Inhyrning och kostnader för lokal för ett nytt världslitteraturhus i Gamlestaden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inhyrning och kostnader för lokal för ett nytt världslitteraturhus i Gamlestaden"

Transkript

1 Tjänsteutlåtande Utfärdat: Diarienummer: N /13 Sektor Kultur och fritid Eeva Bolin, Lena Svärd, Ulla Andreasson Telefon: E-post: Inhyrning och kostnader för lokal för ett nytt världslitteraturhus i Gamlestaden Ärendet På uppdrag av Stadsdelsnämnden Östra Göteborg och Lokalsekretariatet har Lokalförvaltningen genomfört en förstudie avseende inhyrning av lokaler för ett nytt världslitteraturhus i Gamlestaden. Fastighetsägaren Platzer AB erbjuder en lokal vid Gamlestadstorget på kvm. Ytan består av en gemensam entré i markplan och där själva biblioteksverksamheten kan förläggas till våningsplan 2-4. Lokalsekretariatet gör bedömningen att lokalen vid Gamlestadstorget är bäst lämpat utifrån tids-, kostnads- och samordningsskäl. Information om förstudiens förslag har även lämnats till kommunstyrelsen. Förslag till beslut Stadsdelsnämnden Östra Göteborg föreslås besluta att godkänna inhyrning och kostnader för lokaler i Gamlestaden till ett nytt världslitteraturhus till en kostnad på cirka tkr per år, att ge stadsdelsdirektören i uppdrag att påbörja planeringen för driften av Världslitteraturhuset samt att översända förvaltningens tjänsteutlåtande till Lokalsekretariatet. Bakgrund I Gamlestaden pågår en omfattande stadsutveckling. Stadsdelen håller på att bli en viktig knutpunkt mellan innestaden och ytterstaden. Gamlestaden har historiskt varit en stadsdel för mångfald och interkulturella möten. Ett hus för världslitteratur stärker utvecklingen av interkulturell kompetens som innebär att man lär sig kommunicera, samverka och samarbeta med människor från olika kulturer. Detta skapar förutsättningar för ett rikare och mer differentierat kulturutbud i staden. Genom ett världslitteraturhus i Gamlestaden knyts de nordöstra delarna av Göteborg ihop med de centrala delarna av staden. Knutpunkten i Gamlestaden blir en plats där många kan mötas och är en given plats för ett världslitteraturhus. Det befintliga biblioteket i Gamlestaden har små lokaler och tillåter ingen expansion. Vid en inhyrning av ny lokal för ett världslitteraturhus är tanken att befintligt bibliotek i Gamlestaden skulle inrymmas i de nya lokalerna. Göteborgs Stad Östra Göteborg, tjänsteutlåtande 1(3)

2 Ekonomiskt perspektiv Kommunfullmäktige har ännu inte avsatt driftsmedel för verksamheten. Därför skulle Stadsdelsnämnden Östra Göteborg själva behöva stå för en eventuell kostnadsrisk tills driftsmedel är avsatta. Kommunfullmäktige kan tidigast ge SDN Östra Göteborg en ökad ram för verksamheten när budgeten för år 2018 tas. Om Stadsdelsnämnden Östra Göteborg ska invänta kommunfullmäktiges budgetbeslut kommer processen med inhyrning av lokal för ett nytt världslitteraturhus i Gamlestaden att försenas, vilket förvaltningen anser är olämpligt. I ett yttrande i kommunstyrelsen daterat från MP, S och V signalerar partierna till SDN Östra Göteborg och Lokalsekretariatet att de avser att avsätta 1,2 mkr för verksamheten 2018 samt 4,8 mkr för verksamheten 2019 och framåt. Med den signalen hoppas MP, S och V att Stadsdelsnämnden Östra Göteborg inte behöver vänta tills kommunfullmäktiges budgetbeslut tas för år 2018 med att hyra in lokaler för ett nytt världslitteraturhus. Vid samma möte lade KD, M och L ett yttrande där det framgår att partierna anser sig inte kunna prioritera ett världslitteraturhus, utan att kärnverksamheterna ska prioriteras först. En preliminär bedömning visar att hyreskostnaden för lokalen vid Gamlestadstorget för SDN Östra Göteborg kommer att uppgå till cirka tkr per år. Hyresavtal föreslås tecknas för 10 år. Om SDN Östra Göteborg inte genomför projektet kommer Lokalförvaltningen att fakturera nedlagda kostnader avseende förstudien. Förvaltningens överväganden Förvaltningen ser att ett världslitteraturhus med placering i området kring knutpunkten i Gamlestaden ger nya möjligheter för samarbete och samverkan med andra kommunala aktörer som i sitt uppdrag behöver arbeta med medborgardialog. Det geografiska läget innebär också att verksamheten hamnar i skärningspunkten mellan stadsdelarna Östra Göteborg, Örgryte-Härlanda, Centrum och Angered, vilket ger goda förutsättningar för vardagliga möten mellan medborgare från olika delar av staden. Möten mellan medborgare från olika delar av staden bidrar till stadens arbete med integration och ett Jämlikt Göteborg. En närvaro av offentlig verksamhet i området kring knutpunkten ökar platsens attraktionskraft och trygghet. Förvaltningen ser positivt på den föreslagna lokalen i Gamlestaden. Förvaltningen har sedan tidigare ett tydligt uppdrag från nämnden att planera och genomföra ett Världslitteraturhus. När det gäller överväganden kring verksamhetens ekonomiska konsekvenser så gör förvaltningen därför en samlad bedömning att förslå nämnden att gå vidare med inhyrningen av lokalerna. Samråd Samråd har skett med Kulturförvaltningen, Konsument - och medborgarservice samt Stadsbyggnadskontoret. Samverkan Information i Förvaltningsövergripande samverkansgrupp, FSG, Göteborgs Stad Östra Göteborg, tjänsteutlåtande 2(3)

3 Stadsdelsförvaltning Östra Göteborg Gitte Caous Stadsdelsdirektör Eeva Bolin Sektorschef Bilaga 1: Yttrande från Lokalsekretariatet Bilaga 2: Yttrande från MP, S och V Bilaga 3: Yttrande från KD, M och L Göteborgs Stad Östra Göteborg, tjänsteutlåtande 3(3)

4 Yttrande inhyrning Utfärdat Diarienummer 0416/16 Stadsledningskontoret/Lokalsekretariatet Stadsutveckling Johan Nyström Telefon E-post: Till SDN Östra Göteborg Yttrande beträffande inhyrning av lokaler för ett nytt världslitteraturhus i Gamlestaden På uppdrag av stadsdelsnämnden Östra Göteborg och lokalsekretariatet har lokalförvaltningen genomfört en förstudie avseende inhyrning av lokaler för ett nytt världslitteraturhus i Gamlestaden. Lokalsekretariatet gör bedömningen att nedanstående alternativ är bäst lämpat utifrån tids-, kostnads- och samordningsskäl. Information om förstudiens förslag har även lämnats till kommunstyrelsen. Den föreslagna placeringen speglar inriktningen från tidigare utredningar och politiska inriktningsbeslut där ett världslitteraturhus ska ges en tydlig placering med stor tillgänglighet vid ett resandeflöde med kopplingar mot flera delar av staden och regionen. Gamlestadenss torg får anses uppfylla dessa kriterier. Fastighetsägaren Platzer AB erbjuder en lokal vid Gamlestadens torg på kvm. Ytan består av en gemensam entré i markplan och där själva biblioteksverksamheten kan förläggas till våningsplan 2-4. Hyresavtal föreslås tecknas för 10 år. En preliminär bedömning visar att hyreskostnaden för SDN Östra Göteborg kommer att uppgå till ca tkr per år. Om SDN Östra Göteborg inte genomför projektet kommer lokalförvaltningen att fakturera nedlagda kostnader avseende förstudien. Lokalsekretariatet Johan Nyström Planeringsledare Frank Kärrå Tf chef lokalsekretariatet Göteborgs Stad Stadsledningskontoret Besök: Köpmansgatan 20 Telefon: Göteborg e-post: stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se Telefax:

5 Yttrande MP, S, V Kommunstyrelsen Information om förstudie för nytt världslitteraturhus SDN Östra Göteborg har i ärendet informerat kommunstyrelsen om att de nu är redo att påbörja upphandling av lokaler för ett nytt världslitteraturhus. Nämndens problematik är att fullmäktige ännu inte avsatt driftsmedel för verksamheten och att de därför själva behöver stå för en eventuell kostnadsrisk till dess det skett. Fullmäktige kommer inte att göra en avsättning förrän budget för 2018 tas. Det innebär att det kan bli en olämplig försening i upphandlingen av lokal då nämnden inväntar fullmäktiges budgetbeslut. Nämnden har beräknat en totalkostnad på 10,7 mkr, varav 5,7 kommer tas från befintlig ram. Det kvarstår då 5 mkr att ta ställning till. Fullmäktige har tidigare bedömt en preliminär kostnad om 4,1 mkr, varav 3,5 mkr i hyreskostnad. Kostnadsökningen beror i största grad på Lokalsekretariatets uppdaterade hyreskostnad till 4 mkr. Resterande 0,4 mkr är en uppskattning om tillkommande kostnader gällande skalskydd, larm mm. Vi tror att den uppskattningen kan sänkas till 0,2 mkr. Det innebär en total kostnadsökning om 0,7 mkr per år jämfört med fullmäktiges preliminära skattning. Verksamheten bedöms generera kostnader under tre månader 2018 och sedan vara i full drift. Vi vill därför nu signalera till SDN Östra Göteborg och Lokalsekretariatet att vi avser att avsätta 1,2 mkr för verksamheten 2018 samt 4,8 mkr för verksamheten 2019 och framåt. Med den signalen hoppas vi att upphandling av lokaler inte behöver invänta fullmäktiges budgetbeslut.

6 Yttrande (KD)(M)(L) Kommunstyrelsen Handling Yttrande angående Information om förstudie för nytt världslitteraturhus Kristdemokraterna tog genom Maria Berntsson initiativ till ett Världslitteraturhus. Göteborg är en mångkulturell och mångspråkig stad, men staden är också mycket segregerad. Stadsbiblioteket och stadsdelsbiblioteken tillhandahåller litteratur på många av de språk som numera talas i landet. Vi ser fortfarande ett behov av att utveckla ett av dessa till ett världslitteraturhus. En placering i Gamlestaden hade varit mycket positiv då stadsdelen är en viktig knutpunkt mellan innerstaden och ytterstaden. Gamlestadens nuvarande bibliotek är dessutom i behov av en modernisering. I den remissbehandling som genomfördes i ärendet tillstyrkte SDN Östra Göteborg inrättandet och fullmäktige beslutade att tillstyrka motionen. Kulturnämnden fick i uppdrag av kommunstyrelsen att i samverkan med Östra Göteborg utreda förutsättningarna i motionens förslag. Detta ärende behandlades av stadsdelsnämnden Östra Göteborg och överlämnades till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen gav i sitt beslut Lokalsekretariatet i uppdrag att, i samverkan med SDN Östra Göteborg och Kulturnämnden, genomföra behovsanalys och förstudie gällande ett världslitteraturhus. Enligt beslutet skulle uppdraget återredovisas senast SDN Östra Göteborg beslutade att föreslå kommunstyrelsen att utifrån förvaltningens behovsanalys samt uppskattning av kostnader godkänna alternativ 1 som innebär en verksamhet på en yta på cirka 1200 m2, gällande världslitteraturhus i Gamlestaden. Kulturnämnden säger sig inte ha möjlighet att bidra till driften. I samband med att de rödgrönas budget antogs i juni 2016 beslutades att SDN Östra Göteborg ges rätt att via berörda instanser gå vidare med förstudie och/eller fördjupad förstudie för Världslitteraturhus på 1200 m2-alternativet. Medfinansiering av driften från Kulturnämnden och möjlighet till att lägga in befintlig verksamhet ska undersökas i arbetet. Kostnaderna för ett världslitteraturhus innebär en ramökning med 5 mkr till SDN Östra Göteborg. Det ekonomiska läget gör att vi ser det som svårt att prioritera en sådan ramökning utan att dra ned på annan viktig verksamhet. Göteborg är i behov av fler mötesplatser med låga trösklar som vänder sig till alla oavsett ålder, kön, religion, etnicitet och språk. Men staden har en rad verksamheter så som förskola och äldreomsorg som behöver prioriteras. Vi kan inte ta ansvar för att betala ytterligare fem miljoner årligen till ett världslitteraturhus när Göteborgs Stads kärnverksamheter inte får de resurser de behöver. Alliansen menar att vi ska prioritera kärnverksamheterna först.

Tjänsteutlåtande Utfärdat: Diarienummer: N /15

Tjänsteutlåtande Utfärdat: Diarienummer: N /15 Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2017-03-24 Diarienummer: N132-0636/15 Sektor Utbildning/Sektor Kultur och Fritid Tommy Eliasson, Ulla Andreasson Telefon: 365 00 00 E-post: tommy.eliasson@ostra.goteborg.se Om-

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat Diarienummer N /11

Tjänsteutlåtande Utfärdat Diarienummer N /11 Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-04-11 Diarienummer N138-0027/11 Sektor Kultur och fritid Michael Göransson Telefon 031-3665000, Fax 031-3666001 E-post: fornamn.efternamn@xxxxxx.goteborg.se Mötesplats Amhult

Läs mer

Inhyrning av lokal avseende Mötesplats Hjällbo på Bergsgårdsgärdet 80

Inhyrning av lokal avseende Mötesplats Hjällbo på Bergsgårdsgärdet 80 Angered Tjänsteutlåtande Utfärdat 2019-05-23 Diarienummer N131-0029/19 Handläggare Ingela Lund Telefon: 031-365 11 01 E-post: ingela.lund@angered.goteborg.se Inhyrning av lokal avseende Mötesplats Hjällbo

Läs mer

Ny grundskola F-3 vid Saffransgatan

Ny grundskola F-3 vid Saffransgatan Angered Tjänsteutlåtande Utfärdat 2017-11-21 Diarienummer N131-0683/17 Handläggare Ingela Lund Telefon: 031-365 11 01 E-post: ingela.lund@angered.goteborg.se Ny grundskola F-3 vid Saffransgatan Ärendet

Läs mer

Yttrande (SD) Kommunstyrelsen Ärende Yttrande om förstudie för nytt världslitteraturhus

Yttrande (SD) Kommunstyrelsen Ärende Yttrande om förstudie för nytt världslitteraturhus Yttrande (SD) Kommunstyrelsen 2017-03-15 Ärende 2.2.8 Yttrande om förstudie för nytt världslitteraturhus Det finns flera aspekter på det nya så kallade världslitteraturhuset. Vi kan börja med det ekonomiska.

Läs mer

Inhyrning av lokaler för daglig verksamhet Angeredsvinkeln 27

Inhyrning av lokaler för daglig verksamhet Angeredsvinkeln 27 Tjänsteutlåtande Utfärdat 2015-06-25 Diarienummer N131-0320/13 Utvecklingsavdelningen Kenneth Erskog Telefon 031-365 2091 E-post: kenneth.erskog@angered.goteborg.se Inhyrning av lokaler för daglig verksamhet

Läs mer

Fördjupad förstudie för Världslitteraturhuset enligt alternativet på 1200 m2

Fördjupad förstudie för Världslitteraturhuset enligt alternativet på 1200 m2 Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2017-01-03 Diarienummer: N132-0347/13 Sektor Kultur och fritid Eeva Bolin Telefon: 365 00 00 E-post: eeva.bolin@ostra.goteborg.se Fördjupad förstudie för Världslitteraturhuset

Läs mer

Inhyrning av lokaler för nytt stadsdelskontor SDN Norra Hisingen

Inhyrning av lokaler för nytt stadsdelskontor SDN Norra Hisingen Tjänsteutlåtande Utfärdat 2016-06-02 Diarienummer 0936/13 Lokalsekretariatet Stadsutveckling Johan Nyström Telefon 031-368 02 35 E-post: johan.nystromstadshuset.goteborg.se Inhyrning av lokaler för nytt

Läs mer

Utredning om förutsättningarna för att skapa ett Världslitteraturhus i Gamlestaden

Utredning om förutsättningarna för att skapa ett Världslitteraturhus i Gamlestaden Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2015-04-27 Diarienummer: N132-0347/13 Sektor Kultur och fritid Eeva Bolin Telefon: 365 00 00 E-post: eeva.bolin@ostra.goteborg.se Utredning om förutsättningarna för att skapa

Läs mer

Plats: Forum, Kortedala Torg 1, ajournering klockan 15:00 15:30

Plats: Forum, Kortedala Torg 1, ajournering klockan 15:00 15:30 Stadsdelsnämnden Tid: 14:00-16:00 Plats: Forum, Kortedala Torg 1, ajournering klockan 15:00 15:30 Paragrafer: 98-126 Närvarande Ledamöter Ordförande Özgür Tasbas (MP) 1:e vice ordförande Lena Landén-Ohlsson

Läs mer

Snabbreferat av beslut vid stadsdelsnämnden Östra Göteborgs sammanträde 28 augusti 2018

Snabbreferat av beslut vid stadsdelsnämnden Östra Göteborgs sammanträde 28 augusti 2018 Östra Göteborg Snabbreferat av beslut vid stadsdelsnämnden Östra Göteborgs sammanträde 28 augusti 2018 3. Göteborgsförslag (Ärende 639) Rör inte Kortedala bibliotek Ett medborgarförslag angående Kortedala

Läs mer

Snabbreferat av beslut vid stadsdelsnämnden Östra Göteborgs sammanträde 25 april 2017

Snabbreferat av beslut vid stadsdelsnämnden Östra Göteborgs sammanträde 25 april 2017 Snabbprotokoll Sammanträdesdatum 2017-03-28 Snabbreferat av beslut vid stadsdelsnämnden Östra Göteborgs sammanträde 25 april 2017 2. Svar på förslag från medborgare, trygg skolmiljö i Utbynässkolans tillfälliga

Läs mer

Förteckning över delegationsbeslut och anmälningsärenden

Förteckning över delegationsbeslut och anmälningsärenden Kulturnämnden 2017-04-25 Diarienummer 0009/17 Förteckning över delegationsbeslut och anmälningsärenden Delegationsbeslut samt beslut fattade med stöd av vidaredelegation Beslut fattade av förvaltningsdirektör

Läs mer

Inrättande av lärandecenter och mötesplats i nytt folkbibliotek i Hässelby gård

Inrättande av lärandecenter och mötesplats i nytt folkbibliotek i Hässelby gård HÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALTNING KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare SDF: Hans Peters Telefon: 08-508 04 016 Handläggare Kulturförvaltningen: Elisabeth Aldstedt Telefon: 08-508 31 113 TJÄNSTEUTLÅTANDE

Läs mer

Snabbreferat av beslut vid stadsdelsnämnden Östra Göteborgs sammanträde 23 april 2019

Snabbreferat av beslut vid stadsdelsnämnden Östra Göteborgs sammanträde 23 april 2019 Östra Göteborg Snabbreferat av beslut vid stadsdelsnämnden Östra Göteborgs sammanträde 23 april 2019 3. Uppföljningsrapport mars 2019 Uppföljningsrapporten innehåller uppföljning av ekonomi- och personalutveckling

Läs mer

Godkännande av reviderat hyrestillägg för lokalanpassningar vid Göteborgs stadsmuseum

Godkännande av reviderat hyrestillägg för lokalanpassningar vid Göteborgs stadsmuseum Tjänsteutlåtande Utfärdat 2016-12-09 Diarienummer 0695/16 Sektor Museer Carina Sjöholm/Kultur/GBGStad Telefon: 031-368 36 41 E-post: carina.sjoholm@kultur.goteborg.se Godkännande av reviderat hyrestillägg

Läs mer

Snabbreferat av beslut vid stadsdelsnämnden Östra Göteborgs sammanträde 23 oktober 2018

Snabbreferat av beslut vid stadsdelsnämnden Östra Göteborgs sammanträde 23 oktober 2018 Östra Göteborg Snabbreferat av beslut vid stadsdelsnämnden Östra Göteborgs sammanträde 23 oktober 2018 3. Månadsuppföljning tom september 2018 En gång i månaden följer förvaltningen upp kostnadsutvecklingen

Läs mer

Svar på remiss angående förslag till Program för utveckling av Göteborgs Stads medborgarservice

Svar på remiss angående förslag till Program för utveckling av Göteborgs Stads medborgarservice Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2011-02-23 Diarienummer: N137-0095/11 Utvecklingsavdelning Astrid Tunås Telefon: 366 20 08 E-post:astrid.tunas @vastra.goteborg.se Svar på remiss angående förslag till Program

Läs mer

Snittkostnaden för liknande verksamheter i staden ska vara vägledande i den totala kostnadsbilden.

Snittkostnaden för liknande verksamheter i staden ska vara vägledande i den totala kostnadsbilden. Yrkande KD, S, MP, V, FP Kommunstyrelsen Ärende 1146/15 Yrkande om Världslitteraturhus i Gamlestaden Nästan hela världen finns redan idag representerad i Göteborg genom att staden har vuxit med nya göteborgare,

Läs mer

Tid: 14:00-15:50, ajourneringar klockan 14:05-14:25 och 14:45-15:05. tjänstgör för Özgür Tasbas (MP)

Tid: 14:00-15:50, ajourneringar klockan 14:05-14:25 och 14:45-15:05. tjänstgör för Özgür Tasbas (MP) Stadsdelsnämnden Tid: 14:00-15:50, ajourneringar klockan 14:05-14:25 och 14:45-15:05 Plats: Forum, Kortedala Torg Paragrafer: 1-22 Närvarande Ledamöter Alvar Palm (MP) Ordförande Lena Landén-Ohlsson (S)

Läs mer

Förslag till beslut Stadsdelsnämnden Östra Göteborg föreslås besluta. Bakgrund

Förslag till beslut Stadsdelsnämnden Östra Göteborg föreslås besluta. Bakgrund Östra Göteborg Tjänsteutlåtande Utfärdat 2017-11-24 Diarienummer N132-0958/17 Handläggare Dan Larsson Telefon: 031-365 43 79 E-post: dan.larsson@ostra.goteborg.se Yttrande till Inspektionen för vård och

Läs mer

Redovisning av uppdrag - utredning av hur konceptet 300m2 kan fortsätta och utvecklas

Redovisning av uppdrag - utredning av hur konceptet 300m2 kan fortsätta och utvecklas Tjänsteutlåtande Utfärdat 2017-02-01 Diarienummer 2217/15 Sektor Bibliotek Christina Persson Telefon: 031-368 33 47 E-post: christina.persson@kultur.goteborg.se Jill Danielsson Telefon: 031-368 34 45 E-post:

Läs mer

Utredning om förutsättningarna för att skapa ett Världslitteraturhus i Gamlestaden

Utredning om förutsättningarna för att skapa ett Världslitteraturhus i Gamlestaden Tjänsteutlåtande Utfärdat 2015-05-05 Diarienummer 1015/13 Stadsbiblioteket Göteborg Christina Persson Telefon: 031-368 3347 E-post: christina.persson@kultur.goteborg.se Utredning om förutsättningarna för

Läs mer

Yttrande till kommunstyrelsen över remiss angående innovationsprogram för Göteborgs Stad

Yttrande till kommunstyrelsen över remiss angående innovationsprogram för Göteborgs Stad Tjänsteutlåtande Förvaltningscontroller Utfärdat: 2017-04-05 Simon Flodén Diarienummer: N136-0214/17 Telefon: 366 00 24 (eller Göteborgs Stad växel 365 00 00) E-post: simon.floden@afh.goteborg.se Yttrande

Läs mer

Yttrande till kommunstyrelsen över förslag till ny kommunallag (SOU 2015:24)

Yttrande till kommunstyrelsen över förslag till ny kommunallag (SOU 2015:24) Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2015-05-22 Diarienummer: N132-0504/15 Utvecklingsavdelningen Åke Ström Telefon: 365 00 00 E-post: fornamn.efternamn@ostra.goteborg.se Yttrande till kommunstyrelsen över förslag

Läs mer

Samverkansavtal avseende Hälsoteket mellan Östra Göteborgs stadsdelsnämnd och Göteborgs Hälso- och sjukvårdsnämnd

Samverkansavtal avseende Hälsoteket mellan Östra Göteborgs stadsdelsnämnd och Göteborgs Hälso- och sjukvårdsnämnd Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2016-09-30 Diarienummer: N132-0912/16 Utvecklingsavdelningen Charlotta Green Telefon: 365 00 00 E-post: charlotta.green@ostra.goteborg.se Samverkansavtal avseende Hälsoteket

Läs mer

Yttrande angående ersättningsbelopp 2016 för kommunal verksamhet inom stadsdelsektorns utbildningsområde

Yttrande angående ersättningsbelopp 2016 för kommunal verksamhet inom stadsdelsektorns utbildningsområde Göteborg den 11 december 2015 Yttrande (L) (M) (KD) Kommunstyrelsen 2015-12-16 Ärende 2.2.4 och 2.2.5 Yttrande angående ersättningsbelopp 2016 för kommunal verksamhet inom stadsdelsektorns utbildningsområde

Läs mer

Snabbreferat av beslut vid stadsdelsnämnden Östra Göteborgs sammanträde 18 december 2018

Snabbreferat av beslut vid stadsdelsnämnden Östra Göteborgs sammanträde 18 december 2018 Östra Göteborg Snabbreferat av beslut vid stadsdelsnämnden Östra Göteborgs sammanträde 18 december 2018 3. Månadsuppföljning till och med november 2018 SDN Östra Göteborg I denna rapport följer förvaltningen

Läs mer

Beslut Stadsdelsnämnden avslog yrkandet efter votering som slutade med 6 ja (S,V och MP) mot 5 nej (M, L och KD).

Beslut Stadsdelsnämnden avslog yrkandet efter votering som slutade med 6 ja (S,V och MP) mot 5 nej (M, L och KD). Snabbprotokoll Sammanträdesdatum 2015-12-15 Snabbreferat av beslut vid stadsdelsnämnden Östra Göteborgs sammanträde 15 december 2015 2 a Tillsättning av stadsdelsdirektör Efter att Ulla-Carin Olsson har

Läs mer

Snabbreferat av beslut vid stadsdelsnämnden Östra Göteborgs sammanträde 21 juni 2017

Snabbreferat av beslut vid stadsdelsnämnden Östra Göteborgs sammanträde 21 juni 2017 Snabbprotokoll Sammanträdesdatum 2017-06-21 Snabbreferat av beslut vid stadsdelsnämnden Östra Göteborgs sammanträde 21 juni 2017 2. Mål- och inriktningsdokument inför budget 2018 Varje år lägger partierna

Läs mer

Snabbreferat av beslut vid stadsdelsnämnden Östra Göteborgs sammanträde 30 maj 2017

Snabbreferat av beslut vid stadsdelsnämnden Östra Göteborgs sammanträde 30 maj 2017 Snabbprotokoll Sammanträdesdatum 2017-05-30 Snabbreferat av beslut vid stadsdelsnämnden Östra Göteborgs sammanträde 30 maj 2017 2. Yttrande till Stadsrevisionen med anledning av granskning av rutiner för

Läs mer

Tillägg till tjänsteutlåtande daterat , angående inriktning för organisationsanpassningar inom äldreomsorgen

Tillägg till tjänsteutlåtande daterat , angående inriktning för organisationsanpassningar inom äldreomsorgen Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2013-02-28 Diarienummer: N132-0060/13 Sektor Äldreomsorg samt hälso- och sjukvård Carina Helgesson-Björk, Josefine Schultz Telefon: 365 00 00 E-post: fornamn.efternamn@ostra.goteborg.se

Läs mer

Uppföljning av folkhälsoavtal HSN 12 och SDN Östra Göteborg Ärendet Uppföljning av folkhälsoavtalet enligt Folkhälsoplattform 2014.

Uppföljning av folkhälsoavtal HSN 12 och SDN Östra Göteborg Ärendet Uppföljning av folkhälsoavtalet enligt Folkhälsoplattform 2014. Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2015-03-02 Diarienummer: N132-0228/13 Utvecklingsavdelningen Charlotta Green, Åsa Svensson Telefon: 365 00 00 E-post: charlotta.green@ostra.goteborg.se Uppföljning av folkhälsoavtal

Läs mer

Uppsala. Bibliotekplan för Uppsala kommun. Kulturnämnden. Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta

Uppsala. Bibliotekplan för Uppsala kommun. Kulturnämnden. Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta Uppsala ^ KOMMUN KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Johanna Hansson Annika Strömberg Datum 2014-04-01 Diarienummer KTN 2015-0276 Kulturnämnden Bibliotekplan för Uppsala kommun Förslag till beslut Kulturnämnden

Läs mer

Revidering av Göteborgs stads program för e-samhälle

Revidering av Göteborgs stads program för e-samhälle Stadsledningskontoret Tjänsteutlåtande Utfärdat 2018-06-29 Diarienummer 1047/18 Handläggare Stefan Granlund Telefon:031-368 04 85 E-post: stefan.granlund@stadshuset.goteborg.se Revidering av Göteborgs

Läs mer

PROTOKOLL Kulturnämnden Sammanträdesdatum

PROTOKOLL Kulturnämnden Sammanträdesdatum PROTOKOLL Kulturnämnden Sammanträdesdatum 2015-02-10 Tid: 15:00 15:40 Plats: Stadsbiblioteket Göteborg Utbildningssalen, plan 3 Paragrafer: 29 44 Närvarande Ledamöter Ordförande Mariya Voyvodova (S), 1:e

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat Diarienummer N /16

Tjänsteutlåtande Utfärdat Diarienummer N /16 Tjänsteutlåtande Utfärdat 2016-11-10 Diarienummer N230-0435/16 Ange avdelningsnamn Bo Falkevi Telefon 031-365 05 65 E-post: förnamn.efternamn@lf.goteborg.se Begäran om godkännande om att använda reinvesteringsmedel

Läs mer

Inhyrningsmedgivande av lokal för ny skolenhet i Mariehäll

Inhyrningsmedgivande av lokal för ny skolenhet i Mariehäll Utbildningsförvaltningen Avdelningen för ekonomi och styrning Sida 1 (5) 2017-05-17 Handläggare Josefin Ohlson Telefon: 08-508 33 874 Till Utbildningsnämnden 2017-06-15 Inhyrningsmedgivande av lokal för

Läs mer

Slutrapport projektet Lärandecenter och mötesplats i nytt bibliotek i Hässelby gård, Bibblerian.

Slutrapport projektet Lärandecenter och mötesplats i nytt bibliotek i Hässelby gård, Bibblerian. Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning Kulturförvaltningen Handläggare SDF Hans Peters Telefon: 08-508 04 016 Handläggare Kulturförvaltningen Elisabeth Aldstedt Telefon 08-508 31 113 Tjänsteutlåtande

Läs mer

Redovisning av genomförd granskning enligt plan för internkontroll 2016

Redovisning av genomförd granskning enligt plan för internkontroll 2016 Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2016-11-10 Diarienummer: N137-0608/15 Förvaltningscontroller Jannicke Hansson Telefon: 366 10 59 E-post: jannicke.hansson@vastra.goteborg.se Redovisning av genomförd granskning

Läs mer

Begäran om utökad driftsbudget 2016 för Stadsbiblioteket 300 m²

Begäran om utökad driftsbudget 2016 för Stadsbiblioteket 300 m² Tjänsteutlåtande Utfärdat 2015-02-09 Diarienummer 0369/15 Handläggare Charlotte Lundell Telefon: 031-368 32 05 E-post: charlotte.lundell@kultur.goteborg.se Begäran om utökad driftsbudget 2016 för Stadsbiblioteket

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat Diarienummer 1111/15 Repronummer 239/15

Tjänsteutlåtande Utfärdat Diarienummer 1111/15 Repronummer 239/15 Tjänsteutlåtande Utfärdat 2015-08-31 Diarienummer 1111/15 Repronummer 239/15 Välfärd och Utbildning Sven Höper Telefon 031-3680113 E-post: sven.hoper@stadshuset.goteborg.se Utredning av skolverksamheten

Läs mer

Anneli Hulthén Lina Isaksson

Anneli Hulthén Lina Isaksson Handling 2014 nr 116 Nämnd med ansvar att för kommunen teckna avtal med Tre Stiftelser Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag

Läs mer

Framställan om kommuncentralt avsatta medel för hållbarhetsbidrag 2018

Framställan om kommuncentralt avsatta medel för hållbarhetsbidrag 2018 Fastighetskontoret Tjänsteutlåtande Utfärdat 2018-02-20 Diarienummer 0008/18 Handläggare Lena Thylén Telefon: 368 10 13 E-post: lena.thylen@fastighet.goteborg.se Framställan om kommuncentralt avsatta medel

Läs mer

Ägardirektiv för Göteborgs Stads Upphandlingsbolag

Ägardirektiv för Göteborgs Stads Upphandlingsbolag Handling 2017 nr 110 Ägardirektiv för Göteborgs Stads Upphandlingsbolag Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag i tjänsteutlåtande

Läs mer

- Extra FSG den 15 april 2016 klockan 08:30-09:30 Ett extra FSG hålls den 15 april med anledning av föreslagna åtgärder.

- Extra FSG den 15 april 2016 klockan 08:30-09:30 Ett extra FSG hålls den 15 april med anledning av föreslagna åtgärder. Östra Göteborg Förvaltningsledningen 2016-04-04, klockan 08.30-13:40 Sammanträdesrum: Nylöse, Förstamajgatan 2 B Närvarande Gitte Caous, stadsdelsdirektör Andreas Lökholm, sektorschef individ- och familjeomsorg

Läs mer

Förskola kvarteret Masugnen 7, Mariehäll

Förskola kvarteret Masugnen 7, Mariehäll Administration Lokal och parkenheten Dnr 120-18-1.1. Sida 1 (5) 2018-02-27 Handläggare Ann-Chatrine Olsson Telefon: 08-50806431 Till Bromma stadsdelsnämnd Inriktningsbeslut Förvaltningens förslag till

Läs mer

Inhyrning av lokaler på Första Majgatan 2A för stadsdelförvaltningen Östra Göteborg

Inhyrning av lokaler på Första Majgatan 2A för stadsdelförvaltningen Östra Göteborg Tjänsteutlåtande Utfärdat 2016-12-12 Diarienummer 1287/14 Lokalsekretariatet Stadsutveckling Johan Nyström Telefon 031-368 02 35 E-post: johan.nystrom@stadshuset.goteborg.se Inhyrning av lokaler på Första

Läs mer

Välkommen till. Västra Hisingen. 29 mars 2017

Välkommen till. Västra Hisingen. 29 mars 2017 Välkommen till Västra Hisingen 29 mars 2017 SDN Västra Hisingen så styrs stadsdelen Jahja Zeqiraj, Stadsdelsnämndens ordförande Så styrs staden Stadsdelsnämnder 11 ordinarie ledamöter och 11 ersättare

Läs mer

Yttrande över motion av Thomas Åvall (SD) om att avskaffa avgiften för trygghetslarm

Yttrande över motion av Thomas Åvall (SD) om att avskaffa avgiften för trygghetslarm Handling 2012 nr 139 Yttrande över motion av Thomas Åvall (SD) om att avskaffa avgiften för trygghetslarm Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige

Läs mer

Ulf Kamne Lina Isaksson

Ulf Kamne Lina Isaksson Handling 2017 nr 5 Förslag till reviderat och uppdaterat reglemente rörande fasta arvoden i Göteborgs Stads inköp och upphandlingsnämnd Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen

Läs mer

Yttrande till kommunstyrelsen över motion från (SD) om att upprätta ett återvändarcenter i Göteborg

Yttrande till kommunstyrelsen över motion från (SD) om att upprätta ett återvändarcenter i Göteborg Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2016-06-01 Diarienummer: N132-0483/16 Sektor Individ- och familjeomsorg samt funktionshinder Andreas Lökholm Telefon: 365 00 00 E-post: fornamn.efternamn@ostra.goteborg.se Yttrande

Läs mer

Förnyad överenskommelse gällande avtal mellan Stockholms stad och Stockholms läns landsting om Webcare

Förnyad överenskommelse gällande avtal mellan Stockholms stad och Stockholms läns landsting om Webcare Utlåtande 2016:19 RVIII (Dnr 152-1797/2015) Förnyad överenskommelse gällande avtal mellan Stockholms stad och Stockholms läns landsting om Webcare Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar

Läs mer

Ny förskola på Förmansvägen i kv. Golvläggaren, Årstadal

Ny förskola på Förmansvägen i kv. Golvläggaren, Årstadal Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Samhällsplanering Sida 1 (7) 2013-11-11 Handläggare Helén Örtegren Telefon: 08-508 23 051 Till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd 2013-11-28 Ny förskola på

Läs mer

Verksamhetsområde för Göteborgs Stads allmänna vattentjänster; vatten, spillvatten och dagvatten Ulf Kamne Malin Hagenklev

Verksamhetsområde för Göteborgs Stads allmänna vattentjänster; vatten, spillvatten och dagvatten Ulf Kamne Malin Hagenklev Handling 2015 nr 87 Verksamhetsområde för Göteborgs Stads allmänna vattentjänster; vatten, spillvatten och dagvatten 2015 Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen tillstyrker

Läs mer

Förskola kvarteret Masugnen 7, Mariehäll

Förskola kvarteret Masugnen 7, Mariehäll Administration Lokal och parkenheten Dnr 120-18-1.1. Sida 1 (7) 2018-09-11 Handläggare Ann-Chatrine Olsson Telefon: 08-50806431 Till Bromma stadsdelsnämnd Genomförandebeslut Förvaltningens förslag till

Läs mer

Nationella minoriteter och minoritetsspråk - åtgärdsplan för Stockholms stad

Nationella minoriteter och minoritetsspråk - åtgärdsplan för Stockholms stad RINKEBY-KISTA STADSDELSFÖRVALTNING ADMINISTRATIONEN - KANSLIAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) SDN 2010-03-25 2010-03-11 Handläggare: Marianne Berg Ekbom Telefon: 508 01 526 Till Rinkeby- Kista stadsdelsnämnd

Läs mer

Inhyrning av nya lokaler för Jobbtorg City

Inhyrning av nya lokaler för Jobbtorg City Arbetsmarknadsförvaltningen Ekonomistaben Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2016-09-08 Handläggare Martin Thor Telefon: 08-508 35 524 Till Arbetsmarknadsnämnden den 20 september 2016 Ärende 11 Inhyrning av nya

Läs mer

Minnesanteckningar. Utgångspunkter för utvecklingsplanen är: En växande stadsdel Komplexa förutsättningar och lösningar Lokala behov

Minnesanteckningar. Utgångspunkter för utvecklingsplanen är: En växande stadsdel Komplexa förutsättningar och lösningar Lokala behov Östra Göteborg Förvaltningsledningen 2016-09-19, klockan 08.30-13.45 Sammanträdesrum: Nylöse, Förstamajgatan 2 B Närvarande Gitte Caous, stadsdelsdirektör Tanja Levin, HR-chef, tf kommunikationschef Eeva

Läs mer

Protokoll SDN AFH Sammanträdesdatum Tid: 17:00-18:20. Plats: Granlidens äldreboende. Paragrafer:

Protokoll SDN AFH Sammanträdesdatum Tid: 17:00-18:20. Plats: Granlidens äldreboende. Paragrafer: Tid: 17:00-18:20 Plats: Granlidens äldreboende Paragrafer: 279-303 Närvarande Beslutande Camilla Widman (S) ordförande tjg. ej p.g.a jäv 282 Peter Hermansson (M) andre vice ordförande Christian Larsson

Läs mer

Datum Motion av Edip Akay (V) om att inrätta ett interkulturellt råd i Uppsala kommun

Datum Motion av Edip Akay (V) om att inrätta ett interkulturellt råd i Uppsala kommun KS 13 8 FEBR 2012 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lagerkvist Monika Datum 2012-01-17 Diarienummer KSN-2011-0528 Kommunstyrelsen Motion av Edip Akay (V) om att inrätta ett interkulturellt råd i Uppsala

Läs mer

Omstrukturering inom Hornstulls servicehus

Omstrukturering inom Hornstulls servicehus SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR ÄLDREOMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE. SID 1 (5) 2012-10-02 Handläggare: Gunilla Jalmarsson Telefon: 08-508 12 311 Till Stadsdelsnämnden 2012-10-25 Omstrukturering

Läs mer

Älvstranden AB:s hemställan om försäljning av aktier innehållande enskilda fastigheter

Älvstranden AB:s hemställan om försäljning av aktier innehållande enskilda fastigheter Yttrande (SD) Kommunstyrelsen 2017-11-29 Ärende 2.1.1 Älvstranden AB:s hemställan om försäljning av aktier innehållande enskilda fastigheter SD har ingen representant i Stadshus AB, trots att vårt parti

Läs mer

inrätta ett dialogforum mellan Göteborgs stad och den fristående grundskolan

inrätta ett dialogforum mellan Göteborgs stad och den fristående grundskolan Yrkande S, M, MP, V, L, KD Kommunstyrelsen 2016-10-05 Ärende 2.2.12 Inrätta ett dialogforum mellan Göteborgs stad och den fristående grundskolan FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens föreslås besluta Att

Läs mer

Älvstranden AB:s hemställan om försäljning av aktier innehållande enskilda fastigheter ----

Älvstranden AB:s hemställan om försäljning av aktier innehållande enskilda fastigheter ---- Handling 2017 nr 241 Älvstranden AB:s hemställan om försäljning av aktier innehållande enskilda fastigheter Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT

KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT Tid: 08:30-12:00 Plats: Skeppet Beslutande Sofia Westergren (M), ordförande Olof Lundberg (S) ersätter Bo Pettersson (S) Lisbeth Svensson (L) Janette Olsson

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat Diarienummer N /15

Tjänsteutlåtande Utfärdat Diarienummer N /15 Tjänsteutlåtande Utfärdat 2015-04-09 Diarienummer N131-0080/15 Utvecklingsavdelningen Siv Andersson Telefon 031-365 11 02 E-post: siv.andersson@angered.goteborg.se Yttrande avseende motion av Mats Mattsson

Läs mer

Förstudie. SDN Norra Hisingen. Förstudie. Klarebergsskolan lokalanpassning

Förstudie. SDN Norra Hisingen. Förstudie. Klarebergsskolan lokalanpassning Förstudie SDN Norra Hisingen 1(7) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Innehåll... 3 1.2 Bakgrund... 3 1.3 Syftet med förstudien... 3 1.4 Medverkande... 4 2. Verksamhetsbeskrivning... 4 3. Behov...

Läs mer

Nya lokaler och ombyggnad för SFI Västerort och Jobbtorg Kista filial Tensta - Genomförandebeslut

Nya lokaler och ombyggnad för SFI Västerort och Jobbtorg Kista filial Tensta - Genomförandebeslut Arbetsmarknadsförvaltningen Ekonomistaden Sida 1 (7) 2015-05-28 Handläggare Namn: Martin Thor Telefon: 08-508 355 25 Till Arbetsmarknadsnämnden den 9 jun 2015 Ärende 10 Nya lokaler och ombyggnad för SFI

Läs mer

Till Farsta stadsdelsnämnd. Ny gruppbostad i Sköndals Centrum, kv Vetebrödet Genomförandeärende

Till Farsta stadsdelsnämnd. Ny gruppbostad i Sköndals Centrum, kv Vetebrödet Genomförandeärende Farsta Stadsdelsförvaltning Tjänsteutlåtande Sid. 1/5 Kansliet 2006-03-07 /G Ferdman Tel: 508 18 161 E-post: gunnar.ferdman@farsta.stockholm.se Dnr 303-173/2006 SDN 2006-03-23 Till Farsta stadsdelsnämnd

Läs mer

Uppföljning med anledning av Stadsrevisionens revisionsrapport 2015

Uppföljning med anledning av Stadsrevisionens revisionsrapport 2015 Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2016-05-25 Diarienummer: N132-0296/16 Förvaltningscontroller Marie Broersma Telefon: 365 00 00 E-post: fornamn.efternamn@ostra.goteborg.se Uppföljning med anledning av Stadsrevisionens

Läs mer

Instruktion för Stockholms stads äldreombudsman

Instruktion för Stockholms stads äldreombudsman Utlåtande 2016:49 RI+RVIII (Dnr 105-1889/2015) Instruktion för Stockholms stads äldreombudsman Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Instruktion för Stockholms stads äldreombudsman

Läs mer

Remiss från Socialdepartementet Bidrag till glasögon för barn och unga (Ds 2015:xx-) S2015/3030/FST

Remiss från Socialdepartementet Bidrag till glasögon för barn och unga (Ds 2015:xx-) S2015/3030/FST Tjänsteutlåtande Utfärdat 2015-05-20 Diarienummer 1043/15 Repronummer 155/2015 Välfärd och Utbildning Avdelningen för Individ- och familjeomsorg och funktionshinderfrågor Annica Eriksson Telefon 031-368

Läs mer

Tjänstepersoner Gitte Caous, stadsdelsdirektör, förvaltningsledning, Åke Ström, nämndsekreterare

Tjänstepersoner Gitte Caous, stadsdelsdirektör, förvaltningsledning, Åke Ström, nämndsekreterare Kallelse Stadsdelsnämnden Sammanträdesdatum: 2016-11-22 Tid Tisdagen den 22 november 2016 klockan 14:00 Plats Forum, Kortedala Torg 1 Ledamöter Özgür Tasbas (MP), ordförande, Lena Landén-Ohlsson (S), 1

Läs mer

Begäran om investeringsmedel för byggnation av ny skola vid Robertshöjdsgatan/Smörslottsgatan (LS 0537/17)

Begäran om investeringsmedel för byggnation av ny skola vid Robertshöjdsgatan/Smörslottsgatan (LS 0537/17) Grundskoleförvaltning Tjänsteutlåtande Utfärdat 2018-09-21 Diarienummer N609-0376/18 Handläggare Annika Rynner, Rickard Nilsson Telefon: E-post: annika.rynner@grundskola.goteborg.se Begäran om investeringsmedel

Läs mer

Ang. Förhandling med Västra Götalandsregionen för att ingå avtal om spårvagnstrafik

Ang. Förhandling med Västra Götalandsregionen för att ingå avtal om spårvagnstrafik Göteborg den 14 mars 2017 Yttrande (M, KD, L) Kommunstyrelsen 2017-03-14 Ärende 2.2.3 Ang. Förhandling med Västra Götalandsregionen för att ingå avtal om spårvagnstrafik Kommunfullmäktige beslutade i februari

Läs mer

Tjänstepersoner Gitte Caous, stadsdelsdirektör, förvaltningsledning, Åke Ström, nämndsekreterare

Tjänstepersoner Gitte Caous, stadsdelsdirektör, förvaltningsledning, Åke Ström, nämndsekreterare Kallelse Stadsdelsnämnden Sammanträdesdatum: 2017-02-07 Tid Tisdagen den 7 februari 2017 klockan 14:00 Plats Forum, Kortedala Torg Ledamöter Özgür Tasbas (MP), ordförande, Lena Landén-Ohlsson (S), 1 vice

Läs mer

Ledningsgruppen enades om att de som har möjlighet att delta får delta.

Ledningsgruppen enades om att de som har möjlighet att delta får delta. Förvaltningsledningen 2017-05-22, klockan 08.30 12:00 Sammanträdesrum: Nylöse, Förstamajgatan 2 B Närvarande Gitte Caous, stadsdelsdirektör Margareta Hansson, HR-chef Ulrica Johansson, ekonomichef Åsa

Läs mer

Handling 2016 nr 145. Till Göteborgs kommunfullmäktige

Handling 2016 nr 145. Till Göteborgs kommunfullmäktige Handling 2016 nr 145 Yttrande över motion av Lars Hansson (SD), Jörgen Fogelklou (SD), Staffan Levinsson (SD) om att alla högstadieelever (årskurs 7-9) i de kommunala skolorna i Göteborg Stad ska ges möjlighet

Läs mer

Nytt hyresavtal för serviceförvaltningens administrativa lokaler

Nytt hyresavtal för serviceförvaltningens administrativa lokaler Serviceförvaltningen Ledningen Sida 1 (5) [Datum] Handläggare Christer Edfeldt Telefon: 08 508 11815 Till Servicenämnden 2017-01-31 Nytt hyresavtal för serviceförvaltningens administrativa lokaler Förvaltningens

Läs mer

Ansökan om rätt till bidrag för pedagogisk omsorg i enskild regi - Ströms Slott AB

Ansökan om rätt till bidrag för pedagogisk omsorg i enskild regi - Ströms Slott AB Tjänsteutlåtande Utfärdat 2016-11-18 Diarienummer N139-0721/16 Sektor Utbildning Anna Ycke Telefon 365 70 65 E-post: anna.ycke@centrum.goteborg.se Ansökan om rätt till bidrag för pedagogisk omsorg i enskild

Läs mer

Strategisk plan för bibliotek i Stockholms stad remiss från kommunstyrelsen.

Strategisk plan för bibliotek i Stockholms stad remiss från kommunstyrelsen. NORRMALMS STADSDELSFÖRVALTNING KANSLIET TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2011-09-14 Handläggare: Monica Fredriksson Telefon: 508 09 032 Till Norrmalms stadsdelsnämnd Strategisk plan för bibliotek i Stockholms

Läs mer

Ny förskola i kvarteret Syllen 3 i Liljeholmen

Ny förskola i kvarteret Syllen 3 i Liljeholmen Hägersten-Liljeholmen stadsdelsförvaltning Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2017-10-04 Handläggare Anders Gredenborg Telefon: 0850823051 Till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd 2017-10-19 Ny förskola i kvarteret

Läs mer

Försäljning av fastigheterna Lerum Härskogen 1:7 och 1:8 i Lerums kommun

Försäljning av fastigheterna Lerum Härskogen 1:7 och 1:8 i Lerums kommun Kommunfullmäktige Handling 2019 nr 133 Försäljning av fastigheterna Lerum Härskogen 1:7 och 1:8 i Lerums kommun Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets

Läs mer

Utbyggnad av förskola på Ormängsgatan 71 i Hässelby gård

Utbyggnad av förskola på Ormängsgatan 71 i Hässelby gård HÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR STADSDELSMILJÖ OCH TEKNIK 30 MARS 2007 SID 1 (5) Handläggare: Björn Larsson Telefon: 08-50804052 Dnr 312-169-2007 Sammanträde 17 april 2007 Till

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT

KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT Tid: 8:30 10:10 Plats: Skeppet Beslutande Bo Pettersson (S), ordförande Sofia Westergren (M) Lisbeth Svensson (L) Roger Andersson (S) ersätter Janette Olsson

Läs mer

att Judiska servicehuset upphör att definieras som kommunövergripande

att Judiska servicehuset upphör att definieras som kommunövergripande Utlåtande 2005:77 RVII (Dnr 421-863/2001, 327-4326/2004) Judiska servicehuset upphör att vara en kommunövergripande verksamhet Hemställan från Skarpnäcks stadsdelsnämnd 2001 Hemställan från Skarpnäcks

Läs mer

Personalföreträdare Birgitta Hallbäck, Svenska Kommunalarbetareförbundet, Lotta Söderström, TCOförbunden

Personalföreträdare Birgitta Hallbäck, Svenska Kommunalarbetareförbundet, Lotta Söderström, TCOförbunden Tid: 14:00-17:00, ajournering klockan 15:15 15:35 Plats: Forum, Kortedala Torg 1 Paragrafer: 289-318 Närvarande Protokoll Stadsdelsnämnden Ledamöter Ordförande Özgür Tasbas (MP) 1:e vice ordförande Lena

Läs mer

Justering av gränsen mellan Huddinge (Stortorp) och Stockholms (Larsboda) kommuner Fastigheterna Trombonen 3, Trombonen 4, Trombonen 5 samt Trombonen

Justering av gränsen mellan Huddinge (Stortorp) och Stockholms (Larsboda) kommuner Fastigheterna Trombonen 3, Trombonen 4, Trombonen 5 samt Trombonen Utlåtande 2011: RIII (Dnr 219-285/2011) Justering av gränsen mellan Huddinge (Stortorp) och Stockholms (Larsboda) kommuner Fastigheterna Trombonen 3, Trombonen 4, Trombonen 5 samt Trombonen 14 Remiss från

Läs mer

Skolinspektionens förslag på åtgärder på huvudmannanivå

Skolinspektionens förslag på åtgärder på huvudmannanivå Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2016-09-06 Diarienummer: N132-0470/16 Sektor Utbildning Ritva Ailomaa och Krista Sandberg Telefon: 031-365 00 00 E-post: fornamn.efternamn@ostra.goteborg.se SDN Östra Göteborgs

Läs mer

Inrättande av LSS 1 -bostad i Älvsjö, Sandaletten - genomförandeärende

Inrättande av LSS 1 -bostad i Älvsjö, Sandaletten - genomförandeärende Verksamhetsområde Äldre och Funktionsnedsatta Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-08-02 Handläggare Kerstin Karlstedt Telefon: 08-508 21 000 Till Älvsjö stadsdelsnämnd Inrättande av LSS 1 -bostad i Älvsjö,

Läs mer

Inhyrning av lokaler för nytt stadsdelskontor SDN Centrum

Inhyrning av lokaler för nytt stadsdelskontor SDN Centrum Tjänsteutlåtande Utfärdat 2016-09-15 Diarienummer 0995/14 Stadsutveckling Lokalsekretariatet Johan Pheiffer Telefon 031-368 02 38 E-post: fornamn.efternamn@stadshuset.goteborg.se Inhyrning av lokaler för

Läs mer

Förslag till beslut Stadsdelsnämnden Angered godkänner föreliggande förslag till riktlinjer för skolskjutsar i Angered.

Förslag till beslut Stadsdelsnämnden Angered godkänner föreliggande förslag till riktlinjer för skolskjutsar i Angered. Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2011-07-12 Diarienummer: N131-0597/11 Sektor Utbildning Paulina Henriksson Telefon: 031-365 29 02 E-post: paulina.henriksson@angered.goteborg.se Förslag till riktlinjer för skolskjuts

Läs mer

Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för

Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för bibliotek i Stockholms stad 2006-2010 1. Uppdraget Kommunfullmäktige

Läs mer

Förvaltningen föreslår att den årliga redovisningen till kulturnämnden införlivas i handlingsplanerna utifrån Kulturprogrammet framöver,

Förvaltningen föreslår att den årliga redovisningen till kulturnämnden införlivas i handlingsplanerna utifrån Kulturprogrammet framöver, Tjänsteutlåtande Utfärdat 2015-06-01 Diarienummer 1039/13 Göteborgs stadsmuseum Cornelia Lönnroth Telefon: 031-368 36 09 E-post: cornelia.lonnroth@kultur.goteborg.se Återremiss: Kompletterande uppdrag

Läs mer

Sammanträdesdatum Arbetsutskott (1) 193 Dnr KS/2017:103. Arbetsutskottets föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum Arbetsutskott (1) 193 Dnr KS/2017:103. Arbetsutskottets föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2017-11-27 1 (1) Sida 193 Dnr KS/2017:103 Motion angående rapportering av enkla hinder i publik miljö - svar Bakgrund En motion har lämnats

Läs mer

Göteborgs Hamn AB:s förvärv av aktiebolag innehållande tomträtt. Ann-Sofie Hermansson Jonas Andrén

Göteborgs Hamn AB:s förvärv av aktiebolag innehållande tomträtt. Ann-Sofie Hermansson Jonas Andrén Handling 2016 nr 208 Göteborgs Hamn AB:s förvärv av aktiebolag innehållande tomträtt Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag

Läs mer

Förprövning gällande planbesked för bostäder mellan Rymdtorget och Komettorget inom stadsdelen Bergsjön

Förprövning gällande planbesked för bostäder mellan Rymdtorget och Komettorget inom stadsdelen Bergsjön 2016 10-27 Diarienummer: 0459/16 FK Diarienummer: 5095/15 Klas Svanbom Telefon: 031-368 17 47 E-post: klas.torbjorn.svanbom@sbk.goteborg.se Förprövning gällande planbesked för bostäder mellan Rymdtorget

Läs mer

Yttrande V, S, MP Kommunstyrelsen Ärende 1.1

Yttrande V, S, MP Kommunstyrelsen Ärende 1.1 Yttrande V, S, MP Kommunstyrelsen 2018-04-11 Ärende 1.1 Yttrande om Plan för uppföljning av utförare i konkurrensutsatt verksamhet enligt LOV år 2018 2019 I och med införande av valfrihetssystem enligt

Läs mer

Yttrande om HR-program för Göteborgs Stad, begäran om godkännande

Yttrande om HR-program för Göteborgs Stad, begäran om godkännande Yttrande S, MP, V Kommunstyrelsen Ärende 0955/17 Yttrande om HR-program för Göteborgs Stad, begäran om godkännande Göteborgs stads starkaste tillgång är dess medarbetare. Staden har ett stort ansvar att

Läs mer