Remiss - förslag till regionalt Trafikförsörjningsprogram

Save this PDF as:
Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Remiss - förslag till regionalt Trafikförsörjningsprogram"

Transkript

1 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) Sektor kommunstyrelsen Diarienummer: KS Datum: Miljöplanerare Annika Friberg E-post: Kommunstyrelsen Remiss - förslag till regionalt Trafikförsörjningsprogram Göteborgsregionens (GR) delregionala kollektivtrafikråd har fått förslag på reviderat regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland med utblick 2035 på remiss. Rådet önskar nu medlemskommunernas synpunkter på remissen. Efter att kommunernas synpunkter inhämtats kommer ett förslag till yttrande att tas fram för beslut i det delregionala kollektivtrafikrådet. Ale kommun lämnade synpunkter på strategisk inriktning i september och remissen blir därmed mer av en avstämning att den inriktning som Beredningen för hållbar utveckling ställt sig bakom har beaktats på ett korrekt sätt i det slutgiltiga förslaget. Bedömningen är att förslaget stämmer överens med den inriktningen. Trafikförsörjningsprogrammet är övergripande och nästa nivå är planeringen med Västtrafik. Det finns en mellannivå där strategier och handlingsplaner behöver tas fram för att nå mål inom de prioriterade utvecklingsområdena. En ökad tydlighet och samsyn om vad som gäller när kommuner ska exploatera nya områden efterfrågas. Ytterligare exempel på en fråga som kräver gemensamt synsätt handlar om förutsättningar för att kollektivtrafik ska finnas på plats tidigt när nya områden byggs. Det finns ett stort behov av att utveckla och tydliggöra hur, var och mellan vilka parter denna samverkan för samhällsplanering och kollektivtrafik ska ske på såväl kort, medellång som lång sikt. Resandestatistiken måste blir mer pålitlig och samarbetet utvecklas mellan berörda aktörer om trafikförsörjningsprogrammet ska kunna användas som ett verktyg för att påverka i infrastrukturfrågor. När det gäller samverkansformerna kan regionala kollektivtrafikrådet avvecklas, då Beredningen för hållbar utveckling fått en ny roll. Alla remisser från VGRs kollektivtrafiknämnd bör ske enligt samma process för ökad tydlighet. Det innebär att den årliga avstämningen som hittills riktats direkt till kommunerna fortsättningsvis samordnas delregionalt, såsom övriga strategiska kollektivtrafikfrågor. Ale kommun föreslår att en utvärdering bör göras av hela reformen om regionen som ansvarig kollektivtrafikmyndighet med utgångspunkt i från de intentioner som fanns i genomförandet.

2 2(5) Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen 1 Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom förvaltningens yttrande 2. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen eller dess ersättare att underteckna yttrandet Gunilla Dörner Buskas Utvecklingschef Annika Friberg Utvecklingsledare ekologisk hållbarhet Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Yttrandet Remissversion Trafikförsörjningsprogram Ärendet expedieras efter beslut till: För vidare hantering För kännedom Utvecklingsledare Ekologisk hållbarhet

3 3(5) Bakgrund Ärendet Under hösten 2012 fastställde Västra Götalandsregionen (VGR) det första regionala trafikförsörjningsprogrammet för kollektivtrafikens långsiktiga utveckling Programmet revideras vart fjärde år. Göteborgsregionens (GR) delregionala kollektivtrafikråd har fått förslag på reviderat regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland med utblick 2035 på remiss. Rådet önskar nu medlemskommunernas synpunkter på remissen. Efter att kommunernas synpunkter inhämtats kommer ett förslag till yttrande att tas fram för beslut i det delregionala kollektivtrafikrådet. Vad man vill ha synpunkter på Förslag till reviderat trafikförsörjningsprogram är uppbyggt kring den strategiska inriktningen som antogs av Beredningen för hållbar utveckling (BHU) den 1 december 2015 efter samråd med kollektivtrafikråden. Den strategiska inriktningen skickades ut till kommunerna i form av ett dialogunderlag. Ale kommuns yttrande antogs av KS den 15 september Det innebär att vi ställt oss bakom målstruktur, prioriterade stråk och vilka utvecklingsområden som är högst prioriterade inom kommande programperiod. Remissen blir därmed mer av en avstämning att den inriktning som BHU ställt sig bakom har beaktats på ett korrekt sätt i det slutgiltiga förslaget. Utöver dessa samråd har dialog skett med ett stort antal aktörer, såsom grannlän, trafikföretagens branschorganisationer, trafikverket mfl samt medborgardialog i olika former. Det är ett antal frågor som kollektivtrafikråden önskar att man beaktar i sitt remissvar: Det är dels frågor om förslag till trafikförsörjningsprogram och dels till förslag kopplat till samverkansformerna inom kollektivtrafiken. Frågor: Bedömer kollektivtrafikrådet att den inriktning som processats fram genom kollektivtrafikråden under 2015 har tagits om hand i det slutliga förslaget? Eventuella synpunkter på måltal och indikatorer? Hur ser ni på möjligheten att använda trafikförsörjningsprogrammet, inklusive tillhörande strategier, som ett av flera verktyg för kommuner och region att påverka i infrastrukturfrågor? Vad krävs för att stärka detta? Är det önskvärt? Hur ställer sig kollektivtrafikråden till förslagen gällande våra samverkansformer för kollektivtrafiken? 1. Regionala kollektivtrafikrådet som nu är vilande avvecklas formellt? 2. Alla remisser från VGRs kollektivtrafiknämnd bör ske enligt samma process för ökad tydlighet. Det innebär att den årliga avstämningen som hittills riktats direkt till

4 4(5) kommunerna fortsättningsvis skulle samordnas delregionalt, såsom övriga strategiska kollektivtrafikfrågor. 3. Utvärderingen av samverkan, vars åtgärdsförslag beslutades av regionala kollektivtrafikrådet 2013 motsvarar den utvärdering enligt beslut vid skatteväxlingen ska göras senast Den årliga avstämningen av trafikförsörjningsprogrammet ska innehålla frågeställningar om samverkan kring kollektivtrafiken, för kontinuerlig utveckling och förbättring av samverkansformerna. Ansvar och roller Västra Götalandsregionen är regional kollektivtrafikmyndighet och har helhetsansvaret för kollektivtrafiken i Västra Götaland. Ansvaret regleras i Lagen om kollektivtrafik samt genom ett avtal med länets kommuner. Prioriteringar för kollektivtrafikens utveckling läggs fast vart fjärde år genom trafikförsörjningsprogrammet som är utgångspunkten för styrningen. Västra Götalandsregionen har organiserat ansvaret genom att inrätta en kollektivtrafiknämnd. Regionfullmäktiges budget och trafikförsörjningsprogrammet ger inriktningen för kollektivtrafiknämndens arbete. Västtrafik är ett helägt bolag som utför verksamheten i enlighet med de mål och uppdrag som kollektivtrafiknämnden sätter. Västtrafik handlar upp all trafik från trafikföretag. Gränssnittet i ansvaret mellan kommunerna och VGR är definierat i ett avtal som skrevs under 2011 i samband med beslutet om skatteväxling. Avtalet innebär att ansvaret för kollektivtrafikens utveckling ligger hos VGR, men kommunerna ansvarar fortfarande för färdtjänst och skolskjuts. Kommunerna ansvarar också för kollektivtrafikens infrastruktur upp till och med markytan. Samverkan Kommunerna och VGR har enats om samverkansformer som innebär att man gemensamt ska bereda den långsiktiga strategiska inriktningen för kollektivtrafikens utveckling. Det sker genom kollektivtrafikråden. Beredningen för hållbar utveckling (BHU) ingår som regionalt kollektivtrafikråd. Råden har inte beslutsmandat med väger tungt i VGRs beslut. I kollektivtrafikråden ingår representanter från VGR och samtliga kommuner som gemensamt bereder frågor. Västtrafik för dialog med kommunerna om de konkreta förändringarna i trafiken i en årligt återkommande process. Samråd/samverkan Ärendet har skickats ut för samråd till berörda tjänstemän. Inga synpunkter har kommit in. Remissyttrande Ärendet har på grund av kort svarstid inte gått till remiss. Ekonomisk bedömning/konsekvens Ärendet medför inga direkta ekonomiska konsekvenser. Barnperspektivet En väl fungerande kollektivtrafik är viktig ur ett barnperspektiv, dels som möjlighet att på egen hand kunna ta sig dit man vill, dels för att det är morgondagens kollektivtrafikresenärer och därför behöver kollektivtrafiken upplevas som säker och trygg.

5 5(5) Miljöperspektivet Trafikförsörjningsprogrammets intentioner om en i många avseende bättre kollektivtrafik stödjer målen om att kollektivtraikresandet ska öka och att barn ska ta sig på egna ben till skolan. Funktionshinderperspektivet Trafikförsörjningsprogrammet prioriterar arbetet med att kollektivtrafiken ska vara tillgänglig för alla. Övriga i kommunen förekommande styrdokument som påverkar ärendet Nej Ärendets kommunikationsbehov Representanter från Västra Götaland kommer att föredra ärendet på kommunfullmäktige den 7 mars. Förvaltningens bedömning och motivering Förslag till trafikförsörjningsprogram är uppbyggt kring den strategiska inriktningen som antogs av Beredningen för hållbar utveckling (BHU) den 1 december Ale kommun lämnade ett yttrande som antogs av KS 15 september Remissen blir därmed mer av en avstämning att den inriktning som BHU ställt sig bakom har beaktats på ett korrekt sätt i det slutgiltiga förslaget.

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland med utblick till samt avstämning av kollektivtrafikens samverkansformer

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland med utblick till samt avstämning av kollektivtrafikens samverkansformer Remiss till kollektivtrafikråden: Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland 2017-2020 med utblick till 2035 - samt avstämning av kollektivtrafikens samverkansformer Hösten 2012 fastställde

Läs mer

Ansvaret för kollektivtrafiken i Västra Götalands län

Ansvaret för kollektivtrafiken i Västra Götalands län Ansvaret för kollektivtrafiken i Västra Götalands län Bakgrund Utredning och dialog sedan 2007 Syftet är att skapa bättre förutsättningar för en god ägarstyrning av kollektivtrafiken som stämmer med ny

Läs mer

Remiss - Avstämning av trafikförsörjningsprogrammet, Västra Götalandsregionen

Remiss - Avstämning av trafikförsörjningsprogrammet, Västra Götalandsregionen Dnr: 2017-00073.26 DKR-ärende 4 2017-05-19 Till delregionala kollektivtrafikrådet i Göteborgsregionen Remiss - Avstämning av trafikförsörjningsprogrammet, Västra Götalandsregionen 2017-2020 Förslag till

Läs mer

Revidering av Ale kommuns Energi- och klimatplan

Revidering av Ale kommuns Energi- och klimatplan TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) 2014-12-05 2014-12-01 Dnr KS.2013.186 Sektor kommunstyrelsen Handläggare: Annika Friberg Tel: 0303-371186 E-post: annika.friberg@ale.se Kommunstyrelsen Revidering av Ale kommuns Energi-

Läs mer

Ökad Kollektivtrafikandel -en strategi för att nå "Uthållig tillväxt" Per Kristersson, GR

Ökad Kollektivtrafikandel -en strategi för att nå Uthållig tillväxt Per Kristersson, GR Ökad Kollektivtrafikandel -en strategi för att nå "Uthållig tillväxt" Per Kristersson, GR Så här kan det vara... Regionala Kollektivtrafik-rådet Delregionala Kollektivtrafik-rådet Kollektivtrafik Nämnden

Läs mer

Anteckningar från möte med delregionala kollektivtrafikrådet (DKR)

Anteckningar från möte med delregionala kollektivtrafikrådet (DKR) från möte med delregionala kollektivtrafikrådet (DKR) Tid: Fredag 13 maj 2016, kl. 8.30-9.30 Plats: Öckerö kommunhus Närvarande Jonas Ransgård (M), Göteborg, ordf. Stefan Svensson (M), Partille Helene

Läs mer

Anteckningar från möte med delregionala kollektivtrafikrådet (DKR)

Anteckningar från möte med delregionala kollektivtrafikrådet (DKR) från möte med delregionala kollektivtrafikrådet (DKR) Tid: Fredag 19 maj 2017, kl. 13.00-15.00 Plats: Kommunhuset, Tjörn Närvarande Jonas Ransgård (M), Göteborg, ordf. Stefan Svensson (M), Partille Per

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2018-11-28 274 KS 338/18 Samverkansavtal för Stadstrafiken i Göteborg, Mölndal och Partille Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Ny förskola Älvängen - genomförande och byggnation

Ny förskola Älvängen - genomförande och byggnation TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) Sektor kommunstyrelsen Diarienummer: KS.2018.156 Datum: 2018-05-08 Utvecklingsledare Lokalplanering Maria Palm E-post: maria.palm@ale.se Kommunstyrelsen Ny förskola Älvängen - genomförande

Läs mer

Remissvar, regionalt trafikförsörjningsprogram Sörmland 2017

Remissvar, regionalt trafikförsörjningsprogram Sörmland 2017 KF 20:1 KF 20:2 KF 20:3 TJÄNSTEUTLÅTANDE Stabsavdelningen Dnr KS/2016:675-014 2017-01-03 1/2 Handläggare Kristina Welin 0152-29245 Remissvar, regionalt trafikförsörjningsprogram Sörmland 2017 Förslag till

Läs mer

Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden Sida 1 (22) Plats och tid Svarvaren, tisdagen den 24 april 2018 kl 14:00-15:50 ande Rolf Eriksson (S), Ordförande Peter Lindroth (S) Catrin Hulmarker (M) Alda Danial (L) Kjell Sjölund (C) Ej tjänstgörande

Läs mer

Claes Jägevall, ordf Rolf Eriksson Kjell Sjölund Peter Lindroth Catrin Hulmarker Marie Lindberg Andersson, ers

Claes Jägevall, ordf Rolf Eriksson Kjell Sjölund Peter Lindroth Catrin Hulmarker Marie Lindberg Andersson, ers SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-02-19 1 Plats och tid Tibro kommun, sammanträdesrum Bonaren kl 14:00-15:15 Beslutande Claes Jägevall, ordf Rolf Eriksson Kjell Sjölund Peter Lindroth Catrin Hulmarker Marie Lindberg

Läs mer

Trafikförsörjningsprogram ett verktyg för att välja avtalsformer

Trafikförsörjningsprogram ett verktyg för att välja avtalsformer Trafikförsörjningsprogram ett verktyg för att välja avtalsformer Trafikförsörjningsprogrammens innehåll Omfattning och behov av regional kollektivtrafik i länet Mål för kollektivtrafikförsörjningen Minskad

Läs mer

Beskrivning av roller & ansvar för kollektivtrafiken i Värmland

Beskrivning av roller & ansvar för kollektivtrafiken i Värmland Sida 1(6) Enheten för kollektivtrafik Datum 2015-11-26 Beskrivning av roller & ansvar för kollektivtrafiken i Värmland PM Region Värmland - kommunalförbund Postadress Box 1022 651 15 KARLSTAD Besöksadress

Läs mer

Samverkansformer kring kollektivtrafik i Västra Götaland

Samverkansformer kring kollektivtrafik i Västra Götaland Västra Götalandsregionen 2017-12-13 Samverkansformer kring kollektivtrafik i Västra Götaland Antagna av Västra Götalands 49 kommuners fullmäktige samt Västra Götalandsregionen 2011 Dokumentet är uppdaterat

Läs mer

Västra Götal an dsregi on en s regi on gem en sam m a styran de doku m en t

Västra Götal an dsregi on en s regi on gem en sam m a styran de doku m en t Beslutad av: Regiondirektören, 2018-01 - 25 Diarienummer: RS 2017-06134 Giltighet: från 2018-01 - 29 till 2022-12 - 31 Riktlinje Västra Götal an dsregi on en s regi on gem en sam m a styran de doku m en

Läs mer

Datum 2015-05-25. Per Jonsson (c) och Anna-Greta Strömberg (kd) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 145-156 Ulrika Thorell

Datum 2015-05-25. Per Jonsson (c) och Anna-Greta Strömberg (kd) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 145-156 Ulrika Thorell 1(15) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 13.00 14.10 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande ej 146 Per Jonsson (c) 1:e vice

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl. 09.00 09.15 BESLUTANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Mikael Johansson (S), ordförande Georg Forsberg (C), 1:e vice ordförande Hans Eriksson

Läs mer

Svar på remiss: Låt flera forma framtiden (SOU 2016:5)

Svar på remiss: Låt flera forma framtiden (SOU 2016:5) TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) Sektor kommunstyrelsen Diarienummer: KS.2016.175 Datum:2016-06-03 Utvecklings- och förvaltningssekreterare Cecilia Stedt E-post: cecilia.stedt@ale.se Kommunstyrelsen Svar på remiss:

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

Förslag till ägardirektiv för Business Region Göteborg AB

Förslag till ägardirektiv för Business Region Göteborg AB Bilaga E Styrelsen 1 Diarienummer: 0065/17 Handläggare: Peter Berggren Tel: 031-368 54 56 E-post: peter.berggren@gshab.goteborg.se Förslag till ägardirektiv för Business Region Göteborg AB Förslag till

Läs mer

Tjänsteutlåtande avseende Plan för insatser som rör EUmedborgare

Tjänsteutlåtande avseende Plan för insatser som rör EUmedborgare TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(7) Sektor kommunstyrelsen Diarienummer: KS.2016.105 Datum: 2016-05-13 Utvecklingschef Gunilla Dörner Buskas E-post: gunilla.dorner-buskas@ale.se Kommunstyrelsen Tjänsteutlåtande avseende

Läs mer

Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden Plats och tid Tibro kommun Bonaren, torsdagen den 4 maj 2017 kl 14:00-15:30 ande Rolf Eriksson (S), Ordförande Peter Lindroth (S) Alda Danial (L) Kjell Sjölund (C) Pierre Rydén (S) Ej tjänstgörande ledamöter

Läs mer

PROGRAM. 09.30 12.00 Inledning. Diskussion "Hur når vi längre tillsammans Föreläsning Dagens unga. Vad vill de och hur kommer de resa imorgon?

PROGRAM. 09.30 12.00 Inledning. Diskussion Hur når vi längre tillsammans Föreläsning Dagens unga. Vad vill de och hur kommer de resa imorgon? PROGRAM 09.30 12.00 Inledning 12.00 13.00 Lunch Diskussion "Hur når vi längre tillsammans Föreläsning Dagens unga. Vad vill de och hur kommer de resa imorgon? 13.00 15.00 Föreläsning Kollektivtrafiken

Läs mer

Avstämning av trafikförsörjningsprogrammet

Avstämning av trafikförsörjningsprogrammet 1 (7) Remiss Datum 2017-02-03 Diarienummer KTN 2017-00005 Västra Götalandsregionen Koncernkontoret Handläggare: Sara Eriksson Telefon:070-730 25 93 E-post: sara.eriksson@vgregion.se Till kollektivtrafikråden

Läs mer

Anteckningar från möte med delregionala kollektivtrafikrådet (DKR)

Anteckningar från möte med delregionala kollektivtrafikrådet (DKR) från möte med delregionala kollektivtrafikrådet (DKR) Tid: Fredag 21 oktober 2016, kl. 13.00-15.00 Plats: Fregatten, Stenungsunds kommun Närvarande Jonas Ransgård (M), Göteborg, ordf. Johan Nyhus (S),

Läs mer

Claes Litsner (S) och Anders Eskhult (C) yrkar bifall till det utsända förslaget till beslut.

Claes Litsner (S) och Anders Eskhult (C) yrkar bifall till det utsända förslaget till beslut. Kommunstyrelsen Utdrag ur PROTOKOLL - OJUSTERAT 2015-06-01 106 Remiss om Region Uppsala Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tillstyrka att Landstinget i Uppsala län ansöker hos

Läs mer

Christer Pålsson, kommunchef Susan Elmlund, sekreterare

Christer Pålsson, kommunchef Susan Elmlund, sekreterare 1(7) Plats och tid Findus, Bjuv, kl 12.00-12.15 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordförande Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

DKR: Workshop om trafikförsörjningsprogrammet

DKR: Workshop om trafikförsörjningsprogrammet Styrgruppsärende 2015-05-12 Till styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad DKR: Workshop om trafikförsörjningsprogrammet Trafikförsörjningsprogrammet är ett styrande dokument för den framtida kollektivtrafiken

Läs mer

Regionalt trafikförsörjningsprogram

Regionalt trafikförsörjningsprogram Hela resan ska vara smidig för alla. Var får bussarna ta plats? Vi behöver samarbeta för framtidens kollektivtrafik! Vi måste ha hållbarhet i ekonomin också. Hållbarhet ska genomsyra allt! Samarbete på

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning

Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR Not Utfall Utfall Resultaträkning 1712 1612 Verksamhetens intäkter 1 1 814 1 862 Verksamhetens kostnader 2,3-4 414 012-4 196 177 Avskrivningar och nedskrivningar 4-55 -63 Verksamhetens

Läs mer

Förbundsdirektionen kallas till delregionalt kollektivtrafikråd den 13 juni 2019

Förbundsdirektionen kallas till delregionalt kollektivtrafikråd den 13 juni 2019 Sida 1 (8) Förbundsdirektionen kallas till delregionalt kollektivtrafikråd den 13 juni 2019 Plats och tid: Stadshuset i Åmål kl 10.30 12.00 Kontakt: Någon anmäla om deltagande i mötet erfordras ej. Ombud

Läs mer

Vä gl ed n i n g för n ä m n d er s och styr e l se r s a r b e te

Vä gl ed n i n g för n ä m n d er s och styr e l se r s a r b e te Beslutad av: Regionstyrelsen, 2017-12 - 12 Diarienummer: RS 2017-04735 Giltighet: från 2018-01 - 02 till 2022-12 - 31 Vä gl ed n i n g för n ä m n d er s och styr e l se r s a r b e te G äller för: Vä

Läs mer

PROTOKOLL från 1(6) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 2012-03-22

PROTOKOLL från 1(6) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 2012-03-22 PROTOKOLL från 1(6) Plats och tid: Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare: Personalföreträdare: Övriga: Utses att justera Ale Kommun kl 08:00 17:00 Boel Holgersson (C), ordf. Daniel Madsen (M) Ingela

Läs mer

Svar på motion om gratis kollektivtrafik i Strömstad

Svar på motion om gratis kollektivtrafik i Strömstad STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/ärendelista Sida 11 (18) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-06-12 Kf 52 Ks 65 Au 43 Ks/2013-0184 Svar på motion om gratis kollektivtrafik i Strömstad Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Regionstyrelsen

Regionstyrelsen Regionstyrelsen 218-239 2018-11-28 kl:09.00-13.35 Plats: Regionens hus, sal A 223 Allmän trafikplikt inför upphandling av busstrafik Diarienummer: RJL 2018/2474 Beslut Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige

Läs mer

Riktlinjer för styrande och stödjande dokument i Strängnäs kommun

Riktlinjer för styrande och stödjande dokument i Strängnäs kommun KS 14:1 TJÄNSTEUTLÅTANDE Stabsavdelningen Dnr KS/2015:395-003 2015-10-05 1/2 Handläggare Maria Eriksson Tel. 0152-291 78 Kommunstyrelsen r för styrande och stödjande dokument i Strängnäs kommun Förslag

Läs mer

Direktionsprotokoll

Direktionsprotokoll Direktionsprotokoll 2015-05-08 Plats och tid Borås, kl. 09.30-11.30 Omfattning 33-42 Beslutande Ersättare Adjungerade Övriga Ulf Olsson (S) ordförande Margareta Lövgren (M) 1-e vice ordförande 33-36 (930-1040)

Läs mer

REGION VÄRMLAND. Planerings- och uppföljningsprocess

REGION VÄRMLAND. Planerings- och uppföljningsprocess REGION VÄRMLAND Planerings- och uppföljningsprocess Regionalt trafikförsörjningsprogram 2014-2018 PU RTFP Antagen av Kollektivtrafiknämnden 2013-10-31 Enheten för kollektivtrafik Datum 2013-10-31 Ärendenummer

Läs mer

Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad

Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad Tid: 12 maj 2015, kl. 09.00-12.00 Plats: GR, Göteborg Närvarande ledamöter Mikael Berglund (M), Ale, v. ordf. Thorsten Larsson (M), Alingsås

Läs mer

Kommunledningskontoret Datum: 2016-02-29 Christian Nilsson D.nr: 2016.000036

Kommunledningskontoret Datum: 2016-02-29 Christian Nilsson D.nr: 2016.000036 DALS-EDS KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE Kommunledningskontoret Datum: 2016-02-29 Christian Nilsson D.nr: 2016.000036 Kommunstyrelsen Remiss: Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland 2017-2020 med

Läs mer

Samverkansformer kring kollektivtrafik i Västra Götaland

Samverkansformer kring kollektivtrafik i Västra Götaland Samverkansformer kring kollektivtrafik i Västra Götaland 2011-02-14 Sida 2 av 14 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...3 2. Samverkan kring kollektivtrafikutveckling i Västra Götaland...4 3. Regionens

Läs mer

Sammanträdesdatum Arbetsutskott (1) 38 Dnr KS/2018:60. Beslutsunderlag - Missiv PM RUS Underlag RUS-processen

Sammanträdesdatum Arbetsutskott (1) 38 Dnr KS/2018:60. Beslutsunderlag - Missiv PM RUS Underlag RUS-processen Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2018-02-26 1 (1) Sida 38 Dnr KS/2018:60 Framtagande av Regional utvecklingsstrategi för Östergötland, RUS Bakgrund Region Östergötland har

Läs mer

Nyhetsbrev från sammanträdet 1 december 2015

Nyhetsbrev från sammanträdet 1 december 2015 Ser mailet konstigt ut? Klicka här för att öppna i webbläsare. Nyhetsbrev från sammanträdet 1 december 2015 Som politiker och tjänsteman i Västra Götalandsregionen och kommunerna kan du här snabbt följa

Läs mer

Ale kommuns målsättning inom Fairtrade city arbetet

Ale kommuns målsättning inom Fairtrade city arbetet TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) 2015-02-20 2015-02-19Dnr KS.2015.14 Sektor kommunstyrelsen Handläggare: Annika Friberg Tel: 0303-371186 E-post: annika.friberg@ale.se Kommunstyrelsen Ale kommuns målsättning inom

Läs mer

Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden Plats och tid ande Bildhuggaren kl 14.00-15.20, Tibro kommun Rolf Eriksson, ordförande, Socialdemokraterna Peter Lindroth, Socialdemokraterna Alda Danial, Liberalerna Kjell Sjölund, Centerpartiet Marie

Läs mer

Genomförande av ombyggnad av Ale kulturrum och Da Vinciskolan

Genomförande av ombyggnad av Ale kulturrum och Da Vinciskolan TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) Sektor kommunstyrelsen Diarienummer: KS.2018.98 Datum: 2018-03-01 Utvecklingsledare Lokalplanering Maria Palm E-post: maria.palm@ale.se Kommunstyrelsen Genomförande av ombyggnad av

Läs mer

Kallelse till möte med direktionens arbetsutskott för kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Kallelse till möte med direktionens arbetsutskott för kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Sid 1 av 10 Datum 2012-09-05 Diarienr Marika Bystedt 072-521 07 61 Kallelse till möte med direktionens arbetsutskott för kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Härmed kallas du till möte med

Läs mer

Yttrande till Förvaltningsrätten i Göteborg i mål , laglighetsprövning enligt kommunallagen

Yttrande till Förvaltningsrätten i Göteborg i mål , laglighetsprövning enligt kommunallagen Stadsledningskontoret Tjänsteutlåtande Utfärdat 2018-09-04 Diarienummer 1289/18 Handläggare Johanna Nyström Telefon: 031-368 01 88 E-post: johanna.nystrom@stadshuset.goteborg.se Yttrande till Förvaltningsrätten

Läs mer

Angående förslag till avtal om ansvar för den regionala kollektivtrafiken i Västra Götalands län och samverkansformer

Angående förslag till avtal om ansvar för den regionala kollektivtrafiken i Västra Götalands län och samverkansformer Angående förslag till avtal om ansvar för den regionala kollektivtrafiken i Västra Götalands län och samverkansformer Regionala ägarrådets kommentarer och ändringar med anledning av inkomna yttranden/

Läs mer

Rapport från Försäkrings AB Göta Lejon rörande inriktningsdokument för hantering av stiftelser och samordningsförbund

Rapport från Försäkrings AB Göta Lejon rörande inriktningsdokument för hantering av stiftelser och samordningsförbund Bilaga H Styrelsen 2016-01-25 1 Diarenummer: 0031/15 Handläggare: Peter Berggren Tel: 031-368 54 56 E-post: peter.berggren@gshab.goteborg.se Rapport från Försäkrings AB Göta Lejon rörande inriktningsdokument

Läs mer

Aktualitetsprövning av Ale kommuns översiktsplan

Aktualitetsprövning av Ale kommuns översiktsplan TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(7) Sektor samhällsbyggnad Diarienummer: KS.2016.26 Datum:2016.08.10. Enhetschef plan Joanna Hagstedt E-post: joanna.hagstedt@ale.se Kommunstyrelsen Aktualitetsprövning av Ale kommuns

Läs mer

Lokal barnombudsman och handlingsprogram för att stärka barns rättigheter

Lokal barnombudsman och handlingsprogram för att stärka barns rättigheter HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR SOCI AL OMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2013-03-11 Handläggare: Inger Nilsson Telefon: 08-508 23 305 Susanne Forss-Gustafsson Telefon: 08-508

Läs mer

DKR Fyrbodals årliga yttrande över Regionalt trafikförsörjningsprogram Västra Götaland

DKR Fyrbodals årliga yttrande över Regionalt trafikförsörjningsprogram Västra Götaland Utkast till DKR Fyrbodal 2019-06-13 Till: Västra Götalandsregionen Koncernkontoret DKR Fyrbodals årliga yttrande över Regionalt trafikförsörjningsprogram Västra Götaland 2017-2020 Västra Götalandsregionen

Läs mer

Emma Isfeldt (S) (2:e vice ordförande) Christer Johansson (M) (vice ordförande)

Emma Isfeldt (S) (2:e vice ordförande) Christer Johansson (M) (vice ordförande) Sida 1 av 15 Plats och tid Peter Rosholms kontor kl. 08:00-11:00 Ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Peter Rosholm (S) (ordförande) Emma Isfeldt (S) (2:e vice ordförande)

Läs mer

Enskilt huvudmannaskap till kommunalt huvudmannaskap

Enskilt huvudmannaskap till kommunalt huvudmannaskap SBN 43 SBN.2011.267 Enskilt huvudmannaskap till kommunalt huvudmannaskap Bakgrund Sektor samhällsbyggnad fick 2013-09-19 av samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att arbeta fram en handlingsplan för hur ett

Läs mer

Samrådsstruktur mellan Region Östergötland och länets kommuner för Östergötlands utveckling

Samrådsstruktur mellan Region Östergötland och länets kommuner för Östergötlands utveckling 1/8 Samrådsstruktur mellan Region Östergötland och länets kommuner för Östergötlands utveckling 1. Bakgrund I samband med att Region Östergötland övertog det regionala utvecklingsansvaret 2015 undertecknade

Läs mer

Protokoll från beredningen för hållbar utveckling 19 december 2017

Protokoll från beredningen för hållbar utveckling 19 december 2017 1 (13) Protokoll från Västra Götalandsregionen Protokoll från beredningen för hållbar utveckling 19 december 2017 Tid: 10.30 13.00 Plats: Göteborg, Campus Nya Varvet Närvarande För förtroendevalda som

Läs mer

Yttrande över remiss om Lidingö stads förslag till Blåplan

Yttrande över remiss om Lidingö stads förslag till Blåplan 1 (3) TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare: Elisabeth Mårell Tillväxt- och regionplanenämnden Yttrande över remiss om Lidingö stads förslag till Blåplan Ärendebeskrivning Stockholms läns landsting har beretts

Läs mer

Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden Plats och tid Svarvaren, måndagen den 12 februari 2018 kl 08:30-10:00 ande Rolf Eriksson (S), Ordförande Peter Lindroth (S) Catrin Hulmarker (M) Alda Danial (L) Anders Ståhl (L) (ersätter Kjell Sjölund

Läs mer

Informationspunkter Länsdelsmöte 2018

Informationspunkter Länsdelsmöte 2018 Länsdelsmöten 2018 Informationspunkter Länsdelsmöte 2018 RTFP 2017-2021 Remiss förslag trafikutveckling 2019-2021 Bakgrund, syfte, arbets- och tidsplan i stort Framtida organisering och finansiering av

Läs mer

Utredning om omfattningen av GR:s uppdrag inom det sociala området

Utredning om omfattningen av GR:s uppdrag inom det sociala området Utredning om omfattningen av GR:s uppdrag inom det sociala området - Uppdraget som försvann Utredningens syfte och frågeställningar Syfte Rapportens ska fungera som ett diskussions- och beslutsunderlag

Läs mer

Ägardirektiv för Göteborg & Co Träffpunkt AB

Ägardirektiv för Göteborg & Co Träffpunkt AB Bilaga F Styrelsen 1 Diarienummer: 0094/16 Handläggare: Peter Berggren Tel: 031-368 54 56 E-post: peter.berggren@gshab.goteborg.se Ägardirektiv för Göteborg & Co Träffpunkt AB Förslag till beslut i styrelsen

Läs mer

Länsstyrelsens remiss om regionalt åtgärdsprogram för miljömålen /

Länsstyrelsens remiss om regionalt åtgärdsprogram för miljömålen / Kommunledningsförvaltningen Stefan Johansson,0550-858 97 stefan.johansson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2016-11-21 Ks/2016:208 Sida 1(1) Kommunstyrelsens arbetsutskott Länsstyrelsens remiss om

Läs mer

Förslag till föreskrifter och riktlinjer om arkiv- och informationshantering i Göteborgs Stad

Förslag till föreskrifter och riktlinjer om arkiv- och informationshantering i Göteborgs Stad Tjänsteutlåtande Utfärdat 2017-08-24 Diarienummer AN-1858/16 Handläggare: Bodil Fredriksson Telefon: 031-701 50 53 E-post: bodil.fredriksson@arkivnamnden.goteborg.se Förslag till föreskrifter och riktlinjer

Läs mer

PROTOKOLL. Aleväv, Nödinge kommunhus, kl 13:00-16:00

PROTOKOLL. Aleväv, Nödinge kommunhus, kl 13:00-16:00 Plats och tid ande Aleväv, Nödinge kommunhus, kl 13:00-16:00 Monica Samuelsson (S) ordförande Rose-Marie Fihn (FP) Anita Skoglund (M) vice ordförande Jarl Karlsson (S) Ale kommun Ale kommun Västra HSN

Läs mer

Beslut om allmän trafikplikt för pendelbåtstrafik på linjen Ekerö Klara Mälarstrand

Beslut om allmän trafikplikt för pendelbåtstrafik på linjen Ekerö Klara Mälarstrand 1(5) Handläggare Jens Plambeck 08-6861651 Jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2014-06-03, punkt 9 Beslut om allmän trafikplikt för pendelbåtstrafik på linjen Ekerö Klara Mälarstrand Ärendebeskrivning Trafiknämnden

Läs mer

Samrådsstruktur mellan Region Östergötland och länets kommuner

Samrådsstruktur mellan Region Östergötland och länets kommuner BESLUTSUNDERLAG 1/2 2015-04-15 Dnr: RS 2015-277 Regionstyrelsen Samrådsstruktur mellan Region Östergötland och länets kommuner Bakgrund Enligt lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik i Stockholm

Framtidens kollektivtrafik i Stockholm KORTVERSION Framtidens kollektivtrafik i Stockholm REGIONALT TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM FÖR STOCKHOLMSREGIONEN Vad är trafikförsörjningsprogrammet? Trafikförsörjningsprogrammet är det viktigaste styrande

Läs mer

POLICY. Policy för medborgardialog

POLICY. Policy för medborgardialog POLICY Policy för medborgardialog Typ av styrdokument Policy Beslutsinstans Kommunfullmäktige Fastställd 2017-06-26 Diarienummer KS 2016/509 101 Giltighetstid Från och med den 15 juli 2017 och tillsvidare

Läs mer

1(6) Instruktion för kommunchefen. Styrdokument

1(6) Instruktion för kommunchefen. Styrdokument 1(6) Styrdokument 2(6) Styrdokument Dokumenttyp Instruktion Beslutad av Kommunstyrelsen 2018-04-10, 92 Dokumentansvarig Kommunstyrelsens ordförande Reviderad av 3(6) Innehållsförteckning...4 Inledning...4

Läs mer

Beredning för Överenskommelsen med den sociala ekonomin den 20 maj 2016

Beredning för Överenskommelsen med den sociala ekonomin den 20 maj 2016 1 (9) Protokoll Västra Götalandsregionens Beredning för Överenskommelsen med den sociala ekonomin den 20 maj 2016 Tid: 09.30 14.30 Plats: Residenset, Vänersborg Närvarande Anna-Lena Holberg (M), ordförande

Läs mer

SAMMANFATTNING FRÅN WORKSHOPS MED DELREGIONALA KOLLEKTIVTRAFIKRÅDEN VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

SAMMANFATTNING FRÅN WORKSHOPS MED DELREGIONALA KOLLEKTIVTRAFIKRÅDEN VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN SAMMANFATTNING FRÅN WORKSHOPS MED DELREGIONALA KOLLEKTIVTRAFIKRÅDEN VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN Delregionalt kollektivtrafikråd Fyrbodal 2015 03 19 Dialog om nuvarande och reviderat trafikförsörjningsprogram

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Instruktion för kommundirektören KS-2017/545. Förslag till beslut. Kommunstyrelsen beslutar

Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Instruktion för kommundirektören KS-2017/545. Förslag till beslut. Kommunstyrelsen beslutar Kommunstyrelsens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2017-11-27 188 Instruktion för kommundirektören KS-2017/545 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag på instruktion för kommundirektören.

Läs mer

Förslag till Stockholms stads program för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken

Förslag till Stockholms stads program för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken Socialförvaltningen Avdelningens för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2017-11-20 Handläggare Therese Holmkvist Telefon: 08-508 43 028 Till Socialnämnden 2017-12-12 Förvaltningens

Läs mer

Göteborgsregionens kommunalförbund. Dnr: DKR-ärende Till delregionala kollektivtrafikrådet i Göteborgsregionen

Göteborgsregionens kommunalförbund. Dnr: DKR-ärende Till delregionala kollektivtrafikrådet i Göteborgsregionen Ärende 2 Göteborgsregionens kommunalförbund Dnr: 2015-00230.26 DKR-ärende 2 2016-05-13 Till delregionala kollektivtrafikrådet i Göteborgsregionen Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götalandsregionen

Läs mer

I offentlighetens tjänst

I offentlighetens tjänst I offentlighetens tjänst Hur styrs Västra Götalandsregionen? Vad vi ska prata om Västra Götalandsregionens samhällsuppdrag Vad säger lagen? Västra Götalandsregionens styrmiljö reglementen Tjänstemannarollen

Läs mer

Kallelse till Demokratiberedningen

Kallelse till Demokratiberedningen DEMOKRATIBEREDNINGEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till Demokratiberedningen Tid Fredag den 14 oktober 2016, klockan 13:15 Plats Kyrkan i Flemingsberg, Diagnosvägen 14 16 Ärenden Diarienummer 0 Upprop och

Läs mer

Ang. Förhandling med Västra Götalandsregionen för att ingå avtal om spårvagnstrafik

Ang. Förhandling med Västra Götalandsregionen för att ingå avtal om spårvagnstrafik Göteborg den 14 mars 2017 Yttrande (M, KD, L) Kommunstyrelsen 2017-03-14 Ärende 2.2.3 Ang. Förhandling med Västra Götalandsregionen för att ingå avtal om spårvagnstrafik Kommunfullmäktige beslutade i februari

Läs mer

Ann Ohlsson, Folkpartiet Liberalerna

Ann Ohlsson, Folkpartiet Liberalerna Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-17.20 ande Rolf Eriksson, Socialdemokraterna, ordf Susanna Johansson, Socialdemokraterna, ersätter Daniel Blomqvist (S) Améle Jaiem, Socialdemokraterna

Läs mer

Datum Kommunstyrelsen. Remissyttrande Regionalt Trafikförsörjningsprogram i Norrbottens län Dnr 8/2018

Datum Kommunstyrelsen. Remissyttrande Regionalt Trafikförsörjningsprogram i Norrbottens län Dnr 8/2018 Arvidsjaurs kommun Árviesjávrien kommuvdna Delegeringsbeslut Datum 2018-01-30 3 Nämnd/Styrelse Ärendegrupp Delegat Föredragande Kommunstyrelsen 2. Besluta på nämndens vägnar i ärende som är så brådskande,

Läs mer

Innehåll. Chef för sektor samhällsutveckling och medborgare är ansvarig för denna instruktion

Innehåll. Chef för sektor samhällsutveckling och medborgare är ansvarig för denna instruktion Innehåll BEREDNING MEDBORGARE OCH FOLKHÄLSAS VERKSAMHET... 2 1 Allmänt om beredningarna under kommunstyrelsen... 2 2 Beredningen medborgare och folkhälsas ansvarsområde och uppgifter... 2 BEREDNINGEN MEDBORGARE

Läs mer

Protokoll 1 (9) Se nästa sida.

Protokoll 1 (9) Se nästa sida. Protokoll 1 (9) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2019-02-25, kl. 13.00 16.20 Beslutande Övriga närvarande Justerade paragrafer Se nästa sida. Annika Jansson, sekreterare Christian Björkqvist,

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Till Kommunstyrelsens arbetsutskott. Sammanträde den 8 oktober 2018 kl Kommunfullmäktigeärende

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Till Kommunstyrelsens arbetsutskott. Sammanträde den 8 oktober 2018 kl Kommunfullmäktigeärende KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2018-10-04 Till Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid och plats för Bröderna Ericssonrummet Sammanträde den 8 oktober 2018 kl. 09.00 Justerare: Christer Olsson Kommunfullmäktigeärende

Läs mer

Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28

Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28 Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28 Ägardirektiv för Värmlandstrafik AB Ägardirektiv för verksamheten i Värmlandstrafik AB (nedan bolaget) antagna av Region Värmlands (nedan regionen) fullmäktige

Läs mer

Beslut om allmän trafikplikt för sjötrafik på sträckan Nybroplan-Mor Annas brygga

Beslut om allmän trafikplikt för sjötrafik på sträckan Nybroplan-Mor Annas brygga 1(5) Jens Plambeck 08-6861651 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2018-06-19 punkt 25 Beslut om allmän trafikplikt för sjötrafik på sträckan Nybroplan-Mor Annas brygga beskrivning Trafiknämnden föreslås

Läs mer

Beslut om allmän trafikplikt för tvärförbindelse mellan Stockholms norra och södra skärgård

Beslut om allmän trafikplikt för tvärförbindelse mellan Stockholms norra och södra skärgård 1(5) Handläggare Jens Plambeck 08-6861651 Jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2014-03-11, punkt 11 Beslut om allmän trafikplikt för tvärförbindelse mellan Stockholms norra och södra skärgård Ärendebeskrivning

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll 1 (6) Plats och tid Sammaträdeslokal Bullaren, kommunhuset, kl Ledamöter Övriga närvarande

Kommunstyrelsen. Protokoll 1 (6) Plats och tid Sammaträdeslokal Bullaren, kommunhuset, kl Ledamöter Övriga närvarande Protokoll 1 (6) Sammanträdesdatum Diarienummer Kommunstyrelsen 2016-09-28 KS 2016/0481-900 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammaträdeslokal Bullaren, kommunhuset, kl 08.30 08.45 Ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Synpunkter på utkast till strategisk inriktning trafikförsörjningsprogram

Synpunkter på utkast till strategisk inriktning trafikförsörjningsprogram 2012-04-17 Synpunkter på utkast till strategisk inriktning trafikförsörjningsprogram 2012-02-20 Delregionala kollektivtrafikråd - Skaraborg - Fyrbodal - Sjuhärad - Göteborgsregionen KOLLEKTIVTRAFIKRÅDET

Läs mer

Yttrande avseende kulturpolitiskt program för Lunds kommun

Yttrande avseende kulturpolitiskt program för Lunds kommun Kultur- och fritidsförvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (5) Kultur 2018-10-02 Diarienummer Annika Eklund 046-359 51 67 annika.eklund@lund.se Kultur- och fritidsnämnden Yttrande avseende kulturpolitiskt program

Läs mer

Presidium Nämnd för Trafik, infrastruktur och miljö

Presidium Nämnd för Trafik, infrastruktur och miljö PROTOKOLL 1(5) Diarienummer Plats: Bella Rosa, Rosenlunds vårdscentrum Närvarande: ande: Rune Backlund, ordf Per Hansson Jeanette Söderström Övriga Ulrika Geeraedts, regional utvecklingsdirektör 3-9 Carl-Johan

Läs mer

Svar på skrivelse från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet angående sänkta ambitioner för färdtjänsten

Svar på skrivelse från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet angående sänkta ambitioner för färdtjänsten 1(5) Handläggare Amanda Svensson 08-686 19 82 Amanda Svenson@sll.se nämnden 2019-08-21, punkt 9 FTN 2019-0080 Svar på skrivelse från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet angående sänkta ambitioner för

Läs mer

Överlämnande av ansvar för Beställningscentral och transportörsavtal i den särskilda kollektivtrafiken

Överlämnande av ansvar för Beställningscentral och transportörsavtal i den särskilda kollektivtrafiken 1 (6) Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 2012-09-12 Dnr SBN 2012-25 Teknik- och samhällsbyggnadskontoret Charlotta Holmgren Samhällsbyggnadsnämnden Överlämnande av ansvar för Beställningscentral

Läs mer

Begäran om revidering av riktlinjer för Göteborgsförslag

Begäran om revidering av riktlinjer för Göteborgsförslag Stadsledningskontoret Tjänsteutlåtande Utfärdat 2018-10-08 Diarienummer 1473/18 Handläggare Helena Österlind Telefon:031-368 0228 E-post: helena.osterlind@stadsledningskonoret.goteborg.se Begäran om revidering

Läs mer

Yttrande till kommunstyrelsen över remiss angående innovationsprogram för Göteborgs Stad

Yttrande till kommunstyrelsen över remiss angående innovationsprogram för Göteborgs Stad Tjänsteutlåtande Förvaltningscontroller Utfärdat: 2017-04-05 Simon Flodén Diarienummer: N136-0214/17 Telefon: 366 00 24 (eller Göteborgs Stad växel 365 00 00) E-post: simon.floden@afh.goteborg.se Yttrande

Läs mer

Kollektivtrafik Zonsystem & Seniorkort

Kollektivtrafik Zonsystem & Seniorkort Kollektivtrafik Zonsystem & Seniorkort KPR 2019-02-04 Ny zonstruktur för Västtrafik Beslutad av Regionfullmäktige den 27 november 2018 Mats Segerholm 2011-05-25 Idag har vi över 70 olika zoner Olika zonstruktur

Läs mer

Plats och tid Styrgruppen för Henån skola 8.15-10.00, 2015-01-21 Henån skola, samling vid ingången 8.15.

Plats och tid Styrgruppen för Henån skola 8.15-10.00, 2015-01-21 Henån skola, samling vid ingången 8.15. 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad inkallar ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Styrgruppen för Henån skola 8.15-10.00, 2015-01-21 Henån skola, samling vid ingången

Läs mer

Ägarrådet Skaraborg 2011-02-14. Minnesanteckningar. Måndagen den 14 februari 2011 i Sessionssalen, Stadshuset, Skövde. kl. 09.00-11.20.

Ägarrådet Skaraborg 2011-02-14. Minnesanteckningar. Måndagen den 14 februari 2011 i Sessionssalen, Stadshuset, Skövde. kl. 09.00-11.20. 2011-02-14 Minnesanteckningar Ägarrådet Skaraborg Måndagen den 14 februari 2011 i Sessionssalen, Stadshuset, Skövde. kl. 09.00-11.20. Närvarande: Ulf Eriksson, Falköping, sammankallande/ordförande Bengt

Läs mer

Kommersiell trafik, när är det lämpligt att avstå från beslut om Allmän trafikplikt

Kommersiell trafik, när är det lämpligt att avstå från beslut om Allmän trafikplikt Kommersiell trafik, när är det lämpligt att avstå från beslut om Allmän trafikplikt Kollektivtrafikens Avtalskommittés årskonferens 2015-03-04 Leif Magnusson Matti Lahtinen Bakgrund - Allmän trafikplikt

Läs mer

Yttrande om HR-program för Göteborgs Stad, begäran om godkännande

Yttrande om HR-program för Göteborgs Stad, begäran om godkännande Yttrande S, MP, V Kommunstyrelsen Ärende 0955/17 Yttrande om HR-program för Göteborgs Stad, begäran om godkännande Göteborgs stads starkaste tillgång är dess medarbetare. Staden har ett stort ansvar att

Läs mer