Beskrivning av tjänsten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beskrivning av tjänsten"

Transkript

1 Beskrivning av tjänsten Installation av extra Dell Networking W-Series trådlösa åtkomstpunkter Inledning Dell erbjuder installation av extra Dell Networking W-Series trådlösa åtkomstpunkter ("tjänsten/tjänsterna") i enlighet med denna beskrivning av tjänsten ("beskrivning av tjänsten"). Din offert, order eller annan ömsesidigt överenskommen form av faktura eller beställningsbekräftelse (enligt vad som är tillämpligt, "beställningsformulär") ska innehålla namnet på tjänsten/tjänsterna och tillgängliga servicealternativ som du köpt. Om du vill ha mer hjälp eller vill beställa en kopia av tjänstekontrakten kontaktar du Dells tekniska support eller en säljare. Tjänstens omfattning Tjänsten består av installation av extra Dell Networking W-Series trådlösa åtkomstpunkter (TÅP:er) ("produkten som omfattas" eller "produkter som omfattas"), som köpts i samband med den här tjänsten, upp till antalet TÅP:er som definieras i SKU-beskrivningen, som definieras i denna beskrivning av tjänsten ("tjänsten" eller "tjänsterna"). I tjänsten ingår följande: Fysisk installation och konfiguration av NAS-enheten. Integrering av NAS-enheten i en befintlig lagringsmatrismiljö, om det är tillämpligt. Implementering av upp till sex exporter/delningar av Network File System ("NFS") eller Server Message Block ("SMB" eller "CIFS"). Planering och projekthantering. En kort produktorientering och en konfigurationshandbok som dokumenterar implementeringen. Montering av varje produkt som omfattas, i enlighet med kundens specifika miljökrav för att säkerställa att enheterna kan implementeras i kundens IP-nätverksmiljö. Konfiguration av befintlig kontrollenhet för trådlöst LAN (WLAN, Wireless Local Area Network) för extra TÅP:er. Uppgraderingar av inbyggd programvara till versioner rekommenderade av leverantören, efter behov. Validera funktionerna hos produkterna som omfattas. Dell ger en kort produktorientering i slutet av denna tjänst. En Dell-representant kommer att kontakta kunden för att planera in denna tjänst, som förutsätter minst tio arbetsdagars ledtid innan tjänsten inleds enligt en ömsesidig överenskommelse baserad på tillgängliga resurser. Tjänsten tillhandahålls under Dells ordinarie kontorstid, måndag till fredag (08:00 till 18:00, kundens lokala tid) om inget annat anges i Bilaga B. Tjänster som utförs utanför Dells ordinarie kontorstid visas på kundens faktura. Tjänsten utförs ej under lokala, nationella och/eller riksomfattande helger såvida inte annat överenskommits med försäljningsteamet eller Dells projektledare. 1 Installation av extra Dell Networking W-Series trådlösa åtkomstpunkter v1.2 3 juni 2013

2 Tjänsten upphör 1 år efter köpet. SÅVIDA INTE TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING KRÄVER ANNAT HAR DU RÄTT ATT UTNYTTJA DENNA TJÄNST VID ETT TILLFÄLLE UNDER 1 ÅRS TID FRÅN INKÖPSDATUM ("FÖRFALLODATUM"). INKÖPSDATUM DEFINIERAS SOM DET DATUM SOM INFALLER TIDIGAST AV FAKTURADATUMET ELLER BESTÄLLNINGSBEKRÄFTELSEDATUMET. EFTER FÖRFALLODATUM ANSES DELL HA TILLHANDAHÅLLIT TJÄNSTEN ÄVEN OM DU INTE HAR ANVÄNT TJÄNSTEN. Tjänstekontraktets omfattning SKU:er för tjänsten Se Bilaga A De viktigaste momenten i tjänsten innefattar Planering: 1. Kunden ska sammanställa kraven för miljömässig och teknisk beredskap på platsen och gå över dessa tillsammans med Dell. 2. Dell ska bekräfta kraven för miljömässig och teknisk beredskap på platsen och datum för installation tillsammans med kunden samt klargöra att beredskap vid kundens anläggning måste vara fullständig samt att produktleveransdatum måste hållas för att schemat för den planerade installationen ska kunna hållas. 3. Dell ska ta fram en giltig tjänsteimplementeringsplan utifrån kundens maskin- och programvarukonfiguration. Implementering och test (varje moment ska utföras av Dell): 1. Bekräfta att nätverkskablar för TÅP:er har installerats (av kunden eller tredje part). 2. Montera och anslut samtliga TÅP:er till nätverkskablarna. 3. Bekräfta att alla TÅP:er drivs via antingen POE eller nätadapter. 4. Bekräfta att alla TÅP-platser och MAC-adresser har antecknats och ett platsschema som visar ÅP-platser och MAC-adresser och en unik TÅP- identifierare. 5. Bekräfta att alla TÅP:er är anslutna till en nätverksswitchport och att switchportarna har konfigurerats på dedikerade WLAN VLAN(-er). 6. Uppgradera kontrollenhetens inbyggda programvara till av leverantören rekommenderad version, efter behov. 7. Installera och aktivera alla köpta licenser. 8. Konfiguration av befintlig grupp med åtkomstpunkter för extra TÅP:er. 9. Importera av kunden tillhandahållen karta över anläggningen och placera ut TÅP:erna i enlighet med tillhandahållen dokumentation. 10. Testa och verifiera konfiguration och implementering av extra TÅP:er. Produktorientering: 1. Dell ska ge en kort produktorientering och gå igenom tillhörande dokumentation med kunden. Denna översikt ersätter inte eventuella Dell-kurser för den här produkten. Avslutning av projekt: 1. Dell erhåller och kunden tillhandahåller godkännande av de tjänster som har utförts, som inte oskäligen får undanhållas. 2 Installation av extra Dell Networking W-Series trådlösa åtkomstpunkter v1.2 3 juni 2013

3 Förutsättningar Innan Dell tillhandahåller tjänsten ska kunden: Sammanställa kraven för miljömässig och teknisk beredskap på platsen och gå över dessa tillsammans med Dell. Tillhandahålla nätverksdesignen (kontakta din Dell-säljare om konsulteringsengagemang beträffande nätverksdesignen önskas). Konfigurera standardbaserat träd på anslutningarna som ska interagera med Dell-installerade switchar. Tjänster som ej ingår Installation av produkter som omfattas, i ett rack som ej omfattas. Kabeldragning utanför racket. Justering eller benchmarking av nätverket. Tillhandahållande och/eller installation av kablar, inklusive fiberkablar, som inte anges i detta dokument. Avinstallation eller ominstallation av produkter eller program. Installation/konfiguration av AirWave. Installation av ÅP:er inomhus på en höjd högre än 3 meter. Installation av ÅP:er utomhus på en höjd högre än 8 meter. Andra aktiviteter än de som anges i denna beskrivning av tjänsten. Villkoren för denna beskrivning av tjänsten ger inte kunden några garantier som går utanför de garantier som ingår i villkoren för något annat avtal. Kundens ansvar i samband med tjänsten Kunden ansvarar för att: Tillhandahålla utrymme i ett rack som godkänts av Dell, beroende på vad som krävs för switchen/switcharna och i enlighet med referenshandböckerna för maskinvaran. Kontrollera att den extra vikten från switcharna inte överstiger rackets viktgränser. Kontrollera att en elektrisk grenkrets med följande egenskaper finns tillgänglig: 1. Nödvändig spänning och frekvens enligt specifikationerna i referenshandboken för maskinvaran. 2. Skydd i form av en kretsbrytare i enlighet med lokala elektricitetskoder. 3. Tillhandahålla krets, linjesäkring och kabelstorlek enligt den elektriska klassificeringen på switcharnas namnskylt. 4. Jordat uttag kompatibelt med nätsladden och installerat av en behörig elektriker. Se till att racket är mekaniskt säkrat för att säkerställa stabiliteten och att alla lokala byggnadskoder uppfylls. Se till att alla anslutna komponenter är installerade och tillgängliga för anslutning till kontrollenheten eller köp installationstjänster från Dell för de anslutna komponenterna. Kontrollera att eventuell maskin- och programvara som ska installeras är tillgänglig och finns på installationsplatsen, inklusive switchar, maskinvara för rackmontering samt lämpliga kablar. Köp eller tillhandahåll vid behov eventuella ytterligare installationstjänster för nätverkskablar inför installationen av switchen. Kassera förpackningsmaterial och annat skräp. Se till följande med avseende på den befintliga konfigurationen av nätverksutrustningen: 1. Standardbaserad konfiguration av trädprotokoll på switchar som interagerar med produkter som omfattas. 2. IP-adresser tillhandahålls för tilldelning till switchar och/eller VLAN, efter behov, i förväg. 3. Kundmiljön är stabil och funktionsduglig för Dell att inleda tjänsten som anges häri. Tillhandahålla godkännande att tjänsterna har utförts. 3 Installation av extra Dell Networking W-Series trådlösa åtkomstpunkter v1.2 3 juni 2013

4 Kundens allmänna ansvar Användartillstånd. Kunden representerar och garanterar att den har erhållit tillstånd för både kunden och Dell att nå och använda den produkt som omfattas, data på den och alla maskinvaruoch programvarukomponenter som ingår i den, för syftet att tillhandahålla denna tjänst. Om kunden inte redan har detta tillstånd är det kundens ansvar att erhålla detta och betala för det innan kunden ber Dell att utföra denna tjänst. Samarbete med telefonanalytiker och tekniker på plats. Kunden samarbetar med Dells telefonanalytiker och tekniker på plats och följer de instruktioner som ges. Enligt erfarenhet kan de flesta datorproblem och fel lösas via telefon genom ett nära samarbete mellan användaren och analytikern eller teknikern. Förpliktelser på platsen. Där tjänsten kräver åtgärder på plats ska kunden, utan kostnad för Dell, ge Dell säker och tillräcklig tillgång till kundens lokaler och de produkter som omfattas, inklusive tillräckligt arbetsutrymme, el och en lokal telefonlinje. En bildskärm, en mus (eller ett pekdon) och ett tangentbord måste också tillhandahållas (helt utan kostnad för Dell) om datorn inte redan har detta. Upprätthållande av programvaru- och serviceversioner. Kunden underhåller programvara och de produkter som omfattas på Dell-angivna minimala versionsnivåer eller -konfigurationer enligt vad som anges på PowerLink för Dell EMC Storage eller EqualLogic, eller enligt vad som anges på för ytterligare produkter som stöds. Kunden måste även säkerställa installation av nödvändiga reservdelar, korrigeringsfiler, programuppdateringar eller nya versioner enligt Dells anvisningar för att produkterna som omfattas ska vara berättigade till denna tjänst. Säkerhetskopiering av data; borttagning av konfidentiella data. Kunden rekommenderas att utföra en säkerhetskopiering av alla befintliga data och program på alla de datorer som påverkas innan den här tjänsten levereras. Kunden ska regelbundet göra säkerhetskopior av data som sparas på alla datorer som påverkas som en försiktighetsåtgärd för att undvika att data skadas, ändras eller förloras. Kunden är dessutom ansvarig för att avlägsna all konfidentiell, immaterialrättsligt skyddad eller personlig information och alla media som kan avlägsnas såsom SIM-kort, CD-skivor eller PC-kort oavsett om en tekniker ger hjälp på plats eller ej. DELL HAR INTE ANSVAR FÖR: NÅGRA AV DINA KONFIDENTIELLA, EGENUTVECKLADE ELLER PERSONLIGA UPPGIFTER; FÖRLORADE ELLER SKADADE DATA, PROGRAM ELLER PROGRAMVAROR; SKADADE ELLER FÖRLORADE LÖSTAGBARA MEDIER; AVGIFTER FÖR DATA- OCH RÖSTTJÄNSTER SOM UPPKOMMIT SOM ETT RESULTAT UNDERLÅTENHET ATT TA BORT ALLA SIM-KORT OCH ANNAN BORTTAGBAR MEDIA INUTI PRODUKTERNA SOM OMFATTAS OCH SOM RETURNERATS TILL DELL; OM EN DATOR ELLER ETT NÄTVERK BLIR OBRUKBARA; NÅGOT AGERANDE ELLER NÅGON FÖRSUMMELSE, INKLUSIVE VÅRDSLÖSHET, FRÅN DELL ELLER EN TREDJEPARTSTJÄNSTLEVERANTÖR. Dell har inte ansvar för att återställa eller ominstallera program eller data. Vid retur av en produkt som omfattas eller del därav, inkluderar kunden endast den produkt som omfattas eller del som har begärts av telefonteknikern. 4 Installation av extra Dell Networking W-Series trådlösa åtkomstpunkter v1.2 3 juni 2013

5 Service från tredje part. Dessa tjänster kan kräva att Dell får tillgång till maskinvara eller programvara som inte har tillverkats av Dell. Garantier från vissa tillverkare kan bli ogiltiga om Dell eller någon annan än den ursprungliga tillverkaren utför arbete på tillverkarens maskinvara eller programvara. Kunden ansvarar för att se till att Dells möjlighet att utföra tjänsten inte påverkar sådana garantier, eller om den gör det accepterar kunden effekten av detta. Dell ansvarar inte för garantier från tredjepart eller för någon inverkan som tjänsterna kan ha på sådana garantier. Villkor Denna beskrivning av tjänsten gäller för dig, kunden ("du" eller "kunden"), och den Dell-enhet som anges på din faktura över köpet av denna tjänst. Tjänsten tillhandahålls enligt det separat undertecknade huvudserviceavtalet mellan kunden och Dell som uttryckligen tillåter försäljning av tjänsten. Om ett sådant avtal saknas och beroende på kundens adress tillhandahålls tjänsten enligt Dells affärsvillkor för försäljning eller Dells standardhuvudserviceavtal för kunder ("avtalet"). Om något villkor i beskrivningen av tjänsten står i strid med något villkor i avtalet är det villkoret i beskrivningen av tjänsten som gäller, men bara när det gäller den specifika motstridigheten och det ska inte tolkas eller anses på så sätt att det ersätter andra villkor i avtalet som inte uttryckligen står i strid med beskrivningen av tjänsten. I tabellen nedan visas webbadresser där avtalet finns. Parterna bekräftar att de har läst och godkänner dessa onlinevillkor. Kunden godkänner också att om denna tjänst förnyas, ändras, utökas eller fortsätter att användas utöver den första perioden lyder den under den då gällande beskrivningen av tjänsten tillgänglig på När du utför en beställning av tjänsterna, får tjänsterna, använder tjänsterna eller tillhörande programvara, eller när du klickar på/markerar knappen eller rutan "Jag godkänner" (I Agree) eller liknande på Dells webbplats i samband med ditt köp, eller när du använder Dell-programvara, samtycker du till att bindas av denna beskrivning av tjänsten och de avtal som genom hänvisning omfattas. Om du förbinder dig att följa denna beskrivning av tjänsten på ett företags eller någon annan juridisk enhets vägnar, garanterar du att du har behörighet att förpliktiga denna enhet att följa villkoren i denna beskrivning av tjänsten. Med "du" eller "kunden" avses i så fall denna enhet. Utöver att ta emot denna beskrivning av tjänsten kan kunder i vissa länder även behöva signera ett beställningsformulär. 5 Installation av extra Dell Networking W-Series trådlösa åtkomstpunkter v1.2 3 juni 2013

6 Kundens placering Kunder som köper Dell-tjänster direkt från Dell Villkor som gäller ditt köp av Dell-tjänster Kunder som köper Dell-tjänster via en godkänd Dell-återförsäljare USA Kanada Latinamerika och Karibien (engelska) (kanadensisk franska) Lokal landsspecifik webbplats eller * (engelska) (kanadensisk franska) Lokal landsspecifik webbplats eller * Asien, Stillahavsområdet, Japan Europa, Mellanöstern och Afrika Lokal landsspecifik webbplats eller * Lokal landsspecifik webbplats eller * Kunder i Frankrike, Tyskland och Storbritannien kan dessutom välja en av adresserna nedan: Frankrike: Tyskland: Storbritannien: Beskrivningar av tjänst och andra tjänstdokument från Dell som du kan få av säljaren ska inte anses utgöra ett avtal mellan dig och Dell, utan bara en beskrivning av innehållet i tjänsten du köper av säljaren, dina åtaganden som mottagare av tjänsten och tjänstens begränsningar. Det leder till att alla referenser till kunden i beskrivningen av tjänsten och i andra Dell-tjänstdokument i det här sammanhanget ska tolkas som en referens till dig, medan alla referenser till Dell ska tolkas som en referens till Dell som leverantör av tjänsten i din säljares ställe. Du har inte en direkt avtalsrelation med Dell när det gäller tjänsten som beskrivs här. Klargörande: Betalningsvillkor och andra avtalsvillkor som till sin natur endast är relevanta för relationen mellan en köpare och säljare direkt gäller inte dig, utan de gäller enligt överenskommelse mellan dig och säljaren. Beskrivningar av tjänst och andra tjänstdokument från Dell som du kan få av säljaren ska inte anses utgöra ett avtal mellan dig och Dell, utan bara en beskrivning av innehållet i tjänsten du köper av säljaren, dina åtaganden som mottagare av tjänsten och tjänstens begränsningar. Det leder till att alla referenser till kunden i beskrivningen av tjänsten och i andra Dell-servicedokument i det här sammanhanget ska tolkas som en referens till dig, medan alla referenser till Dell ska tolkas som en referens till Dell som leverantör av tjänsten i din säljares ställe. Du har inte en direkt avtalsrelation med Dell när det gäller tjänsten som beskrivs här. Klargörande: Betalningsvillkor och andra avtalsvillkor som till sin natur endast är relevanta för relationen mellan en köpare och säljare direkt gäller inte dig, utan de gäller enligt överenskommelse mellan dig och säljaren. * En kund kan öppna sin lokala genom att öppna från en dator som är ansluten till Internet i kundens område eller genom att välja mellan alternativen på Dells webbplats för val av land eller region på 6 Installation av extra Dell Networking W-Series trådlösa åtkomstpunkter v1.2 3 juni 2013

7 Ytterligare villkor som gäller för support- och garantirelaterad service 1. Produkter som omfattas Denna tjänst är tillgänglig på produkter som omfattas, t.ex., utvalda Dell OptiPlex, Latitude, Inspiron, Precision, Vostro, PowerEdge, PowerEdge SC, PowerVault, Networking, Force10, Dell EqualLogic, Dell EMC Storage Systems, Dell Compellent Storage-system samt skrivare, bildskärmar och smarttelefoner från Dell, vilka köps i en standardkonfiguration ("produkter som omfattas"). Nya produkter som omfattas läggs till regelbundet, så kontakta din försäljningsrepresentant om du vill ha den senaste listan över vilken tjänst som är tillgänglig för dina produkter från Dell och andra tillverkare. Varje produkt som omfattas är märkt med ett serienummer ("servicenumret"). Ett separat serviceavtal måste tecknas av kunden för varje produkt som omfattas. Det innebär att om till exempel en skrivare köps tillsammans med en bärbar dator, så omfattas inte skrivaren av serviceavtalet för den bärbara datorn. Skrivaren och den bärbara datorn måste båda ha ett eget serviceavtal. Ha servicenumret på den produkt som omfattas till hands när du kontaktar Dell för denna tjänst. 2. Supporttjänster A. Begränsad maskinvarugaranti; begränsningar av vilken maskinvara som omfattas. Supportrelaterade tjänster kan omfatta alternativ för teknisk support (via telefon, Internet osv.) och reservdelar och servicearbete som krävs för att reparera eller byta ut defekta enheter som omfattas av och uppträder under den begränsade garantiperioden för den eller de av kundens produkter som omfattas (en "kvalificerad åtgärd"). Dells begränsade maskinvarugaranti finns på eller anslås utanför USA på din regionala Dell.com-webbplats.* Begränsningar av vilken maskinvara som omfattas kan gälla, och det kan finnas tillgängliga serviceerbjudanden som förlänger dessa maskinvarubegränsningar mot en extra avgift. Gå till eller din regionala Dell.com-webbplats för garantiinformation eller kontakta Dells tekniska support för mer information. B. Byte av hel enhet; underlåtenhet att returnera. Om Dell bedömer att komponenten i den defekta produkten som omfattas är en komponent som enkelt kan tas bort och återanslutas (såsom ett tangentbord eller en skärm), eller om analytikern bedömer att hela produkten som omfattas bör bytas ut, förbehåller sig Dell rätten att skicka en hel utbytesenhet till kunden. Om Dell levererar en utbytesenhet till kunden måste kunden lämna ifrån sig det defekta systemet eller den defekta komponenten i systemet. Undantaget är om kunden har köpt tjänsten "Behåll hårddisken" för det berörda systemet. I så fall kan kunden behålla hårddisken/hårddiskarna i fråga. Om kunden inte lämnar ifrån sig det defekta systemet eller den defekta komponenten i systemet till Dell enligt vad som krävs ovan, eller om den defekta enheten inte returneras inom tio (10) dagar i enlighet med de skriftliga anvisningarna som medföljer utbytesenheten (när utbytesenheten inte levererades personligen av Dell-teknikern) åtar sig kunden att betala Dell för utbytesenheten vid mottagande av faktura. Om kunden inte betalar en sådan faktura inom tio (10) dagar från mottagande av fakturan, kan Dell, utöver eventuella juridiska rättigheter och åtgärder som står Dell till buds, avbryta den här beskrivningen av tjänsten efter avisering. 7 Installation av extra Dell Networking W-Series trådlösa åtkomstpunkter v1.2 3 juni 2013

8 C. Delar i lager, verksamhetskritiska delar. Dell har för närvarande delar i lager på olika platser i världen. Vissa delar finns eventuellt inte i lager på den plats som är närmast kundens plats. Om en del som behövs för att reparera produkten som omfattas inte finns tillgänglig på en Dell-anläggning nära kunden och därför måste överföras från en annan anläggning, skickas den med frakt för leverans nästa dag. Verksamhetskritiska delar för produkter som omfattas lagras på platser för service inom 2 timmar eller 4 timmar enligt vad Dell avgör. En verksamhetskritisk del är en del som, om den upphör att fungera, förhindrar produkten som omfattas från att utföra grundläggande funktioner. Delar som inte anses vara verksamhetskritiska innefattar, men är inte begränsade till, programvara, diskettenheter, medieenheter, modem, högtalare, ljudkort, zip-enheter, bildskärmar, tangentbord och möss. För att kunna ta emot reservdelar inom två eller fyra timmar måste kunden ha köpt motsvarande serviceavtal som omfattar leverans av uppdragskritiska delar, och produkten som omfattas måste finnas inom det täckningsområde som fastställts av Dell. D. Äganderätt till reservdelar. Alla Dell-reservdelar som avlägsnas från den produkt som omfattas av avtalet och återlämnas till Dell blir Dells egendom. Kunder måste betala Dell det då gällande detaljhandelspriset för alla servicedelar som tagits bort från produkterna som omfattas och som behålls av kunden (förutom hårddiskar från produkter som omfattas som täcks av tjänsten "Behåll hårddisken") om kunden har fått utbytesdelar från Dell. Dell använder nya och reparerade delar från olika tillverkare vid garantireparationer. Detta godkänns uttryckligen av kunden. 3. Tjänstens löptid Denna beskrivning av tjänsten börjar det datum som anges på beställningsformuläret och fortsätter under den löptid ("löptid") som anges på beställningsformuläret. I förekommande fall anges pris och löptid för det antal system, licenser, installationer, driftsättningar, hanterade slutpunkter eller slutanvändare för vilka kunden har köpt tjänsten som anges på kundens beställningsformulär. Såvida inte Dell och kunden skriftligen kommit överens om något annat får tjänsten som kunden köpt under denna beskrivning av tjänsten endast användas av kunden internt, och ej säljas vidare eller användas av någon tjänstebyrå. 4. Viktig ytterligare information A. Ombokning av driftsättning av tjänsten. När denna tjänst har bokats måste eventuella ändringar i schemat göras minst åtta kalenderdagar före inbokat datum. Om kunden ändrar tidpunkten 7 dagar eller mindre före fastställt datum tas en avgift ut som inte får överstiga 25 % av kostnaden för tjänsten. Eventuella ändringar av driftsättningen av tjänsten bekräftas av kunden minst 8 dagar innan tjänsten inleds. B. Betalning för maskinvara som köpts med tjänster för installation och driftsättning. Om man inte skriftligen kommit överens om något annat ska betalningen för maskinvaran inte under några omständigheter vara knuten till resultat eller leverans av installations- eller driftsättningstjänster som köpts med sådan maskinvara. C. Kommersiellt rimliga gränser för tjänstens omfattning. Dell kan vägra att tillhandahålla tjänsten om det enligt Dells mening skapar en orimlig risk för Dell eller Dells tjänsteleverantör eller om någon begärd tjänst ligger utanför ramen för tjänsten. Dell ansvarar inte för fel eller försening som beror på orsaker utanför dess kontroll, inklusive kundens underlåtenhet att uppfylla sina skyldigheter enligt denna beskrivning av tjänsten. Tjänsten gäller endast för användningsområden som produkten som omfattas är avsedd för. 8 Installation av extra Dell Networking W-Series trådlösa åtkomstpunkter v1.2 3 juni 2013

9 D. Tillvalstjänster. Tillvalstjänster (inklusive support vid behov, installation, konsultering, hantering samt professionella support- eller utbildningstjänster) kan finnas att köpa från Dell och varierar beroende på var kunden befinner sig. Tillvalstjänster kan kräva ett särskilt avtal med Dell. Om inget sådant avtal finns tillhandahålls tillvalstjänster enligt denna beskrivning av tjänsten. E. Överlåtelse. Dell kan överlåta denna tjänst och/eller beskrivningen av tjänsten till behöriga tredjepartsleverantörer. F. Uppsägning. Dell kan säga upp denna tjänst när som helst under löptiden om något av följande skäl föreligger: Kunden har inte betalat hela priset för den här tjänsten i enlighet med fakturavillkoren. Kunden uppför sig hotfullt eller vägrar att samarbeta med assisterande analytiker eller tekniker på plats. Kunden misslyckas med att efterfölja villkoren som angetts i denna beskrivning av tjänsten. Om Dell säger upp tjänsten får kunden en skriftlig bekräftelse på tjänstens upphörande skickat till kundens fakturaadress. Meddelandet kommer att inkludera orsaken till uppsägningen och datum då uppsägningen träder i kraft, vilket inte kommer att vara mindre än tio (10) dagar från det datum då Dell skickar meddelandet om uppsägning till kunden, såvida inte den lokala lagen kräver andra uppsägningsvillkor som kanske inte får varieras enligt avtal. Om Dell säger upp tjänsten i enlighet med den här paragrafen har kunden inte rätt till återbetalning av de avgifter som betalats eller som förfallit till betalning till Dell. G. Geografiska begränsningar och omlokalisering. Tjänsten erbjuds på den plats eller de platser som anges på kundens faktura. Den här tjänsten är inte tillgänglig överallt. Servicealternativ, inklusive servicenivåer, öppettider för teknisk support och tidsramar för service på plats varierar beroende på geografisk plats, och vissa alternativ kan kanske inte köpas för den plats där Kunden befinner sig. Kontakta din lokala säljare för information. Dells skyldighet att leverera tjänsterna till flyttade produkter som omfattas är föremål för olika faktorer, inklusive men utan begränsningar, lokal tillgänglighet av tjänsten, extra avgifter, inspektioner och omcertifiering av flyttade produkter som omfattas för Dells då aktuella konsultationsavgifter för tid och material. H. Överlåtelse av tjänst. Kunden kan, i enlighet med de begränsningar som definieras i denna beskrivning av tjänsten, överföra tjänsten till tredje part som köper hela produkten som omfattas innan löptiden har löpt ut, förutsatt att kunden är den ursprunglige köparen av produkten som omfattas och tjänsten eller att kunden köpt produkten som omfattas och tjänsten från den ursprunglige ägaren (eller en tidigare övertagande part) och iakttog de korrekta överföringsprocedurerna som finns på En avgift för överföringen kan tillkomma. Observera att om kunden eller kundens övertagande part flyttar produkten som omfattas till en geografisk plats där tjänsten inte är tillgänglig (eller inte är tillgänglig för samma pris) kanske inte kunden eller kundens övertagande part har täckning för tjänsten, eller kan åläggas en extra avgift för att behålla samma supportkategorier på den nya platsen. Om kunden eller kundens övertagande part väljer att inte betala sådana ytterligare avgifter så kan tjänsten automatiskt ändras till en servicekategori som finns tillgänglig till detta pris eller lägre på sådan ny plats utan återbetalning Dell Inc. Med ensamrätt. Andra varumärken och varunamn kan förekomma i detta dokument för att referera till antingen de organisationer som äger varumärkena och varunamnen eller deras produkter. Informationen stämmer vid publiceringsdatumet men gäller med förbehåll av tillgänglighet och kan komma att ändras utan förvarning när som helst. Dell och dess dotterbolag kan inte vara ansvariga för fel eller utelämnanden i text eller bild. Dells försäljningsvillkor kan lokaliseras med tabellen på nästa sida. Ett utskrivet exemplar av Dells försäljningsvillkor kan också erhållas på begäran. 9 Installation av extra Dell Networking W-Series trådlösa åtkomstpunkter v1.2 3 juni 2013

10 Bilaga A SKU för service US SKU SKU Beskrivning Partner Installation av upp till åtta (8) extra Dell Networking W-Series trådlösa åtkomstpunkter inomhus Installation av upp till åtta (8) extra Dell Networking W-Series trådlösa åtkomstpunkter utomhus, med integrerade antenner Installation av upp till åtta (8) extra Dell Networking W-Series trådlösa åtkomstpunkter utomhus, med externa antenner LA SKU SKU Beskrivning Partner TBD Installation av upp till åtta (8) extra Dell Networking W-Series trådlösa åtkomstpunkter inomhus TBD TBD Installation av upp till åtta (8) extra Dell Networking W-Series trådlösa åtkomstpunkter utomhus, med integrerade antenner Installation av upp till åtta (8) extra Dell Networking W-Series trådlösa åtkomstpunkter utomhus, med externa antenner BZ SKU SKU Beskrivning Partner Installation av upp till åtta (8) extra Dell Networking W-Series trådlösa åtkomstpunkter inomhus Installation av upp till åtta (8) extra Dell Networking W-Series trådlösa åtkomstpunkter utomhus, med integrerade antenner Installation av upp till åtta (8) extra Dell Networking W-Series trådlösa åtkomstpunkter utomhus, med externa antenner EMEA SKU SKU Beskrivning Partner Installation av upp till åtta (8) extra Dell Networking W-Series trådlösa åtkomstpunkter inomhus Installation av upp till åtta (8) extra Dell Networking W-Series trådlösa åtkomstpunkter utomhus, med integrerade antenner Installation av upp till åtta (8) extra Dell Networking W-Series trådlösa åtkomstpunkter utomhus, med externa antenner 10 Installation av extra Dell Networking W-Series trådlösa åtkomstpunkter v1.2 3 juni 2013

11 Bilaga B Undantag från Dells kontorstid Land Saint Kitts, Saint Lucia, Saint Vincent, Trinidad, Jungfruöarna, resterande delar av det engelskspråkiga Karibien Barbados, Bahamas, Belize, Costa Rica, El Salvador, Grand Cayman, Guatemala, Honduras, Jamaica, Panama, Puerto Rico, Dominikanska republiken, Surinam, Turks- och Caicosöarna Australien, Bermuda, Kina, Haiti, Hong Kong, Japan, Korea, Malaysia, Nederländska Antillerna, Nya Zeeland, Singapore, Taiwan, Thailand Dells kontorstid 07:00 till 16:00 08:00 till 17:00 09:00 till 17:00 Argentina, Indien, Paraguay, Uruguay 09:00 till 18:00 Bolivia, Chile 09:00 till 19:00 11 Installation av extra Dell Networking W-Series trådlösa åtkomstpunkter v1.2 3 juni 2013

Fjärrimplementering av Dell Desktop Virtualization Solution Simplified

Fjärrimplementering av Dell Desktop Virtualization Solution Simplified Servicebeskrivning Fjärrimplementering av Dell Desktop Virtualization Solution Simplified Inledning Dell kan tillhandahålla implementering via fjärranslutning av Dell Desktop Virtualization Solution Simplified

Läs mer

Servicebeskrivning. Grundläggande maskinvaruservice. Inledning. Serviceavtalets omfattning. Begränsningar i omfattningen av maskinvara:

Servicebeskrivning. Grundläggande maskinvaruservice. Inledning. Serviceavtalets omfattning. Begränsningar i omfattningen av maskinvara: Servicebeskrivning Grundläggande maskinvaruservice Inledning Dell är glada över att kunna erbjuda Grundläggande maskinvaruservice ("Service") i enlighet med denna servicebeskrivning ("Servicebeskrivning").

Läs mer

Konfigurationstiden är fyra timmar som delas upp i segment på två timmar vid tillfällen som Dell och kunden kommer överens om.

Konfigurationstiden är fyra timmar som delas upp i segment på två timmar vid tillfällen som Dell och kunden kommer överens om. Servicebeskrivning Fjärrimplementering av en Dell KACE Introduktion till ditt serviceavtal Den här tjänsten fjärrimplementerar en enskild Dell KACE ur K-serien ("omfattad produkt" eller "omfattade produkter")

Läs mer

Servicebeskrivning Installation av en PowerConnect -switch

Servicebeskrivning Installation av en PowerConnect -switch Artikelversioner för service Se Bilaga A. Översikt: tjänst Servicebeskrivning Installation av en PowerConnect -switch Den här tjänsten ger fysisk installation av en PowerConnect Ethernet-switch, vid behov

Läs mer

Servicebeskrivning Installation av blad i ett befintligt Dell PowerEdge -bladhölje

Servicebeskrivning Installation av blad i ett befintligt Dell PowerEdge -bladhölje Servicebeskrivning Installation av blad i ett befintligt Dell PowerEdge -bladhölje Artikelversioner för service Se bilaga A. Översikt: tjänst Den här tjänsten ger installation av en eller flera (enligt

Läs mer

Servicebeskrivning Dell ProSupport för slutanvändare

Servicebeskrivning Dell ProSupport för slutanvändare Servicebeskrivning Dell ProSupport för slutanvändare 1. ÖVERSIKT: VILLKOR Denna servicebeskrivning ( Servicebeskrivning ) upprättas mellan kunden ( du eller kund ) och den Dell-enhet som anges på kundens

Läs mer

Sevicebeskrivning ProSupport för slutanvändare

Sevicebeskrivning ProSupport för slutanvändare Tjänsteöversikt Dell erbjuder ( Tjänsten eller Tjänsterna ) för utvalda server-, lagrings- och datorsystem samt skrivare (de Produkter som stöds som det definieras nedan) i enlighet med det här dokumentet

Läs mer

Servicebeskrivning ProSupport för IT

Servicebeskrivning ProSupport för IT Tjänsteöversikt Dell erbjuder ( Tjänsten eller Tjänsterna ) för utvalda server-, lagrings- och datorsystem samt skrivare ( Produkterna som det definieras nedan) i enlighet med det här dokumentet ( Servicebeskrivning

Läs mer

Tjänster för avancerad nätverksövervakning från Dell Servicebeskrivning

Tjänster för avancerad nätverksövervakning från Dell Servicebeskrivning från Dell Servicebeskrivning 1. INTRODUKTION TILL SERVICEAVTALET Avancerad nätverksövervakning: Avbrott eller prestandaproblem i nätverket kan ha betydande ekonomisk inverkan på den dagliga verksamheten.

Läs mer

Dell IT Advisory Services Tjänstebeskrivning

Dell IT Advisory Services Tjänstebeskrivning Dell Tjänstebeskrivning 1. INTRODUKTION TILL DITT TJÄNSTEAVTAL : Detta är ett servicepaket som syftar till att minska avbrottstiden och hjälpa till att optimera din IT miljö med hjälp av funktioner för

Läs mer

Servicebeskrivning: Grundläggande maskinvaruservice för konsumenter

Servicebeskrivning: Grundläggande maskinvaruservice för konsumenter Servicebeskrivning: Grundläggande maskinvaruservice för konsumenter Ditt system. För detta avtals ändamål identifieras ett system som ett Dell-system bestående av följande komponenter: bildskärm, processor

Läs mer

Information om system och support

Information om system och support Information om system och support Konfigurera datorn Grundspecifikationer Få hjälp Försäljningsvillkor Begränsade garantier och returbestämmelser Licensavtal för programvara Säkerhetsinformation Miljöinformation

Läs mer

Tjänstbeskrivning: Tjänsten Keep Your Hard Drive at Point of Need (Behåll din hårddisk där den behövs)

Tjänstbeskrivning: Tjänsten Keep Your Hard Drive at Point of Need (Behåll din hårddisk där den behövs) Dells tjänster Tjänstbeskrivning: Tjänsten Keep Your Hard Drive at Point of Need (Behåll din hårddisk där den behövs) Ö versikt: Villkor Detta avtal (som rubriceras "avtal" eller ""tjänstbeskrivning")

Läs mer

HP Hardware Support Onsite Service

HP Hardware Support Onsite Service HP Hardware Support Onsite Service HP Care Pack Services Teknisk information Översikt Med HP Hardware Support Onsite Service får du support av hög kvalitet för de hårdvaruprodukter som omfattas av avtalet,

Läs mer

Beskrivning av Dells Service på plats nästa arbetsdag (nedan kallad "NBD-service")

Beskrivning av Dells Service på plats nästa arbetsdag (nedan kallad NBD-service) Beskrivning av Dells Service på plats nästa arbetsdag (nedan kallad "NBD-service") i. Översikt över NBD-service Service på plats nästa arbetsdag innebär att du från den dag produkten levereras till dig

Läs mer

HP Hardware Support Onsite med garanterad åtgärdstid

HP Hardware Support Onsite med garanterad åtgärdstid HP Hardware Support Onsite med garanterad åtgärdstid HP Care Pack Services HP Hardware Support Onsite med garanterad åtgärdstid ger IT-chefen tillgång till ett team av supportspecialister från HP som snabbt

Läs mer

ServicePac-avtal för IBMs Uppgradering av garantiservice, IBMs Underhållsservice, IBMs Uppgradering av underhållsservice och Programvarusupportservice

ServicePac-avtal för IBMs Uppgradering av garantiservice, IBMs Underhållsservice, IBMs Uppgradering av underhållsservice och Programvarusupportservice ServicePac-avtal för IBMs Uppgradering av garantiservice, IBMs Underhållsservice, IBMs Uppgradering av underhållsservice och Programvarusupportservice OBSERVERA: LÄS NOGGRANT IGENOM FÖLJANDE VILLKOR, ENLIGT

Läs mer

Vilken ersättning du är berättigad till beror på vilken försäkring du har valt, enligt vad som anges i ditt försäkringsbrev och på fakturan från Dell.

Vilken ersättning du är berättigad till beror på vilken försäkring du har valt, enligt vad som anges i ditt försäkringsbrev och på fakturan från Dell. Skadeförsäkring och Skadeförsäkring med Stöldskydd Försäkringsvillkor Översikt Detta dokument innehåller information om två olika försäkringar: Skadeförsäkring och Skadeförsäkring med Stöldskydd. Ditt

Läs mer

HP Hardware Support Offsite med returservice

HP Hardware Support Offsite med returservice HP Hardware Support Offsite med returservice HP Care Pack Services HP Hardware Support Offsite med returservice erbjuder tjänster av hög kvalitet och omfattar retur till HP, fjärrsupport via telefon samt

Läs mer

NORTONS LICENSAVTAL Norton Internet Security för Mac

NORTONS LICENSAVTAL Norton Internet Security för Mac NORTONS LICENSAVTAL Norton Internet Security för Mac VIKTIGT! LÄS VILLKOREN I DETTA LICENSAVTAL ( LICENSAVTALET ) NOGGRANT INNAN NI ANVÄNDER PROGRAMVARAN OCH TJÄNSTERNA (SOM DE BESKRIVS NEDAN). NORD- ELLER

Läs mer

LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE GENOM ATT HÄMTA, INSTALLERA, KOPIERA, HA ÅTKOMST TILL ELLER ANVÄNDA DENNA PROGRAMVARA GODKÄNNER DU VILLKOREN I DET HÄR AVTALET. OM DU GODKÄNNER DESSA VILLKOR Å NÅGON ANNAN

Läs mer

3. Användning av programvara med upphovsrättskyddat material, skadeersättning.

3. Användning av programvara med upphovsrättskyddat material, skadeersättning. Tack för att du har valt en dator från TOSHIBA. I följande avtal beskrivs dina rättigheter att använda utvald programvara som finns förinstallerad på din dator. Genom att godkänna detta avtal eller använda

Läs mer

Synology DiskStation DS214+ Snabbinstallationsguide

Synology DiskStation DS214+ Snabbinstallationsguide Synology DiskStation DS214+ Snabbinstallationsguide Synology_QIG_DS214+_20130828 Innehållsförteckning Kapitel 1: Innan du börjar Förpackningens innehåll... 3 En översikt av Synology DiskStation... 4 Säkerhetsinstruktioner...

Läs mer

Synology RackStation RS2414+/RS2414RP+ Snabbinstallationsguide

Synology RackStation RS2414+/RS2414RP+ Snabbinstallationsguide Synology RackStation RS2414+/RS2414RP+ Snabbinstallationsguide Synology_QIG_RS2414+&RS2414RP+_20140114 Innehållsförteckning Kapitel 1: Innan du börjar Förpackningens innehåll... 3 Synology RackStation,

Läs mer

ENDAST DE TJÄNSTBESKRIVNINGAR/SCHEMAN FÖR SERVICENIVÅAVTAL NEDAN SOM MOTSVARAR TJÄNSTER INKÖPTA UNDER AVTALET OMFATTAS

ENDAST DE TJÄNSTBESKRIVNINGAR/SCHEMAN FÖR SERVICENIVÅAVTAL NEDAN SOM MOTSVARAR TJÄNSTER INKÖPTA UNDER AVTALET OMFATTAS ENDAST DE TJÄNSTBESKRIVNINGAR/SCHEMAN FÖR SERVICENIVÅAVTAL NEDAN SOM MOTSVARAR TJÄNSTER INKÖPTA UNDER AVTALET OMFATTAS SCHEMA 1 DEFINITIONER OCH ALLMÄN ÖVERSIKT ÖVER TJÄNSTER 1. Symantecs tjänster 1.1.

Läs mer

Din manual KASPERSKY MOBILE SECURITY 9 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3944280

Din manual KASPERSKY MOBILE SECURITY 9 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3944280 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KASPERSKY MOBILE SECURITY 9. Du hittar svar på alla dina frågor i KASPERSKY MOBILE

Läs mer

Terms and Conditions of Sale - National Instruments FÖRSÄLJNINGSVILLKOR - NATIONAL INSTRUMENTS SWEDEN

Terms and Conditions of Sale - National Instruments FÖRSÄLJNINGSVILLKOR - NATIONAL INSTRUMENTS SWEDEN Terms and Conditions of Sale - National Instruments FÖRSÄLJNINGSVILLKOR - NATIONAL INSTRUMENTS SWEDEN Dessa försäljningsvillkor ("Villkoren") gäller mellan kunden ("Kunden") och National Instruments Sweden

Läs mer

2.1. Välj det erbjudande som Du vill köpa och bekräfta sedan genom att klicka på knappen "Köp" på startsidan.

2.1. Välj det erbjudande som Du vill köpa och bekräfta sedan genom att klicka på knappen Köp på startsidan. Användarvillkor 1. Välkommen till vår webbsida www.groupon.se 1.1. Groupon drivs av Groupon AB, Box 6358, 10235 Stockholm. Här kan Du som kund (nedan benämnd "Du") köpa vouchers på varor och tjänster från

Läs mer

Symantec Managed PKI for SSL-certifikat

Symantec Managed PKI for SSL-certifikat Översikt över Tjänsten Tjänsten Symantec Managed PKI for SSL-certifikat ("Tjänsten") är en värdbaserad och webbaserad lösning som gör att Kunden kan centralisera utfärdande, förnyande, upphävande och hantering

Läs mer