Framställan om kommuncentralt avsatta medel för hållbarhetsbidrag 2018

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Framställan om kommuncentralt avsatta medel för hållbarhetsbidrag 2018"

Transkript

1 Fastighetskontoret Tjänsteutlåtande Utfärdat Diarienummer 0008/18 Handläggare Lena Thylén Telefon: E-post: Framställan om kommuncentralt avsatta medel för hållbarhetsbidrag 2018 Förslag till beslut I fastighetsnämnden 1. Fastighetsnämnden godkänner förvaltningens förslag om hantering av bidraget 2. Fastighetsnämnden översänder tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen såsom underlag inför kompletteringsbudget 2/2018 Sammanfattning privatpersoner och föreningar som söker pengar för miljöarbete. Medel om 1 miljon kronor finns avsatt kommuncentralt för detta. Förslaget om fördelning av hållbarhetsbidraget har sin utgångspunkt i social hållbarhet som en del i hållbar utveckling och hållbar miljö. Förvaltningen har i dialog med SDF Angered sett behovet av en satsning på utsatta områden, med fokus på att säkra boendemiljö och social hållbarhet. Förslaget berör flera av stadens fokusområden för Jämlikt Göteborg. Förvaltningen anser att SDF Angered är en lämplig aktör att ansvara för administration och beslut gällande hållbarhetsbidraget, på grund av sitt kontinuerliga omfattande stöd till lokala föreningar. Beslut gällande kriterier samt tilldelning av hållbarhetsbidraget skall ske i samråd med fastighetskontoret. Centrala kriterier för att ta del av bidraget är att fokus ska ligga på att skapa hållbara boendemiljöer och hälsofrämjande samhällen i enlighet med Jämlikt Göteborg Fokusområde 4. Investeringen i området kan även skapa högre värden i marken och göra området mer attraktivt att exploatera. SDF Angered skall i samverkan med fastighetskontoret och lokalföreningarna, ta fram särskilda kriterier för föreningarna som ingår i utlysningen av hållbarhetsbidraget. Hållbarhetsbidraget kommer utlysas under hösten och kan därmed kunna sökas av föreningar under slutet på Bidraget kan även användas under påföljande år och redovisas så snart aktiviteten är avslutad, dock senast SDF Angered kommer sammanställa föreningarnas redovisningar och preliminära resultat inför halvårsskiftet 2019 samt en slutgiltig rapport. Detta sker i form av redovisning av genomförda aktiviteterna och antal deltagare. Aktiviteterna kommer att stämmas av mot de i detta dokument uppsatta målområdena under fokusområde 4 jämlikt Göteborg. Göteborgs Stad Fastighetskontoret, tjänsteutlåtande 1 (5)

2 Ekonomiska konsekvenser Det finns en miljon kronor avsatt kommuncentralt avseende hållbarhetsbidrag. Bidraget föreslås delas ut till föreningar enligt särskilda kriterier. Hur intresset ser ut inom föreningslivet är i dagsläget oklart varför vi först under hösten 2018 kan se om hela summan kommer att användas under Genom att arbeta med föreningsbidrag riktat till hållbarhet skapas förutsättningar för socioekonomisk integration, trygghet och sammanhållning. Denna investering i området kan även skapa högre värden i marken och göra området mer attraktivt att exploatera. Barnperspektivet Barn har rätt till en aktiv fritid och en stor del av föreningarnas ordinarie arbete är direkt eller indirekt riktat till barn och ungdomar. Genom att stödja hållbarhet inom föreningslivet och dess roll som en trygghets- och sammanhangsskapande aktör, påverkas barn och ungas livsvillkor på ett positivt sätt. Goda boende- och livsmiljöer är viktiga förutsättningar för att ge våra barn en god start i livet, vilket också återfinns inom fokusområde 1 och 2 för Jämlikt Göteborg. Jämställdhetsperspektivet Kvinnor och män kan ha olika behov som måste beaktas. Kvinnor och män som befinner sig i liknande livssituationer och har samma behov ska behandlas jämställt. Alla verksamheter ska utveckla metoder för ett systematiskt arbete kring jämställdhet och mångfald. Hållbarhetsbidraget och förslaget om fördelning och kriterier för bidraget skall beakta detta. Mångfaldsperspektivet Förslaget berör flera av stadens fokusområden för Jämlik Göteborg. Särskilt: Fokusområde 4. Skapa hälsofrämjande och hållbara livsmiljöer. Hållbarhetsbidraget och förslaget om fördelning och kriterier för bidraget utgår från Jämlikt Göteborg fokusområde 4. Det handlar om att boende och livsmiljön är en viktig social bestämningsfaktor som påverkar invånarnas liv. Genom att arbeta med föreningsbidrag riktat till hållbarhet skapas förutsättningar för socioekonomisk integration, trygghet och sammanhållning. Fokusområde 5. Skapa strukturella och övergripande förutsättningar för jämlikhet. Föreningarna i Angered fungerar som sociala mötesplatser och hälsofrämjande arenor för befolkningen. De lokaler och verksamheter som föreningarna tillhandahåller avhjälper till viss del den trångboddhet som präglar vardagen för familjerna i de aktuella områdena. Förslaget främjar den sociala sammanhållningen i staden och kan ses som en form av social investering. Miljöperspektivet Hållbar boendemiljö är en prioriterad fråga för fastighetskontoret i sitt arbete med jämlikt Göteborg. Genom ett långsiktigt arbete med hälsofrämjande miljöer och samhällen i socioekonomiskt svaga områden skapas förutsättningar för ett jämlikt Göteborg samt ett bibehållande av värdet på den mark som fastighetskontoret har i uppdrag att förvalta. Denna investering i området kan även skapa högre värden i marken och göra området mer attraktivt att exploatera. Göteborgs Stad Fastighetskontoret, tjänsteutlåtande 2 (5)

3 Omvärldsperspektivet Om projektet efter utvärdering visar på positiva effekter kan samarbetet och målgrupper komma att utökas till andra utsatta områden i staden. Samverkan Samverkan har inte skett med de fackliga organisationerna. Göteborgs Stad Fastighetskontoret, tjänsteutlåtande 3 (5)

4 Ärendet privatpersoner och föreningar som sökt pengar för miljöarbete. Nämnden framställer i detta tjänsteutlåtande om 1 miljon kronor som finns avsatt kommuncentralt för detta. SDF Angered har en uppbyggd struktur för att hantera föreningsbidrag och har ett nära samarbete med ett stort antal lokala föreningar i området. Förvaltningen har i dialog med SDF Angered sett behovet av en satsning på utsatta områden i stadsdelen, med fokus på att säkra boendemiljö och social hållbarhet. Förvaltningen överlåter till SDF Angered att administrera och hantera bidraget till föreningarna. Kriterier och bedömning av ansökningar skall ske i samråd med fastighetskontoret. Beskrivning av ärendet privatpersoner och föreningar som söker pengar för miljöarbete. Medel om 1 miljon kronor finns avsatt kommuncentralt för detta. I tilläggsbudget 2/2017 tilldelades bidrag om 1 miljon kronor avseende hållbarhetsbidrag men pengarna användes inte. I informationsmaterialet för Göteborg Stads Budget 2018 (S,MP och V) anges att: Den större utredningen om föreningsbidrag där hållbarhetsbidraget tänkts att ingå i, har blivit försenad. Därför läggs nu medlen ut till Fastighetsnämnden att fördela i väntan på att utredningen blir klar. Hållbar boendemiljö är en prioriterad fråga för fastighetskontoret i arbetet med jämlikt Göteborg. Genom ett långsiktigt arbete med hälsofrämjande miljöer och samhällen i socioekonomiskt svaga områden skapas förutsättningar för ett jämlikt Göteborg. Investeringen i området kan även skapa högre värden i marken och göra området mer attraktivt att exploatera Angered är en av Göteborgs stads mest utsatta stadsdelar. I polisens rapport om särskilt utsatta områden återfinns fyra av dessa inom stadsdelen: Lövgärdet, Hammarkullen, Hjällbo samt Gårdsten. Jämlikhetsrapporten från 2017 visar på stora skillnader mellan stadsdelar i Göteborg där Angered är en av de som präglas av låg socioekonomi och kort medellivslängd. Stadsdelen har högre ohälsotal, högre arbetslöshet, fler i försörjningsstöd, färre föreningsaktiva och många barn som går ut skolan utan godkända betyg i jämförelse med övriga staden. Angereds stadsdelsförvaltning har lång erfarenhet av att hantera bidrag till föreningar. I förvaltningen finns etablerade strukturer för fördelning och kunskap om föreningarnas verksamhet. Kontroll av föreningars verksamhet och användande av utbetalt föreningsbidrag sker årligen av stadsdelens föreningshandläggare inom sektor Kultur och Fritid i samarbete med Idrott och föreningsförvaltningen. Då delaktighet och inflytande är en viktig del av arbetet med Jämlikt Göteborg avser SDF Angered att föra en diskussion med föreningarna kring bidraget. Detta kommer ske i form av en dialog där stadsdelens föreningar får möjlighet att ge inspel till de kriterier som ska återfinnas i utlysningen. Med utgångspunkt i att föreningarna och de som verkar i ett primärområde är bäst lämpade att ha kunskap om vilka förändringar som behövs göras där för att främja hållbara livsmiljöer. Diskussion finns också om att förvaltningen i Göteborgs Stad Fastighetskontoret, tjänsteutlåtande 4 (5)

5 utlysningen utgår från en problembild och ber föreningar om input på hur problemet kan lösas. På så sätt skapas delaktighet och ägande av frågan hos de som berörs och i deras boendeområde. Beslut gällande kriterier samt tilldelning av hållbarhetsbidraget skall ske i samråd med fastighetskontoret. Centrala kriterier är att fokus ska ligga på att skapa hållbara boendemiljöer och hälsofrämjande samhällen i enlighet med Jämlikt Göteborg Fokusområde 4. Förslaget om fördelning av Hållbarhetsbidraget har sin utgångspunkt i social hållbarhet som en del i hållbar utveckling och hållbar miljö. Målet med fördelning av Hållbarhetsbidraget till föreningar är att trygga en hållbar boendemiljö. Genom att arbeta i befintliga strukturer som stadsdelen Angered innehar säkras att Göteborg stads resurser används på ett effektivt sätt. Vidare beaktas hållbarhetsperspektivet genom att stärka de krafter i samhället som redan har befintliga verksamheter som gynnar hållbarhet, istället för att starta nya projekt som inte är hållbara över tid. Hållbarhetsbidraget kommer utlysas under hösten och därmed sökas av föreningar under slutet på Bidraget kan användas under påföljande år och redovisas så snart aktiviteten är avslutad, dock senast SDF Angered kommer sammanställa föreningarnas redovisningar och preliminära resultat inför halvårsskiftet 2019 samt en slutgiltig rapport december Detta sker i form av dels framställningar av de genomförda aktiviteterna, samt i siffror över deltagare, aktiviteterna kommer att stämmas av mot de i detta dokument uppsatta målområdena under fokusområde 4 jämlikt Göteborg. Förvaltningens/bolagets bedömning Förvaltningen anser att SDF Angered är en lämplig aktör att ansvara för administration och beslut gällande hållbarhetsbidraget, på grund av sitt kontinuerliga omfattande stöd till lokala föreningar. Särskilda kriterier och bedömning av ansökningar skall också ske i samråd med fastighetskontoret. Genom att arbeta i befintliga strukturer som stadsdelen Angered innehar säkras att Göteborg stads resurser används på ett effektivt sätt. Vidare beaktas hållbarhetsperspektivet genom att stärka de krafter i samhället som redan har befintliga verksamheter som gynnar hållbarhet, istället för att starta nya projekt som inte är hållbara över tid. Martin Öbo Peter Kim Fastighetsdirektör Avdelningschef Göteborgs Stad Fastighetskontoret, tjänsteutlåtande 5 (5)

Markreservation samt ansökan om planbesked för bostäder vid Hammarkroken inom stadsdelen Hjällbo

Markreservation samt ansökan om planbesked för bostäder vid Hammarkroken inom stadsdelen Hjällbo Fastighetskontoret Tjänsteutlåtande Utfärdat 2018-11-26 Diarienummer 4903/18 Handläggare Anton Lindström Telefon: 031-368 11 74 E-post: anton.lindstrom@fastighet.goteborg.se Markreservation samt ansökan

Läs mer

Ekonomiska konsekvenser Förslagen medför inga ekonomiska konsekvenser för fastighetsnämnden.

Ekonomiska konsekvenser Förslagen medför inga ekonomiska konsekvenser för fastighetsnämnden. Fastighetskontoret Tjänsteutlåtande Utfärdat 2018-05-21 Diarienummer 1067/18 Handläggare Lukas Jonsson Telefon: 031-368 12 01 E-post: lukas.jonsson@fastighet.goteborg.se Yttrande till kommunstyrelsen över

Läs mer

Yttrande över revisionsredogörelse 2017

Yttrande över revisionsredogörelse 2017 Fastighetskontoret Tjänsteutlåtande Utfärdat 2018-06-15 Diarienummer 1760/18 Handläggare Peter Kim Telefon: E-post: peter.kim@fastighet.goteborg.se Yttrande över revisionsredogörelse 2017 Förslag till

Läs mer

Ekonomiska konsekvenser Kostnaden för rivning uppskattas till ca 250 tkr och bekostas av exploateringen.

Ekonomiska konsekvenser Kostnaden för rivning uppskattas till ca 250 tkr och bekostas av exploateringen. Fastighetskontoret Tjänsteutlåtande Utfärdat 2018-04-23 Diarienummer 6684/15 Handläggare Mikaela Löndén Telefon:031-368 10 72 E-post: mikaela.londen@fastighet.goteborg.se Rivning av byggnad inom Sandarna

Läs mer

Ägardirektiv för Göteborgs Stads Upphandlingsbolag

Ägardirektiv för Göteborgs Stads Upphandlingsbolag Handling 2017 nr 110 Ägardirektiv för Göteborgs Stads Upphandlingsbolag Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag i tjänsteutlåtande

Läs mer

Begäran om uppdrag till kontoret att sälja fastigheter för småhusändamål inom Göteborgs kommun

Begäran om uppdrag till kontoret att sälja fastigheter för småhusändamål inom Göteborgs kommun Fastighetskontoret Tjänsteutlåtande Utfärdat 2018-03-08 Diarienummer 1405/18 Handläggare Anders Stenlund Telefon: 031 368 12 18 E-post: anders.stenlund@fastighet.goteborg.se Begäran om uppdrag till kontoret

Läs mer

Uppdrag om förbättrat administrativt stöd till föreningslivet

Uppdrag om förbättrat administrativt stöd till föreningslivet Idrott & förening Tjänsteutlåtande Utfärdat 2018-01-19 Diarienummer 0007/18 Handläggare Henrik Ekersund Telefon: 031-368 20 12 E-post: henrik.ekersund@ioff.goteborg.se Uppdrag om förbättrat administrativt

Läs mer

Rannebergens klubbstuga - försäljning av lös egendom

Rannebergens klubbstuga - försäljning av lös egendom Bilaga 6.8 2017-04-24 1(2) Diarienummer: 0193/17 Handläggare: Marita Kärnstrand Tel: 031-368 44 30 E-post: marita.karnstrand@gotevent.se Rannebergens klubbstuga - försäljning av lös egendom Styrelsen för

Läs mer

Remiss från Socialdepartementet ändrade regler om retroaktivitet avseende efterlevandestöd Ds 2017:11

Remiss från Socialdepartementet ändrade regler om retroaktivitet avseende efterlevandestöd Ds 2017:11 Tjänsteutlåtande Utfärdat 2017-04-12 Diarienummer 0760/17 Välfärd och utbildning Avdelningen för Individ- och familjeomsorg och Funktionshinder Lena Lundin Telefon 031-368 03 01 E-post: lena.lundin@stadshuset.goteborg.se

Läs mer

Förslag till beslut I fastighetsnämnden

Förslag till beslut I fastighetsnämnden Fastighetskontoret Tjänsteutlåtande Utfärdat 2018-10-22 Diarienummer 5298/18 Handläggare Emely Magdalena Lundahl Telefon: 368 09 77 E-post: emely.magdalena.lundahl@fastighet.goteborg.se Medgivande att

Läs mer

Ärende nr 8. Tjänsteutlåtande Utfärdat Diarienummer 0339/16

Ärende nr 8. Tjänsteutlåtande Utfärdat Diarienummer 0339/16 Ärende nr 8 Tjänsteutlåtande Utfärdat 2016-05-04 Diarienummer 0339/16 Samordning Johan Högman Telefon 031-368 21 46 E-post: johan.hogman@ioff.goteborg.se Åldersanpassat aktivitetsbidrag Förslag till beslut

Läs mer

Yttrande till kommunstyrelsen över motion av Axel Josefsson (M) och Hampus Magnusson (M) om att prioritera bostadslösa ungdomar hos Boplats

Yttrande till kommunstyrelsen över motion av Axel Josefsson (M) och Hampus Magnusson (M) om att prioritera bostadslösa ungdomar hos Boplats Fastighetskontoret Tjänsteutlåtande Utfärdat 2018-09-03 Diarienummer 3312/18 Handläggare Lukas Jonsson Telefon: 031-368 12 01 E-post: lukas.jonsson@fastighet.goteborg.se Yttrande till kommunstyrelsen över

Läs mer

Remiss från Socialdepartementet Bidrag till glasögon för barn och unga (Ds 2015:xx-) S2015/3030/FST

Remiss från Socialdepartementet Bidrag till glasögon för barn och unga (Ds 2015:xx-) S2015/3030/FST Tjänsteutlåtande Utfärdat 2015-05-20 Diarienummer 1043/15 Repronummer 155/2015 Välfärd och Utbildning Avdelningen för Individ- och familjeomsorg och funktionshinderfrågor Annica Eriksson Telefon 031-368

Läs mer

Markanvisning för förskola och studentbostäder vid Kungsladugårdsskolan i stadsdelen Kungsladugård

Markanvisning för förskola och studentbostäder vid Kungsladugårdsskolan i stadsdelen Kungsladugård Fastighetskontoret Tjänsteutlåtande Utfärdat 2018-09-03 Diarienummer 3173/14 Handläggare Fredrik Olsson Telefon: 031 368 09 52 E-post: fredrik.olsson@fastighet.goteborg.se Markanvisning för förskola och

Läs mer

Inhyrning av lokaler för nytt stadsdelskontor SDN Norra Hisingen

Inhyrning av lokaler för nytt stadsdelskontor SDN Norra Hisingen Tjänsteutlåtande Utfärdat 2016-06-02 Diarienummer 0936/13 Lokalsekretariatet Stadsutveckling Johan Nyström Telefon 031-368 02 35 E-post: johan.nystromstadshuset.goteborg.se Inhyrning av lokaler för nytt

Läs mer

Utdelning i Stiftelsen Wilhelm Röhss donationsfond

Utdelning i Stiftelsen Wilhelm Röhss donationsfond Stadsledningskontoret Tjänsteutlåtande Utfärdat 2018 03 21 Diarienummer 0689/18 Handläggare Jan Persson Telefon: 031 368 03 46 E-post: jan.persson@stadshuset.goteborg.se Utdelning i Stiftelsen Wilhelm

Läs mer

Riktlinjer för föreningsbidrag i Älvsjö

Riktlinjer för föreningsbidrag i Älvsjö 1 Riktlinjer för föreningsbidrag i Älvsjö Fastställt av Älvsjö stadsdelsnämnd 2017- XX-XX Bakgrund Älvsjö stadsdelsnämnd fördelar årligen bidrag till föreningar verksamma inom stadsdelsområdet utifrån

Läs mer

Inhyrning av lokal avseende Mötesplats Hjällbo på Bergsgårdsgärdet 80

Inhyrning av lokal avseende Mötesplats Hjällbo på Bergsgårdsgärdet 80 Angered Tjänsteutlåtande Utfärdat 2019-05-23 Diarienummer N131-0029/19 Handläggare Ingela Lund Telefon: 031-365 11 01 E-post: ingela.lund@angered.goteborg.se Inhyrning av lokal avseende Mötesplats Hjällbo

Läs mer

Förvaltningen föreslår att den årliga redovisningen till kulturnämnden införlivas i handlingsplanerna utifrån Kulturprogrammet framöver,

Förvaltningen föreslår att den årliga redovisningen till kulturnämnden införlivas i handlingsplanerna utifrån Kulturprogrammet framöver, Tjänsteutlåtande Utfärdat 2015-06-01 Diarienummer 1039/13 Göteborgs stadsmuseum Cornelia Lönnroth Telefon: 031-368 36 09 E-post: cornelia.lonnroth@kultur.goteborg.se Återremiss: Kompletterande uppdrag

Läs mer

Avtal för förvärv och överlåtelse av mark för bussdepå inom detaljplan för Stadsutveckling vid Järnbrottsmotet inom stadsdelen Järnbrott

Avtal för förvärv och överlåtelse av mark för bussdepå inom detaljplan för Stadsutveckling vid Järnbrottsmotet inom stadsdelen Järnbrott Fastighetskontoret Tjänsteutlåtande Utfärdat 2018-09-24 Diarienummer 2632/16 Handläggare Namn: Helena Pyk Telefon: 368 11 63 E-post: helena.pyk@fastighet.goteborg.se Avtal för förvärv och överlåtelse av

Läs mer

Avtal om samverkan avseende folkhälsoinsatser i Göteborg

Avtal om samverkan avseende folkhälsoinsatser i Göteborg Tjänsteutlåtande Utfärdat 2016-10-20 Diarienummer 1234/16 Utbildning, barn och unga, folkhälsa Välfärd och utbildning Anna Lagerquist Telefon 031-368 04 46 E-post: anna.lagerquist@stadshuset.goteborg.se

Läs mer

Markanvisning för bostäder i östra Gårdsten del av Jubileumssatsningen

Markanvisning för bostäder i östra Gårdsten del av Jubileumssatsningen Tjänsteutlåtande till Fastighetsnämnden 2015-10-19 diarienummer 4940/15 Strategisk planering Kristin Cadier telefon 031-368 10 66 e-post: kristin.cadier@fastighet.goteborg.se Markanvisning för bostäder

Läs mer

Folkhälsa i Angered NOSAM

Folkhälsa i Angered NOSAM Folkhälsa i Angered NOSAM 2017-03-23 Vad är folkhälsa? Hälsa är ett individuellt mått, d.v.s. en persons fysiska och psykiska tillstånd Folkhälsa är ett mått på en befolknings samlade hälsotillstånd En

Läs mer

Förslag till ägardirektiv för Business Region Göteborg AB

Förslag till ägardirektiv för Business Region Göteborg AB Bilaga E Styrelsen 1 Diarienummer: 0065/17 Handläggare: Peter Berggren Tel: 031-368 54 56 E-post: peter.berggren@gshab.goteborg.se Förslag till ägardirektiv för Business Region Göteborg AB Förslag till

Läs mer

Förslag till beslut 1. Fastighetskontoret får i uppdrag att ansöka om planbesked för 200 bostäder med mera vid Skanstorget inom stadsdelen Haga.

Förslag till beslut 1. Fastighetskontoret får i uppdrag att ansöka om planbesked för 200 bostäder med mera vid Skanstorget inom stadsdelen Haga. Tjänsteutlåtande till Fastighetsnämnden 2016-10-24 diarienummer 7074/15 Strategisk planering Joel Blomgren telefon 031-368 12 12 e-post: joel.blomgren@fastighet.goteborg.se Ansökan om planbesked för bostäder

Läs mer

Försäljning av fastigheterna Lerum Härskogen 1:7 och 1:8 i Lerums kommun

Försäljning av fastigheterna Lerum Härskogen 1:7 och 1:8 i Lerums kommun Kommunfullmäktige Handling 2019 nr 133 Försäljning av fastigheterna Lerum Härskogen 1:7 och 1:8 i Lerums kommun Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets

Läs mer

4. Fastighetsnämnden uppdrar åt kontoret att riva byggnaderna upptagna under punkterna 1 och 2 ovan om försäljning inte visas vara möjlig

4. Fastighetsnämnden uppdrar åt kontoret att riva byggnaderna upptagna under punkterna 1 och 2 ovan om försäljning inte visas vara möjlig Fastighetskontoret Tjänsteutlåtande Utfärdat 2018-06-15 Diarienummer 2525/18 Handläggare Eva Vågfelt Telefon: 031 368 11 72 E-post: eva.vagfelt@fastighet.goteborg.se Begäran om uppdrag till kontoret att

Läs mer

Fördelning av medel för demokrati- och utvecklingsarbete 2015

Fördelning av medel för demokrati- och utvecklingsarbete 2015 Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Administrativa avdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2015-05-27 Handläggare Monica Slama Telefon: 08-508 23 092 Till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Läs mer

Ägardirektiv för Göteborg Stads Leasing AB

Ägardirektiv för Göteborg Stads Leasing AB Bilaga E Styrelsen 1 Diarienummer: 0012/17 Handläggare: Peter Berggren Tel: 031-368 54 56 E-post: peter.berggren@gshab.goteborg.se Ägardirektiv för Göteborg Stads Leasing AB Förslag till beslut i styrelsen

Läs mer

Verksamhetsområde 2016 Göteborgs Stads allmänna vattentjänster; vatten, spillvatten och dagvatten

Verksamhetsområde 2016 Göteborgs Stads allmänna vattentjänster; vatten, spillvatten och dagvatten Tjänsteutlåtande Utfärdat 2016-02-11 Diarienummer 0429/16 Repronummer 0037/16 Stadsutveckling Christina Bertilson Telefon 031-368 02 14 E-post: christina.bertilson@stadshuset.goteborg.se Verksamhetsområde

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat Diarienummer 0791/17. Stadsutveckling Bo Carlryd Telefon E-post:

Tjänsteutlåtande Utfärdat Diarienummer 0791/17. Stadsutveckling Bo Carlryd Telefon E-post: Tjänsteutlåtande Utfärdat 2017-05-08 Diarienummer 0791/17 Stadsutveckling Bo Carlryd Telefon 031-368 03 29 E-post: bo.carlryd@stadshuset.goteborg.se Upplåtelse med arrende av del av fastigheten Sannegården

Läs mer

Trygghetsfrämjande och brottsförebyggande metoder/modeller

Trygghetsfrämjande och brottsförebyggande metoder/modeller Trygghetsfrämjande och brottsförebyggande metoder/modeller Gunilla Henningsson Social resursförvaltning, enheten för trygghetsfrämjande och brottsförebyggande Innehåll Politisk förankring. Trygg i Göteborg

Läs mer

Uppsägning av tomträtt Backa 168:1

Uppsägning av tomträtt Backa 168:1 Fastighetskontoret Tjänsteutlåtande Utfärdat 2018-05-21 Diarienummer 1759/18 Handläggare Jonny Wigrup Telefon: 031-368 13 16 E-post: jonny.wigrup@fastighet.goteborg.se Uppsägning av tomträtt Backa 168:1

Läs mer

FOLKHÄLSA I NYNÄSHAMN

FOLKHÄLSA I NYNÄSHAMN Presentation FOLKHÄLSA I NYNÄSHAMN I en attraktiv kommun som jobbar för allas framtid mår, och trivs, människor bra. Skärgårdskommun nära storstad 26 000 invånare 30 minuter till Globen Havshorisonten

Läs mer

Jämlikt Göteborg. - Hela staden socialt hållbar

Jämlikt Göteborg. - Hela staden socialt hållbar Jämlikt Göteborg - Hela staden socialt hållbar Det finns ökad insikt om nödvändigheten att verka för minska skillnader Robert Huggins 2013 låg Göteborg på plats 35 av 546 i en jämförelse av konkurrenskraft

Läs mer

Ansökan från Familjebostäder AB om subventioner för att driva trygghetsboende, Bankogatan 12-38

Ansökan från Familjebostäder AB om subventioner för att driva trygghetsboende, Bankogatan 12-38 Fastighetskontoret Tjänsteutlåtande Utfärdat 2018-03-21 Diarienummer 5047/17 Handläggare Henrik Ehrlington Telefon: E-post: henrik.ehrlington@fastighet.goteborg.se Ansökan från Familjebostäder AB om subventioner

Läs mer

Hela staden socialt hållbar

Hela staden socialt hållbar Hela staden socialt hållbar Omfördelning, ojämlikhet och tillväxt Det skulle vara ett misstag att fokusera enbart tillväxt och låta frågan ojämlikhet sköta sig själv. Inte bara för att ojämlikhet kan vara

Läs mer

Hemställan från Göteborg Energi AB Fusion mellan Ale Energi och Ale Fjärrvärme AB. Ann-Sofie Hermansson Christina Hofmann

Hemställan från Göteborg Energi AB Fusion mellan Ale Energi och Ale Fjärrvärme AB. Ann-Sofie Hermansson Christina Hofmann Handling 2017 nr 37 Hemställan från Göteborg Energi AB Fusion mellan Ale Energi och Ale Fjärrvärme AB Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets

Läs mer

Ansökan om planbesked för idrottshall och handel mm i anslutning till Jaegerdorffmotet inom stadsdelarna Majorna och Kungsladugård

Ansökan om planbesked för idrottshall och handel mm i anslutning till Jaegerdorffmotet inom stadsdelarna Majorna och Kungsladugård Fastighetskontoret Tjänsteutlåtande Utfärdat 2018-03-09 Diarienummer 0690/18 Handläggare Lea-Vanessa Lohr Telefon: 031-368 13 24 E-post: lea-vanessa.lohr@fastighet.goteborg.se Ansökan om planbesked för

Läs mer

Ansökan om utvecklingsbidrag från Göteborgs Fotbollsförbund med flera

Ansökan om utvecklingsbidrag från Göteborgs Fotbollsförbund med flera Ärende nr 6 Tjänsteutlåtande Utfärdat 2016-01-25 Diarienummer 0858/15 Samordning Anton Flöisbon Telefon 031-368 21 55 E-post: anton.floisbon@ioff.goteborg.se Ansökan om utvecklingsbidrag från Göteborgs

Läs mer

Ägardirektiv för Göteborg & Co Träffpunkt AB

Ägardirektiv för Göteborg & Co Träffpunkt AB Bilaga F Styrelsen 1 Diarienummer: 0094/16 Handläggare: Peter Berggren Tel: 031-368 54 56 E-post: peter.berggren@gshab.goteborg.se Ägardirektiv för Göteborg & Co Träffpunkt AB Förslag till beslut i styrelsen

Läs mer

Idéburet offentligt partnerskap (IOP) för mottagande av ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg

Idéburet offentligt partnerskap (IOP) för mottagande av ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg Tjänsteutlåtande Utfärdat 2015-03-07 Diarienummer 0193/15 Verksamhetsområde Integration Veronica Morales Telefon 031-367 90 09 E-post: veronica.morales@socialresurs.goteborg.se Idéburet offentligt partnerskap

Läs mer

Tjänsteutlåtande till Fastighetsnämnden diarienummer 5725/14

Tjänsteutlåtande till Fastighetsnämnden diarienummer 5725/14 Tjänsteutlåtande till Fastighetsnämnden 2017-03-20 diarienummer 5725/14 Fastighetsavdelningen Eric Hall telefon 368 11 47 e-post: eric.hall@fastighet.goteborg.se Upplåtelse med arrende av del av fastigheterna

Läs mer

Central momsfunktion - överföring av momsredovisning från kommunstyrelsen till nämnden för intraservice

Central momsfunktion - överföring av momsredovisning från kommunstyrelsen till nämnden för intraservice Stadsledningskontoret Tjänsteutlåtande Utfärdat 2018-02-15 Diarienummer 1380/16 Handläggare Magnus Borelius, Ywonne Bergkvist Telefon: 031-3680023, 031-3680362 E-post: fornamn.efternamn@forvaltning.goteborg.se

Läs mer

Riktlinjer för föreningsbidrag i Älvsjö

Riktlinjer för föreningsbidrag i Älvsjö 1 Riktlinjer för föreningsbidrag i Älvsjö Bakgrund Älvsjö stadsdelsnämnd fördelar årligen bidrag till föreningar verksamma inom stadsdelsområdet utifrån beslutad budget. Stadsdelsförvaltningen handlägger

Läs mer

Markanvisning för bostäder vid Gårdstensskolan inom stadsdelen Gårdsten

Markanvisning för bostäder vid Gårdstensskolan inom stadsdelen Gårdsten Tjänsteutlåtande till Fastighetsnämnden 2017-09-25 diarienummer 5060/16 Strategiska avdelningen Karin Darj telefon 368 11 99 e-post: karin.darj@fastighet.goteborg.se Markanvisning för bostäder vid Gårdstensskolan

Läs mer

Markanvisning för bostäder vid Faggeliden, Brännö

Markanvisning för bostäder vid Faggeliden, Brännö Tjänsteutlåtande till Fastighetsnämnden 2016-06-13 diarienummer 1415/16 Strategisk planering Karin Darj telefon 031-368 11 99 e-post: karin.darj@fastighet.goteborg.se Markanvisning för bostäder vid Faggeliden,

Läs mer

Förslag till beslut I fastighetsnämnden

Förslag till beslut I fastighetsnämnden Fastighetskontoret Tjänsteutlåtande Utfärdat 2019-02-04 Diarienummer 0417/08 Handläggare Emma Eliasson Telefon:031-368 10 70 E-post: emma.eliasson@fastighet.goteborg.se Förlängning och förändring av markanvisning

Läs mer

Begäran om revidering av riktlinjer för Göteborgsförslag

Begäran om revidering av riktlinjer för Göteborgsförslag Stadsledningskontoret Tjänsteutlåtande Utfärdat 2018-10-08 Diarienummer 1473/18 Handläggare Helena Österlind Telefon:031-368 0228 E-post: helena.osterlind@stadsledningskonoret.goteborg.se Begäran om revidering

Läs mer

Yttrande gällande Motion av Axel Josefson (M), Ann Catrine Fogelgren (L) och David Lega (KD) om att ändra ägardirektivet för Förvaltning AB Framtiden

Yttrande gällande Motion av Axel Josefson (M), Ann Catrine Fogelgren (L) och David Lega (KD) om att ändra ägardirektivet för Förvaltning AB Framtiden Yttrande (SD) Kommunstyrelsen 2016-09-21 Ärende 3.3 Yttrande gällande Motion av Axel Josefson (M), Ann Catrine Fogelgren (L) och David Lega (KD) om att ändra ägardirektivet för Förvaltning AB Framtiden

Läs mer

Inhyrning och kostnader för lokal för ett nytt världslitteraturhus i Gamlestaden

Inhyrning och kostnader för lokal för ett nytt världslitteraturhus i Gamlestaden Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2017-04-03 Diarienummer: N132-0347/13 Sektor Kultur och fritid Eeva Bolin, Lena Svärd, Ulla Andreasson Telefon: 365 00 00 E-post: ulla.andreasson@ostra.goteborg.se Inhyrning

Läs mer

Yttrande angående förslag till nytt beslut och skötselplan för naturreservatet Änggårdsbergen

Yttrande angående förslag till nytt beslut och skötselplan för naturreservatet Änggårdsbergen Fastighetskontoret Tjänsteutlåtande Utfärdat 2018-12-10 Diarienummer 6559/18 Handläggare Fredrik Wejde Telefon: 031 368 13 21 E-post: fredrik.wejde@fastighet.goteborg.se Yttrande angående förslag till

Läs mer

Markreservation för bostäder vid Grönås inom stadsdelen Gårdsten

Markreservation för bostäder vid Grönås inom stadsdelen Gårdsten Tjänsteutlåtande till Fastighetsnämnden 2017-10-23 diarienummer 4275/17 Strategiska avdelningen Joel Blomgren telefon 031-368 12 12 e-post: joel.blomgren@fastighet.goteborg.se Markreservation för bostäder

Läs mer

Motion av Björn Tidland (SD) om uppförande av småhus på obebyggda tomter i Utby

Motion av Björn Tidland (SD) om uppförande av småhus på obebyggda tomter i Utby Tjänsteutlåtande Utfärdat 2016-09-26 Diarienummer 0760/16 Stadsutveckling Hedwig Andrén Telefon 031-368 02 33 E-post: hedwig.andren@stadshuset.goteborg.se Motion av Björn Tidland (SD) om uppförande av

Läs mer

Tjänsteutlåtande till Fastighetsnämnden diarienummer 3257/16

Tjänsteutlåtande till Fastighetsnämnden diarienummer 3257/16 Tjänsteutlåtande till Fastighetsnämnden 2016-10-24 diarienummer 3257/16 Strategisk planering Joel Blomgren telefon 031-368 12 12 e-post: joel.blomgren@fastighet.goteborg.se Ansökan om planbesked för bostäder

Läs mer

Svar på remiss rörande Göteborgs Stads program för en jämlik stad

Svar på remiss rörande Göteborgs Stads program för en jämlik stad Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2017-04-26 Diarienummer: N134-0253/17 Utvecklingsavdelningen Lisbeth Söderlund/Centrum/GBG Stad Telefon: 365 70 18 E-post: lisbeth.soderlund@centrum.goteborg.se Svar på remiss

Läs mer

Samverkansavtal avseende Hälsoteket mellan Östra Göteborgs stadsdelsnämnd och Göteborgs Hälso- och sjukvårdsnämnd

Samverkansavtal avseende Hälsoteket mellan Östra Göteborgs stadsdelsnämnd och Göteborgs Hälso- och sjukvårdsnämnd Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2016-09-30 Diarienummer: N132-0912/16 Utvecklingsavdelningen Charlotta Green Telefon: 365 00 00 E-post: charlotta.green@ostra.goteborg.se Samverkansavtal avseende Hälsoteket

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat Diarienummer 1415/16

Tjänsteutlåtande Utfärdat Diarienummer 1415/16 Tjänsteutlåtande Utfärdat 2016-10-25 Diarienummer 1415/16 Kommunikationsavdelningen Maria Norberg Telefon 031-368 02 61 E-post: maria.norberg@stadshuset.goteborg.se Göteborgs Stads medverkan i Almedalen

Läs mer

Reviderade anvisningar för verksamhetsbidrag och arrangörsstöd till lokala föreningar i Hägersten-Liljeholmen

Reviderade anvisningar för verksamhetsbidrag och arrangörsstöd till lokala föreningar i Hägersten-Liljeholmen Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Sida 1 (5) 2019-02-04 Handläggare Susanne Forss Gustafsson Telefon: 0850822064 Till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd 2019-02-21 Reviderade anvisningar för

Läs mer

Verksamhetsplan och budget för valnämnden 2019

Verksamhetsplan och budget för valnämnden 2019 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Åsa Nilsson Bjervner Datum 2019-01-19 Diarienummer VLN-2018-0098 Valnämnden Verksamhetsplan och budget för valnämnden 2019 Förslag till beslut Valnämnden beslutar att

Läs mer

Övertagande av byggnader inom Göteborg Slottsskogen 719:4 från idrotts- och föreningsnämnden

Övertagande av byggnader inom Göteborg Slottsskogen 719:4 från idrotts- och föreningsnämnden Fastighetskontoret Tjänsteutlåtande Utfärdat 2018-12-10 Diarienummer 5470/14 Handläggare Eva Vågfelt Telefon: 031-368 11 72 E-post: eva.vagfelt@fastighet.goteborg.se Övertagande av byggnader inom Göteborg

Läs mer

Samverkansuppdrag mellan Förvaltnings AB Framtiden, Fastighetsnämnden, Byggnadsnämnden och Trafiknämnden

Samverkansuppdrag mellan Förvaltnings AB Framtiden, Fastighetsnämnden, Byggnadsnämnden och Trafiknämnden Styrelsehandling nr 14 2017 02 10 Samverkansuppdrag mellan Förvaltnings AB Framtiden, Fastighetsnämnden, Byggnadsnämnden och Trafiknämnden Med utgångspunkt från Kommunfullmäktiges mål att Framtiden ska

Läs mer

Anneli Hulthén Malin Hagenklev

Anneli Hulthén Malin Hagenklev Handling 2015 nr 32 Bemyndigande till fastighetsnämnden om köp av fastigheten Backa 75:20 från Rysåsen Fastighets AB m.m. Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen tillstyrker

Läs mer

Verksamhetsområde för Göteborgs Stads allmänna vattentjänster; vatten, spillvatten och dagvatten Ulf Kamne Malin Hagenklev

Verksamhetsområde för Göteborgs Stads allmänna vattentjänster; vatten, spillvatten och dagvatten Ulf Kamne Malin Hagenklev Handling 2015 nr 87 Verksamhetsområde för Göteborgs Stads allmänna vattentjänster; vatten, spillvatten och dagvatten 2015 Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen tillstyrker

Läs mer

Tidplan för uppföljningsprocessen 2019

Tidplan för uppföljningsprocessen 2019 Stadsledningskontoret Tjänsteutlåtande Utfärdat 2018-08-23 Diarienummer 0106/18 Handläggare Anders Roswall Telefon: 031-3680052 E-post: anders.roswall@stadshuset.goteborg.se Tidplan för uppföljningsprocessen

Läs mer

Fusion av AB Gothenburg European Office och Göteborgs Stadshus AB. Ann-Sofie Hermansson Lina Isaksson

Fusion av AB Gothenburg European Office och Göteborgs Stadshus AB. Ann-Sofie Hermansson Lina Isaksson Handling 2017 nr 82 Fusion av AB Gothenburg European Office och Göteborgs Stadshus AB Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag

Läs mer

Rätt boende

Rätt boende Rätt boende 2012-2015 Förslag till handlingsplan för deluppdrag: 15. Strategi för att bättre möta bostadsbehoven för nyanlända flyktingar En socialt hållbar stad ett sammanhållet Göteborg 2013-10-25 Innehåll

Läs mer

Sammanträdestider 2019 för kommunstyrelsen och utskott

Sammanträdestider 2019 för kommunstyrelsen och utskott Stadsledningskontoret Tjänsteutlåtande Utfärdat 2018-08-28 Diarienummer 1318/18 Handläggare Christina Hofmann Telefon:031-368 04 11 E-post: christina.hofmann@stadshuset.goteborg.se Sammanträdestider 2019

Läs mer

Medborgarbudget i Vårberg

Medborgarbudget i Vårberg Skärholmens stadsdelsförvaltning Stadsutveckling och medborgarservice Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2018-03-19 Handläggare Beatriçe Hasani Telefon: 08-508 24 267 Till Skärholmens stadsdelsnämnd - Inriktningsbeslut

Läs mer

Yrkande om handlingsplan för särskilt begåvade barn

Yrkande om handlingsplan för särskilt begåvade barn Yrkande V Kommunstyrelsen 2018-08-22 Ärende 2.2.21 Yrkande om handlingsplan för särskilt begåvade barn Utbildningsnämnden har begärt igångsättningsbeslut för ta fram en handlingsplan för särskilt begåvade

Läs mer

Enskede-Årsta-Vantör

Enskede-Årsta-Vantör Stadsdelsförvaltning Avdelning kultur, fritid och demokrati Dnr 5.4.-469/2017 Sida 1 (5) 2017-10-05 Handläggare Caroline Teir Telefon: 08-508 14 997 Till s stadsdelsnämnd Föreningsbidrag till föreningar

Läs mer

Markanvisning till Studor Projektutveckling AB för bostäder vid Tolereds gård i Angered

Markanvisning till Studor Projektutveckling AB för bostäder vid Tolereds gård i Angered Tjänsteutlåtande till Fastighetsnämnden 2012-06-15 diarienummer 0487/07 Markavdelningen Lisa Häggdahl telefon 368 10 68 e-post: fornamn.efternamn@fastighet.goteborg.se Markanvisning till Studor Projektutveckling

Läs mer

Handlingsplan ägardialog Förvaltnings AB Framtiden

Handlingsplan ägardialog Förvaltnings AB Framtiden Bilaga N 1 Diarienummer: 0034/17 Handläggare: Andreja Sarcevic Tel: 031-368 54 61 E-post: andreja.sarcevic@gshab.goteborg.se Handlingsplan ägardialog Förslag till beslut i styrelsen för Göteborgs Stadshus

Läs mer

Göteborgsförslag [582] Trygga kontraktsformer för kollektiv/bogemenskaper med gemensamt hushåll

Göteborgsförslag [582] Trygga kontraktsformer för kollektiv/bogemenskaper med gemensamt hushåll Fastighetskontoret Tjänsteutlåtande Utfärdat 2018-10-22 Diarienummer 0513/18 Handläggare Sonia Gallo Telefon: 031-368 11 28 E-post: sonia.gallo@fastighet.goteborg.se Göteborgsförslag [582] Trygga kontraktsformer

Läs mer

Yttrande V, S, MP Kommunstyrelsen Ärende 1.1

Yttrande V, S, MP Kommunstyrelsen Ärende 1.1 Yttrande V, S, MP Kommunstyrelsen 2018-04-11 Ärende 1.1 Yttrande om Plan för uppföljning av utförare i konkurrensutsatt verksamhet enligt LOV år 2018 2019 I och med införande av valfrihetssystem enligt

Läs mer

Indikatorer till verksamhetsplan

Indikatorer till verksamhetsplan ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Åström Sinisalo Tobias Datum 2015-03-04 rev 2015-03-18 Diarienummer AMN-2015-0011 Arbetsmarknadsnämnden Indikatorer till verksamhetsplan Förslag till beslut Arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Tjänsteutlåtande till Fastighetsnämnden diarienummer 7504/16

Tjänsteutlåtande till Fastighetsnämnden diarienummer 7504/16 Tjänsteutlåtande till Fastighetsnämnden 2017-02-06 diarienummer 7504/16 Strategiska avdelningen Lars Johansson telefon 031-368 10 55 e-post: lars.johansson@fastighet.goteborg.se Ansökan om planbesked för

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat Diarienummer N /16

Tjänsteutlåtande Utfärdat Diarienummer N /16 Tjänsteutlåtande Utfärdat 2016-11-10 Diarienummer N230-0435/16 Ange avdelningsnamn Bo Falkevi Telefon 031-365 05 65 E-post: förnamn.efternamn@lf.goteborg.se Begäran om godkännande om att använda reinvesteringsmedel

Läs mer

Riktlinjer för projektstöd till kostnadsfria sommarlovsaktiviteter åren

Riktlinjer för projektstöd till kostnadsfria sommarlovsaktiviteter åren KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Krehla Runa 2017-01-13 KTN-2016-0421 Sundequist Karin Kulturnämnden Riktlinjer för projektstöd till kostnadsfria sommarlovsaktiviteter åren 2017-2019

Läs mer

Folkhälsopolitisk program för Beslutad av kommunfullmäktige 15 juni 2015, 85. Dnr KS

Folkhälsopolitisk program för Beslutad av kommunfullmäktige 15 juni 2015, 85. Dnr KS Folkhälsopolitisk program för 2015-2018 Beslutad av kommunfullmäktige 15 juni 2015, 85. Dnr KS2015.0118 Dokumenttyp: Program Dokumentet gäller för: Skövde kommun Diarienummer: KS2015.0118 Reviderad: Ej

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat Diarienummer 0993/12 Repronummer 256/15

Tjänsteutlåtande Utfärdat Diarienummer 0993/12 Repronummer 256/15 Tjänsteutlåtande Utfärdat 2015-10-01 Diarienummer 0993/12 Repronummer 256/15 Kommunikation/Demokrati Klas Forsberg Telefon 031-3680618 E-post: klas.forsberg@stadshuset.goteborg.se Riktlinjer e-förslag

Läs mer

Förslag till sammanträdestider 2019

Förslag till sammanträdestider 2019 Västra Göteborg Tjänsteutlåtande Utfärdat 2018-11-09 Diarienummer N137-0628/18 Handläggare Niklas Hall Telefon: 366 10 24 E-post: niklas.hall@vastra.goteborg.se Förslag till sammanträdestider 2019 Förslag

Läs mer

Begäran om uppdrag till kontoret att förvärva del av Göteborg Kviberg 741:27

Begäran om uppdrag till kontoret att förvärva del av Göteborg Kviberg 741:27 Tjänsteutlåtande till Fastighetsnämnden 2016-11-21 diarienummer 1997/14 Markavdelningen Charlotta Lambert telefon 368 11 70 e-post: charlotta.lambert@fastighet.goteborg.se Begäran om uppdrag till kontoret

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

instämma i och bekräfta motionärens beskrivning av Valhallabadets aktuella status och poängtera anläggningens omfattande renoveringsbehov

instämma i och bekräfta motionärens beskrivning av Valhallabadets aktuella status och poängtera anläggningens omfattande renoveringsbehov Sammanträdesdatum Ärende nr. 2016-08-22 6.8 Handläggare Lars Erik Gustafson 031-368 43 16 Styrelsen Got Event AB Yttrande till kommunstyrelsen över motion från David Lega (KD) om uppdrag till Liseberg

Läs mer

Yttrande till kommunstyrelsen över remiss angående innovationsprogram för Göteborgs Stad

Yttrande till kommunstyrelsen över remiss angående innovationsprogram för Göteborgs Stad Tjänsteutlåtande Förvaltningscontroller Utfärdat: 2017-04-05 Simon Flodén Diarienummer: N136-0214/17 Telefon: 366 00 24 (eller Göteborgs Stad växel 365 00 00) E-post: simon.floden@afh.goteborg.se Yttrande

Läs mer

Anneli Hulthén Jonas Andrén

Anneli Hulthén Jonas Andrén Ersätter tidigare utsänd handling Handling 2015 nr 221 Kommunikationsprogram för Göteborgs Stad Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets

Läs mer

Skillnadernas Stockholm svar på remiss från kommunstyrelsen

Skillnadernas Stockholm svar på remiss från kommunstyrelsen Kungsholmens stadsdelsförvaltning Ekonomiavdelningen Tjänsteutlåtande 1.5.1.-342-2015 Sida 1 (6) 2015-10-07 Handläggare Jan Francke Telefon: 08-508 08 000 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Skillnadernas

Läs mer

Töreboda kommun. Folkhälsoplan Töreboda kommun

Töreboda kommun. Folkhälsoplan Töreboda kommun Töreboda kommun Folkhälsoplan 2015 Töreboda kommun 2015-08-05 Inledning En god folkhälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda individen som för hela samhället då invånarnas hälsa är en förutsättning

Läs mer

Markanvisning för bostäder vid Sunnerviksgatan inom stadsdelen Kyrkbyn, samt Faggeliden inom stadsdelen Styrsö

Markanvisning för bostäder vid Sunnerviksgatan inom stadsdelen Kyrkbyn, samt Faggeliden inom stadsdelen Styrsö Fastighetskontoret Tjänsteutlåtande Utfärdat 2018-12-10 Diarienummer 5368/18 Handläggare Emma Larsson Telefon: 031-368 10 98 E-post: emma.larsson@fastighet.goteborg.se Markanvisning för bostäder vid Sunnerviksgatan

Läs mer

Göteborgs Stads riktlinjer mot våld i nära relation

Göteborgs Stads riktlinjer mot våld i nära relation Handling 2016 nr 153 Göteborgs Stads riktlinjer mot våld i nära relation Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag i tjänsteutlåtande

Läs mer

Tjänsteutlåtande till Fastighetsnämnden Diarienummer 5260/14

Tjänsteutlåtande till Fastighetsnämnden Diarienummer 5260/14 Tjänsteutlåtande till Fastighetsnämnden 2014-12-15 Diarienummer 5260/14 Strategisk Planering Anna Olsson telefon 368 11 88 e-post: anna.olsson@fastighet.goteborg.se Markanvisning för bostäder vid Litteraturgatan

Läs mer

Markanvisning för bostäder vid Övre Hallegatan del av Jubileumssatsningen

Markanvisning för bostäder vid Övre Hallegatan del av Jubileumssatsningen Tjänsteutlåtande till Fastighetsnämnden 2016-01-18 diarienummer 1487/07 Avdelningen för strategisk planering Lars Johansson telefon 368 10 55 e-post: lars.johansson@fastighet.goteborg.se Markanvisning

Läs mer

Förslag till reviderad Vision för Stockholm år 2030 yttrande över remiss från kommunstyrelsen KS dnr /2014

Förslag till reviderad Vision för Stockholm år 2030 yttrande över remiss från kommunstyrelsen KS dnr /2014 stadsdelsförvaltning Ekonomiavdelningen Dnr 1.5.1.-336/2014 Sida 1 (5) 2014-07-02 Handläggare Helena Nilsson Telefon: 08-508 20 032 Till stadsdelsnämnd Förslag till reviderad Vision för Stockholm år 2030

Läs mer

Strategiska planen

Strategiska planen Strategiska planen 2015 2020 Strategisk plan Datum för beslut: 2015-04-08 Kommunledningskontoret Reviderad: Beslutsinstans: Giltig till: 2020 Innehållsförteckning 1. Så styrs Vännäs kommun... 4 2. Vad

Läs mer

Trygg i Göteborg - Trygg i Angered - Trygg i V Hisingen - Trygg i..

Trygg i Göteborg - Trygg i Angered - Trygg i V Hisingen - Trygg i.. Trygg i Göteborg - Trygg i Angered - Trygg i V Hisingen - Trygg i.. Långsiktig samverkan mellan Polisen och SDF inom Göteborgs stad 1 Arbetsprocessen 6. Uppföljning 1. Lägesbild 5. Aktivitet Åtgärd 4.

Läs mer

Riktlinje för ekonomiskt stöd till lokala aktörer som tar ett övergripande ansvar för sin egen bygds utveckling

Riktlinje för ekonomiskt stöd till lokala aktörer som tar ett övergripande ansvar för sin egen bygds utveckling STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Skarelius Lille Mimmi Datum 2017-05-12 Diarienummer KSN-2017-1920 Kommunstyrelsen Riktlinje för ekonomiskt stöd till lokala aktörer som tar ett övergripande ansvar

Läs mer

Folkhälsopolicy för Stockholms läns landsting

Folkhälsopolicy för Stockholms läns landsting Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-10-28 1 (3) Handläggare: Cecilia Lindvall Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-11-22 Folkhälsopolicy 2017-2021 för Stockholms läns landsting Ärendebeskrivning

Läs mer

Sammanfattning av uppföljningen av Strategi för integration och social sammanhållning

Sammanfattning av uppföljningen av Strategi för integration och social sammanhållning Utredning Dnr KK15/97 Strategi- och projektenheten Datum Anna-Karin Lindblad Februari 2016 Sammanfattning av uppföljningen av Strategi för integration och social sammanhållning Postadress Nyköpings kommun

Läs mer

Rekommendation till kommunerna om gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter

Rekommendation till kommunerna om gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter Socialförvaltningen Stadsövergripande sociala frågor Dnr 1.7.1-45 2019 Sida 1 (6) 2019-03-24 Handläggare Anna Lindskog Telefon: 08-508 25 248 Till Socialnämnden 2019-04-16 Rekommendation till kommunerna

Läs mer