Claes Jägevall, ordf Rolf Eriksson Kjell Sjölund Peter Lindroth Catrin Hulmarker Marie Lindberg Andersson, ers

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Claes Jägevall, ordf Rolf Eriksson Kjell Sjölund Peter Lindroth Catrin Hulmarker Marie Lindberg Andersson, ers"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Tibro kommun, sammanträdesrum Bonaren kl 14:00-15:15 Beslutande Claes Jägevall, ordf Rolf Eriksson Kjell Sjölund Peter Lindroth Catrin Hulmarker Marie Lindberg Andersson, ers Övriga deltagande Frida Blomqvist, trafikplanerare Caroline Johansson, trafikplanerare 6-9 Utses att justera Rolf Eriksson Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Frida Blomqvist Paragrafer 1-9 Ordförande Claes Jägevall Justerande Rolf Eriksson Beslutande organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. för Anslagsdatum Förvaringsplats för protokollet Anslag tas ner Kommunledningskontoret, Tibro kommun Underskrift Frida Blomqvist

2 Innehållsförteckning Godkännande av dagordning 3 Årsredovisning Remiss gällande Årlig avstämning av regional trafikförsörjningsprogram samt Förslag till inriktning för Västtrafik Avtal gällande Flextrafik 7 Yttrande gällande översiktsplan 2020 för Karlsborgs kommun 8 Gallringsrutiner för handlingar i färdtjänst- och riksfärdtjänstärenden 9 Utvärdering gällande beslut om medfölande eldrivet förflyttningshjälpmedel vid färdtjänstresor 10 Information om aktuella färdtjänst-/riksfärdtjänstdomar 11 Delegationslistor 12 Övriga frågor 13

3 Godkännande av dagordning s beslut Dagordningen godkänns sedan en fråga gällande ändrat datum för nämndens sammanträde i november lagts till under övriga frågor.

4 Dnr: Årsredovisning 2012 s beslut Årsredovisningen för 2012 godkänns och överlämnas till de samverkande kommunerna. Trafikplanerare Frida Blomqvist redogör för förslaget till årsredovisning uppvisar för samtliga kommuner lägre kostnader än budgeterat totalt sett. Från och med 2012 finansierar kommunerna endast viss del av kollektivtrafiken genom så kallade tillköp. Merparten av den allmänna kollektivtrafiken i Västra Götalands län finansieras genom Västra Götalandsregionen. Hjo, Tibro och Karlsborgs kommuner har tillköpstrafik i form av att fria resor med kollektivtrafiken för kommuninvånare som är 75 år eller äldre samt trafikformen Flextrafik. Kommunernas kostnader för tillköpstrafik blev i nivå med budget. Hjo kommuns färdtjänstkostnad blev lägre än budgeterat. Antalet genomförda resor är lägre för 2012 än för år Framförallt beror detta på en kraftig minskning av dagliga arbetsresor. Behovet av resor har i stort sett upphört för de personer som blivit beviljade tillstånd till arbetsresor. För Tibro och Karlsborgs kommun är kostnaderna för färdtjänsten lägre än förväntat, trots att resandet i stort sett är i nivå med tidigare år. De nya transportörsavtal som trädde i kraft vid halvårsskiftet för färdtjänsten i Skaraborg har fallit väl ut ekonomiskt. Samtliga tre kommuner har lägre kostnader för riksfärdtjänst än beräknat. Dels har antalet ansökningar minskat och dels har andelen resor som genomförts med enbart taxibil minskat. Genomsnittspriset för en resa som genomförs med allmänna kommunikationer tillsammans med ledsagare medför i de flesta fall en lägre kostnad för kommunerna. Även nämndens administrationskostnader är totalt sett lägre än budgeterat. Detta beror bland annat på lägre lönekostnader till följd av 0,25 outnyttjad tjänst under vissa av årets månader. Delges Ekonomifunktionen, Hjo kommun Ekonomifunktionen, Tibro kommun Ekonomifunktionen, Karlsborgs kommun

5 Dnr: Remiss gällande Årlig avstämning av regional trafikförsörjningsprogram samt Förslag till inriktning för Västtrafik s beslut Remissen hanteras genom Kollektivtrafikrådet Skaraborg. Trafikplanerare Frida Blomqvist uppdras att skicka nedanstående synpunkter till Gunnar Carlsson på kommunalförbundet, inför ärendets beredning i Kollektivtrafikrådet Skaraborg den 22 mars. Enligt de beslutade samverkansformerna mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna tas det regionala trafikförsörjningsprogrammet fram i samråd mellan parterna. Därefter ska en avstämning av programmet ske årligen, genom en remiss till kommunerna, till dess att programmet revideras. Nuvarande trafikförsörjningsprogram fastställdes av Västra Götalandsregionen i september Det är därmed första gången som en uppföljning av programmet remitteras till kommunerna. Tillsammans med uppföljningen remitteras också förslaget till inritning för Västtrafik för åren Remissen kan, enligt Västra Götalandsregionen, med fördel samordnas genom de delregionala kollektivtrafikråden, men varje kommun kan också välja att svara direkt till Regionen. diskuterar materialets innehåll och har följande synpunkter: Föreslagen inriktning känns som en naturlig del av trafikförsörjningsprogrammet och dess delmål. Det är anmärkningsvärt att åtgärden implementering av en ny pris- och sortimentstrategi inte har getts nödvändig prioritet. I uppföljningen av trafikförsörjningsprogrammet bedöms att delmål 2, resenärernas nöjdhet, inte kommer att nås. En viktig del i arbetet med att öka kundnöjdheten och attrahera fler resenärer sägs vara att införa ett nytt pris- och betalsystem som uppfattas som enklare och mer rättvist av resenären. Av förslaget till inritning för Västtrafiks uppdrag framgår att det krävs ett proaktivt arbete med ansvariga väghållare för att nå delmål 3, om tillgänglighetsanpassning av trafiken i de stråk som pekas ut i trafikförsörjningsprogrammet. Västtrafik uppdras att anpassa prioriterade

6 terminaler och hållplatser i enlighet med en särskild handlingsplan. Åtgärden anses vara angelägen med hög prioritet (A1). anser att själva handlingsplanen för arbetet bör vara en egen åtgärd, som ges prioritet nödvändig. Det är viktigt att kommunerna så snart som möjligt blir medvetna om vilka åtgärder som krävs inför kommande investeringsdiskussioner. En åtgärd gällande själva anpassningen av prioriterade hållplatser och terminaler, i enlighet med handlingsplanen, kan ges prioritet A1 i nuläget. Att utveckla incitament, tjänster och marknadsföring som ökar resandet är en åtgärd som föreslås genomföras i samverkan med andra parter, främst kommunerna. Här nämns hela-resan-perspektivet och utvecklingen av anropsstyrd trafik. Kommunerna har i många år påtalat vikten av att kunna samplanera särskild och allmän kollektivtrafik, och allt vad det innebär i form av beställningssystem, pris- och betalsystem, resetjänster mm. För kommunerna är frågan inte bara viktig ur ett resenärsperspektiv, utan är också avgörande för hur kommunernas myndighetsutövning gällande färdtjänst bör utformas. Nämnden är mycket angelägen om detta utvecklingsarbete, men ifrågasätter om Västtrafik har de personella resurser och/eller de organisatoriska förutsättningar som krävs. Det finns en otydlighet i hur frågan drivs och hanteras inom Västtrafik.

7 Avtal gällande Flextrafik s beslut Nämndens ordförande ges i uppdrag att underteckna avtalen gällande Flextrafiken, efter det att dessa justerats enligt nämndens önskemål nedan. Kollektivtrafikkontoret ges i uppdrag att föra diskussionen gällande nya avtal med Västtrafik. Flextrafiken finansieras genom så kallat tillköp av kommunerna. Även om trafiken är beslutad och införd, så har avtal/offerter för påskrift först nu skickats ut av Västtrafik. Dock är nämnden inte nöjd med den bedömning av antal resor som framgår av mottagna offerter. Nämnden anser att Västtrafiks bedömning är för låg och vill istället att denna ska utgöras av det antal resor som nämnden budgeterat, det vill säga 80 resor/år för Hjo, 60 resor/år för Tibro och 100 resor/år för Karlsborg.

8 Dnr: Yttrande gällande översiktsplan 2020 för Karlsborgs kommun s beslut Förslaget till yttrande gällande samrådsversionen av översiktsplanen för Karlsborgs kommun godkänns. Karlsborgs kommun arbetar med en kommunomfattande översiktplan som förväntas vara färdig under Samrådsskedet pågår till och med 26 mars Kollektivtrafikkontoret har tagit del av samrådsversionen och skrivit ett förslag till yttrande. Delges Bygg- och miljöförvaltningen, Karlsborgs kommun

9 Dnr: Gallringsrutiner för handlingar i färdtjänst- och riksfärdtjänstärenden s beslut Handlingar i personakter med avslutade färdtjänst- och riksfärdtjänstärenden ska gallras efter fem år från avslut. Ett arbete med dokumenthanteringsplaner och tillhörande gallringsrutiner pågår i Tibro kommun. Till dess att ett färdigt förslag till dokumenthanteringsplan finns för föreslår kollektivtrafikkontoret att ett gallringsbeslut fattas rörande handlingar i avslutade färdtjänst- och riksfärdtjänstärenden. Personakter med avslutade ärenden bör gallras efter fem år från avslut.

10 Dnr: Utvärdering gällande beslut om medfölande eldrivet förflyttningshjälpmedel vid färdtjänstresor s beslut Informationen noteras. Innehållet i utvärderingen föranleder inte något behov av ytterligare beslut i frågan. Dock kommer frågan om medföljande eldrivet förflyttningshjälpmedel att diskuteras i arbetet med det gemensamma trafikförsörjningsprogrammet för färdtjänsten i Skaraborg. Vid s sammanträde beslutades att färdtjänstberättigade personer med (av arbetsterapeut) föreskrivet eldrivet förflyttningshjälpmedel och en kraftigt nedsatt gångförmåga, som personen själv inte kan kompensera genom manuell rullstol, ska tillåtas ta med avsett förflyttningshjälpmedel vid färdtjänstresor. Detta även om det innebär en fördyring för kommunen då transporten måste utföras av specialfordon istället för personbil. Dock måste förflyttningshjälpmedlet också uppfylla Västtrafiks krav vad gäller vikt, bredd, längd samt förankringspunkter för att kunna tas med vid färdtjänstresor. gav Kollektivtrafikkontoret i uppdrag att följa upp de verksamhetsmässiga effekterna av beslutet, samt redovisa dessa till nämnden i början av Trafikplanerare Caroline Johansson informerar om innehållet i den utvärdering som gjorts.

11 Information om aktuella färdtjänst-/riksfärdtjänstdomar s beslut Informationen noteras. Det har inte meddelats några färdtjänst- eller riksfärdtjänstdomar under de senaste månaderna, varför det inte finns några aktuella domar att redogöra för vid dagens sammanträde.

12 Delegationslistor s beslut Delegationslista inom s verksamhet noteras. Ledamöterna ges tillfälle att titta på listan över delegationsbesluten för november 2012 januari 2013.

13 Övriga frågor s beslut Det planerade sammanträdet den 4 november flyttas till den 7 november, kl Önskemål finns om att flytta det planerade sammanträdet den 4 november till en annan dag i november.

Caroline Johansson, trafikplanerare Kristin Johansson, trafikplanerare

Caroline Johansson, trafikplanerare Kristin Johansson, trafikplanerare Kollektivtrafiknämnden Hjo/Tibro/ 2009-12-08 1 Plats och tid Sammanträdesrum Bonaren 14:00-16:00 Beslutande Claes Jägevall, ordf Anne-Marie Wahlström Catrin Hulmarker Pierre Rydén Kjell Sjölund Övriga

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09 Datum: Onsdagen den 9 oktober 2013 Tid: Kl 08.00-12.05 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 10 oktober, klockan 16.00. Paragrafer: 90-107 Utses att justera: Peder Engdahl

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Två Skyttlar, Örby klockan 09:00 Beslutande S Peter Rosholm, Västra Götalandsregionen M Madeleine Ekman-Boldizar, Västra Götalandsregionen MP S C Ingegerd Borg-Saviharju,

Läs mer

1(24) 2015-05-13. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Peter Rosholm (S) Peter Rosholm (S) Emma Isfeldt (S) Christer Johansson (M)

1(24) 2015-05-13. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Peter Rosholm (S) Peter Rosholm (S) Emma Isfeldt (S) Christer Johansson (M) 1(24) Plats och tid Onsdagen den 13 maj, klockan 8.00-12.00 Ordförande ande Övriga närvarande Tjänstemän Tid och plats för justering Peter Rosholm (S) Peter Rosholm (S) Emma Isfeldt (S) Christer Johansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(27) Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(27) Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(27) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30 13.40. Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt FP Rolf Hallberg S S Ulf Svenson tjänstgör för Pelle

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl. 10.00 15.30. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-10-31 30 Sida Ks Dnr 266/2011 170 Remiss Länsstyrelsens plan för övertagande av kommunal räddningstjänst Arbetsutskottets beslut Förslag till

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Anna-Karin Hidemyr Ekonom 99-107 Pauline du Puy Personalsekreterare 99-107. Repr. Lärarnas riksförbund ANSLAG/BEVIS

Anna-Karin Hidemyr Ekonom 99-107 Pauline du Puy Personalsekreterare 99-107. Repr. Lärarnas riksförbund ANSLAG/BEVIS Barn- och utbildningsnämnden 2011-12-13 1 (23) Plats och tid Ruders Egendom, Tibro, kl 18.00-21.15 Beslutande Kenth Wengholm (M) Hans Dahm (S) Ann Ohlsson (FP) Ann Hall Gustafsson (C) Annika Singleton

Läs mer

Kommunstyrelsen. Patrik Ragnar (M) Anita Afzelius Alm (FP) Per-Åke Pettersson (S) Sebastian Clausson (S) Camilla Skog (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58)

Kommunstyrelsen. Patrik Ragnar (M) Anita Afzelius Alm (FP) Per-Åke Pettersson (S) Sebastian Clausson (S) Camilla Skog (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Plats och tid: Prubbasalen, klockan 08:30-16:45 Beslutande: Ersättare: Charlotte Nordström (M), ordförande Dan Åberg (M) Sven-Olof Ask (M) Elisabeth Stålarm (M) Gunilla Druve

Läs mer

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 Socialnämnden Plats och tid Tekniska kontoret 08:15-15:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Åsa Karlsson (S), vice ordförande Iosif Karambotis (S) Anna Lundström

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande Ewa Westling Olzon (M) Carina Schön (S) Dick Pettersson

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 20 juni 2011 kl. 8.00 15.40 ajournering kl. 11.20-14.00

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 20 juni 2011 kl. 8.00 15.40 ajournering kl. 11.20-14.00 Kommunstyrelsen 1 (32) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 20 juni 2011 kl. 8.00 15.40 ajournering kl. 11.20-14.00 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin

Läs mer

Sida 2(40) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Datum 2014-02-19. Kommunstyrelsen

Sida 2(40) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Datum 2014-02-19. Kommunstyrelsen 1(40) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 15.45 Beslutande Övriga närvarande Se sid 2 Per Jonsson (c), ordförande Christina Lundqvist (s) 2:e vice ordförande

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-11 1. Eva Johansson (C) Rune Peterson (C)

Kommunstyrelsen 2011-05-11 1. Eva Johansson (C) Rune Peterson (C) SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2011-05-11 1 Plats och tid Kommunhuset Svenljunga kl 14,00 17,15 (Ajournering 16.50 17.05) Ej tjänstgörande ersättare Beslutande Eva Johansson (C)

Läs mer

Utses att justera Håkan Jonsson (s) Justeringens plats och tid Måndagen den 26 maj 2008

Utses att justera Håkan Jonsson (s) Justeringens plats och tid Måndagen den 26 maj 2008 1 Plats och tid Beslutande Norrtäljesalen, kommunhuset Måndagen den 19 maj kl. 09.00-16.00 enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Göran Ohlsson, nämndsekreterare Karin Thalén, förvaltningschef 79-98

Läs mer

PROTOKOLL Nr 2/2014 1 (7) Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg 2014-02-17. Tid 2014-02-17. K 20, Skövde

PROTOKOLL Nr 2/2014 1 (7) Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg 2014-02-17. Tid 2014-02-17. K 20, Skövde PROTOKOLL Nr 2/2014 1 (7) Sammanträde Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg Tid Plats Närvarande K 20, Skövde Torgny Andersson Försäkringskassan ordförande Linnéa Hultmark Västra Götalandsregionen Kjell

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

ajournering för lunch 12.00 13.00

ajournering för lunch 12.00 13.00 1(50) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 16.20, ajournering för lunch 12.00 13.00 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice

Läs mer

Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53

Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53 2014-02-26 1(31) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, onsdagen den 26 februari 2014 kl. 09.00 12.00, 13.00 16.30 Beslutande Övriga deltagande Christer Lundgren (c) ordförande

Läs mer

Inger Grelsson, v, ersätter Jan-Eric Berglund, v

Inger Grelsson, v, ersätter Jan-Eric Berglund, v 1 (22) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 17 februari 2009, kl. 9.00 12.00, 13.00 14.45 Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Åke Nyhlén,

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 461 Kommunstyrelsen 2010-10-25

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 461 Kommunstyrelsen 2010-10-25 Sammanträdesdatum 461 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-15.00 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Kommunstyrelsens sammanträde den 28 oktober 2014 kl 08.30

Kommunstyrelsens sammanträde den 28 oktober 2014 kl 08.30 2014-10-21 Ledamöter i kommunstyrelsen, för kännedom till: ersättare i kommunstyrelsen, övriga mottagare av kommunstyrelsehandlingar Kommunstyrelsens sammanträde den 28 oktober 2014 kl 08.30 Detta material

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Konsumentnämnden 2008-05-13

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Konsumentnämnden 2008-05-13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Hjorten, Björnen 14.00-15.30 Beslutande Valter Stenberg, ordförande Ann-Sofi Sehlstedt Elisabeth Öhmark Pia Risán Ulrica Öberg, tj ersättare Åsa Carlsson,

Läs mer

PROTOKOLL. Claes Rydberg, kommunchef Britt-Marie Andersson Nilsson, personalchef, 102 Ulrica Swärd Bütikofer, nämndsekreterare

PROTOKOLL. Claes Rydberg, kommunchef Britt-Marie Andersson Nilsson, personalchef, 102 Ulrica Swärd Bütikofer, nämndsekreterare Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-13:30 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Molin (M), ordförande Yvonne Oscarsson (V) Sören Görgård (C), ersättare för

Läs mer