändamålet med bolagets verksamhet Bolagets syfte är att enligt god teknisk praxis och med optimalt resursutnyttjande och med tillämpning av kommunal självkostnads- och likställighetsprincip främja försörjningen av fastigheter för kommunal verksamhet samt industriändamål inom Vingåkers kommun. Tillämpningen av den kommunala självkostnadsprincipen utgör ej hinder för utdelning av vinst från bolaget så länge vinsten ej överstiger skälig förräntning på det av aktieägarna i bolaget tillskjutna kapitalet. 4 Fullmäktiges yttranderätt mm Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Vingåkers kommun möjlighet att ta ställning innan beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. 5 Aktiekapital Aktiekapitalet skall utgöra lägst kronor och högst kronor. 6 Kommunstyrelsen Endast efter medgivande av kommunstyrelsen får bolaget förvärva eller avhända sig bebyggd eller obebyggd fastighet respektive tomträtt till sådan fastighet.

56 7 Styrelse Styrelsen skall bestå av lägst fem ( 5 ) och högst sju ( 7 ) ledamöter med lika många personliga ersättare. Styrelsen, som utses av kommunfullmäktige i Vingåkers kommun, skall bestå av samma ledamöter som i moderbolaget AB Vingåkershem. Styrelsen utses för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den bolagsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige. 8 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i Vingåkers kommun, Södermanlands län. 9 Revisorer För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsen och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en auktoriserad revisor med en ersättare. Revisorns och ersättarens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämman enligt 9 kap. 7 första stycket aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 10 Lekmannarevisorer För samma mandatperiod som gäller bolagets revisor skall kommunfullmäktige i Vingåkers kommun utse en lekmannarevisor med en ersättare. 11 Bolagsstämma Kallelse till bolagsstämma skall ske med brev genom posten till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

57 På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling: 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman 3. Godkännande av dagordning 4. Upprättande och godkännande av röstlängd 5. Val av protokolljusterare 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse 8. Beslut om a) fastställande av resultat- och balansräkning b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna 10. Val av auktoriserad revisor och revisorsersättare 11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen 12 Räkenskapsår Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår. 13 Firmateckning Bolagets firma tecknas av de personer, två i förening, som styrelsen utser. Högst två av dessa personer får utses bland andra än styrelsens ledamöter och ersättare. Verkställande direktören tecknar firman enligt aktiebolagslagen 8 kap Upplösning av bolaget Skulle bolaget upplösas, skall av dess behållna tillgångar ett belopp motsvarande tillskjutet aktiebelopp, utbetalas till vederbörande aktieägare samt återstoden tillfalla AB Vingåkershem. 15 Ändring av bolagsordning Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Vingåkers kommun. 16 Inspektionsrätt Kommunstyrelsen i Vingåkers kommun äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.

58 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Sida Kf Dnr 62/ Försäljning av mark på Breneområdet, Åsen 9:1 Kommunstyrelsens beslut Förslag till kommunfullmäktige Godkänna köpekontraktet. Beskrivning av ärendet Förslag till köpeavtal om försäljning av mark till Sjötorps Bygg AB har upprättats. Sjötorps Bygg AB förvärvar en tomt på Breneområdet och där för avsikt att uppföra lokaler för sin verksamhet med kontors-, personal- och förrådsutrymmen. Avtalet är upprättat under villkor av fullmäktiges godkännande. Köpeskillingen för tomten är kronor. Övriga villkor är tider för när bygglov och påbörjande senast ska ske. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Köpekontrakt Justerandes sign Utdragsbestyrkande

59

60

61

62

63 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Sida Kf Dnr 77/ Medborgarförslag om laddstolpar för elbilar Mats Larsson har inkommit med ett medborgarförslag att Vingåkers kommun anordnar laddstolpar för elbilar. Det får gärna ske centralt och med s k chardemoteknik för snabbladdning. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

64

65

66 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Sida Kf Dnr 58/ Begäran om entledigande Jessica Strindberg (S) begär i skrivelse entledigande från sitt uppdrag som ersättare i socialnämnden. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

67 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Sida Dnr 53/ Kf Dnr 57/ Delgivning Länsstyrelsens beslut att utse Nathalie Rudh (V) till ny ersättare i kommunfullmäktige efter Kaisa Komulainen-Nilsson (V). Länsstyrelsens beslut att utse Jan Bergström (SD) som ny ledamot i kommunfullmäktige efter Alf Andersson. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Svedala Kommuns 6:02 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 6:02 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Bolagsordning för Svedala Exploaterings Aktiebolag SVEDAB antagen av kommunfullmäktige 2014-02-10, 23 Gäller från 2014-03-01 FIRMA 1 Bolagets firma är Svedala Exploaterings Aktiebolag

Läs mer

Bolagsordning för Vara Koncern AB

Bolagsordning för Vara Koncern AB Bolagsordning för Vara Koncern AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning Vara Koncern AB Innehållsförteckning 1 Firma...

Läs mer

Bolagsordning för Växjö Energi AB (VEAB)

Bolagsordning för Växjö Energi AB (VEAB) Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Växjö Energi AB (VEAB) Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Växjö Energi AB Dokumentinformation Dokumentnamn Bolagsordning för Växjö

Läs mer

Bolagsordning för VaraNet AB

Bolagsordning för VaraNet AB Bolagsordning för VaraNet AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning VaraNet AB Innehållsförteckning 1 Firma... 1 2 Säte...

Läs mer

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 29 (38) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-10-24 KS/2013 0412 KF Revidering av bolagsordning för Strömstadsgaragen Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut

Läs mer

Bolagsordning för Vara Bostäder AB

Bolagsordning för Vara Bostäder AB Bolagsordning för Vara Bostäder AB Antagen av kommunfullmäktige 1998-12-14 23/98:2 Justerad av kommunfullmäktige 2002-12-16 23/02:2 Reviderad av kommunfullmäktige 2003-10-20 54 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB

BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB Bolagsordning för Moravatten AB Fastställd Kommunfullmäktige 2013-05-27, 38 Bolagsstämman 2013-10-02 Daterad 2013-04-11 Reviderad 2014-12-01, 165 Produktion Kommunledningskontoret

Läs mer

Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag

Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig kommunkansliet Dokumentnamn Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag Fastställd/Upprättad

Läs mer

STYRDOKUMENT. Bolagsordning för Håbo Marknads Aktiebolag. Dokumentansvarig: Kommundirektör

STYRDOKUMENT. Bolagsordning för Håbo Marknads Aktiebolag. Dokumentansvarig: Kommundirektör STYRDOKUMENT Bolagsordning för Håbo Marknads Aktiebolag Dokumentansvarig: Kommundirektör STYRDOKUMENT 2 Bolagsordning för Håbo Marknads Aktiebolag 1 Firma Bolagets firma är Håbo Marknads aktiebolag. 2

Läs mer

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB Beslutad vid årsstämma 2014-06-18, 11 Godkänd av kommunfullmäktige 2014-09-29, 174 2 (5) 1 Firma Bolagets firma är. 2 Säte Styrelsen har sitt säte i Borgholms kommun.

Läs mer

Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB

Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Reviderat senast: Kommunfullmäktige 2014-01-30 (KF 4) Bolagsstämma 2014-04-24 (TFAB 15) Tjörn Möjligheternas ö 1 Firma Bolagets firma är Tjörns Kommunala

Läs mer

Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB

Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Bolagsordning 2015-02-16, 22 Kommunfullmäktige

Läs mer

p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB

p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 88 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och tidplan

Läs mer

Bolagsordning för AB Strömstadslokaler

Bolagsordning för AB Strömstadslokaler STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 20 (40) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-09 Kf 65 Ks 95 Au 104 KS/2014 0468 Bolagsordning för AB Strömstadslokaler Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges

Läs mer

Bolagsordning för Svartälvstorps Förvaltnings AB

Bolagsordning för Svartälvstorps Förvaltnings AB Bolagsordning för Svartälvstorps Förvaltnings AB 2(5) Innehållsförteckning 1 Firma... 3 2 Föremålet för bolagets verksamhet... 3 3 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning... 3 4 Aktiekapital... 3 5 Antal

Läs mer

Bolagsordning. VänerEnergi AB. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-04-29

Bolagsordning. VänerEnergi AB. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-04-29 Bolagsordning VänerEnergi AB Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-04-29 Sida: 2 (5) Bolagsordning VänerEnergi AB Kommunfullmäktiges beslut 33/13 1 Firma Bolagets firma är Vänerenergi AB.

Läs mer

Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB

Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB Bolagsordning 2015-02-16, 21 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO).

BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO). Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO) Org.nr 556211-9007 1 Firma BOLAGSORDNING Bolagets firma är Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO). 2 Säte

Läs mer

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB Beslutad vid årsstämma 2014-06-18, 11 Godkänd av kommunfullmäktige 2014-09-29, 174 2 (5) 1 Firma Bolagets firma är. 2 Säte Styrelsen har sitt säte i Borgholms

Läs mer

1 Firma. Bolagets firma är Kalmar Öland Airport AB. 2 Säte. Styrelsen ska ha sitt säte i Kalmar, Kalmar län. 3 Verksamhetsföremål

1 Firma. Bolagets firma är Kalmar Öland Airport AB. 2 Säte. Styrelsen ska ha sitt säte i Kalmar, Kalmar län. 3 Verksamhetsföremål Bolagsordning för Kalmar Öland Airport AB Godkänd av kommunfullmäktige den 28 januari 2008, 11. Ändringar beslutade av kommunfullmäktige den 27 februari 2012, 42, den 29 april 2013, 76 och den 25 november

Läs mer

s 73 Dnr 219/11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL att godkänna förslag till revideringar av dotterbolagens bolagsordningar.

s 73 Dnr 219/11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL att godkänna förslag till revideringar av dotterbolagens bolagsordningar. m Sammanträdesdatum TRANAs KOMMUN 2011-04-19 Sida 27(30) KOMMUNSTYRaSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 73 Dnr 219/11 Revidering av bolagsordningar I samband med årsstämmorna 2011 har följande förändringar har

Läs mer

Bolagsordning för Nolia AB

Bolagsordning för Nolia AB Bolagsordning för Nolia AB Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bolagsordning för Nolia AB Bolagsordning 2011-11-21, 232 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223

Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223 Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223 1 Firma Bolagets firma är KumBro Utveckling AB. 2 Säte Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Örebro. 3 Verksamhetsföremål Bolaget har till föremål

Läs mer

Bolagsordning för Hässleholm Miljö AB

Bolagsordning för Hässleholm Miljö AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING C 1 1(5) Gäller från Diarienummer 2015-2014/1358 003 Godkänd: kommunfullmäktige 2008-10-27 139 och ändrad senast 2014-12-15 144 Antagen: bolagsstämman 2015- Bolagsordning för

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR AKTIEBOLAGET GÖTENEBOSTÄDER, org nr 556089-4197. Bolagets firma är Aktiebolaget GÖTENEBOSTÄDER.

BOLAGSORDNING FÖR AKTIEBOLAGET GÖTENEBOSTÄDER, org nr 556089-4197. Bolagets firma är Aktiebolaget GÖTENEBOSTÄDER. 1(7) BOLAGSORDNING FÖR AKTIEBOLAGET GÖTENEBOSTÄDER, org nr 556089-4197 Firma 1 Bolagets firma är Aktiebolaget GÖTENEBOSTÄDER. Föremålet för bolagets verksamhet 2 Bolaget har till huvudföremål för sin verksamhet

Läs mer

Bolagsordning för LogPoint AB

Bolagsordning för LogPoint AB 1 (5) Bolagsordning för LogPoint AB 1 Firma Bolagets firma är LogPoint AB 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i Torsvik, Jönköpings län. 3 Föremål för bolagets verksamhet Bolagets huvuduppgift är att verka

Läs mer

Bolagsordning för AB Strömstanet

Bolagsordning för AB Strömstanet STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 18 (40) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-09 Kf 64 Ks 94 Au 103 KS/2014 0464 Bolagsordning för AB Strömstanet Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges

Läs mer

Protokollsutdrag från styrelsemöte i Kalmar Airport AB.

Protokollsutdrag från styrelsemöte i Kalmar Airport AB. Kalmar Kommunbolag AB Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 16 oktober 2013 83 Byte av bolagsnamn till Kalmar Öland Airport AB Handlingar Protokollsutdrag från styrelsemöte i Kalmar Airport AB.

Läs mer

1 Firma 2 Säte 3 Verksamhetsföremål 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning 6 Aktiekapital

1 Firma 2 Säte 3 Verksamhetsföremål 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning 6 Aktiekapital 1 (6) 1 Firma Bolagets firma är X-stads Återvinning Aktiebolag 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i X-stad,..län 3 Verksamhetsföremål Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom X-stads kommun

Läs mer

2015-04-13 Landstingsstyrelsen 2015-04-27 Landstingsfullmäktige. Ändring i bolagsordningen för Älvdalens Utbildningscentrum AB

2015-04-13 Landstingsstyrelsen 2015-04-27 Landstingsfullmäktige. Ändring i bolagsordningen för Älvdalens Utbildningscentrum AB I ~ Landstinget Il DALARNA Central förvaltning Ledningsenhet C-fv 000084 BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Datum 2015-04-27 Sida 1 (1) Dnr LD15/00408 Uppdnr 1033 2015-04-13 Landstingsstyrelsen 2015-04-27

Läs mer