VILLKOR FÖR TJÄNSTER. Läs dessa villkor ("tjänstevillkor") noggrant innan du använder tjänsterna.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VILLKOR FÖR TJÄNSTER. Läs dessa villkor ("tjänstevillkor") noggrant innan du använder tjänsterna."

Transkript

1 GLOBAL VERSION 7 November 2014 VILLKOR FÖR TJÄNSTER 1. INLEDNING Volvo vill erbjuda dig bästa möjliga tjänster (anges nedan i detta avsnitt 1) för att göra det så säkert, bekvämt och trevligt som möjligt för dig att köra din Volvo. Volvo tillhandahåller ett stort sortiment av tjänster, från hjälp i nödsituationer till navigering och olika infotainment-tjänster. Läs dessa villkor ("tjänstevillkor") noggrant innan du använder tjänsterna. Genom att använda tjänsterna, genom att underteckna ett skriftligt kontrakt, genom att din lokala Volvohandlare aktiverar tjänsterna för din räkning och/eller genom att bocka för en ruta i en godkännandeprocess online bekräftar du att du har läst tjänstevillkoren och godkänner att ett bindande avtal har ingåtts mellan dig och Volvo Personvagnar AB (Volvo Car Corporation), ett svenskt företag med organisationsnummer och adress Göteborg, Sverige, ("Volvo") om användning av de tjänster som för närvarande eller i framtiden tillhandahålls av Volvo ("Volvos tjänster") eller externa företag ("tredje parter" respektive "tredjepartstjänster"). Volvos tjänster och tredjepartstjänster benämns tillsammans "tjänster". Du får endast använda tjänsterna om du är ägare till den Volvobil som omfattas av tjänsterna, eller om du har ägarens tydliga och obestridliga samtycke. Volvo kan kräva att du visar att du är ägare eller har ägarens samtycke i samband med användning av tjänsterna. För att få lov att använda tjänsterna måste du också vara myndig och ha rättskapacitet att ingå dessa tjänstevillkor, och du bekräftar för Volvo att så är fallet. 2. ALLMÄNT Tjänsterna kan variera beroende på din Volvobils modell och årsmodell, vilket land du bor i, var din Volvobil är registrerad och var den såldes. Volvo tillhandahåller endast tjänsterna för Volvobilar som är utrustade med de nödvändiga tekniska funktionerna för korrekt användning av tjänsterna. Om din Volvobil inte är utrustad med de tekniska funktioner som krävs eller om du inte uppfyller kraven i dessa tjänstevillkor och de särskilda villkoren (som anges i avsnitt 3 nedan), är Volvo inte skyldigt att tillhandahålla dig tjänsterna. Användningen av tjänsterna kan kräva tillgång till internet och regelbundna uppdateringar. Dessa tjänstevillkor är inte tillämpliga på de telekommunikationstjänster som kan behövas för att du ska kunna använda tjänsterna och som i allmänhet omfattas av ett särskilt avtal med din telekommunikationsleverantör. Telekommunikationsleverantören kan ta ut avgifter för användningen av telekommunikationstjänster. Mer information om de specifika tjänster som tillhandahålls i din Volvobil finns i instruktionsboken, på support.volvocars.com. Du kan också fråga din lokala Volvohandlare ("dokumentation").

2 GLOBAL VERSION 7 November (7) 3. SÄRSKILDA VILLKOR FÖR VOLVOS TJÄNSTER OCH TREDJEPARTSTJÄNSTER För vissa tjänster behöver du registrera ett Volvo ID. Ett Volvo ID är ett unikt konto genom vilket Volvo tillhandahåller tjänster som är särskilt anpassade till din Volvobil. Registrera ditt Volvo ID via support.volvocars.com om du vill använda de tjänster som tillhandahålls genom Volvo ID. Det kostar inget att använda Volvo ID men användningen omfattas av de villkor för Volvo ID som finns på support.volvocars.com. Om du har ett Volvo ID, och villkoren för Volvo ID och dessa tjänstevillkor strider mot varandra har tjänstevillkoren företräde. Vissa tjänster kan omfattas av särskilda villkor och/eller särskilda tjänstebeskrivningar från Volvo eller från tredje parter ("särskilda villkor"). Du kanske också måste betala avgifter för att få tillgång till vissa tjänster. Detta beskrivs närmare i de särskilda villkoren för varje sådan tjänst. Om dessa tjänstevillkor och de särskilda villkoren skulle strida mot varandra har de särskilda villkoren företräde. Ingenting i dessa tjänstevillkor ska tolkas som att du beviljas rätt att använda en viss tjänst. Beträffande tredjepartstjänster är Volvos primära roll att göra dessa tjänster tillgängliga i eller för din Volvobil. Du är införstådd med att tredjepartstjänster kan omfattas av särskilda villkor som avtalas mellan dig och den tredje parten. För att få använda tredjepartstjänsten kan du vara skyldig att betala avgifter och/eller godkänna den tredje partens särskilda villkor. Volvo ansvarar inte för tillgänglighet eller funktion hos sådana tredjepartstjänster. 4. ÄNDRINGAR I TJÄNSTEVILLKOREN, SÄRSKILDA VILLKOR ELLER TJÄNSTER Volvo kan när som helst ändra dessa tjänstevillkor eller Volvos särskilda villkor. Ändringarna meddelas via e-post eller nästa gång du loggar in till en av Volvos tjänster och/eller offentliggörs på support.volvocars.com. Användning av tjänsterna efter det att ändrade tjänstevillkor och ändrade särskilda villkor har gjorts tillgängliga innebär ett godkännande av de ändrade tjänstevillkoren eller ändrade särskilda villkoren. Volvo har som mål att ständigt erbjuda dig användbara och aktuella tjänster och kan komma att lägga till eller ändra funktioner eller egenskaper med tiden. Du samtycker till att Volvo när som helst, helt eller delvis, kan såväl upphöra med vissa tjänster som ändra tjänsterna eller åtkomsten till dem i allmänhet. Du har alltid rätt att sluta att använda tjänsterna och säga upp dessa tjänstevillkor och särskilda villkor enligt avsnitt 12 nedan, t.ex. om du inte samtycker till ändringar av tjänstevillkoren, de särskilda villkoren och/eller tjänsterna som sådana. 5. BYTE AV ÄGARE TILL EN VOLVOBIL Om en Volvobil byter ägare måste den överlåtande ägaren omedelbart inaktivera alla tjänster enligt beskrivningen i dokumentationen, t.ex. genom att återställa fabriksinställningarna ("reset to factory settings") och om möjligt avlägsna alla appar som är relaterade till tjänsterna. Läs i dokumentationen eller fråga din lokala Volvohandlare om du vill veta mer om hur man inaktiverar tjänster vid ägarbyte. Vid byte av ägare till en Volvobil som är kopplad till ett Volvo ID, se villkoren för Volvo ID, som är tillämpliga även för dessa tjänstevillkor.

3 GLOBAL VERSION 7 November (7) 6. ANVÄNDNINGSBEGRÄNSNINGAR Du får inte använda tjänsterna i strid med föreskrifterna i dessa tjänstevillkor, de särskilda villkoren och/eller dokumentationen. Du får inte heller använda tjänsterna på ett sätt som strider mot tillämpliga lagar och författningar, exempelvis immaterialrätt eller regler avseende tullar/import. Användning som hotar säkerheten för någon tjänst är också förbjuden. Om du låter andra personer använda tjänsterna bekräftar och samtycker du till att denna användning sker helt på ditt ansvar. Om en sådan användare bryter mot föreskrifterna i dessa tjänstevillkor, de särskilda villkoren och/eller dokumentationen betraktas det alltså som en överträdelse som begåtts av dig. Det är förbjudet och kan även vara straffbart att använda och/eller skapa ett konto som krävs för tjänsterna med falsk identitet eller med felaktiga uppgifter. Vissa tredjepartstjänster kan också i likhet med Volvo ID kräva ett lösenord, och du ansvarar för att hålla lösenordet hemligt. Volvo är inte ansvarigt för sådana skador som kan uppstå till följd av att du inte följt de bestämmelser som anges ovan i detta avsnitt VOLVOS RÄTT ATT SPÄRRA TJÄNSTERNA Volvo får när som helst och utan att meddela dig spärra tjänsterna om i) Volvo har skäl att anse att du har använt tjänsterna på ett olämpligt sätt, inbegripet men inte begränsat till användning som strider mot dessa tjänstevillkor eller tillämpliga särskilda villkor, ii) Volvo har skäl att anse att tjänsterna används på ett sätt som skadar Volvo eller hotar säkerheten för någon tjänst, iii) Volvo får vetskap om att du inte längre är ägare till den Volvobil som tjänsterna avser eller inte längre har ägarens tydliga och obestridliga medgivande till att använda tjänsterna, vi) det krävs enligt lag eller domstolsbeslut, v) det anses nödvändigt för att underlätta underhåll, felsökning, uppdatering och/eller säkerhetsrelaterat arbete, samt liknande åtgärder eller arrangemang som är nödvändiga för att förbättra eller upprätthålla kvaliteten på tjänsterna eller vi) Volvo har rätt att upphäva tjänstevillkoren i enlighet med avsnitt 12 nedan. Spärrning innebär i detta sammanhang att Volvo vidtar åtgärder så att tjänsterna inte kan användas, antingen i sin helhet eller för vissa tjänster eller delar av dem. Spärrning innebär emellertid inte att tillhandahållandet av tjänsterna avbryts permanent eller att dessa tjänstevillkor och/eller särskilda villkor upphör att gälla. Om Volvo spärrar tjänsterna får du ett meddelande via e-post eller nästa gång du loggar in till en Volvotjänst och/eller genom ett allmänt meddelande på support.volvocars.com. Volvo får efter eget gottfinnande välja om, och i så fall när, man ska göra spärrade tjänster tillgängliga igen. 8. ANVÄNDARLICENS OCH IMMATERIELLA RÄTTIGHETER Alla immateriella rättigheter i och till innehållet i Volvos tjänster är Volvos, dess dotterbolags (enligt definitionen i avsnitt 13 nedan) och/eller licensgivares egendom. Om inget annat föreskrivs i dessa tjänstevillkor och/eller särskilda villkor har du inga rättigheter i eller till sådana immateriella rättigheter.

4 GLOBAL VERSION 7 November (7) Volvo beviljar dig en icke-exklusiv, ej överlåtbar och icke överförbar licens att för personligt bruk använda det innehåll och den programvara som är knutna till Volvos tjänster, inbegripet eventuella immateriella rättigheter, endast för de syften och endast enligt de användningsbegränsningar som anges häri eller i de särskilda villkoren. Såvida det inte är tillåtet enligt lag får du inte dekompilera, rekonstruera eller försöka härleda källkoden till, ändra eller skapa bearbetningar av den programvara som är knuten till tjänsterna. Överträdelse av denna begränsning eller underlåtenhet att uppfylla villkor(en) för denna licens kan leda till att dessa tjänstevillkor upphör att gälla enligt avsnitt 12 nedan. Om inget annat anges har Volvo eller Volvos licensgivare och i förekommande fall tredje parter de immateriella rättigheterna till märken, företagslogotyper, domännamn och symboler. Denna licens upphör att gälla när dessa tjänstevillkor hävs av dig eller Volvo enligt avsnitt 12 nedan. 9. GARANTIFRISKRIVNING Observera att tjänsterna tillhandahålls "i befintligt skick" och "i mån av tillgång". I den mån det är förenligt med gällande lagstiftning friskriver sig Volvo därför från alla uttryckliga, underförstådda eller lagstadgade garantier med avseende på tjänsterna. Detta innebär att du inte har någon garanti för att tjänsterna är fria från fel, av tillfredsställande kvalitet, tillgängliga, åtkomliga, lämpliga för ett visst ändamål eller korrekta eller tillhandahålls i rätt tid och/eller utan avbrott eller håller en viss prestandanivå. Med hänsyn till ovanstående samtycker du härmed också till att fel i tjänsterna kanske inte rättas till. Volvo lämnar inga garantier mot störningar eller avbrott vid användningen av tjänsterna och garanterar inte att tjänsterna är kompatibla med programvara eller tjänster från tredje part. Du är införstådd med att internetbaserade tjänster kan innebära att data försvinner, försenas, ändras, manipuleras och feladresseras (t.ex. på grund av förlorad täckning eller tekniska fel i maskinvara eller telekommunikationsnät) och att Volvo inte har något ansvar för sådana händelser. Volvo ska tillhandahålla tjänsterna på ett fackmannamässigt sätt och med skälig omsorg, men Volvo garanterar eller försäkrar inte i) att innehåll som du lagrar eller har åtkomst till via tjänsterna inte kommer att utsättas för oavsiktliga skada, förvanskning eller förlust eller ii) att positioneringsuppgifter eller andra data som visas av tjänsterna är tillgängliga, riktiga, fullständiga, tillförlitliga eller lägliga. Du är vidare införstådd med att inte alla tjänster är avsedda eller lämpade för användning i situationer eller miljöer där sådan användning kan leda till dödsfall, skada eller personskada (exempelvis av föraren under körning). Ingen skriftlig eller muntlig information som lämnas av Volvo, dess leverantörer, handlare eller dotterbolag (enligt definitionen i avsnitt 13 nedan) eller någon av dess anställda, ombud och representanter får utgöra en garanti eller på något annat sätt ändra Volvos åtaganden med avseende på tjänsterna.

5 GLOBAL VERSION 7 November (7) 10. ANSVARSBEGRÄNSNING Volvo ansvarar inte för någon förlust eller skada av något slag, inbegripet men inte begränsat till personskada, dödsfall eller någon oförutsedd, speciell, följdmässig eller indirekt skada eller förlust av vinst eller data eller liknande, som orsakas av eller uppstår i samband med att du använder eller inte kan använda tjänsterna i enlighet med dessa tjänstevillkor och/eller särskilda villkor. Detsamma gäller alla dotterbolag (anges i avsnitt 13 nedan), handlare och leverantörer samt med avseende på eventuellt personligt ansvar för deras och Volvos anställda, ombud och representanter. Volvo ansvarar under inga omständigheter för förlust som överskrider det belopp som du betalat till Volvo för användningen av tjänsterna under tolv månader närmast före den händelse som ett anspråk grundas på. Ovanstående gäller också för eventuella beslut som fattas eller åtgärder som vidtas av dig i förlitan på tjänsterna. Volvo friskskriver sig vidare från allt ansvar för att skydda dina apparater och system från virus, "maskar", sabotageprogram, spionprogram, "trojaner" eller annan skadlig kod eller programvara. 11. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER Din och alla andra kunders integritet är ytterst viktig för Volvo. Beroende på vilka tjänster du använder betraktas Volvo i vissa fall som databehandlare och i andra fall som registeransvarig. All behandling av personuppgifter sker enligt tillämplig lag om behandling av personuppgifter samt Volvos sekretesspolicy, som finns på support.volvocars.com. Du är införstådd med att Volvo kan behöva överföra uppgifter om dig eller uppgifter som du lämnat, exempelvis positioneringsuppgifter eller dina kontaktuppgifter, till en tredje part. Volvo kommer emellertid endast att överföra sådana uppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att du ska kunna använda den berörda tredjepartstjänsten. Behandlade personuppgifter Vilka personuppgifter som behandlas i samband med tjänsterna beror på vilka tjänster du använder. Det brukar i första hand röra sig om ditt namn, dina kontaktuppgifter, positionsbaserade uppgifter, bilinformation samt apparat- och inloggningsinformation samt andra uppgifter som du har valt att lämna till Volvo. Volvo kan dessutom i samband med dina tjänster behandla uppgifter som du tidigare lämnat vid kontakt med Volvo (t.ex. när du beställt en Volvobil). Observera också att det, beroende på vilka av Volvos tjänster och tredjepartstjänster du använder, kan krävas att Volvo och/eller tredje parter behandlar andra personuppgifter än dem som anges ovan och/eller för andra ändamål än vad som anges nedan, i enlighet med respektive särskilda villkor. Syfte med behandlingen Volvo kommer att behandla dina personuppgifter för att i) administrera och tillhandahålla tjänsterna till dig, ii) genomföra undersöknings- och utvecklingsarbete för att förbättra Volvos tjänster eller produkter, iii) ge dig information om användningen av Volvos tjänster eller produkter och/eller iv) skapa en kundprofil för dig eller uppdatera din befintliga kundprofil (i förekommande fall), i syfte att förbättra och underlätta Volvos möjligheter att tillgodose dina servicebehov i förhållande till Volvos produkter och tjänster. Volvos

6 GLOBAL VERSION 7 November (7) behandling av personuppgifter för att leverera tjänsterna till dig beskrivs eventuellt närmare i respektive särskilda villkor. Användning av positionsbaserade tjänster Volvo och tredje parter kan tillhandahålla tjänster som är beroende av apparatbaserade positioneringsuppgifter, som använder GPS, Wi-Fi-anslutningar, mobilmaster m.m. För att tillhandahålla sådana tjänster, i den mån de är tillgängliga, måste Volvo och tredje parter behandla dina positioneringsuppgifter, t.ex. om var din Volvobils befinner sig för tillfället. Du samtycker härmed till att Volvo och tredje parter behandlar sådana uppgifter för att tillhandahålla och förbättra dessa tjänster. När du använder tredjepartstjänster som använder eller tillhandahåller positioneringsuppgifter som en del av tjänsten omfattas du av och bör läsa de särskilda villkoren för tjänsterna samt tredje parters eventuella tillämpliga sekretesspolicy. Samtycke till behandling av dotterbolag, handlare och leverantörer samt gränsöverskridande behandling Du bekräftar och samtycker härmed till att vissa av Volvos dotterbolag (enligt definitionen i avsnitt 13 nedan), handlare samt leverantörer till både Volvo och sådana dotterbolag får behandla dina personuppgifter på Volvos vägnar för de ändamål som anges ovan. Dessutom bekräftar och samtycker du härmed till att Volvo och sådana dotterbolag, handlare och leverantörer för de ändamål som beskrivs här får behandla dina personuppgifter i andra länder än i ditt land, och av sådana skäl överföra dina personuppgifter till sådana andra länder, inbegripet men inte begränsat till överföring av dina personuppgifter till och från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) samt behandling av personuppgifter såväl inom som utanför EES. Volvo tar hela ansvaret för att säkerställa att all behandling och överföring av personuppgifter sker i enlighet med dessa tjänstevillkor samt tillämpliga lagar och författningar om integritetsskydd och skydd av personuppgifter. Förutom i de fall som anges här kommer Volvo inte att lämna ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt samtycke. Du är dock införstådd med och samtycker till att Volvo i enlighet med nationella lagar och förordningar kan ha skyldighet att lämna ut sådan information till myndigheter, t.ex. rättsliga eller polisiära myndigheter, eller andra myndigheter som kan ha laglig rätt att få tillgång till uppgifterna. Lagring och information till dig För frågor om Volvos lagring av personuppgifter och närmare information om Volvos behandling av dina personuppgifter (inklusive rättning av felaktiga uppgifter), se Volvos sekretesspolicy, som är finns på support.volvocars.com. Volvo tar inte ut någon avgift för berättigad begäran om upplysningar. 12. AVTALETS LÖPTID OCH UPPHÖRANDE Dessa tjänstevillkor gäller till dess att de sägs upp av antingen dig eller Volvo i enlighet med följande: Du får när som helst upphöra med att använda tjänsterna, och dessa tjänstevillkor upphör i så fall att gälla när du inte längre har några skyldigheter enligt dem eller de berörda särskilda villkoren.

7 GLOBAL VERSION 7 November (7) Om du upphör med att använda en viss tjänst, fortsätter dessa tjänstevillkor och de särskilda villkoren för sådana tjänster som du fortfarande använder att gälla. Om du säger upp villkoren för Volvo ID fortsätter dessa tjänstevillkor att gälla för de övriga tjänster som du använder som inte kräver ett Volvo ID. Volvo förbehåller sig rätten att sluta att tillhandahålla tjänsterna och därigenom säga upp dessa tjänstevillkor i) om du har eller rimligen kan misstänkas ha överträtt dessa tjänstevillkor och/eller de särskilda villkoren, ii) om Volvo beslutar att upphöra med tjänsterna i den aktuella formen, i hela världen eller inom ett visst geografiskt område eller iii) av liknande affärsmässiga skäl som Volvo efter eget gottfinnande anser vara en rimlig orsak till att sluta att tillhandahålla tjänsterna. När dessa tjänstevillkor upphör att gälla, upphör samtidigt de särskilda villkoren och du får inte längre använda tjänsterna. Om dessa tjänstevillkor upphör att gälla påverkar detta inte bestämmelser häri, eller i de särskilda villkoren, som till sin natur sträcker sig bortom villkorens upphörande. 13. ÖVERLÅTELSE Ingen part får överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa tjänstevillkor eller de särskilda villkoren till en tredje part utan den andra partens samtycke. Volvo får emellertid överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa tjänstevillkor och/eller särskilda villkor till något av sina dotterbolag. Ordet "dotterbolag" ska vid tillämpningen av dessa tjänstevillkor och/eller särskilda villkor avse ett sådant dotterbolag, i vilket Volvo direkt eller indirekt äger och kontrollerar hundra procent (100 %) av de röstberättigande aktierna, partnerskapsintresset eller andra ägarintressen. 14. TILLÄMPLIG LAG OCH FORUM Om inte annat följer av tvingande lag ska dessa tjänstevillkor, de särskilda villkoren samt all användning av tjänsterna tolkas i enlighet med och regleras av den materiella rätten i Sverige, utan hänsyn till dess lagvalsprinciper. Det exklusiva forumet för alla krav som uppkommer i samband med dessa tjänstevillkor och/eller särskilda villkor ska vara Göteborgs tingsrätt i Sverige som första instans, om inte annat krävs enligt tvingande lag.

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN Välkommen till Illusionen! Tack för att du använder Illusionen som tillhandahålls av Fotboll 2000. Detta är villkoren för användning av denna webbplats och programvara, bilder,

Läs mer

Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb

Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb Sida: 0 av 5 Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb Version 1.0 Sida: 1 av 5 Innehållsförteckning Bakgrund... 2 1. Licens... 2 2. Immateriella rättigheter... 2 3. Personuppgiftsbehandling...

Läs mer

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE Läs noga igenom alla villkor i detta licensavtal (nedan kallat avtalet ) mellan TOTAL IMMERSION och dig själv (nedan kallad du eller LICENSTAGARE

Läs mer

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL Dessa tilläggsvillkor ska läsas tillsammans med ActivTrades Kundavtal.

Läs mer

2.3 För att ditt medlemskap skall beviljas måste du vara över 18 år och vara registrerad kund på Webbplatsen

2.3 För att ditt medlemskap skall beviljas måste du vara över 18 år och vara registrerad kund på Webbplatsen ALLMÄNNA VILLKOR FÖR SVENSKA SPELS MEDLEMSTJÄNSTER 1. ALLMÄNT 1.1 Detta avtal fastställer villkoren ( Allmänna Villkor ) för AB Svenska Spels ( Svenska Spel ) tillhandahållande av interaktiva tjänster

Läs mer

Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket

Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket 1 Allmänt 1.1 Posten AB (publ), nedan kallat Posten, erbjuder företag och privatpersoner att ladda ner och använda Postens datorprogram med

Läs mer

HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP

HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP Vi ber er läsa igenom dessa allmänna villkor noggrant innan ni använder denna webbplats. Om ni inte godkänner dessa allmänna

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

Användningsvillkor. Begränsad licens. Upphovsrätt/varumärken. Läs våra användningsvillkor innan du använder webbplatsen

Användningsvillkor. Begränsad licens. Upphovsrätt/varumärken. Läs våra användningsvillkor innan du använder webbplatsen Användningsvillkor Läs våra användningsvillkor innan du använder webbplatsen När det gäller den här webbplatsen [clp.partners.axa/se] ( webbplatsen ) avser AXA Financial Insurance Company Limited, Financial

Läs mer

PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER

PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER 1. ALLMÄNT PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER Dessa villkor (nedan dessa villkor eller villkoren ) gäller när Palaver Place AB, org.nr 559062-9902, Aroseniusvägen 26, 168 50 Bromma (nedan Palaver Place, vi, oss

Läs mer

WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET

WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET Friskrivningsklausul: WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET Under tiden som webbplatsen förbereds kan vissa tekniska problem uppstå som ligger utanför vår kontroll och vi kan därför inte garantera att du vid alla

Läs mer

ANVÄNDNINGSVILLKOR. Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats.

ANVÄNDNINGSVILLKOR. Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats. ANVÄNDNINGSVILLKOR Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats. Genworth Financial-gruppen av företag som erbjuder försäkrings- och finanstjänster ("Genworth Financial") tillhandahåller

Läs mer

Avtal MELLAN PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH PERSONUPPGIFTSBITRÄDE

Avtal MELLAN PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH PERSONUPPGIFTSBITRÄDE Avtal MELLAN PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH PERSONUPPGIFTSBITRÄDE 1. Personuppgiftsbiträdesavtalets syfte Detta Personuppgiftsbiträdesavtal syftar till att uppfylla stadgandet i 30 personuppgiftslagen (PuL)

Läs mer

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON OBS! Den begränsade tillverkargarantin (nedan kallad garantin) gäller endast för äkta Nokia-produkter med Windows-telefoner som säljs via

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna ANVÄNDARVILLKOR 1. Allmänt 1.1 Dessa användarvillkor ( Användarvillkoren ) gäller när du som användare ( Användare ) ingår avtal ( Avtalet ) med M.C. WITTE of Sweden AB, org. nr 556871-4298, med adress

Läs mer

GOOGLE FÖRETAGSFOTON TJÄNSTEAVTAL FÖR FOTOGRAFER

GOOGLE FÖRETAGSFOTON TJÄNSTEAVTAL FÖR FOTOGRAFER GOOGLE FÖRETAGSFOTON TJÄNSTEAVTAL FÖR FOTOGRAFER FOTOGRAFERING TJÄNSTELEVERANTÖR: Adress: E-post: Telefon: FÖRETAGSNAMN: Företagets adress: E-post: Telefon: Bokat datum: Bokad tid: Tjänsteleverantören

Läs mer

(A) klicka på lämplig ikon för att acceptera Villkoren, när Precodia gör detta val tillgängligt i användargränssnittet; eller

(A) klicka på lämplig ikon för att acceptera Villkoren, när Precodia gör detta val tillgängligt i användargränssnittet; eller Användningsvillkor 1. Din relation med Precodia 1.1 Din användning av Precodia är föremål för ett juridiskt bindande avtal mellan Dig som har tecknat en 1-årig licens att använda läsverktyget Precodia

Läs mer

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB Allmänna villkor DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB 1. Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller för användning av DPOrganizer som är en programvara tillhandahållen av Beyano AB, org.

Läs mer

WHOIS policy för.eu-domännamn

WHOIS policy för.eu-domännamn WHOIS policy för.eu-domännamn 1/7 DEFINITIONER Termer som definieras i allmänna villkor och/eller i tvistlösningsreglerna för domänen.eu skrivs i kursiv stil i detta dokument. AVSNITT 1. INTEGRITETSPOLICY

Läs mer

Allmänna Villkor för Tjänsten

Allmänna Villkor för Tjänsten Allmänna Villkor för Tjänsten 2014-12-23 1. OMFATTNING OCH DEFINITIONER 1.1. Dessa Allmänna Villkor för Kund gäller när Joblife AB (nedan kallad Joblife ) ger privatpersoner ( Användare ) tillgång till

Läs mer

AMERICAN EXPRESS. Webbplats för affärspartners regler och villkor

AMERICAN EXPRESS. Webbplats för affärspartners regler och villkor AMERICAN EXPRESS Webbplats för affärspartners regler och villkor Webbplatsen för affärspartners tillhandahålls av American Express Payment Services Limited (här även kallat "American Express", "vår/t",

Läs mer

Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst

Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst PRI Pensionsgarantis kunder har möjlighet att utnyttja de webbtjänster som erbjuds på PRI Pensionsgarantis webbplats. För att kunna börja använda tjänsten

Läs mer

Kommunen och Personuppgiftsbiträdet benämns nedan var för sig Part eller gemensamt Parterna.

Kommunen och Personuppgiftsbiträdet benämns nedan var för sig Part eller gemensamt Parterna. DETTA PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL ( Personuppgiftsbiträdesavtalet ) är dag som nedan träffat mellan: (1) Lomma kommun, organisationsnummer 212000-1066 ( Kommunen ); och (2) [ ], organisationsnummer [ ]

Läs mer

Nikon beviljar dig härmed en icke-exklusiv, permanent (enligt villkoren i Avsnitt 1 och 3) licens (som inte får licensieras vidare) att:

Nikon beviljar dig härmed en icke-exklusiv, permanent (enligt villkoren i Avsnitt 1 och 3) licens (som inte får licensieras vidare) att: ViewNX 2 för alla länder Nikon Corporation Licensavtal Detta licensavtal från Nikon ("Avtalet") är ett juridiskt avtal mellan dig (fysisk eller juridisk person) och Nikon Corporation ("Nikon"). Avtalet

Läs mer

PALAVER INTEGRITETSPOLICY

PALAVER INTEGRITETSPOLICY PALAVER INTEGRITETSPOLICY 1. ALLMÄNT Denna integritetspolicy gäller när Palaver Place AB, org.nr 559062-9902, Aroseniusvägen 26, 168 50 Bromma (nedan Palaver Place, vi, oss eller vår ) tillhandahåller

Läs mer

Sekretesspolicy för marknadsföringsregister

Sekretesspolicy för marknadsföringsregister Sekretesspolicy för marknadsföringsregister 1. Personuppgiftsansvarig Tikkurila Sverige AB (häri kallat Tikkurila) Textilgatan 31 120 86 Stockholm Sverige Org.nr: 556001-8300 Tel: +46(0)8 775 6000 2. Kontaktuppgifter

Läs mer

Ändring av priset för Tjänsten meddelas Kunden till den e-mailadress Kunden anmält till Trust-IT.

Ändring av priset för Tjänsten meddelas Kunden till den e-mailadress Kunden anmält till Trust-IT. 1. Avtalet och parterna 1.1 Om Tjänsten, 556538-4699 (Trust-IT), tillhandahåller en webbaserad tjänst som heter TimeOrganizer (Tjänsten). Det är en tidsrapporteringstjänst med GPSpositionering för både

Läs mer

DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN

DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE FÖR SONY PROGRAMVARA DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN UTGÖR DIN ACCEPT TILL AVTALET. VIKTIGT LÄS NOGGRANT:

Läs mer

Bilaga Särskilda villkor för Privat molntjänst Programvaror & tjänster

Bilaga Särskilda villkor för Privat molntjänst Programvaror & tjänster Bilaga Särskilda villkor för Privat molntjänst Programvaror & tjänster 23.3-5559-17 Sid 2 (7) Innehåll 1 Tillämplighet...3 2 Särskilt om kontraktshandlingar...3 3 Leverans och särskilda åtaganden...4 4

Läs mer

Blogg.se användarvillkor

Blogg.se användarvillkor Blogg.se användarvillkor 1. Godkännande av Användarvillkoren 1. Företaget Blogg Esse AB (nedan "Blogg Esse") tillhandahåller tjänster avseende skapande och upprätthållande av s.k. bloggar (nedan "Blogg-tjänsterna").

Läs mer

Användaravtal för MyVeritas

Användaravtal för MyVeritas Användaravtal för MyVeritas LÄS IGENOM DET HÄR ANVÄNDARAVTALET ( AVTALET ) NOGGRANT INNAN DU REGISTRERAR DIG PÅ WEBBPLATSEN FÖR INTERNETBASERADE PROGRAM ( WEBBPLATSEN ). GENOM ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN (1)

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1.1 Allt innehåll i Tjänsten, såsom grafik, bilder, logotyper och mjukvara omfattas av Finditys eller tredje mans upphovsrätt

ANVÄNDARVILLKOR. 1.1 Allt innehåll i Tjänsten, såsom grafik, bilder, logotyper och mjukvara omfattas av Finditys eller tredje mans upphovsrätt ANVÄNDARVILLKOR Dessa användarvillkor tillämpas vid användning av Findity AB:s, org. nr. 556838-8200, ( Findity ) tjänst sparakvittot.se ( Tjänsten ). Genom att använda tjänsten godkänner användaren (

Läs mer

PALAVER VILLKOR FÖR VÄRDAR

PALAVER VILLKOR FÖR VÄRDAR 1. ALLMÄNT PALAVER VILLKOR FÖR VÄRDAR Dessa villkor (nedan dessa villkor eller villkoren ) gäller när Palaver Place AB, org.nr 559062-9902, Aroseniusvägen 26, 168 50 Bromma (nedan Palaver Place, vi, oss

Läs mer

2.1 Reflectus AB, org nr , nedan kallad Reflectus eller Leverantören.

2.1 Reflectus AB, org nr , nedan kallad Reflectus eller Leverantören. 1(5) Allmänna villkor Anido provkonto 1 Inledning 1.1 Dessa Allmänna villkor beskriver rättigheter och skyldigheter avseende nyttjande av Anido projektstyrning efter registrering av provkonto på https://system.anido.se/signup.

Läs mer

För mer information eller svar på frågor kring tävlingen, skicka e-post till nordic@chiquita.com

För mer information eller svar på frågor kring tävlingen, skicka e-post till nordic@chiquita.com Regler och villkor Vinn en bananbåt från Chiquita (Sverige) ARTIKEL 1: Kampanjregler I dessa regler och villkor (härefter Regler och Villkor ) beskrivs de officiella reglerna för tävlingen Vinn en bananbåt

Läs mer

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare.

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare. Telias villkor för marknadsplatsen för molntjänster 2014-10-03 Dessa villkor ( Användarvillkoren ) gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller molnbaserade program ( Program ) till företag

Läs mer

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE 1. Allmän information 1.1 Dessa Försäljningsvillkor gäller för varje Voucher ni köper från Groupon. 1.2 Groupon avser Groupon AB, ett företag registrerat

Läs mer

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben!

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! Användarvillkor 1. GODKÄNNANDE AV VILLKOR Välkommen! TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! TaxiPro24.se erbjuder dig som åkare en

Läs mer

Bilaga. Särskilda villkor för Molntjänst. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling

Bilaga. Särskilda villkor för Molntjänst. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling Sid 1 (7) 2014-11-07 Dnr 96-36-2014 Bilaga Särskilda villkor för Molntjänst Programvaror och tjänster 2014 Systemutveckling Sid 2 (7) Innehållsförteckning 1 Tillämplighet 2 2 Särskilt om kontraktshandlingar

Läs mer

Tjänstevillkor. Doc: 890-01002, R1.0 1 www.yanzi.se

Tjänstevillkor. Doc: 890-01002, R1.0 1 www.yanzi.se Tjänstevillkoren beskriver Yanzi s tjänster, integritetspolicy, begränsning av ansvar, förpliktelser, osv. Tjänstevillkoren är skrivna på svenska och gäller den Svenska marknaden. Doc: 890-01002, R1.0

Läs mer

Anslutningsavtal. inom Identitetsfederationen för offentlig sektor. för Leverantör av eid-tjänst

Anslutningsavtal. inom Identitetsfederationen för offentlig sektor. för Leverantör av eid-tjänst 1 (7) Anslutningsavtal för Leverantör av eid-tjänst inom Identitetsfederationen för offentlig sektor 2 (7) 1. Avtalsparter Detta anslutningsavtal ( Avtalet ) har träffats mellan 1. E-legitimationsnämnden,

Läs mer

Nokia Converter (CA-55) Installationshandbok. 9238687 Utgåva 1

Nokia Converter (CA-55) Installationshandbok. 9238687 Utgåva 1 Nokia Converter (CA-55) Installationshandbok 9238687 Utgåva 1 Copyright 2005 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet

Läs mer

VALIDOO ITEM; VILLKOR FÖR VARULEVERANTÖRERNAS ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN FÖR VALIDERING AV ARTIKELINFORMATION

VALIDOO ITEM; VILLKOR FÖR VARULEVERANTÖRERNAS ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN FÖR VALIDERING AV ARTIKELINFORMATION VALIDOO ITEM; VILLKOR FÖR VARULEVERANTÖRERNAS ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN FÖR VALIDERING AV ARTIKELINFORMATION 1. Inledning Detta dokument innehåller villkoren för Validoo AB:s ( VALIDOO ) tillhandahållande

Läs mer

Integritetspolicy - SoftOne

Integritetspolicy - SoftOne Integritetspolicy - SoftOne Omfattning och syfte Denna policy gäller för SoftOne-koncernens (kallad SoftOne eller Vi vid behandling av kunders personuppgifter. Syftet med denna policy är att ge våra nuvarande,

Läs mer

TILLÄGGSVILLKOR FÖR BBM CHANNELS

TILLÄGGSVILLKOR FÖR BBM CHANNELS TILLÄGGSVILLKOR FÖR BBM CHANNELS Välkommen till BBM Channels. Detta är en social nätverksfunktion inom BBM som utökar ditt nätverk utanför din släkt och bekantskapskrets och ger dig möjlighet att hålla

Läs mer

PERSONUPPGIFTSLAGEN (PUL)

PERSONUPPGIFTSLAGEN (PUL) 1 (6) PERSONUPPGIFTSLAGEN (PUL) Lagens ikraftträdande PUL trädde ikraft den 24 oktober 1998 och genom PUL:s införande upphävdes 1973-års datalag. För behandling av personuppgifter, som påbörjats före den

Läs mer

Licensavtal. Villkor för användning: (lokal användning)

Licensavtal. Villkor för användning: (lokal användning) Licensavtal Villkor för användning: (lokal användning) Läs igenom följande villkor för användning noga. Dessa bestämmelser och villkor ('Villkor för användning') är ett juridiskt bindande avtal mellan

Läs mer

Sekretesspolicy Salestack

Sekretesspolicy Salestack Sekretesspolicy Salestack Denna sekretesspolicy (Sekretesspolicy) anger hur vi, Wisefully AB, behandlar personuppgifter lämnade till och insamlade av oss genom registrering av konto (Konto) på salestack.se

Läs mer

Detta personuppgiftsbiträdesbiträdesavtal Biträdesavtal [ååmmdd] mellan: [**.], reg. no. [**], med addressen [**] (i det följande

Detta personuppgiftsbiträdesbiträdesavtal Biträdesavtal [ååmmdd] mellan: [**.], reg. no. [**], med addressen [**] (i det följande Detta personuppgiftsbiträdesbiträdesavtal Biträdesavtal[ååmmdd] mellan: [**.], reg. no. [**], med addressen [**] (i det följande [**], reg. no. [**],med addressen [**] (i det följande Leverantören samt

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

Allmänna villkor för Alectas internetkontor för företag

Allmänna villkor för Alectas internetkontor för företag Allmänna villkor för Alectas internetkontor för företag 1. Allmänt 1.1. Alectas internetkontor för företag ger företag som är kunder hos Alecta ( Företag ) en överblick över de anställdas försäkringsuppgifter

Läs mer

ANVÄNDARAVTAL PARTER AVTALSTID ANVÄNDARENS ÅTAGANDEN

ANVÄNDARAVTAL PARTER AVTALSTID ANVÄNDARENS ÅTAGANDEN ANVÄNDARAVTAL PARTER I avtalstexten nedan kallas Du/Ditt företag för Användaren och Apptech 24 AB, 556870-0230, Sjötullsgatan 16, 82450 Hudiksvall, för Apptech. De tjänster som Du faktureras för kallas

Läs mer

VIKTIGT MEDDELANDE: VAR GOD LÄS DETTA NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN:

VIKTIGT MEDDELANDE: VAR GOD LÄS DETTA NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN: VIKTIGT MEDDELANDE: VAR GOD LÄS DETTA NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN: Detta licensavtal (licensen) är ett juridiskt avtal mellan dig (licenstagaren eller du) och Stoneridge Electronics Limited

Läs mer

Användningsvillkor Spelo.se

Användningsvillkor Spelo.se Användningsvillkor Spelo.se Inledning På webbplatsen www.spelo.se (nedan kallad Webbplatsen) kan du spela spel, registrera dig för nyhetsbrevet, skapa en egen profil där du kan samla dina favoritspel och

Läs mer

VERSION FÖR EMEA Tjänstbeskrivning: Dell Backup and Recovery Cloud Storage

VERSION FÖR EMEA Tjänstbeskrivning: Dell Backup and Recovery Cloud Storage VERSION FÖR EMEA Tjänstbeskrivning: Dell Backup and Recovery Cloud Storage Villkor. Dell har glädjen att kunna leverera Dell Backup and Recovery Cloud Storage ( Tjänsten eller Tjänsterna ) i enlighet med

Läs mer

Mall för licensavtal (SGU:s exempel)

Mall för licensavtal (SGU:s exempel) 1 Mall för licensavtal (SGU:s exempel) 1. Parter Licenstagare* Kommun A Att. Namn: Licensgivare* Sveriges geologiska undersökning (SGU) Kundtjänst (direktnummer) Kalle Karlsson Fakt. Adress: Box 99, 12390

Läs mer

2.1 För att använda Tjänsterna som lärare måste ett användarkonto skapas och inloggning göras på

2.1 För att använda Tjänsterna som lärare måste ett användarkonto skapas och inloggning göras på ANVÄNDARVILLKOR 1. ALLMÄNT 1.1 Välkommen till Exam.net ( Tjänsten, Tjänsterna ) som tillhandahålls till dig ( Användaren, du eller dig ) av Teachiq AB med organisationsnummer 556538-9409 och adress Granparksstigen

Läs mer

V I L L KOR. Sida 1 av 5

V I L L KOR. Sida 1 av 5 V I L L KOR S E P A C O R E D I R E C T D E B E T, f ö r B e t a l a r e ( n e d a n k a l l a t S D D C o r e ) f ö r K o n s u m e n t / I c k e - k o n s u m e n t Sida 1 av 5 Villkor för SDD Core utgörs

Läs mer

LICENSAVTAL FÖR STONERIDGE ELECTRONICS LTD PROGRAMPRODUKTER

LICENSAVTAL FÖR STONERIDGE ELECTRONICS LTD PROGRAMPRODUKTER LICENSAVTAL FÖR STONERIDGE ELECTRONICS LTD PROGRAMPRODUKTER I OCH MED ATT DU ERHÅLLER EN AKTIVERINGSKOD OCH ANGER DEN FÖR ATT AKTIVERA PROGRAMLICENSEN OCH ANSLUTER EN MASKINVARUNYCKEL ( DONGLE ) BEKRÄFTAR

Läs mer

1/7. Mitt resekort. Användarvillkor för tjänsten

1/7. Mitt resekort. Användarvillkor för tjänsten 1/7 Mitt resekort Användarvillkor för tjänsten 2/7 Innehåll 1 Allmänt... 3 2 Beskrivning av tjänsten... 3 3 Användning av tjänsten och registrering i tjänsten... 3 4 Registeruppgifter och ändamål av behandling...

Läs mer

AVTAL FÖR ADVITUMS DOKUMENTPORTAL

AVTAL FÖR ADVITUMS DOKUMENTPORTAL AVTAL FÖR ADVITUMS DOKUMENTPORTAL Inledning Detta avtal för Advitums dokumentportal, ( Avtalet ), har slutits mellan Advitum AB, 556671-9448, Kraftvägen 2, 382 36 Nybro, ( Advitum ), och organisationen

Läs mer

Avtal om PRI Pensionsgarantis webbtjänst

Avtal om PRI Pensionsgarantis webbtjänst 1 (2) Avtal om PRI Pensionsgarantis webbtjänst Avtal avser behörighetsansvarig för företaget eller företagsgruppen och måste undertecknas av behörig firmatecknare på respektive företag eller annan person

Läs mer

PromikBook bas (gratis) med bokföring, dokumenthantering, fakturering, kundreskontra och leverantörsreskontra.

PromikBook bas (gratis) med bokföring, dokumenthantering, fakturering, kundreskontra och leverantörsreskontra. Användarvillkor Parter med organisationsnummer 556217-5157, adress, hädanefter under benämning PromikBook och Du/ditt företag hädanefter under benämning Användare. Tjänster PromikBooks tjänster består

Läs mer

Utskrift online 4.0. Utgåva 1

Utskrift online 4.0. Utgåva 1 Utskrift online 4.0 Utgåva 1 2008 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People och Nseries är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Nokia tune är

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) VIKTIG INFORMATION Detta tillägg till Erbjudandehandlingen

Läs mer

Användning av denna webbplats regleras av dessa Allmänna villkor och vi uppmanar dig att läsa villkoren innan du använder webbplatsen.

Användning av denna webbplats regleras av dessa Allmänna villkor och vi uppmanar dig att läsa villkoren innan du använder webbplatsen. ALLMÄNNA VILLKOR Användning av denna webbplats regleras av dessa Allmänna villkor och vi uppmanar dig att läsa villkoren innan du använder webbplatsen. Webbplatsen Styrelseguiden.se tillhandahålls av Styrelseguiden

Läs mer

Svenska Spels policy för behandling av personuppgifter

Svenska Spels policy för behandling av personuppgifter Svenska Spels policy för behandling av personuppgifter 1. Allmänt om behandlingen AB Svenska Spel (Svenska Spel) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter inom ramen för Svenska

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR OCH SEKRETESSPOLICY för köpare och säljare

ANVÄNDARVILLKOR OCH SEKRETESSPOLICY för köpare och säljare ANVÄNDARVILLKOR OCH SEKRETESSPOLICY för köpare och säljare 1. Allmänna villkor 2. Medlemskap 3. Personuppgifter 4. Immateriella rättigheter 5. Ansvarsfrihet 6. Cookies 7. Budgivning och köp 8. Kostnader

Läs mer

Familjehemsbanken Uppdaterat 2014-01-07

Familjehemsbanken Uppdaterat 2014-01-07 Uppdaterat 2014-01-07 Allmänna villkor Familjehemsbanken är en mötesplats för privatpersoner som är eller vill bli familjehem, jourhem samt kontaktfamilj och personer som arbetar inom familjevården i kommun

Läs mer

Visma Utvecklarpaket för eget bruk

Visma Utvecklarpaket för eget bruk Visma Utvecklarpaket för eget bruk Tack för ditt intresse att köpa Visma Utvecklarpaket för eget bruk. Bifogat med detta e-brev finns vårt avtal med tillhörande bilagor. Visma Spcs är en av Sveriges största

Läs mer

Vänligen läs igenom denna integritetspolicy noggrant då den innehåller viktig information rörande dina legala rättigheter och skyldigheter.

Vänligen läs igenom denna integritetspolicy noggrant då den innehåller viktig information rörande dina legala rättigheter och skyldigheter. INTEGRITETSPOLICY Senast uppdaterad: 31 augusti 2014 Vänligen läs igenom denna integritetspolicy noggrant då den innehåller viktig information rörande dina legala rättigheter och skyldigheter. DENNA INTERNETSIDA

Läs mer

Användarvillkor för Folkets Väder

Användarvillkor för Folkets Väder Användarvillkor för Folkets Väder Avtalsparter m.m. 1. Dessa användarvillkor gäller mellan Folkets Väder AB, (nedan kallad FV ) och den person (nedan kallad Användaren ) som använder FV:s internetbaserade

Läs mer

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL 1 Microsoft AB ( Microsoft ), Box 27, 164 93 KISTA och ( Personuppgiftsbiträdet ) har denna dag träffat följande PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL Bakgrund Personuppgiftslagen ställer krav på skriftligt avtal

Läs mer

Användarvillkor. Stille AB Sundbybergsvägen 1A 171 73 Solna Tel +46 (0)8 588 580 00 Fax +46 (0)8 588 580 05 www.stille.se

Användarvillkor. Stille AB Sundbybergsvägen 1A 171 73 Solna Tel +46 (0)8 588 580 00 Fax +46 (0)8 588 580 05 www.stille.se Användarvillkor Godkännande Stille AB (nedan Stille ) äger och/eller kontrollerar allt innehåll på denna webbplats. Din åtkomst till och användning av denna webbplats omfattas av följande villkor och all

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst 1 Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avtalet:

Läs mer

Personuppgiftsbiträdesavtal

Personuppgiftsbiträdesavtal DNR 13-125/2325 SID 1 (9) Bilaga 9 Personuppgiftsbiträdesavtal Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt material inom Skolplattform Stockholm DNR 13-125/2325 SID 2 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR för TomToms Webbplatser

ANVÄNDARVILLKOR för TomToms Webbplatser ANVÄNDARVILLKOR för TomToms Webbplatser 1 Tillämpningsområde Dessa Användarvillkor gäller för användning av TomToms Webbplatser och innehåller dina rättigheter, skyldigheter och restriktioner vid användning

Läs mer

INNEHÅLL OCH IMMATERIELL EGENDOM

INNEHÅLL OCH IMMATERIELL EGENDOM T&C SWEDEN VILLKOR OCH REGLER FÖR APPEN Reebok är ett varumärke som tillhör adidas International Trading BV, vilket är den organisation som tillhandahåller Reebok FitnessTrainer-appen ( appen ). Här i

Läs mer

Lagra Geodataprodukterna (se dock punkt 4.2.5);

Lagra Geodataprodukterna (se dock punkt 4.2.5); Avtalsvillkor offentlig slutanvändning 1. Allmänt 1.1. Lantmäteriet tillhandahåller de licensierade geodataprodukterna Nedladdning uttag och Nedladdning - abonnemang genom Lantmäteriets Kundportal. I Kundportalen

Läs mer

(1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr , Box 5253, SE Göteborg ( Handelskammaren ) och

(1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr , Box 5253, SE Göteborg ( Handelskammaren ) och DEPOSITIONSAVTAL (1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr 556063-6796, Box 5253, SE-402 25 Göteborg ( Handelskammaren ) och (2) XXXXX, XXXX, org.nr 000000-000, ( Deponenten ) och (3) XXXXXX,

Läs mer

VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM

VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM 1 Avtalet och parterna 1.1 Tjänsten och villkoren 1.2 Avtalet Infocell AB ( Infocell ) tillhandahåller som onlinetjänst en möjlighet för användare (

Läs mer

Villkor för rapportering av derivattransaktioner

Villkor för rapportering av derivattransaktioner Villkor för rapportering av derivattransaktioner Gäller från november 2013 Dessa villkor ( Villkoren ) för rapportering av derivattransaktioner gäller mellan kunden ( Kunden ) och Danske Bank A/S ( Danske

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster; SFS 2002:562 Utkom från trycket den 14 juni 2002 utfärdad den 6 juni 2002. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

BILAGA 1 Användarvillkor för ledningsägare

BILAGA 1 Användarvillkor för ledningsägare Dokumenttyp Datum. Sida Vår referens D-nr: 07-6365 2015-04-14 1 (5) Version C BILAGA 1 Användarvillkor för ledningsägare Användarvillkor för Ledningskollen.se Ledningskollen.se är en webbtjänst som syftar

Läs mer

Sammanfattning av riktlinjer

Sammanfattning av riktlinjer Sammanfattning av riktlinjer INFORMATIONSSÄKERHET FÖR ANVÄNDARE inom Luleå kommunkoncern 2015-03-04 Informationssäkerhet för användare beskriver hur Luleå kommun hanterar den information som används i

Läs mer

Sekretesspolicy för privatkunder

Sekretesspolicy för privatkunder Sekretesspolicy för privatkunder 1. Personuppgiftsansvarig Tikkurila Sverige AB (häri kallat Tikkurila) Textilgatan 31 120 86 Stockholm Sverige Org.nr: 556001-8300 Tel: +46(0)8 775 6000 2. Kontaktuppgifter

Läs mer

Allmänna villkor för besök och användandet av Redeyes webbsidor.

Allmänna villkor för besök och användandet av Redeyes webbsidor. Allmänna villkor för besök och användandet av Redeyes webbsidor. Information om Redeye AB Redeye AB, org nr 556581-2954, är en specialiserad finansiell rådgivare inriktad mot små och medelstora tillväxtbolag

Läs mer

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK)

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) 1. Allmänt Dessa Allmänna villkor reglerar Socialnämndens anslutning till Sammansatt Bastjänst

Läs mer

Personer ej hemmahörande i USA (Non US Residents) Ansökan Företagskunder

Personer ej hemmahörande i USA (Non US Residents) Ansökan Företagskunder Personer ej hemmahörande i USA (Non US Residents) Ansökan Företagskunder VIKTIG INFORMATION Vänligen fyll i samtliga uppgifter i denna ansökan. CMC Markets UK Plc Filial Stockholm ( CmC markets ) måste

Läs mer

Officiella tävlingsregler Tävlingsperiod: 28 mars till 23 juni Inget köp krävs för att delta eller vinna.

Officiella tävlingsregler Tävlingsperiod: 28 mars till 23 juni Inget köp krävs för att delta eller vinna. Anmäl dig till konventet nu, vinn STORT Tävlingsperiod: 28 mars till 23 juni Fördelarna med att delta i vårt 20-åriga jubileumskonvent består inte bara av oöverträffad utbildning och oförglömliga upplevelser,

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL. mellan. SKL Företag AB. och. [KOMMUN] rörande INERA AB

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL. mellan. SKL Företag AB. och. [KOMMUN] rörande INERA AB Bilaga 1 AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL mellan SKL Företag AB och [KOMMUN] rörande INERA AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND... 1 2. ÖVERLÅTELSE OCH TILLTRÄDE... 1 3. KÖPESKILLING... 1 4. VILLKOR FÖR TILLTRÄDET

Läs mer

Kunden den person som genom undertecknande av fullmakt, skriftligt eller muntligt, har gett RefundFlight i uppdrag att utföra Tjänsten.

Kunden den person som genom undertecknande av fullmakt, skriftligt eller muntligt, har gett RefundFlight i uppdrag att utföra Tjänsten. Allmänna villkor Allmänt Dessa allmänna villkor, inklusive eventuella ändringar, utgör del av avtalet mellan Kunden och företaget RefundFlight Europe AB (RefundFlight). Eventuella tillägg eller ändringar

Läs mer

AFA Försäkrings kundwebb

AFA Försäkrings kundwebb v 1.02 augusti 2011 Allmänna villkor för Privatpersoner vid nyttjande av AFA Försäkrings kundwebb 1. Bakgrund 1.1 AFA Försäkring är samlingsnamnet för de tre bolagen AFA Sjukförsäkringsaktiebolag, AFA

Läs mer

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL Bilaga 8 Personuppgiftsbiträdesavtal Polismyndigheten Datum: 2016-12-22 Dnr: A293.290/2016 PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL 1 PARTER Personuppgiftsansvarig: Polismyndigheten, org. nr. 202100-0076, Box 12256,

Läs mer

Läs denna sekretesspolicy innan du använder AbbVies webbplatser, eller skickar personlig information till oss.

Läs denna sekretesspolicy innan du använder AbbVies webbplatser, eller skickar personlig information till oss. SEKRETESSPOLICY Ikraftträdandedag: 16.10.2014 Denna sekretesspolicy förklarar hur vi hanterar den personliga information du förser oss med på webbplatser som kontrolleras av AbbVie (inklusive dess dotterbolag

Läs mer

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Nyanmälan. Vi anmäler oss till internetkontoret för första gången. Byte av behörighetsansvarig. Avregistrera nuvarande behörighetsansvarig (i samband med byte

Läs mer

Integritetspolicy. Omfattning. Typer av uppgifter och insamlingsmetoder

Integritetspolicy. Omfattning. Typer av uppgifter och insamlingsmetoder Integritetspolicy I denna integritetspolicy ( policyn ) ger vi, Qualcomm Incorporated, och våra filialer (gemensamt benämnda vi, oss eller vår/vårt/våra ), information om hur vi samlar in, använder, behandlar

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för Fastighetsdatatjänsten

Allmänna avtalsvillkor för Fastighetsdatatjänsten Allmänna avtalsvillkor för Fastighetsdatatjänsten 1. Tjänsten som erbjuds Lantmäteriverket upprätthåller Fastighetsdatatjänsten (nedan tjänsten). En beskrivning av tjänsten och de material och produkter

Läs mer