Revidering av Göteborgs stads program för e-samhälle

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revidering av Göteborgs stads program för e-samhälle"

Transkript

1 Stadsledningskontoret Tjänsteutlåtande Utfärdat Diarienummer 1047/18 Handläggare Stefan Granlund Telefon: E-post: Revidering av Göteborgs stads program för e-samhälle Förslag till beslut I kommunstyrelsen Göteborgs nämnd för Intraservice begäran om igångsättningsbeslut för att ta fram ett reviderat förslag på program för Göteborgs Stads väg mot e-samhället godkänns. Förslag på program ska tas fram i nära samverkan med nämnden för Göteborgs konsument- och medborgarservice. Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade, , att nämnden för Intraservice får i uppdrag att från den 1 januari 2018 ansvara för, och driva Göteborgs Stads övergripande digitaliseringsarbete. För att kunna fullgöra uppdraget bedömer nämnden för Intraservice att nuvarande program för e-samhället måste revideras samt bredbandsstrategin anpassas till nya nationella krav och bli en del av stadens program för e-samhälle. Nämnden för Intraservice har beslutat att begära igångsättningsbeslut från kommunstyrelse och kommunfullmäktige för att revidera stadens program för e-samhälle. Stadsledningskontoret bedömer att det är väsentligt att framtagande av förslag på program sker i samarbete med nämnden för konsument- och medborgarservice för att omhänderta både internt och externt perspektiv. Nämnden för Intraservice ska ha nära samverkan med nämnden för konsument- och medborgarservice men också samverka med övriga nämnder och styrelser vid framtagande av reviderat förslag på program. Ekonomiska konsekvenser Stadsledningskontoret bedömer att ett reviderat program för e-samhälle kan innebära ekonomiska konsekvenser utifrån den ambitionsnivå som sätts i programmet. Framtagande av förslag bedöms kunna genomföras inom befintliga ramar för nämnden för Intraservice och nämnden för konsument- och medborgarservice. Barn-, mångfalds-, jämställdhets- och miljöperspektivet Stadsledningskontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån dessa perspektiv. Omvärldsperspektivet Regeringen har fattat beslut om att från den 1 september 2018 inrätta en ny myndighet, som ska utveckla, samordna och stödja digitaliseringen av statliga myndigheter och Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 1 (4)

2 förvaltningen i kommuner, landsting och regioner. En organisationskommitté arbetar med förberedelserna, och SKL deltar aktivt i arbetet. Stockholms stads motsvarande program sedan 2017 benämns Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad. Malmö stads motsvarande program är Det digitala Malmö, Program för Malmö stads digitalisering Bilaga 1. Protokollsutdrag och tjänsteutlåtande från nämnden för Intraservice, Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 2 (4)

3 Ärendet Kommunfullmäktige beslutade, , 19, att nämnden för Intraservice får i uppdrag att från den 1 januari 2018 ansvara för, och driva Göteborgs Stads övergripande digitaliseringsarbete. För att kunna fullgöra uppdraget bedömer nämnden för Intraservice att nuvarande program för e-samhället måste revideras samt bredbandsstrategin anpassas till nya nationella krav och bli en del av stadens program för e-samhälle. Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige antog, , program för Göteborgs Stads väg mot e- samhället (för perioden ). Programmet anger inriktning för stadens arbete med digitalisering samt att under programtiden ska årliga handlingsplaner tas fram. Årliga handlingsplaner har tagits fram år parallellt med tjänsteplaner för kommungemensamma tjänsterna som levereras av nämnden för Intraservice. Syftet med planerna har varit att genom centralt finansierade aktiviteter påskynda stadens digitalisering. I och med att digitaliseringsarbetet fått ett tydligare genomslag i Göteborgs Stads tjänsteplan för kommungemensamma interna tjänster bedömde stadsledningskontoret att Göteborgs Stads tjänsteplan för kommungemensamma interna tjänster år 2018 också är handlingsplan för e-samhälle För realisering av programmet för e-samhälle behöver grundläggande förutsättningarna vara på plats för att kunna uppnå efterfrågade nyttor och effekter av digitaliseringen. Bredbandsstrategin är en grundläggande förutsättning i arbetet med att nå den gemensamma målbilden. Staden har ett flertal program som syftar till att utveckla servicen till våra medborgare, företagare och besökare. Att utöka med ytterligare program ger ingen ökad nytta utan fokus bör istället vara att modernisera samt förtydliga nuvarande program för e-samhället. Nämndens tidigare förslag om vision och program för IT kommer också inarbetas i reviderat förslag för program för e-samhälle. Verksamheterna skall involveras i programmets insatsområden. Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 3 (4)

4 Figur: Kopplingar mellan styrande dokument samt externa styrdokument. Kommunfullmäktige beslutade, , 19, att nämnden för Intraservice får i uppdrag att från den 1 januari 2018 ansvara för, och driva Göteborgs Stads övergripande digitaliseringsarbete. Nämnden för Intraservice och nämnden för konsument- och medborgarservice i ges uppdrag att, i samråd med övriga nämnder och bolag, utarbeta förslag till renodlad styr-, samordnings, - och finansieringsmodell för verksamhetsutveckling med hjälp av digitalisering samt leverans av intern och extern service i Göteborgs Stad. För att kunna fullgöra uppdraget bedömer nämnden för Intraservice att nuvarande program för e-samhället måste revideras, samt att bredbandsstrategin bör anpassas till nya nationella krav och bli en del av stadens program för e-samhälle. Stadsledningskontorets bedömning Stadsledningskontorets instämmer i nämnden för Intraservice bedömning att det är bättre att modernisera och förtydliga befintligt program istället för att skapa ytterligare program. Stadsledningskontoret bedömer att det är väsentligt att framtagande av förslag på program sker i samarbete med nämnden för konsument- och medborgarservice för att omhänderta både internt och externt perspektiv. Nämnden för Intraservice ska ha nära samverkan med nämnden för konsument- och medborgarservice men också samverka med övriga nämnder och styrelser vid framtagande av reviderat förslag på program. Stefan Granlund Helena Mehner Planeringsledare Kommunikationsdirektör Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 4 (4)

5 Intraservice Utdrag ur Protokoll Sammanträdesdatum: Revidering av program för e-samhälle samt upphävande av tidigare beslut om bredbandsstrategi och Vision för IT 56, 0179/18 Förvaltningen har utfärdat ett tjänsteutlåtande i rubricerat ärende. Beslut 1. Nämnden för Intraservice beslutar att inhämta igångsättningsbeslut från kommunstyrelse och kommunfullmäktige om uppdrag att revidera stadens program för e-samhälle 2. Nämnden för Intraservice upphäver tidigare beslut ( ) om samordning enligt stadens bredbandsstrategi Nämnden för Intraservice upphäver tidigare beslut ( ) om igångsättningsbeslut för framtagning av vision och program för IT Tidigare behandling Nämnden för Intraservice har tidigare givits information om ärendet vid sammanträde Protokollsutdrag skickas till Kommunstyrelsen Dag för justering Vid protokollet Sekreterare Daniel Klaminder Ordförande Birgitta Nesterud Justerande Monika Beiring Göteborgs Stad [Intraservice], protokollsutdrag 1 (5)

6 [Intraservice] Tjänsteutlåtande Utfärdat Diarienummer 0179/18 Handläggare Ante Baric Telefon: E-post: Revidering av program för e-samhälle samt upphävande av tidigare beslut om bredbandsstrategi och Vision för IT Förslag till beslut 1. Nämnden för Intraservice beslutar att inhämta igångsättningsbeslut från kommunstyrelse och kommunfullmäktige om uppdrag att revidera stadens program för e-samhälle 2. Nämnden för Intraservice upphäver tidigare beslut ( ) om samordning enligt stadens bredbandsstrategi Nämnden för Intraservice upphäver tidigare beslut ( ) om igångsättningsbeslut för framtagning av vision och program för IT Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade , 19 om förändrade befogenheter för Nämnden för Intraservice. Beslutet innebär att Intraservice nämnd får det övergripande ansvaret för att driva stadens digitalisering. Nämnden har även i uppdrag att tillsammans med Konsument och medborgarservice fram ny styrmodell för verksamhetsutveckling med hjälp av digitalisering. Det av kommunfullmäktige , 13 beslutade programmet för e-samhälle gäller perioden För realisering av programmet skall varje budgetår en handlingsplan tas fram. Handlingsplanen baseras på de politiska intentionerna och de prioriterade områdena för budgetperioden. Nämnden för Intraservice nya uppdrag och den snabba och kraftfulla digitala utveckling som sker såväl lokalt, nationellt som globalt medför att en revidering och uppdatering av nuvarande program för e-samhället behöver göras. Intraservice Förvaltning bedömer att nuvarande process för framtagning av särskilda handlingsplaner för e-samhället behöver avvecklas. Konsolidering behöver även göras på programnivå. En revidering av stadens bredbandsstrategi föreslås bli en del av ett reviderat program för e-samhället. Bredbandsstrategin bygger på nya nationella bredbandsmål. Göteborgs Stad [Intraservice], protokollsutdrag 2 (5)

7 [Intraservice] Ekonomiska konsekvenser Intraservice förvaltning bedömer att arbetet kan leda till ökad kostnadseffektivitet avseende såväl ledning och styrning som i det operativa genomförandet av stadens digitaliseringsarbete. Barn-, jämställdhets-, mångfalds-, miljö- och omvärldsperspektiven Intraservice förvaltning ser att med ett uppdaterat program för e-samhället ges en förbättrad grund för att stödja och beakta samtliga perspektiv. Samverkan Ärendet har samverkats med de fackliga organisationerna vid FSG Bilagor 1. Befintligt Program för E-samhälle 2. Vision och program för IT 3. Göteborgs stads bredbandsprogram Göteborgs Stad [Intraservice], protokollsutdrag 3 (5)

8 [Intraservice] Ärendet Ansvaret att driva stadens digitalisering har tagit en ny inriktning och nämnden för Intraservice har fått förändrade befogenheter att ansvara för stadens digitaliseringsarbete från 1 januari För att kunna fullgöra uppdraget bedömer Intraservice förvaltning att nuvarande program för e-samhället måste revideras, nuvarande handlingsplaner för e-samhället ersättas av digitaliseringsplaner samt bredbandsstrategin anpassas till nya nationella krav samt bli en del av stadens program för e-samhälle. Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige antog vid sitt sammanträde , 13 program för e-samhälle Programmet anger inriktning för stadens arbete med digitalisering. Under programtiden ska årliga handlingsplaner tas fram. Årliga handlingsplaner har tagits fram parallellt med tjänsteplaner för de kommungemensamma tjänsterna som levereras av nämnden för Intern service. Syftet med planerna har varit att genom centralt finansierade aktiviteter påskynda stadens digitalisering. Göteborg skall vara föregångare till att använda digitaliseringens möjligheter för att utveckla servicen till våra medborgare, företagare och besökare. Utöver programmet för E-samhälle så finns programmet för intern service som drivs av nämnden för Intraservice samt programmet för extern service som drivs av nämnden för konsument och medborgarservice. Kommunfullmäktige antog vid sitt sammanträde , 19 Förslag på förändrade befogenheter gällande kommungemensamma tjänster. Beslutet innebär att Nämnden för Intraservice får i uppdrag att från den 1 januari 2018 ansvara för, och driva Göteborgs Stads övergripande digitaliseringsarbete. Nämnden för Intraservice och nämnden för konsument- och medborgarservice i ges uppdrag att, i samråd med övriga nämnder och bolag, utarbeta förslag till renodlad styr-, samordnings, - och finansieringsmodell för verksamhetsutveckling med hjälp av digitalisering samt leverans av intern och extern service i Göteborgs Stad. Nämnden för Intraservice och nämnden för konsument- och medborgarservice gavs i uppdrag att föreslå de förändringar i reglementen, organisation samt revidering eller avveckling av styrdokument som påkallas för att få en tydligt sammanhållen process för verksamhetsutveckling med hjälp av digitalisering och leverans av intern och extern service. Beslutet är också att utreda och föreslå former för samverkan och dialog med berörda nämnder samt bolag i staden. Intraservice nämnd har beslutat om igångsättnings beslut avseende staden övergripande IT Vision samt revidering av stadens beslutade bredbandsstrategi. Intraservice förvaltning drar nu tillbaka dessa ärenden och avser återkomma med en helhet där bredbandsstrategin blir en del av stadens reviderade program för e-samhälle. Göteborgs Stad [Intraservice], protokollsutdrag 4 (5)

9 [Intraservice] Förvaltningens bedömning Intraservice förvaltning bedömer att framtagandet av handlingsplaner för e-samhälle kan ersättas av digitaliseringsplaner som tas fram inom ramen för de förändrade befogenheter som nämnden för Intraservice erhållit. För realisering av programmet för e-samhälle behöver grundläggande förutsättningarna vara på plats för att kunna uppnå efterfrågade nyttor och effekter av digitaliseringen. Bredbandsstrategin är en grundläggande förutsättning i arbetet med att nå den gemensamma målbilden. Staden har ett flertal program som syftar till att utveckla servicen till våra medborgare, företagare och besökare. Att utöka med ytterligare program ger ingen direkt nytta utan fokus bör istället vara att modernisera samt förtydliga nuvarande program för e-samhället. Verksamheterna skall involveras i programmets program- och insatsområden. Intraservice Ante Baric Digitaliseringsansvarig Håkan Sundkvist Tf förvaltningsdirektör Göteborgs Stad [Intraservice], protokollsutdrag 5 (5)

Central momsfunktion - överföring av momsredovisning från kommunstyrelsen till nämnden för intraservice

Central momsfunktion - överföring av momsredovisning från kommunstyrelsen till nämnden för intraservice Stadsledningskontoret Tjänsteutlåtande Utfärdat 2018-02-15 Diarienummer 1380/16 Handläggare Magnus Borelius, Ywonne Bergkvist Telefon: 031-3680023, 031-3680362 E-post: fornamn.efternamn@forvaltning.goteborg.se

Läs mer

Begäran om revidering av riktlinjer för Göteborgsförslag

Begäran om revidering av riktlinjer för Göteborgsförslag Stadsledningskontoret Tjänsteutlåtande Utfärdat 2018-10-08 Diarienummer 1473/18 Handläggare Helena Österlind Telefon:031-368 0228 E-post: helena.osterlind@stadsledningskonoret.goteborg.se Begäran om revidering

Läs mer

Yrkande om handlingsplan för särskilt begåvade barn

Yrkande om handlingsplan för särskilt begåvade barn Yrkande V Kommunstyrelsen 2018-08-22 Ärende 2.2.21 Yrkande om handlingsplan för särskilt begåvade barn Utbildningsnämnden har begärt igångsättningsbeslut för ta fram en handlingsplan för särskilt begåvade

Läs mer

Yttrande om HR-program för Göteborgs Stad, begäran om godkännande

Yttrande om HR-program för Göteborgs Stad, begäran om godkännande Yttrande S, MP, V Kommunstyrelsen Ärende 0955/17 Yttrande om HR-program för Göteborgs Stad, begäran om godkännande Göteborgs stads starkaste tillgång är dess medarbetare. Staden har ett stort ansvar att

Läs mer

Fusion av AB Gothenburg European Office och Göteborgs Stadshus AB. Ann-Sofie Hermansson Lina Isaksson

Fusion av AB Gothenburg European Office och Göteborgs Stadshus AB. Ann-Sofie Hermansson Lina Isaksson Handling 2017 nr 82 Fusion av AB Gothenburg European Office och Göteborgs Stadshus AB Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag

Läs mer

Nytt it-program för Stockholms stad

Nytt it-program för Stockholms stad ÄLDREFÖRVALTNINGEN KOMMUNIKATION TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 0401-308/2012 SID 1 (7) 2012-11-19 Handläggare: Carl Smitterberg Telefon: 08-508 36 221 Till Äldrenämnden Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr:

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat Diarienummer 0993/12 Repronummer 256/15

Tjänsteutlåtande Utfärdat Diarienummer 0993/12 Repronummer 256/15 Tjänsteutlåtande Utfärdat 2015-10-01 Diarienummer 0993/12 Repronummer 256/15 Kommunikation/Demokrati Klas Forsberg Telefon 031-3680618 E-post: klas.forsberg@stadshuset.goteborg.se Riktlinjer e-förslag

Läs mer

Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag avseende Göteborgs Gatu AB, Kommunleasing AB och Försäkrings AB Göta Lejon

Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag avseende Göteborgs Gatu AB, Kommunleasing AB och Försäkrings AB Göta Lejon Tjänsteutlåtande Utfärdat 2015-06-17 Diarienummer 1199/15 Repronummer 185/15 Stadsutveckling Frank Lund Telefon 031-368 01 78 E-post: frank.lund@stadshuset.goteborg.se Redovisning av kommunfullmäktiges

Läs mer

Avstående från att utse revisor och suppleant för revisor i Robert och Martina Kjellströms stiftelse

Avstående från att utse revisor och suppleant för revisor i Robert och Martina Kjellströms stiftelse Stadsledningskontoret Tjänsteutlåtande Utfärdat 2018-06-18 Diarienummer 1128/18 Handläggare Jan Persson Telefon: 031 368 03 46 E-post: jan.persson@stadshuset.goteborg.se Avstående från att utse revisor

Läs mer

Detta yttrande gäller sättet att uttrycka sig på i tjänsteutlåtandet i förslag till beslut punkt 2.

Detta yttrande gäller sättet att uttrycka sig på i tjänsteutlåtandet i förslag till beslut punkt 2. Yttrande (SD) Kommunstyrelsen 2015-09-23 Ärende 2.1.6 Yttrande gällande Redovisning av Kommunfullmäktiges uppdrag avseende Göteborgs Gatu AB, Kommunleasing AB och Försäkrings AB Göta Lejon, Diarienummer

Läs mer

Dispens från krav om anslutning till kommungemensamma ITsystem och tjänster inom Stadshus AB-koncernen

Dispens från krav om anslutning till kommungemensamma ITsystem och tjänster inom Stadshus AB-koncernen 1 Diarienummer: 0046/15 Handläggare: Hans Olsson Tel: 031 368 02 06 E-post: hans.olsson@stadshuset.goteborg.se Dispens från krav om anslutning till kommungemensamma ITsystem och tjänster inom Stadshus

Läs mer

Ronald Caous bredbandskoordinator 33

Ronald Caous bredbandskoordinator 33 Tid: 17:00 19:15 Plats: Nämndrummet vån 1 Paragrafer: 30-46 Närvarande Ledamöter Tord Karlsson (S) Ida Balog (M) Michael Törnqvist (MP) Mathias Wrångelin (M) Adriana Aires (V) Kent Wetterskog (L) Niklas

Läs mer

Anneli Hulthén Jonas Andrén

Anneli Hulthén Jonas Andrén Ersätter tidigare utsänd handling Handling 2015 nr 221 Kommunikationsprogram för Göteborgs Stad Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets

Läs mer

Ulf Kamne Lina Isaksson

Ulf Kamne Lina Isaksson Handling 2017 nr 5 Förslag till reviderat och uppdaterat reglemente rörande fasta arvoden i Göteborgs Stads inköp och upphandlingsnämnd Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen

Läs mer

Avgifter för resa till och från arbete/studier i annan kommun. Anneli Hulthén Jonas Andrén

Avgifter för resa till och från arbete/studier i annan kommun. Anneli Hulthén Jonas Andrén Handling 2015 nr 231 Avgifter för resa till och från arbete/studier i annan kommun Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag i

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat Diarienummer 1111/15 Repronummer 239/15

Tjänsteutlåtande Utfärdat Diarienummer 1111/15 Repronummer 239/15 Tjänsteutlåtande Utfärdat 2015-08-31 Diarienummer 1111/15 Repronummer 239/15 Välfärd och Utbildning Sven Höper Telefon 031-3680113 E-post: sven.hoper@stadshuset.goteborg.se Utredning av skolverksamheten

Läs mer

Förslag till föreskrifter och riktlinjer om arkiv- och informationshantering i Göteborgs Stad

Förslag till föreskrifter och riktlinjer om arkiv- och informationshantering i Göteborgs Stad Tjänsteutlåtande Utfärdat 2017-08-24 Diarienummer AN-1858/16 Handläggare: Bodil Fredriksson Telefon: 031-701 50 53 E-post: bodil.fredriksson@arkivnamnden.goteborg.se Förslag till föreskrifter och riktlinjer

Läs mer

Ägardirektiv för Göteborgs Stads Upphandlingsbolag

Ägardirektiv för Göteborgs Stads Upphandlingsbolag Handling 2017 nr 110 Ägardirektiv för Göteborgs Stads Upphandlingsbolag Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag i tjänsteutlåtande

Läs mer

Yrkande (S) (M) (MP) (V) (L) (KD) Kommunstyrelsen Ärende Yrkande angående ägardirektiv för HIGAB AB

Yrkande (S) (M) (MP) (V) (L) (KD) Kommunstyrelsen Ärende Yrkande angående ägardirektiv för HIGAB AB Yrkande (S) (M) (MP) (V) (L) (KD) Kommunstyrelsen 2017-01-25 Ärende 2.1.6 Yrkande angående ägardirektiv för HIGAB AB FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige föreslås besluta Att följande

Läs mer

Digitalisering av boknings- och bidragsprocesser (DBoB) Direktiv Version 1.1

Digitalisering av boknings- och bidragsprocesser (DBoB) Direktiv Version 1.1 Digitalisering av boknings- och bidragsprocesser (DBoB) 2017-02-06 Version 1.1 Versionshantering Datum Version Beskrivning Ändrat av 2017-07-04 1.0 Uppdragsdirektiv e-tjänst föreningsbidrag Rebecca Amiri

Läs mer

Datum IT-policy, riktlinjer för styrning av IT i Uppsala kommun samt revidering av anvisningar för säkerhetsarbetet i Uppsala kommun

Datum IT-policy, riktlinjer för styrning av IT i Uppsala kommun samt revidering av anvisningar för säkerhetsarbetet i Uppsala kommun KS 5 23 MAJ 2012 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Dahlström Anders Datum 2012-05-09 Diarienummer KSN-2012-0673 Kommunstyrelsen IT-policy, riktlinjer för styrning av IT i Uppsala kommun samt revidering

Läs mer

Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad - remissvar till kommunstyrelsen

Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad - remissvar till kommunstyrelsen stadsdelsförvaltning Ekonomiavdelningen Sida 1 (5) 2016-07-21 Handläggare Kalle Sönnergren Telefon: 08-50814670 Till stadsdelsnämnd Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad - remissvar till

Läs mer

Svar på remiss angående förslag till Program för utveckling av Göteborgs Stads medborgarservice

Svar på remiss angående förslag till Program för utveckling av Göteborgs Stads medborgarservice Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2011-02-23 Diarienummer: N137-0095/11 Utvecklingsavdelning Astrid Tunås Telefon: 366 20 08 E-post:astrid.tunas @vastra.goteborg.se Svar på remiss angående förslag till Program

Läs mer

Ang. Förhandling med Västra Götalandsregionen för att ingå avtal om spårvagnstrafik

Ang. Förhandling med Västra Götalandsregionen för att ingå avtal om spårvagnstrafik Göteborg den 14 mars 2017 Yttrande (M, KD, L) Kommunstyrelsen 2017-03-14 Ärende 2.2.3 Ang. Förhandling med Västra Götalandsregionen för att ingå avtal om spårvagnstrafik Kommunfullmäktige beslutade i februari

Läs mer

Kommunrevisionens granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt

Kommunrevisionens granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt 1 (5) 3 Dnr 2017/00469 194 Kommunrevisionens granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt s beslut 1 beslutar att lämna svar till revisionen angående kommunstyrelsens uppsiktsplikt enligt yttrande nedan.

Läs mer

Överföring av Bildarkivets verksamhet från konsument- och medborgarservice till Intraservice

Överföring av Bildarkivets verksamhet från konsument- och medborgarservice till Intraservice Tjänsteutlåtande Utfärdat 2016-11-17 Diarienummer 1279/16 Ledningsstaben Strategisk samordning Stefan Granlund Telefon 031-368 04 85 E-post: stefan.granlund@stadshuset.goteborg.se Överföring av Bildarkivets

Läs mer

Redovisning av översyn av bredbandsstrategi, strategi för e-samhället samt IT-infrastrukturplan

Redovisning av översyn av bredbandsstrategi, strategi för e-samhället samt IT-infrastrukturplan 1(2) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdatum: 2016-12-19 80 Redovisning av översyn av bredbandsstrategi, strategi för e-samhället samt IT-infrastrukturplan Dnr 2016-000456 Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Ann-Sofie Hermansson Lina Isaksson

Ann-Sofie Hermansson Lina Isaksson Handling 2017 nr 56 Kommunens ansvar för städning enligt Lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning 4 Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen

Läs mer

Yttrande V, S, MP Kommunstyrelsen Ärende 1.1

Yttrande V, S, MP Kommunstyrelsen Ärende 1.1 Yttrande V, S, MP Kommunstyrelsen 2018-04-11 Ärende 1.1 Yttrande om Plan för uppföljning av utförare i konkurrensutsatt verksamhet enligt LOV år 2018 2019 I och med införande av valfrihetssystem enligt

Läs mer

Göteborg Energi ABs hemställan om framtida inriktning för Skövde Biogas AB. Anneli Hulthén Jonas Andrén

Göteborg Energi ABs hemställan om framtida inriktning för Skövde Biogas AB. Anneli Hulthén Jonas Andrén Handling 2015 nr 229 Göteborg Energi ABs hemställan om framtida inriktning för Skövde Biogas AB Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat Diarienummer 0762/16

Tjänsteutlåtande Utfärdat Diarienummer 0762/16 Tjänsteutlåtande Utfärdat 2016-11-18 Diarienummer 0762/16 Ledningsstaben Strategisk samordning Stefan Granlund Telefon 031-368 04 85 E-post: stefan.granlund@stadshuset.goteborg.se Reglemente för Göteborgs

Läs mer

Hemställan från Göteborg Energi AB Fusion mellan Ale Energi och Ale Fjärrvärme AB. Ann-Sofie Hermansson Christina Hofmann

Hemställan från Göteborg Energi AB Fusion mellan Ale Energi och Ale Fjärrvärme AB. Ann-Sofie Hermansson Christina Hofmann Handling 2017 nr 37 Hemställan från Göteborg Energi AB Fusion mellan Ale Energi och Ale Fjärrvärme AB Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets

Läs mer

Översyn av styrdokument och utarbetande av digitaliseringsprogram för Stockholms stad

Översyn av styrdokument och utarbetande av digitaliseringsprogram för Stockholms stad Sida 1 (4) 2019-05-23 Handläggare Kerstin Henningsson Telefon: 0850823016 Till stadsdelsnämnd 2019-06-13 Översyn av styrdokument och utarbetande av digitaliseringsprogram för Stockholms stad Yttrande till

Läs mer

Ronald Caous bredbandskoordinator 4

Ronald Caous bredbandskoordinator 4 Tid: 17:00-18:20 Plats: Nämndrummet vån 1 Paragrafer: 1-13 Närvarande Ledamöter Tord Karlsson (S) Ida Balog (M) Michael Törnqvist (MP) Mathias Wrångelin (M) Adriana Aires (V) Kent Wetterskog (L) Ronnie

Läs mer

Anneli Hulthén Malin Hagenklev

Anneli Hulthén Malin Hagenklev Handling 2015 nr 32 Bemyndigande till fastighetsnämnden om köp av fastigheten Backa 75:20 från Rysåsen Fastighets AB m.m. Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen tillstyrker

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2017-03-08 39 KS 402/16 Handlingsplan Trygghet, service och delaktighet i hemmet med digital teknik Beslut Arbetsutskottets förslag

Läs mer

Mål och inriktningsdokument för budget 2018

Mål och inriktningsdokument för budget 2018 Mål och inriktningsdokument för budget 2018 Göteborgs Stad Nämnden för Intraservice Inledning Kommunfullmäktiges budget är det övergripande styrdokumentet för Göteborgs Stad. De av fullmäktige fastställda

Läs mer

Program för digitalisering

Program för digitalisering Program för digitalisering 2019-2022 Dokumentnamn Program för digitalisering 2019-2022 Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Dokumentinformation Kommunfullmäktige Version Dokumenttyp Program

Läs mer

Program för utveckling av Göteborgs Stads service till boende, besökare och företagare

Program för utveckling av Göteborgs Stads service till boende, besökare och företagare 2017-05-17 Program för utveckling av Göteborgs Stads service till boende, besökare och företagare 2017 2020 Beslutad av: Kommunfullmäktige Gäller för: Samtliga nämnder och styrelser Diarienummer: 0100/16

Läs mer

Beslut om förnyelse av avtal avseende Microsoft-licenser

Beslut om förnyelse av avtal avseende Microsoft-licenser Intraservice Tjänsteutlåtande Utfärdat 2018-04-27 Diarienummer 0332/18 Handläggare Malin Lundqvist, Staffan Wikström Telefon: 031-3678397, 031-3678347 E-post: malin.lundqvist@intraservice.goteborg.se,

Läs mer

65 Digitaliseringsstrategi för Gagnefs kommun (KS/2019:73)

65 Digitaliseringsstrategi för Gagnefs kommun (KS/2019:73) Protokollsutdrag Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2019-05-21 1 (1) 65 Digitaliseringsstrategi för (KS/2019:73) Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Anta Digitaliseringsstrategi för. Ärendebeskrivning

Läs mer

Ansökan från Göteborgs Spårvägar AB om avsteg från anslutning till kommungemensamma tjänster

Ansökan från Göteborgs Spårvägar AB om avsteg från anslutning till kommungemensamma tjänster Bilaga G Styrelsen 2016-10-24 1 Diarenummer: 0065/16 Handläggare: Mats Boogh Tel: 031-368 54 55 E-post: mats.boogh@stadshuset.goteborg.se Ansökan från Göteborgs Spårvägar AB om avsteg från anslutning till

Läs mer

Älvstranden AB:s hemställan om försäljning av aktier innehållande enskilda fastigheter

Älvstranden AB:s hemställan om försäljning av aktier innehållande enskilda fastigheter Yttrande (SD) Kommunstyrelsen 2017-11-29 Ärende 2.1.1 Älvstranden AB:s hemställan om försäljning av aktier innehållande enskilda fastigheter SD har ingen representant i Stadshus AB, trots att vårt parti

Läs mer

och planeringsavdelningen VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING

och planeringsavdelningen VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING Strategi- och planeringsavdelningen VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING Handläggare: Lena Skott Telefon: 08-508 20 032 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2006-02-03 SDN 2006-02-16 Dnr 310-023/2006 FÖRSLAG TILL STRATEGI FÖR AGENDA

Läs mer

---- Ann-Sofie Hermansson Jonas Andrén

---- Ann-Sofie Hermansson Jonas Andrén Handling 2016 nr 81 Strategisk näringslivsdialog Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag i tjänsteutlåtande den 10 mars 2016

Läs mer

Förslag till ägardirektiv för Business Region Göteborg AB

Förslag till ägardirektiv för Business Region Göteborg AB Bilaga E Styrelsen 1 Diarienummer: 0065/17 Handläggare: Peter Berggren Tel: 031-368 54 56 E-post: peter.berggren@gshab.goteborg.se Förslag till ägardirektiv för Business Region Göteborg AB Förslag till

Läs mer

Övriga närvarande Håkan Sundkvist, Daniel Klaminder, Malin Lundqvist, Dag Thyselius, Staffan Wikström, Markus Landahl. Justerande Monika Beiring (M)

Övriga närvarande Håkan Sundkvist, Daniel Klaminder, Malin Lundqvist, Dag Thyselius, Staffan Wikström, Markus Landahl. Justerande Monika Beiring (M) Tid: 16:00 17:00 Plats: Rosenlundsgatan 4 Paragrafer: 73-78 Närvarande Ledamöter Birgitta Nesterud (S), Monika Beiring (M), Alvar Palm (MP), Arne Hasselgren (S), Marie Brynolfsson (V), Bertil Lidfeldt

Läs mer

Nytt ägardirektiv för Higab AB

Nytt ägardirektiv för Higab AB Bilaga J Styrelsen 2016-06-13 1 Diarienummer: 0055/16 Handläggare: Andreja Sarcevic Tel: 031-368 54 61 E-post: andreja.sarcevic@gshab.goteborg.se Nytt ägardirektiv för Higab AB Förslag till beslut i styrelsen

Läs mer

Yttrande gällande Motion av Axel Josefson (M), Ann Catrine Fogelgren (L) och David Lega (KD) om att ändra ägardirektivet för Förvaltning AB Framtiden

Yttrande gällande Motion av Axel Josefson (M), Ann Catrine Fogelgren (L) och David Lega (KD) om att ändra ägardirektivet för Förvaltning AB Framtiden Yttrande (SD) Kommunstyrelsen 2016-09-21 Ärende 3.3 Yttrande gällande Motion av Axel Josefson (M), Ann Catrine Fogelgren (L) och David Lega (KD) om att ändra ägardirektivet för Förvaltning AB Framtiden

Läs mer

Tillämpningsbeslut av generellt gallringsbeslut för e-postloggar i Outlook i Microsoft Exchange för myndigheter i Göteborgs Stad

Tillämpningsbeslut av generellt gallringsbeslut för e-postloggar i Outlook i Microsoft Exchange för myndigheter i Göteborgs Stad Arbetsmarknad och vuxenutbildning Tjänsteutlåtande Utfärdat 2017-11-10 Diarienummer 1138/17 Handläggare Johan Bergström Telefon 031-368 60 29 E-post: johan.bergstrom@arbvux.goteborg.se Tillämpningsbeslut

Läs mer

Lantmäterinämnden 21 oktober 2015

Lantmäterinämnden 21 oktober 2015 Lantmäterinämnden Lantmäterinämnden 21 oktober 2015 Sid Justering... 3 17 Remissvar motion (S) CEMR-deklaration för jämställdhet på lokal och regional nivå.... 4 18 Dokumentplan för Lantmäterinämnden...

Läs mer

Ekonomiska konsekvenser Förslagen medför inga ekonomiska konsekvenser för fastighetsnämnden.

Ekonomiska konsekvenser Förslagen medför inga ekonomiska konsekvenser för fastighetsnämnden. Fastighetskontoret Tjänsteutlåtande Utfärdat 2018-05-21 Diarienummer 1067/18 Handläggare Lukas Jonsson Telefon: 031-368 12 01 E-post: lukas.jonsson@fastighet.goteborg.se Yttrande till kommunstyrelsen över

Läs mer

Ägardirektiv för Göteborg & Co Träffpunkt AB

Ägardirektiv för Göteborg & Co Träffpunkt AB Bilaga F Styrelsen 1 Diarienummer: 0094/16 Handläggare: Peter Berggren Tel: 031-368 54 56 E-post: peter.berggren@gshab.goteborg.se Ägardirektiv för Göteborg & Co Träffpunkt AB Förslag till beslut i styrelsen

Läs mer

Tidplan för uppföljningsprocessen 2019

Tidplan för uppföljningsprocessen 2019 Stadsledningskontoret Tjänsteutlåtande Utfärdat 2018-08-23 Diarienummer 0106/18 Handläggare Anders Roswall Telefon: 031-3680052 E-post: anders.roswall@stadshuset.goteborg.se Tidplan för uppföljningsprocessen

Läs mer

Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad

Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Tjänsteutlåtande Dnr 1.6.1-6148/2016 Sida 1 (7) 2016-08-31 Handläggare Somia Frej Telefon: 08-508 33 027 Till Utbildningsnämnden 2016-09-22

Läs mer

Förslag till reviderad Vision för Stockholm år 2030 yttrande över remiss från kommunstyrelsen KS dnr /2014

Förslag till reviderad Vision för Stockholm år 2030 yttrande över remiss från kommunstyrelsen KS dnr /2014 stadsdelsförvaltning Ekonomiavdelningen Dnr 1.5.1.-336/2014 Sida 1 (5) 2014-07-02 Handläggare Helena Nilsson Telefon: 08-508 20 032 Till stadsdelsnämnd Förslag till reviderad Vision för Stockholm år 2030

Läs mer

Tjänsteutlåtande Göteborgs Stads bredbandsprogram

Tjänsteutlåtande Göteborgs Stads bredbandsprogram Intraservice Tjänsteutlåtande Utfärdat 2017-09-07 Diarienummer 0250/17 Handläggare Johan Rülcker, Ronald Caous Telefon: 0725-72 60 95 E-post: johan.rulcker@intraservice.goteborg.se Tjänsteutlåtande Göteborgs

Läs mer

Älvstranden AB:s hemställan om försäljning av aktier innehållande enskilda fastigheter ----

Älvstranden AB:s hemställan om försäljning av aktier innehållande enskilda fastigheter ---- Handling 2017 nr 241 Älvstranden AB:s hemställan om försäljning av aktier innehållande enskilda fastigheter Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets

Läs mer

Svar på remiss angående Nytt IT-program för Stockholms stad

Svar på remiss angående Nytt IT-program för Stockholms stad NORRMALMS STADSDELSFÖRVALTNING ADMINISTRATIVA AVDEL NINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2012-10-25 Handläggare: Eva Eriksson, Barbro Broo Till Norrmalms stadsdelsnämnd Svar på remiss angående Nytt IT-program

Läs mer

(5) Reglemente för omsorgsnämnden i Vellinge kommun

(5) Reglemente för omsorgsnämnden i Vellinge kommun 2018-12-12 1 (5) Reglemente för omsorgsnämnden i Vellinge kommun 2018-12-12 2 (5) Reglemente för omsorgsnämnden i Vellinge kommun Detta reglemente är fastställt av Vellinge kommunfullmäktige 2018-12-12

Läs mer

Yttrande över remiss av Agenda 2030-delegationens slutbetänkande Världens utmaning, världens möjlighet (SOU 2019:13) KSN

Yttrande över remiss av Agenda 2030-delegationens slutbetänkande Världens utmaning, världens möjlighet (SOU 2019:13) KSN Sida 1 (1) Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum: Protokollsutdrag 2019-08-20 222 Yttrande över remiss av Agenda 2030-delegationens slutbetänkande Världens utmaning, världens möjlighet (SOU

Läs mer

1(7) Digitaliseringsstrategi. Styrdokument

1(7) Digitaliseringsstrategi. Styrdokument 1(7) Styrdokument 2(7) Styrdokument Dokumenttyp Strategi Beslutad av Kommunfullmäktige 2018-02-21 20 Dokumentansvarig IT-chef Reviderad av 3(7) Innehållsförteckning 1 Inledning...4 2 Övergripande mål och

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Christian Björkqvist. Lena Axelsson (S) Ann-Helen Nilsson (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Christian Björkqvist. Lena Axelsson (S) Ann-Helen Nilsson (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Politikerrummet, kommunhuset, 2018-09-13, kl. 13.00 14.30 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Christian Björkqvist, kanslichef, sekreterare Justerade paragrafer 36-41

Läs mer

inrätta ett dialogforum mellan Göteborgs stad och den fristående grundskolan

inrätta ett dialogforum mellan Göteborgs stad och den fristående grundskolan Yrkande S, M, MP, V, L, KD Kommunstyrelsen 2016-10-05 Ärende 2.2.12 Inrätta ett dialogforum mellan Göteborgs stad och den fristående grundskolan FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens föreslås besluta Att

Läs mer

Tillämpningsbeslut av generellt gallringsbeslut för e-postloggar i Outlook i Microsoft Exchange för myndigheter i Göteborgs Stad

Tillämpningsbeslut av generellt gallringsbeslut för e-postloggar i Outlook i Microsoft Exchange för myndigheter i Göteborgs Stad 1 Bilaga I Styrelsen 2017-12-18 Diarienummer: 0096/17 Handläggare: Katharina Jonsson Tel: 031-368 54 51 E-post: katharina.jonsson@gshab.goteborg.se Tillämpningsbeslut av generellt gallringsbeslut för e-postloggar

Läs mer

Redovisning av uppdrag angående en Göteborgsmodell att motverka svart arbetskraft

Redovisning av uppdrag angående en Göteborgsmodell att motverka svart arbetskraft Stadsledningskontoret Tjänsteutlåtande Utfärdat 2018-09-10 Diarienummer 0317/16 Handläggare Markus.Landahl Telefon: 031-368 03 95 E-post: markus.landahl@stadshuset.goteborg.se Redovisning av uppdrag angående

Läs mer

Systematiskt effektiviseringsarbete - svar på motion

Systematiskt effektiviseringsarbete - svar på motion Missiv 1(1) Kommunstyrelsens förvaltning 2016-01-29 KS/2014:380 Handläggare Carina Stolt Tfn 0142-851 11 Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Systematiskt effektiviseringsarbete - svar på motion Bakgrund

Läs mer

E-tjänst Särskilt boende Projektplan. 2014-09-16 Version 1.0

E-tjänst Särskilt boende Projektplan. 2014-09-16 Version 1.0 E-tjänst Särskilt boende Projektplan 2014-09-16 Version 1.0 Versionshantering Datum Version Beskrivning Ändrat av 2014-08-29 1.0 Godkänd Josephine Andersson Innehåll 1. Mål och ramar 3 1.1 Verksamhetsmål

Läs mer

bitr förvaltningschef/verksamhetschef

bitr förvaltningschef/verksamhetschef Tid: 17:00-17:45 Plats: Nämndrummet vån 1 Paragrafer: 71-86 Närvarande Ledamöter Tord Karlsson (S) Fredrik Lindqvist (M) Michael Törnqvist (MP) Ida Balog (M) Filippa Lund (S) Kent Wetterskog (L) Mathias

Läs mer

FÖRSLAG 2015:76 LS 1406-0826. Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Lokalt regelverk för omställningsstöd för förtroendevalda

FÖRSLAG 2015:76 LS 1406-0826. Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Lokalt regelverk för omställningsstöd för förtroendevalda FÖRSLAG 2015:76 LS 1406-0826 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Lokalt regelverk för omställningsstöd för förtroendevalda 27 Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 9/2015 Tisdagen den 1 december 2015 266

Läs mer

Främja, Skydda, Övervaka - FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsät t- ning Svar på remiss av SOU2009:36

Främja, Skydda, Övervaka - FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsät t- ning Svar på remiss av SOU2009:36 SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖR- VALTNINGEN KANSLIAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SAN 2009-10-22 SID 1 (5) 2009-10-01 Handläggare: Lisbeth Westerlund Telefon: 08-508 25 016 Till Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Handbok för det interna miljömålsarbetet

Handbok för det interna miljömålsarbetet Handbok för det interna miljömålsarbetet Sida 1 av 7 Gemensamma mål för en gemensam framtid I Sverige har vi beslutat om sexton nationella miljömål. De anger riktningen på arbetet mot ett hållbart samhälle.

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat Diarienummer 1415/16

Tjänsteutlåtande Utfärdat Diarienummer 1415/16 Tjänsteutlåtande Utfärdat 2016-10-25 Diarienummer 1415/16 Kommunikationsavdelningen Maria Norberg Telefon 031-368 02 61 E-post: maria.norberg@stadshuset.goteborg.se Göteborgs Stads medverkan i Almedalen

Läs mer

Förvaltningen föreslår att den årliga redovisningen till kulturnämnden införlivas i handlingsplanerna utifrån Kulturprogrammet framöver,

Förvaltningen föreslår att den årliga redovisningen till kulturnämnden införlivas i handlingsplanerna utifrån Kulturprogrammet framöver, Tjänsteutlåtande Utfärdat 2015-06-01 Diarienummer 1039/13 Göteborgs stadsmuseum Cornelia Lönnroth Telefon: 031-368 36 09 E-post: cornelia.lonnroth@kultur.goteborg.se Återremiss: Kompletterande uppdrag

Läs mer

Punkt 20 Protokollsutdrag KS personalutskott Lönepolitisk målbild 2018 och lönepolitisk vision 2021

Punkt 20 Protokollsutdrag KS personalutskott Lönepolitisk målbild 2018 och lönepolitisk vision 2021 1 Tjänsteutlåtande 2017-10-24 Diarienummer: Handläggare: Katrin Kajrud Tel: 031-368 55 12 E-post: katrin.kajrud@gotalejon.goteborg.se Punkt 20 Protokollsutdrag KS personalutskott 2017-08-30 73 Lönepolitisk

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings åtgärder för förstärkt intern kontroll

Kommunstyrelsens förvaltnings åtgärder för förstärkt intern kontroll 2014-01-27 KS-2014/143.118 1 (6) HANDLÄGGARE Stenbacka, Patrick 08-535 302 88 Patrick.Stenbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens förvaltnings åtgärder för förstärkt intern kontroll Förslag

Läs mer

Handlingsplan sociala företag

Handlingsplan sociala företag ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Helmer Linda Reuterdahl Karin Öhman Carl Datum 2018-09-05 Diarienummer AMN-2018-0329 Arbetsmarknadsnämnden Handlingsplan sociala företag Förslag till beslut Arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Riktlinjer för styrdokument i Hallsbergs kommun

Riktlinjer för styrdokument i Hallsbergs kommun Riktlinjer för styrdokument i Hallsbergs kommun Beslutad av kommunfullmäktige: 2016-11-28 Dokumentet gäller för Hallsbergs kommun Dokumentsansvarig: Kommundirektör D.nr: 16/KS/181 Innehållsförteckning

Läs mer

Förslag om avgifter för färdtjänstresor och månadskort 2019

Förslag om avgifter för färdtjänstresor och månadskort 2019 Stadsledningskontoret Tjänsteutlåtande Utfärdat 2018-04-09 Diarienummer 1845/17 Handläggare Bo Carlryd Telefon: 031-3680329 E-post: bo.carlryd@stadshuset.goteborg.se Förslag om avgifter för färdtjänstresor

Läs mer

Inhyrning och kostnader för lokal för ett nytt världslitteraturhus i Gamlestaden

Inhyrning och kostnader för lokal för ett nytt världslitteraturhus i Gamlestaden Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2017-04-03 Diarienummer: N132-0347/13 Sektor Kultur och fritid Eeva Bolin, Lena Svärd, Ulla Andreasson Telefon: 365 00 00 E-post: ulla.andreasson@ostra.goteborg.se Inhyrning

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Ansökan från Higab AB om avsteg från anslutning till kommungemensamma tjänster

Ansökan från Higab AB om avsteg från anslutning till kommungemensamma tjänster Bilaga G Styrelsen 2017-06-12 1 Diarenummer: 0026/17 Handläggare: Andreja Sarcevic Tel: 031-368 54 61 E-post: andreja.sarcevic@gshab.goteborg.se Ansökan från Higab AB om avsteg från anslutning till kommungemensamma

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-11

Sammanträdesdatum Sida 1-11 Sammanträdesdatum Sida 1-11 Plats och tid IS/IT-enheten, Mora, kl. 09.00-11.05 Beslutande Bengt-Åke Rehn (S), ordförande, Mora Marie Olsson (S), Orsa Nils-Åke Norman (M), ersättare för Kjell Tenn, (C),

Läs mer

Ann-Sofie Hermansson Jonas Andrén

Ann-Sofie Hermansson Jonas Andrén Handling 2016 nr 117 Förslag till effektivare utnyttjande av fastighetsbeståndet inom Göteborgs Stadshus AB:s lokalkluster Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen tillstyrker

Läs mer

Ann-Sofie Hermansson Jonas Andrén

Ann-Sofie Hermansson Jonas Andrén Handling 2016 nr 87 Yttrande över motion av Jörgen Fogelklou (SD) om att förlänga klätterhindret på Älvsborgsbron för att förhindra fler självmord Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag

Läs mer

Plats och tid Vansbrorummet, Medborgarhuset, tisdagen den 24 april 2018, kl. 17:00 17:15. Oscar Fredriksson, kommunchef

Plats och tid Vansbrorummet, Medborgarhuset, tisdagen den 24 april 2018, kl. 17:00 17:15. Oscar Fredriksson, kommunchef Protokoll Plats och tid Vansbrorummet, Medborgarhuset, tisdagen den 24 april 2018, kl. 17:00 17:15 Beslutande Stina Munters (C), ordf. Lars-Olov Liss (C) Lovisa Berglund (C) Torsten Larsson (KD) Wahan

Läs mer

Ansökan från Göteborgsregionens nämndemannaförening - Bidrag för valda nämndemän

Ansökan från Göteborgsregionens nämndemannaförening - Bidrag för valda nämndemän Tjänsteutlåtande Utfärdat 2017-04-12 Diarienummer 0656/17 Juridiska avdelningen Karin Lange Telefon 031-368 04 00 E-post: karin.lange@stadshuset.goteborg.se Ansökan från Göteborgsregionens nämndemannaförening

Läs mer

Yrkande avseende Förvärv av mark för nyproduktion av bostäder i Lövgärdet och försäljning av befintliga fastigheter i Rannebergen

Yrkande avseende Förvärv av mark för nyproduktion av bostäder i Lövgärdet och försäljning av befintliga fastigheter i Rannebergen Yrkande V, MP Kommunstyrelsen 2018-01-10 Ärende 2.1.11 Yrkande avseende Förvärv av mark för nyproduktion av bostäder i Lövgärdet och försäljning av befintliga fastigheter i Rannebergen På kommunfullmäktigemötet

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat 2015-10-26 Reviderat 2015-11-11 Diarienummer 1536/15 Repronummer 329/15 Ledningsstaben Intern service Jonas Andrén Anders Brännström Telefon 031-368 05 69 E-post: jonas.andren@stadshuset.goteborg.se

Läs mer

Yttrande över kommunrevisionens granskning av intern kontroll 2017

Yttrande över kommunrevisionens granskning av intern kontroll 2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Säfström Danielsson Henrik Datum 2018-08-13 Diarienummer KSN-2018-1875 Kommunstyrelsen Yttrande över kommunrevisionens granskning av intern kontroll 2017 Förslag till

Läs mer

ÅRSSTÄMMA HANDLING nr Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna

ÅRSSTÄMMA HANDLING nr Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna ÅRSSTÄMMA HANDLING nr 11 2016-03-04 Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna Tjänsteutlåtande Utfärdat 2015-10-26 Reviderat 2015-11-11 Diarienummer 1536/15 Repronummer

Läs mer

Rapport från Göteborg Energi AB - Energieffektiviseringsuppdraget

Rapport från Göteborg Energi AB - Energieffektiviseringsuppdraget Bilaga J Styrelsen 2016-03-21 1 Diarienummer: 58/2015 Handläggare: Mats Boogh Tel: 031 368 54 55 E-post: mats.boogh@gshab.goteborg.se Rapport från Göteborg Energi AB - Energieffektiviseringsuppdraget Förslag

Läs mer

Regiondirektörens instruktion

Regiondirektörens instruktion INSTRUKTION Gäller för Region Jönköpings län Enhet Regiondirektörens instruktion 1. Regiondirektörens uppdrag Regiondirektören är Region Jönköpings läns ledande tjänsteman och förvaltningschef och därmed

Läs mer

Huddinge kommuns yttrande över remissen digitalforvaltning.nu (SOU 2017:23)

Huddinge kommuns yttrande över remissen digitalforvaltning.nu (SOU 2017:23) DATUM REFERENS SIDA 2017-04-10 KS-2017/1048 1 (1) ERT DATUM ER REFERENS 2017-03-22 FI2017/01289/DF Finansdepartementet Huddinge kommuns yttrande över remissen digitalforvaltning.nu (SOU 2017:23) Huddinge

Läs mer

Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad

Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Administrativa avdelningen Sida 1 (6) 2016-08-30 Handläggare Monica Slama Telefon: 08-508 23 092 Till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd 2016-09-22 Strategi

Läs mer

Remissinstanser Motionen har remitterats för yttrande till trafiknämnden som hört Trafikverket.

Remissinstanser Motionen har remitterats för yttrande till trafiknämnden som hört Trafikverket. Tjänsteutlåtande Utfärdat 2016-03-22 Diarienummer 1503/15 Repronummer 103/16 Stadsutveckling Hedwig Andrén Telefon 031-368 02 33 E-post: hedwig.andren@stadshuset.goteborg.se, H 169/15 Jörgen Fogelklou

Läs mer

Utredning gällande avgränsningar, krav samt ekonomisk ersättning för valfrihetssystem enligt LOV, daglig verksamhet

Utredning gällande avgränsningar, krav samt ekonomisk ersättning för valfrihetssystem enligt LOV, daglig verksamhet Tjänsteutlåtande Utfärdat 2017-11-17 Diarienummer 0606/17 Välfärd och Utbildning Avdelning för Individ och familjeomsorg samt funktionshinder Lars Eriksson, Mona Lundahl Davies Telefon 031-3680163 E-post:

Läs mer

Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning Svar på remiss från kommunstyrelsen.

Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning Svar på remiss från kommunstyrelsen. Dnr Sida 1 (6) 2017-12-05 Handläggare Catarina Nilsson 08-508 262 42 Till Trafiknämnden 2018-02-01 Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2018-2023. Svar på remiss

Läs mer

Yttrande över Sörred Energi AB:s hemställan att avyttra del av elnätet till extern part

Yttrande över Sörred Energi AB:s hemställan att avyttra del av elnätet till extern part Bilaga J Styrelsen Datum 1 Diarienummer: 0049/17 Handläggare: Mats Boogh Tel: 031 3685455 E-post: mats.boogh@hotmail.com Yttrande över Sörred Energi AB:s hemställan att avyttra del av elnätet till extern

Läs mer

Yttrande över remiss av slutbetänkandet reboot omstart för den digitala förvaltningen (SOU 2017:114)

Yttrande över remiss av slutbetänkandet reboot omstart för den digitala förvaltningen (SOU 2017:114) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Bergdahl Olle Datum 2018-02-21 Diarienummer KSN-2018-0328 Kommunstyrelsen Yttrande över remiss av slutbetänkandet reboot omstart för den digitala förvaltningen (SOU 2017:114)

Läs mer