Frida Blomqvist, trafikplanerare Tammy Helander, trafikplanerare Caroline Johansson, trafikplanerare 35-36

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Frida Blomqvist, trafikplanerare Tammy Helander, trafikplanerare Caroline Johansson, trafikplanerare 35-36"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Tibro kommun, sammanträdesrum Bonaren kl 14:00-16:00 Beslutande Claes Jägevall, ordf Rolf Eriksson Pierre Rydén Britt-Marie Sjöberg, ersättare Kjell Sjölund Peter Lindroth Övriga deltagande Frida Blomqvist, trafikplanerare Tammy Helander, trafikplanerare Caroline Johansson, trafikplanerare Utses att justera Rolf Eriksson Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Frida Blomqvist Paragrafer Ordförande Claes Jägevall Justerande Rolf Eriksson Beslutande organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. för Anslagsdatum Förvaringsplats för protokollet Anslag tas ner Kommunledningskontoret, Tibro kommun Underskrift Frida Blomqvist

2 Innehållsförteckning 35 Godkännande av dagordning 3 36 Färdtjänstresenärers behov av förflyttningshjälpmedel på resmålet 4 37 Ekonomisk uppföljning januari-september Information om trafikförsörjningsplan Information inför trafikåret Lägesrapport Kollektivtrafiksamverkan Skaraborg Redovisning av resandeutveckling Information gällande pågående trafikupphandlingar Information om aktuella färdtjänstdomar Planerade informationsinsatser Delegationslistor Anmälningsärenden Övriga frågor 17

3 Godkännande av dagordning s beslut Dagordningen godkänns enligt utsänt förslag efter att information om två ärenden lagts till under övriga frågor.

4 Dnr: Färdtjänstresenärers behov av förflyttningshjälpmedel på resmålet s beslut Färdtjänstberättigare personer med (av arbetsterapeut) föreskrivet eldrivet förflyttningshjälpmedel och en kraftigt nedsatt gångförmåga, som personen själv inte kan kompensera genom manuell rullstol, ska tillåtas ta med avsett förflyttningshjälpmedel vid färdtjänstresor. Detta även om det innebär en fördyring för kommunen då transporten måste utföras av specialfordon istället för personbil. I övrigt måste eldrivna förflyttningshjälpmedel uppfylla Västtrafiks krav vad gäller vikt, bredd, längd samt förankringspunkter för att kunna tas med vid färdtjänstresor. Kollektivtrafikkontoret ges i uppdrag att följa de verksamhetsmässiga effekterna av ovanstående beslut, samt redovisa dessa till nämnden i början av Frågan om att kommunerna i Skaraborg behandlar färdtjänstresenärers önskemål om medföljande hjälpmedel olika, tas med till politisk diskussion i Kollektivtrafiksamverkan Skaraborg. Vid s sammanträde behandlades en skrivelse från Socialnämndens arbetsutskott i Tibro. Arbetsutskottet framförde en begäran om att reglerna för färdtjänsthandläggningen skulle ändras så att funktionshindrade får ta med sig de hjälpmedel som krävs för en anpassad individuell förflyttning på resmålet. beslutade att inte ändra nuvarande regler med motiveringen att kommunerna inom Västtrafik Skaraborgs affärsområde har ett gemensamt färdtjänstreglemente och därmed ett gemensamt synsätt i myndighetsutövningen gällande färdtjänst. Tibro kommun bör inte som ensam kommun införliva ett nytt synsätt i färdtjänsthandläggningen, innebärande att hänsyn ska tas till den resandes behov av hjälpmedel på resmålet. Frågan har på nytt blivit aktuell då det framkommit att kommunerna i Skaraborgsområdet behandlar färdtjänstresenärers önskemål om medföljande hjälpmedel olika. Kollektivtrafikkontoret önskar därför på nytt en politisk diskussion och ställningstagande i frågan. Att fullt ut tillgodose färdtjänstberättigades önskemål om att ta med de hjälpmedel som krävs för en anpassad individuell förflyttning på resmålet är inte aktuellt. Frågan bör snarare diskuteras med utgångspunkt från en liten grupp färdtjänstberättigade med föreskrivet (av arbetsterapeut) eldrivet förflyttningshjälpmedel samt kraftigt nedsatt gångförmåga, som personen själv inte kan kompensera genom manuell rullstol. Saken gäller huruvida dessa personer ska

5 beviljas tillstånd till specialfordon (för att kunna ta med sitt eldrivna förflyttningshjälpmedel vid färdtjänstresor) även om personen klarar att genomföra själva resan sittandes i en personbil och därmed endast har laglig rätt till ett personbilstillstånd enligt färdtjänstlagen. Delges Färdtjänsthandläggargruppen, Skaraborg

6 Dnr: Ekonomisk uppföljning januari-september 2011 s beslut Den ekonomiska uppföljningen för perioden januari-september 2011 godkänns. Trafikplanerare Frida Blomqvist redogör för den ekonomiska uppföljningen för perioden januari-september Totalt sett ligger årsprognosen för Tibro kommun något under budget, för Karlsborgs kommun i nivå med budget och för Hjo kommun 200 tkr över budget. Tibro kommuns kostnader för kollektivtrafik förväntas bli något högre än beräknat beroende på sämre intäktsutveckling än vad som antagits i Västtrafiks budget, ökade kostnader för Närtrafiken samt ökade kostnader till följd av index. Kostnaden för färdtjänsten ser ut att bli något lägre än budgeterat, likaså kostnaden för riksfärdtjänst. Karlsborgs kommuns kostnader för kollektivtrafik förväntas bli högre än beräknat beroende på sämre intäktsutveckling än vad som antagits i Västtrafiks budget, ökade kostnader för anropsstyrda turer på linje 420 samt ökade kostnader till följd av index. Kostnaden för färdtjänst samt riksfärdtjänst ligger något under budget. För Hjo kommun beror budgetavvikelsen på att kostnaden för färdtjänsten bedöms bli högre än budgeterat. Kostnaden har ökat årligen sedan 2008, dock har inte motsvarande uppräkning av budget gjorts. Antal resor ökade för perioden , men prognosen för 2011 är att antalet resor minskar något jämfört med år Att kostnaden inte följer nedgången i antal resor beror på att den genomsnittliga reslängden ökar och därmed blir kostnaden per resa högre. Budgetavvikelsen beror också på att en del av slutavräkningen för år 2010 påverkar resultatet för För Hjo kommun ligger kostnaderna för kollektivtrafiken i stort sett i nivå med budget. Ökade kostnader till följd av sämre intäktsutveckling och index vägs upp av att kostnaderna för trafik mot Jönköpings länstrafik ser ut att bli lägre än förväntat samt lägre kostnader för 75+ än budgeterat. Kostnaden för riksfärdtjänsten ligger i nivå med budget. s administrationskostnader är totalt sett lägre än budgeterat. Detta beror främst på lägre lönekostnader till följd av att 0,5 tjänst inte är tillsatt under perioden mars-september samt 0,25 outnyttjad tjänst under perioden oktober-december.

7 De av nämnden formulerade verksamhetsmålen för halvåret 2011 bedöms vara uppnådda vid årsslut. Delges Ekonomifunktionen, Hjo kommun Ekonomifunktionen, Tibro kommun Ekonomifunktionen, Karlsborgs kommun

8 Information om trafikförsörjningsplan 2012 s beslut Informationen noteras. Trafikplanerare Frida Blomqvist redogör kort för några av de trafikförändringar som införs från och med Västtrafiks tidtabellsskifte i december Fullständig redogörelse för förändringarna skickas till ledamöterna tillsammans med protokollet.

9 Information inför trafikåret 2013 s beslut Informationen noteras. Trafikplanerare Frida Blomqvist informerar om det kommunmöte som Västtrafik kallat till inför trafikåret Från kollektivtrafiknämnden deltog Kjell Sjölund samt Catrin Hulmarker, från kollektivtrafikkontoret deltog Frida Blomqvist. Västtrafik var representerade genom Camilla Holtet (affärsområdeschef) samt Christina Bryvik (trafikplanerare). Diskussion fördes om: Körvägar i Hjo tätort. Kommunen behöver mer tid för att diskutera frågan kopplat till ombyggnaden av Torget. Fortsatta satsningar på linje 402. Linje 406 och kopplingen mot Jönköping. Västtrafik kommer att kalla till möte med berörda. Trafikplanerare Frida Blomqvist deltar från Hjo kommun. Flytt av ändhållplats för regionbussar i Karlsborg. Kommunen är positiv till en flytt av busstationen längre norrut, dock finns ingen plats vid Rödesund. Norr om kanalbron finns mark men problematiskt med broöppningar under sommarmånaderna. Inför trafikåret 2013 finns begränsningar i ekonomin vilket innebär att Västtrafik måste hitta effektiviseringar för att kunna finansiera satsningar som anses nödvändiga. Linjer med låg kostnadstäckningsgrad kommer att ses över. Västtrafik omorganiseras vilket innebär att affärsområdena försvinner. Organisationen kommer att vara funktionsindelad istället för geografiskt indelad. Inom utvecklingsenheten kommer ansvaret för kommunkontakter att ligga. Västtrafik, liksom kommunerna, bedömer att det även efter det att Regionen blivit ensam ägare till Västtrafik kommer finnas behov av liknande dialoger som på dagens möte mellan kommunerna och Västtrafik.

10 Lägesrapport Kollektivtrafiksamverkan Skaraborg s beslut Ordföranden tar kontakt med Katarina Jonsson, styrelseordförande, Skaraborgs kommunalförbund för att reda ut oklarheterna runt sekretariatsfunktionen för KSV. Samtliga kommuners KF har nu godkänt bestämmelserna för samverkansorganet Kollektivtrafiksamverkan Skaraborg (KSV). KF i Tibro och Hjo har även valt ordinarie ledamot samt ersättare. Karlsborgs KF gör detta i oktober. Diskussion förs om oklarheter runt bestämmelsernas punkt 6, sekretariat. Enligt denna punkt ska handläggarna av kollektivtrafikfrågor i medlemskommunerna ingå i handläggargruppen. Inom denna grupp ska en person, med ersättare, utses för att vara sekreterare och föredragande vid möten med KSV. Kollektivtrafikkontoret har dock fått uppgifter om att uppdraget ska läggas till en tjänst på Skaraborgs kommunalförbund.

11 Dnr: Redovisning av resandeutveckling s beslut Informationen noteras. Trafikplanerare Frida Blomqvist redovisar för resandeutvecklingen inom färdtjänst, resande inom 75+, närtrafik, flextrafik samt anropsstyrda turer. Redovisat material skickas till ledamöterna tillsammans med protokollet.

12 Information gällande pågående trafikupphandlingar s beslut Informationen noteras. Trafikplanerare Frida Blomqvist informerar om pågående trafikupphandlingar: Upphandlingen av skolresor samt dagvårds- och omsorgsresor i Tibro och Karlsborgs kommun annonserades den 14 oktober. Kollektivtrafikkontoret har i uppdrag att genomföra upphandlingen med stöd av upphandlingsenheten i Skövde kommun. Västtrafik genomför just nu upphandling av färdtjänstresor i Västra Götaland med avtalsstart i juni Kompletterande upphandling pågår i Karlsborgs och Tibro kommun där det saknas anbud på vissa fordon.

13 Dnr: Dnr: Dnr: Dnr: Information om aktuella färdtjänstdomar s beslut Informationen noteras. Fyra domar från förvaltningsrätten i Jönköping har meddelats under september och oktober. Mål nr gäller en överklagan från en person som önskar resa riksfärdtjänst med taxi på sträckan Tibro Åled. Resan beviljades med tåg och anslutningstaxi tillsammans med ledsagare. Förvaltningsrätten anser att Kollektivtrafikkontoret haft fog för sitt beslut och avslår överklagandet. Mål nr , samt gäller överklagan från personer som yrkar på tillstånd till färdtjänst. Kollektivtrafikkontoret har avslagit personernas ansökan och förvaltningsrätten anser att det funnits fog för beslutet. Förvaltningsätten avslår därmed samtliga överklaganden.

14 Planerade informationsinsatser s beslut Informationen noteras. Kollektivtrafikkontoret kommer att finnas representerade under seniormässan i Tibro Folkets Park i november.

15 Delegationslistor s beslut Delegationslista inom s samtliga verksamheter noteras. Ledamöterna ges tillfälle att titta på listan över delegationsbesluten för augustiseptember 2011.

16 Anmälningsärenden s beslut Anmälningsärende noteras. Listan över anmälningsärende har skickats ut till dagens sammanträde. Ledamöterna ges tillfälle att läsa igenom ärendena.

17 Övriga frågor s beslut Informationen noteras. Trafikplanerare Frida Blomqvist informerar om att kommunrevisorerna kommer att genomföra en revision av kollektivtrafikkontoret den 11 november. Det har kommit inbjudan till Västtrafiks ägarforum samt dialogmöte om regional trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland från Regionen. kommer att ha politisk representation både på ägarforumet och dialogmötet. Trafikplanerare Frida Blomqvist kommer att vara med på dialogmötet.

Claes Jägevall, ordf Rolf Eriksson Kjell Sjölund Peter Lindroth Catrin Hulmarker Marie Lindberg Andersson, ers

Claes Jägevall, ordf Rolf Eriksson Kjell Sjölund Peter Lindroth Catrin Hulmarker Marie Lindberg Andersson, ers SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-02-19 1 Plats och tid Tibro kommun, sammanträdesrum Bonaren kl 14:00-15:15 Beslutande Claes Jägevall, ordf Rolf Eriksson Kjell Sjölund Peter Lindroth Catrin Hulmarker Marie Lindberg

Läs mer

Caroline Johansson, trafikplanerare Kristin Johansson, trafikplanerare

Caroline Johansson, trafikplanerare Kristin Johansson, trafikplanerare Kollektivtrafiknämnden Hjo/Tibro/ 2009-12-08 1 Plats och tid Sammanträdesrum Bonaren 14:00-16:00 Beslutande Claes Jägevall, ordf Anne-Marie Wahlström Catrin Hulmarker Pierre Rydén Kjell Sjölund Övriga

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

1(24) 2015-05-13. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Peter Rosholm (S) Peter Rosholm (S) Emma Isfeldt (S) Christer Johansson (M)

1(24) 2015-05-13. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Peter Rosholm (S) Peter Rosholm (S) Emma Isfeldt (S) Christer Johansson (M) 1(24) Plats och tid Onsdagen den 13 maj, klockan 8.00-12.00 Ordförande ande Övriga närvarande Tjänstemän Tid och plats för justering Peter Rosholm (S) Peter Rosholm (S) Emma Isfeldt (S) Christer Johansson

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09 Datum: Onsdagen den 9 oktober 2013 Tid: Kl 08.00-12.05 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 10 oktober, klockan 16.00. Paragrafer: 90-107 Utses att justera: Peder Engdahl

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-06-13 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-06-13 1(10) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-06-13 1(10) Innehållsförteckning Motion angående öppettider och bemanning i Skövde kommuns förskolor... 3 Motion om gång- och cykelvägar i Ryd och vidare mot Stallsiken/Trädgårdsstaden

Läs mer

Mattias Franzén (M) Mattias Franzén (M) ANSLAG/BEVIS 2012-06-05 2012-06-26. Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsförvaltningen

Mattias Franzén (M) Mattias Franzén (M) ANSLAG/BEVIS 2012-06-05 2012-06-26. Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[10] Plats och tid Kommunalhuset plan 2, konferensrum 2:2, kl 19:00 20:30 ande Serkan Köse (S) ordförande Karin Pilsäter (FP) Bo Olsson (MP) Lars Robin (M) Arzu Alan (S) Mattias

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Två Skyttlar, Örby klockan 09:00 Beslutande S Peter Rosholm, Västra Götalandsregionen M Madeleine Ekman-Boldizar, Västra Götalandsregionen MP S C Ingegerd Borg-Saviharju,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2015-09-02

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2015-09-02 Plats och tid Sessionssalen, Gamla kommunhuset, kl 09.00 12.00, 13.30 15.00 Beslutande Ledamöter Elisabet Edlund (S), ordförande Mira Wedenberg (M), vice ordförande Sirwan Mostafaey (S), ersättare för

Läs mer

ajournering för lunch 12.00 13.00

ajournering för lunch 12.00 13.00 1(50) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 16.20, ajournering för lunch 12.00 13.00 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice

Läs mer

Christer Jonsson, (kd), ordförande Birgita Sigfridsson, (c)

Christer Jonsson, (kd), ordförande Birgita Sigfridsson, (c) 2013-09-30 1(23) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Forum, Vindeln, måndagen den 30 september 2013, kl 13.00-16.10, ajournering mellan kl 14.30-14.35, 15.05-15.15 och kl 15.30-15.40. Christer Jonsson,

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S)

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S) 2014-11-10 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Vindeln, Stora sammanträdesrummet, den 10 november år 2014. kl. 8.00-12.00 Beslutande Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232

Läs mer

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Antal: Utsändningsdag: 2014 V 34 Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Kommunstyrelsen Tisdag 19 Augusti Kommunstyrelsen kallas till sammanträde tisdagen den 19 augusti 2014, klockan 8.15, i sammanträdesrum

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsen

Föredragningslista Kommunstyrelsen Föredragningslista Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 22 februari 2005, kl. 10.00 16.45. Ajournering kl 12.10 13.00! Föredragande Ärenden Upprop

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

TRAFIKNÄMNDEN. Kallelse Utskriftsdatum: 2015-03-06. Kosta Boda Art Hotel

TRAFIKNÄMNDEN. Kallelse Utskriftsdatum: 2015-03-06. Kosta Boda Art Hotel Kallelse Utskriftsdatum: 2015-03-06 TRAFIKNÄMNDEN Tid torsdag 12 mars 2015 09:00 Plats Kallade Kosta Boda Art Hotel Ordinarie ledamöter Peter Freij (S), ordförande Helena Lagstrand (V), vice ordförande

Läs mer

Anna-Karin Hidemyr Ekonom 99-107 Pauline du Puy Personalsekreterare 99-107. Repr. Lärarnas riksförbund ANSLAG/BEVIS

Anna-Karin Hidemyr Ekonom 99-107 Pauline du Puy Personalsekreterare 99-107. Repr. Lärarnas riksförbund ANSLAG/BEVIS Barn- och utbildningsnämnden 2011-12-13 1 (23) Plats och tid Ruders Egendom, Tibro, kl 18.00-21.15 Beslutande Kenth Wengholm (M) Hans Dahm (S) Ann Ohlsson (FP) Ann Hall Gustafsson (C) Annika Singleton

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Förvaltningshuset, Björken, kl 13.00 17.10 Beslutande Hans Dahlström, ordförande (s) Ingegerd Lagercrantz (s) Kerstin Jonsson (s) Mariann Karlsson (v) Karin Helmersson

Läs mer

Junaid Chaundhry (S) tj er

Junaid Chaundhry (S) tj er SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[16] Plats och tid Kommunalhuset, plan 2, kl 18:30 20:30 Beslutande Tuva Lund (S), ordförande Kerstin Amelin (V) Maria Trygg (S) Lars Schou (S) Carl Baker (M) Eva Martin (MP) Kerstin

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2001-05-30

KOMMUNSTYRELSEN 2001-05-30 KOMMUNSTYRELSEN 2001-05-30 1 Avskrivning av skuld 2 Hemställan om övertagande av lån 3 Revisionsrapport, intern kontroll 4 Inköp av vattentankar 5 Överklagan färdtjänstbeslut 6 Verksamhetsuppföljning per

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 142-152. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 142-152. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 17 december 2014 1(17) Plats och tid: Ferlinrummet, Barn- och utbildningsförvaltningen kl. 13.30-17.20 Ajournering kl. 15.23-15.53, 16.45-17.05 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf

Läs mer

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 Socialnämnden Plats och tid Tekniska kontoret 08:15-15:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Åsa Karlsson (S), vice ordförande Iosif Karambotis (S) Anna Lundström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2006-10-10 1

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2006-10-10 1 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden 2006-10-10 1 Plats och tid Stadshuset Ovalen, tisdag den 10 oktober 2006, kl 09.30-14.30 Beslutande Ann-Katrin Sämfors (s), ordförande Anders

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-10-31 30 Sida Ks Dnr 266/2011 170 Remiss Länsstyrelsens plan för övertagande av kommunal räddningstjänst Arbetsutskottets beslut Förslag till

Läs mer

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Myndighetsnämnden för teknik och miljö 2008-12-09 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2,

Läs mer

Socialnämndens arbetsformer

Socialnämndens arbetsformer Revisionsrapport Socialnämndens arbetsformer Anneth Nyqvist Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1 Bakgrund 2.2 Revisionskriterier 2.3 Avgränsning 2.4 Granskningsmetod

Läs mer

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C)

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C) Plats och tid Kulturchefens kontor, kl 15.00-16.30 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith

Läs mer

PROTOKOLL Nr 2/2014 1 (7) Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg 2014-02-17. Tid 2014-02-17. K 20, Skövde

PROTOKOLL Nr 2/2014 1 (7) Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg 2014-02-17. Tid 2014-02-17. K 20, Skövde PROTOKOLL Nr 2/2014 1 (7) Sammanträde Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg Tid Plats Närvarande K 20, Skövde Torgny Andersson Försäkringskassan ordförande Linnéa Hultmark Västra Götalandsregionen Kjell

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl. 10.00 15.30. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer