Medborgarförslag, förslagslåda och e-förslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medborgarförslag, förslagslåda och e-förslag"

Transkript

1

2

3 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(3) Datum Annelie Wiker Medborgarförslag, förslagslåda och e-förslag Sammanfattning Kristinehamns kommun startade upp projekt Medborgardialog vintern 2012, ett projekt som avslutades med Slutrapport Projekt Medborgardialog ( ). Demokrati- och Framtidsgruppen (DFG) fick i uppdrag att se över formerna för det fortsatta arbetet med medborgardialog. Demokrati- och framtidsgruppens lämnade sitt yttrande och föreslår att någon form av förslagslåda utreds som alternativ till medborgarförslag. Kansliavdelningen gavs i uppdrag att se över formerna för hur en förslagslåda kan vara ett alternativ för att ersätta medborgarförslag. Kommunstyrelsen beslutade ( ) att inrätta medborgardialog som en permanent och given del i besluts- och styrprocessen i Kristinehamns kommun. Samtidigt antogs Förslag till Principer för Medborgardialog daterat I rapporten Medborgarförslag, förslagslåda och e-förslag redovisas tre alternativ till medborgarförslag. Enkelheten, den demokratiska vinsten och måluppfyllelse talar för att e-förslag är det som ska ersätta medborgarförslagen enligt rapporten. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Rapport Medborgarförslag, förslagslåda och e-förslag Slutrapport Projekt medborgardialog Tjänsteskrivelse Förslag till principer för medborgardialog i Kristinehamn KS c:\users\vala8605\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.ie5\0ovt3h67\tjänsteskrivelse e-förslag.docx KRISTINEHAMNS KOMMUN Postadress 1. Kommunledningsförvaltningen Kristinehamn E-post Besöksadress Uroxen Kungsgatan 30 Telefon vx Fax Bankgiro Organisationsnr

4 2 Ärendet I slutrapport Projekt Medborgardialog föreslås att möjligheten att lämna medborgarförslag ersätts med införandet av e-petitioner (här kallat e- förslag). Det förslaget motsätter sig DFG i sitt yttrande Istället ges Kansliavdelningen i uppdrag att se över formerna för hur en förslagslåda kan fungera som ett alternativ för att ersätta medborgarförslag. Förslagslåda DFG anser att någon form av förslagslåda är det som ska ersätta Medborgarförslag och föreslår att en grupp av förtroendevalda och tjänstepersoner ska hantera inkomna förslag. Ett annat alternativ till förslagslåda är att ersätta gruppen av förtroendevalda och tjänstepersoner med ett mer avancerat IT-verktyg som direkt vid webbformuläret sorterar förslagen i områden/ämnen. Respektive nämndsekreterare blir sedan den som har mandat att sortera förslagen till politisk beredning eller direkt till tjänsteperson på förvaltning. E-förslag Ett e-förslag är en kort fråga, önskan om åtgärd eller information från en invånare till kommunen. Inkomna e-förslag administreras av en moderator som lägger ut förslaget på kommunens hemsida, där sedan andra invånare kan stödja förslaget genom att signera det. I Kristinehamns kommun föreslås en gräns på tjugo namnunderskrifter för att förslaget ska gå vidare för politisk beredning. Moderatorn är också viktig för att säkerställa återkopplingen till förslagsställaren och att ärendet behandlas i rätt instans. Ett system för e-förslag är ett enkelt och direkt sätt att erbjuda medborgarna en ingång till hjärtat av den demokratiska processen där de kan ta upp frågor som är viktiga för dem. E-förslag är en metod för att engagera medborgarna på ett enkelt sätt som komplement till andra dialogmetoder. Förslag som avvisas kan med fördel publiceras under avvisade förslag med tydlig motivering varför förslaget inte kan tas upp. E-förslag kan också lämnas på papper eller via e-post. Moderatorn skriver då in förslaget på webben så att det blir möjligt att samla namnunderskrifter även där. Ett e-förslag ligger öppet i 60 dagar för att samla namnunderskrifter. Återkopplingen till förslagsställaren är a och o. Kommunens demokratisstrateg ansvarar för utvärdering och uppföljning. Summering och förslag avseende Medborgarförslag, förslagslåda och e- förslag När det gäller förslagslådan har kontakt tagits med SKL:s nätverk för medborgardialog och där har man ingen erfarenhet av den här typen av hantering av synpunkter och åsikter från medborgarna. Det finns ingen transparens i en sådan hantering och den riskerar att bli ineffektiv och uppfattas som en försämring mot möjligheten att lämna medborgarförslag, då alla förslag inte per automatik hamnar hos politiken. Enkelheten, den demokratiska vinsten och måluppfyllelse talar för att e-förslag är det som ska ersätta medborgaförslagen. E-förslag är ett modernt och transparent verktyg i arbetet med att öka kommuninvånarnas delaktighet i den demokratiska processen. E-förslag är en enkel metod som är lätt för invånarna

5 3 att hantera och då det hanteras genom webben ökar chansen att nå nya grupper av invånare. En djupare genomgång av de olika förslagen bifogas rapporten Medborgarförslag, förslagslåda och e-förslag Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att: - kommunledningsförvaltningen inför e-förslag enligt ovanstående beskrivning - att avskaffa möjligheten för invånarna i Kristinehamns kommun att lämna medborgarförslag när e-förslag införs - avsätta kr som en engångskostnad för att införa e-förslag, samt därefter avsätta driftskostnader för e-tjänsten, ca kr/år Peter Eskebrink Kanslichef Annelie Wiker Jämställdhet- och demokratistrateg

6 Sida 1(10) Kommunledningsförvaltningen Annelie Wiker Datum Medborgarförslag, förslagslåda och e-förslag c:\users\vala8605\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.ie5\1oo3tsus\hantering av medborgaförslag i mall.docx Kristinehamns kommun Postadress 1. Kommunledningsförvaltningen Kristinehamn E-post Besöksadress Uroxen Kungsgatan 30 Telefon vx Fax Bankgiro Organisationsnr

7 2 Medborgarförslag och synpunktshantering i Kristinehamns kommun förslag på förändring Bakgrund Demokrati- och framtidsgruppen (DFG) har i ett yttrande ( ) angående remiss på Framtida Medborgardialog i Kristinehamns kommun kommit med synpunkter om hanteringen av medborgarförslag. DFG anser att medborgarförslagen bör ersättas med ett mer lätthanterligt verktyg, en Förslagslåda, då medborgarförslagen innebär onödig byråkrati med lång handläggningstid som följd. Dessutom har flertalet av de medborgarförslag som lämnas in karaktären av synpunkter och skulle kunna besvaras snabbare än vad som nu är fallet. Medborgarförslag regleras inom kommunallagen som ställer krav på hur dessa ska hanteras och därför finns inget utrymme för en smidigare behandling av inkomna medborgarförslag. DFG anser att det ska vara möjligt att lämna förslag till en förslagslåda både skriftligt och på webben. Målet är en mer lättillgänglig demokrati. I slutrapporten av projekt medborgardialog föreslås att medborgarförslagen ersätts med införandet av e-petitioner; något som DFG motsätter sig, då de menar att man vill möjliggöra för den enskilde att lämna egna förslag. Kommunstyrelsen beslutade att uppdra till kansliavdelningen att se över formerna för hur en sådan Förslagslåda kan se ut och även verka för en möjlig integrering med den synpunktshantering som informationsenheten tillhandahåller. Ursprungstanken när Projekt Medborgardialog startade år 2012 var att en synpunktshantering skulle startas upp parallellt med medborgarförslagen, men bland annat på grund av IT-tekniska skäl blev så inte fallet. Idag ingår Kristinehamn i ett värmländskt samarbete som ger kommunen tillgång till en rad e-tjänster, men som inte stödjer den här formen av Förslagslåda.

8 3 Hantering av inkomna synpunkter i Förslagslådan Demokrati och framtidsgruppen (DFG) föreslår att en grupp av förtroendevalda och tjänstemän ska hantera inkomna förslag i denna Förslagslåda. Den gruppen ska ha mandat att avgöra hur förslagen ska hanteras, om politiska beslut krävs för frågan, eller om förslaget kan hanteras av tjänsteperson på förvaltningsnivå. DFG:s mening är också att det ska vara möjligt att lämna förslag både skriftligen och via webben. Målet är en mer lättillgänglig demokrati och att de förslag som kommer in ska hanteras och besvaras snabbare. Den här formen av synpunktshantering, i en Förslagslåda, ska ersätta medborgarförslag. Dock understryks vikten av att förslagen behandlas och att svar på förslagen ges. Genom att gruppen som är kopplade till Förslagslådan består av både förtroendevalda och tjänstemän, med mandat att hantera inkomna förslag, kan den här formen av synpunktshantering i en Förslagslåda, bli ett smidigare sätt för invånarna att påverka och för kommunen att hantera och administrera synpunkter och förslag. Invånarna ska uppmuntras att använda ett webbformulär för att skicka in sina förslag och synpunkter till Förslagslådan, men det ska även gå att skicka vanlig e-post, brev eller ringa in sina förslag och synpunkter. Felanmälan och eventuella överklaganden behandlas inte här, utan hänvisas till särskilt angivna formulär. Problem och alternativa lösningar Hur det praktiskt ska fungera för en sådan grupp att träffas tillräckligt ofta och regelbundet, så att Förslagslådan verkligen blir ett snabbare och smidigare sätt att hantera synpunkter på, kan bli en utmaning. Risken är snarare att det blir ineffektivt tidsmässigt och dyrt. Ett alternativ till att tillsätta en grupp för att hantera Förslagslådan, är att ersätta gruppen med ett mer avancerat IT-verktyg som direkt vid webbformuläret sorterar förslagen i områden/ämnen. Dessa områden/ämnen är i sin tur är kopplade till respektive nämnds sekreterare, som då har mandat att avgöra om förslaget/synpunkten kräver politisk behandling, eller kan lämnas vidare till ansvarig tjänsteperson på förvaltningen direkt. Inför varje nämndmöte redovisas en sammanställning av inkomna synpunkter och förslag som gått direkt till förvaltningen, vilket ger politikerna insyn i invånarnas funderingar och även möjlighet att gå vidare med ärenden politiskt.

9 4 Det värmländska e-samarbete som Kristinehamns kommun ingår i, tillhandahåller inte den möjligheten som någon av de varianterna av Förslagslåda kräver, utan då krävs en annan IT-lösning. Riktlinjer för en utökad synpunktshantering Om en Förslagslåda ska ersätta medborgarförslagen bör man titta på handläggningen av de förslag som inkommer. Hanteringen av medborgarförslag regleras av kommunallagen men en sådan reglering innefattar inte en Förslagslåda och för att den föreslagna förändringen inte ska uppfattas som en försämring, bör tydliga riktlinjer och rutiner tas fram för hur dessa ska behandlas och hur lång tid ett ärende får ta. Det kan handla om hur lång tid det får ta att besvara ett ärende, hur svar ska publiceras och hur kommunen hanterar synpunkter och frågor som inkommer på annat sätt än det formulär som finns att tillgå på webben. E-petitioner som Förslagslåda Flera kommuner, till exempel Malmö, Östersund och Haparanda, erbjuder idag sina kommuninnevånare möjligheten att lämna in förslag via Internet och en särskild mall, så kallad e-petition. En e-petition eller ett e-förslag (i den fortsatta texten används benämningen e-förslag) är en kort fråga, önskan om åtgärd eller information från en invånare till kommunen. Förslaget läggs ut på hemsidan och andra invånare kan stödja förslaget genom att signera det. Enligt SKL är e-förslag kanske en av de enklaste demokratiska metoderna som finns tillgängliga idag och ger möjlighet för fler människor att engagera sig mellan valen. E-förslag ger också de förtroendevalda en ökad kunskap om vad som engagerar invånarna, utan att förändra deras roll som politiker. E-förslag kan tas emot via brev och telefon, men enkelheten i förslagen gör det till ett verktyg speciellt lämpat för att använda via internet. Kommer ett förslag via brev eller telefon, bör dessa läggas in i systemet och bli synliga via hemsidan. E-förslag ger kommunen nya möjligheter att få kunskap om informella diskussioner och debatter som rör den offentliga verksamheten och som pågår i sociala medier. Kommunen erbjuder då en officiell kanal på den egna hemsidan. Med ett politiskt åtagande kan man dessutom ge möjlighet till att e-förslag lyfts in i den politiska processen. Vilka förslag som ska hamna där bestämmer kommunen själv. Lika så om det ska krävas

10 5 ett visst antal underskrifter för att ett förslag ska behandlas politiskt, eller ej. Kommunen bestämmer själv vad man ska kalla den här möjligheten att lämna förslag, till exempel Förslagslåda. Vad vill vi uppnå med e-förslag? Utgångspunkten är att stärka kommunen som demokratiaktör, där medborgardialog är en riktning som Kristinehamns kommun har valt, och där e-förslag kan vara en metod att utveckla den dialogen. Genom medborgardialog gör kommunen klart att man vill ha invånarnas åsikter och att deras kompetens och kunskap skapar ett mervärde för kommunen. Det krävs också att förtroendevalda, invånare och tjänstepersoner arbetar tillsammans för att utveckla det lokala samhället och skapa det goda samhället. Dock krävs det nya förändrade metoder för att möta moderna människors engagemang. Teknikutvecklingen har tagit jättekliv och utbildningsnivån på invånarna ökar. Människor väljer nya sätt att engagera sig och nya sätt att informera sig på och det kräver nya metoder för att skapa delaktighet och engagemang för att värna om den demokrati som byggts upp i landet och kommunen. Mål och syfte med e-förslag Kommunen vill ta del av invånarnas förslag och synpunkter, samtidigt som man vill ha en enklare hantering än den som är runt medborgarförslag. Målet med ett införande av e-förslag är att få fler människor delaktiga i utvecklingen av samhället och att motverka ett demokratiskt underskott. Det är också ett sätt för kommunen att effektivisera verksamheten och öka kvaliteten där invånarna kan bidra med sina kunskaper om kommunen. SKL har definierat ett antal övergripande syften och mål med e-förslag, för att inspirera kommuner och landsting att använda metoden: Förtroendevalda får en ökad kunskap om aktuella frågor i lokalsamhället Stärker det representativa systemet ökar inflödet av idéer till den politiska dagordningen Stärker medborgarnas samhällsintresse med ökad delaktighet i utvecklingen Kommunen öppnar upp för medborgarna genom att skapa en officiell kanal

11 6 Stärker demokratin genom ökad förståelse för de demokratiska processerna Effektivare verksamhet och ökad kvalitet Nå grupper vi i vanliga fall inte når Ur ett medborgarperspektiv kan ett övergripande mål för arbetet beskrivas som att medborgarna får en god demokratisk erfarenhet, med en ökad förståelse för händelser och fördelar som uppnås genom att delta. Man kanske inte får precis det man velat, men har en förståelse för resultatet och man får en chans att möta andra medborgare och tillsammans påverka utvecklingen av samhället man lever i. Metodens styrka för att vara en framgångsrik metod för den demokratiska processen i ett representativt system är dess enkelhet. E-förslag är en idé som ett antal personer stödjer eller ej. Det är inte det slutgiltiga förslaget eller beslutet, utan skall ses som en startpunkt som ger medborgarna möjlighet att komma med förslag och nya idéer och lyfta intressen som inflöde till den politiska dagordningen som stöd till det representativa systemet. Det skapar en upplevelse av att man kan agera direkt och uttrycka sina synpunkter som nu saknas i den kommunala demokratiska processen. Fördelar med e-förslag E-förslag är en enkel metod som är lätt för medborgarna att förstå och hantera. E-förslag är genom sin enkelhet en bra metod att starta med för att öka det lokala engagemanget. E-förslag hanteras genom Internet och är en metod som gör att man kan nå nya grupper av medborgare som man annars inte når. Effektiva system för e-förslag utlovar respons och på så sätt främjar positivt beteende. Alla, både medborgare, den som lämnat e-förslag, politiker och tjänstepersoner, kan följa e-förslagets gång. Metoden bygger på öppenhet och transparens. Det är lätt att signera ett e-förslag, det behövs inga särskilda kunskaper för detta. E-verktyg för förslagen kan anpassas för olika storlekar på organisationer och gör det därför möjligt att använda såväl för små

12 7 kommuner och för stora kommuner och landsting. E-förslag ger förtroendevalda möjlighet att bli mer synlig för medborgarna och de förtroendevalda har en viktig roll att spela när man inför e-förslag. Kommunen och landstinget har möjlighet att fortsätta att hålla kontakt med dem som signerat e-förslaget och får på så sätt möjlighet att nå fler medborgare som visat engagemang. Ett system för e-förslag är ett enkelt och direkt sätt att erbjuda medborgarna en ingång till hjärtat av den demokratiska processen där de kan ta upp frågor som är viktiga för dem istället för att vänta på att förtroendevalda eller formella samråd ska efterfråga dem i förväg faststädda frågor. E-förslag är en metod för att engagera medborgarna på ett enkelt sätt som komplement till andra dialogmetoder. E-förslag har ett utifrån och in perspektiv, här står det förslagsställaren fritt att lämna vilket förslag som helst och ett e-förslag som får många underskrifter ger uttryck för vad flera medborgare/invånare ser som viktigt. E-förslag i praktiken Vem ska få lämna e-förslag i Kristinehamns kommun? Alla som vill lämna förslag som utvecklar kommunen, ska vara välkomna att göra det, oavsett om man är kommuninvånare eller på tillfälligt besök. Däremot ska du vara folkbokförd i Kristinehamns kommun för att ha möjlighet att skriva under ett e-förslag. Det ska inte finnas någon åldersgräns för att få lämna e-förslag, eller för att skriva under, då förhoppningen är att öka andelen unga som väljer att göra sin röst hörd. Inkomna e-förslag administreras av en moderator för att säkerställa återkopplingen till förslagsställaren och att ärendet behandlas i rätt instans. En moderator kan bedöma om e-förslaget tar upp en fråga som kommunen har att hantera. Ligger förslaget utanför kommunens kompetensområde är det moderatorns uppgift att kontakt förslagsställaren och informera om att förslaget bör skickas till annan instans och även erbjuda hjälp med det. Förslag som avvisas kan med fördel publiceras under avvisade förslag med tydlig motivering varför förslaget inte kan tas upp. Det kan också vara så att ett förslag som kommer in rör ett område där det nyligen har fattats ett politiskt beslut, som gäller för flera år framöver. Genom kontakt med

13 8 moderatorn kan förslagsställaren själv få avgöra om förslaget ska publiceras ändå. Kanske har e-förslaget karaktären av en synpunkt eller felanmälan? Moderatorn kan då kontakta förslagsställaren och kontrollera om det är okej att skicka det vidare till rätt förvaltning för handläggning. Moderatorn är också behjälplig i formuleringen av e-förslag, samt när ett e-förslag har samlat tillräckligt många namnunderskrifter, se till att förslaget hamnar i rätt organisation. Moderatorn informerar förslagsställaren om eventuellt beslut eller svar som ges efter det att förslaget har behandlats i den politiska organisationen. Hur många signaturer som behövs för att förslaget ska behandlas i nämnd, styrelse eller kommunfullmäktige, måste beslutas och för Kristinehamns kommun föreslås en gräns på 20 namnunderskrifter. Finns ingen gräns kan en lista på inkomna förslag till kommunfullmäktige som då kan fatta beslut om något förslag ska diskutaeras vidare. En annan lösning är att lämna det öppet för de förtroendevalda att själva fånga upp intressanta e- förslag som de kan lyfta in i politiken. E-förslag kan också lämnas på papper eller via e-post. Moderatorn skriver då in förslaget på webben så att det blir möjligt att samla namnunderskrifter även där. Ett e-förslag ligger öppet i 60 dagar för att samla namnunderskrifter. Återkopplingen till förslagsställaren är a och o. Kommunens Demokratisstrateg ansvarar för utvärdering och uppföljning. E-förslag är också billigare att administrera än medborgarförslag. Enligt beräkningar från SKL kostar ett medborgarförslag ca kr att administrera. Då får man beakta att alla förslag som kommer in som medborgaförslag, måste hanteras därefter. Inför man istället e-förslag kan moderatorn se till att synpunkter och andra ärenden hamnar i rätt kanaler. Alla e-förslag blir inte en fråga för politisk beredning. Enligt offerter som tagits in kostar det ca kr att införa e-petitioner och sedan en engångskostnad på kr/månad för att få tillgång till verktyget som tillhandahåller e-tjänsten. Tillkommer administrativa kostnader för de e- förslag som får tillräckligt många namnunderskrifter och går vidare till kommunfullmäktige.

14 9 Övergripande mål för Kristinehamns kommun Kommunfullmäktiges Mål 1 Invånarna ska känna att de har inflytande och Kommunstyrelsens mål Underlätta för invånarna till inflytande på lokala beslut är kommunens övergripande mål som rör demokratiska frågor som delaktighet och inflytande. Införandet av e-förslag kan vara ett bra och lättillgängligt verktyg för att uppnå de uppsatta målen. I den Barn- och ungdomsplan som är under beredning föreslås en mer lättillgänglig Medborgardialog av typ sms-panel eller liknande. Införande av e-förslag kan vara den lättillgängliga formen av Medborgardialog som efterfrågas. Argumentet för att införa en mer lättillgänglig form är att minska avståndet mellan kommunen och invånare och då framför allt ungdomar. Slutsats I slutrapporten av projekt medborgardialog föreslås att medborgarförslagen ersätts med införandet av e-petitioner (i rapporten benämnt e-förslag); något som DFG motsätter sig, då de menar att man vill möjliggöra för den enskilde att lämna egna förslag. Möjligen föreligger en för snäv tolkning av vad e- förslag innebär när DFG gör den bedömningen. Enkelheten, den demokratiska vinsten och måluppfyllelse talar för att e- förslag är det som ska ersätta medborgarförslagen. Det finns inget som hindrar att kommunen bestämmer att den enskilde invånarens förslag ska behandlas politiskt, eller att det ska krävas ett visst antal underskrifter för att ett förslaget ska gå vidare politiskt. Det står också den enskilde politikern eller partigrupper fritt att inspireras och gå vidare med alla e-förslag även om det har satts ett krav på x-antal underskrifter. Ett eventuellt underskriftskrav talar bara om att förslaget måste genomgå en politisk beredning, inte att andra förslag inte får bli politik. Alla tre förslag som redovisas i den här rapporten kräver att resurser tillförs. I den första varianten på Förslagslåda krävs resurser i form av politiker och tjänstepersoner, som ska beredas möjlighet att regelbundet och med ett inte allt för långt tidsintervall, träffas för att handlägga inkomna synpunkter och förslag. Gruppen ska också ha mandat att avgöra om det är politiken eller tjänsteperson som ska hantera ärendet. Politiker utanför den här gruppen kommer inte att få ta del av kommuninvånarnas förslag och synpunkter som inte hamnar hos politiken, vilket gör att man kanske missar när

15 10 kommuninvånarna signalerar om viktiga åsikter. Det finns heller inget i den här varianten som gör det möjligt för andra invånare att se och ta del av förslag som inkommer Förslagslådan. En kontakt har tagits med SKLs nätverk för Medborgardialog och där har man ingen vetskap om någon kommun som har den här formen av Förslagslåda. Den andra varianten av Förslagslåda kräver först och främst en ny ITlösning. Inte heller denna variant har transparens inbyggt i systemet som möjliggör för andra att se och ta del av inkomna förslag. SKL har ingen vetskap om andra kommuner som har den här formen av Förslagslåda. Även e-förslag kräver en annan IT-lösning, men här har SKL stor erfarenhet av arbetet med att införa och tillhandahålla e-förslag och erbjuder kompetensstöd till kommunen. Kristinehamns kommun ingår också i SKLs nätverk runt Medborgardialog där e-förslag är en del. E-förslag är ett modernt och transparent verktyg i arbetet med att öka kommuninvånarnas delaktighet i den demokratiska processen. E-förlag är en enkel metod som är lätt för invånarna att hantera och då det hanteras genom webben ökar chansen att nå nya grupper av invånare.

Svar på återremiss Medborgarförslag, förslagslåda och e-förslag

Svar på återremiss Medborgarförslag, förslagslåda och e-förslag Kommunledningsförvaltningen Anneli Wiker,0550-85899 anneli.wiker@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-06-04 Ks/2015:30 000 Organisation Sida 1(3) Svar på återremiss Medborgarförslag, förslagslåda

Läs mer

Genomförandeplan för Barn- och ungdomsplan för Kristinehamns kommun 2016

Genomförandeplan för Barn- och ungdomsplan för Kristinehamns kommun 2016 Kommunledningsförvaltningen Johan Öhman,0550-88045 johan.ohman@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Sida 1(1) Datum 2015-12-18 Ks/2015:257 001 Övergripande direktiv/policy/gemensamma frågor Genomförandeplan

Läs mer

Yttrande Demokratiutredningen - Låt fler forma framtiden!

Yttrande Demokratiutredningen - Låt fler forma framtiden! Kommunledningsförvaltningen Linn Carlsson, 0550-88 009 linn.carlsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2016-06-09 Ks/2016:66 Sida 1(4) Yttrande Demokratiutredningen - Låt fler forma framtiden! Förslag

Läs mer

E-förslag som ersättning för medborgarförslag rutiner

E-förslag som ersättning för medborgarförslag rutiner Informationsärende Sida 1(5) Kommunledningsförvaltningen Datum 2017-11-01 E-förslag som ersättning för medborgarförslag rutiner Kommunfullmäktige gav 2015-09-08 kommunstyrelsen i uppdrag att införa e-

Läs mer

Program för medborgardialog Mandatperioden Fastställt av kommunfullmäktige

Program för medborgardialog Mandatperioden Fastställt av kommunfullmäktige Program för medborgardialog Mandatperioden 2014 2018 Fastställt av kommunfullmäktige 2016-01-28 Tyresö kommun / 2015-12-14 2 (14) Tyresö kommun / 2015-08-12 3 (14) Innehållsförteckning 1 Medborgarnas delaktighet

Läs mer

7. Införande av e-förslag i Västerviks kommun samt avskaffande av medborgarförslag Dnr 2014/

7. Införande av e-förslag i Västerviks kommun samt avskaffande av medborgarförslag Dnr 2014/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 13 (50) 2016-09-26 Kf Ks 297 7. Införande av e-förslag i Västerviks kommun samt avskaffande av medborgarförslag Dnr 2014/374-109 Kommunfullmäktiges presidium har

Läs mer

Kvalitet i Särskilt boende - rekommendation från SKL

Kvalitet i Särskilt boende - rekommendation från SKL Kommunledningsförvaltningen Kerstin Gustafsson, 0550-884 52 kerstin.gustafsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2017-08-11 Ks/2017:119 Sida 1(3) Kvalitet i Särskilt boende - rekommendation från SKL

Läs mer

Motion om att skapa diskussionsforum på Sala kommuns hemsida

Motion om att skapa diskussionsforum på Sala kommuns hemsida o/r~' ~~:~ :r SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29 (44) KOMMUNSTYRELSEN SALA KOMMUN Sammanträdesdatum 2011-10-13 Y~F : s HANDLING NR 67 2011 202 Dnr 2011/111 Motion om att skapa diskussionsforum på Sala kommuns hemsida

Läs mer

Datum Förslag på disposition och tidplan för arbetet med en ny vision och kommunfullmäktiges verksamhetsmål:

Datum Förslag på disposition och tidplan för arbetet med en ny vision och kommunfullmäktiges verksamhetsmål: TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(3) Kommunledningsförvaltningen Eva-Lena Segerud, 0550-881 70 eva-lena.segerud@kristinehamn.se Datum 2015-03-10 Referens Ks/2015:66 Kommunstyrelsen Ny vision Sammanfattning Nuvarande

Läs mer

Inkomna samt besvarade medborgarförslag

Inkomna samt besvarade medborgarförslag Kommunledningsförvaltningen Linn Carlsson,0550-88 009 linn.carlsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2016-05-18 Ks/2016:95 Sida 1(2) Inkomna samt besvarade medborgarförslag Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Kostnadsberäknad plan för arbetet med medborgardialog under mandatperioden

Kostnadsberäknad plan för arbetet med medborgardialog under mandatperioden Centrala verksamheter Kanslienheten TJÄNSTESKRIVELSE 2016-03-18 1(2) Diarienummer 130661 Landstingsfullmäktige Kostnadsberäknad plan för arbetet med medborgardialog under mandatperioden Förslag till beslut

Läs mer

Motion att införa servicegarantier till näringslivet i Kristinehamn

Motion att införa servicegarantier till näringslivet i Kristinehamn Kommunledningsförvaltningen Kerstin Gustafsson,0550-88452 kerstin.gustafsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2016-10-11 Ks/2016:176 Sida 1(5) Motion att införa servicegarantier till näringslivet

Läs mer

Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5), svar på remiss

Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5), svar på remiss Kyrkogårdsförvaltningen staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-04-27 Handläggare Karin Söderling Telefon: 08 508 30121 Till KN 2016-05-17 Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5), svar på remiss Förvaltningens

Läs mer

Plan för uppföljning och insyn av privat driven verksamhet

Plan för uppföljning och insyn av privat driven verksamhet Kommunledningsförvaltningen Anders Åström,0550-88421 anders.astrom@kristinehamn.se Kerstin Gustafsson, 0550-88452 kerstin.gustafsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2016-02-17 Ks/2016:25 Sida 1(4)

Läs mer

Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag KS2017/214/01

Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag KS2017/214/01 Datum Sida 2017-09-15 1 (7) Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag KS2017/214/01 Antagna av kommunfullmäktige 2017-11-06, 127 Postadress Besöksadress Telefon Internet och fax Giro och

Läs mer

Motion om att flytta ungdomsmottagningen till en integritetsskyddande plats

Motion om att flytta ungdomsmottagningen till en integritetsskyddande plats Kommunledningsförvaltningen Kerstin Gustafsson,0550-88452 kerstin.gustafsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2017-04-05 Ks/2016:157 Sida 1(2) Motion om att flytta ungdomsmottagningen till en integritetsskyddande

Läs mer

Svar på remiss: Låt flera forma framtiden (SOU 2016:5)

Svar på remiss: Låt flera forma framtiden (SOU 2016:5) TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) Sektor kommunstyrelsen Diarienummer: KS.2016.175 Datum:2016-06-03 Utvecklings- och förvaltningssekreterare Cecilia Stedt E-post: cecilia.stedt@ale.se Kommunstyrelsen Svar på remiss:

Läs mer

Länsstyrelsens remiss om regionalt åtgärdsprogram för miljömålen /

Länsstyrelsens remiss om regionalt åtgärdsprogram för miljömålen / Kommunledningsförvaltningen Stefan Johansson,0550-858 97 stefan.johansson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2016-11-21 Ks/2016:208 Sida 1(1) Kommunstyrelsens arbetsutskott Länsstyrelsens remiss om

Läs mer

Riktlinjer och principer för medborgardialog

Riktlinjer och principer för medborgardialog riktlinjer Riktlinjer och principer för medborgardialog Fastställd av kommunfullmäktige den 10 juni 2014 67 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-21 80 00 i www.tierp.se 1 Riktlinjer och principer

Läs mer

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Projekt Medborgardialog 2012 Inledning Det finns ett generellt behov av att öka medborgardialogen i Sverige och så även

Läs mer

Protokoll. Medborgarförslag: Markförändring och tillgänglighet fastighet och affärer Kungsgatan 54

Protokoll. Medborgarförslag: Markförändring och tillgänglighet fastighet och affärer Kungsgatan 54 Kristinehamns kommun Kommunstyrelsens arbetsutskott Protokoll Sammanträdesdatum 2016-09-20 Sida 16( 16) 117 Ks/2014:122 Medborgarförslag: Markförändring och tillgänglighet fastighet och affärer Kungsgatan

Läs mer

Medborgarförslag: Inrätta strandskydd av detaljplanen Elinerud, Visnums Kil

Medborgarförslag: Inrätta strandskydd av detaljplanen Elinerud, Visnums Kil Kommunledningsförvaltningen Malin Iwarsson,0550-88550 malin.iwarsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2016-08-30 Ks/2014:31 Sida 1(2) Medborgarförslag: Inrätta strandskydd av detaljplanen Elinerud,

Läs mer

UNDERLAG TILL DEMOKRATIBAROMETERN. God lokal demokrati - EN PLATTFORM

UNDERLAG TILL DEMOKRATIBAROMETERN. God lokal demokrati - EN PLATTFORM UNDERLAG TILL DEMOKRATIBAROMETERN God lokal demokrati - EN PLATTFORM 1 2 Förord Valdemokrati är viktig, men väl så viktigt är vad som händer mellan valen: Har politikerna medborgarnas förtroende? Använder

Läs mer

Yttrande över betänkande Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5)

Yttrande över betänkande Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5) Tjänsteskrivelse Handläggare: Cornelia Englén Telefonnummer: 0411-57 71 15 E-postadress: cornelia.englen@ystad.se Datum Diarienummer 2016-05-24 2016/103 Kulturdepartementet Yttrande över betänkande Låt

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Regler för medborgardialog i Sollentuna kommun Antagna av kommunstyrelsen 2014-02-19 33, dnr 2014/0066 KS.030 Innehåll Inledning... 2 Definition... 2 Skillnad mellan medborgardialog och brukardialog...

Läs mer

Riktlinjer för en utvecklad invånardialog

Riktlinjer för en utvecklad invånardialog SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLLSUTDRAG Kommunfullmäktige 2014-10-14 232 Dnr KS 2014-000480 101 Riktlinjer för en utvecklad invånardialog Sammanfattning Skellefteå kommun har arbetat med invånardialoger under

Läs mer

Förtroendevaldas möjlighet att vara föräldralediga eller sjukskrivna (8.5.2)

Förtroendevaldas möjlighet att vara föräldralediga eller sjukskrivna (8.5.2) Sid 1 (5) Yttrande Ert dnr KU2016/0088/D Vårt dnr 16KS128-8 2016-05-16 Kulturdepartementet Enheten för demokrati och det civila samhället 103 33 Stockholm Remissyttrande Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5)

Läs mer

Strategi. Luleå kommuns strategi för medborgardialog

Strategi. Luleå kommuns strategi för medborgardialog Strategi Luleå kommuns strategi för medborgardialog 2016-2020 1 Dokumenttyp: Strategi Dokumentnamn: Luleå kommuns strategi för medborgardialog Dokumentansvarig: Anna Lindh Wikblad Senast reviderad: Fastställd:

Läs mer

Betänkandet Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5)

Betänkandet Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5) YTTRANDE 1 (6) 2016-08-24 KS 2016/00346 101 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5) Sammanfattning av ställningstaganden Falköpings kommun väljer att yttra

Läs mer

Kommunfullmäktige. Demokratiberedningens slutrapport gällande förslag till utveckling och hantering av medborgarförslag

Kommunfullmäktige. Demokratiberedningens slutrapport gällande förslag till utveckling och hantering av medborgarförslag Kommunfullmäktige Demokratiberedningens slutrapport gällande förslag till utveckling och hantering av medborgarförslag Kommunstyrelsen beslutade 2015-11-25, 190, att uppdra åt demokratiberedningen att

Läs mer

Datum Dnr Nya kanaler för medborgerlig delaktighet

Datum Dnr Nya kanaler för medborgerlig delaktighet Demokratiberedningen Johan Lidmark Strateg 044-309 30 62 Johan.Lidmark@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-05-30 Dnr 1502454 1 (5) Demokratiberedningen Nya kanaler för medborgerlig delaktighet Ordförandens

Läs mer

projekt medborgardialog E-förslag steg för steg

projekt medborgardialog E-förslag steg för steg projekt medborgardialog E-förslag steg för steg 11 E-förslag Steg för steg Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Bemyndigande till kommunstyrelsen avseende tidsplanen i Utredning av skollokaler i Kristinehamns kommun från förskoleklass till vuxenutbildning

Bemyndigande till kommunstyrelsen avseende tidsplanen i Utredning av skollokaler i Kristinehamns kommun från förskoleklass till vuxenutbildning TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Linn Erlandsson, 0550-880 09 linn.erlandsson@kristinehamn.se Datum 2012-11-16 2012-11-28 rev. 2011:48-120 Kommunstyrelsen Bemyndigande till kommunstyrelsen

Läs mer

Medborgarförslag om att brev och frågor ska besvaras inom två veckor. (AU 391) KS 2013-344

Medborgarförslag om att brev och frågor ska besvaras inom två veckor. (AU 391) KS 2013-344 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-01-14 13 Medborgarförslag om att brev och frågor ska besvaras inom två veckor. (AU 391) KS 2013-344 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Instruktion och uppdrag till drifts- och servicenämnden

Instruktion och uppdrag till drifts- och servicenämnden Tekniska förvaltningen Helena Pettersson,0550-881 05 helena.pettersson1@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Sida 1(3) Datum 2015-06-03 Tn/2015:47 002 Delegation, attesträtt Instruktion och uppdrag till drifts-

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktiges beredningar

Arbetsordning för kommunfullmäktiges beredningar Arbetsordning för kommunfullmäktiges beredningar 2(5) Innehåll 1 Arbetsordning för kommunfullmäktiges beredningar i Hällefors, dnr KS 14/00142... 3 1.1 1 De fasta beredningarnas uppgifter... 3 1.2 2 Val

Läs mer

Sammanträdesrum Bolmen, Olofsgatan 9 i Ljungby, den 7 juni 2015 kl

Sammanträdesrum Bolmen, Olofsgatan 9 i Ljungby, den 7 juni 2015 kl 1(5) Tid och plats Beslutande Övriga deltagande Sammanträdesrum Bolmen, Olofsgatan 9 i Ljungby, den 7 juni 2015 kl. 08.00 15.00 Magnus Gunnarsson (M), ordförande Carina Bengtsson (C) Anne Karlsson (S)

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Frågor till Malmöpanelen 2015

Tjänsteskrivelse. Frågor till Malmöpanelen 2015 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (3) Datum 2015-03-06 Vår referens Jeanette Lebedies Nord Utvecklingssekreterare jeanette.lebedies-nord@malmo.se Tjänsteskrivelse Frågor till Malmöpanelen 2015

Läs mer

Sixten Carlsson, (s) ordf Margareta Arthursson Inger Johansson. Patrik Hjalmarsson. Inger Johansson

Sixten Carlsson, (s) ordf Margareta Arthursson Inger Johansson. Patrik Hjalmarsson. Inger Johansson Demokratigruppen 2006-06-26 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl.18.00 19.00 Beslutande Sixten Carlsson, (s) ordf Margareta Arthursson Inger Johansson Övriga deltagare Patrik Hjalmarsson Utses att justera

Läs mer

(Se vidare i Bilaga 1 Bakgrunds-PM Demokrati och inflytande).

(Se vidare i Bilaga 1 Bakgrunds-PM Demokrati och inflytande). Vi lever i ett demokratiskt samhälle. Sverige har ett av världens högsta valdeltaganden och en stor del av befolkningen har ett starkt förtroende för landets demokratiska institutioner. I olika undersökningar

Läs mer

Yttrande över remiss av Riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap (IOP)

Yttrande över remiss av Riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap (IOP) Arbetsmarknadsförvaltningen Enheten för flyktingsamordning Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2017-10-05 Handläggare Annika Rosbring Telefon: 08 508 35 480 Till Arbetsmarknadsnämnden den 17 oktober 2017 Ärende

Läs mer

styrdokument i botkyrka kommun

styrdokument i botkyrka kommun styrdokument i botkyrka kommun Riktlinjer för dialogforum Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Diarienummer: KS/2015:201 Dokumentet är beslutat av: Kommunfullmäktige Dokumentet beslutades den:

Läs mer

AU 5:18 Dnr. KS 2014/368. Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun

AU 5:18 Dnr. KS 2014/368. Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-06 ö Östei AU 5:18 Dnr. KS 2014/368 Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun Arbetsutskottets

Läs mer

Val till Avfall Sveriges styrelse och revision

Val till Avfall Sveriges styrelse och revision Tekniska förvaltningen Jan Mattsson,0550-881 10 jan.mattsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2017-01-03 Tn/2016:151 Sida 1(1) Val till Avfall Sveriges styrelse och revision Förslag till beslut Noterar

Läs mer

Insatser för att öka valdeltagandet i Stockholm Skrivelse från Stefan Nilsson m.fl. (MP)

Insatser för att öka valdeltagandet i Stockholm Skrivelse från Stefan Nilsson m.fl. (MP) PM 2011:55 RI (Dnr 335-1498/2010) Insatser för att öka valdeltagandet i Stockholm Skrivelse från Stefan Nilsson m.fl. (MP) Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. Skrivelse

Läs mer

REGLER. Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag

REGLER. Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag REGLER Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag 1 Styrdokument Handlingstyp: Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag Diarienummer: KS/2014:158 Beslutas av: kommunfullmäktige

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Riktlinjer för tillgänglighet och service

Riktlinjer för tillgänglighet och service Riktlinjer för tillgänglighet och service Antagna av kommunstyrelsen den xx månad xx, 2016KS/0674 Besöksadress: Skogsbovägen 9 11, 134 81 Gustavsberg Postadress: Värmdö kommun, 134 81 Gustavsberg Växel

Läs mer

157 Yttrande över utredningen EU på hemmaplan (SOU 2016:10)

157 Yttrande över utredningen EU på hemmaplan (SOU 2016:10) PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2016-05-23 1 (1) KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Dnr KSF 2016/161 157 Yttrande över utredningen EU på hemmaplan (SOU 2016:10) Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Niklas Rehn (1)

Handläggare Datum Ärendebeteckning Niklas Rehn (1) Handläggare Datum Ärendebeteckning Niklas Rehn 2016-01-20 2015-5739 1(1) YTTRANDE Kommunfullmäktige Ärende: Medborgarförslag - Engagera Kalmar kommuns invånare avseende placering av kommunens nya simhall

Läs mer

Bättre hantering av politiska handlingar - motion väckt av Birgitta Ljung (MP) och Marica Lindblad (MP)

Bättre hantering av politiska handlingar - motion väckt av Birgitta Ljung (MP) och Marica Lindblad (MP) 2015-07-27 NBN-2015/1864.90 1 (3) HANDLÄGGARE Balic, Johanna Johanna.Balic@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Bättre hantering av politiska handlingar - motion väckt av Birgitta Ljung (MP) och Marica

Läs mer

Svar på Byggnadsföreningen Enighet u.p.a. (Bäckhammars Folkets hus) begäran om ytterligare driftsanslag för 2016

Svar på Byggnadsföreningen Enighet u.p.a. (Bäckhammars Folkets hus) begäran om ytterligare driftsanslag för 2016 Kommunledningsförvaltningen Wibecke Björkelund Ivarsson,0550-88021 wibecke.bjorkelundivarsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2016-04-11 Ks/2015:183 Sida 1(2) Svar på Byggnadsföreningen Enighet

Läs mer

Överenskommelsen grundas på att effektivare brottsförebyggande arbete bygger på samverkan mellan Polis och Kommun.

Överenskommelsen grundas på att effektivare brottsförebyggande arbete bygger på samverkan mellan Polis och Kommun. Polismyndigheten Kristinehamns kommun Datum 2016-12-28 Diarienr (åberopas) Samverkansöverenskommelse Strategisk samverkansöverenskommelse mellan LPO Kristinehamn, Polisregion Bergslagen och Kristinehamns

Läs mer

Niklas Eriksson. 4?)(6-0-0 IkAMIAA, I und. Lin a alberg BEVIS OM ANSLAG

Niklas Eriksson. 4?)(6-0-0 IkAMIAA, I und. Lin a alberg BEVIS OM ANSLAG 2017-01-19 1 (8) Plats och tid A-salen, kommunhuset, Tierps köping, kl. 14.00-16:00 Beslutande och övriga närvarande enligt sida 2 Paragrafer 1-6 Utses att justera Linda Wallberg Justeringens plats och

Läs mer

Överenskommelse om förbättrade stöd- och behandlingsinsatser vid omhändertagandet av berusade personer

Överenskommelse om förbättrade stöd- och behandlingsinsatser vid omhändertagandet av berusade personer TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Johan Öhman johan.ohman@kristinehamn.se Datum 2015-09-22 Överenskommelse om förbättrade stöd- och behandlingsinsatser vid omhändertagandet av berusade

Läs mer

Vision Kristinehamn 2030 den vänliga och nyskapande skärgårdskommunen. Näringsliv. Infrastruktur. Välfärd. Vardagsliv. 15 år

Vision Kristinehamn 2030 den vänliga och nyskapande skärgårdskommunen. Näringsliv. Infrastruktur. Välfärd. Vardagsliv. 15 år 15 år Vision 2030 Kristinehamn 2030 den vänliga och nyskapande skärgårdskommunen Prioriterade områden 5 års period Vardagsliv Boende, fritid, kultur, miljö Välfärd Vård, utbildning, omsorg Näringsliv Företagande,

Läs mer

Motion - Anpassa Kristinehamnsdelen av BRT till en "fristående" fungerande enhet.

Motion - Anpassa Kristinehamnsdelen av BRT till en fristående fungerande enhet. Kommunledningsförvaltningen Anders Åström, 0550-884 21 anders.astrom@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2016-10-26 Ks/2016:134 Sida 1(2) Kommunfullmäktige Motion - Anpassa Kristinehamnsdelen av BRT

Läs mer

Fördelning av statsbidrag för tillfälligt stöd med anledning av flyktingsituationen 2015 och 2016

Fördelning av statsbidrag för tillfälligt stöd med anledning av flyktingsituationen 2015 och 2016 Kommunledningsförvaltningen Wibecke Björkelund Ivarsson,0550-88021 wibecke.bjorkelundivarsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2016-02-24 Ks/2016:24 Sida 1(3) Fördelning av statsbidrag för tillfälligt

Läs mer

Deltagande i det nationella antidopningsnätverket PRODIS - Prevention av dopning i Sverige

Deltagande i det nationella antidopningsnätverket PRODIS - Prevention av dopning i Sverige Kommunledningsförvaltningen Johan Öhman,0550-88045 johan.ohman@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2016-04-05 Ks/2016:79 Sida 1(2) Deltagande i det nationella antidopningsnätverket PRODIS - Prevention

Läs mer

Försäljning av nytt kvarter enl detaljplan Vålösundet, del av Sörkastet norr

Försäljning av nytt kvarter enl detaljplan Vålösundet, del av Sörkastet norr Tekniska förvaltningen Ulrika Jansson, 0550-88 152 ulrika.jansson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2017-01-04 Ks/2016:147 Sida 1(2) Försäljning av nytt kvarter enl detaljplan Vålösundet, del av Sörkastet

Läs mer

Deltagande i värmländska kultur- och fritidssektorns konferens maj 2017

Deltagande i värmländska kultur- och fritidssektorns konferens maj 2017 Teknisk förvaltning Helena Pettersson,0550-881 05 helena.pettersson1@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2017-02-27 Tn/2017:25 Sida 1(1) Deltagande i värmländska kultur- och fritidssektorns konferens

Läs mer

Riktlinjer för planerad invånardialog. i Alingsås. Beslutade av kommunfullmäktige den 28 mars 2012, 59.

Riktlinjer för planerad invånardialog. i Alingsås. Beslutade av kommunfullmäktige den 28 mars 2012, 59. Riktlinjer för planerad invånardialog i Alingsås Beslutade av kommunfullmäktige den 28 mars 2012, 59. Bakgrund Alingsås kommun har i dag dialog med invånare i Alingsås kommun på olika vis och vid olika

Läs mer

Svar på skolnämndens begäran om tilläggsanslag i 2016 års driftbudget

Svar på skolnämndens begäran om tilläggsanslag i 2016 års driftbudget Kommunledningsförvaltningen Wibecke Björkelund Ivarsson,0550-88021 wibecke.bjorkelundivarsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-12-30 Ks/2015:254 041 Budget Sida 1(2) Svar på skolnämndens begäran

Läs mer

Medborgarförslag - Gatlyktor på Östermalm

Medborgarförslag - Gatlyktor på Östermalm Tjänsteskrivelse Sida 1(1) Teknisk förvaltning Torgrim Dalseg, 0550-881 90 Torgrim.dalseg@kristinehamn.se Datum 2013-09-19 Tn/2013:56 433 Gatubelysning Medborgarförslag - Gatlyktor på Östermalm Sammanfattning

Läs mer

Huddinge kommuns yttrande över remissen digitalforvaltning.nu (SOU 2017:23)

Huddinge kommuns yttrande över remissen digitalforvaltning.nu (SOU 2017:23) DATUM REFERENS SIDA 2017-04-10 KS-2017/1048 1 (1) ERT DATUM ER REFERENS 2017-03-22 FI2017/01289/DF Finansdepartementet Huddinge kommuns yttrande över remissen digitalforvaltning.nu (SOU 2017:23) Huddinge

Läs mer

Mötesplats för demokrati och inflytande samt kontaktyta för samhällsservice

Mötesplats för demokrati och inflytande samt kontaktyta för samhällsservice Stadsdelsdirektörens stab Sida 1 (7) 2015-05-17 Handläggare: Marie Khoury 08 508 18 042 Till Farsta stadsdelsnämnd 2015-06-11 Mötesplats för demokrati och inflytande samt kontaktyta för samhällsservice

Läs mer

Demokratiutveckling på Södermalm

Demokratiutveckling på Södermalm Södermalms stadsdelsförvaltning Staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2015-05-25 Handläggare Lotte Lindgren Telefon: 08 508 12 030 Till Södermalms stadsdelsnämnd 2015-06-11 Demokratiutveckling på Södermalm

Läs mer

11. MEDBORGARDIALOG OCH SAMRÅD I KOMMUNER OCH LANDSTING

11. MEDBORGARDIALOG OCH SAMRÅD I KOMMUNER OCH LANDSTING Yttrande 2016-06-09 Dnr: Ku2016/00088/D Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Kontaktperson: Gabriel Johansson, 070-874 93 30, gabriel@sverigesungdomsrad.se Svar på remiss angående "Låt fler forma framtiden"

Läs mer

Svar till Kommunrevisionen på revisionsrapport angående upphandling

Svar till Kommunrevisionen på revisionsrapport angående upphandling Sida 1(1) Kommunledningsförvaltningen Kristian Jeppsson Datum 2015-02-10 Dnr: 2015:32 Kommunstyrelsen Svar till Kommunrevisionen på revisionsrapport angående upphandling Sammanfattning Kommunrevisionen

Läs mer

Svar på remiss över betänkandet Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5)

Svar på remiss över betänkandet Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5) 2016-08-19 Ks 376/2016 Ert dnr: KU2016/00088/D Svar på remiss över betänkandet Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5) Kulturdepartementet har inkommit med en remiss till Örebro kommun gällande betänkandet

Läs mer

Bestämmelser för reklam i kommunala anläggningar med föreningsverksamhet inom tekniska nämndens ansvarsområde

Bestämmelser för reklam i kommunala anläggningar med föreningsverksamhet inom tekniska nämndens ansvarsområde Tekniska förvaltningen Niklas Mellgren,0550-881 81 niklas.mellgren@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2017-05-30 Tn/2017:75 Sida 1(1) Bestämmelser för reklam i kommunala anläggningar med föreningsverksamhet

Läs mer

Demokratiberedningen 27 mars 2013

Demokratiberedningen 27 mars 2013 1 (2) Datum 2013-03-27 Kommunstyrelseförvaltningen Niklas Thelin 0155-381 22 072-212 78 20 niklas.thelin@oxelosund.se Demokratiberedningen 27 mars 2013 Närvarande Catharina Fredriksson Bo Höglander Mattias

Läs mer

Revidering av förvaltningens hantering av medborgarförslag

Revidering av förvaltningens hantering av medborgarförslag ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING KANSLIENHETEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 2008-907-000 SID 1 (5) 2008-12-10 Handläggare: Anne-Marie Hemphälä Telefon: 08-508 10 034 Till Östermalms stadsdelsnämnd sammanträde 2008-12-18

Läs mer

Remiss - Konsumenten i centrum - ett framtida konsumentstöd (SOU 2012:43)

Remiss - Konsumenten i centrum - ett framtida konsumentstöd (SOU 2012:43) Dnr KS-2012-466 Dpl 00 sid 1 (1) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Stadssekretariatet Tjänsteskrivelse 2012-10-05 Per Danielsson, 054-540 80 18 per.danielsson@karlstad.se Remiss - Konsumenten i centrum - ett framtida

Läs mer

E-dialog. www.tidaholm.se

E-dialog. www.tidaholm.se E-dialog Grund för (Tidaholm) att jobba med e-dialog Öka lokal demokrati Ökat engagemang och dialog Medborgare vill engagera sig Lokala mål i olika styrdokument Målområde Kommunstyrelse Lokal demokrati

Läs mer

Inför möjligheten för personalen på servicecenter att skicka meddelanden via sms - medborgarförslag väckt av Lilly-Anne Nässén

Inför möjligheten för personalen på servicecenter att skicka meddelanden via sms - medborgarförslag väckt av Lilly-Anne Nässén KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 26 maj 2014 8 Paragraf Diarienummer KS-2013/1427.119 Inför möjligheten för personalen på servicecenter att skicka meddelanden via sms

Läs mer

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD)

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 18 (42) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 25 mars 2013 12 Paragraf Diarienummer KS-2012/945.903 Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion

Läs mer

Barn- och ungdomsplan Kristinehamns kommun

Barn- och ungdomsplan Kristinehamns kommun TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Kommunledningsförvaltningen Johan Öhman, 0550-88045 johan.ohman@kristinehamn.se Barn- och ungdomsplan Kristinehamns kommun Sammanfattning 2006 antogs av kommunfullmäktige i Kristinehamns

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. - avslår att-satsen gällande att införa rätt att lägga medborgarförslag

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. - avslår att-satsen gällande att införa rätt att lägga medborgarförslag Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-09-09 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 135 Svar på motion (S) Inför frågestund och medborgarförslag (KS 2012.315) BESLUT Kommunstyrelsen

Läs mer

Minnesanteckningar från Demokratiberedningens möte 2012-11-05

Minnesanteckningar från Demokratiberedningens möte 2012-11-05 Minnesanteckningar 1 (2) Datum 2012-11-05 Demokratiberedningen Minnesanteckningar från Demokratiberedningens möte 2012-11-05 Deltagare: Björn Johansson (MP), Dag Bergentoft (M), Lotta Johnsson-Fornarve

Läs mer

Regeringen tillsatte 2014 en demokratiutredning med två övergripande syften:

Regeringen tillsatte 2014 en demokratiutredning med två övergripande syften: Vi lever i ett demokratiskt samhälle. Sverige har ett av världens högsta valdeltaganden och en stor del av befolkningen har ett starkt förtroende för landets demokratiska institutioner. I olika undersökningar

Läs mer

Svar på motion om gratis kollektivtrafik i Strömstad

Svar på motion om gratis kollektivtrafik i Strömstad STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/ärendelista Sida 11 (18) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-06-12 Kf 52 Ks 65 Au 43 Ks/2013-0184 Svar på motion om gratis kollektivtrafik i Strömstad Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Hemuppgift 5. Kommunledningskontorets ärendehanteringsprocess. Karlstads kommun

Hemuppgift 5. Kommunledningskontorets ärendehanteringsprocess. Karlstads kommun Hemuppgift 5 Kommunledningskontorets ärendehanteringsprocess Karlstads kommun Motivering för den valda processen Hela flödet för ärendehanteringsproccessen på kommunledningskontoret har kartlagts. Ärendehanteringsprocessen

Läs mer

Remiss av motion från (C) om vägsamfälligheter

Remiss av motion från (C) om vägsamfälligheter Tekniska förvaltningen Sofia Elfström,0550-88543 sofia.elfstrom@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2017-04-24 Tn/2017:14 Sida 1(2) Remiss av motion från (C) om vägsamfälligheter Förslag till beslut

Läs mer

Återrapportering om folkomröstningen (KS/2012:377)

Återrapportering om folkomröstningen (KS/2012:377) ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Kommunstyrelsen 2014-11-10 Dnr KS/2012:377 Återrapportering om folkomröstningen (KS/2012:377) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige har tagit

Läs mer

Varför behövs en handbok? Dialogforum vem gör vad? Vem behöver handboken? Vad är dialogforum? Ordföranden. Ledamöterna

Varför behövs en handbok? Dialogforum vem gör vad? Vem behöver handboken? Vad är dialogforum? Ordföranden. Ledamöterna r ö f k o handb m u r o f g dialo 1 Varför behövs en handbok? Med hjälp av handboken blir du bättre på att genomföra dialoger i dialogforum. Handboken ger dig kunskap om hur du kan arbeta på ett systematiskt

Läs mer

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD)

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) 2013-02-26 KS-2012/945.903 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen svar på motion väckt av Arnold Boström

Läs mer

Barn- och ungdomsdemokratiplan 2014 2020

Barn- och ungdomsdemokratiplan 2014 2020 Barn- och ungdomsdemokratiplan 2014 2020 Upprättad: 2013-11-21 Antagen av: kommunfullmäktige Datum för antagande: 2014-02-24, 6 Kontaktperson: Susanna Ward Jonsson Innehåll 1. Inledning... 3 2. Värdegrund...

Läs mer

127 KS Förslag att införa e-förslag med mera för att ersätta medborgarförslag

127 KS Förslag att införa e-förslag med mera för att ersätta medborgarförslag Sammanträdesprotokoll 2016-10-04 Sida 11 (22) (3) Kommunstyrelsen 127 KS.2016.0348 Förslag att införa e-förslag med mera för att ersätta medborgarförslag Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade den

Läs mer

Motion från Marie Oudin (M) - Hedra veteranerna i Kristinehamn

Motion från Marie Oudin (M) - Hedra veteranerna i Kristinehamn Kommunledningsförvaltningen Anders Åström, 0550-88421 anders.astrom@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2016-12-07 Ks/2016:211 Sida 1(3) Kommunfullmäktige Motion från Marie Oudin (M) - Hedra veteranerna

Läs mer

Politisk information i skolan - ett led i demokratiuppdraget (SOU 2016:4) Remiss från Utbildningsdepartementet Remisstid den 22 februari 2017

Politisk information i skolan - ett led i demokratiuppdraget (SOU 2016:4) Remiss från Utbildningsdepartementet Remisstid den 22 februari 2017 PM 2017: RIV (Dnr: 110-1751/2016) Politisk information i skolan - ett led i demokratiuppdraget (SOU 2016:4) Remiss från Utbildningsdepartementet Remisstid den 22 februari 2017 Borgarrådsberedningen föreslår

Läs mer

Betänkandet Trängselskatt - delegation, sanktioner och utländska fordon (SOU 2013:3) svar på remiss från finansdepartementet

Betänkandet Trängselskatt - delegation, sanktioner och utländska fordon (SOU 2013:3) svar på remiss från finansdepartementet 2013-04-02 KS-2013/371.441 1 (5) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng viktoria.thonang@huddinge.se Kommunstyrelsen Betänkandet Trängselskatt - delegation, sanktioner och utländska fordon (SOU 2013:3) svar på remiss

Läs mer

Medborgarförslag och andra möjligheter att påverka

Medborgarförslag och andra möjligheter att påverka Medborgarförslag och andra möjligheter att påverka Vad är ett medborgarförslag? Ett medborgarförslag är en möjlighet att lämna ett förslag till kommunen om något du vill förändra eller förbättra inom kommunens

Läs mer

Sammanträdesdatum Arbetsutskott (1) 88 KS/2015:261. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslås besluta

Sammanträdesdatum Arbetsutskott (1) 88 KS/2015:261. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslås besluta Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2016-05-23 1 (1) Sida 88 KS/2015:261 Svar på medborgarförslag angående digitalt servicekontor inom Mjölby kommun Bakgrund Thorbjörn Andersson

Läs mer

Försäljning av tomter i nytt kvarter enligt detaljplan Vålösundet, del av Sörkastet norr

Försäljning av tomter i nytt kvarter enligt detaljplan Vålösundet, del av Sörkastet norr Tekniska förvaltningen Ulrika Jansson, 0550-88 152 ulrika.jansson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2017-01-04 Ks/2016:147 Sida 1(2) Försäljning av tomter i nytt kvarter enligt detaljplan Vålösundet,

Läs mer

Medborgarförslag - Odlingsytor till nyanlända

Medborgarförslag - Odlingsytor till nyanlända Tekniska förvaltningen Tjänsteskrivelse Datum 2016-02-07 Tn/2015:197 Sida 1(2) Helena Pettersson,0550-881 05 helena.pettersson1@kristinehamn.se Medborgarförslag - Odlingsytor till nyanlända Förslag till

Läs mer

Planläggning och VA-utredning inom fritidshusområden

Planläggning och VA-utredning inom fritidshusområden Kommunledningsförvaltningen Kalle Alexandersson,0550-88002 kalle.alexandersson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-10-07 Ks/2012:210 011 Planfrågor Sida 1(4) Planläggning och VA-utredning inom

Läs mer

Försöksverksamhet i Fagersjö augusti-december 2015

Försöksverksamhet i Fagersjö augusti-december 2015 Stadsdelsdirektörens stab Sida 1 (8) 2015-08-12 Handläggare: Marie Khoury 08 508 18 042 Till Farsta stadsdelsnämnd 2015-08-27 Försöksverksamhet i Fagersjö augusti-december 2015 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden

Läs mer

139 Ansökan från socialnämnden om projektmedel för start av Fritidsbanken Kristinehamn

139 Ansökan från socialnämnden om projektmedel för start av Fritidsbanken Kristinehamn Protokoll Sammanträdesdatum 2015-06-02 Sida 30(39) Kommunstyrelsen Ks/2015:107 139 Ansökan från socialnämnden om projektmedel för start av Fritidsbanken Kristinehamn Beslut Kommunstyrelsen beslutar att

Läs mer

Bilpool svar på medborgarförslag ställt av Johanna Karlsson

Bilpool svar på medborgarförslag ställt av Johanna Karlsson KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-02-27 KS-2012/672.809 1 (4) HANDLÄGGARE Katarina Persson 08-53531397 Katarina.Persson2@huddinge.se Kommunstyrelsen Bilpool svar på medborgarförslag ställt av Johanna Karlsson

Läs mer