TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL"

Transkript

1 ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL Dessa tilläggsvillkor ska läsas tillsammans med ActivTrades Kundavtal. I detta tilläggsavtal anges de villkor under vilka ActivTrades samtycker till att driva den Elektroniska Handelstjänsten. 1. ActivTrades Plc ( ActivTrades ) tillhandahåller en onlinemäklartjänst med direktåtkomst till de ledande finansmarknaderna med integrerade handelsplattformar och lösningar för privata och institutionella investerare. ActivTrades är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien. 2. Den Elektroniska Handelstjänsten är den kanal genom vilken ActivTrades tar emot Ordrar från Kunden för exekvering. 3. Det här Tilläggsavtalet träder i kraft samma dag som Kundavtalet och är giltigt tills det avslutas av någon av parterna vid vilken tidpunkt som helst, med eller utan orsak, efter skriftligt besked till den andra parten. Användning av den Elektroniska Handelstjänsten 4. ActivTrades tillhandahåller den Elektroniska Handelstjänsten för Kundens egen användning och endast för de syften och på de villkor som anges i detta Tilläggsavtal och Kundavtalet. Du får inte sälja, hyra ut eller tillhandahålla, direkt eller indirekt, den Elektroniska Handelstjänsten eller någon del av den till tredje part förutom vad som tillåts enligt detta Tilläggsavtal och i Kundavtalet. 5. Kunden samtycker till att handha den Elektroniska Handelstjänsten med de färdigheter, den omsorg och den noggrannhet som krävs. Kunden bekräftar att han eller hon har implementerat och alltid ska uppfylla alla kontrollåtgärderer som rör åtkomst till orderinmatning och säkerhet för den Elektroniska Handelstjänsten som ActivTrades kräver. 6. Kunden får åtkomst till den Elektroniska Handelstjänsten genom ett lösenord. Kunden godkänner att t han eller hon är ensamt ansvarig för att se till att lösenordet förvaras säkert och konfidentiellt. 7. Om ActivTrades misstänker, upptäcker eller har fått kännedom om att något lösenord har avslöjats för tredje part kommer ActivTrades att stänga kontot omedelbart. 8. Du bekräftar den inneboende risken att kommunikation via elektroniska kanaler: 8.1 kanske inte når avsedd destination eller kan nå den mycket senare än avsett av skäl som ligger utanför vår kontroll; och 8.2 kanske inte är säker och kan fångas upp av eller bli åtkomlig för obehörig eller oönskad part. Du samtycker till att vi inte tar något ansvar för kommunikation som sker över internet. 1

2 9. Kunden godkänner att om den Elektroniska Handelstjänsten inte är tillgänglig finns det alternativa arrangemang, enligt Kundavtalet, för överföring och exekvering av Ordrar, instruktioner och kommunikation. Kunden godkänner också att ActivTrades förbehåller sig rätten att ändra den Elektroniska Handelstjänsten på vilket sätt som helst och när som helst. Sådana ändringar sker enligt ActivTrades absoluta gottfinnande. Ordrar och transaktioner 10. Kunden godkänner att ActivTrades inte är skyldiga att godkänna, exekvera eller annullera hela Ordern eller någon del av en Order som Kunden vill exekvera eller annullera genom den Elektroniska Handelstjänsten. ActivTrades ansvarar inte för Ordrar som är felaktiga eller som ActivTrades inte har tagit emot och kan exekvera Ordrar enligt de villkor som ActivTrades faktiskt har tagit emot. 11. Kunden godkänner att om ActivTrades tar emot en Order från Kunden utanför öppettiderna för den relevanta börsen (eller får otillräckligt med tid att exekvera den innan den relevanta börsen stänger) ska ActivTrades behandla Ordern så fort det är praktiskt möjligt när relevant börs öppnar för handel. Av detta följer att det inte finns någon garanti för att Kunden får öppningskurs för relevant instrument. Kunden godkänner och accepterar att kursrörelser och spreaden mellan köp- och säljkurser kan vara större när relevant börs öppnar än på andra tider av dagen. 12. Kunden godkänner att ActivTrades delvis kan exekvera en Order om ActivTrades inte kan, oavsett skäl, exekvera Ordern fullständigt om inte Kunden informerar ActivTrades när Ordern placeras att han eller hon enbart accepterar fullständig exekvering. 13. I enlighet med Kundavtalet ger ActivTrades Kunden elektronisk bekräftelse på exekveringen av varje Order som exekverats genom den Elektroniska Handelstjänsten. 14. Kunden godkänner att när en Order har placerats genom en tredjepartsleverantör av tjänster, är en mottagningsbekräftelse av en sådan Order som tagits emot av Kunden från en sådan tredjepartsleverantör inte bindande för ActivTrades och ska inte indikera att en sådan Order har godkänts för exekvering av ActivTrades. ActivTrades ska inte hållas ansvarigt för några förluster, skador eller kostnader som kan uppstå till följd av fel som gjorts av en tredjepartsleverantör när Ordern levereras till ActivTrades. 15. Kunden samtycker till att i den händelse en Bekräftelse förväntas men inte mottas av Kunden rörande en Order ska Kunden ringa till ActivTrades och fråga om detta så snart det rimligen är praktiskt möjligt och senast inom 24 timmar efter att Ordern har placerats innan någon vidare åtgärd vidtas, inklusive men inte begränsat till att placera Ordern igen. Annullering 16. Kunden godkänner att han eller hon ska vara ansvarig för alla Ordrar som uppkommer under omständigheter då det inte är möjligt (oavsett skäl) att dra tillbaka eller annullera sagda Order. 17. När ActivTrades får en instruktion från Kunden om att annullera en Order ska ActivTrades lägga rimliga arbetsresurser på att annullera den (även om ActivTrades inte är ansvariga och som en följd av detta inte har något ansvar för att se till att Ordern annulleras) förutsatt att Ordern inte har exekverats helt eller delvis. 2

3 18. Kunden godkänner att han eller hon ansvarar för ordrar som uppkommer under förutsättningar då det inte är möjligt (oavsett skäl) att dra tillbaka eller annullera Ordern i fråga. Utan förfång för allmängiltigheten i det föregående ska Kunden, i händelse av att Kunden instruerar ActivTrades att annullera en Order som ActivTrades delvis har exekverat när instruktionen om att annullera Ordern mottas, vara bunden till den delvis exekverade Ordern. Immateriell egendom 19. Kunden godkänner att all upphovsrätt i samband med den Elektroniska Handelstjänsten ägs av ActivTrades eller av tillämpliga tredjepartsleverantörer som utses av ActivTrades och som tillhandahåller ActivTrades alla eller delar av de Elektroniska Handelstjänsterna eller tillhandahåller Kunden åtkomst till de Elektroniska Handelstjänsterna eller av deras respektive licensgivare, och skyddas av upphovsrätts- patent- och varumärkeslagar samt andra lagar inom immaterialrätten och andra tillämpliga lagar. 20. Alla offentligt registrerade IP-adresser (Internet Protocol) som tilldelats Kunden av ActivTrades i samband med den Elektroniska Handelstjänsten ska användas enbart i samband med Handelstjänsten. Om den Elektroniska Handelstjänsten avbryts av något skäl eller om detta Tilläggsavtal avslutas ska Kunden inte ha några rättigheter att använda IP-adresserna. Utfästelser och garantier 21. Kunden utfäster och garanterar att han eller hon alltid kommer att efterleva alla tillämpliga lagar och regler i Storbritannien eller någon del därav samt att efterleva alla tillämpliga lagar och regler inklusive lagar och regler från relevant börs, handelssystem, Financial Services Authority eller annan tillämplig regleringsmyndighet, börs, handelssystem eller clearingorganisation och alla krav som åläggs i enlighet med sådana lagar eller regelverk (Tillämpliga Regelverk), samt att efterleva alla krav som kan åläggas från tid till annan av ActivTrades rörande Kontot för att säkerställa eller övervaka efterlevnaden av Kundens Limit (Tillämpliga Krav). 22. Kunden utfäster och garanterar att varken Kunden eller någon Behörig Användare ska bakåtkompilera, dekompilera eller disassemblera material som ägs av ActivTrades (inklusive utan begränsning programvara som används av ActivTrades för tillhandahållandet av den Elektroniska Handelstjänsten), eller skapa verk som härletts från det. 23. ActivTrades garanterar inte och gör ingen uttrycklig eller underförstådd utfästelse eller garanti rörande den Elektroniska Handelstjänsten (eller någon del av den), inklusive men ej begränsat till korrekthet, säkerhet eller integritet hos information eller data som överförs, överföringskapacitet, handelsexekvering, kommunikation eller andra funktioner av något slag som rör den Elektroniska Handelstjänsten. Denna klausul ska inte påverkas av att det här Tilläggsavtalet avslutas. 24. ActivTrades kan till polis eller någon annan reglerande eller undersökande myndighet, efter eget gottfinnande och utan att meddela Kunden, lämna ut information som ActivTrades har rimliga skäl att tro är relevant rörande förlust, stöld eller missbruk av Åtkomstmetoden eller rörande obehörig användning av den Elektroniska Handelstjänsten. Kunden bemyndigar ActivTrades att vidta alla åtgärder som ActiveTrades kan finna vara nödvändiga eller lämpliga för ActivTrades att ta för att efterleva Tillämpliga Regelverk och Tillämpliga Krav. 3

4 Kundens ansvar 25. Kunden tar härigenom på sig ansvaret inför ActivTrades att: 25.1 följa de anvisningar, meddelanden och Ordrar som skickas med hjälp av den Elektroniska Handelstjänsten och 25.2 vidta alla rimliga åtgärder för att se till att inga datorvirus, maskar, programvarubomber eller liknande förs in i det System eller den Programvara Kunden använder för att få åtkomst till den Elektroniska Handelstjänsten. 26. Kunden samtycker till att ersätta och att hålla ActivTrades (samt dess dotterbolag, anställda, chefer, styrelsemedlemmar eller ombud) skadeslösa från förluster, ansvarsskyldighet, skador, krav, anspråk, utgifter och kostnader (inklusive juridiska kostnader, ränta, böter, moms eller liknande skatter) som ActivTrades ådrar sig (eller något av deras dotterbolag, anställda, chefer, styrelsemedlemmar eller ombud) direkt eller indirekt som ett resultat av eller i samband med: 26.1 underlåtelse av Kunden eller en Behörig Användare att uppfylla de skyldigheter eller plikter som Kunden eller den Behöriga Användaren har enligt detta Tilläggsavtal: 26.2 underlåtelse eller påstådd underlåtelse av Kunden eller av en Behörig Användare att efterleva tillämpliga regler; eller 26.3 vårdslöshet, medveten försummelse eller bedrägeri från Kundens eller behörig användares sida. Denna skadeersättning ska gälla även efter att det här Tilläggsavtalet har avslutats. Ansvarsbegränsning 27. Enligt ActivTrades plikter och skyldigheter enligt lagar och regleringar i deras aktuella version, med undantag för bedrägeri, vårdslöshet eller uppsåtlig försummelse, ska ActivTrades och dess Kompanjoner, anställda, chefer, styrelsemedlemmar eller ombud inte under några omständigheter vara ersättningsskyldiga gentemot Kunden eller en Behörig Användare (eller, i tillämpliga fall, tredje part i händelse av att ett anspråk görs av sådan part) för någon förlust av vilken typ som helst som inträffat hos Kunden eller den Behöriga Användaren (eller tredje part) och som uppstår till följd av eller i samband med att Kunden eller den Behöriga Användaren använt den Elektroniska Handelstjänsten. Avstängning, avslut och följder av avslut 28. ActivTrades har rätt att avstänga eller avsluta (när som helst, med eller utan orsak eller varning) hela eller delar av den Elektroniska Handelstjänsten eller åtkomst till denna. 29. Kunden bekräftar att om Kundavtalet avslutas av något skäl ska detta Tilläggsavtal anses avslutas samtidigt. Avslut ska ske utan förfång för parternas förvärvade rättigheter det datum avslutet sker. 30. Om Kunden använder, eller försöker använda, den Elektroniska Handelstjänsten för något syfte annat än vad den är avsedd för (inklusive men inte begränsat till att manipulera, 4

5 hacka, ändra eller på annat sätt äventyra säkerheten eller funktionaliteten för den Elektroniska Handelstjänsten) kan Kunden bli föremål för rättsligt ansvar. Allmänna bestämmelser 31. Detta tillägg ska styras av, och i alla avseenden tolkas i enlighet med lagarna i England och Wales och ska lyda under den icke-exklusiva jurisdiktionen i domstolarna i England och Wales. Detta Tilläggsavtal om Elektronisk Handel är en del av vårt avtal som vi kommer att förlita oss på framdeles. Läs igenom detta Tilläggsavtal noga innan du skriver på, till gagn och skydd för dig själv. Om det är något i avtalet som du inte förstår bör du be om mer information eller söka oberoende juridisk eller ekonomisk rådgivning. Underskrift:. Namn eller företagsnamn:. Titel: Datum:.. 5

6 6

ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien KUNDAVTAL

ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien KUNDAVTAL ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien 1. Introduktion KUNDAVTAL Marginalhandel Vi ber Dig läsa detta kundavtal. Det reglerar Ditt förhållande till

Läs mer

Villkor VIKTIG JURIDISK INFORMATION. Introduktion

Villkor VIKTIG JURIDISK INFORMATION. Introduktion Villkor VIKTIG JURIDISK INFORMATION Introduktion Den här juridiska informationen gäller hela innehållet i den här bokningsmotorn. Var vänlig och ta dig tid att läsa igenom de här villkoren för användning

Läs mer

VERSION FÖR EMEA Tjänstbeskrivning: Dell Backup and Recovery Cloud Storage

VERSION FÖR EMEA Tjänstbeskrivning: Dell Backup and Recovery Cloud Storage VERSION FÖR EMEA Tjänstbeskrivning: Dell Backup and Recovery Cloud Storage Villkor. Dell har glädjen att kunna leverera Dell Backup and Recovery Cloud Storage ( Tjänsten eller Tjänsterna ) i enlighet med

Läs mer

Allmänna Villkor. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Nederländerna, och eventuella koncernbolag (tillsammans, "TomTom")

Allmänna Villkor. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Nederländerna, och eventuella koncernbolag (tillsammans, TomTom) Sverige Allmänna Villkor TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Nederländerna, och eventuella koncernbolag (tillsammans, "TomTom") Innehåll 1 Omfattning... 3 2 Din beställning

Läs mer

Föredrag.se Allmänna villkor

Föredrag.se Allmänna villkor Vårt löfte som ditt förord Föredrag.se vill skapa vassare medarbetare. Föredrag.se strävar efter att demokratisera kompetensutvecklingen och göra den lättillgänglig, billig och på användarnas villkor.

Läs mer

1.1 Välkommen till Sigmastocks.com, (nedan kallad Sigmastocks ) som tillhandahålls av Sigmastocks AB (nedan kallat vi eller oss ).

1.1 Välkommen till Sigmastocks.com, (nedan kallad Sigmastocks ) som tillhandahålls av Sigmastocks AB (nedan kallat vi eller oss ). ANVÄNDARVILLKOR 1 Allmänt om Sigmastocks.com 1.1 Välkommen till Sigmastocks.com, (nedan kallad Sigmastocks ) som tillhandahålls av Sigmastocks AB (nedan kallat vi eller oss ). 1.2 Sigmastocks tillhandahåller

Läs mer

HOSTELWORLD STANDARDMÄSSIGA TJÄNSTE- OCH LICENSAVTAL

HOSTELWORLD STANDARDMÄSSIGA TJÄNSTE- OCH LICENSAVTAL HOSTELWORLD STANDARDMÄSSIGA TJÄNSTE- OCH LICENSAVTAL Detta avtal har upprättats mellan Hostelworld.com Limited ("HW") och ägaren av egendomen som nämns i "nyckeldetaljer här nedan. HW är ett företag som

Läs mer

AFFÄRSVILLKOR. (personer ej hemmahörande i USA)

AFFÄRSVILLKOR. (personer ej hemmahörande i USA) AFFÄRSVILLKOR (personer ej hemmahörande i USA) 2 CMC Markets CMC Markets UK Plc (CMC) skall genom sin filial, CMC Markets UK Plc Filial Stockholm, tillhandahålla Tjänster till Kunden på villkoren i : (1)

Läs mer

VIKTIGT MEDDELANDE: VAR GOD LÄS DETTA NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN:

VIKTIGT MEDDELANDE: VAR GOD LÄS DETTA NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN: VIKTIGT MEDDELANDE: VAR GOD LÄS DETTA NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN: Detta licensavtal (licensen) är ett juridiskt avtal mellan dig (licenstagaren eller du) och Stoneridge Electronics Limited

Läs mer

2.1. Välj det erbjudande som Du vill köpa och bekräfta sedan genom att klicka på knappen "Köp" på startsidan.

2.1. Välj det erbjudande som Du vill köpa och bekräfta sedan genom att klicka på knappen Köp på startsidan. Användarvillkor 1. Välkommen till vår webbsida www.groupon.se 1.1. Groupon drivs av Groupon AB, Box 6358, 10235 Stockholm. Här kan Du som kund (nedan benämnd "Du") köpa vouchers på varor och tjänster från

Läs mer

Symantec Managed PKI for SSL-certifikat

Symantec Managed PKI for SSL-certifikat Översikt över Tjänsten Tjänsten Symantec Managed PKI for SSL-certifikat ("Tjänsten") är en värdbaserad och webbaserad lösning som gör att Kunden kan centralisera utfärdande, förnyande, upphävande och hantering

Läs mer

Användarvillkor. 1. Kontraktet mellan er och oss. Senast updaterad 10 juli 2014

Användarvillkor. 1. Kontraktet mellan er och oss. Senast updaterad 10 juli 2014 Användarvillkor Senast updaterad 10 juli 2014 Disney Interactive har nöjet att kunna erbjuda er våra webbplatser, programvaror, applikationer, innehåll, produkter och tjänster ( Disney Services ), vilka

Läs mer

Auktoriserad och under tillsyn av Financial Conduct Authority. Registreringsnummer

Auktoriserad och under tillsyn av Financial Conduct Authority. Registreringsnummer 5847794-v2 CMC MARKETS UK PLC CFD Affärsvillkor Personer ej hemmahörande i USA Januari 2015 Registrerade i England. Org. nr. 02448409 Auktoriserad och under tillsyn av Financial Conduct Authority. Registreringsnummer

Läs mer

PLAY4FREE AVTAL FÖR DIGITALA TJÄNSTER Senast uppdaterat: 14 oktober 2011

PLAY4FREE AVTAL FÖR DIGITALA TJÄNSTER Senast uppdaterat: 14 oktober 2011 PLAY4FREE AVTAL FÖR DIGITALA TJÄNSTER Senast uppdaterat: 14 oktober 2011 1. Avtalets omfång. Detta avtal gäller ditt köp av Play4free Funds, kontanter, mynt eller någon av våra andra virtuella valutor

Läs mer

Användarvillkor. Stille AB Sundbybergsvägen 1A 171 73 Solna Tel +46 (0)8 588 580 00 Fax +46 (0)8 588 580 05 www.stille.se

Användarvillkor. Stille AB Sundbybergsvägen 1A 171 73 Solna Tel +46 (0)8 588 580 00 Fax +46 (0)8 588 580 05 www.stille.se Användarvillkor Godkännande Stille AB (nedan Stille ) äger och/eller kontrollerar allt innehåll på denna webbplats. Din åtkomst till och användning av denna webbplats omfattas av följande villkor och all

Läs mer

Plus500CY Ltd. Varning För Riskavslöjande

Plus500CY Ltd. Varning För Riskavslöjande Plus500CY Ltd. Varning För Riskavslöjande Varning För Riskavslöjande CFD (Contracts for Difference) kan innebära en risk för din capital om de används på ett spekulativt sätt. CFD s kategoriseras som hög

Läs mer

Villkor för Användning

Villkor för Användning Villkor för Användning AVTAL MELLAN ER OCH RCI EUROPE RCI Europe ( RCI, vi, oss eller vår ) erbjuder er denna Websida. I och med att ni använder denna Websida och/eller accepterar de villkor, förbehåll

Läs mer

= Kundavtal www.degiro.se 2/25. Kundavtal. Inledning

= Kundavtal www.degiro.se 2/25. Kundavtal. Inledning Kundavtal DEGIRO Kundavtal Inledning Värdepappersföretaget DEGIRO tillhandahåller sina kunder olika investeringstjänster och närliggande sidotjänster. För tjänsteutbudet har DEGIRO sammanställt ett huvudavtal.

Läs mer

Allmänna villkor: Visma eekonomi

Allmänna villkor: Visma eekonomi Allmänna villkor: Visma eekonomi Land: Sverige Version: 2015:10 Senast ändrad: 2015-04-15 1. Inledning Dessa Allmänna villkor (AV) reglerar din användning av Visma eekonomi med tillhörande Moduler och

Läs mer

König sekretesspolicy

König sekretesspolicy På Nedis vi tror att, som vår besökare online har du rätt att få veta vår praxis gällande den information vi samlar in när du besöker våra webbplatser, och vilken typ av information som samlas in. Denna

Läs mer

NORTONS LICENSAVTAL Norton Internet Security för Mac

NORTONS LICENSAVTAL Norton Internet Security för Mac NORTONS LICENSAVTAL Norton Internet Security för Mac VIKTIGT! LÄS VILLKOREN I DETTA LICENSAVTAL ( LICENSAVTALET ) NOGGRANT INNAN NI ANVÄNDER PROGRAMVARAN OCH TJÄNSTERNA (SOM DE BESKRIVS NEDAN). NORD- ELLER

Läs mer

för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com

för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com Allmänna villkor för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com Denna sida (och de sidor som refereras till här) innehåller de allmänna affärsvillkor ( Allmänna villkor ) enligt vilka vi

Läs mer

SCANDINAVIAN AIRLINES EUROBONUS MASTERCARD FÖRBETALT TRAVEL CASH-KORT ALLMÄNNA REGLER OCH VILLKOR

SCANDINAVIAN AIRLINES EUROBONUS MASTERCARD FÖRBETALT TRAVEL CASH-KORT ALLMÄNNA REGLER OCH VILLKOR SCANDINAVIAN AIRLINES EUROBONUS MASTERCARD FÖRBETALT TRAVEL CASH-KORT ALLMÄNNA REGLER OCH VILLKOR Ditt EuroBonus-medlemskort med Travel Cash-funktion är ett flerfunktionskort från Scandinavian Airlines

Läs mer

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR Dessa är generella villkor gällande Wippies som är en del av Saunalahti Group Oyj som levererar följande Wippies-tjänster (senare även kallad Wippies eller vi ) till konsumenter

Läs mer

Allmänna villkor för paysafecard

Allmänna villkor för paysafecard Allmänna villkor för paysafecard Version: Oktober 2013 1. Allmänna Bestämmelser 1.1 Läs noga igenom dessa Allmänna Villkor eftersom de utgör villkoren för hur du får använda ditt paysafecard ("paysafecard").

Läs mer

BLACKBERRY PROGRAMVARULICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE VÄNLIGEN LÄS DETTA DOKUMENT NOGA INNAN DU INSTALLERAR ELLER ANVÄNDER PROGRAMVARAN.

BLACKBERRY PROGRAMVARULICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE VÄNLIGEN LÄS DETTA DOKUMENT NOGA INNAN DU INSTALLERAR ELLER ANVÄNDER PROGRAMVARAN. BLACKBERRY PROGRAMVARULICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE VÄNLIGEN LÄS DETTA DOKUMENT NOGA INNAN DU INSTALLERAR ELLER ANVÄNDER PROGRAMVARAN. Detta Avtal upplåter en licens till Dig, kunden, att använda Programvaran

Läs mer

Villkor för registrering av.eu-domännamn

Villkor för registrering av.eu-domännamn Villkor för registrering av.eu-domännamn 1/17 INNEHÅLL Innehåll... 2 Definitioner... 3 Syfte och omfattning... 6 Paragraf 1. Krav för rätt till registrering... 6 Paragraf 2. Principen om först till kvarn,

Läs mer

VILLKOR FÖR INNEHAVARE AV ATG-KONTO, ATG-KORT OCH DÄRTILL KOPPLADE TJÄNSTER

VILLKOR FÖR INNEHAVARE AV ATG-KONTO, ATG-KORT OCH DÄRTILL KOPPLADE TJÄNSTER VILLKOR FÖR INNEHAVARE AV ATG-KONTO, ATG-KORT OCH DÄRTILL KOPPLADE TJÄNSTER 1. INLEDNING Dessa villkor gäller för ATG-konto, ATG-kort hos AB Trav och Galopp (ATG) samt därtill kopplade tjänster. Innehavare

Läs mer

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR Dessa är generella villkor gällande Wippies som är en del av Saunalahti Group Oyj som levererar följande Wippies-tjänster (senare även kallad Wippies eller vi ) till konsumenter

Läs mer

Allmänna villkor. När det gäller portabilitet ska MÁSMÓVIL underrätta användaren via e-post eller SMS om vilken dag tjänsten skall aktiveras.

Allmänna villkor. När det gäller portabilitet ska MÁSMÓVIL underrätta användaren via e-post eller SMS om vilken dag tjänsten skall aktiveras. Allmänna villkor Objekt Más Móvil Telecom 3,0, S.A. (nedan kallat MÁSMÓVIL ) med säte i C/ Anabel Segura, 11 Edif. A, 2ª planta Oficina A, 28108 Alcobendas (Madrid), y CIF A84633643 är en mobiltelefonoperatör

Läs mer