ServicePac-avtal för IBMs Uppgradering av garantiservice, IBMs Underhållsservice, IBMs Uppgradering av underhållsservice och Programvarusupportservice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ServicePac-avtal för IBMs Uppgradering av garantiservice, IBMs Underhållsservice, IBMs Uppgradering av underhållsservice och Programvarusupportservice"

Transkript

1 ServicePac-avtal för IBMs Uppgradering av garantiservice, IBMs Underhållsservice, IBMs Uppgradering av underhållsservice och Programvarusupportservice OBSERVERA: LÄS NOGGRANT IGENOM FÖLJANDE VILLKOR, ENLIGT VILKA IBM TILLHANDAHÅLLER SERVICEPAC FÖR IBMs UPPGRADERING AV GARANTISERVICE, IBMs UNDERHÅLLSSERVICE, IBMs UPPGRADERING AV UNDERHÅLLSSERVICE och IBMs PROGRAMVARUSUPPORT. IBM TILLHANDAHÅLLER DENNA TJÄNST ENBART OM KUNDEN FÖRST ACCEPTERAR VILLKOREN I DETTA AVTAL OCH GENOMFÖR DEN ELEKTRONISKA REGISTRERINGSPROCESSEN. OM KUNDEN ACCEPTERAR VILLKOREN FÖR DETTA AVTAL, KLICKA PÅ KNAPPEN JAG GODKÄNNER LÄNGST NED I DETTA AVTAL. TJÄNSTEN BEHANDLAS DÅ FÖR REGISTRERING. OM KUNDEN INTE GODKÄNNER VILLKOREN FÖR DETTA AVTAL, KLICKA PÅ KNAPPEN "GODKÄNNER INTE". TJÄNSTEN REGISTRERAS DÅ INTE. KUNDEN SKALL I SÅ FALL KONTAKTA SIN IBM- ÅTERFÖRSÄLJARE OCH BEGÄRA ÅTERBETALNING. IBM har tecknat avtal med företag (betecknade IBM Business Partners ), för marknadsföring, försäljning och support av vissa Tjänster. Vissa IBM Business Partners utför också dessa funktioner via andra återförsäljare som inte är IBM Business Partners. När termen IBM Business Partner används i detta Avtal avses emellertid IBM Business Partners och deras återförsäljare. När Kunden köper en Tjänst (marknadsförd genom IBM Business Partners) under detta Avtal, är IBM ansvarig för tillhandahållandet av Tjänsten till Kunden i enlighet med de garantier och övriga villkor som anges i detta Avtal. IBM ansvarar inte för 1) IBM Business Partners aktiviteter, 2) åtaganden från dennes sida mot Kunden eller för 3) produkter eller tjänster som tillhandahållits Kunden enligt dennes egna avtal. 1. Avtalets syfte Detta IBM ServicePac-avtal, ServicePac-artikelnumret och bekräftelsemeddelandet (även kallat Epostmeddelande om slutförande ) utgör det fullständiga och enda avtalet (tillsammans betecknat Avtalet ) avseende IBMs utförande av IBMs Uppgradering av garantiservice, IBMs Underhållsservice, IBMs Uppgradering av underhållsservice och IBMs Programvarusupport (betecknat Tjänsten ) och ersätter all tidigare muntlig eller skriftlig kommunikation mellan Kunden, Kundens IBM Business Partner eller IBM. Detta Avtal gäller mellan Kunden och IBMs juridiska enhet ( IBM ) i det land där Kunden har köpt Tjänsten. 2. Ekonomiska och monetära unionen Tjänsten adresserar inte förmågan hos kundens system att hantera monetära data i euro. Kunden bekräftar att det är Kundens ansvar att utvärdera sina befintliga system och vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att systemen korrekt kan behandla och utväxla monetära angivelser i euro. 3. IBMs skyldigheter IBM skall: a. tillhandahålla Tjänsten åt Kunden i enlighet med detta Avtals villkor och i enlighet med det Artikelnummer för det ServicePac som Kunden har köpt av sin IBM Business Partner, enligt vad som anges i bekräftelsemeddelandet. Artikelnumret identifierar en metod för serviceleverans, servicetider samt inställelsetider. Såvida annat inte uttryckligen angetts är inställelsetiden en genomsnittlig målsättning och inte ett åtagande om servicenivå, vare sig för inställelsetid eller för problemlösningstid. Inställelsetiden för Tjänsten inleds när servicebegäran registreras. b. använda kommersiellt rimliga åtgärder för att besvara Kundens servicebeställning i enlighet med Artikelnummer för inköpt ServicePac. IBMs initiala svar kan leda till en lösning på Kundens EMEA-IS Sida 1 av 6

2 servicebeställning, eller ligga till grund för att fastställa vilka ytterligare åtgärder som krävs för en teknisk lösning av Kundens servicebegäran. c. Tjänsten är utformad för att hålla, eller återställa, Kundens maskiner i ett skick som motsvarar dess specifikationer. För IBMs Underhållsservice och IBMs Uppgradering av underhållsservice förbehåller sig IBM rätten att inspektera en maskin inom en (1) månad från det att registreringsprocessen har slutförts. Om maskinens tillstånd inte kan godkännas för Tjänsten, kommer IBM att meddela Kunden om detta och säga upp Avtalet. Kunden skall i så fall kontakta sin IBM Business Partner för att få pengarna tillbaka. 4. Kundens ansvar Kunden skall a. inhämta tillstånd från ägaren att låta tjänsterna utföras på Kundens kvalificerade maskiner som Kunden inte äger b. följa proceduren på IBMs webbplats för att aktivera Tjänsten c. se till att giltig licens finns för all den programvara för vilken Kunden begär Tjänsten d. se till att alla åtkomstkoder som IBM tillhandahåller Kunden vid något tillfälle endast används av Kundens behöriga personal e. utse en lämplig, tekniskt kvalificerad representant med behörighet att agera å Kundens vägnar i frågor som rör Tjänsten, som skall vara kontaktpunkt för all kommunikation med IBM gällande Tjänsten f. förse IBM med all relevant och tillgänglig felsökningsinformation av betydelse för programvaruproblemen som Kunden begär hjälp med g. förse IBM med lämplig fjärranslutning till Kundens system så att IBM kan assistera Kunden att identifiera problemet. Kunden har fortsatt ansvar för att systemen och alla data skyddas när IBM använder fjärråtkomst med Kundens godkännande. h. vara ansvarig för att implementera processer som Kunden anser vara nödvändiga för säkerhetskopiering, skydd och återställning av data och program från skador, förluster och virus. i. Kunden skall installera och använda fjärranslutningsverktyg och utrustning för direkt problemrapportering samt problembestämning och problemlösning, om IBM så kräver. Vid utförande av IBMs Uppgradering av garantiservice gäller, för vissa maskintyper med målsättning Inställelsetid-på-platsen samma arbetsdag, att sådan installation utförs. j. ge IBM tillfredsställande, fri och säker tillgång till Kundens installationsplats k. utnyttja den information som tillhandahålls under Tjänsten endast i syfte att tillgodose Kundens informationsbehandlingskrav l. IBMs skyldighet att tillhandahålla Tjänsten gäller under förutsättning att Kunden genomför Registreringsprocessen inom 30 dagar från inköpsdatum. 5. Undantag och begränsningar Tjänsten omfattar inte reparation av skador på en maskinen vilka orsakas av underlåtenhet att tillhandahålla lämplig driftmiljö så som den beskrivits av IBM; olyckshändelse, katastrof, felaktig hantering, missbruk, icke-ibm-ändringar, tillägg av icke-ibm-funktioner eller obehörigt utförd service på maskinen. 5.1 Begränsningar avseende ersättningsprodukter och/eller delar för Uppgraderingstjänster Produkter som klassificeras som förbrukningsvaror, t.ex. kringutrustning, tillbehör som batterier och externa skärmar, omfattas inte av detta Avtal. Reservdelar och ersättningsmaskiner som kan tillhandahållas på utbytesbasis är i vissa fall inte nya, men likvärdiga med nya. Alla ersatta delar och maskiner blir IBMs egendom. Kunden ansvarar för att alla delar som byts ut är originaldelar och att de inte har ändrats. Vissa delar av IBM-maskiner är så kallade CRU-enheter (Customer Replaceable Units), som Kunden själv kan byta. CRU-information och utbytesinstruktioner levereras med IBM-maskinerna och är EMEA-IS Sida 2 av 6

3 tillgängliga från IBM på Kundens begäran. Kunden kan erbjudas att själv installera CRUn eller begära att IBM installerar den som en del av Tjänsten. Alla defekta CRUer måste återsändas till IBM i enlighet med den returinformation som bifogas den nya CRUn. Vissa maskiner kräver maskinkod (Code) eller licensierad internkod (LIC), som mikrokod eller systemkod, för att fungera på rätt sätt. Kunden ansvarar själv för att hämta rätt maskinkod och LICuppgraderingar från IBMs webbplats eller från andra elektroniska medier, samt att följa de instruktioner som IBM tillhandahåller. 5.2 Begränsningar avseende På-platsen-service Om Kundens lokaler är belägna mer än ett fördefinierat antal kilometer från närmaste IBM Service Centre kan Kunden komma att debiteras ytterligare avgift för På-platsen-service. Närmare information kan fås hos Kundens IBM Business Partner. Kunden skall för bärbara maskiner tillhandahålla lämpligt arbetsutrymme där maskinen kan tas isär och monteras vid På-platsen-service. Utrymmet måste vara rent, väl belyst och lämpligt för ändamålet. I samband med Kundens servicebeställning skall Kunden förse IBM med tydlig felinformation samt på plats förse IBM-representanten med tydlig felsökningsinformation. Kunden är införstådd med att IBM i vissa fall kan behöva ta med sig maskinen för att slutföra reparationen. IBM förbehåller sig rätten att inte tillhandahålla Tjänsten i lokaler som IBM anser olämpliga. 6. Avgifter och betalning Kundens IBM Business Partner bestämmer avgifternas storlek och de villkor som reglerar avgifterna. Kundens IBM Business Partner har rätt att ta ut extra avgifter för vissa åtgärder, t.ex. uppsägning, eller för ändringar av Tjänsten. Information om eventuella tillkommande avgifter kan Kunden få av Kundens IBM Business Partner. Kunden betalar direkt till sin IBM Business Partner. 7. Begränsad garanti IBM garanterar att IBM utför Tjänsten på ett fackmannamässigt sätt i enlighet med vad som beskrivs i detta Avtal. DETTA ÄR IBMs FULLSTÄNDIGA GARANTIÅTAGANDE OCH DET ERSÄTTER ALLA ANDRA GARANTIER ELLER VILLKOR, SÅVÄL UTTRYCKLIGA SOM UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER AVSEENDE TJÄNSTENS ALLMÄNNA BESKAFFENHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL. IBM garanterar inte att en maskin eller Tjänsten fungerar ostört eller felfritt eller att IBM kommer att rätta alla fel. 8. Ansvarsbegränsning Situationer kan uppkomma där Kunden, till följd av brist i fullgörandet från IBMs sida eller genom annat ansvar, har rätt till skadestånd från IBM. I varje sådant fall begränsas IBMs ansvar, oavsett grunden för Kundens skadeståndsanspråk (såsom väsentligt avtalsbrott, vårdslöshet m.m.) till 1) skadestånd för personskada (inbegripet dödsfall) och skada på lösöre eller fast egendom och 2) ersättning för annan direkt skada upp till ett belopp motsvarande det högre av EUR (etthundratusen euro) eller motsvarande i lokal valuta, eller det belopp som betalats för den Tjänst som är grund för anspråket. Denna begränsning omfattar även IBMs underleverantörer och IBM Business Partners. Den utgör IBMs och dess underleverantörers och IBM Business Partners hela gemensamma ansvar. IBMs UNDERLEVERANTÖRER ELLER IBM BUSINESS PARTNER HAR UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER NÅGOT ANSVAR FÖR FÖLJANDE ÄVEN OM DE HAR INFORMERATS OM RISKEN DÄRFÖR: 1) SKADESTÅNDSANSPRÅK SOM TREDJE PART RIKTAR MOT KUNDEN (FÖRUTOM DE FALL SOM AVSES I DEN FÖRSTA PUNKTEN OVAN) eller 2) FÖRLUST AV, ELLER SKADA PÅ, KUNDENS DATA, eller 3) EKONOMISKA FÖLJDSKADOR ELLER ANDRA INDIREKTA SKADOR AV NÅGOT SLAG, eller 4) UTEBLIVEN VINST, UTEBLIVNA AFFÄRSMÖJLIGHETER, INTÄKTER, GOODWILL ELLER FÖRVÄNTADE BESPARINGAR. EMEA-IS Sida 3 av 6

4 9. Allmänt a. Om inte annat uttryckligen har överenskommits, tillhandahålls Tjänsten endast i det land där den har inköpts. b. IBM förbehåller sig rätten att lägga ut en Tjänst, eller någon del av den, på underleverantörer som IBM väljer. c. Vardera parten ansvarar för övervakning, ledning, kontroll av och kompensation till respektive personal. d. Båda parter får kommunicera med varandra på elektronisk väg. Sådan kommunikation godkänns som undertecknad i den mån det tillåts enligt gällande lagstiftning. En identifikationskod ( användar- ID ) i ett elektroniskt dokument är tillräcklig för att styrka avsändarens identitet och dokumentets äkthet. e. Båda parterna har rätt att ingå liknande avtal med andra. f. Kunden förbinder sig att inte återförsälja Tjänsterna utan föregående skriftligt godkännande från IBM. Varje försök till sådant överlåtande är ogiltigt. g. Kunden ansvarar för att välja de Tjänster som uppfyller Kundens behov och för de resultat som erhållits från användningen av Tjänsterna. h. Parterna är överens om att all information som utbyts under detta Avtal är icke-konfidentiell. Om Kunden eller IBM önskar utbyte av konfidentiell information skall parterna träffa särskilt avtal om konfidentialitet. i. Kunden godkänner att International Business Machines Corporation och dess dotterbolag lagrar och använder Kundens kontaktinformation, inklusive namn, telefonnummer och e-postadresser varhelst de är verksamma. Informationen kommer att behandlas och användas i samband med Kundens affärsförbindelser till IBM och kan komma att delges underleverantörer, IBM Business Partners och efterträdare till International Business Machines Corporation och dess dotterbolag för att brukas på ett sätt som är förenligt med deras gemensamma affärsverksamhet, inklusive kommunikation med Kunden (till exempel för behandling av beställningar, för kampanjer och för marknadsundersökningar). j. Ingendera parten har rätt att vidta rättsliga åtgärder under detta Avtal senare än två (2) år efter det att grund för talan uppstod, om inte annat föreskrivs i tvingande lag. k. Ingendera parten är ansvarig för underlåtenhet att uppfylla sina skyldigheter beroende på omständigheter utanför partens kontroll. l. I den händelse någon bestämmelse i detta Avtal är ogiltig eller inte kan göras gällande, förblir övriga bestämmelser i detta Avtal fullt giltiga. m. Ingen av parterna ger den andra rätten att använda deras (eller något av Koncernens) varumärken, varunamn eller andra kampanjer eller publikationer utan föregående skriftligt samtycke. n. Kundens rättigheter och IBMs skyldigheter gäller endast i det land där Tjänsten förvärvats. o. Båda parter skall följa alla tillämpliga lagar och bestämmelser (t.ex. bestämmelser avseende export och import). p. Kunden får inte överlåta Avtalet, eller sina rättigheter eller skyldigheter under Avtalet, utan föregående skriftligt godkännande från IBM. Varje försök till sådant överlåtande är ogiltigt. q. Detta Avtal skapar inte någon rättighet eller åtalsgrund för tredje part, och IBM ansvarar heller inte för tredje parts anspråk gentemot Kunden med undantag för vad som beskrivs under Ansvarsbegränsning häri för personskada (inbegripet dödsfall) eller skada på lösöre eller fast egendom för vilken IBM är juridiskt ansvarigt gentemot denna tredje part. 10. Gällande lag Såvida inte annat uttryckligen angetts gäller för detta Avtal lagstiftningen i det land där Tjänsten har förvärvats. Ingenting i detta Avtal påverkar rättigheter som tillkommer konsument enligt tvingande lag. EMEA-IS Sida 4 av 6

5 Lista över ServicePac-artikelnummer för den kombinerade Tjänsten IBMs Uppgradering av garantiservice, IBMs Underhållsservice, IBMs Uppgradering av underhållsservice och Programvarusupport IBMs ServicePac för Väsentlig support IBMs ServicePac för 3 års Väsentlig support omfattar IBMs Garantiuppgradering (*) och Support Line för Windows & Linux-tjänster (**) med På-platsen-service för maskinvara dygnet runt med support inom 4 timmar. Artikelnummer Tillämpliga maskintyper 91Y , 2583, 4194, 4252, Y , 4253, 7328, 7995, 8028, Y Y , 7837, Y , 7945, Y , 7836, Y , Y Y , 7145, Y Y , Y , 8750 IBMs ServicePac för Virtualiserad väsentlig support Formatted Table... [1] IBMs ServicePac för 3 års Väsentlig support omfattar IBMs Garantiuppgradering (*) och Support Line för Windows & Linux-tjänster & VMware Services (**) med På-platsen-service för maskinvara dygnet runt med support inom 4 timmar. Artikelnummer Tillämpliga maskintyper Formatted Table 91Y , 2583, 4194, 4252, Y , 4253, 7328, 7995, 8028, Y , 7837, Y , 7945, Y , 7836, Y , Y Y , 7145, Y Y , Y , [2]... [3]... [4]... [5] (*) IBMs GARANTIUPPGRADERING: Deleted: EMEA-IS Sida 5 av 6

6 Den fullständiga definitionen av denna service finns i IBM Hardware Maintenance Operational Guides - Europe (**) IBMs SUPPORT LINE: För dessa artikelnummer tillhandahåller IBM Kunden fjärrassistans i form av programvarusupport (via telefon från IBMs supportcenter). För Väsentliga artikelnummer tillhandahåller IBM support på alla produkter som anges i WIN LIN OS-produktgruppen som finns på följande webblänk; För Virtualiserade väsentliga artikelnummer tillhandahåller IBM support på alla produkter som anges i Windows, Linux & VMware Support Line-produktgrupper, som finns på följande webblänk; 03.ibm.com/services/sl/products/java2.html. Vid tillhandahållandet av denna tjänst kommer IBM att använda kommersiellt rimliga åtgärder för att, per telefon, besvara Kundens servicebeställning inom (2) timmar (under Kontorstid) och tillhandahålla fjärrassistans för: grundläggande och kortfattade frågor om installation, användning och konfiguration, samt frågor om publikationer för Tillämpliga IBM-produkter. För IBM-produkter som ingår i denna grupp tillhandahåller IBM fjärrassistans för: frågor om kodrelaterade problem, granskning av felsökningsinformation för att definiera orsaken till ett problem, samt för kända defekter, information om korrigerande åtgärder och programrättningar som Kunden har rätt att få enligt villkoren i Kundens IBM-licens. För icke-ibm-produkter kommer IBM att assistera Kunden med att definiera problemets orsak och förse Kunden med återställningsinformation från tillverkaren, om sådan information finns tillgänglig. IBM tillhandahåller information om korrigerande åtgärder samt programrättningar (om sådana finns tillgängliga och om IBM har rätt att förse Kunden med dem) för kända defekter. Om ett nytt (okänt) fel identifieras rapporterar IBM detta till respektive leverantör och informerar Kunden om de åtgärder IBM vidtar. I och med detta har IBM fullgjort sina supportskyldigheter. Lösningen av dessa problem är leverantörens ansvar. Denna service tillhandahålls under: Kontorstid för alla problem (IBMs normala kontorstid i det land där Kunden erhåller Tjänsten, vilket för Sverige innebär , måndag till fredag, undantaget allmänna helgdagar), och Utanför Kontorstid för Kundkritiska problem (Kundkritiskt problem avser ett problem för vilket Kunden inte har någon känd tillfällig lösning och som resulterar i ett kritiskt avbrott i Kundens verksamhet.) IBM tillhandahåller denna service under tre år efter det att bekräftelsemeddelandet har tagits emot. EMEA-IS Sida 6 av 6

7 Page 5: [1] Deleted Lynn Gault 28/10/ :31:00 Page 5: [2] Deleted Lynn Gault 28/10/ :30:00 91Y , 2583, 91Y , 4252, Y , 4253, 91Y , 7995, 8028, Y , 91Y , Y , 91Y , Y , 91Y , Y Y , Y Y Y , 91Y , Y Y Y Y , Y Y , Page 5: [3] Deleted Lynn Gault 28/10/ :30:00 91Y , 2583, 91Y , 4252, Y , 4253, 91Y , 7995, 8028, Y , 91Y , Y , 91Y , Y , 91Y , Y Y , Y Y Y , 91Y , Y Y Y Y , Y Y , Page 5: [4] Deleted Lynn Gault 28/10/ :30:00 91Y , 2583, 91Y , 4252, Y , 4253, 91Y , 7995, 8028, Y , 91Y , Y , 91Y , Y , 91Y , Y Y , Y Y

8 91Y , 91Y , Y Y Y Y , Y Y , 8750 Page 5: [5] Deleted Lynn Gault 28/10/ :30:00 91Y , 2583, 91Y , 4252, Y , 4253, 91Y , 7995, 8028, Y , 91Y , Y , 91Y , Y , 91Y , Y Y , Y Y Y , 91Y , Y Y Y Y , Y Y ,

Avtal om Tjänster undantaget underhåll

Avtal om Tjänster undantaget underhåll Detta avtal om Tjänster undantaget underhållstjänster ( Avtalet ) reglerar transaktioner då kunden beställer tjänster från IBM Svenska AB ( IBM ). 1. Definitioner Koncern avser en juridisk enhet (såsom

Läs mer

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON OBS! Den begränsade tillverkargarantin (nedan kallad garantin) gäller endast för äkta Nokia-produkter med Windows-telefoner som säljs via

Läs mer

Avtal om Tjänster anskaffade från en IBM Business Partner

Avtal om Tjänster anskaffade från en IBM Business Partner Avtal om Tjänster anskaffade från en IBM Business Partner Detta Avtal om Tjänster anskaffade från en IBM Business Partner ( Avtalet ) gäller för IBMs leverans av vissa IBM-tjänster och Produkterbjudanden

Läs mer

HP Next Day Hardware Support HP Care Pack Services

HP Next Day Hardware Support HP Care Pack Services HP Next Day Hardware Support HP Care Pack Services Med HP Hardware Support Onsite får du support av hög kvalitet för dina hårdvaruprodukter från HP och Compaq, både på distans och på plats hos dig. Du

Läs mer

WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET

WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET Friskrivningsklausul: WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET Under tiden som webbplatsen förbereds kan vissa tekniska problem uppstå som ligger utanför vår kontroll och vi kan därför inte garantera att du vid alla

Läs mer

HP Hardware Support Offsite med returservice

HP Hardware Support Offsite med returservice HP Hardware Support Offsite med returservice HP:s kundsupportavtal Tjänster av hög kvalitet som omfattar retur till HP, fjärrsupport via telefon och reparation. HP Hardware Support Offsite med returservice

Läs mer

Visma Utvecklarpaket för eget bruk

Visma Utvecklarpaket för eget bruk Visma Utvecklarpaket för eget bruk Tack för ditt intresse att köpa Visma Utvecklarpaket för eget bruk. Bifogat med detta e-brev finns vårt avtal med tillhörande bilagor. Visma Spcs är en av Sveriges största

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN Välkommen till Illusionen! Tack för att du använder Illusionen som tillhandahålls av Fotboll 2000. Detta är villkoren för användning av denna webbplats och programvara, bilder,

Läs mer

ANVÄNDNINGSVILLKOR. Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats.

ANVÄNDNINGSVILLKOR. Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats. ANVÄNDNINGSVILLKOR Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats. Genworth Financial-gruppen av företag som erbjuder försäkrings- och finanstjänster ("Genworth Financial") tillhandahåller

Läs mer

HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP

HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP Vi ber er läsa igenom dessa allmänna villkor noggrant innan ni använder denna webbplats. Om ni inte godkänner dessa allmänna

Läs mer

REGISTRERING AV DITT AVTAL ELLER KÖPBEVIS KRÄVS INNAN SERVICE KAN ERBJUDAS.

REGISTRERING AV DITT AVTAL ELLER KÖPBEVIS KRÄVS INNAN SERVICE KAN ERBJUDAS. PrimeSupport - avtal PS.LMP-E3.123.1 Version 1.0 09/2007 I detta dokument anges uppgifter om ditt PrimeSupport-avtal med oss. Läs det noggrant. Du måste registrera ditt avtal för att aktivera supporttjänsterna

Läs mer

Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb

Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb Sida: 0 av 5 Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb Version 1.0 Sida: 1 av 5 Innehållsförteckning Bakgrund... 2 1. Licens... 2 2. Immateriella rättigheter... 2 3. Personuppgiftsbehandling...

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE Läs noga igenom alla villkor i detta licensavtal (nedan kallat avtalet ) mellan TOTAL IMMERSION och dig själv (nedan kallad du eller LICENSTAGARE

Läs mer

DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN

DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE FÖR SONY PROGRAMVARA DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN UTGÖR DIN ACCEPT TILL AVTALET. VIKTIGT LÄS NOGGRANT:

Läs mer

PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER

PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER 1. ALLMÄNT PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER Dessa villkor (nedan dessa villkor eller villkoren ) gäller när Palaver Place AB, org.nr 559062-9902, Aroseniusvägen 26, 168 50 Bromma (nedan Palaver Place, vi, oss

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1.1 Allt innehåll i Tjänsten, såsom grafik, bilder, logotyper och mjukvara omfattas av Finditys eller tredje mans upphovsrätt

ANVÄNDARVILLKOR. 1.1 Allt innehåll i Tjänsten, såsom grafik, bilder, logotyper och mjukvara omfattas av Finditys eller tredje mans upphovsrätt ANVÄNDARVILLKOR Dessa användarvillkor tillämpas vid användning av Findity AB:s, org. nr. 556838-8200, ( Findity ) tjänst sparakvittot.se ( Tjänsten ). Genom att använda tjänsten godkänner användaren (

Läs mer

Nikon beviljar dig härmed en icke-exklusiv, permanent (enligt villkoren i Avsnitt 1 och 3) licens (som inte får licensieras vidare) att:

Nikon beviljar dig härmed en icke-exklusiv, permanent (enligt villkoren i Avsnitt 1 och 3) licens (som inte får licensieras vidare) att: ViewNX 2 för alla länder Nikon Corporation Licensavtal Detta licensavtal från Nikon ("Avtalet") är ett juridiskt avtal mellan dig (fysisk eller juridisk person) och Nikon Corporation ("Nikon"). Avtalet

Läs mer

Användarvillkor Mina meddelanden

Användarvillkor Mina meddelanden Användarvillkor Mina meddelanden 1. Allmänt 1.1 Skatteverket tillhandahåller i enlighet med 5 Förordning (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte tjänsten Mina meddelanden för

Läs mer

PS.NSR.1XX.1 Version: 1.0 12/2009. Apparater kan hämtas från adresser på fastlandet inom EU-länder samt Norge, Schweiz och Island.

PS.NSR.1XX.1 Version: 1.0 12/2009. Apparater kan hämtas från adresser på fastlandet inom EU-länder samt Norge, Schweiz och Island. PrimeSupport Agreement PrimeSupport - Avtal I detta dokument anges uppgifter om ditt PrimeSupport-avtal med oss. Läs det noggrant. Du måste registrera ditt avtal för att aktivera supporttjänsterna. REGISTRERING

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst 1 Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avtalet:

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MEDSPACE

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MEDSPACE ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MEDSPACE Genom att beställa tjänster från MedSpace har Användaren accepterat dessa Allmänna Villkor. Dessa Allmänna Villkor finns tillgängliga på MedSpace webbsida och kan erhållas

Läs mer

(1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr , Box 5253, SE Göteborg ( Handelskammaren ) och

(1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr , Box 5253, SE Göteborg ( Handelskammaren ) och DEPOSITIONSAVTAL (1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr 556063-6796, Box 5253, SE-402 25 Göteborg ( Handelskammaren ) och (2) XXXXX, XXXX, org.nr 000000-000, ( Deponenten ) och (3) XXXXXX,

Läs mer

Villkor och bestämmelser Lojalitetsprogram för registrerade partners (LPRP) Villkor och bestämmelser

Villkor och bestämmelser Lojalitetsprogram för registrerade partners (LPRP) Villkor och bestämmelser Villkor och bestämmelser Lojalitetsprogram för registrerade partners (LPRP) Villkor och bestämmelser Genom att delta i lojalitetsprogrammet för registrerade partners ( LPRP ), samtycker Partnern till att

Läs mer

HP Hardware Support Exchange Service

HP Hardware Support Exchange Service HP Hardware Support Exchange Service HP:s kundsupportavtal En tjänst där hårdvaran byts ut ett kostnadseffektivt och bekvämt alternativ till reparation på platsen. HP erbjuder en tjänst som omfattar utbyte

Läs mer

POCKET PCS INTERNATIONELL FABRIKSGARANTI OCH TEKNISK SUPPORT

POCKET PCS INTERNATIONELL FABRIKSGARANTI OCH TEKNISK SUPPORT POCKET PCS INTERNATIONELL FABRIKSGARANTI OCH TEKNISK SUPPORT Allmänna villkor UTÖVER VAD SOM UTTRYCKLIGEN SÄGS I DENNA FABRIKSGARANTI LÄMNAR HP INGA ANDRA GARANTIER ELLER UTFÄSTELSER, DIREKT ELLER INDIREKT,

Läs mer

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster.

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster. Allmänna villkor för Fibergruppen nät Rev 2012-12-20 1 Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Fibergruppen Sverige AB ( Fibergruppen ) till en småhusägare ( Fastighetsägaren ) tillhandahåller installation

Läs mer

BEGRÄNSAD GARANTI. (i) reparera den defekta delen av BlackBerry-enheten utan kostnad för dig med nya eller upprustade delar

BEGRÄNSAD GARANTI. (i) reparera den defekta delen av BlackBerry-enheten utan kostnad för dig med nya eller upprustade delar BEGRÄNSAD GARANTI Ytterligare rättigheter enligt gällande konsumentlagar. Om du är konsument kan du ha juridiska (lagstadgade) rättigheter utöver de som fastställs i denna begränsade garanti (t.ex. konsumentlagarna

Läs mer

Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket

Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket 1 Allmänt 1.1 Posten AB (publ), nedan kallat Posten, erbjuder företag och privatpersoner att ladda ner och använda Postens datorprogram med

Läs mer

Allmänna Försäljnings- och Leveransvillkor

Allmänna Försäljnings- och Leveransvillkor DACAPO STAINLESS AB Allmänna Försäljnings- och Leveransvillkor 1. INLEDNING Dessa Allmänna Försäljnings- och Leveransvillkor gäller för samtliga leveranser av produkter och/eller tjänster från Dacapo Stainless

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för anslutning till HoforsNet

Allmänna avtalsvillkor för anslutning till HoforsNet Allmänna avtalsvillkor för anslutning till HoforsNet Parter HoforsNet Hofors Elverk AB, Box 153, 813 23 HOFORS 556425 7441 Namn : Adress: Postadress: Org.nr /Personnummer: 1 Tillämpningsområde Dessa villkor

Läs mer

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT Avtalsnummer: AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

Ändring av priset för Tjänsten meddelas Kunden till den e-mailadress Kunden anmält till Trust-IT.

Ändring av priset för Tjänsten meddelas Kunden till den e-mailadress Kunden anmält till Trust-IT. 1. Avtalet och parterna 1.1 Om Tjänsten, 556538-4699 (Trust-IT), tillhandahåller en webbaserad tjänst som heter TimeOrganizer (Tjänsten). Det är en tidsrapporteringstjänst med GPSpositionering för både

Läs mer

PrimeSupport Agreement

PrimeSupport Agreement PrimeSupport Agreement PrimeSupport - Avtal I detta dokument anges uppgifter om ditt PrimeSupport-avtal med oss. Läs det noggrant. Du måste registrera ditt avtal för att aktivera supporttjänsterna. REGISTRERING

Läs mer

VILLKOR FÖR TJÄNSTER. Läs dessa villkor ("tjänstevillkor") noggrant innan du använder tjänsterna.

VILLKOR FÖR TJÄNSTER. Läs dessa villkor (tjänstevillkor) noggrant innan du använder tjänsterna. GLOBAL VERSION 7 November 2014 VILLKOR FÖR TJÄNSTER 1. INLEDNING Volvo vill erbjuda dig bästa möjliga tjänster (anges nedan i detta avsnitt 1) för att göra det så säkert, bekvämt och trevligt som möjligt

Läs mer

Servicebeskrivning: Maskinvaruservice för konsument i hemmet

Servicebeskrivning: Maskinvaruservice för konsument i hemmet Servicebeskrivning: Maskinvaruservice för konsument i hemmet Ditt system. För detta Avtals ändamål identifieras ett system som ett Dell-system bestående av följande komponenter: bildskärm, processor (CPU),

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans)

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) 1 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) Tillämplighet 1 Dessa villkor skall tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Arbetstid

Läs mer

Sekretesspolicy för privatkunder

Sekretesspolicy för privatkunder Sekretesspolicy för privatkunder 1. Personuppgiftsansvarig Tikkurila Sverige AB (häri kallat Tikkurila) Textilgatan 31 120 86 Stockholm Sverige Org.nr: 556001-8300 Tel: +46(0)8 775 6000 2. Kontaktuppgifter

Läs mer

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

IBM Underhåll av maskinvara Driftshandbok

IBM Underhåll av maskinvara Driftshandbok IBM Underhåll av maskinvara Driftshandbok 31 mars 2006 Senaste revidering 9 mars 2006 sidan 1 av 10 INNEHÅLL 1.0 DEFINITIONER... 3 2.0 DEFINITION AV GARANTI OCH UNDERHÅLL... 3 2.1 BASGARANTISERVICE (BWS)...

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

Användarvillkor. 1. Information om oss. 2. Ansökan och bundenhet. 3. Priser

Användarvillkor. 1. Information om oss. 2. Ansökan och bundenhet. 3. Priser Användarvillkor Dessa villkor gäller för webbplatserna www.glossybox.se och www.themanbox.se ( Webbplatsen ), de prenumerationstjänster som erbjuds på Webbplatsen ( Prenumerationerna ) och de boxar eller

Läs mer

Kunden, Kund Fysisk eller juridisk person som träffat avtal om medlemskap med Grandeur.

Kunden, Kund Fysisk eller juridisk person som träffat avtal om medlemskap med Grandeur. Grandeur Sweden AB, 556885-4367 Dessa gäller för samtliga tjänster som Grandeur Sweden AB tillhandahåller sina kunder. Genom att teckna avtal om medlemskap med Grandeur Sweden AB godkänner Kunden dessa.

Läs mer

Allmänna Villkor för Tjänsten

Allmänna Villkor för Tjänsten Allmänna Villkor för Tjänsten 2014-12-23 1. OMFATTNING OCH DEFINITIONER 1.1. Dessa Allmänna Villkor för Kund gäller när Joblife AB (nedan kallad Joblife ) ger privatpersoner ( Användare ) tillgång till

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

Servicebeskrivning: Grundläggande maskinvaruservice för konsumenter

Servicebeskrivning: Grundläggande maskinvaruservice för konsumenter Servicebeskrivning: Grundläggande maskinvaruservice för konsumenter Ditt system. För detta avtals ändamål identifieras ett system som ett Dell-system bestående av följande komponenter: bildskärm, processor

Läs mer

VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM

VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM 1 Avtalet och parterna 1.1 Tjänsten och villkoren 1.2 Avtalet Infocell AB ( Infocell ) tillhandahåller som onlinetjänst en möjlighet för användare (

Läs mer

Kunden den person som genom undertecknande av fullmakt, skriftligt eller muntligt, har gett RefundFlight i uppdrag att utföra Tjänsten.

Kunden den person som genom undertecknande av fullmakt, skriftligt eller muntligt, har gett RefundFlight i uppdrag att utföra Tjänsten. Allmänna villkor Allmänt Dessa allmänna villkor, inklusive eventuella ändringar, utgör del av avtalet mellan Kunden och företaget RefundFlight Europe AB (RefundFlight). Eventuella tillägg eller ändringar

Läs mer

PALAVER VILLKOR FÖR VÄRDAR

PALAVER VILLKOR FÖR VÄRDAR 1. ALLMÄNT PALAVER VILLKOR FÖR VÄRDAR Dessa villkor (nedan dessa villkor eller villkoren ) gäller när Palaver Place AB, org.nr 559062-9902, Aroseniusvägen 26, 168 50 Bromma (nedan Palaver Place, vi, oss

Läs mer

VALIDOO ITEM; VILLKOR FÖR VARULEVERANTÖRERNAS ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN FÖR VALIDERING AV ARTIKELINFORMATION

VALIDOO ITEM; VILLKOR FÖR VARULEVERANTÖRERNAS ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN FÖR VALIDERING AV ARTIKELINFORMATION VALIDOO ITEM; VILLKOR FÖR VARULEVERANTÖRERNAS ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN FÖR VALIDERING AV ARTIKELINFORMATION 1. Inledning Detta dokument innehåller villkoren för Validoo AB:s ( VALIDOO ) tillhandahållande

Läs mer

PLAY4FREE AVTAL FÖR DIGITALA TJÄNSTER Senast uppdaterat: 14 oktober 2011

PLAY4FREE AVTAL FÖR DIGITALA TJÄNSTER Senast uppdaterat: 14 oktober 2011 PLAY4FREE AVTAL FÖR DIGITALA TJÄNSTER Senast uppdaterat: 14 oktober 2011 1. Avtalets omfång. Detta avtal gäller ditt köp av Play4free Funds, kontanter, mynt eller någon av våra andra virtuella valutor

Läs mer

VIKTIGT MEDDELANDE: VAR GOD LÄS DETTA NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN:

VIKTIGT MEDDELANDE: VAR GOD LÄS DETTA NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN: VIKTIGT MEDDELANDE: VAR GOD LÄS DETTA NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN: Detta licensavtal (licensen) är ett juridiskt avtal mellan dig (licenstagaren eller du) och Stoneridge Electronics Limited

Läs mer

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25.

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. 1 Allmänt 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan kunden ( Kund ) och Excellent Hosting Sweden AB ("EHSAB") 1.2 Kunden kan vara en myndig fysisk

Läs mer

VERSION FÖR EMEA Tjänstbeskrivning: Dell Backup and Recovery Cloud Storage

VERSION FÖR EMEA Tjänstbeskrivning: Dell Backup and Recovery Cloud Storage VERSION FÖR EMEA Tjänstbeskrivning: Dell Backup and Recovery Cloud Storage Villkor. Dell har glädjen att kunna leverera Dell Backup and Recovery Cloud Storage ( Tjänsten eller Tjänsterna ) i enlighet med

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alla rättigheter förbehållna 9354489 Issue 2 Innehåll 1. INLEDNING...1 2. INSTALLERA MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANVÄNDA TELEFONEN

Läs mer

Standardbolag Internet

Standardbolag Internet Standardbolag Internet allmänna villkor för internettjänster och registrering av domän Sida 2 Allmänna villkor för Svenska Standardbolag Internettjänster Sida 3-5 Allmänna villkor för Standardbolag Internets

Läs mer

Användningsvillkor. Begränsad licens. Upphovsrätt/varumärken. Läs våra användningsvillkor innan du använder webbplatsen

Användningsvillkor. Begränsad licens. Upphovsrätt/varumärken. Läs våra användningsvillkor innan du använder webbplatsen Användningsvillkor Läs våra användningsvillkor innan du använder webbplatsen När det gäller den här webbplatsen [clp.partners.axa/se] ( webbplatsen ) avser AXA Financial Insurance Company Limited, Financial

Läs mer

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE 1. Allmän information 1.1 Dessa Försäljningsvillkor gäller för varje Voucher ni köper från Groupon. 1.2 Groupon avser Groupon AB, ett företag registrerat

Läs mer

Dokument GARANTI 25 ÅR

Dokument GARANTI 25 ÅR Dokument GARANTI 25 ÅR Garantidokument COSENTINO, S.A.U. garanti gäller registrerad ägare till monterad SILESTONE by Cosentino - produkt och omfattar eventuella tillverkningsfel under en period av TJUGOFEM

Läs mer

AVTAL om stöd av mindre betydelse

AVTAL om stöd av mindre betydelse AVTAL om stöd av mindre betydelse Detta Avtal gäller från dess undertecknande och har ingåtts mellan Post- och telestyrelsen (org nr 202100-4359), nedan kallad PTS, och Q (org nr xxxxxx-xxx), nedan kallad

Läs mer

Mobilt arbetssätt inom vård och omsorg Linköping UH

Mobilt arbetssätt inom vård och omsorg Linköping UH ÖVERENSKOMMELSE OM TJÄNSTENIVÅER, SLA-BILAGA Denna överenskommelse om servicenivåer, SLA gäller för leverans av upphandlade funktioner till Linköpings kommun. 1. DEFINITIONER Avtalad servicetid Den tid

Läs mer

Mellan Batteriboxen Sverige KB, nedan kallat Batteriboxen, och Återförsäljaren (definierad nedan) gäller dessa villkor.

Mellan Batteriboxen Sverige KB, nedan kallat Batteriboxen, och Återförsäljaren (definierad nedan) gäller dessa villkor. Allmänna villkor Mellan Batteriboxen Sverige KB, nedan kallat Batteriboxen, och Återförsäljaren (definierad nedan) gäller dessa villkor. 1. Allmänt Definitioner: Återförsäljare Avser Batteriboxens avtalspart

Läs mer

Användaravtal. 1. Allmänt. 2. Avtalstid. Avtalsdatum 2013-09-11

Användaravtal. 1. Allmänt. 2. Avtalstid. Avtalsdatum 2013-09-11 Användaravtal Avtalsdatum 2013-09-11 1. Allmänt 1.1. Dessa villkor ( Användaravtal ) reglerar förhållandet mellan kund ( Användaren ) och leverantör Chordion AB organisationsnummer: 556743-1472 ('Leverantören'),

Läs mer

Affärsvillkor för LanguageWire

Affärsvillkor för LanguageWire Affärsvillkor för LanguageWire 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1.1 Följande affärsvillkor ska gälla för alla avtal om översättningsuppdrag mellan LanguageWire (hädanefter LW) och kunden, inklusive alla övriga tjänster

Läs mer

AVTAL FÖR ADVITUMS DOKUMENTPORTAL

AVTAL FÖR ADVITUMS DOKUMENTPORTAL AVTAL FÖR ADVITUMS DOKUMENTPORTAL Inledning Detta avtal för Advitums dokumentportal, ( Avtalet ), har slutits mellan Advitum AB, 556671-9448, Kraftvägen 2, 382 36 Nybro, ( Advitum ), och organisationen

Läs mer

Anslutningsavtal. inom Identitetsfederationen för offentlig sektor. för Leverantör av eid-tjänst

Anslutningsavtal. inom Identitetsfederationen för offentlig sektor. för Leverantör av eid-tjänst 1 (7) Anslutningsavtal för Leverantör av eid-tjänst inom Identitetsfederationen för offentlig sektor 2 (7) 1. Avtalsparter Detta anslutningsavtal ( Avtalet ) har träffats mellan 1. E-legitimationsnämnden,

Läs mer

Bilderna på webbplatsen är endast avsedda i illustrativt syfte och för identifikation!

Bilderna på webbplatsen är endast avsedda i illustrativt syfte och för identifikation! Allmänna villkor Kort sammanfattning den viktigaste informationen De beställda Koderna skickas per e-post (i regel inom 30 sekunder) så snart betalningen ägt rum (med undantag för banköverföring, PayPal,

Läs mer

SUSE(R) Linux Enterprise 11 Software Development Kit ("SDK") SP1 Novell(R) Licensavtal för program

SUSE(R) Linux Enterprise 11 Software Development Kit (SDK) SP1 Novell(R) Licensavtal för program SUSE(R) Linux Enterprise 11 Software Development Kit ("SDK") SP1 Novell(R) Licensavtal för program LÄS NOGA IGENOM DETTA AVTAL. GENOM ATT INSTALLERA ELLER PÅ ANNAT SÄTT ANVÄNDA PROGRAMVARAN (INKLUSIVE

Läs mer

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK)

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) 1. Allmänt Dessa Allmänna villkor reglerar Socialnämndens anslutning till Sammansatt Bastjänst

Läs mer

IBM Generella avtalsvillkor

IBM Generella avtalsvillkor IBM Generella avtalsvillkor Dessa IBM Generella avtalsvillkor gäller för transaktioner genom vilka Kunden köper Maskiner, licensieras ICA Program, erhåller programlicenser och anskaffar Tjänster (såsom

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna ANVÄNDARVILLKOR 1. Allmänt 1.1 Dessa användarvillkor ( Användarvillkoren ) gäller när du som användare ( Användare ) ingår avtal ( Avtalet ) med M.C. WITTE of Sweden AB, org. nr 556871-4298, med adress

Läs mer

Servicebeskrivning Fast-Track Dispatch

Servicebeskrivning Fast-Track Dispatch FAST-TRACK DISPATCH (FTD eller programmet ) VILLKOR Med hänsyn till punkterna nedan har parterna kommit överens om följande: För avtalets syfte gäller följande definitioner: Slutanvändare innebär personen

Läs mer

Bilaga. Särskilda villkor för Molntjänst. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling

Bilaga. Särskilda villkor för Molntjänst. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling Sid 1 (7) 2014-11-07 Dnr 96-36-2014 Bilaga Särskilda villkor för Molntjänst Programvaror och tjänster 2014 Systemutveckling Sid 2 (7) Innehållsförteckning 1 Tillämplighet 2 2 Särskilt om kontraktshandlingar

Läs mer

Allmänna villkor för Alectas internetkontor för företag

Allmänna villkor för Alectas internetkontor för företag Allmänna villkor för Alectas internetkontor för företag 1. Allmänt 1.1. Alectas internetkontor för företag ger företag som är kunder hos Alecta ( Företag ) en överblick över de anställdas försäkringsuppgifter

Läs mer

Serviceavtal. 1. Beskrivning av Tjänster. 1.1 Leverantören skall tillhandahålla Tjänster i enlighet med dessa Villkor.

Serviceavtal. 1. Beskrivning av Tjänster. 1.1 Leverantören skall tillhandahålla Tjänster i enlighet med dessa Villkor. Serviceavtal 1. Beskrivning av Tjänster 1.1 Leverantören skall tillhandahålla Tjänster i enlighet med dessa Villkor. 1.2 Kunds rättigheter och skyldigheter 1.2.1 Kund ansvarar för att Fullgöra betalning

Läs mer

4. Priser 4.1 Produktpriset avser det pris som anges på FileMaker AB-webbplatsen vid beställningstillfället.

4. Priser 4.1 Produktpriset avser det pris som anges på FileMaker AB-webbplatsen vid beställningstillfället. Villkor och Termer 1.1 Om villkoren I dessa villkor används orden "vi" och "oss" för att beteckna FileMaker AB och "du" och "dig" för att beteckna dig som kund. Ord med stor begynnelsebokstav avser i villkorstexten

Läs mer

Med Utprovning avses att konsulent och/eller tekniker bistår förskrivare med experthjälp vid val av hjälpmedel för bestämd brukare.

Med Utprovning avses att konsulent och/eller tekniker bistår förskrivare med experthjälp vid val av hjälpmedel för bestämd brukare. 2012-01-20 1 (5) BILAGA 4 DEFINITIONER TJÄNSTER Utprovning Med Utprovning avses att konsulent och/eller tekniker bistår förskrivare med experthjälp vid val av hjälpmedel för bestämd brukare. Anpassning

Läs mer

IBM Generella avtalsvillkor

IBM Generella avtalsvillkor IBM Generella avtalsvillkor Inledning Till våra kunder Detta häfte innehåller IBMs Generella avtalsvillkor, vilka gäller för er anskaffning av maskiner, program och tjänster från IBM Svenska AB (IBM).

Läs mer

Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument

Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument 1. Allmänt om Fastighetsägarna Dokument Fastighetsägarna Dokument är en tjänst avsedd för både företag och organisationer och fysiska personer som är näringsidkare.

Läs mer

Uppgradering avavigilon Control Center 6

Uppgradering avavigilon Control Center 6 Uppgradering avavigilon Control Center 6 När du uppgraderar till programvaran ACC 6, måste din programvara och dina licenser uppgraderas. OBS: Du kan endast uppgradera ACC 5.x till ACC 6. Om du kör en

Läs mer

3. GARANTINS OMFATTNING

3. GARANTINS OMFATTNING PACKARD BELL-GARANTI Tack för att du har valt en Packard Bell-produkt! Syftet med det här dokumentet är att tillhandahålla villkor för Packard Bell-garantin. 1. DEFINITIONER Med Packard Bell avses NEC

Läs mer

1 Tillämplighet Särskilt om kontraktshandlingar Ramavtalsleverantörs allmänna åtaganden Leverans och särskilda åtaganden...

1 Tillämplighet Särskilt om kontraktshandlingar Ramavtalsleverantörs allmänna åtaganden Leverans och särskilda åtaganden... Bilaga Särskilda villkor för Hårdvara Telefoniprodukter 96-91-2015 Sid 2 (6) Innehåll 1 Tillämplighet...3 2 Särskilt om kontraktshandlingar...3 3 Ramavtalsleverantörs allmänna åtaganden...4 4 Leverans

Läs mer

SEKRETESSAVTAL. i den mån den Anställde, inom ramen av sina arbetsskyldigheters utförande gentemot Bolaget, kommer att

SEKRETESSAVTAL. i den mån den Anställde, inom ramen av sina arbetsskyldigheters utförande gentemot Bolaget, kommer att Översättning Sida 1 av 5 SEKRETESSAVTAL UAB Orange Group Baltic, identifikationsnummer 301506053 med säte Naujojiu Uosto 8, Klaipeda (vidare enbart Bolag ) representerat av Dalius Dabasinskas som agerar

Läs mer

AVTAL FÖR MEDLEMSKAP I SKOLFEDERATION. För Användarorganisation

AVTAL FÖR MEDLEMSKAP I SKOLFEDERATION. För Användarorganisation 1 av 6 Part AVTAL FÖR MEDLEMSKAP I SKOLFEDERATION Stiftelsen för Internetinfrastruktur Box 7399 103 91 Stockholm Org nr 802405-0190 För Användarorganisation (i det följande kallad IIS ) (i det följande

Läs mer

KGH:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR TILLHANDAHÅLLANDE AV TJÄNSTER

KGH:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR TILLHANDAHÅLLANDE AV TJÄNSTER KGH:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR TILLHANDAHÅLLANDE AV TJÄNSTER 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor för tillhandahållande av tjänster ( Villkoren ) ska gälla för alla tjänster KGH utför åt Kunden såvida KGH

Läs mer

1 Tillämplighet Särskilt om kontraktshandlingar Ramavtalsleverantörs allmänna åtaganden Leverans och särskilda åtaganden...

1 Tillämplighet Särskilt om kontraktshandlingar Ramavtalsleverantörs allmänna åtaganden Leverans och särskilda åtaganden... Bilaga Särskilda villkor för Hårdvara Datacenter 96-89-2015 Sid 2 (6) Innehåll 1 Tillämplighet...3 2 Särskilt om kontraktshandlingar...3 3 Ramavtalsleverantörs allmänna åtaganden...4 4 Leverans och särskilda

Läs mer

Molntjänster från gazoo HB

Molntjänster från gazoo HB Molntjänster från gazoo HB Extern Lagring Avtalsvillkor för molntjänsten Extern Lagring. 1. Allmänt 1.1 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan Abonnent och gazoo HB, org. nr 969718-5438 (nedan

Läs mer

Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti

Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti Februari 2015 1 (7) Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med BETALNINGSDRÖJSMÅL: kredittagarens underlåtenhet

Läs mer

Sekretesspolicy för marknadsföringsregister

Sekretesspolicy för marknadsföringsregister Sekretesspolicy för marknadsföringsregister 1. Personuppgiftsansvarig Tikkurila Sverige AB (häri kallat Tikkurila) Textilgatan 31 120 86 Stockholm Sverige Org.nr: 556001-8300 Tel: +46(0)8 775 6000 2. Kontaktuppgifter

Läs mer

Villkor för Telia Internet För Alla

Villkor för Telia Internet För Alla Villkor för Telia Internet För Alla 1. Allmänt För Telias accesstjänst Telia Internet För Alla gäller Telias allmänna villkor för teleabonnemang. (finns publicerade i telekatalogen ) med följande ändringar

Läs mer

Villkor för rapportering av derivattransaktioner

Villkor för rapportering av derivattransaktioner Villkor för rapportering av derivattransaktioner Gäller från november 2013 Dessa villkor ( Villkoren ) för rapportering av derivattransaktioner gäller mellan kunden ( Kunden ) och Danske Bank A/S ( Danske

Läs mer

God sed i finansbolag. Privatleasing. FF 5 Finansbolagens Förening

God sed i finansbolag. Privatleasing. FF 5 Finansbolagens Förening God sed i finansbolag Privatleasing FF 5 Finansbolagens Förening God sed i finansbolag Finansbolagens Förening är en branschorganisation för finansbolag. Föreningens ändamål att verka för en sund utveckling

Läs mer

GOOGLE FÖRETAGSFOTON TJÄNSTEAVTAL FÖR FOTOGRAFER

GOOGLE FÖRETAGSFOTON TJÄNSTEAVTAL FÖR FOTOGRAFER GOOGLE FÖRETAGSFOTON TJÄNSTEAVTAL FÖR FOTOGRAFER FOTOGRAFERING TJÄNSTELEVERANTÖR: Adress: E-post: Telefon: FÖRETAGSNAMN: Företagets adress: E-post: Telefon: Bokat datum: Bokad tid: Tjänsteleverantören

Läs mer

Granskning av avtalsvillkor gällande fiberanslutning till villa

Granskning av avtalsvillkor gällande fiberanslutning till villa PM Datum 2015-04-16 2014/1165 Granskning av avtalsvillkor gällande fiberanslutning till villa Bakgrund Som en del av arbetet i Bredbandsforums Villagrupp har Konsumentverket under början av 2015 genomfört

Läs mer

HP Hardware Support Offsite med returservice

HP Hardware Support Offsite med returservice HP Hardware Support Offsite med returservice HP Care Pack Services HP Hardware Support Offsite med returservice erbjuder tjänster av hög kvalitet och omfattar retur till HP, fjärrsupport via telefon samt

Läs mer

AMERICAN EXPRESS. Webbplats för affärspartners regler och villkor

AMERICAN EXPRESS. Webbplats för affärspartners regler och villkor AMERICAN EXPRESS Webbplats för affärspartners regler och villkor Webbplatsen för affärspartners tillhandahålls av American Express Payment Services Limited (här även kallat "American Express", "vår/t",

Läs mer

PRENUMERATIONSTJÄNSTER.

PRENUMERATIONSTJÄNSTER. SUSE Linux Enterprise Server 11 SP3 för VMware ("SLES för VMware") Licensavtal för SUSE-programvara LÄS NOGA IGENOM DETTA AVTAL. GENOM ATT KÖPA, INSTALLERA OCH/ELLER ANVÄNDA PROGRAMVARAN (INKLUSIVE DESS

Läs mer