Svar på återremiss Medborgarförslag, förslagslåda och e-förslag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svar på återremiss Medborgarförslag, förslagslåda och e-förslag"

Transkript

1 Kommunledningsförvaltningen Anneli Wiker, Tjänsteskrivelse Datum Ks/2015: Organisation Sida 1(3) Svar på återremiss Medborgarförslag, förslagslåda och e-förslag Sammanfattning I rapporten Medborgarförslag, förslagslåda och e-förslag ( ) redovisas tre alternativ till medborgarförslag och e-förslag föreslås vara det som ska ersätta medborgarförslagen, enligt rapporten. E-förslag är ett modernt och transparent verktyg i arbetet med att öka kommuninvånarnas delaktighet i den demokratiska processen och ökar chansen att nå nya grupper av invånare. Kommunstyrelsen återremitterade ärendet med hänvisning till att man vill se ett färdigt förslag om hur tillgängligheten av e-förslag kan lösas för personer som saknar dator. Kommunledningsförvaltningen har utrett ärendet ytterligare för att säkerställa att även de som inte har tillgång till dator ska kunna lämna in förslag. Har man inte tillgång till en dator är det möjligt att lämna in förslag på papper, brev, e-post eller genom att ringa in till kommunen. Det finns också datorer att låna på biblioteket. Hur man kan lämna e-förslag anslås tydligt på kommunens hemsida. Folkhälsoenheten tillhandahåller slutrapporten för Projekt Medborgardialog ( ) och Förslag till principer för medborgardialog i Kristinehamn ( ) för den som önskar mer information i ärendet. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Rapport Medborgarförslag, förslagslåda och e-förslag Ärendet Enkelheten, den demokratiska vinsten och måluppfyllelse talar för att e-förslag är det som ska ersätta medborgarförslagen. Ett e-förslag är en kort fråga, önskan om åtgärd eller information från en invånare till kommunen. Inkomna e-förslag administreras av en moderator som lägger ut förslaget på kommunens hemsida, där sedan andra invånare kan stödja förslaget genom att signera det. I Kristinehamns kommun föreslås en gräns på tjugo namnunderskrifter för att förslaget ska gå vidare för politisk beredning. Moderatorn är också viktig för att säkerställa återkopplingen till förslagsställaren och att ärendet behandlas i rätt instans. KRISTINEHAMNS KOMMUN E-post Postadress 1. Kommunledningsförvaltningen Kristinehamn Besöksadress Uroxen Kungsgatan 30 Telefon vx Fax Bankgiro Organisationsnr

2 2 Ett system för e-förslag är ett enkelt och direkt sätt att erbjuda medborgarna en ingång till hjärtat av den demokratiska processen där de kan ta upp frågor som är viktiga för dem. E-förslag är en metod för att engagera medborgarna på ett enkelt sätt som komplement till andra dialogmetoder. Förslag som avvisas kan med fördel publiceras under avvisade förslag med tydlig motivering varför förslaget inte kan tas upp. Den som inte har tillgång till dator kan: - Lämna in förslag på papper, med eller utan insamlade namnunderskrifter. - Lämna förslag per brev. - Ringa till moderatorn och lämna förslag. - Lämna förslag med e-post. När ett förslag kommer till moderatorn på papper, brev, e-post eller på telefon, skrivs förslaget in på webben och blir då ett e-förslag. Det blir då möjligt för andra att följa förslaget och att samla namnunderskrifter. Det är också möjligt att signera ett publicerat e-förslag på papper och lämna till moderatorn, som för in de namnunderskrifterna i systemet. För att säkerställa att hantering och återkoppling fungerar på rätt sätt för de förslag som inkommer utanför webformuläret, köps en tilläggstjänst på kronor. Genom den tjänsten skapas en markering som uppmärksammar moderatorn på att ärendet kräver en annan hantering och återkoppling. Ett e-förslag ligger öppet i 60 dagar för att samla namnunderskrifter. Återkopplingen till förslagsställaren är a och o. E-förslag är ett modernt och transparent verktyg i arbetet med att öka kommuninvånarnas delaktighet i den demokratiska processen. Det är en enkel metod som är lätt för invånarna att hantera och då det hanteras genom webben ökar chansen att nå nya grupper av invånare. Det finns också en transparens som är tilltalande, då invånarna kan ta del av varandras förslag och kan följa förslagen genom processen. Kommunens demokratisstrateg ansvarar för utvärdering och uppföljning. Förvaltningens förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar ge kansliavdelningen i uppdrag att införa e-förslag enligt förslaget Kommunfullmäktige avskaffar möjligheten för invånarna i Kristinehamns kommun att lämna medborgarförslag när e-förslag införs Kommunfullmäktige avsätter kr som en engångskostnad för att införa e-förslag, samt därefter avsätta driftskostnader för tjänsten, ca kr/år

3 3 Johan Öhman Chef Folkhälsoenheten Anneli Wiker Jämställdhets- och demokratistrateg

4 Sida 1(10) Kommunledningsförvaltningen Annelie Wiker Datum Medborgarförslag, förslagslåda och e-förslag c:\users\vala8605\appdata\local\temp\solarplexusit\rapport om medborgarförslag, förslagslåda och e-förslag-{9f5911e1-b494-4b4c ab1ce2027}.docx Kristinehamns kommun Postadress 1. Kommunledningsförvaltningen Kristinehamn E-post Besöksadress Uroxen Kungsgatan 30 Telefon vx Fax Bankgiro Organisationsnr

5 2 Medborgarförslag och synpunktshantering i Kristinehamns kommun förslag på förändring Bakgrund Demokrati- och framtidsgruppen (DFG) har i ett yttrande ( ) angående remiss på Framtida Medborgardialog i Kristinehamns kommun kommit med synpunkter om hanteringen av medborgarförslag. DFG anser att medborgarförslagen bör ersättas med ett mer lätthanterligt verktyg, en Förslagslåda, då medborgarförslagen innebär onödig byråkrati med lång handläggningstid som följd. Dessutom har flertalet av de medborgarförslag som lämnas in karaktären av synpunkter och skulle kunna besvaras snabbare än vad som nu är fallet. Medborgarförslag regleras inom kommunallagen som ställer krav på hur dessa ska hanteras och därför finns inget utrymme för en smidigare behandling av inkomna medborgarförslag. DFG anser att det ska vara möjligt att lämna förslag till en förslagslåda både skriftligt och på webben. Målet är en mer lättillgänglig demokrati. I slutrapporten av projekt medborgardialog föreslås att medborgarförslagen ersätts med införandet av e-petitioner; något som DFG motsätter sig, då de menar att man vill möjliggöra för den enskilde att lämna egna förslag. Kommunstyrelsen beslutade att uppdra till kansliavdelningen att se över formerna för hur en sådan Förslagslåda kan se ut och även verka för en möjlig integrering med den synpunktshantering som informationsenheten tillhandahåller. Ursprungstanken när Projekt Medborgardialog startade år 2012 var att en synpunktshantering skulle startas upp parallellt med medborgarförslagen, men bland annat på grund av IT-tekniska skäl blev så inte fallet. Idag ingår Kristinehamn i ett värmländskt samarbete som ger kommunen tillgång till en rad e-tjänster, men som inte stödjer den här formen av Förslagslåda.

6 3 Hantering av inkomna synpunkter i Förslagslådan Demokrati och framtidsgruppen (DFG) föreslår att en grupp av förtroendevalda och tjänstemän ska hantera inkomna förslag i denna Förslagslåda. Den gruppen ska ha mandat att avgöra hur förslagen ska hanteras, om politiska beslut krävs för frågan, eller om förslaget kan hanteras av tjänsteperson på förvaltningsnivå. DFG:s mening är också att det ska vara möjligt att lämna förslag både skriftligen och via webben. Målet är en mer lättillgänglig demokrati och att de förslag som kommer in ska hanteras och besvaras snabbare. Den här formen av synpunktshantering, i en Förslagslåda, ska ersätta medborgarförslag. Dock understryks vikten av att förslagen behandlas och att svar på förslagen ges. Genom att gruppen som är kopplade till Förslagslådan består av både förtroendevalda och tjänstemän, med mandat att hantera inkomna förslag, kan den här formen av synpunktshantering i en Förslagslåda, bli ett smidigare sätt för invånarna att påverka och för kommunen att hantera och administrera synpunkter och förslag. Invånarna ska uppmuntras att använda ett webbformulär för att skicka in sina förslag och synpunkter till Förslagslådan, men det ska även gå att skicka vanlig e-post, brev eller ringa in sina förslag och synpunkter. Felanmälan och eventuella överklaganden behandlas inte här, utan hänvisas till särskilt angivna formulär. Problem och alternativa lösningar Hur det praktiskt ska fungera för en sådan grupp att träffas tillräckligt ofta och regelbundet, så att Förslagslådan verkligen blir ett snabbare och smidigare sätt att hantera synpunkter på, kan bli en utmaning. Risken är snarare att det blir ineffektivt tidsmässigt och dyrt. Ett alternativ till att tillsätta en grupp för att hantera Förslagslådan, är att ersätta gruppen med ett mer avancerat IT-verktyg som direkt vid webbformuläret sorterar förslagen i områden/ämnen. Dessa områden/ämnen är i sin tur är kopplade till respektive nämnds sekreterare, som då har mandat att avgöra om förslaget/synpunkten kräver politisk behandling, eller kan lämnas vidare till ansvarig tjänsteperson på förvaltningen direkt. Inför varje nämndmöte redovisas en sammanställning av inkomna synpunkter och förslag som gått direkt till förvaltningen, vilket ger politikerna insyn i invånarnas funderingar och även möjlighet att gå vidare med ärenden politiskt.

7 4 Det värmländska e-samarbete som Kristinehamns kommun ingår i, tillhandahåller inte den möjligheten som någon av de varianterna av Förslagslåda kräver, utan då krävs en annan IT-lösning. Riktlinjer för en utökad synpunktshantering Om en Förslagslåda ska ersätta medborgarförslagen bör man titta på handläggningen av de förslag som inkommer. Hanteringen av medborgarförslag regleras av kommunallagen men en sådan reglering innefattar inte en Förslagslåda och för att den föreslagna förändringen inte ska uppfattas som en försämring, bör tydliga riktlinjer och rutiner tas fram för hur dessa ska behandlas och hur lång tid ett ärende får ta. Det kan handla om hur lång tid det får ta att besvara ett ärende, hur svar ska publiceras och hur kommunen hanterar synpunkter och frågor som inkommer på annat sätt än det formulär som finns att tillgå på webben. E-petitioner som Förslagslåda Flera kommuner, till exempel Malmö, Östersund och Haparanda, erbjuder idag sina kommuninnevånare möjligheten att lämna in förslag via Internet och en särskild mall, så kallad e-petition. En e-petition eller ett e-förslag (i den fortsatta texten används benämningen e-förslag) är en kort fråga, önskan om åtgärd eller information från en invånare till kommunen. Förslaget läggs ut på hemsidan och andra invånare kan stödja förslaget genom att signera det. Enligt SKL är e-förslag kanske en av de enklaste demokratiska metoderna som finns tillgängliga idag och ger möjlighet för fler människor att engagera sig mellan valen. E-förslag ger också de förtroendevalda en ökad kunskap om vad som engagerar invånarna, utan att förändra deras roll som politiker. E-förslag kan tas emot via brev och telefon, men enkelheten i förslagen gör det till ett verktyg speciellt lämpat för att använda via internet. Kommer ett förslag via brev eller telefon, bör dessa läggas in i systemet och bli synliga via hemsidan. E-förslag ger kommunen nya möjligheter att få kunskap om informella diskussioner och debatter som rör den offentliga verksamheten och som pågår i sociala medier. Kommunen erbjuder då en officiell kanal på den egna hemsidan. Med ett politiskt åtagande kan man dessutom ge möjlighet till att e-förslag lyfts in i den politiska processen. Vilka förslag som ska hamna där bestämmer kommunen själv. Lika så om det ska krävas

8 5 ett visst antal underskrifter för att ett förslag ska behandlas politiskt, eller ej. Kommunen bestämmer själv vad man ska kalla den här möjligheten att lämna förslag, till exempel Förslagslåda. Vad vill vi uppnå med e-förslag? Utgångspunkten är att stärka kommunen som demokratiaktör, där medborgardialog är en riktning som Kristinehamns kommun har valt, och där e-förslag kan vara en metod att utveckla den dialogen. Genom medborgardialog gör kommunen klart att man vill ha invånarnas åsikter och att deras kompetens och kunskap skapar ett mervärde för kommunen. Det krävs också att förtroendevalda, invånare och tjänstepersoner arbetar tillsammans för att utveckla det lokala samhället och skapa det goda samhället. Dock krävs det nya förändrade metoder för att möta moderna människors engagemang. Teknikutvecklingen har tagit jättekliv och utbildningsnivån på invånarna ökar. Människor väljer nya sätt att engagera sig och nya sätt att informera sig på och det kräver nya metoder för att skapa delaktighet och engagemang för att värna om den demokrati som byggts upp i landet och kommunen. Mål och syfte med e-förslag Kommunen vill ta del av invånarnas förslag och synpunkter, samtidigt som man vill ha en enklare hantering än den som är runt medborgarförslag. Målet med ett införande av e-förslag är att få fler människor delaktiga i utvecklingen av samhället och att motverka ett demokratiskt underskott. Det är också ett sätt för kommunen att effektivisera verksamheten och öka kvaliteten där invånarna kan bidra med sina kunskaper om kommunen. SKL har definierat ett antal övergripande syften och mål med e-förslag, för att inspirera kommuner och landsting att använda metoden: Förtroendevalda får en ökad kunskap om aktuella frågor i lokalsamhället Stärker det representativa systemet ökar inflödet av idéer till den politiska dagordningen Stärker medborgarnas samhällsintresse med ökad delaktighet i utvecklingen Kommunen öppnar upp för medborgarna genom att skapa en officiell kanal

9 6 Stärker demokratin genom ökad förståelse för de demokratiska processerna Effektivare verksamhet och ökad kvalitet Nå grupper vi i vanliga fall inte når Ur ett medborgarperspektiv kan ett övergripande mål för arbetet beskrivas som att medborgarna får en god demokratisk erfarenhet, med en ökad förståelse för händelser och fördelar som uppnås genom att delta. Man kanske inte får precis det man velat, men har en förståelse för resultatet och man får en chans att möta andra medborgare och tillsammans påverka utvecklingen av samhället man lever i. Metodens styrka för att vara en framgångsrik metod för den demokratiska processen i ett representativt system är dess enkelhet. E-förslag är en idé som ett antal personer stödjer eller ej. Det är inte det slutgiltiga förslaget eller beslutet, utan skall ses som en startpunkt som ger medborgarna möjlighet att komma med förslag och nya idéer och lyfta intressen som inflöde till den politiska dagordningen som stöd till det representativa systemet. Det skapar en upplevelse av att man kan agera direkt och uttrycka sina synpunkter som nu saknas i den kommunala demokratiska processen. Fördelar med e-förslag E-förslag är en enkel metod som är lätt för medborgarna att förstå och hantera. E-förslag är genom sin enkelhet en bra metod att starta med för att öka det lokala engagemanget. E-förslag hanteras genom Internet och är en metod som gör att man kan nå nya grupper av medborgare som man annars inte når. Effektiva system för e-förslag utlovar respons och på så sätt främjar positivt beteende. Alla, både medborgare, den som lämnat e-förslag, politiker och tjänstepersoner, kan följa e-förslagets gång. Metoden bygger på öppenhet och transparens. Det är lätt att signera ett e-förslag, det behövs inga särskilda kunskaper för detta. E-verktyg för förslagen kan anpassas för olika storlekar på organisationer och gör det därför möjligt att använda såväl för små

10 7 kommuner och för stora kommuner och landsting. E-förslag ger förtroendevalda möjlighet att bli mer synlig för medborgarna och de förtroendevalda har en viktig roll att spela när man inför e-förslag. Kommunen och landstinget har möjlighet att fortsätta att hålla kontakt med dem som signerat e-förslaget och får på så sätt möjlighet att nå fler medborgare som visat engagemang. Ett system för e-förslag är ett enkelt och direkt sätt att erbjuda medborgarna en ingång till hjärtat av den demokratiska processen där de kan ta upp frågor som är viktiga för dem istället för att vänta på att förtroendevalda eller formella samråd ska efterfråga dem i förväg faststädda frågor. E-förslag är en metod för att engagera medborgarna på ett enkelt sätt som komplement till andra dialogmetoder. E-förslag har ett utifrån och in perspektiv, här står det förslagsställaren fritt att lämna vilket förslag som helst och ett e-förslag som får många underskrifter ger uttryck för vad flera medborgare/invånare ser som viktigt. E-förslag i praktiken Vem ska få lämna e-förslag i Kristinehamns kommun? Alla som vill lämna förslag som utvecklar kommunen, ska vara välkomna att göra det, oavsett om man är kommuninvånare eller på tillfälligt besök. Däremot ska du vara folkbokförd i Kristinehamns kommun för att ha möjlighet att skriva under ett e-förslag. Det ska inte finnas någon åldersgräns för att få lämna e-förslag, eller för att skriva under, då förhoppningen är att öka andelen unga som väljer att göra sin röst hörd. Inkomna e-förslag administreras av en moderator för att säkerställa återkopplingen till förslagsställaren och att ärendet behandlas i rätt instans. En moderator kan bedöma om e-förslaget tar upp en fråga som kommunen har att hantera. Ligger förslaget utanför kommunens kompetensområde är det moderatorns uppgift att kontakt förslagsställaren och informera om att förslaget bör skickas till annan instans och även erbjuda hjälp med det. Förslag som avvisas kan med fördel publiceras under avvisade förslag med tydlig motivering varför förslaget inte kan tas upp. Det kan också vara så att ett förslag som kommer in rör ett område där det nyligen har fattats ett politiskt beslut, som gäller för flera år framöver. Genom kontakt med

11 8 moderatorn kan förslagsställaren själv få avgöra om förslaget ska publiceras ändå. Kanske har e-förslaget karaktären av en synpunkt eller felanmälan? Moderatorn kan då kontakta förslagsställaren och kontrollera om det är okej att skicka det vidare till rätt förvaltning för handläggning. Moderatorn är också behjälplig i formuleringen av e-förslag, samt när ett e-förslag har samlat tillräckligt många namnunderskrifter, se till att förslaget hamnar i rätt organisation. Moderatorn informerar förslagsställaren om eventuellt beslut eller svar som ges efter det att förslaget har behandlats i den politiska organisationen. Hur många signaturer som behövs för att förslaget ska behandlas i nämnd, styrelse eller kommunfullmäktige, måste beslutas och för Kristinehamns kommun föreslås en gräns på 20 namnunderskrifter. Finns ingen gräns kan en lista på inkomna förslag till kommunfullmäktige som då kan fatta beslut om något förslag ska diskutaeras vidare. En annan lösning är att lämna det öppet för de förtroendevalda att själva fånga upp intressanta e- förslag som de kan lyfta in i politiken. E-förslag kan också lämnas på papper eller via e-post. Moderatorn skriver då in förslaget på webben så att det blir möjligt att samla namnunderskrifter även där. Ett e-förslag ligger öppet i 60 dagar för att samla namnunderskrifter. Återkopplingen till förslagsställaren är a och o. Kommunens Demokratisstrateg ansvarar för utvärdering och uppföljning. E-förslag är också billigare att administrera än medborgarförslag. Enligt beräkningar från SKL kostar ett medborgarförslag ca kr att administrera. Då får man beakta att alla förslag som kommer in som medborgaförslag, måste hanteras därefter. Inför man istället e-förslag kan moderatorn se till att synpunkter och andra ärenden hamnar i rätt kanaler. Alla e-förslag blir inte en fråga för politisk beredning. Enligt offerter som tagits in kostar det ca kr att införa e-petitioner och sedan en engångskostnad på kr/månad för att få tillgång till verktyget som tillhandahåller e-tjänsten. Tillkommer administrativa kostnader för de e- förslag som får tillräckligt många namnunderskrifter och går vidare till kommunfullmäktige.

12 9 Övergripande mål för Kristinehamns kommun Kommunfullmäktiges Mål 1 Invånarna ska känna att de har inflytande och Kommunstyrelsens mål Underlätta för invånarna till inflytande på lokala beslut är kommunens övergripande mål som rör demokratiska frågor som delaktighet och inflytande. Införandet av e-förslag kan vara ett bra och lättillgängligt verktyg för att uppnå de uppsatta målen. I den Barn- och ungdomsplan som är under beredning föreslås en mer lättillgänglig Medborgardialog av typ sms-panel eller liknande. Införande av e-förslag kan vara den lättillgängliga formen av Medborgardialog som efterfrågas. Argumentet för att införa en mer lättillgänglig form är att minska avståndet mellan kommunen och invånare och då framför allt ungdomar. Slutsats I slutrapporten av projekt medborgardialog föreslås att medborgarförslagen ersätts med införandet av e-petitioner (i rapporten benämnt e-förslag); något som DFG motsätter sig, då de menar att man vill möjliggöra för den enskilde att lämna egna förslag. Möjligen föreligger en för snäv tolkning av vad e- förslag innebär när DFG gör den bedömningen. Enkelheten, den demokratiska vinsten och måluppfyllelse talar för att e- förslag är det som ska ersätta medborgarförslagen. Det finns inget som hindrar att kommunen bestämmer att den enskilde invånarens förslag ska behandlas politiskt, eller att det ska krävas ett visst antal underskrifter för att ett förslaget ska gå vidare politiskt. Det står också den enskilde politikern eller partigrupper fritt att inspireras och gå vidare med alla e-förslag även om det har satts ett krav på x-antal underskrifter. Ett eventuellt underskriftskrav talar bara om att förslaget måste genomgå en politisk beredning, inte att andra förslag inte får bli politik. Alla tre förslag som redovisas i den här rapporten kräver att resurser tillförs. I den första varianten på Förslagslåda krävs resurser i form av politiker och tjänstepersoner, som ska beredas möjlighet att regelbundet och med ett inte allt för långt tidsintervall, träffas för att handlägga inkomna synpunkter och förslag. Gruppen ska också ha mandat att avgöra om det är politiken eller tjänsteperson som ska hantera ärendet. Politiker utanför den här gruppen kommer inte att få ta del av kommuninvånarnas förslag och synpunkter som inte hamnar hos politiken, vilket gör att man kanske missar när

13 10 kommuninvånarna signalerar om viktiga åsikter. Det finns heller inget i den här varianten som gör det möjligt för andra invånare att se och ta del av förslag som inkommer Förslagslådan. En kontakt har tagits med SKLs nätverk för Medborgardialog och där har man ingen vetskap om någon kommun som har den här formen av Förslagslåda. Den andra varianten av Förslagslåda kräver först och främst en ny ITlösning. Inte heller denna variant har transparens inbyggt i systemet som möjliggör för andra att se och ta del av inkomna förslag. SKL har ingen vetskap om andra kommuner som har den här formen av Förslagslåda. Även e-förslag kräver en annan IT-lösning, men här har SKL stor erfarenhet av arbetet med att införa och tillhandahålla e-förslag och erbjuder kompetensstöd till kommunen. Kristinehamns kommun ingår också i SKLs nätverk runt Medborgardialog där e-förslag är en del. E-förslag är ett modernt och transparent verktyg i arbetet med att öka kommuninvånarnas delaktighet i den demokratiska processen. E-förlag är en enkel metod som är lätt för invånarna att hantera och då det hanteras genom webben ökar chansen att nå nya grupper av invånare.

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Faktablad. pro j e kte t m e dborgar dialog

Faktablad. pro j e kte t m e dborgar dialog Faktablad pro j e kte t m e dborgar dialog 7 e-petitioner december 2009 Vad är en e-petition? En e-petition är en idé, önskan om åtgärd eller förslag från en medborgare till kommunen eller landstinget.

Läs mer

Botkyrka kommuns. handbok i dialog

Botkyrka kommuns. handbok i dialog Botkyrka kommuns handbok i dialog Förord Dialog är att tänka tillsammans. En öppen och tillitsfull dialog är hjärtat i demokratin. Kommunen som organisation har en central roll i den lokala demokratin.

Läs mer

Medborgardialog strategi eller verktyg?

Medborgardialog strategi eller verktyg? Medborgardialog strategi eller verktyg? Praktikantprojekt hösten 2013 Farhad Mazi Esfahani Ida Strandell Januari 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1 Inledning... 3 1.1 Syfte och mål... 3 1.2

Läs mer

Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet

Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet 1[13] Referens Ahmad Azizi Mottagare Demokratiberedningen Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet Strategi för demokrati och delaktighet i Botkyrka Alla vi som arbetar i Botkyrka

Läs mer

Kommunikationspolicy. för Malmö stad. kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy. för Malmö stad. kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Malmö stad kommunikationspolicy Innehåll Principer för god kommunikation i Malmö stad 4 Krav på kommunikationen 8 Organisation och ansvar 9 Intern kommunikation Extern kommunikation

Läs mer

SYN- PUNKTER.» En väg in för synpunkter. Synpunkter 1

SYN- PUNKTER.» En väg in för synpunkter. Synpunkter 1 SYN- PUNKTER» En väg in för synpunkter Synpunkter 1 Sammanfattning 3 Förutsättningar 4 Bakgrund 4 Problemformulering 4 Syfte 5 Avgränsningar 5 Potential 5 Processkarta 6 Kartläggning 7 Nuläget 8 Metod

Läs mer

11 tankar om medborgardialog i styrning

11 tankar om medborgardialog i styrning 2 11 tankar om medborgardialog i styrning Delaktighet Systematik Tydliggör roller Medborgardialog Meningsfull dialog Vinster Viktiga delar Lyssna på alla Frågor för dialog Skilj på perspektiv Risker 11

Läs mer

Handbok i invånardialog

Handbok i invånardialog Handbok i invånardialog Handbok i invånardialog Kungsbacka kommun 1 Kungsbacka kommun Producerad av kommunikatörerna på förvaltningen för Service, oktober 2012 Text Martin Sande, Preera, Erik Sjöberg,

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

SAMVERKAN MED ALLMÄNHETEN. Att kommunicera och lyssna

SAMVERKAN MED ALLMÄNHETEN. Att kommunicera och lyssna SAMVERKAN MED ALLMÄNHETEN Att kommunicera och lyssna Projektgruppen Trainee Södra Norrland 2013 Samverkan med allmänheten Projektgruppen Trainee Södra Norrland 2013 Tryckeri: Hudiksvalls kommun Upplaga:

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR STAFFANSTORPS KOMMUN

KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR STAFFANSTORPS KOMMUN FÖRFATTNING 7.9 Antagen av kommunstyrelsen 123/14 KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR STAFFANSTORPS KOMMUN 1 KOMMUNIKATION Kommunikationspolicyn bildar grunden för en gemensam syn på intern och extern kommunikation.

Läs mer

Sociala medier. Riktlinjer för användande av Sociala medier i Falköpings kommun. Informationsavdelningen Falköpings kommun

Sociala medier. Riktlinjer för användande av Sociala medier i Falköpings kommun. Informationsavdelningen Falköpings kommun Riktlinjer för användande av Sociala medier i Falköpings kommun Informationsavdelningen Falköpings kommun Antagna av kommunfullmäktige 2011-09-26 Innehållsförteckning Sociala medier 3 Ett strategiskt val

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer

RIKTLINJER Riktlinjer för ärendehantering i Håbo kommun

RIKTLINJER Riktlinjer för ärendehantering i Håbo kommun RIKTLINJER Riktlinjer för ärendehantering i Håbo kommun Dokumentansvarig: Kanslichef RIKTLINJER 2 RIKTLINJER... 1 Riktlinjer för ärendehantering i Håbo kommun... 1 1. Administrativa roller... 5 1.1. Ordförande...

Läs mer

Strategi för användning av. Sociala Medier inom Västerås stad Antagen av Kommunstyrelsen 100907

Strategi för användning av. Sociala Medier inom Västerås stad Antagen av Kommunstyrelsen 100907 Strategi för användning av Sociala Medier inom Västerås stad Antagen av Kommunstyrelsen 100907 Innehåll 1. Inledning 1.1 Vad är sociala medier? 1.2 Beskrivning av de mediekanaler vi medverkar i idag 1.3

Läs mer

Förstudierapport Kommungemensam kundservice

Förstudierapport Kommungemensam kundservice Planerat startdatum: 2014-05-14 Planerat slutdatum: 2014-11-18 Beställare: Annbritt Ulfgren Sundberg, Kommundirektör Förstudieledare: Lotta Olanya, verksamhetsutvecklare, serviceförvaltningen Förstudierapport

Läs mer

Socialnämndens arbetsformer

Socialnämndens arbetsformer Revisionsrapport Socialnämndens arbetsformer Anneth Nyqvist Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1 Bakgrund 2.2 Revisionskriterier 2.3 Avgränsning 2.4 Granskningsmetod

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

RUTINER FÖR ÄRENDEHANTERING I ÄLVSBYNS KOMMUN

RUTINER FÖR ÄRENDEHANTERING I ÄLVSBYNS KOMMUN 1(30) STYRDOKUMENT DATUM 2013-06-17 RUTINER FÖR ÄRENDEHANTERING I ÄLVSBYNS KOMMUN Dokumentet innehåller en beskrivning av de rutiner och regler som styr ärendehanteringen i Älvsbyns kommun. Begrepp och

Läs mer

Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010

Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010 Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010 Sammanfattning 1 Sammanfattning Utmaningsrätt är en initiativrätt till upphandling eller i vissa fall försäljning av kommunal eller landstingskommunal

Läs mer

Vägledning Att ge statligt stöd till civila samhällets organisationer

Vägledning Att ge statligt stöd till civila samhällets organisationer Vägledning Att ge statligt stöd till civila samhällets organisationer Hur myndigheter kan planera, genomföra och följa upp sin bidragsgivning till ideella organisationer ESV 2015:43 ESV:s vägledningar

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler» Styrdokument RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 3 november 2014 ANSVAR UPPFÖLJNING/REVIDERING: Kommunikationsstrateg GÄLLER

Läs mer

Sammanställning av alla minnesanteckningar, avtals- /kvalitetsuppföljning, hösten 2012

Sammanställning av alla minnesanteckningar, avtals- /kvalitetsuppföljning, hösten 2012 2012-12-03 1 (15) MINNESANTECKNINGAR Sammanställning av alla minnesanteckningar, avtals- /kvalitetsuppföljning, hösten 2012 1. Uppföljning Det är viktigt med en personlig återkoppling utifrån kundens perspektiv

Läs mer

Inrättande av K-center i Falkenbergs kommun. KS 2013-267

Inrättande av K-center i Falkenbergs kommun. KS 2013-267 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-10-29 334 Inrättande av K-center i. KS 2013-267 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Medborgarinflytandet i Ale kommun

Medborgarinflytandet i Ale kommun Medborgarinflytandet i Ale kommun Rapport 2 Medborgarpanelen i Ale kommun Tycker att det är ganska tyst om var man ska ha åsikter Har skrivit ett direkt mail och fick till ett möte med kommunpolitiker.

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Sociala nämnden ISSN 2000-043X HebyFS 2014:11 Infördes i författningssamlingen den 3 april 2014 Riktlinjer för individ- och familjeomsorgen i Heby kommun Sociala nämnden

Läs mer