Kvalitetsrapport augusti 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsrapport augusti 2014"

Transkript

1 1 Kvalitetsrapport augusti 2014

2 Bakgrund Kvalitetrapporten kommer månadsvis och beskriver Skånetrafikens aktuella läge samt resultatet hittills under året. Den vänstra grafen visar det senast tillgängliga isolerade månadsvärdet och den högra det senast tillgängliga ackumulerade årsvärdet. Syftet med rapporten är att man ska få en överblick över det aktuella läget jämfört med föregående år. Kundnöjdheten är resultatet från marknadsundersökningar som görs månatligen(mer info under Kundnöjdhet), och beskriver kundernas och allmänhetens uppfattning om Skånetrafiken. Punktlighet och resande är reella värden. Sammanfattning NKI I augusti månad fortsatte NKI nedåt och det är tydligt att det är bland Skånetrafikens tågresenärer som det största missnöjet finns och det största tappet i kundnöjdhet finns. Under augusti var endast cirka varannan tågresenär nöjd med sin resa. Förklaringen ligger i de stora punktlighetsproblemen för tågen, som självklart drabbar våra kunder kraftigt och skapar missnöje. Bemötandet av ombordspersonalen upplevs fortfarande som bättre än föregående år, vilket är väldigt viktigt vid dessa stora punktlighetsproblem. Buss-kundernas nöjdhet är mer stabil även om vi ser ett litet tapp även bland stadsbusskunderna. Det ackumulerade NKI-värdet hittills i år är 62%, en procentenhet under föregående år. Även allmänhetens syn på Skånetrafiken har fått sig en rejäl törn under den senaste månaden då de stora punktlighetsproblemen har fått stor spridning. Punktlighetsproblemen ger även en negativ effekt på den kundupplevda punktligheten samt oplanerad trafikinformation där den negativa trenden håller i sig. Skånetrafiken har gemensamt med Trafikverket och entreprenörer en åtgärdsgrupp som veckovis följer och analyserar utvecklingen under den närmast föregående veckan och tar fram förbättringsåtgärder. Inom NKI senaste resan serviceresor, fortsätter den positiva trenden och efter en tuff start på året med en ny trafikstart och något sämre kvalitetsbetyg har vi nu återfått kundernas förtroende och hårt arbete har gett resultat. Resultatet är bättre än motsvarande siffra förra året och stiger sakta uppåt i en långsamtgående positiv trend och prognosen är att Serviceresor ska nå målnivån (90%) före årsskiftet RESANDE Trots de stora punktlighetsproblemen ökar resandet med tåg, både det ackumulerade årsvärdet samt isolerat i augusti. På regionbussarna minskar resandet men detta, i kombination med det ökade tågresandet, är logiskt då förflyttning har skett av resor från buss till tåg i och med de strukturella ändringarna i tex nordöstra Skåne. Positivt är att resandet har tagit rejäl fart efter sommaren och i augusti isolerat har vi fler resande på tåg och stadsbuss än augusti föregående år. Skånetrafikens kunder har börjat jobba och gå i skola igen och har hittat tillbaka till kollektivtrafiken. Flera förbättringsprojekt av trafiken har sjösatts och marknadsförts vilket har gett resultat. Rekordförsäljning av Jojo sommar har också gett effekt in i augusti. Nu ligger fokus på att höja kvaliteten så att dessa kunder stannar kvar. Totalt ligger resandet nu -0,6% under förra årets ackumulerade resultat och trenden är positiv. Serviceresor fortsätter att minska resandet vilket är positivt, men reslängden ökar något och detta är svårt att påverka då det beror på att kunderna har längre till sjukhuset. 2

3 PUNKTLIGHET Under augusti har det återigen varit stora problem med infrastrukturen och då främst i form av olika former av signalfel. Veolia har haft fortsatt stora problem med personalbrist avseende tågvärdar, vilket också påverkat punktligheten negativt. Det är under augusti månad fortsatt dålig punktlighet för Öresundstågen och snittet för månaden hamnar på 67 %, vilket är anmärkningsvärt lågt och innebär att var tredje tåg är försenat. Även på Pågatågen är det mycket förseningar och i augusti var endast 73% i tid. Med dalande NKI är det tydligt att de stora infrastrukturproblemen påverkar våra kunder kraftigt. På regionbussarna är punktligheten stabil medan en liten nedgång finns på stadsbussarna som till stor del beror på inkörningsproblem med Malmöexpressen som numera är åtgärdade. 3

4 Kundnöjdhet Bakgrund Resultatet är hämtat från Kollektivtrafikbarometern som är vår branschgemensamma mätning bland allmänheten och kunder. Undersökningen bygger på 750 månatliga telefonintervjuer med ett slumpmässigt urval av skåningar i åldern år. Med kunder menas de som åker med Skånetrafiken minst någon/några gånger i månaden. Att tänka på vid tolkning av marknadsundersökningar är att det aldrig ska tolkas som en absolut sanning utan en temperaturmätare av kundens syn på Skånetrafiken. Svängningar kan uppstå, men det är viktigt att ha dessa under uppsikt och väga in övriga faktorer. NKI - Nöjd kund Buss-kunderna har ett stabilt NKI jämfört med föregående års ackumulerade värden. En mycket svag månad där nästan varannan kund inte är nöjd med sin resa. Det största tappet under augusti månad sker bland Pågatågs-kunderna där endast 47% av kunderna är nöjda. Även kunderna på Öresundstågen och Stadsbussarna tappar i NKI och det går hand i hand med den låga punktligheten. ÅTGÄRDER: Under de senaste månaderna har punktligheten varit mycket låg och våra kunder har påverkats kraftigt av både infrastrukturrelaterade problem kopplat till järnvägen samt framkomlighetsbekymmer i region- och stadbusstrafiken. Stort fokus på punktligheten och förbättrad avvikelseinformation. Fortsatt arbete tillsammans med Trafikverket samt trafikföretagen. PROGNOS: sept 60% Nöjd Allmänhet På samma nivå som föregående ackumulerade årsvärde. Ett mycket svagt augustivärde, som beror på de stora punktlighetsproblemen som påverkar kunden och sprids till icke-kunden. ÅTGÄRDER: Fortsatt fokus på att skapa positiv media samt att höja NKI för icke-kund och kund. PROGNOS: Sept 51 % 4

5 Senaste resan Trenden är svagt negativ vilket beror på punktlighetsproblemen inom tågsidan. Öresundståg är där kunderna är minst nöjda och dessutom gör det största tappet i august. Det är också där vi har de största punktlighetsproblemen i augusti. ÅTGÄRDER: Fortsatt arbete med att höja avvikelseinformationen. Extra fokus på tågens punktlighet riktat mot Veolia och Trafikverket har igångsatts. PROGNOS: aug % Oplanerad trafikinformation Det ackumulerade årsvärdet ligger över föregående års. På grund av de stora problemen med punktligheten får vi ett svagare resultat i augusti. Tappet beror uteslutande på ett svagare resultat bland Öresundstågskunderna. ÅTGÄRDER: Fortsatt arbete på kort sikt med TIC, mediainformation och realinformationen. På längre sikt ta fram en långsiktig strategi för att öka den upplevda trafikinformationen. PROGNOS: Sept 27 % 5

6 Bemötande Trots stora infrastrukturproblem och andra störningar under hela året och framförallt de senaste månaderna upplever våra kunder att bemötandet är i nivå med motsvarande period De som reser med oss dagligen upplever att bemötandet blivit bättre. ÅTGÄRDER: Förbättra punktligheten på tågsidan samt arbeta med bemötandet då störning uppstår. PROGNOS: Sept 71 % Kvalitet/Upplevd punktlighet Försämrat resultat både jämfört mot föregående månad och ackumulerat värde Nedgången beror på att kundernas upplevda punktlighet minskar på tågsidan vilket beror på tuffa punktlighetsmånader för både Öresundståg och Pågatåg. Främst för kunderna på Öresundstågen är förtroendet för att komma fram i tid väldigt lågt. ÅTGÄRDER: En åtgärdsgrupp är startad mellan Skånetrafiken, Entreprenörerna och Trafikverket. Gruppen håller veckovisa möten, där punktligheten och störningar föregående vecka analyseras och avhjälpande aktiviteter initieras. PROGNOS: Sept 27 % 6

7 NKI Serviceresor Bakgrund Uppgifterna för NKI Serviceresor baseras på telefonundersökningen Anropsstyrd barometer (Anbaro). Det görs 7 intervjuer per dag, d v s ca 210 månatliga telefonintervjuer med ett slumpmässigt urval av kunder som har åkt med Serviceresor. NKI Senaste resan Resultatet bättre än motsvarande siffra förra året och stiger sakta uppåt i en långsamtgående positiv trend. Vi ligger fortsatt i den övre delen av spannet (80-89%) som vi befunnit oss i sedan början på förra året och prognosen är att Serviceresor ska nå målnivån (90%) före årsskiftet. Vi ligger fortfarande ackumulerat under förra årets resultat vilket beror på det stora tappet vi upplevde i början på året. Det tar tid att återfå förtroendet från kunderna. För ovanlighetens skull är det Malmö som drar ner snittet med 84% för augusti. ÅTGÄRDER: Det är ett fortsatt fokuserat arbete rörande bemötandefrågor i dialog med entreprenörer och beställningsmottagning. Med en ny stärkt organisation inom AO Serviceresor som är helt på plats från september månad ökar detta arbete än mer med tydligare och mer fokuserat, både på det som är här och nu men också på lång sikt kopplat till förfinade uppföljningsmöjligheter med tätare dialog med både taxientreprenörer och beställningscentral rörande både bemötande och punktlighetsfrågor. PROGNOS: Stabilt läge med positiva tecken utifrån att det fungerar bättre och bättre, detta möjliggör att målnivån kommer att uppnås under året med de ytterligare åtgärder som sker under resterande del av året 7

8 Kundärende Bakgrund Skånetrafiken arbetar sedan 2009 med 4 olika ärendetyper: resegaranti, beröm, klagomål samt synpunkt/önskemål. I BEST redovisas det totala antalet kundärenden samt ärenden som avser resegaranti. Senast tillgängliga data redovisas nedan. Antal kundärende totalt För juni har antal ärenden ökat jmf med Med tanke på att det var strejk är det inte så konstigt. ÅTGÄRDER: Vi jobbar hårt med att trimma funktionen och vi ser över målet för svarstiden. PROGNOS: Juli 2013 var en väldigt dålig månad och även om vi fått in mycket ärenden kring störningarna som varit så förväntar vi inte att juli 2014 kommer att överstiga juli Men de kommer ligga i närheten. Antal resegarantiärenden Antal resegarantikrav ökar för juni och även om resegarantin inte gällde under strejken så omfattas många resenärer av EU-förordningen och har rätt till ersättning. Dessa återbetalningar av biljetter har klassificerats som Resegaranti. ÅTGÄRDER: Vi jobbar hårt med att trimma funktionen och vi ser över målet för svarstiden. PROGNOS: Med tanke på de stora störningar som varit i tågtrafiken är prognosen lite negativ för juli månad. Prognosen säger att även juli 2014 kommer att överstiga juli 2013 gällande resegaranti. 8

9 Resor Skånetrafiken följer upp resande i alla trafikslag. Tills vidare redovisas endast utfall för stadsbuss, regionbuss samt serviceresor. Uppgifterna om resande i stadsbuss och regionbuss hämtas från biljettsystemet. När det gäller serviceresor har de siffrorna vanligtvis en månads eftersläpning (pga sammanställning från olika system). Stadsbuss Resorna i Helsingborg har en ökning med 8,3 % som med stor sannolikhet kan tillskrivas det nya linjenätet. Totalt går resandet för AO Södra ner med -1,9%. Det största nedgången står reskassa för med en minskning på nästan 10%. Periodkortsanvändningen är i princip oförändrad och så även sommarkortsanvändningen. Detta tyder på att vi främst förlorar sällanresenärer som väljer andra transportslag. Vår främsta utmaning är i Malmö där resandet minskar främst i avtalet Malmö Central (-7,2%) men även Malmö Södervän (-2,8%) där linje 2, 6 & 33 minskar med flest resor. Vi har även utmaningar avseende viseringen på linje 5. Ett fåtal linjer utvecklas dock positivt, däribland linje 32 till Ön. Visering av påstigande på Malmöexpressen bidrar till en minskning varje månad med motsvarande ca resor. Lunds stadstrafik levererar en fantastisk ökning under augusti (+20%). Anledningarna är flera, men framförallt får nu våra trafiksatsningar effekt och en lyckad kampanj i samband med detta. Hög utförandekvalité avseende få inställda turer, hög viseringsgrad och välfungerande försäljningsutrusningen spelar också in. ÅTGÄRDER: Vi arbetar just nu med fullt fokus på Malmö. 4 fokusområden är definierade: Fordonskvalité, Förarutbildning, Intäktssäkring & Marknadsföring. Arbetsgrupperna är bemannade av nyckelpersoner från Nobina & Skånetrafiken och arbetar nu mycket aktivt för att få verksamheten på rätt köl igen. Delvis ny och utökad laguppställning från Nobina & Skånetrafiken ska också bidra till att vi får ny kraft att arbeta vidare. Marknadsföringsåtgärderna i samband med 9

10 augustisatsningarna går nu in i fas2 där mer lokal bearbetning sker. Punktlighetsåtgärder införda på Landskrona Region samt Malmö stadstrafik. PROGNOS: sept +-0% för AO BUSS Södra. Trafiksatsningarna bör ge positiv effekt på resandet relativt snabbt. Regionbuss Det är ca 116 fler resor än kalkylerat på de linjer som påverkats av linjeförändringar i nordöstra Skåne som gjordes i december Vi såg en svag positiv trend under juni-juli för Regionbussresandet som tyvärr vänder negativt under augusti (-4,3%) för Buss södra. Den positiva utvecklingen är fortsatt stark på våra större linjer. Vi ser dock en nedgång för vanliga regionbussresor, delvis på grund av en vardag mindre som givetvis påverkar de mindre regionbusslinjerna hårdare men även på grund av den tågproblematik som vi har haft och som påverkar våra linjer med tydlig koppling till tåget negativt. I norr påverkas regionbusstrafiken av strukturella förändringar och överflytt till Pågatåg. ÅTGÄRDER: Utbyggd trafik på linje 301 som svarar fortsatt bra på tidigare utökning. Företagsbearbetning och marknadsföring generellt enligt kampanjplan. Vi ser att det börjar ta fart i vissa av våra incitamentsavtal ex. Ystad men vi sätter nu högre krav på leverans från övriga. PROGNOS: sept +1% trenden är svagt negativt för regionbuss och bör ta fart under augusti mtp relativt lågt resande aug 2013 Serviceresor Prognos något över vårt mål på en minskning med 3%. 10 Reslängden fortsätter att öka något vilket medför totalt sett ökade reskostnader ÅTGÄRDER: Ökad reslängd hos kunderna kan vi inte påverka direkt men jobbar med att öka samordningen där så är möjligt. Till en del beror ökningen på längre resor till sjukhusen men en ökad reslängd syns också i färdtjänsten. Fortsatt kontinuerligt arbete med tillgänglighetsanpassning och att sätta fokus på dessa frågor än mer.

11 PROGNOS: Svårt att prognostisera, den varma sommaren kan ha påverkat reslusten. Vi får avvakta och se hur utvecklingen blir nu då resandet återgår till normala volymer men Serviceresor följer sitt mål, antalet resor minskar med mer än 2%. 11

12 Punktlighet Bakgrund Punktligt innebär att ett fordon har avvikit max +/- 3 minuter från tidtabellen. Punktlighetssiffrorna för buss avser avgång från alla stationer och hållplatser med fasta avgångstider (reglerhållplatser) för alla linjer/turer i respektive trafikslag. Sedan januari 2014 finns det en ny punktlighetsdefinition för tåg. Punktlighetsmätningen görs på utvalda stationer och inte alla stationer som det var tidigare. Inställda turer syns ej i denna statistik men är en viktig faktor ur kundperspektiv. Uppgifterna för punktlighet buss hämtas ur Skånetrafikens realtidssystem och uppgifterna för tåg hämtas ur Trafikverkets system. Stadsbuss Linjenätsomläggningen i Helsingborg fungerade mycket bra och informationskampanjen har nått ut till väldigt många kunder. Linjerna som kör på hela Kristianstadlänken uppvisar alla en förbättrad punktlighet jämfört med tiden innan länken. Stadsbuss går ner något i punktlighet i förhållande till augusti 2013 för Buss Södra. Främst är det avtalen Lund stad & Malmö Central som backar. För Malmö Central är det främst linje 5 som bidrar till sänkningen av resultatet men även i viss mån linje 4. Linje 5 i Malmö har haft inkörningsproblem och signalprioriteringarna har ej varit i funktion i ett inledande skede, dessa är dock åtgärdade i dagsläget. I Lund har vi en mycket hög resandeutveckling under augusti månad vilket även syns i andelen tid som fordonen står still och lastar, detta berör främst linje 3 & 6 som både har haft en god resandeökning. ÅTGÄRDER: Linje 5 har fått en justerad tidtabell i aug med justerade körtider för att komma till rätta med punktlighetsproblematiken. Dessa upplevs dock inte räcka och man utreder nu ytterligare åtgärder. PROGNOS: sept +1% (83%) 12

13 Regionbuss Regionbuss har en positiv utveckling avseende punktligheten, +3% i förhållande till föregående år för AO Buss Södra. Framförallt är det regionbusslinjer kring Ystad, Öster om Lund och mellan Malmö och Lund som punktligheten är mycket hög. Generellt god framkomlighet och ett fåtal vägarbeten (Västkustvägen som påverkar regionbusslinje 132 & 133). Ett intensivt tidtabellarbete har gett resultat, kompetensen hos trafikföretagen spelar stor roll i incitamentsavtalen där de har ett ansvar för detaljplaneringen av trafiken. Ombyggnationer av rondell i Helsinborg påverkar punktligheten för vissa linjer negativt ÅTGÄRDER: Justeringar av hållplatser och tidtabeller aug avseende linje 132 & 133 för att minska den restidsförsämring som skett i avtal Landskrona Region pga. vägarbetet på Västkustvägen. Kampanj planeras i Höganäs för att minska kortbetalningar på bussen. PROGNOS: sept 82% Pågatåg 13 Ett stort antal infrastrukturfel samt ett kraftigt regnoväder under månadens sista dygn gjorde att punktligheten blev ytterligare något sämre i augusti jämfört med juli. Hastigheten har sänkts på två sträckor (Klippan Åstorp samt Ystad Tomelilla) p.g.a. dåligt spårläge, vilket gjort att ytterligare förseningar uppstått. ÅTGÄRDER: Vi arbetar fokuserat mot Trafikverket att åtgärda uppkomna fel och tidigarelägga underhållsinsatser som i närtid kan förbättra punktligheten, t.ex. genom slipersbyte på sträckan Ystad Tomelilla och därigenom slopad hastighetsnedsättning. Nedsättningen på Skånebanan beror på dålig underbyggnad nära ett vattendrag och åtgärden för att lösa problemet kommer att ta tid. Mot den bakgrunden undersöker vi nu med Trafikverket, om vi kan

14 göra om tidtabellen för T14 och T15, för att inte köra med planerade förseningar. PROGNOS: sep 78 % Öresundståg Det är under augusti månad fortsatt dålig punktlighet och snittet för månaden hamnar på 67 %, vilket är anmärkningsvärt lågt. Den negativa trenden är dock bruten, vilket i sig är glädjande. Under augusti har det varit stora problem med infrastrukturen och då främst i form av olika former av signalfel. Veolia har haft fortsatt stora problem med personalbrist avseende tågvärdar, vilket också påverkat punktligheten negativt. ÅTGÄRDER: Det har varit ett antal olika möten med både Trafikverket och Veolia för att adressera problemen. Vi har gemensamt med Trafikverket och våra entreprenörer en åtgärdsgrupp som veckovis följer och analyserar utvecklingen under den närmast föregående veckan och tar fram förbättringsåtgärder. Veolias ledning har lovat att komma till rätta med personalbristen från och med 1 september. PROGNOS: sep 72 % Affärsområde Buss Norra Linjenätsomläggningen i Helsingborg fungerade otroligt bra. Informationskampanjen innan har varit riktigt bra och nått ut till väldigt många Festivalen i Helsingborg och trädgårdsdagarna på Sofiero, sista helgen i augusti, gav inte de resor vi räknat med, dåligt väder en trolig anledning. Punktligheten påverkades dock negativt 14

15 Affärsområde Buss Södra Vi har generellt en positiv trend för regionbuss som hjälper oss att nå ett förbättrat resultat för punktligheten. Stadsbusstrafiken går nu mot en enklare vardag där byggnationerna för Malmöexpressen är över och vi jobbar mer strukturerat tillsammans med Lunds kommun avseende planering av kommande vägarbeten. Den starka resandeökningen i Lund påverkar givetvis punktligheten negativt, åtgärder kommer krävas i dec, framförallt avseende framkomlighet och tidtabelljusteringar. Malmöexpressen är ett fortsatt viktigt fokusområde där vi hela tiden har ett kontinuerligt arbete för att nå våra mål Affärsområde Tåg Tuffa månader med stora infrastrukturproblem och strejk påverkar punktligheten och kvalitén. Se mer under Pågatåg/Öresundståg Sammanfattning: Stora utmaningar framöver finns för att hantera effekterna av de stora infrastrukturproblemen som innebär stora problem med punktligheten. Se åtgärder under Pågatåg/Öresundståg 15

16 Affärsområde Serviceresor Stadig förbättring och klart bättre än förra året. Svag men positiv trend. Vi har etablerat oss på en något högre nivå. ST- Punktlighet inom 10 min Vi är fortfarande långt från målet. ÅTGÄRDER: Fortsatt proaktivt och fokuserat arbete på att se till att fordonen är i tid på morgnarna till första kund. Ökad dialog med entreprenörerna kring punktlighetsfrågor och att man som förare faktiskt rapporterar in på ett korrekt sätt. Fokus på schemaläggning, rätt antal bilar kopplat till kundernas resebehov. Ny åtgärdsplan under framtagande. PROGNOS: En fortsatt långsam men stadig förbättring. 16

17 Serviceresor Bakgrund Månadsrapporten för serviceresor är en sammanställning av uppgifter om svarstider för telefonsamtal till respektive beställningscentral samt transporternas punktlighet. Region Nordväst och Sydväst ingår i Skånetrafiken och därmed finns uppgifterna i interna system, medan de rapporteras in av extern part i region Öst och Malmö (TÖC). Sammanställningen innebär att uppgifterna vanligtvis har en månads eftersläpning vid rapporttillfället. Det som redovisas här är det senaste tillgängliga resultatet. 17

18 Ekonomi 18

19 Kvalitetsmätning ombord Bakgrund Under ca tio veckor på våren och tio veckor på hösten frågar Skånetrafiken kunderna ombord på tåg och bussar om hur de upplever kvaliteten när de reser. Totalt samlas ca enkäter in. Urvalet av linjer och turer sker slumpmässigt och undersökningen genomförs av externa undersökningsföretag. Enkäter delas ut ombord och innehåller frågor som främst handlar om hur kunden upplever sin resa just nu, men även frågor om hur man upplever sin resa i allmänhet. Kunden sätter ett betyg på en skala 0 10 där 0 är mycket dåligt och 10 är mycket bra. Frågorna handlar om uppträdande, framförande, information, fordon och punktlighet. Resultatet ligger till grund för om entreprenören får bonus eller ej. I BEST rapporten redovisas det uträknade medelvärdet av kundernas betyg på de frågor som är bonusgrundande. Vi redovisar även kundernas svar frågorna om "Tågvärdarnas/Förarens sätt att bemöta dig" samt kvalitetsområdena "Punktlighet" och Fordon". Öresundståg har en egen mätning. 19

20 Kvalitetsmätning Ombord Stadsbuss: 7,37 I jämförelse med hösten 2014 ser vi en marginell nedgång, om vi däremot gör jämförelsen mot våren 2013 ligger resultatet på samma eller högre nivå på samtliga punkter. Förbättringar ser vi då på Uppträdande, Information och Fordonets skick. De områden som visar minskning jämfört med hösten 2013 är Fordonets skick, Uppträdande och Framförande. Regionbuss: 7,61 Regionbuss är fortfarande det trafikslag som har den högsta nöjdheten i genomsnitt. Om vi gör samma jämförelse som ovan, vår 2013 mot vår 2014 ser vi en förbättring på 4 av 5 punkter. Mot höst 2013 ser vi en marginell nedgång på samtliga 5 huvudpunkter, störst nedgång ser vi på Framförande och Fordonets skick. Pågatåg: 7,14 Tågvärdarna ligger stabilt på mycket högre nivåer än övriga parametrar. Resultaten för Pågatågen har försämrats vad gäller alla nöjdhetsparametrar jämfört med hösten 2013, mot våren 2013 ser vi endast förbättring på punkten Fordon. Ersättningstrafik och Fordon är de parametrar där nöjdheten minskat mest. 20

Skånetrafikens kvalitetsrapport Januari 2015. Kundnöjdhet - Punktlighet Resande

Skånetrafikens kvalitetsrapport Januari 2015. Kundnöjdhet - Punktlighet Resande Skånetrafikens kvalitetsrapport Januari 2015 Kundnöjdhet - Punktlighet Resande 1 Bakgrund Kvalitetrapporten kommer månadsvis och beskriver Skånetrafikens aktuella läge samt resultatet hittills under året.

Läs mer

Kvalitetsrapport april 2014

Kvalitetsrapport april 2014 1 Kvalitetsrapport april 2014 Bakgrund Kvalitetrapporten kommer månadsvis och beskriver Skånetrafikens aktuella läge samt resultatet hittills under året. Den vänstra grafen visar det senast tillgängliga

Läs mer

Punktligheten på tåg. nöjdhet med. har vänt. beror på en. Landskrona. stenkastning

Punktligheten på tåg. nöjdhet med. har vänt. beror på en. Landskrona. stenkastning Kvalitetsrapport Februari 2013 1 ÅTGÄRDER: Arbetet med hygienfaktorer såsom punktlighet fortsätter. Lokala marknadsaktiviteter i Landskrona. PROGNOS: Januari-Mars: 61% Sammanfattning Februari var en stabil

Läs mer

Skånetrafikens kvalitetsrapport Maj 2015

Skånetrafikens kvalitetsrapport Maj 2015 Skånetrafikens kvalitetsrapport Maj 2015 Kundnöjdhet - Punktlighet Resande Fotograf: Karl-Johan Hjertström 1 Bakgrund Kvalitetrapporten kommer månadsvis och beskriver Skånetrafikens aktuella läge samt

Läs mer

Skånetrafikens kvalitetsrapport Mars 2015

Skånetrafikens kvalitetsrapport Mars 2015 Skånetrafikens kvalitetsrapport Mars 2015 Kundnöjdhet - Punktlighet Resande Fotograf: Karl-Johan Hjertström 1 Bakgrund Kvalitetrapporten kommer månadsvis och beskriver Skånetrafikens aktuella läge samt

Läs mer

Kvalitetsrapport December 2013

Kvalitetsrapport December 2013 Kvalitetsrapport December 2013 1 Bakgrund Kvalitetrapporten kommer månadsvis och beskriver Skånetrafikens aktuella läge samt resultatet hittills under året. Den vänstra grafen visar det senast tillgängliga

Läs mer

Skånetrafiken. Det självklara valet för dig som reser i Skåne

Skånetrafiken. Det självklara valet för dig som reser i Skåne Skånetrafiken Det självklara valet för dig som reser i Skåne Allt började 1999 Två skånska län blir ett Flygande start för Skånetrafiken Vilka vi är och vad vi gör En förvaltning inom Region Skåne Driva

Läs mer

serviceresor Så här reser du med Jojo Serviceresor

serviceresor Så här reser du med Jojo Serviceresor serviceresor Så här reser du med Jojo Serviceresor ofolder.indd 1 2014-12-02 13:43 Detta är Jojo Serviceresor Jojo Serviceresor är ett kort som du använder både för resa med Skånetrafikens bussar och tåg

Läs mer

Er billig kollektivtransport godt nok? Kerstin Gustafsson, Planeringschef, Skånetrafiken

Er billig kollektivtransport godt nok? Kerstin Gustafsson, Planeringschef, Skånetrafiken Er billig kollektivtransport godt nok? Kerstin Gustafsson, Planeringschef, Skånetrafiken Skånetrafikens affärsmodell Våra värderingar Skånenytta KundSkap Tydlighet Glädje Tillsammans Vision Skånetrafiken

Läs mer

Sidan 1 av 13 Handlingsplan Förbättrad reseinformation för resenärer (version C, 2011-09-14)

Sidan 1 av 13 Handlingsplan Förbättrad reseinformation för resenärer (version C, 2011-09-14) Sidan 1 av 13 Handlingsplan Förbättrad reseinformation för resenärer (version C, 2011-09-14) Inledning Skånetrafiken har flera gånger varit föregångare i Norden på enskilda nyttiga kundfunktioner såsom

Läs mer

Norrtågs kvalitetsredovisning År 2015 Kvartal 1

Norrtågs kvalitetsredovisning År 2015 Kvartal 1 Norrtågs kvalitetsredovisning År 2015 Kvartal 1 Innehållsförteckning Våren är på väg! 3 Resandeutveckling 4 Information en del av resande 7 Punktlighet - andel tåg som kommer i rätt tid 11 Orsaken till

Läs mer

Tillsammans skapar vi Sveriges bästa busslinje - Hur gick det då? Malena Möller Fredrik Palm Ola Beckman

Tillsammans skapar vi Sveriges bästa busslinje - Hur gick det då? Malena Möller Fredrik Palm Ola Beckman Tillsammans skapar vi Sveriges bästa busslinje - Hur gick det då? Malena Möller Fredrik Palm Ola Beckman Upplägg denna presentation Kort om projektet Hur gick det då? Hur gick det med fordonen? Hur gick

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: Veolia AB Buss Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden Kollektivtrafiknämnden Sven Tufvesson Avdelning ledning sven.tufvesson@skanetrafiken.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2014-03-03 1 (2) Kollektivtrafiknämnden Verksamhetsberättelse för 2013 Ordförandens förslag

Läs mer

Pressinfo - presskonferens 2015-02-09 kl. 11.00. Deltagare:

Pressinfo - presskonferens 2015-02-09 kl. 11.00. Deltagare: Pressinfo - presskonferens 2015-02-09 kl. 11.00 Deltagare: Leif Nilsson, ordf. Region Dalarna Claes Annerstedt, VD Dalatrafik Bengt Benjaminsson, Trafikchef Dalatrafik Bakgrund: Idag den 9 februari presenterar

Läs mer

Kundundersökning mars 2011. Operatör: Veolia Transport Sverige AB Trafikslag: Tåg Sträcka: Sundsvall - Trondheim

Kundundersökning mars 2011. Operatör: Veolia Transport Sverige AB Trafikslag: Tåg Sträcka: Sundsvall - Trondheim Kundundersökning mars 2011 Operatör: Veolia Transport Sverige AB Trafikslag: Tåg Sträcka: Sundsvall - Trondheim Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer

Läs mer

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: Norrtåg Tåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Bättre kollektivtrafik kräver långsiktiga mål. Stockholm 17 mars 2010 Kristina Christensson

Bättre kollektivtrafik kräver långsiktiga mål. Stockholm 17 mars 2010 Kristina Christensson Bättre kollektivtrafik kräver långsiktiga mål Stockholm 17 mars 2010 Kristina Christensson Korta Miljöfakta från Skånetrafiken Korta miljöfakta 2009 Följande sträcka kördes: Tåg (Öresundståg+Pågatåg) Regionbuss

Läs mer

Trafik-GIS seminarium i Göteborg 23-24 januari 2007. Trafiken.nu i Skåne. Del 2: Strategi kring Reseplanering, trafikstörningsinformation mm.

Trafik-GIS seminarium i Göteborg 23-24 januari 2007. Trafiken.nu i Skåne. Del 2: Strategi kring Reseplanering, trafikstörningsinformation mm. Trafik-GIS seminarium i Göteborg 23-24 januari 2007 Trafiken.nu i Skåne Del 2: Strategi kring Reseplanering, trafikstörningsinformation mm. Krister Nordland/ Skånetrafiken och Sorin Sima/Vägverket Skåne

Läs mer

AB Storstockholms Lokaltrafik Marknadsanalys. Upplevd kvalitet i SL-trafiken

AB Storstockholms Lokaltrafik Marknadsanalys. Upplevd kvalitet i SL-trafiken AB Storstockholms Lokaltrafik Marknadsanalys Upplevd kvalitet i SL-trafiken Hösten 1 1 2 Sammanfattning De senaste tio åren har kundnöjdheten i SL-trafiken haft en mycket positiv utveckling och nöjdheten

Läs mer

INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN. Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE

INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN. Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE Annika Molin är projektledare för Västtrafiks satsning på digitala skärmar. Infotainmentsystemet

Läs mer

Uppföljning av SLs utökade trafik och kunder i samband med försöket med trängselskatt:

Uppföljning av SLs utökade trafik och kunder i samband med försöket med trängselskatt: AB Storstockholms Lokaltrafik 1 () Monica Casemyr Uppföljning av SLs utökade trafik och kunder i samband med försöket med trängselskatt: Juni 2 Sammanfattning i punktform Månadsindikatorerna för juni 2

Läs mer

Tjänstekvalitetsrapport 2014 Arriva Sverige AB. 2015-05-19 Tjänstekvalitetsrapport 2014

Tjänstekvalitetsrapport 2014 Arriva Sverige AB. 2015-05-19 Tjänstekvalitetsrapport 2014 Arriva Sverige AB 2015-05-19 Innehåll Arriva Sverige AB... 1 Arriva Sverige AB... 3 Legal information... 3 Kontaktinformation... 3 Verksamhet... 3 Tillstånd och certifikat... 3 Tjänstekvalitetsrapport...

Läs mer

Regler för sjukresor i Skåne FRÅN DEN 1 JANUARI 2004

Regler för sjukresor i Skåne FRÅN DEN 1 JANUARI 2004 Beställningscentralerna Behöver du anlita taxifordon för din sjukresa, måste du alltid beställa denna genom beställningscentralen i ditt distrikt: Bor du i (kommun): Burlöv, Lomma, Lund, Kävlinge, Staffanstorp,

Läs mer

ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013

ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013 ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013 Kundundersökning Målgrupp: ca 36.000 Mina sidor medlemmar Svar: ca 7.600 (21%) Datainsamling: 4 maj 1 juni 2012 Marknadsundersökning Målgrupp: 4.000 medlemmar i CMA

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Sundsvall - Trondheim

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Sundsvall - Trondheim Operatör: Trafikslag: Sträcka: Norrtåg Tåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Pressrelease 2008-01-14 Bilaga 1. Samtliga frågor, tabeller och nationell överblick Kollektivtrafikbarometern 2007.

Pressrelease 2008-01-14 Bilaga 1. Samtliga frågor, tabeller och nationell överblick Kollektivtrafikbarometern 2007. Pressrelease 2008-01-14 Bilaga 1. Samtliga frågor, tabeller och nationell överblick Kollektivtrafikbarometern 2007. (både resenärer och icke resenärer) respektive resenärer/kunder (reser minst en gång

Läs mer

Busstrafiken i Trelleborg 2014 07 08. Plan för busstrafiken i samband med ny Pågatågstrafik från december 2015

Busstrafiken i Trelleborg 2014 07 08. Plan för busstrafiken i samband med ny Pågatågstrafik från december 2015 Busstrafiken i Trelleborg 2014 07 08 Plan för busstrafiken i samband med ny Pågatågstrafik från december 2015 Busstrafiken i Trelleborg 2 Innehåll Dagens trafik: 3 6 Ny tågtrafik: 7 9 Regionbuss: 10 27

Läs mer

Kundundersökning mars 2014. Operatör:

Kundundersökning mars 2014. Operatör: Operatör: Trafikslag: Sträcka: SJ Nattåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Kundundersökning mars 2014

Kundundersökning mars 2014 Operatör: Trafikslag: Sträcka: Veolia Transport Sverige Buss Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista

Läs mer

Trafikförvaltningen Analyssektionen

Trafikförvaltningen Analyssektionen Trafikförvaltningen Analyssektionen Upplevd kvalitet i SL-trafiken Våren 13 1 2 Sammanfattning Den 1 januari 13 omorganiserades verksamheten i AB SL till den nyinrättade Trafikförvaltningen inom Stockholms

Läs mer

AB Storstockholms Lokaltrafik Analyssektionen. Upplevd kvalitet i SL-trafiken

AB Storstockholms Lokaltrafik Analyssektionen. Upplevd kvalitet i SL-trafiken AB Storstockholms Lokaltrafik Analyssektionen Upplevd kvalitet i SL-trafiken Våren 11 1 2 Sammanfattning De senaste tio åren har kundnöjdheten i SL-trafiken haft en mycket positiv utveckling och nöjdheten

Läs mer

Norrtågs kvalitetsredovisning År 2014 Kvartal 1

Norrtågs kvalitetsredovisning År 2014 Kvartal 1 Norrtågs kvalitetsredovisning År 214 Kvartal 1 1 Innehållsförteckning Resandet håller i sig!... 3 Resandeutveckling... 4 Punktlighet andel tåg som kommer i rätt tid... 1 Regularitet andel avgångar som

Läs mer

Kundundersökning mars 2014. Operatör: Trafikslag: Karlstad - Kongsvinger

Kundundersökning mars 2014. Operatör: Trafikslag: Karlstad - Kongsvinger Operatör: Trafikslag: Sträcka: SJ Tåg Karlstad - Kongsvinger Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista

Läs mer

Marknadspotentialen - möter kollektivtrafiken deras behov?

Marknadspotentialen - möter kollektivtrafiken deras behov? Marknadspotentialen - möter kollektivtrafiken deras behov? Har kollektivtrafikbranschen ett ensidigt angreppssätt? Torbjörn Eriksson & Mats Johansson Urbanet AB Strukturer ANDELAR/ RESANDE/ NÖJDHET 24

Läs mer

Hur blir framtidens tågtrafik om resenären får välja? Lotta Schmidt & Susanne Nielsen Skovgaard WSP Analys och Strategi

Hur blir framtidens tågtrafik om resenären får välja? Lotta Schmidt & Susanne Nielsen Skovgaard WSP Analys och Strategi Hur blir framtidens tågtrafik om resenären får välja? Lotta Schmidt & Susanne Nielsen Skovgaard WSP Analys och Strategi NULÄGET 300 resenärer har fått tycka till om tågresandet mellan Stockholm och Göteborg

Läs mer

Information till Dig som åker sjukresa i Västernorrland med Din Tur

Information till Dig som åker sjukresa i Västernorrland med Din Tur Information till Dig som åker sjukresa i Västernorrland med Din Tur Här kan Du läsa om olika färdmedel, kostnader och ersättningar samt om hur Du beställer Din resa och Din Turs resegaranti. Att resa med

Läs mer

Kundundersökning mars 2012. Operatör: AVIES Trafikslag: Flyg Sträcka: PAJALA-LULEÅ

Kundundersökning mars 2012. Operatör: AVIES Trafikslag: Flyg Sträcka: PAJALA-LULEÅ Kundundersökning mars 2012 Operatör: AVIES Trafikslag: Flyg Sträcka: PAJALA-LULEÅ Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Sammanfattning

Läs mer

Kommunförbundet Lund 23 januari 2015

Kommunförbundet Lund 23 januari 2015 Kommunförbundet Lund 23 januari 2015 Lars Hellström Affärsområdeschef Serviceresor Katrin Nilsson Platschef Färdtjänst Hässleholm Per Tranström Affärsutvecklare Serviceresor Uppstartsmöte med kommunerna

Läs mer

Kundundersökning juli 2014

Kundundersökning juli 2014 Operatör: Trafikslag: Sträcka: Destination Gotland Färja Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista

Läs mer

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan.

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan. Bild: Stiliserad bandragning Lommabanan. » Lommabanan behöver byggas ut nu Planerna för att bygga ut Lommabanan för persontrafik har funnits länge, och de flesta utredningar som krävs har också genomförts.

Läs mer

Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken

Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken 109 000 invånare i kommunen (12:a i landet efter folkmängd) tillväxt i befolkning ca 1% per år tillväxt i arbetsplatser ca 2% per år (5 nya jobb varje arbetsdag)

Läs mer

Kundundersökning mars 2012. Operatör: NEXTJET Trafikslag: Flyg Sträcka: HEMAVAN-VILHELMINA-ARLANDA

Kundundersökning mars 2012. Operatör: NEXTJET Trafikslag: Flyg Sträcka: HEMAVAN-VILHELMINA-ARLANDA Kundundersökning mars 2012 Operatör: NEXTJET Trafikslag: Flyg Sträcka: HEMAVAN-VILHELMINA-ARLANDA Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid

Läs mer

frågor om höghastighetståg

frågor om höghastighetståg 12 frågor om höghastighetståg N Vad är Europakorridoren? är vi inom Europakorridoren möter människor och talar om höghastighetståg, är det några frågor som ofta återkommer. Dessa frågor handlar i hög grad

Läs mer

Kundundersökning mars 2013

Kundundersökning mars 2013 Operatör: Trafikslag: Sträcka: Destination Gotland Färja Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista

Läs mer

BAKGRUNDSBILD: ell brown / Flickr Creative Commons. I tid och otid. - Hur sju timmar försvann någonstans mellan Malmö och Ystad

BAKGRUNDSBILD: ell brown / Flickr Creative Commons. I tid och otid. - Hur sju timmar försvann någonstans mellan Malmö och Ystad BAKGRUNDSBILD: ell brown / Flickr Creative Commons I tid och otid - Hur sju timmar försvann någonstans mellan Malmö och Ystad Innehållsförteckning Sammanfattning sid 1 Rapporten i punktform sid 2 1 Introduktion

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: Next Jet Flyg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag: Hemavan - Vilhelmina - Arlanda

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag: Hemavan - Vilhelmina - Arlanda Operatör: Trafikslag: Sträcka: Next Jet Flyg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid

BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Stockholm 2010-08-05 BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Stockholm T: 08-737 44 11 www.socialdemokraterna.se/stockholm

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING OKTOBER 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på läget i oktober 2014 samt en jämförelse mot läget i oktober månad

Läs mer

Hur upplever föräldrar och barn skolskjutsen i Norrköping? Enkätundersökning oktober 2010

Hur upplever föräldrar och barn skolskjutsen i Norrköping? Enkätundersökning oktober 2010 Hur upplever föräldrar och barn skolskjutsen i Norrköping? Enkätundersökning oktober 2010 Rapport upprättad av Nathalie Randeniye, Manpower student, januari 2011 2 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i september för Skåne län var 85 358

Antalet utländska gästnätter i september för Skåne län var 85 358 SEPTEMBER 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på september 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januariseptember 2013, samt en jämförelse

Läs mer

RAPPORT Marknadsundersökning Färja 2014 Trafikverket Färjerederiet Huvudrapport. Undersökning bland passagerarna Projektnummer: TRV 2013/45076

RAPPORT Marknadsundersökning Färja 2014 Trafikverket Färjerederiet Huvudrapport. Undersökning bland passagerarna Projektnummer: TRV 2013/45076 RAPPORT Marknadsundersökning Färja 14 Trafikverket Färjerederiet Huvudrapport Undersökning bland passagerarna Projektnummer: TRV 13/45 Dokumenttitel: Marknadsundersökning Färja 14 Skapat av: Markör Marknad

Läs mer

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012 Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011 MalmöLundregionen Augusti 2012 Rapporten är framtagen av Avdelningen för samhällsplanering, stadskontoret, Malmö stad Innehållsförteckning

Läs mer

2012 2015 Verksamhetsplan 2012 2015 Verksamhetsplan

2012 2015 Verksamhetsplan 2012 2015 Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2012 2015 B Innehållsförteckning Förord 4 5 Nuläge 6 17 Uppdrag 18 25 Verksamhetsidé och Vision 26 37 Trafikutveckling 38 45 46 57 Handlingsprogram 58 71 Organisation 72 81 2011 minnesvärda

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i december för Skåne län var 54 270

Antalet utländska gästnätter i december för Skåne län var 54 270 DECEMBER 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på december 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-december 2013, samt en jämförelse

Läs mer

Sjukresor. Information och regler för dig som behöver resa för att få vård

Sjukresor. Information och regler för dig som behöver resa för att få vård Sjukresor Information och regler för dig som behöver resa för att få vård 1 Sjukresa Du kan få ersättning för din resa till eller från sjukvården inom Kronobergs län. Det gäller all vård som Region Kronoberg

Läs mer

Skånetrafiken. Handlingsplan för Serviceresor 2014-2020

Skånetrafiken. Handlingsplan för Serviceresor 2014-2020 Skånetrafiken Handlingsplan för Serviceresor 2014-2020 Innehåll Handlingsplan 2014-2020... 2 Huvuduppdraget 2014... 3 Verksamhet... 4 Huvuduppdraget 2015-2017... 6 Kommunikation och information... 6 Kombinationsresor...

Läs mer

Resenärers värderingar av olika kvaliteter i bytesfunktionen

Resenärers värderingar av olika kvaliteter i bytesfunktionen Resenärers värderingar av olika kvaliteter i bytesfunktionen STEMMA-möte Lena Winslott Hiselius, Lunds Tekniska Högskola Hans Thorselius, Danielsondosk AB Projektet Målet är att öka kunskapen om vad som

Läs mer

Så här reser du sjukresa i Skåne

Så här reser du sjukresa i Skåne 1 Så här reser du sjukresa i Skåne 2 Skånetrafikens ansvar Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne och ansvarar för kollektivtrafiken i Skåne. Skånetrafiken ansvarar också för sjukresor i Region

Läs mer

Verkliga förseningar för tågpendlare. Jämförelse med officiell statistik

Verkliga förseningar för tågpendlare. Jämförelse med officiell statistik Verkliga förseningar för tågpendlare Jämförelse med officiell statistik Föreningen TIM-Pendlare www.timpendlare.se Januari 2015 1 Sammanfattning Förseningar i tågtrafiken är ett stort problem för resenärerna

Läs mer

Kundundersökning juli 2011. Operatör: Destination Gotland Trafikslag: Färja Sträcka: Nynäshamn - Visby

Kundundersökning juli 2011. Operatör: Destination Gotland Trafikslag: Färja Sträcka: Nynäshamn - Visby Kundundersökning juli 2011 Operatör: Destination Gotland Trafikslag: Färja Sträcka: Nynäshamn - Visby Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer

Läs mer

Ulla Sahlström 2013. Hofors kommun Trafikförsörjningsprogram färdtjänst och riksfärdtjänst

Ulla Sahlström 2013. Hofors kommun Trafikförsörjningsprogram färdtjänst och riksfärdtjänst Ulla Sahlström 2013 Hofors kommun Trafikförsörjningsprogram färdtjänst och riksfärdtjänst Innehållsförteckning Begrepp och avgränsningar 1 Den regionala kollektivtrafikmyndigheten 1 Den allmänna kollektivtrafiken

Läs mer

1 (5) Kollektivtrafikmyndigheten Dokumentnamn Skapat datum Diarienummer Delårsrapport januari-april 2013 Fastställd av Handläggare Gäller fr o m Dok.nr. Version Kollektivtrafiknämnden Stefan Öhlander Delårsrapport

Läs mer

Kort historia. Norrtåg

Kort historia. Norrtåg Kort historia Norrtåg 1999 Processen runt tågtrafiken i Norrland startar 2001 Intresseföreningen Norrtåg startar ett politiskt samarbete kring tågutvecklingen i Norrland Stråkmöte inför tågplan 2016 2004

Läs mer

MalmöExpressen -Sveriges bästa stadsbusslinje! Hur når vi dit?

MalmöExpressen -Sveriges bästa stadsbusslinje! Hur når vi dit? MalmöExpressen -Sveriges bästa stadsbusslinje! Hur når vi dit? 2014-06-12 Björn Wedeby, Skånetrafiken COMPANY LOGO, (white on transparent background) MalmöExpressen Sveriges bästa stadsbusslinje Den gemensamma

Läs mer

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik November 2013 September 2013 Medborgarpanel 6 Kollektivtrafik 1 Inledning Landstinget Kronoberg har utöver det huvudsakliga uppdraget att bedriva hälso- och sjukvård även uppdrag inom andra områden, som

Läs mer

NYA RESVAL TILL OCH FRÅN JOBBET

NYA RESVAL TILL OCH FRÅN JOBBET VI BYGGER 16 NYA STATIONER I SKÅNE OCH SMÅLAND så att fler kan ta tåget till arbete, skola och fritid PROJEKT PÅGATÅG NORDOST OCH KRÖSATÅG Kommer du också att ta tåget? NYA RESVAL TILL OCH FRÅN JOBBET

Läs mer

Jönköpings Länstrafik - JLT

Jönköpings Länstrafik - JLT Jönköpings Länstrafik - JLT JLT är en förvaltning i Landstinget i Jönköpings län Landstinget är kollektivtrafikmyndighet skatteväxlat kollektivtrafiken 2012 (34öre) skatteväxlat färdtjänsthandläggning,

Läs mer

Samhällsutveckling 2014

Samhällsutveckling 2014 Samhällsutveckling 2014 i Blekinge, Skåne, Småland och Öland Innehåll Tydlig inriktning... 2 Smidigt, grönt och tryggt... 3 Grunden: god planering... 4 och bygger nytt... 6 i förebygger och avhjälper...

Läs mer

Kunddriven och effektiv planering av trafikutbud. Workshop 3

Kunddriven och effektiv planering av trafikutbud. Workshop 3 Kunddriven och effektiv planering av trafikutbud Workshop 3 Bakgrund och nuläge Vi har nu en gemensam affärsmodell för fördubblad kollektivtrafik Vi har en gemensam avtalsprocess Vi har ett gemensamt modellavtal

Läs mer

Attitydundersökning Trelleborgsbanan 2014

Attitydundersökning Trelleborgsbanan 2014 RAPPORT Attitydundersökning sbanan Trafikverket Projektnummer: TRV /56 Yta för bild TMALL Rapport generell v. Trafikverket Postadress: Trafikverket, 9 Borlänge E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon:

Läs mer

Prislista. För resor över länsgräns. Gäller från och med 1 januari 2015. Information för resor mellan Kalmar län och angränsande län.

Prislista. För resor över länsgräns. Gäller från och med 1 januari 2015. Information för resor mellan Kalmar län och angränsande län. För resor över länsgräns Prislista Gäller från och med 1 januari 2015 Information för resor mellan Kalmar län och angränsande län. En del av Landstinget i Kalmar län Gränslöst resande! Nå hela södra Sverige

Läs mer

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER MAJ 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på maj 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-maj 2013, samt en jämförelse över tid. Med

Läs mer

Det sammanfattande resultatet av augusti statistiken kan sammanfattas i följande. Det totala antalet gästnätter i augusti för Skåne län var 717 257

Det sammanfattande resultatet av augusti statistiken kan sammanfattas i följande. Det totala antalet gästnätter i augusti för Skåne län var 717 257 AUGUSTI 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på augusti 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-augusti 2013, samt en jämförelse över

Läs mer

2014-01-21. Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun?

2014-01-21. Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun? 2014-01-21 Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun? Enkätundersökning november-december 2013 SAMMANFATTNING Varje år genomförs en enkätundersökning bland föräldrar som har barn med skolskjuts.

Läs mer

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2006

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2006 HUSHÅLLS- BAROMETERN våren 2006 Institutet för Privatekonomi, Erika Pahne, maj 2006 1 Sammanfattning Hushållsindex har sjunkit något, men hushållen upplever trots det den sammantagna privatekonomin som

Läs mer

Uppföljning tertial 1 och 2 Plan för God hushållning och intern kontroll 2013 Bilaga 1 Kollektivtrafiknämnden / Skånetrafiken

Uppföljning tertial 1 och 2 Plan för God hushållning och intern kontroll 2013 Bilaga 1 Kollektivtrafiknämnden / Skånetrafiken Uppföljning tertial 1 och 2 Plan för God hushållning och intern kontroll 2013 Bilaga 1 Kollektivtrafiknämnden / Skånetrafiken 1 (5) Grått fält=obligatoriskt Kontrollansvarig: Förvaltningschef eller av

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Samhällsservice 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Samhällsservice 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Samhällsservice 2014 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Kerstin Fredriksson Projektledare

Läs mer

Bilaga 2; Sammanställning: Resvanor Syd 2007

Bilaga 2; Sammanställning: Resvanor Syd 2007 Gång-/cykelplan Bilaga ; Resvanor Syd 7 Bilaga ; Sammanställning: Resvanor Syd 7 OM UNDERSÖKNINGEN... DE SVARANDE... FAMILJEKONSTELLATIONER... BOENDETYP... UTBILDNINGSNIVÅ... 3 SYSSELSÄTTNING... 3 ÅRSINKOMST...

Läs mer

Hur svårt kan det vara?

Hur svårt kan det vara? TMALL 0141 Presentation v 1.0 Hur svårt kan det vara? 2 Nationell operativ ledning Tågtrafiken står just nu helt still mellan Uppsala och Stockholm C pga av nedriven kraftledning. Prognos saknas 3 Förseningsorsaker

Läs mer

Din resa. 2015. En guide för dig som åker buss och tåg med Värmlandstrafik. Gäller tills vidare, dock längst till och 1 med 12 december 2015.

Din resa. 2015. En guide för dig som åker buss och tåg med Värmlandstrafik. Gäller tills vidare, dock längst till och 1 med 12 december 2015. Din resa. 2015 En guide för dig som åker buss och tåg med Värmlandstrafik. Gäller tills vidare, dock längst till och 1 med 12 december 2015. Innehåll Tidtabeller Åka buss och tåg Så köper du din resa Värmlandskortet

Läs mer

Res smart och enkelt med. Resekortet. Länstrafiken Kronoberg en del av Regionförbundet södra Småland

Res smart och enkelt med. Resekortet. Länstrafiken Kronoberg en del av Regionförbundet södra Småland Res smart och enkelt med Resekortet Länstrafiken Kronoberg en del av Regionförbundet södra Småland Det alltid billigare att resa med Resekortet än att betala kontant både för dig som reser ofta eller då

Läs mer

Östgötatrafikens undersökningar Katarina Bratu: Östgötatrafiken gjorde under 2012 både en kundundersökning och en marknadsundersökning.

Östgötatrafikens undersökningar Katarina Bratu: Östgötatrafiken gjorde under 2012 både en kundundersökning och en marknadsundersökning. 1 Hur upplever östgötarna kollektivtrafiken och hur vill man ha den? Katarina Bratu, marknadsekonom, och Lina Thurfjell, marknadschef, på Östgötatrafiken: Östgötatrafikens undersökningar Katarina Bratu:

Läs mer

ISA test på SL bussar Erik Stenbäck

ISA test på SL bussar Erik Stenbäck ISA test på SL bussar Erik Stenbäck AB Storstockholms Lokaltrafik Vad är ISA (Intelligent speed adaptation) Intelligent stöd för anpassning av hastighet ISA är ett GPS-baserat system som i realtid visar

Läs mer

Prediktiva analyser i digitala kanaler främjar innovation och samhällsnytta

Prediktiva analyser i digitala kanaler främjar innovation och samhällsnytta Prediktiva analyser i digitala kanaler främjar innovation och samhällsnytta Digitaliseringen skapar nya förutsättningar men också nya förväntningar. Människans beteende och livsstil har förändrats, digitaliseringen

Läs mer

De flesta känner otrygghet i storstäder och nattetid

De flesta känner otrygghet i storstäder och nattetid Forfatter(e): Ingunn Stangeby Oslo 2004, 34 sider Sammanfattning: Trygg kollektivtrafik Trafikanters upplevelse av kollektivtrafikresor och åtgärder for att öka tryggheten. Sammanfattningsrapport Om man

Läs mer

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Tåg i tid Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Sedan våren 2011 har Region Värmland och Karlstads kommun tillsammans med Trafikverket drivit projektet Tåg i tid. Aktörerna har arbetat fram

Läs mer

Kalmar Läns Trafik AB PROTOKOLL 1(5) Styrelsesammanträde

Kalmar Läns Trafik AB PROTOKOLL 1(5) Styrelsesammanträde Kalmar Läns Trafik AB PROTOKOLL 1(5) Styrelsesammanträde Dnr KLT05109 Sammanträdesdag: 2009 05 26 Tid: kl 15.00 18.00 Plats: NorreGård Konferensanläggning, Falsterbo Omfning: 21-32 Närv. Beslutande: Ulf

Läs mer

Möjligheter med kommersiell trafik nu och i framtiden. Hans Weinehall SvTF

Möjligheter med kommersiell trafik nu och i framtiden. Hans Weinehall SvTF Möjligheter med kommersiell trafik nu och i framtiden Hans Weinehall SvTF Taxibranschen Taxi finns överallt 15 900 fordon & fler än 25 000 årsarbeten i landet (uppåt 40 000 av och till) I Norrbotten: Drygt

Läs mer

Syftet med resevillkoren är att skapa gemensamma regler för kombinationsresor, vilket ska göra det enklare och tryggare för resenären.

Syftet med resevillkoren är att skapa gemensamma regler för kombinationsresor, vilket ska göra det enklare och tryggare för resenären. Frågor och Svar om Resplus Resevillkor Övergripande Resevillkoren för Resplus är anpassade efter gällande lagar och förordningar och påverkar resenärens rättigheter och trafikföretagens skyldigheter både

Läs mer

Utredning av färdtjänsten

Utredning av färdtjänsten 13-3-1 1 (16) Utredning av färdtjänsten Bakgrund Socialnämnden beslutade 12-11-, 122 att ge förvaltningen i uppdrag att utföra en utredning av färdtjänsten. Utredningen skulle innehålla en prisjämförelse

Läs mer

Kommunerna Bjuv, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp samt Region Skånes kollektiv- Trafiknämnd och Trafikverket i samverkan

Kommunerna Bjuv, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp samt Region Skånes kollektiv- Trafiknämnd och Trafikverket i samverkan Kommunerna Bjuv, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp samt Region Skånes kollektiv- Trafiknämnd Bakgrund till Söderåstrafiken Samverkan mellan trafikslag Vision: Mer kollektivtrafik till fler medborgare

Läs mer

Utmaningar och möjligheter i lands- och glesbygd. Anna-Karin Malm Jönköpings Länstrafik Landstinget i Jönköpings län

Utmaningar och möjligheter i lands- och glesbygd. Anna-Karin Malm Jönköpings Länstrafik Landstinget i Jönköpings län Utmaningar och möjligheter i lands- och glesbygd Anna-Karin Malm Jönköpings Länstrafik Landstinget i Jönköpings län JLT Serviceresor - kort bakgrund 2002 - start för samordning av färdtjänst- och sjukresor

Läs mer

Bilaga 1; Bakgrund Innehåll

Bilaga 1; Bakgrund Innehåll Bilaga 1; Bakgrund Innehåll KOMMUNEN... 2 BEFINTLIGA G/C-VÄGAR... 2 ÖRESUND SOM CYKELREGION... 3 CENTRALORTEN... 4 BEFINTLIGA G/C-VÄGAR... 4 BRISTER... 5 MARKNADSFÖRING... 6 HISTORISKT ARV... 6 UNDERSÖKNINGAR...

Läs mer

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER JULI 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på juli 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-juli 2013, samt en jämförelse över tid.

Läs mer

Vi älskar kollektivtrafiken!

Vi älskar kollektivtrafiken! Vi älskar kollektivtrafiken! Varför en skattefinansierad kollektivtrafik? En förutsättning för en ökad tillväxt och utveckling i Västra Götaland är att människor kan bo bra och lätt ta sig till och från

Läs mer