Svar på återremiss Medborgarförslag, förslagslåda och e-förslag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svar på återremiss Medborgarförslag, förslagslåda och e-förslag"

Transkript

1 Kommunledningsförvaltningen Anneli Wiker, Tjänsteskrivelse Datum Ks/2015: Organisation Sida 1(3) Svar på återremiss Medborgarförslag, förslagslåda och e-förslag Sammanfattning I rapporten Medborgarförslag, förslagslåda och e-förslag ( ) redovisas tre alternativ till medborgarförslag och e-förslag föreslås vara det som ska ersätta medborgarförslagen, enligt rapporten. E-förslag är ett modernt och transparent verktyg i arbetet med att öka kommuninvånarnas delaktighet i den demokratiska processen och ökar chansen att nå nya grupper av invånare. Kommunstyrelsen återremitterade ärendet med hänvisning till att man vill se ett färdigt förslag om hur tillgängligheten av e-förslag kan lösas för personer som saknar dator. Kommunledningsförvaltningen har utrett ärendet ytterligare för att säkerställa att även de som inte har tillgång till dator ska kunna lämna in förslag. Har man inte tillgång till en dator är det möjligt att lämna in förslag på papper, brev, e-post eller genom att ringa in till kommunen. Det finns också datorer att låna på biblioteket. Hur man kan lämna e-förslag anslås tydligt på kommunens hemsida. Folkhälsoenheten tillhandahåller slutrapporten för Projekt Medborgardialog ( ) och Förslag till principer för medborgardialog i Kristinehamn ( ) för den som önskar mer information i ärendet. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Rapport Medborgarförslag, förslagslåda och e-förslag Ärendet Enkelheten, den demokratiska vinsten och måluppfyllelse talar för att e-förslag är det som ska ersätta medborgarförslagen. Ett e-förslag är en kort fråga, önskan om åtgärd eller information från en invånare till kommunen. Inkomna e-förslag administreras av en moderator som lägger ut förslaget på kommunens hemsida, där sedan andra invånare kan stödja förslaget genom att signera det. I Kristinehamns kommun föreslås en gräns på tjugo namnunderskrifter för att förslaget ska gå vidare för politisk beredning. Moderatorn är också viktig för att säkerställa återkopplingen till förslagsställaren och att ärendet behandlas i rätt instans. KRISTINEHAMNS KOMMUN E-post Postadress 1. Kommunledningsförvaltningen Kristinehamn Besöksadress Uroxen Kungsgatan 30 Telefon vx Fax Bankgiro Organisationsnr

2 2 Ett system för e-förslag är ett enkelt och direkt sätt att erbjuda medborgarna en ingång till hjärtat av den demokratiska processen där de kan ta upp frågor som är viktiga för dem. E-förslag är en metod för att engagera medborgarna på ett enkelt sätt som komplement till andra dialogmetoder. Förslag som avvisas kan med fördel publiceras under avvisade förslag med tydlig motivering varför förslaget inte kan tas upp. Den som inte har tillgång till dator kan: - Lämna in förslag på papper, med eller utan insamlade namnunderskrifter. - Lämna förslag per brev. - Ringa till moderatorn och lämna förslag. - Lämna förslag med e-post. När ett förslag kommer till moderatorn på papper, brev, e-post eller på telefon, skrivs förslaget in på webben och blir då ett e-förslag. Det blir då möjligt för andra att följa förslaget och att samla namnunderskrifter. Det är också möjligt att signera ett publicerat e-förslag på papper och lämna till moderatorn, som för in de namnunderskrifterna i systemet. För att säkerställa att hantering och återkoppling fungerar på rätt sätt för de förslag som inkommer utanför webformuläret, köps en tilläggstjänst på kronor. Genom den tjänsten skapas en markering som uppmärksammar moderatorn på att ärendet kräver en annan hantering och återkoppling. Ett e-förslag ligger öppet i 60 dagar för att samla namnunderskrifter. Återkopplingen till förslagsställaren är a och o. E-förslag är ett modernt och transparent verktyg i arbetet med att öka kommuninvånarnas delaktighet i den demokratiska processen. Det är en enkel metod som är lätt för invånarna att hantera och då det hanteras genom webben ökar chansen att nå nya grupper av invånare. Det finns också en transparens som är tilltalande, då invånarna kan ta del av varandras förslag och kan följa förslagen genom processen. Kommunens demokratisstrateg ansvarar för utvärdering och uppföljning. Förvaltningens förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar ge kansliavdelningen i uppdrag att införa e-förslag enligt förslaget Kommunfullmäktige avskaffar möjligheten för invånarna i Kristinehamns kommun att lämna medborgarförslag när e-förslag införs Kommunfullmäktige avsätter kr som en engångskostnad för att införa e-förslag, samt därefter avsätta driftskostnader för tjänsten, ca kr/år

3 3 Johan Öhman Chef Folkhälsoenheten Anneli Wiker Jämställdhets- och demokratistrateg

4 Sida 1(10) Kommunledningsförvaltningen Annelie Wiker Datum Medborgarförslag, förslagslåda och e-förslag c:\users\vala8605\appdata\local\temp\solarplexusit\rapport om medborgarförslag, förslagslåda och e-förslag-{9f5911e1-b494-4b4c ab1ce2027}.docx Kristinehamns kommun Postadress 1. Kommunledningsförvaltningen Kristinehamn E-post Besöksadress Uroxen Kungsgatan 30 Telefon vx Fax Bankgiro Organisationsnr

5 2 Medborgarförslag och synpunktshantering i Kristinehamns kommun förslag på förändring Bakgrund Demokrati- och framtidsgruppen (DFG) har i ett yttrande ( ) angående remiss på Framtida Medborgardialog i Kristinehamns kommun kommit med synpunkter om hanteringen av medborgarförslag. DFG anser att medborgarförslagen bör ersättas med ett mer lätthanterligt verktyg, en Förslagslåda, då medborgarförslagen innebär onödig byråkrati med lång handläggningstid som följd. Dessutom har flertalet av de medborgarförslag som lämnas in karaktären av synpunkter och skulle kunna besvaras snabbare än vad som nu är fallet. Medborgarförslag regleras inom kommunallagen som ställer krav på hur dessa ska hanteras och därför finns inget utrymme för en smidigare behandling av inkomna medborgarförslag. DFG anser att det ska vara möjligt att lämna förslag till en förslagslåda både skriftligt och på webben. Målet är en mer lättillgänglig demokrati. I slutrapporten av projekt medborgardialog föreslås att medborgarförslagen ersätts med införandet av e-petitioner; något som DFG motsätter sig, då de menar att man vill möjliggöra för den enskilde att lämna egna förslag. Kommunstyrelsen beslutade att uppdra till kansliavdelningen att se över formerna för hur en sådan Förslagslåda kan se ut och även verka för en möjlig integrering med den synpunktshantering som informationsenheten tillhandahåller. Ursprungstanken när Projekt Medborgardialog startade år 2012 var att en synpunktshantering skulle startas upp parallellt med medborgarförslagen, men bland annat på grund av IT-tekniska skäl blev så inte fallet. Idag ingår Kristinehamn i ett värmländskt samarbete som ger kommunen tillgång till en rad e-tjänster, men som inte stödjer den här formen av Förslagslåda.

6 3 Hantering av inkomna synpunkter i Förslagslådan Demokrati och framtidsgruppen (DFG) föreslår att en grupp av förtroendevalda och tjänstemän ska hantera inkomna förslag i denna Förslagslåda. Den gruppen ska ha mandat att avgöra hur förslagen ska hanteras, om politiska beslut krävs för frågan, eller om förslaget kan hanteras av tjänsteperson på förvaltningsnivå. DFG:s mening är också att det ska vara möjligt att lämna förslag både skriftligen och via webben. Målet är en mer lättillgänglig demokrati och att de förslag som kommer in ska hanteras och besvaras snabbare. Den här formen av synpunktshantering, i en Förslagslåda, ska ersätta medborgarförslag. Dock understryks vikten av att förslagen behandlas och att svar på förslagen ges. Genom att gruppen som är kopplade till Förslagslådan består av både förtroendevalda och tjänstemän, med mandat att hantera inkomna förslag, kan den här formen av synpunktshantering i en Förslagslåda, bli ett smidigare sätt för invånarna att påverka och för kommunen att hantera och administrera synpunkter och förslag. Invånarna ska uppmuntras att använda ett webbformulär för att skicka in sina förslag och synpunkter till Förslagslådan, men det ska även gå att skicka vanlig e-post, brev eller ringa in sina förslag och synpunkter. Felanmälan och eventuella överklaganden behandlas inte här, utan hänvisas till särskilt angivna formulär. Problem och alternativa lösningar Hur det praktiskt ska fungera för en sådan grupp att träffas tillräckligt ofta och regelbundet, så att Förslagslådan verkligen blir ett snabbare och smidigare sätt att hantera synpunkter på, kan bli en utmaning. Risken är snarare att det blir ineffektivt tidsmässigt och dyrt. Ett alternativ till att tillsätta en grupp för att hantera Förslagslådan, är att ersätta gruppen med ett mer avancerat IT-verktyg som direkt vid webbformuläret sorterar förslagen i områden/ämnen. Dessa områden/ämnen är i sin tur är kopplade till respektive nämnds sekreterare, som då har mandat att avgöra om förslaget/synpunkten kräver politisk behandling, eller kan lämnas vidare till ansvarig tjänsteperson på förvaltningen direkt. Inför varje nämndmöte redovisas en sammanställning av inkomna synpunkter och förslag som gått direkt till förvaltningen, vilket ger politikerna insyn i invånarnas funderingar och även möjlighet att gå vidare med ärenden politiskt.

7 4 Det värmländska e-samarbete som Kristinehamns kommun ingår i, tillhandahåller inte den möjligheten som någon av de varianterna av Förslagslåda kräver, utan då krävs en annan IT-lösning. Riktlinjer för en utökad synpunktshantering Om en Förslagslåda ska ersätta medborgarförslagen bör man titta på handläggningen av de förslag som inkommer. Hanteringen av medborgarförslag regleras av kommunallagen men en sådan reglering innefattar inte en Förslagslåda och för att den föreslagna förändringen inte ska uppfattas som en försämring, bör tydliga riktlinjer och rutiner tas fram för hur dessa ska behandlas och hur lång tid ett ärende får ta. Det kan handla om hur lång tid det får ta att besvara ett ärende, hur svar ska publiceras och hur kommunen hanterar synpunkter och frågor som inkommer på annat sätt än det formulär som finns att tillgå på webben. E-petitioner som Förslagslåda Flera kommuner, till exempel Malmö, Östersund och Haparanda, erbjuder idag sina kommuninnevånare möjligheten att lämna in förslag via Internet och en särskild mall, så kallad e-petition. En e-petition eller ett e-förslag (i den fortsatta texten används benämningen e-förslag) är en kort fråga, önskan om åtgärd eller information från en invånare till kommunen. Förslaget läggs ut på hemsidan och andra invånare kan stödja förslaget genom att signera det. Enligt SKL är e-förslag kanske en av de enklaste demokratiska metoderna som finns tillgängliga idag och ger möjlighet för fler människor att engagera sig mellan valen. E-förslag ger också de förtroendevalda en ökad kunskap om vad som engagerar invånarna, utan att förändra deras roll som politiker. E-förslag kan tas emot via brev och telefon, men enkelheten i förslagen gör det till ett verktyg speciellt lämpat för att använda via internet. Kommer ett förslag via brev eller telefon, bör dessa läggas in i systemet och bli synliga via hemsidan. E-förslag ger kommunen nya möjligheter att få kunskap om informella diskussioner och debatter som rör den offentliga verksamheten och som pågår i sociala medier. Kommunen erbjuder då en officiell kanal på den egna hemsidan. Med ett politiskt åtagande kan man dessutom ge möjlighet till att e-förslag lyfts in i den politiska processen. Vilka förslag som ska hamna där bestämmer kommunen själv. Lika så om det ska krävas

8 5 ett visst antal underskrifter för att ett förslag ska behandlas politiskt, eller ej. Kommunen bestämmer själv vad man ska kalla den här möjligheten att lämna förslag, till exempel Förslagslåda. Vad vill vi uppnå med e-förslag? Utgångspunkten är att stärka kommunen som demokratiaktör, där medborgardialog är en riktning som Kristinehamns kommun har valt, och där e-förslag kan vara en metod att utveckla den dialogen. Genom medborgardialog gör kommunen klart att man vill ha invånarnas åsikter och att deras kompetens och kunskap skapar ett mervärde för kommunen. Det krävs också att förtroendevalda, invånare och tjänstepersoner arbetar tillsammans för att utveckla det lokala samhället och skapa det goda samhället. Dock krävs det nya förändrade metoder för att möta moderna människors engagemang. Teknikutvecklingen har tagit jättekliv och utbildningsnivån på invånarna ökar. Människor väljer nya sätt att engagera sig och nya sätt att informera sig på och det kräver nya metoder för att skapa delaktighet och engagemang för att värna om den demokrati som byggts upp i landet och kommunen. Mål och syfte med e-förslag Kommunen vill ta del av invånarnas förslag och synpunkter, samtidigt som man vill ha en enklare hantering än den som är runt medborgarförslag. Målet med ett införande av e-förslag är att få fler människor delaktiga i utvecklingen av samhället och att motverka ett demokratiskt underskott. Det är också ett sätt för kommunen att effektivisera verksamheten och öka kvaliteten där invånarna kan bidra med sina kunskaper om kommunen. SKL har definierat ett antal övergripande syften och mål med e-förslag, för att inspirera kommuner och landsting att använda metoden: Förtroendevalda får en ökad kunskap om aktuella frågor i lokalsamhället Stärker det representativa systemet ökar inflödet av idéer till den politiska dagordningen Stärker medborgarnas samhällsintresse med ökad delaktighet i utvecklingen Kommunen öppnar upp för medborgarna genom att skapa en officiell kanal

9 6 Stärker demokratin genom ökad förståelse för de demokratiska processerna Effektivare verksamhet och ökad kvalitet Nå grupper vi i vanliga fall inte når Ur ett medborgarperspektiv kan ett övergripande mål för arbetet beskrivas som att medborgarna får en god demokratisk erfarenhet, med en ökad förståelse för händelser och fördelar som uppnås genom att delta. Man kanske inte får precis det man velat, men har en förståelse för resultatet och man får en chans att möta andra medborgare och tillsammans påverka utvecklingen av samhället man lever i. Metodens styrka för att vara en framgångsrik metod för den demokratiska processen i ett representativt system är dess enkelhet. E-förslag är en idé som ett antal personer stödjer eller ej. Det är inte det slutgiltiga förslaget eller beslutet, utan skall ses som en startpunkt som ger medborgarna möjlighet att komma med förslag och nya idéer och lyfta intressen som inflöde till den politiska dagordningen som stöd till det representativa systemet. Det skapar en upplevelse av att man kan agera direkt och uttrycka sina synpunkter som nu saknas i den kommunala demokratiska processen. Fördelar med e-förslag E-förslag är en enkel metod som är lätt för medborgarna att förstå och hantera. E-förslag är genom sin enkelhet en bra metod att starta med för att öka det lokala engagemanget. E-förslag hanteras genom Internet och är en metod som gör att man kan nå nya grupper av medborgare som man annars inte når. Effektiva system för e-förslag utlovar respons och på så sätt främjar positivt beteende. Alla, både medborgare, den som lämnat e-förslag, politiker och tjänstepersoner, kan följa e-förslagets gång. Metoden bygger på öppenhet och transparens. Det är lätt att signera ett e-förslag, det behövs inga särskilda kunskaper för detta. E-verktyg för förslagen kan anpassas för olika storlekar på organisationer och gör det därför möjligt att använda såväl för små

10 7 kommuner och för stora kommuner och landsting. E-förslag ger förtroendevalda möjlighet att bli mer synlig för medborgarna och de förtroendevalda har en viktig roll att spela när man inför e-förslag. Kommunen och landstinget har möjlighet att fortsätta att hålla kontakt med dem som signerat e-förslaget och får på så sätt möjlighet att nå fler medborgare som visat engagemang. Ett system för e-förslag är ett enkelt och direkt sätt att erbjuda medborgarna en ingång till hjärtat av den demokratiska processen där de kan ta upp frågor som är viktiga för dem istället för att vänta på att förtroendevalda eller formella samråd ska efterfråga dem i förväg faststädda frågor. E-förslag är en metod för att engagera medborgarna på ett enkelt sätt som komplement till andra dialogmetoder. E-förslag har ett utifrån och in perspektiv, här står det förslagsställaren fritt att lämna vilket förslag som helst och ett e-förslag som får många underskrifter ger uttryck för vad flera medborgare/invånare ser som viktigt. E-förslag i praktiken Vem ska få lämna e-förslag i Kristinehamns kommun? Alla som vill lämna förslag som utvecklar kommunen, ska vara välkomna att göra det, oavsett om man är kommuninvånare eller på tillfälligt besök. Däremot ska du vara folkbokförd i Kristinehamns kommun för att ha möjlighet att skriva under ett e-förslag. Det ska inte finnas någon åldersgräns för att få lämna e-förslag, eller för att skriva under, då förhoppningen är att öka andelen unga som väljer att göra sin röst hörd. Inkomna e-förslag administreras av en moderator för att säkerställa återkopplingen till förslagsställaren och att ärendet behandlas i rätt instans. En moderator kan bedöma om e-förslaget tar upp en fråga som kommunen har att hantera. Ligger förslaget utanför kommunens kompetensområde är det moderatorns uppgift att kontakt förslagsställaren och informera om att förslaget bör skickas till annan instans och även erbjuda hjälp med det. Förslag som avvisas kan med fördel publiceras under avvisade förslag med tydlig motivering varför förslaget inte kan tas upp. Det kan också vara så att ett förslag som kommer in rör ett område där det nyligen har fattats ett politiskt beslut, som gäller för flera år framöver. Genom kontakt med

11 8 moderatorn kan förslagsställaren själv få avgöra om förslaget ska publiceras ändå. Kanske har e-förslaget karaktären av en synpunkt eller felanmälan? Moderatorn kan då kontakta förslagsställaren och kontrollera om det är okej att skicka det vidare till rätt förvaltning för handläggning. Moderatorn är också behjälplig i formuleringen av e-förslag, samt när ett e-förslag har samlat tillräckligt många namnunderskrifter, se till att förslaget hamnar i rätt organisation. Moderatorn informerar förslagsställaren om eventuellt beslut eller svar som ges efter det att förslaget har behandlats i den politiska organisationen. Hur många signaturer som behövs för att förslaget ska behandlas i nämnd, styrelse eller kommunfullmäktige, måste beslutas och för Kristinehamns kommun föreslås en gräns på 20 namnunderskrifter. Finns ingen gräns kan en lista på inkomna förslag till kommunfullmäktige som då kan fatta beslut om något förslag ska diskutaeras vidare. En annan lösning är att lämna det öppet för de förtroendevalda att själva fånga upp intressanta e- förslag som de kan lyfta in i politiken. E-förslag kan också lämnas på papper eller via e-post. Moderatorn skriver då in förslaget på webben så att det blir möjligt att samla namnunderskrifter även där. Ett e-förslag ligger öppet i 60 dagar för att samla namnunderskrifter. Återkopplingen till förslagsställaren är a och o. Kommunens Demokratisstrateg ansvarar för utvärdering och uppföljning. E-förslag är också billigare att administrera än medborgarförslag. Enligt beräkningar från SKL kostar ett medborgarförslag ca kr att administrera. Då får man beakta att alla förslag som kommer in som medborgaförslag, måste hanteras därefter. Inför man istället e-förslag kan moderatorn se till att synpunkter och andra ärenden hamnar i rätt kanaler. Alla e-förslag blir inte en fråga för politisk beredning. Enligt offerter som tagits in kostar det ca kr att införa e-petitioner och sedan en engångskostnad på kr/månad för att få tillgång till verktyget som tillhandahåller e-tjänsten. Tillkommer administrativa kostnader för de e- förslag som får tillräckligt många namnunderskrifter och går vidare till kommunfullmäktige.

12 9 Övergripande mål för Kristinehamns kommun Kommunfullmäktiges Mål 1 Invånarna ska känna att de har inflytande och Kommunstyrelsens mål Underlätta för invånarna till inflytande på lokala beslut är kommunens övergripande mål som rör demokratiska frågor som delaktighet och inflytande. Införandet av e-förslag kan vara ett bra och lättillgängligt verktyg för att uppnå de uppsatta målen. I den Barn- och ungdomsplan som är under beredning föreslås en mer lättillgänglig Medborgardialog av typ sms-panel eller liknande. Införande av e-förslag kan vara den lättillgängliga formen av Medborgardialog som efterfrågas. Argumentet för att införa en mer lättillgänglig form är att minska avståndet mellan kommunen och invånare och då framför allt ungdomar. Slutsats I slutrapporten av projekt medborgardialog föreslås att medborgarförslagen ersätts med införandet av e-petitioner (i rapporten benämnt e-förslag); något som DFG motsätter sig, då de menar att man vill möjliggöra för den enskilde att lämna egna förslag. Möjligen föreligger en för snäv tolkning av vad e- förslag innebär när DFG gör den bedömningen. Enkelheten, den demokratiska vinsten och måluppfyllelse talar för att e- förslag är det som ska ersätta medborgarförslagen. Det finns inget som hindrar att kommunen bestämmer att den enskilde invånarens förslag ska behandlas politiskt, eller att det ska krävas ett visst antal underskrifter för att ett förslaget ska gå vidare politiskt. Det står också den enskilde politikern eller partigrupper fritt att inspireras och gå vidare med alla e-förslag även om det har satts ett krav på x-antal underskrifter. Ett eventuellt underskriftskrav talar bara om att förslaget måste genomgå en politisk beredning, inte att andra förslag inte får bli politik. Alla tre förslag som redovisas i den här rapporten kräver att resurser tillförs. I den första varianten på Förslagslåda krävs resurser i form av politiker och tjänstepersoner, som ska beredas möjlighet att regelbundet och med ett inte allt för långt tidsintervall, träffas för att handlägga inkomna synpunkter och förslag. Gruppen ska också ha mandat att avgöra om det är politiken eller tjänsteperson som ska hantera ärendet. Politiker utanför den här gruppen kommer inte att få ta del av kommuninvånarnas förslag och synpunkter som inte hamnar hos politiken, vilket gör att man kanske missar när

13 10 kommuninvånarna signalerar om viktiga åsikter. Det finns heller inget i den här varianten som gör det möjligt för andra invånare att se och ta del av förslag som inkommer Förslagslådan. En kontakt har tagits med SKLs nätverk för Medborgardialog och där har man ingen vetskap om någon kommun som har den här formen av Förslagslåda. Den andra varianten av Förslagslåda kräver först och främst en ny ITlösning. Inte heller denna variant har transparens inbyggt i systemet som möjliggör för andra att se och ta del av inkomna förslag. SKL har ingen vetskap om andra kommuner som har den här formen av Förslagslåda. Även e-förslag kräver en annan IT-lösning, men här har SKL stor erfarenhet av arbetet med att införa och tillhandahålla e-förslag och erbjuder kompetensstöd till kommunen. Kristinehamns kommun ingår också i SKLs nätverk runt Medborgardialog där e-förslag är en del. E-förslag är ett modernt och transparent verktyg i arbetet med att öka kommuninvånarnas delaktighet i den demokratiska processen. E-förlag är en enkel metod som är lätt för invånarna att hantera och då det hanteras genom webben ökar chansen att nå nya grupper av invånare.

AU 5:18 Dnr. KS 2014/368. Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun

AU 5:18 Dnr. KS 2014/368. Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-06 ö Östei AU 5:18 Dnr. KS 2014/368 Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun Arbetsutskottets

Läs mer

Motion om att skapa diskussionsforum på Sala kommuns hemsida

Motion om att skapa diskussionsforum på Sala kommuns hemsida o/r~' ~~:~ :r SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29 (44) KOMMUNSTYRELSEN SALA KOMMUN Sammanträdesdatum 2011-10-13 Y~F : s HANDLING NR 67 2011 202 Dnr 2011/111 Motion om att skapa diskussionsforum på Sala kommuns hemsida

Läs mer

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Projekt Medborgardialog 2012 Inledning Det finns ett generellt behov av att öka medborgardialogen i Sverige och så även

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Kalmar kommun 2010-09-28 Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Bakgrund och revisionsfråga... 3

Läs mer

IT-verktyg i demokratins tjänst

IT-verktyg i demokratins tjänst IT-verktyg i demokratins tjänst Del 1 utmaningar Geopanel Chatt E-petition Budgetsimulator E-panel Webb SMS Dialogforum 3 IT-verktyg i demokratins tjänst del 1 utmaningar Upplysningar om innehållet: Lena

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

Hemuppgift 5. Kommunledningskontorets ärendehanteringsprocess. Karlstads kommun

Hemuppgift 5. Kommunledningskontorets ärendehanteringsprocess. Karlstads kommun Hemuppgift 5 Kommunledningskontorets ärendehanteringsprocess Karlstads kommun Motivering för den valda processen Hela flödet för ärendehanteringsproccessen på kommunledningskontoret har kartlagts. Ärendehanteringsprocessen

Läs mer

E-dialog. www.tidaholm.se

E-dialog. www.tidaholm.se E-dialog Grund för (Tidaholm) att jobba med e-dialog Öka lokal demokrati Ökat engagemang och dialog Medborgare vill engagera sig Lokala mål i olika styrdokument Målområde Kommunstyrelse Lokal demokrati

Läs mer

e-förslag System för ökad medborgardialog

e-förslag System för ökad medborgardialog System för ökad medborgardialog Få medborgarna delaktiga och engagerade i den lokala samhällsutvecklingen Vårt system för ökar medborgardialogen och gör medborgarna delaktiga och engagerade i den lokala

Läs mer

Svar på motion om gratis kollektivtrafik i Strömstad

Svar på motion om gratis kollektivtrafik i Strömstad STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/ärendelista Sida 11 (18) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-06-12 Kf 52 Ks 65 Au 43 Ks/2013-0184 Svar på motion om gratis kollektivtrafik i Strömstad Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Årsplan 2014 Uppdrag till kommunfullmäktiges beredningar

Årsplan 2014 Uppdrag till kommunfullmäktiges beredningar Uppdrag till kommunfullmäktiges beredningar 2013-12-11 Kommunfullmäktiges presidium KS13.1069 Innehåll Inledning 5 1 Uppföljning av målen i Vilja och mål ur ett medborgarperspektiv 6 2 Framtidsbild 2018

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Vårt Skellefteå handlingsplan för kommunens demokratiarbete

Vårt Skellefteå handlingsplan för kommunens demokratiarbete 2012-02-14 Vårt Skellefteå handlingsplan för kommunens demokratiarbete Innehåll Sida 1 Inledning 3 2 Demokratiberedningens uppdrag 3 3 Mål och syfte 3 4 Åtgärder och aktiviteter 2012 4 4.1 Utvecklad medborgardialog

Läs mer

Bättre hantering av politiska handlingar - motion väckt av Birgitta Ljung (MP) och Marica Lindblad (MP)

Bättre hantering av politiska handlingar - motion väckt av Birgitta Ljung (MP) och Marica Lindblad (MP) 2015-07-27 NBN-2015/1864.90 1 (3) HANDLÄGGARE Balic, Johanna Johanna.Balic@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Bättre hantering av politiska handlingar - motion väckt av Birgitta Ljung (MP) och Marica

Läs mer

Maria Hjernerth 08-523 049 39

Maria Hjernerth 08-523 049 39 2012-09-04 Tjänsteskrivelse SODERTALJE KOMMUN 2012-09-.12 Kontor Utbildningskontoret Handläggare Maria Hjernerth 08-523 049 39 Utbildningsnämnden Kommundelsnämnderna Yttrande - motion fran Mats Siljebrand

Läs mer

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M)

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M) - DEMOKRATIBEREDNINGEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 12.00 Beslutande Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson

Läs mer

Ny organisation Näringslivssamverkan

Ny organisation Näringslivssamverkan Kommunledningsförvaltningen Anders Dahlén,0550-88001 anders.dahlen@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-04-15 Ks/2014:246 000 Organisation Sida 1(3) Ny organisation Näringslivssamverkan Förslag

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 3

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 3 KARLSTADS KOMMUN Ärende 3 sid 17 (34) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2012-03-20 8 Politiskt initiativ från majoriteten - Användande av sociala medier för medborgardialog - återrapportering Dnr KS-2011-535 Dpl

Läs mer

Haparanda Stads Kvalitetssatsning

Haparanda Stads Kvalitetssatsning Haparanda Stads Kvalitetssatsning Syfte: I en politisk styrd organisation är det särskilt viktigt med kommunikation, dialog och inflytande även mellan valen. Genom medborgardialog fås förutom en bra förankring

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 29 (35) 2014-12-01 Ks 26. Medborgarförslag om att flytta kommunala pensionärsrådet (KPR) från socialnämnden till kommunstyrelsen och antagande av nytt reglemente svar

Läs mer

KVALITETSPOLICY. Fastställd av kommunstyrelsen 24 maj 2010 POLICY

KVALITETSPOLICY. Fastställd av kommunstyrelsen 24 maj 2010 POLICY KVALITETSPOLICY Fastställd av kommunstyrelsen 24 maj 2010 POLICY Kvalitetspolicy Haninge kommun Avsiktsförklaring Ramen för kvalitetsarbetet utgörs av kommunfullmäktiges mål och budget-dokument. Policyn

Läs mer

sid 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2013-02-19 Dnr KS-2011-573 Dpl 46 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Sammanfattning av ärendet

sid 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2013-02-19 Dnr KS-2011-573 Dpl 46 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Sammanfattning av ärendet sid 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2013-02-19 7 Återredovisning av möjligheterna för Karlstad att bli en fristad för författare, dramatiker, journalister och andra professionella skribenter som lever

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin

Läs mer

KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 11 (22) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-09-10. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 11 (22) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-09-10. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 11 (22) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-09-10 Kf 92 Ks 131 Au 146 KS/2009 0089 Mobilitetsstöd Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

Läs mer

Kompletterande handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 16 september 2014

Kompletterande handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 16 september 2014 Kompletterande handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 16 september 2014 Ärende 3 Redovisning av kommuninvånarnas postlåda Dnr. Ks 2014.528 2.7.3 Svar från tf Gata/park chef. Ärende 4 - Anmälan

Läs mer

Nytt ledningssystem för Trelleborgs kommun (remiss till nämnderna)

Nytt ledningssystem för Trelleborgs kommun (remiss till nämnderna) Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum 2015-02-11 Kvalitetschef Mattias Wikner 0410-73 34 40, 0708-81 74 35 mattias.wikner@trelleborg.se Nytt ledningssystem för Trelleborgs kommun (remiss till nämnderna) Trelleborgarna

Läs mer

Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172

Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-02-26 59 Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring AB genom förvärv av aktier i en riktad nyemission

Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring AB genom förvärv av aktier i en riktad nyemission KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 juni 2014 13 Paragraf Diarienummer KS-2014/760.109 Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring

Läs mer

Datum 2014-03-03 Sida 1 (3)

Datum 2014-03-03 Sida 1 (3) I II Landstinget DALARNA Central förvaltning Ledningsenhet 000015 BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Datum 2014-03-03 Sida 1 (3) Dnr LD13/03336 Uppdnr 705 2014-01-20 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Rutiner för synpunktshanteringen

Rutiner för synpunktshanteringen RUTIN - SYNPUNKTSHANTERING 1(7) Rutiner för synpunktshanteringen Ingen kan bättre än kommuninvånarna bedöma om kommunen gör en bra insats eller inte. Varje individ har rätt till ett bra bemötande, att

Läs mer

Beredningar för medborgardialog Referensgrupp för sociala medier

Beredningar för medborgardialog Referensgrupp för sociala medier Beredningar för medborgardialog Referensgrupp för sociala medier Thomas Nilsson Sekreterare SLUTRAPPORT Datum 2011-11-14 1 (6) Sociala medier och medborgardialog Uppdrag I december 2010 beslutade regionfullmäktige

Läs mer

Förstudie kommunens nya hemsida

Förstudie kommunens nya hemsida Kommunen nya hemsida planeras till sommaren 2012 Har du frågor eller vill veta mer? Kontakta: Henrik Sjönnebring Webbansvarig Informationsavdelningen henrik.sjonnebring@danderyd.se Tel: 08-568 910 21 Syftet

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-12-22 KS- 2014/1677.109 1 (5) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB,

Läs mer

Dokumentnamn: DokumentID Version:

Dokumentnamn: DokumentID Version: TJÄNSTESKRIVELSE Datum: Sida: 2012-09-21 1 (5) Dokumentnamn: DokumentID Version: Kommunikationspolicy Diarienr 1 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicyn är ett gemensamt förhållningssätt i informations-

Läs mer

Vi välkomnar klagomål och ser att de gör oss bättre

Vi välkomnar klagomål och ser att de gör oss bättre Foto: IBL Bildbyrå Vi välkomnar klagomål och ser att de gör oss bättre Klagomål är gåvor Vi betraktar klagomål från våra kunder, externa som interna, som gåvor. Rätt hanterat kan ett klagomål förändra

Läs mer

PiteåPanelen. Rapport 7. Uppföljning av Piteåpanelens första år. Februari 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Rapport 7. Uppföljning av Piteåpanelens första år. Februari 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 7 Uppföljning av Piteåpanelens första år Februari 2010 Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret 1.0 Svarsfrekvens Det är 110 personer 73 % av panelen som svarat deltagit i uppföljning

Läs mer

Barn- och ungdomsdemokratiplan 2014 2020

Barn- och ungdomsdemokratiplan 2014 2020 Barn- och ungdomsdemokratiplan 2014 2020 Upprättad: 2013-11-21 Antagen av: kommunfullmäktige Datum för antagande: 2014-02-24, 6 Kontaktperson: Susanna Ward Jonsson Innehåll 1. Inledning... 3 2. Värdegrund...

Läs mer

ÄRENDEHANTERINGSPROJEKTET 2011-06-01 2012-03-31

ÄRENDEHANTERINGSPROJEKTET 2011-06-01 2012-03-31 ÄRENDEHANTERINGSPROJEKTET 2011-06-01 2012-03-31 Ärendehanteringsprojektet 2011-01-01 infördes en ny organisation i kommunen för såväl politiker som tjänstemän. Det innebär bland annat att samtliga kommunsekreterare

Läs mer

Svar på motion om!t-kommunikation samt marknadsföring riktad mot unga i Sala

Svar på motion om!t-kommunikation samt marknadsföring riktad mot unga i Sala SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2012-11-08 ~I.ANDLI!'TG 26 (37) ~JR 72 2012 252 Svar på motion om!t-kommunikation samt marknadsföring riktad mot unga i Sala Dnr 2012/45 INLEDNING

Läs mer

Att redovisa verksamhetens resultat ur ett medborgarperspektiv ställer nya krav på ITverksamheten

Att redovisa verksamhetens resultat ur ett medborgarperspektiv ställer nya krav på ITverksamheten KommITs 12 november Att redovisa verksamhetens resultat ur ett medborgarperspektiv ställer nya krav på ITverksamheten Anders Nordh och Kjell-Åke Eriksson, Sveriges Kommuner och Landsting 1 Kommunen kvalitet

Läs mer

Medborgarförslag om hjärtstartare vid Röda korsstugan på Skrea strand. Dnr KS 2013-226

Medborgarförslag om hjärtstartare vid Röda korsstugan på Skrea strand. Dnr KS 2013-226 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-09-17 280 Medborgarförslag om hjärtstartare vid Röda korsstugan på Skrea strand. Dnr KS 2013-226 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Proposition angående demokratiuppdraget

Proposition angående demokratiuppdraget Proposition angående demokratiuppdraget STYRELSEN FÖRESLÅR ATT STÄMMAN BESLUTAR - att lägga redovisningen av hur styrelsen arbetat vidare med förslaget till handlingarna, - att godkänna de föreslagna stadgeändringarna,

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER Gislaveds kommuns kommunikation ska bidra till att nå och förverkliga våra mål och kommunens vision. I syfte att

Läs mer

Motion av Kristdemokraternas fullmäktigegrupp "Ge en nystart till föreningsdriven svenskundervisning"

Motion av Kristdemokraternas fullmäktigegrupp Ge en nystart till föreningsdriven svenskundervisning 1 (2) TJÄNSTESKRIVELSE 2015-05-13 Arbetslivskontoret Kultur- och fritidskontoret Arbetslivsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Motion av Kristdemokraternas fullmäktigegrupp "Ge en nystart till föreningsdriven

Läs mer

Krisledningsplan för Örkelljunga kommun

Krisledningsplan för Örkelljunga kommun RAPPORT Datum 1(8) Kommunledningsförvaltningen Kenth Svensson, 0435-55007 kenth.svensson@orkelljunga.se Krisledningsplan för Örkelljunga kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2015-08-24 c:\users\kommun\desktop\kris\krisledningsplan

Läs mer

Remiss - Personalpolicy för Huddinge kommun

Remiss - Personalpolicy för Huddinge kommun BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-06-22 GSN-2015/406.199 1 (2) HANDLÄGGARE Tullgren, Elisabet 08-535 360 30 elisabet.tullgren@huddinge.se Grundskolenämnden Remiss

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT 2014-12-02 1 (8) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Göran Bengtsson (M) Louise Stjernquist (FP) Kerstin Björkäng Wirehed

Läs mer

Rutiner vid placering och omplacering vid förskola och pedagogisk omsorg

Rutiner vid placering och omplacering vid förskola och pedagogisk omsorg BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-01-19 FSN-2014/713.601 1 (3) HANDLÄGGARE Berwing, Sandra 08-535 360 76 Sandra.berwing@huddinge.se Förskolenämnden Rutiner vid placering och omplacering vid förskola

Läs mer

PROJEKTPLAN VISION FÖR STENUNGSUND

PROJEKTPLAN VISION FÖR STENUNGSUND STENUNGSUNDS KOMMUN PROJEKTPLAN VISION FÖR STENUNGSUND Typ av dokument Projektplan Dokumentägare T.f. Projektberedning för vision för Stenungsund Beslutat av Kommunfullmäktige Giltighetstid Beslutsdatum

Läs mer

Avveckling av det enkla bolaget CeHis

Avveckling av det enkla bolaget CeHis BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsens arbetsutskott Central förvaltning Datum 2015-02-02 Sida 1 (3) Ledningsenhet C-fv Dnr LD14/03690 Uppdnr 970 2015-02-02 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Avveckling

Läs mer

Tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningen

Tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningen Sida 1/6 Plats och tid Kommunhuset, kl. 18.30-21.00 Ajournering kl. 19.20-19.30 Beslutande Ann Pettersson (M) Julius Hansson (S), tjg ers för Afrim Goxhuli (S) Gösta Nilsson (FP) Björn Nordström (C), tjg

Läs mer

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokrati på 2000-talet Lättläst En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokratipropositionen har bearbetats till lättläst svenska av Kitte Arvidsson, Centrum

Läs mer

Mål för Servicenämnden för perioden 2011-2014

Mål för Servicenämnden för perioden 2011-2014 ESLÖVS KOMMUN Service och Teknik Kurt Strömberg SOT.2011.0087 2011-05-02 Dnr 1( () 0.11 Ink 2011 Servicenämnden Mål för Servicenämnden för perioden 2011-2014 Ärendebeskrivning Servicenämnden skall under

Läs mer

I\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

I\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL I\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL PERSONALUTSKOTTET 2013-10-16 1 Plats och tid Atelj en klockan 13.15 14.15 Beslutande Pat Werner (S) Johan Hartman (M) Anneli Hedberg (S) Inger Fredriksson (C)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-05-28 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 28 maj 2015, 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSEN DELEGERINGSORDNING 2015-03-10, 41 Delegeringsordning för VAD ÄR DELEGERING Delegering betyder att flytta över rätten att fatta beslut från en instans till en annan instans eller person,

Läs mer

Södertälje kommuns riktlinjer för kommunikation Dm KS08119

Södertälje kommuns riktlinjer för kommunikation Dm KS08119 SÖDERTÄLJE KOMMUN Tj änsteskrivelse ~ KOMMUNSTYRELSENS Monika Larsson Kommunikationsdirektör 08-550 224 50 monika.larsson@sodertalje.se Kommunstyrelsen Södertälje kommuns riktlinjer för kommunikation Dm

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år.

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år. Medborgardialog 2013 Putte i Parken Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 3 2.1 Principer för medborgardialog... 4 2.2 Medborgardialogens aktiviteter under 2013... 4 3. Genomförande... 5 3.1 Medborgardialog

Läs mer

Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet

Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet 1[13] Referens Ahmad Azizi Mottagare Demokratiberedningen Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet Strategi för demokrati och delaktighet i Botkyrka Alla vi som arbetar i Botkyrka

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-01-28 KS-2013/171.109 1 (7) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2013 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB, AB

Läs mer

Riktlinje för organisation och finansiering av projekt

Riktlinje för organisation och finansiering av projekt Riktlinje för organisation och finansiering av projekt tillhör Ett program för digital förnyelse The Capital of Scandinavia Innehåll 1 Inledning... 3 2 Styrning och ledning av projekt och portföljer...

Läs mer

Sammanträde i kommunstyrelsen

Sammanträde i kommunstyrelsen Kommunstyrelsen KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i kommunstyrelsen Tid och plats för sammanträde Måndagen den 17 juni 2013, kl. 17.00. Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta Förslag till justerare

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings åtgärder för förstärkt intern kontroll

Kommunstyrelsens förvaltnings åtgärder för förstärkt intern kontroll 2014-01-27 KS-2014/143.118 1 (6) HANDLÄGGARE Stenbacka, Patrick 08-535 302 88 Patrick.Stenbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens förvaltnings åtgärder för förstärkt intern kontroll Förslag

Läs mer

Robert Bengtsson. Sekreterare: Paragrafer 12-17 Gunni Heland. Robert Bengtsson. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Robert Bengtsson. Sekreterare: Paragrafer 12-17 Gunni Heland. Robert Bengtsson. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Servicenämnden 2011-03-01 1(9) Plats och tid: Torsgatan 1, kl 13:30-16:30 ande: Svein Henriksen (MP), ordförande Carina Persson (M) Anders Wikström (M) Sherazade Belkaid Nilsson (S) Robert Bengtsson (S)

Läs mer

En kommunallag för framtiden

En kommunallag för framtiden En kommunallag för framtiden SOU 2015:24 Kammarrättsråd Eva Edwardsson, expert i utredningen 1 Utredningen En kommunallag för framtiden Utredningsarbete från oktober 2012 till mars 2015 Särskild utredare

Läs mer

Riktlinjer för Ung Peng-stöd

Riktlinjer för Ung Peng-stöd Tjänsteskrivelse 2012-11-20 KFN 2012.0063 Handläggare: Nina Simonen Kultur- och föreningsnämnden Riktlinjer för Ung Peng-stöd Sammanfattning Ung Peng är ett ekonomiskt stöd från Karlskoga kommun till ungdomar

Läs mer

Remiss - Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2013-64) från Arbetsmarknadsdepartementet

Remiss - Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2013-64) från Arbetsmarknadsdepartementet SIGNERAD 2014-03-14 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-03-17 Vår referens Mats Åhgren HR-specialist Tjänsteskrivelse mats.ahgren@malmo.se Remiss - Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt

Läs mer

Yttrande till Förvaltningsrätten överklagan lånekort till papperslösa

Yttrande till Förvaltningsrätten överklagan lånekort till papperslösa Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (2) Datum 2013-07-05 Vår referens Sara Mellander Nämndsekreterare Sara.mellander@malmo.se Tjänsteskrivelse Yttrande till Förvaltningsrätten överklagan lånekort till papperslösa

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Medborgardialoggruppens rapport

Medborgardialoggruppens rapport Kommunledningskontoret 2013-05-06 Kommunfullmäktige Medborgardialoggruppens rapport 1. Simrishamns kommuns vision 2040 Engagerade medborgare och medarbetare driver kommunen framåt genom dialog; det goda

Läs mer

Motion om gatunamnsändring av förlängningen av Arvidstorpsvägen mot Ekhaga. (AU 368) Dnr KS 2010-571 (2010-KS0027)

Motion om gatunamnsändring av förlängningen av Arvidstorpsvägen mot Ekhaga. (AU 368) Dnr KS 2010-571 (2010-KS0027) kommunstyrelsen i Falkenberg 2010-11-30 269 Motion om gatunamnsändring av förlängningen av Arvidstorpsvägen mot Ekhaga. (AU 368) Dnr KS 2010-571 (2010-KS0027) KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt

Läs mer

Värmdö kommun. Granskning av rutin för reseräkningar Granskningsrapport. KPMG AB 23 april 2012 Antal sidor: 4

Värmdö kommun. Granskning av rutin för reseräkningar Granskningsrapport. KPMG AB 23 april 2012 Antal sidor: 4 Granskningsrapport KPMG AB 23 april 2012 Antal sidor: 4 Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Rutiner delegationer attester 1 3. Kommunicering av rutiner 2 4. Intern kontroll 3 5. Slutsatser 3 1. Bakgrund Vi har av

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Beslutande Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger kl 13.00-17.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Aina Wåhlund (S), ordförande Lars-Ove Jansson (S) Lisbeth Öjstrand (FP) Margaretha

Läs mer

Samverkansavtal Lunds kommun

Samverkansavtal Lunds kommun 1 (6) Jörgen Hultman/Jan Krantz 046-35 53 84, 046-35 59 77 jorgen.hultman@lund.se, jan.krantz@lund.se Samverkansavtal Lunds kommun Utgångspunkter och syfte Samverkansavtalet i Lunds kommun har sin avtalsmässiga

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Länsstyrelsernas handläggningstider. skl granskar

Länsstyrelsernas handläggningstider. skl granskar Länsstyrelsernas handläggningstider skl granskar Förord Den 2 maj 2011 fick Sverige en ny plan- och bygglag. Målet var att reglerna för bygglov och planering skulle förenklas. Man ville snabba upp bygglovsprocessen

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Velanda skolas fritidshem 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Velanda skolas fritidshem 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Velanda skolas fritidshem 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas...

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Årsredovisning Miljö- och byggnämnd

Årsredovisning Miljö- och byggnämnd Årsredovisning Miljö- och byggnämnd Sammanfattning Miljö och bygg Ove Johansson, verksamhetschef "Vi är mycket stolta över att vi lyckades med nämndens mål för bra bemötande och tillgänglighet. Det gav

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd 2007-01-09 1 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Beslutande Kenneth Simonsson (m) Ordförande,

Läs mer

Verkställighet och återrapportering av beslut

Verkställighet och återrapportering av beslut Revisionsrapport Verkställighet och återrapportering av beslut Motala kommun April 2010 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...1 2 Bakgrund...2 2.1 Uppdrag

Läs mer

Om Ni önskar ta del av ytterligare handlingar kontakta kansliavdelningen, Torggatan 12, Tingsryd, tfn 0477-44100

Om Ni önskar ta del av ytterligare handlingar kontakta kansliavdelningen, Torggatan 12, Tingsryd, tfn 0477-44100 KOMMUNSTYRELSEN Tid: Måndagen den16mars 2015, kl. 13.00 KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA Ledamöter kallas Ersättare underrättas Plats: Sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd Som angavs i ursprunglig

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning 2014-03-24

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning 2014-03-24 2014-03-24 Ärendeförteckning 13 Sammanträdets öppnande... 2 13a Val av protokollsjusterare... 2 13b Godkännande av dagordning... 2 13c Godkännande av föregående protokoll... 2 13d Kvarstående ärenden,

Läs mer

Rosie Folkesson Underskrifter Paragrafer. Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Rosie Folkesson Underskrifter Paragrafer. Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 08:30-12.15 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Rosie Folkesson, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund,

Läs mer

Checklista för jämställdhetsanalys

Checklista för jämställdhetsanalys PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Checklista för jämställdhetsanalys Utveckla verksamheten med jämställdhet Det här är Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) checklista för att integrera jämställdhet i

Läs mer

Uppsala "KOMMUN ALDRENAMNDENS ARBETSUTSKOTT

Uppsala KOMMUN ALDRENAMNDENS ARBETSUTSKOTT "KOMMUN ALDRENAMNDENS 1(9) SAMMANTRADESPROTOKOLL Plats och tid: Ledamöter: Vattenhästen, 15:00-18:20 Ebba Busch (KD), ordförande Mats Hansén (M), 1 :e vice ordförande Caroline Andersson (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Kultur- och fritidskontoret. Kultur- och fritidsnämnden. Medborgarförslag Inrätta och finansiera en parklek

Tjänsteskrivelse. Kultur- och fritidskontoret. Kultur- och fritidsnämnden. Medborgarförslag Inrätta och finansiera en parklek 1 (4) 2013-09-11 Tjänsteskrivelse Kontor Kultur- och fritidskontoret Handläggare Hewan Temesghen 08-523 010 00 hewan.temesghen@sodertalje.se Kultur- och fritidsnämnden Medborgarförslag Inrätta och finansiera

Läs mer

26 augusti 2015 kl. 13.30. Sammanträdet inleds med besök från Region Värmland för att ta del av synpunkter kring utvecklingsarbetet Nya Perspektiv

26 augusti 2015 kl. 13.30. Sammanträdet inleds med besök från Region Värmland för att ta del av synpunkter kring utvecklingsarbetet Nya Perspektiv Till Kommunstyrelsen Tid och plats för sammanträde KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2015-08-19 Kommunstyrelsens sammanträdesrum den 26 augusti 2015 kl. 13.30 Sammanträdet inleds med besök från Region Värmland för

Läs mer

KF Ärende 13. Löpnummer i Politikerrummet: 26. Medborgarförslag om gratis bussresor på dagtid

KF Ärende 13. Löpnummer i Politikerrummet: 26. Medborgarförslag om gratis bussresor på dagtid KF Ärende 13 Löpnummer i Politikerrummet: 26 Medborgarförslag om gratis bussresor på dagtid Tjänsteskrivelse 2013-08-26 SBN 2012.0131 Handläggare: Kristin Södergren Samhällsbyggnadsnämnden Svar på återremiss

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2013:64) svar på remiss från Arbetsmarknadsdepartementet

Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2013:64) svar på remiss från Arbetsmarknadsdepartementet 2014-02-14 KS-2013/1648.109 1 (5) HANDLÄGGARE Björn Rosborg 08-535 302 09 bjorn.rosborg@huddinge.se Kommunstyrelsen Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2013:64)

Läs mer

Kommunikationspolicy. för Finspångs kommun

Kommunikationspolicy. för Finspångs kommun Kommunikationspolicy för Finspångs kommun Antagen av kommunfullmäktige den 27 april 2011 U N D E R R U B R I K Kommunikationspolicy Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING 1(6) Förbundsstyrelsen

SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING 1(6) Förbundsstyrelsen SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING 1(6) PROTOKOLL FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE Tid: måndag 5 november 2007 kl 18.00 20.50 Plats: Sofiahuset, Jönköping Närvarande: Jan-Egon Leo (m), ledamot Jönköpings kommun

Läs mer