Begäran om revidering av riktlinjer för Göteborgsförslag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Begäran om revidering av riktlinjer för Göteborgsförslag"

Transkript

1 Stadsledningskontoret Tjänsteutlåtande Utfärdat Diarienummer 1473/18 Handläggare Helena Österlind Telefon: E-post: Begäran om revidering av riktlinjer för Göteborgsförslag Förslag till beslut I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: Nämnden för konsument- och medborgarservice får i uppdrag att återkomma med ett förslag på reviderade riktlinjer för Göteborgsförslaget. Sammanfattning Nämnden för konsument och medborgarservice beslutade den 25 september 2018, 79, att tillskriva kommunstyrelsen med en begäran om en revidering av de gällande riktlinjerna för Göteborgsförslaget. Anledningen till begäraran är den utvärderingen nämnden genomfört 2018, i enlighet med beslut i kommunstyrelsen den 25 maj Utvärderingen visar, bland annat, behov av tydligare regler för intern hantering samt en större samsyn kring hur nämnder och förvaltningar ska hantera förslagen. Stadsledningskontoret stöder nämndens begäran och bedömer att tydligare riktlinjer, tillsammans med stadenövergripande anvisningar, bör tas fram av nämnden för konsument och medborgarservice för att säkerställa en likvärdig och effektiv hantering av Göteborgsförslagen i stadens alla nämnder och bolag. Ekonomiska konsekvenser En tydligare reglering av hur Göteborgsförslaget ska hanteras av nämnder och styrelse bedöms effektivisera processen. I övrigt har stadsledningskontoret inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. Barnperspektivet Rätten att lämna Göteborgsförslag innefattar även barn. En tydligare reglering av hur förslagen ska hanteras av nämnder och styrelser bedöms stärka även barnens möjlighet till att uttrycka sin mening och få den respekterad. Mångfaldsperspektivet Stadsledningskontoret bedömer att ett tydligare regelverk kring hanteringen av Göteborgsförslaget i staden gynnar samtliga förslagsställare. Jämställdhetsperspektivet Stadsledningskontoret bedömer att ett tydligare regelverk kring hanteringen av Göteborgsförslaget i staden gynnar samtliga förslagsställare. Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 1 (4)

2 Miljöperspektivet Stadsledningskontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. Omvärldsperspektivet Att digitalt kunna påverka de kommunala beslutsprocesserna är ett utvecklingsområde för de flesta av Sveriges kommuner och utvecklas även internationellt genom olika verktyg. Ett 40-tal kommuner i Sverige har infört möjligheter att lämna e-förslag, däribland Malmö, Västerås och Karlstad. Inför en revidering av regelverk för Göteborgsförslaget är det viktigt att ta in erfarenheter från andra kommuner. Bilagor 1. Nämnden för konsument och medborgarservice protokollsutdrag, Tjänsteutlåtande från nämnden för konsument och medborgarservice, utfärdat Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 2 (4)

3 Ärendet Nämnden för konsument- och medborgarservice beslutade den 25 september 2018, 79, att tillskriva kommunstyrelsen om en revidering av de gällande riktlinjerna för Göteborgsförslaget. Stadsledningskontoret bedömer att en revidering av regelverket är nödvändig för att säkerställa effektivitet och likvärdighet och föreslår att kommunstyrelsen ger nämnden för Konsument- och medborgarservice ett igångsättningsbeslut. Det reviderade regelverket ska sedan lämnas till kommunfullmäktige för antagande. Beskrivning av ärendet Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade om riktlinjer för Göteborgsförslaget den 25 maj Ansvaret för införandet av och handläggning lades på nämnden för Konsument- och medborgarservice och sedan januari 2017 har Göteborgsförslaget varit ett verktyg för invånare, besökare och företagare att påverka utvecklingen i staden. I samband med antagande av riktlinjer uppdrogs åt Konsument- och medborgarservice att utvärdera Göteborgsförslaget när det varit i bruk ett år. En utvärdering genomfördes våren 2018 tillsammans med förslagsställare, tjänstemän och förtroendevalda i staden. I tjänsteutlåtande från Konsument- och medborgarservice redogörs för de centrala dragen i utvärderingen. Utvärderingen visar på ett behov av tydligare styrning för intern hantering av förslagen samt en större samsyn kring hur nämnder och förvaltningar ska hantera förslagen. Nämnden för konsument och medborgarservice har den 25 september 2018 beslutat att tillskriva kommunstyrelsen med en begäran om att uppdatera riktlinjerna för Göteborgsförslaget. Om Göteborgsförslaget Göteborgsförslaget är Göteborgs stads namn på det som vanligtvis kallas e-förslag. Det är ett verktyg för att utveckla den lokala demokratin och ett sätt att förbättra medborgarnas inflytande och delaktighet i staden. Göteborgsförslaget innebär att medborgarna, boende, besökare och företagare kan lämna förslag på hur staden kan utvecklas till stadens politiker genom ett digitalt system. Förslaget läggs ut på kommunens webbplats och görs då tillgängligt för en bred allmänhet så att andra kan ansluta sig och visa sitt stöd genom att signera förslaget. Förslagen ger också de förtroendevalda en ökad kunskap och förståelse om vad som engagerar allmänheten. Göteborgsförslaget administreras och modereras av nämnden för konsument och medborgarservice som har ansvar att vidarebefordra förslagen till berörd nämnd/styrelse i det fall förslaget uppnår 200 röster inom tre månader. Då övergår ansvaret för hantering av förslaget till respektive mottagare. Nuvarande riktlinjer Nuvarande riktlinjer för Göteborgsförslaget arbetades fram av stadsledningskontoret och antogs den 25 maj 2016 av kommunstyrelsen och redovisas i bilaga 2. Enligt Göteborgs stads riktlinje för styrande dokument är riktlinjer av reglerande karaktär ska visa hur uppgifter ska utföras men lämnar visst utrymme för verksamheten att själva utforma detaljerna i arbetet. Riktlinjer ska reglera handlandet i den befintliga Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 3 (4)

4 verksamheten så att den bedrivs effektivt, rättssäkert och med kvalitet och även säkrar en likvärdig och icke-diskriminerande verksamhet. Utvärderingen av första året med Göteborgsförslaget visar att det finns behov av tydligare riktlinjer för att säkerställa att förslagsställarna får en likvärdig service samt att hanteringen av förslagen sker effektivt och rättssäkert. Utvärderingen visar även att det finns behov av en gemensam anvisning som beskriver på vilket sätt Göteborgsförslagen ska hanteras och innehåller konkret vägledning om hur förvaltningar och bolag ska genomföra handläggningen. Förslag på anvisning bör tas fram av nämnden för konsument och medborgarservice, tillsammans med Stadsledningskontoret och en referensgrupp av övriga förvaltningar, och sedan beslutas av respektive nämnd. Stadsledningskontorets bedömning Stadsledningskontoret bedömer, liksom nämnden för konsument och medborgarservice, att riktlinjerna för göteborgsförslaget behöver revideras för att säkerställa en tydligare hantering i staden. Det är av stor vikt att stadens demokratiska verktyg hanteras effektivt och med likvärdiga förutsättningar för alla förslagsställare. Nämnden för konsument och medborgarservice har sedan beslutet om att införa e-förslag ansvarat för hantering, moderering och utvärdering. Det bedöms således rimligt att nämnden, utifrån den samlade kompetensen om verktyget och dess effekter, får i uppdrag att revidera riktlinjerna. Revideringen bör utgå från resultatet i utvärderingen och göras i samverkan med stadsledningskontoret. Syftet med revideringen och tillkommande anvisning ska vara att tydliggöra styrningen av Göteborgsförslaget och skapa större samsyn i stadens alla nämnder och bolag för att på så sätt utveckla medborgares möjligheter att vara delaktiga i stadens beslutsprocesser. Helena Österlind Helena Mehner Demokratistrateg Kommunikationsdirektör Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 4 (4)

5 Riktlinjer e-förslag Riktlinjer e-förslag för Göteborgs stad Beslutades av kommunstyrelsen Inledning Denna riktlinje syftar till att konkretisera hur e-förslag och processen runt detta ska hanteras i Göteborgs Stad. Riktlinjen vänder sig även till de som kan tänkas lägga ett E-förslag för att tydliggöra vad de kan göra och förvänta sig. 2. Omfattning Riktlinjen omfattar e-förslag och hur dessa ska hanteras i Göteborgs Stad. 2.1 Bakgrund Kommunfullmäktige behandlade , ärendet Fördjupa demokratin genom att öka medborgarnas möjligheter till inflytande, starkare inflytande för stadsdelsnämnderna i stadsplaneringen samt förslag på e-demokratilösningar. Som en del av demokratibeslutet slogs det fast att Göteborgs Stad ska införa e-förslag. 2.2 Riktlinjerna Ett e-förslag är en idé eller ett förslag från medborgarna till stadens politiker. Förslaget läggs ut på kommunens hemsida där andra kan föra dialog om det och stödja förslaget genom att skriva under det. Syfte E-förslag är en metod för att utveckla medborgardialogen och ett steg i arbetet att förbättra medborgarnas möjlighet till inflytande och delaktighet i kommunen. E-förslag är också ett verktyg för demokratiutveckling. Förslagen ger de förtroendevalda ökad kunskap om och förståelse för vad som engagerar allmänheten. Vem får lämna förslag? Alla som är intresserade av Göteborgs Stads utveckling får lämna e-förslag, såväl medborgare i Göteborgs kommun som andra. Det finns ingen åldersbegränsning vilket innebär att barn och ungdomar också kan skicka in och skriva under förslag. Det enda som krävs är att man loggar in via ett konto där man är registrerad med namn och kontaktuppgifter. Juridiska personer såsom företag, ideella organisationer och föreningar kan inte lämna e-förslag. Lämna ett e-förslag För att underlätta så att förslagen blir enkla och tydliga finns det en mall med färdiga rubriker. Detta för att säkerställa att det ser liknande ut och att det viktigaste finns med. I övrigt är det upp till förslagsställaren att utforma förslagen.

6 Riktlinjer e-förslag Publicering Innan förslagen publiceras kommer de att granskas av en moderator. Förslag som bryter mot lagen, kommunens policy eller inte berör kommunens verksamhet kommer inte att publiceras. Godkända e-förslag publiceras och alla förslagsställare samt berörd nämnd informeras. Från det att förslagsställaren lagt sitt förslag ska det skyndsamt publiceras. Om det tar längre tid till publicering än två veckor ska förslagsställaren kontaktas och få en återkoppling om vad som händer med dennes förslag. Digitalt E-förslag kan enbart lämnas in digitalt, inte via papper. För de som ej har tillgång till digitala verktyg finns det en möjlighet att gå till stadens medborgarkontor. På medborgarkontoren kan man få hjälp att lägga in sitt förslag digitalt. Stöd ett e-förslag När förslaget är publicerat ligger det aktivt för dialog och underskrifter i 90 dagar. Därefter arkiveras alla förslag i ett sökbart arkiv. Det krävs en inloggning via ett konto där man är registrerad med namn och kontaktuppgifter för att kunna skriva under ett förslag. Det ska också finnas en möjlighet att ta tillbaka sin underskrift inom de 90 dagarna förslaget ligger aktivt. Detta kräver att man loggar in via samma konto som när man skrev under. Om minst 200 personer skriver under ett förslag under den aktiva perioden på 90 dagar tas ärendet upp i enlighet med nedanstående. E-förslag som får 200 eller fler underskrifter Om ett e-förslag fått 200 eller fler underskrifter när förslaget blir inaktivt (när 90 dagar passerat) så kommer det skickas vidare för handläggning till berörd nämnd som ett informationsärende. Budgetpåverkande förslag hanteras i ordinarie budgetprocess. Förslaget ska behandlas skyndsamt, på nästa möjliga nämndsammanträde. Återkoppling Nämnden för konsument- och medborgarservice har i uppdrag att återkoppla till förslagsställaren efter de 90 dagarna om hur förslaget vidare hanteras. Om förslaget går vidare till annan nämnd, övertas ansvaret för den fortsatt återkopplingen av denna nämnd. Kommunfullmäktige Två gånger per år redovisas aktuella e-förslag till kommunfullmäktige. Länk till kommunfullmäktiges beslut 2014 Länk till kommunstyrelsens beslut 2016, inkl Riktlinjer för e-förslag

7 Konsument och medborgarservice Utdrag ur Protokoll Sammanträdesdatum: Begäran revidering av riktlinjer för Göteborgsförslaget 79, N /18 Beslut Nämnden för konsument- och medborgarservice tillskriver kommunstyrelsen att uppdatera riktlinjerna för Göteborgsförslaget i syfte att skapa en tydligare hantering i staden. Handling Förvaltningen har upprättat ett tjänsteutlåtande i rubricerat ärende. Dag för justering Vid protokollet Sekreterare Nicklas Kristiansson Ordförande Caterina Franceschi Justerande Björn Jedvert Göteborgs Stad [Konsument och medborgarservice], protokollsutdrag 1 (1)

8 Konsument- och medborgarservice Tjänsteutlåtande Utfärdat Diarienummer N /18 Handläggare Stefan Lydén Telefon: E-post: Begäran revidering av riktlinjer för Göteborgsförslaget Förslag till beslut Nämnden för konsument- och medborgarservice tillskriver kommunstyrelsen att uppdatera riktlinjerna för Göteborgsförslaget i syfte att skapa en tydligare hantering i staden. Sammanfattning Förvaltningen för konsument- och medborgarservice har utvärderat Göteborgsförslaget. Utvärderingen visar, bland annat, behov av tydligare regler för intern hantering samt en större samsyn kring hur nämnder och förvaltningar ska hantera förslagen. För att detta ska kunna ske behöver nämnden för konsument- och medborgarservice tillskriva Kommunstyrelsen om att revidera de gällande riktlinjerna. Ekonomiska konsekvenser Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. Barnperspektivet Alla som vill kan lämna in ett göteborgsförslag. Det finns inte någon övre eller undre åldersgräns för att lämna förslag. Huvudsaken är att förslaget handlar om hur det är möjligt att utveckla Göteborg. Detta betyder att även unga personer och barn kan lämna förslag till kommunen. Jämställdhetsperspektivet Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. Omvärldsperspektivet Motsvarigheter till Göteborgsförslaget finns i ett 40-tal andra kommuner och landsting. Ibland kallas verktyget för initiativ och andra gånger för e-förslag. Mångfaldsperspektivet Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. Miljöperspektivet Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. Göteborgs Stad [Konsument och medborgarservice], tjänsteutlåtande 1 (3)

9 Ärendet Förvaltningen för konsument- och medborgarservice har i uppdrag att utvärdera Göteborgsförslaget. En utvärdering har genomförts som visar på behov av tydligare regler för intern hantering av förslagen samt en större samsyn kring hur nämnder och förvaltningar ska hantera förslagen. För att detta ska kunna ske behöver nämnden för konsument- och medborgarservice tillskriva Kommunstyrelsen om att revidera de gällande riktlinjerna. Beskrivning av ärendet 2014 behandlade Kommunfullmäktige ärendet Fördjupa demokratin genom att öka medborgarnas möjligheter till inflytande, starkare inflytande för stadsdelsnämnderna i stadsplaneringen samt förslag på e-demokratilösningar. Som en del av beslutet slogs det fast att Göteborgs Stad ska införa e-förslag, och sedan januari 2017 har det digitala verktyget Göteborgsförslaget varit i bruk. Ett Göteborgsförslag är en idé eller ett förslag från medborgarna till stadens förtroendevalda. Förslaget läggs ut på hemsidan där andra kan föra dialog och stödja förslaget genom att skriva under (signera) det. Göteborgsförslaget är en metod för att utveckla medborgardialogen och ett steg i arbetet att förbättra medborgarnas möjlighet till inflytande och delaktighet i kommunen. Göteborgsförslaget är också ett verktyg för demokratiutveckling. Förslagen ger de förtroendevalda ökad kunskap om och förståelse för vad som engagerar allmänheten. Konsument- och medborgarservice har ett uppdrag att utvärdera verktyget och ta reda på hur det har använts och fungerat under den första tiden. I linje med detta utreds vad som skulle behöva utvecklas både utifrån erfarenheten av de som lämnat förslag, men också utifrån hur tjänstepersoner och förtroendevalda har upplevt att det varit att hantera och besluta kring de förslag som kommit in. Utvärderingens innehåll Metod Utvärderingen av Göteborgsförslaget har genomförts av företaget Scandinfo som utfört djupintervjuer av förtroendevalda och tjänstepersoner inom kommunen. Utöver detta har en digital enkät skickats ut till de medborgare som under 2017 lämnat förslag på Göteborgsförslagets webbsida och där uppgett en e-postadress. Nedan redovisas de stora dragen för utvärderingens innehåll. Resultat Grundtanken med Göteborgsförslaget, att medborgarna ska kunna vara mer delaktiga kring vad som bör utvecklas i Göteborg och ges en möjlighet till att kunna påverka politiken, ses som positiv både bland förtroendevalda och tjänstepersoner. Göteborgs Stad [Konsument och medborgarservice], tjänsteutlåtande 2 (3)

10 De förtroendevalda menar att även förslag som inte går vidare genererar nya idéer och tankar som kanske inte hade kommit fram annars. Svarande tjänstepersoner upplever att det saknas samsyn kring hur förslagen ska hanteras, vilket kan göra det svårhanterligt och tidskrävande. Det upplevs vidare att förslagen bollas fram och tillbaka mellan nämnder/förvaltningar och konsument- och medborgarservice (KoM) för att man inte är klar över vem som är mottagare. En del av förslagslämnarna uppger att man fått vänta länge innan de får besked om vilket beslut som tagits kring deras förslag vilket innebär en risk för att medborgarna/förslagslämnarna blir missnöjda och får en misstro mot politiken och staden. Medborgarna/användarna efterfrågar lite tydligare regler kring vilken typ av förslag som kan lämnas samt ett tydliggörande kring hur processen ser ut avseende hantering av de förslag som kommer in. När det kommer till sådana Göteborgsförslag som rör hela staden uppger svarande tjänstepersoner ett behov av större tydlighet kring vilka nämnder och styrelser som ska hantera dessa förslag och hur det ska gå till. Förvaltningens/bolagets bedömning Förvaltningen bedömer att riktlinjerna för Göteborgsförslaget behöver revideras. En uppdatering i enlighet med de slutsatser som görs i utvärderingen av Göteborgsförslaget kommer att medföra en tydligare hantering inom staden. Det är ett steg i arbetet med att förbättra medborgarnas möjligheter till inflytande och delaktighet i kommunen. I enlighet med ovanstående behöver därför nämnden för konsument- och medborgarservice tillskriva kommunstyrelsen om att revidera riktlinjerna. Rigmor von Zweigbergk Stina Hall Hellqvist Förvaltningsdirektör Avdelningschef kommunikation och demokrati Göteborgs Stad [Konsument och medborgarservice], tjänsteutlåtande 3 (3)

Tjänsteutlåtande Utfärdat Diarienummer 0993/12 Repronummer 256/15

Tjänsteutlåtande Utfärdat Diarienummer 0993/12 Repronummer 256/15 Tjänsteutlåtande Utfärdat 2015-10-01 Diarienummer 0993/12 Repronummer 256/15 Kommunikation/Demokrati Klas Forsberg Telefon 031-3680618 E-post: klas.forsberg@stadshuset.goteborg.se Riktlinjer e-förslag

Läs mer

Revidering av Göteborgs stads program för e-samhälle

Revidering av Göteborgs stads program för e-samhälle Stadsledningskontoret Tjänsteutlåtande Utfärdat 2018-06-29 Diarienummer 1047/18 Handläggare Stefan Granlund Telefon:031-368 04 85 E-post: stefan.granlund@stadshuset.goteborg.se Revidering av Göteborgs

Läs mer

Införande av e-förslag samt avskaffande av medborgarförslag

Införande av e-förslag samt avskaffande av medborgarförslag 1(2) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdatum: 2017-05-02 97 Införande av e-förslag samt avskaffande av medborgarförslag Dnr 2016-000415 Beslut Kommunstyrelsen beslutar att kommunfullmäktiges presidium

Läs mer

Central momsfunktion - överföring av momsredovisning från kommunstyrelsen till nämnden för intraservice

Central momsfunktion - överföring av momsredovisning från kommunstyrelsen till nämnden för intraservice Stadsledningskontoret Tjänsteutlåtande Utfärdat 2018-02-15 Diarienummer 1380/16 Handläggare Magnus Borelius, Ywonne Bergkvist Telefon: 031-3680023, 031-3680362 E-post: fornamn.efternamn@forvaltning.goteborg.se

Läs mer

Riktlinjer för digitalt medborgarförslag för Ängelholms kommun

Riktlinjer för digitalt medborgarförslag för Ängelholms kommun Riktlinjer för digitalt medborgarförslag för Ängelholms kommun 2019-2022 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för digitalt medborgarförslag Riktlinjer 2019-04-29 Kommunfullmäktige

Läs mer

16. E-förslag uppföljning och utvärdering

16. E-förslag uppföljning och utvärdering SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2019-06-17 26 (32) Ks 160 16. E-förslag uppföljning och utvärdering Dnr 2014/374-109 Kommunfullmäktige fattade 2016-09-26, 150 beslut om att införa e-förslag och

Läs mer

Handling 2018 nr 221. Redovisning av inkomna Göteborgsförslag. Till Göteborgs kommunfullmäktige

Handling 2018 nr 221. Redovisning av inkomna Göteborgsförslag. Till Göteborgs kommunfullmäktige Handling 2018 nr 221 Redovisning av inkomna Göteborgsförslag Till Göteborgs kommunfullmäktige s förslag tillstyrker stadsledningskontorets förslag i tjänsteutlåtande den 16 november 2018 och föreslår att

Läs mer

Yrkande om handlingsplan för särskilt begåvade barn

Yrkande om handlingsplan för särskilt begåvade barn Yrkande V Kommunstyrelsen 2018-08-22 Ärende 2.2.21 Yrkande om handlingsplan för särskilt begåvade barn Utbildningsnämnden har begärt igångsättningsbeslut för ta fram en handlingsplan för särskilt begåvade

Läs mer

Anneli Hulthén Jonas Andrén

Anneli Hulthén Jonas Andrén Ersätter tidigare utsänd handling Handling 2015 nr 221 Kommunikationsprogram för Göteborgs Stad Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets

Läs mer

Program för medborgardialog Mandatperioden Fastställt av kommunfullmäktige

Program för medborgardialog Mandatperioden Fastställt av kommunfullmäktige Program för medborgardialog Mandatperioden 2014 2018 Fastställt av kommunfullmäktige 2016-01-28 Tyresö kommun / 2015-12-14 2 (14) Tyresö kommun / 2015-08-12 3 (14) Innehållsförteckning 1 Medborgarnas delaktighet

Läs mer

Riktlinje för medborgardialog

Riktlinje för medborgardialog KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Palmquist Teresa Fällman Therese Datum 2017-05-12 Diarienummer KSN-2017-0239 Kommunstyrelsen Riktlinje för medborgardialog Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås

Läs mer

Yttrande V, S, MP Kommunstyrelsen Ärende 1.1

Yttrande V, S, MP Kommunstyrelsen Ärende 1.1 Yttrande V, S, MP Kommunstyrelsen 2018-04-11 Ärende 1.1 Yttrande om Plan för uppföljning av utförare i konkurrensutsatt verksamhet enligt LOV år 2018 2019 I och med införande av valfrihetssystem enligt

Läs mer

Göteborgs Stads anvisning för garantibelopp i bostad med särskild service enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Göteborgs Stads anvisning för garantibelopp i bostad med särskild service enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Stadsledningskontoret Tjänsteutlåtande Utfärdat 2018-05-23 Diarienummer 1032/18 Handläggare Lars Eriksson Telefon: 031-3680324 E-post: lars.eriksson@stadshuset.goteborg.se Göteborgs Stads anvisning för

Läs mer

POLICY. Policy för medborgardialog

POLICY. Policy för medborgardialog POLICY Policy för medborgardialog Typ av styrdokument Policy Beslutsinstans Kommunfullmäktige Fastställd 2017-06-26 Diarienummer KS 2016/509 101 Giltighetstid Från och med den 15 juli 2017 och tillsvidare

Läs mer

Göteborgs Stads riktlinjer mot våld i nära relation

Göteborgs Stads riktlinjer mot våld i nära relation Handling 2016 nr 153 Göteborgs Stads riktlinjer mot våld i nära relation Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag i tjänsteutlåtande

Läs mer

styrdokument i botkyrka kommun

styrdokument i botkyrka kommun styrdokument i botkyrka kommun Riktlinjer för dialogforum Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Diarienummer: KS/2015:201 Dokumentet är beslutat av: Kommunfullmäktige Dokumentet beslutades den:

Läs mer

KF Ärende 6. Införande av E-förslag i Karlskoga kommun

KF Ärende 6. Införande av E-förslag i Karlskoga kommun KF Ärende 6 Införande av E-förslag i Karlskoga kommun Tjänsteskrivelse 1(2) KS 2018-00299 Kommunstyrelsens ledningskontor Handläggare Anette Jonson Införande av e-förslag i Karlskoga kommun Sammanfattning

Läs mer

RIKTLINJER för e-förslag

RIKTLINJER för e-förslag RIKTLINJER för e-förslag Kommunfullmäktige beslutade den 31 oktober 2016 att införa e-förslag i Eslövs kommun från och med den 1 januari 2017. Dokumentet Riktlinjer för hantering av e-förslag.docx är antaget

Läs mer

Riktlinjer för styrande och stödjande dokument i Strängnäs kommun

Riktlinjer för styrande och stödjande dokument i Strängnäs kommun KS 14:1 TJÄNSTEUTLÅTANDE Stabsavdelningen Dnr KS/2015:395-003 2015-10-05 1/2 Handläggare Maria Eriksson Tel. 0152-291 78 Kommunstyrelsen r för styrande och stödjande dokument i Strängnäs kommun Förslag

Läs mer

7. Införande av e-förslag i Västerviks kommun samt avskaffande av medborgarförslag Dnr 2014/

7. Införande av e-förslag i Västerviks kommun samt avskaffande av medborgarförslag Dnr 2014/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 13 (50) 2016-09-26 Kf Ks 297 7. Införande av e-förslag i Västerviks kommun samt avskaffande av medborgarförslag Dnr 2014/374-109 Kommunfullmäktiges presidium har

Läs mer

Ägardirektiv för Göteborgs Stads Upphandlingsbolag

Ägardirektiv för Göteborgs Stads Upphandlingsbolag Handling 2017 nr 110 Ägardirektiv för Göteborgs Stads Upphandlingsbolag Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag i tjänsteutlåtande

Läs mer

STYRDOKUMENT Riktlinjer för medborgardialog och delaktighet

STYRDOKUMENT Riktlinjer för medborgardialog och delaktighet Kommunstyrelsen 1 (5) STYRDOKUMENT Riktlinjer för medborgardialog och delaktighet Beslutad när Beslutad av Diarienummer Kommunfullmäktige KSKF/2017:725 Ersätter Gäller för Samtliga nämnder och följande

Läs mer

Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5), svar på remiss

Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5), svar på remiss Kyrkogårdsförvaltningen staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-04-27 Handläggare Karin Söderling Telefon: 08 508 30121 Till KN 2016-05-17 Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5), svar på remiss Förvaltningens

Läs mer

STYRDOKUMENT Riktlinjer för medborgardialog

STYRDOKUMENT Riktlinjer för medborgardialog Kommunstyrelsen 1 (5) STYRDOKUMENT Riktlinjer för medborgardialog Beslutad när 2018-09-27 165 Beslutad av Diarienummer Kommunfullmäktige KSKF/2017:725 Ersätter --- Gäller för Samtliga nämnder och följande

Läs mer

Fusion av AB Gothenburg European Office och Göteborgs Stadshus AB. Ann-Sofie Hermansson Lina Isaksson

Fusion av AB Gothenburg European Office och Göteborgs Stadshus AB. Ann-Sofie Hermansson Lina Isaksson Handling 2017 nr 82 Fusion av AB Gothenburg European Office och Göteborgs Stadshus AB Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag

Läs mer

Policy för medborgardialog

Policy för medborgardialog Policy för medborgardialog Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-23 53 U N D E R R U B R I K Policy för medborgardialog Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se

Läs mer

Ulf Kamne Lina Isaksson

Ulf Kamne Lina Isaksson Handling 2017 nr 5 Förslag till reviderat och uppdaterat reglemente rörande fasta arvoden i Göteborgs Stads inköp och upphandlingsnämnd Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen

Läs mer

Strategi för medborgardialog

Strategi för medborgardialog Strategi för medborgardialog Krokoms kommuns styrdokument STRATEGI avgörande vägval för att nå målen PROGRAM verksamheter och metoder i riktning mot målen PLAN aktiviteter, tidsram och ansvar POLICY Krokoms

Läs mer

Diarienummer KS2016/55. Datum » POLICY. Sandvikens Kommuns. Strategi för Medborgardialog

Diarienummer KS2016/55. Datum » POLICY. Sandvikens Kommuns. Strategi för Medborgardialog KS2016/55» POLICY Sandvikens Kommuns Strategi för Medborgardialog Styrdokumentets data Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum och paragraf: 2017-06-12 113 : Giltighetstid: Dokumentansvarig: För revidering

Läs mer

Policy för medborgardialog för Ängelholms kommun

Policy för medborgardialog för Ängelholms kommun Policy för medborgardialog för Ängelholms kommun 2017-2019 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Policy Kommunfullmäktige Dokumentansvarig Diarienummer Senast reviderad Giltig till

Läs mer

Tidplan för uppföljningsprocessen 2019

Tidplan för uppföljningsprocessen 2019 Stadsledningskontoret Tjänsteutlåtande Utfärdat 2018-08-23 Diarienummer 0106/18 Handläggare Anders Roswall Telefon: 031-3680052 E-post: anders.roswall@stadshuset.goteborg.se Tidplan för uppföljningsprocessen

Läs mer

Remiss av förslag - Riktlinjer för medborgardialog och delaktighet

Remiss av förslag - Riktlinjer för medborgardialog och delaktighet Kommunstyrelsen 2018-02-15 Kommunledningskontoret Kommunikation och delaktighet KSKF/2017:725 Isabel Jansson 016-710 18 44 1 (3) Kommunstyrelsen Remiss av förslag - Riktlinjer för medborgardialog och delaktighet

Läs mer

Förslag till ägardirektiv för Business Region Göteborg AB

Förslag till ägardirektiv för Business Region Göteborg AB Bilaga E Styrelsen 1 Diarienummer: 0065/17 Handläggare: Peter Berggren Tel: 031-368 54 56 E-post: peter.berggren@gshab.goteborg.se Förslag till ägardirektiv för Business Region Göteborg AB Förslag till

Läs mer

Datum IT-policy, riktlinjer för styrning av IT i Uppsala kommun samt revidering av anvisningar för säkerhetsarbetet i Uppsala kommun

Datum IT-policy, riktlinjer för styrning av IT i Uppsala kommun samt revidering av anvisningar för säkerhetsarbetet i Uppsala kommun KS 5 23 MAJ 2012 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Dahlström Anders Datum 2012-05-09 Diarienummer KSN-2012-0673 Kommunstyrelsen IT-policy, riktlinjer för styrning av IT i Uppsala kommun samt revidering

Läs mer

Verksamhetsområde för Göteborgs Stads allmänna vattentjänster; vatten, spillvatten och dagvatten Ulf Kamne Malin Hagenklev

Verksamhetsområde för Göteborgs Stads allmänna vattentjänster; vatten, spillvatten och dagvatten Ulf Kamne Malin Hagenklev Handling 2015 nr 87 Verksamhetsområde för Göteborgs Stads allmänna vattentjänster; vatten, spillvatten och dagvatten 2015 Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen tillstyrker

Läs mer

Medborgardialog. Riktlinjer. Antagen av Kommunstyrelsen Dokumentansvarig i förvaltningen Kanslichef. Kommunstyrelseförvaltningen

Medborgardialog. Riktlinjer. Antagen av Kommunstyrelsen Dokumentansvarig i förvaltningen Kanslichef. Kommunstyrelseförvaltningen Medborgardialog Riktlinjer Dokumenttyp Riktlinjer Giltighetstid fr. o. m. t. o. m. 2017-09-28 - Gäller tills vidare Gäller för målgruppen Kommunstyrelseförvaltningen Miljö- och byggnadsförvaltningen Antagen

Läs mer

Hemställan från Göteborg Energi AB Fusion mellan Ale Energi och Ale Fjärrvärme AB. Ann-Sofie Hermansson Christina Hofmann

Hemställan från Göteborg Energi AB Fusion mellan Ale Energi och Ale Fjärrvärme AB. Ann-Sofie Hermansson Christina Hofmann Handling 2017 nr 37 Hemställan från Göteborg Energi AB Fusion mellan Ale Energi och Ale Fjärrvärme AB Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets

Läs mer

Rapport från Göteborg Energi AB - Energieffektiviseringsuppdraget

Rapport från Göteborg Energi AB - Energieffektiviseringsuppdraget Bilaga J Styrelsen 2016-03-21 1 Diarienummer: 58/2015 Handläggare: Mats Boogh Tel: 031 368 54 55 E-post: mats.boogh@gshab.goteborg.se Rapport från Göteborg Energi AB - Energieffektiviseringsuppdraget Förslag

Läs mer

Demokratiutveckling på Södermalm

Demokratiutveckling på Södermalm Södermalms stadsdelsförvaltning Staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2015-05-25 Handläggare Lotte Lindgren Telefon: 08 508 12 030 Till Södermalms stadsdelsnämnd 2015-06-11 Demokratiutveckling på Södermalm

Läs mer

Medborgarbudget. Förvaltningens förslag till beslut Stadsdelsnämnden godkänner att genomföra en medborgarbudget under 2016/2017 som ett pilotprojekt.

Medborgarbudget. Förvaltningens förslag till beslut Stadsdelsnämnden godkänner att genomföra en medborgarbudget under 2016/2017 som ett pilotprojekt. Sida 1 (5) Revision 1 2016-08-01 Handläggare Inger Cronlund Telefon: 0850803354 Till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd Medborgarbudget Förvaltningens förslag till beslut Stadsdelsnämnden godkänner att genomföra

Läs mer

Sammanträdesdatum Arbetsutskott (1) 88 KS/2015:261. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslås besluta

Sammanträdesdatum Arbetsutskott (1) 88 KS/2015:261. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslås besluta Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2016-05-23 1 (1) Sida 88 KS/2015:261 Svar på medborgarförslag angående digitalt servicekontor inom Mjölby kommun Bakgrund Thorbjörn Andersson

Läs mer

Program för utveckling av Göteborgs Stads service till boende, besökare och företagare

Program för utveckling av Göteborgs Stads service till boende, besökare och företagare 2017-05-17 Program för utveckling av Göteborgs Stads service till boende, besökare och företagare 2017 2020 Beslutad av: Kommunfullmäktige Gäller för: Samtliga nämnder och styrelser Diarienummer: 0100/16

Läs mer

Yrkande (S) (M) (MP) (V) (L) (KD) Kommunstyrelsen Ärende Yrkande angående ägardirektiv för HIGAB AB

Yrkande (S) (M) (MP) (V) (L) (KD) Kommunstyrelsen Ärende Yrkande angående ägardirektiv för HIGAB AB Yrkande (S) (M) (MP) (V) (L) (KD) Kommunstyrelsen 2017-01-25 Ärende 2.1.6 Yrkande angående ägardirektiv för HIGAB AB FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige föreslås besluta Att följande

Läs mer

inrätta ett dialogforum mellan Göteborgs stad och den fristående grundskolan

inrätta ett dialogforum mellan Göteborgs stad och den fristående grundskolan Yrkande S, M, MP, V, L, KD Kommunstyrelsen 2016-10-05 Ärende 2.2.12 Inrätta ett dialogforum mellan Göteborgs stad och den fristående grundskolan FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens föreslås besluta Att

Läs mer

Förslag till föreskrifter och riktlinjer om arkiv- och informationshantering i Göteborgs Stad

Förslag till föreskrifter och riktlinjer om arkiv- och informationshantering i Göteborgs Stad Tjänsteutlåtande Utfärdat 2017-08-24 Diarienummer AN-1858/16 Handläggare: Bodil Fredriksson Telefon: 031-701 50 53 E-post: bodil.fredriksson@arkivnamnden.goteborg.se Förslag till föreskrifter och riktlinjer

Läs mer

m~~~~.jilaga :s 2014/121/1

m~~~~.jilaga :s 2014/121/1 m~~~~.jilaga :s 2014/121/1 2014-05-13 MISSIV KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING MEDBORGARKONTORET SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsen Ink. 2014-05- 1 4 Dlarlenr Opb: MISSIV Riktlinje för

Läs mer

Instruktion för Stockholms stads barnombudsman

Instruktion för Stockholms stads barnombudsman Utlåtande 2015:49 RI+VI (Dnr 105-499/2015) Instruktion för Stockholms stads barnombudsman Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Instruktionen för Stockholms stads barnombudsman

Läs mer

Motion av Björn Tidland (SD) om uppförande av småhus på obebyggda tomter i Utby

Motion av Björn Tidland (SD) om uppförande av småhus på obebyggda tomter i Utby Tjänsteutlåtande Utfärdat 2016-09-26 Diarienummer 0760/16 Stadsutveckling Hedwig Andrén Telefon 031-368 02 33 E-post: hedwig.andren@stadshuset.goteborg.se Motion av Björn Tidland (SD) om uppförande av

Läs mer

Förslag från Färdtjänstnämnden om avgift för färdtjänstresor och färdtjänstens månadskort

Förslag från Färdtjänstnämnden om avgift för färdtjänstresor och färdtjänstens månadskort Tjänsteutlåtande Utfärdat 2015-01-26 Diarienummer 1447/14 Repronummer 10/15 Facknämnder Stadsutveckling Christina Gustafsson Telefon 031-368 04 45 E-post: christina.gustafsson@stadshuset.goteborg.se Förslag

Läs mer

Medborgarförslag, förslagslåda och e-förslag

Medborgarförslag, förslagslåda och e-förslag TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(3) Datum 2015-01-30 Annelie Wiker 0550-85899 Annelie.Wiker@kristinehamn.se Medborgarförslag, förslagslåda och e-förslag Sammanfattning Kristinehamns kommun startade upp projekt

Läs mer

Nytt ägardirektiv för Higab AB

Nytt ägardirektiv för Higab AB Bilaga J Styrelsen 2016-06-13 1 Diarienummer: 0055/16 Handläggare: Andreja Sarcevic Tel: 031-368 54 61 E-post: andreja.sarcevic@gshab.goteborg.se Nytt ägardirektiv för Higab AB Förslag till beslut i styrelsen

Läs mer

Handlingsplan för arbetet med barnkonventionen i Kristianstads kommun Antagen av Kommunstyrelsen

Handlingsplan för arbetet med barnkonventionen i Kristianstads kommun Antagen av Kommunstyrelsen Handlingsplan för arbetet med barnkonventionen i Kristianstads kommun 2019 Antagen av Kommunstyrelsen 2019-01-23 Innehållsförteckning Syfte...3 Utvärdering av handlingsplanen...3 Organisation, genomförande

Läs mer

Riktlinjer för medborgardialog och medborgarengagemang. Beslutad av kommunstyrelsen , 155/18. Dnr KS

Riktlinjer för medborgardialog och medborgarengagemang. Beslutad av kommunstyrelsen , 155/18. Dnr KS Riktlinjer för medborgardialog och medborgarengagemang Beslutad av kommunstyrelsen 2018-06-18, 155/18. Dnr KS2015.0513 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Syfte och önskade effekter... 3 3 Definitioner... 3 3.1

Läs mer

Ang. Förhandling med Västra Götalandsregionen för att ingå avtal om spårvagnstrafik

Ang. Förhandling med Västra Götalandsregionen för att ingå avtal om spårvagnstrafik Göteborg den 14 mars 2017 Yttrande (M, KD, L) Kommunstyrelsen 2017-03-14 Ärende 2.2.3 Ang. Förhandling med Västra Götalandsregionen för att ingå avtal om spårvagnstrafik Kommunfullmäktige beslutade i februari

Läs mer

Riktlinje för stöd- och skyddsinsatser för förtroendevalda

Riktlinje för stöd- och skyddsinsatser för förtroendevalda KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Bertolino Engla Forsell Tommy Datum 2018-05-03 Diarienummer KSN-2018-1381 Kommunstyrelsen Riktlinje för stöd- och skyddsinsatser för förtroendevalda Förslag till beslut

Läs mer

Mötesplats för demokrati och inflytande samt kontaktyta för samhällsservice

Mötesplats för demokrati och inflytande samt kontaktyta för samhällsservice Stadsdelsdirektörens stab Sida 1 (7) 2015-05-17 Handläggare: Marie Khoury 08 508 18 042 Till Farsta stadsdelsnämnd 2015-06-11 Mötesplats för demokrati och inflytande samt kontaktyta för samhällsservice

Läs mer

Sammanträdesdatum Arbetsutskott (1) 138 Dnr KS/2018:202. Riktlinjer för Mjölby kommuns webbplatser och sociala medier

Sammanträdesdatum Arbetsutskott (1) 138 Dnr KS/2018:202. Riktlinjer för Mjölby kommuns webbplatser och sociala medier Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2018-09-17 1 (1) Sida 138 Dnr KS/2018:202 Riktlinjer för Mjölby kommuns webbplatser och sociala medier Bakgrund På grund av den digitala utvecklingen

Läs mer

Revidering av förvaltningens hantering av medborgarförslag

Revidering av förvaltningens hantering av medborgarförslag ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING KANSLIENHETEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 2008-907-000 SID 1 (5) 2008-12-10 Handläggare: Anne-Marie Hemphälä Telefon: 08-508 10 034 Till Östermalms stadsdelsnämnd sammanträde 2008-12-18

Läs mer

Dispens från krav om anslutning till kommungemensamma ITsystem och tjänster inom Stadshus AB-koncernen

Dispens från krav om anslutning till kommungemensamma ITsystem och tjänster inom Stadshus AB-koncernen 1 Diarienummer: 0046/15 Handläggare: Hans Olsson Tel: 031 368 02 06 E-post: hans.olsson@stadshuset.goteborg.se Dispens från krav om anslutning till kommungemensamma ITsystem och tjänster inom Stadshus

Läs mer

Försäljning av fastigheterna Lerum Härskogen 1:7 och 1:8 i Lerums kommun

Försäljning av fastigheterna Lerum Härskogen 1:7 och 1:8 i Lerums kommun Kommunfullmäktige Handling 2019 nr 133 Försäljning av fastigheterna Lerum Härskogen 1:7 och 1:8 i Lerums kommun Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets

Läs mer

Införande av e-förslag samt avskaffande av medborgarförslag

Införande av e-förslag samt avskaffande av medborgarförslag 1(1) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdatum: 2016-11-21 256 Införande av e-förslag samt avskaffande av medborgarförslag Dnr 2016-000415 Beslut Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta att

Läs mer

Strategisk näringslivsdialog

Strategisk näringslivsdialog Bilaga G Styrelsen 2016-01-25 1 Diarenummer: 0001/16 Handläggare: Peter Berggren Tel: 031 368 54 56 E-post: peter.berggren@gshab.goteborg.se Strategisk näringslivsdialog Förslag till beslut i styrelsen

Läs mer

Ägardirektiv för Göteborg & Co Träffpunkt AB

Ägardirektiv för Göteborg & Co Träffpunkt AB Bilaga F Styrelsen 1 Diarienummer: 0094/16 Handläggare: Peter Berggren Tel: 031-368 54 56 E-post: peter.berggren@gshab.goteborg.se Ägardirektiv för Göteborg & Co Träffpunkt AB Förslag till beslut i styrelsen

Läs mer

Medborgardialog i Västerviks kommun principer

Medborgardialog i Västerviks kommun principer Kanslichef Elisabet Olsson 0490-25 40 69 elisabet.olsson@vastervik.se Kommunstyrelsen Medborgardialog i Västerviks kommun principer Sammanfattning Demokratiberedningen tog 2014 fram ett förslag till ett

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje för genomförande av medborgardialoger. Beslutas av kommunstyrelsen och gäller för samtliga nämnder och förvaltningar

Riktlinje. Riktlinje för genomförande av medborgardialoger. Beslutas av kommunstyrelsen och gäller för samtliga nämnder och förvaltningar DIARIENUMMER: KS 136/2017 101 FASTSTÄLLD: KS 130/ 2017-08-14 VERSION: 1 SENAST REVIDERAD: -- GILTIG TILL: -- DOKUMENTANSVAR: Kanslichef Riktlinje Riktlinje för genomförande av medborgardialoger Beslutas

Läs mer

Verksamhetsområde 2016 Göteborgs Stads allmänna vattentjänster; vatten, spillvatten och dagvatten

Verksamhetsområde 2016 Göteborgs Stads allmänna vattentjänster; vatten, spillvatten och dagvatten Tjänsteutlåtande Utfärdat 2016-02-11 Diarienummer 0429/16 Repronummer 0037/16 Stadsutveckling Christina Bertilson Telefon 031-368 02 14 E-post: christina.bertilson@stadshuset.goteborg.se Verksamhetsområde

Läs mer

Rapport från Försäkrings AB Göta Lejon rörande inriktningsdokument för hantering av stiftelser och samordningsförbund

Rapport från Försäkrings AB Göta Lejon rörande inriktningsdokument för hantering av stiftelser och samordningsförbund Bilaga H Styrelsen 2016-01-25 1 Diarenummer: 0031/15 Handläggare: Peter Berggren Tel: 031-368 54 56 E-post: peter.berggren@gshab.goteborg.se Rapport från Försäkrings AB Göta Lejon rörande inriktningsdokument

Läs mer

Svar på återremiss Medborgarförslag, förslagslåda och e-förslag

Svar på återremiss Medborgarförslag, förslagslåda och e-förslag Kommunledningsförvaltningen Anneli Wiker,0550-85899 anneli.wiker@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-06-04 Ks/2015:30 000 Organisation Sida 1(3) Svar på återremiss Medborgarförslag, förslagslåda

Läs mer

E-förslag med DF RESPONS

E-förslag med DF RESPONS E-förslag med DF RESPONS Beskrivning av lösning och möjligheter utifrån organisationens behov E-förslag är ett fantastiskt digitalt verktyg för att öka medborgarnas inflytande och delaktighet. Digital

Läs mer

KALLELSE. Nr Ärende Diarienummer Föredragande 1. Ekonomisk uppföljning t om oktober IFO2016/3 Lotta Holmström

KALLELSE. Nr Ärende Diarienummer Föredragande 1. Ekonomisk uppföljning t om oktober IFO2016/3 Lotta Holmström KALLELSE 1(9) Tid Onsdag kl.13:15 Plats Stadshuset - Varkaus Tid för justering 2016-12-06 Plangatan 5 Föredragningslista Nr Ärende Diarienummer Föredragande 1. Ekonomisk uppföljning t om oktober IFO2016/3

Läs mer

Älvstranden AB:s hemställan om försäljning av aktier innehållande enskilda fastigheter

Älvstranden AB:s hemställan om försäljning av aktier innehållande enskilda fastigheter Yttrande (SD) Kommunstyrelsen 2017-11-29 Ärende 2.1.1 Älvstranden AB:s hemställan om försäljning av aktier innehållande enskilda fastigheter SD har ingen representant i Stadshus AB, trots att vårt parti

Läs mer

En mer nätvänlig och mer demokratisk stockholmspolitik

En mer nätvänlig och mer demokratisk stockholmspolitik Utlåtande 2006: RVI (Dnr 059-3329/2004) En mer nätvänlig och mer demokratisk stockholmspolitik Motion av Yvonne Fernell-Ingelström (m) (2004:39) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande

Läs mer

Information om upphandling av Framtidens vårdinformationsmiljö - FVM

Information om upphandling av Framtidens vårdinformationsmiljö - FVM Stadsledningskontoret Tjänsteutlåtande Utfärdat 2018-10-01 Diarienummer 0707/17 Handläggare Karin Tidlund Telefon: 031-368 06 46 E-post: karin.tidlund@stadshuset.goteborg.se Information om upphandling

Läs mer

Anneli Hulthén Malin Hagenklev

Anneli Hulthén Malin Hagenklev Handling 2015 nr 32 Bemyndigande till fastighetsnämnden om köp av fastigheten Backa 75:20 från Rysåsen Fastighets AB m.m. Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen tillstyrker

Läs mer

2. Regler för försäljning av lös egendom, H 1994:256, P , 16, upphör att gälla. Anneli Hulthén Jonas Andrén

2. Regler för försäljning av lös egendom, H 1994:256, P , 16, upphör att gälla. Anneli Hulthén Jonas Andrén Handling 2015 nr 69 Policy och riktlinje för försäljning och återbruk av lös egendom i Göteborgs Stads verksamheter Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen tillstyrker

Läs mer

Förvaltningen föreslår att den årliga redovisningen till kulturnämnden införlivas i handlingsplanerna utifrån Kulturprogrammet framöver,

Förvaltningen föreslår att den årliga redovisningen till kulturnämnden införlivas i handlingsplanerna utifrån Kulturprogrammet framöver, Tjänsteutlåtande Utfärdat 2015-06-01 Diarienummer 1039/13 Göteborgs stadsmuseum Cornelia Lönnroth Telefon: 031-368 36 09 E-post: cornelia.lonnroth@kultur.goteborg.se Återremiss: Kompletterande uppdrag

Läs mer

Riktlinjer för medborgarbudget

Riktlinjer för medborgarbudget KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Berg Anton Datum 2018-03-06 Diarienummer KSN-2017-1599 Kommunstyrelsen Riktlinjer för medborgarbudget Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta

Läs mer

Program Strategi Policy Riktlinje. Riktlinjer för politiska styrdokument

Program Strategi Policy Riktlinje. Riktlinjer för politiska styrdokument Program Strategi Policy Riktlinje Riktlinjer för politiska styrdokument Dokumentnamn: Riktlinjer för politiska styrdokument Berörd verksamhet: Alla nämnder och förvaltningar Fastställd av: 2017-12-19 242

Läs mer

Yttrande till Förvaltningsrätten i Göteborg i mål , laglighetsprövning enligt kommunallagen

Yttrande till Förvaltningsrätten i Göteborg i mål , laglighetsprövning enligt kommunallagen Stadsledningskontoret Tjänsteutlåtande Utfärdat 2018-09-04 Diarienummer 1289/18 Handläggare Johanna Nyström Telefon: 031-368 01 88 E-post: johanna.nystrom@stadshuset.goteborg.se Yttrande till Förvaltningsrätten

Läs mer

Kommunikationsplan år 2015

Kommunikationsplan år 2015 KOMMUNIKATIONSPLAN ÅR 2015 1 Kommunikationsplan år 2015 I God revisionssed i kommunal verksamhet 1 lyfter man fram öppenhet och kommunikation som ett grundläggande värde och förhållningssätt för den kommunala

Läs mer

Medlemskap i internationella organisationer

Medlemskap i internationella organisationer Sammanträdesdatum Ärende nr. 2016-05-20 9.2 Handläggare Lotta Nibell Styrelsen Got Event AB Medlemskap i Styrelsen för Got Event AB föreslås besluta att bifogad utvärdering av bolagets medlemskap i internationella

Läs mer

Kommunikationspolicy för Upplands Väsby kommun

Kommunikationspolicy för Upplands Väsby kommun Styrdokument, policy Handläggare Tf kommunikationschef 2017-12-27 Helena Westin 08-590 970 90 Dnr helena.westin@upplandsvasby.se KS/2015:319 Kommunikationspolicy för Upplands Väsby kommun 2018-2020 Nivå:

Läs mer

Göteborgs Stads riktlinje för intern kommunikation ---- Ann-Sofie Hermansson Mathias Sköld

Göteborgs Stads riktlinje för intern kommunikation ---- Ann-Sofie Hermansson Mathias Sköld Handling 2017 nr 242 Göteborgs Stads riktlinje för intern kommunikation Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag i tjänsteutlåtande

Läs mer

Yttrande - Riktlinjer för medborgardialog och delaktighet

Yttrande - Riktlinjer för medborgardialog och delaktighet Kultur- och fritidsnämnden 2018-03-29 Kultur- och fritidsförvaltningen Förvaltningskontoret KFN/2018:95 Lena Klintberg 016-710 13 71 1 (2) Kultur- och fritidsnämnden Yttrande - Riktlinjer för medborgardialog

Läs mer

Ansökan från Göteborgsregionens nämndemannaförening - Bidrag för valda nämndemän

Ansökan från Göteborgsregionens nämndemannaförening - Bidrag för valda nämndemän Tjänsteutlåtande Utfärdat 2017-04-12 Diarienummer 0656/17 Juridiska avdelningen Karin Lange Telefon 031-368 04 00 E-post: karin.lange@stadshuset.goteborg.se Ansökan från Göteborgsregionens nämndemannaförening

Läs mer

Yttrande om HR-program för Göteborgs Stad, begäran om godkännande

Yttrande om HR-program för Göteborgs Stad, begäran om godkännande Yttrande S, MP, V Kommunstyrelsen Ärende 0955/17 Yttrande om HR-program för Göteborgs Stad, begäran om godkännande Göteborgs stads starkaste tillgång är dess medarbetare. Staden har ett stort ansvar att

Läs mer

Tillämpningsbeslut av generellt gallringsbeslut för e-postloggar i Outlook i Microsoft Exchange för myndigheter i Göteborgs Stad

Tillämpningsbeslut av generellt gallringsbeslut för e-postloggar i Outlook i Microsoft Exchange för myndigheter i Göteborgs Stad 1 Bilaga I Styrelsen 2017-12-18 Diarienummer: 0096/17 Handläggare: Katharina Jonsson Tel: 031-368 54 51 E-post: katharina.jonsson@gshab.goteborg.se Tillämpningsbeslut av generellt gallringsbeslut för e-postloggar

Läs mer

Rapport 2013. Dnr KS-2013-707 Dpl 01

Rapport 2013. Dnr KS-2013-707 Dpl 01 Rapport 2013 Dnr KS-2013-707 Dpl 01 Postadress: Kommunledningskontoret, 651 84 KARLSTAD Besöksadress: Tage Erlandegatan 8a karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post: kommunledningskontoret@karlstad.se Org.nr:

Läs mer

Yrkanden. Jaana Tilles (S) yrkar att arbetsutskottet fiireslår att kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige bifaller

Yrkanden. Jaana Tilles (S) yrkar att arbetsutskottet fiireslår att kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige bifaller Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige - avslår att-satsen gällande att införa rätt att lägga medborgarförslag - bifaller att-satsen gällande att införa en allmänhetens frågestund vid fullmäktiges sammanträden.

Läs mer

Svar på remiss: Låt flera forma framtiden (SOU 2016:5)

Svar på remiss: Låt flera forma framtiden (SOU 2016:5) TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) Sektor kommunstyrelsen Diarienummer: KS.2016.175 Datum:2016-06-03 Utvecklings- och förvaltningssekreterare Cecilia Stedt E-post: cecilia.stedt@ale.se Kommunstyrelsen Svar på remiss:

Läs mer

Demokratimedel 2015 och

Demokratimedel 2015 och Avdelningen för ekonomi, stadsmiljö och strategi Sida 1 (7) 2015-09-29 Handläggare: Thomas Kultti 08 508 19 101 Till Farsta stadsdelsnämnd 2015-10-22 Demokratimedel 2015 och medborgarbudget i Fagersjö

Läs mer

Svar på remiss angående förslag till Program för utveckling av Göteborgs Stads medborgarservice

Svar på remiss angående förslag till Program för utveckling av Göteborgs Stads medborgarservice Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2011-02-23 Diarienummer: N137-0095/11 Utvecklingsavdelning Astrid Tunås Telefon: 366 20 08 E-post:astrid.tunas @vastra.goteborg.se Svar på remiss angående förslag till Program

Läs mer

Riktlinjer för styrdokument

Riktlinjer för styrdokument STYRDOKUMENT KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Gäller fr o m Diarienummer 2019-03-18 KS-2018/296.111 Beslutad av Dokumentansvarig Typ av styrdokument Kommunfullmäktige Kanslidirektör Riktlinjer 1 (6) Riktlinjer

Läs mer

Förtydligande av rutiner för medborgarförslag

Förtydligande av rutiner för medborgarförslag Sida 1 (5) 2019-05-02 Handläggare Kerstin Henningsson Telefon: 0850823016 Till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd 2019-05-23 Förtydligande av rutiner för medborgarförslag Förslag till beslut Hägersten-Liljeholmens

Läs mer

Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning Svar på remiss från kommunstyrelsen.

Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning Svar på remiss från kommunstyrelsen. Dnr Sida 1 (6) 2017-12-05 Handläggare Catarina Nilsson 08-508 262 42 Till Trafiknämnden 2018-02-01 Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2018-2023. Svar på remiss

Läs mer

Avgifter för resa till och från arbete/studier i annan kommun. Anneli Hulthén Jonas Andrén

Avgifter för resa till och från arbete/studier i annan kommun. Anneli Hulthén Jonas Andrén Handling 2015 nr 231 Avgifter för resa till och från arbete/studier i annan kommun Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag i

Läs mer

Reviderad genomförandestrategi av Barnkonventionen i Kristianstads kommun. Antagen av Kommunstyrelsen

Reviderad genomförandestrategi av Barnkonventionen i Kristianstads kommun. Antagen av Kommunstyrelsen Reviderad genomförandestrategi av Barnkonventionen i Kristianstads kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2018-08-29 Inledning FN:s konvention om barns rättigheter antogs 1989 och gäller för alla under 18 år

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan idéburen sektor i Malmö och Malmö stad

Överenskommelse om samverkan mellan idéburen sektor i Malmö och Malmö stad Överenskommelse om samverkan mellan idéburen sektor i Malmö och Malmö stad För demokrati, delaktighet och ökad inkludering i Malmö 2017-2020 Vision Malmö stad och idéburen sektor skapar i samverkan en

Läs mer

Riktlinjer för en utvecklad invånardialog

Riktlinjer för en utvecklad invånardialog SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLLSUTDRAG Kommunfullmäktige 2014-10-14 232 Dnr KS 2014-000480 101 Riktlinjer för en utvecklad invånardialog Sammanfattning Skellefteå kommun har arbetat med invånardialoger under

Läs mer

Tillämpningsbeslut av generellt gallringsbeslut för e-postloggar i Outlook i Microsoft Exchange för myndigheter i Göteborgs Stad

Tillämpningsbeslut av generellt gallringsbeslut för e-postloggar i Outlook i Microsoft Exchange för myndigheter i Göteborgs Stad Arbetsmarknad och vuxenutbildning Tjänsteutlåtande Utfärdat 2017-11-10 Diarienummer 1138/17 Handläggare Johan Bergström Telefon 031-368 60 29 E-post: johan.bergstrom@arbvux.goteborg.se Tillämpningsbeslut

Läs mer