Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare."

Transkript

1 Telias villkor för marknadsplatsen för molntjänster Dessa villkor ( Användarvillkoren ) gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller molnbaserade program ( Program ) till företag ( Kunden ) på marknadsplatsen. Genom registrering av ett användarkonto ingår Kunden avtal ( Avtalet ) med Telia om rätten att använda marknadsplatsen i enlighet med Användarvillkoren. Användare som registrerar ett användarkonto intygar i och med registreringen att denne har rätt att för Kundens räkning ingå Avtalet. 1. Användarkonto. Vid registrering på marknadsplatsen skapas ett personligt användarkonto. Genom användarkontot kan användaren (i) köpa prenumerationer på Program, (ii) logga in till Program (iii) administrera prenumerationer på Program och (iv) skapa individuella användarkonton för andra användare hos Kunden. När användaren registrerar sig får användaren sin e-postadress som sitt användarid och användaren får välja ett lösenord ( Inloggningsuppgifter ). Användaren ansvarar för att förvara Inloggningsuppgifterna på ett betryggande sätt så att obehöriga inte kan ta del av dem. Om användaren misstänker att någon obehörigen fått åtkomst till Inloggningsuppgifterna eller användarkontot skall användaren omedelbart ändra sitt lösenord. Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare. Användare som registrerar ett användarkonto eller använder marknadsplatsen eller Program ansvarar för att denne har rätt att för Kundens räkning ingå avtal och att utföra de åtgärder som användaren vidtar på marknadsplatsen. 2. Program. På marknadsplatsen kan Kunden köpa, nå och administrera sina Program. För användningen av ett Program gäller särskilda villkor ("Programvillkor"). Om det som anges i Programvillkoren avviker från det som anges i Användarvillkoren så gäller det som anges i Programvillkoren före det som anges i Användarvillkoren för just det Programmet. Kunden ansvarar för Kundens användare känner till och följer Programvillkoren för de Program som de använder. Telia äger rätt att när som helst upphöra med att erbjuda ett Program. Kunden kan när som helst avsluta prenumerationen på ett Program. Kunden har emellertid inte rätt till någon återbetalning av erlagd prenumerationsavgift. 3. Pris. Telia äger rätt att när som helst ändra priset för ett Program. Ändring av priset börjar gälla trettio (30) dagar efter att Telia meddelat denna ändring. För den Kund som har en pågående prenumeration träder ändringen i kraft vid nästa betalningstillfälle. 4. Betalning. Kunden väljer vid köp av ett program att betal med kreditkort eller att betala en pappersfaktura.

2 Om kunden vid köp av en prenumeration på ett Program väljer kreditkort godkänner Kunden att det kreditkort som registrerats på marknadsplatsen löpande belastas med en debitering motsvarande det belopp som prenumerationen kostar. Vid den första beställningen av en prenumeration, kommer Telia att debitera beloppet på dagen för beställningen, och därefter månadsvis på samma dag varje månad ( Fakturadatum ). Om beloppet inte kan debiteras kreditkortet så kommer köpet av en prenumeration inte att genomföras. Kunden är betalningsansvarig för alla debiteringar som uppkommer på Kundens användarkonto(n). Om Kunden vid köp av en prenumeration på ett Program väljer pappersfaktura kommer Kunden att få en pappersfaktura skickad månadsvis eller årsvis (beroende på om kunden valt månads eller års prenumeration) via post till företagets sätesadress. Vid fakturabetalning tillkommer en faktura avgift på 25 kr + moms. Fakturan från Telia överlåts till Arvato Finans och skall därför rätteligen betalas till Arvato Finans om inte Telia anger annat. Fakturan ska vara betald inom 30 dagar. Därefter skickas en påminnelse. Om fakturan inte är betald inom ytterligare 17 dagar går fakturan till inkasso. Efter två obetalda fakturor stängs tjänsten av. 5. Kundens användning av marknadsplatsen och Program. marknadsplatsen och de Program som tillhandahålls där får endast användas för det ändamål och i den utsträckning som framgår av Användarvillkoren och Programvillkoren. Kunden och Användare får inte a. använda marknadsplatsen för andra ändamål än att köpa, nå och administrera Program; b. kopiera eller förändra material som hör till marknadsplatsen eller Programmen, inte heller att överlåta eller upplåta rätt till sådan programvara eller material till annan; c. lägga upp eller distribuera material eller inlägg som ger upphov till skada eller annan olägenhet för Telia eller tredje man, kränker Telias eller tredje mans upphovsrätt eller annan immaterialrätt, strider mot lag eller mot myndighets föreskrift eller beslut, eller, strider mot god sed eller mot Telias vid var tid gällande regler och policies, till exempel Användningspolicy Telias Internettjänster, se d. utge sig för att vara en annan person eller felaktigt utge dig för att representera ett företag, söka åtkomst till andras användarkonto på marknadsplatsen, eller i övrigt agera bedrägligt i förhållande till Telia eller en leverantör; e. ta bort, kringgå, avaktivera, skada eller på annat sätt manipulera säkerhetsrelaterade funktioner i marknadsplatsen; f. kopiera eller på annat sätt söka avslöja eller återskapa källkoden till marknadsplatsen eller Program; eller g. störa eller skada marknadsplatsen funktionalitet och kapacitet.

3 Marknadsplatsen kan innehålla länkar eller referenser till tredjeparts webbplatser eller tjänster. Telia ansvarar inte för innehållet i sådana länkar, referenser, webbplatser eller tjänster. Om du väljer att ta del av sådana länkar, referenser, webbplatser eller tjänster gäller de villkor som sådan tredjepart anger för detta. 6. Publicering av omdömen. Kunden har möjlighet att publicera omdömen av Program som Kunden har använt och att kommentera sådana omdömen som andra givit om Program. Omdömen och kommentarer kommer att publiceras under användarens namn (för- och efternamn såsom de uppges i användarkontot). Telia förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande avstå från att publicera ett omdöme eller en kommentar. Kunden ansvarar för att omdömen eller kommentarer inte: kränker, hotar eller på annat sätt orsakar lidande eller obehag för Telia, Telias leverantörer eller någon annan person; utger sig för att vara en annan person, till exempel en annan användare, expert eller företrädare för Telia eller Telias leverantörer; innehåller marknadsföring för andra varor och tjänster än de som tillhandahålls på marknadsplatsen; uppmanar användare att lämna ut Inloggningsuppgifter eller annan känslig information såsom kreditkortsnummer; gör intrång i annans immateriella rättigheter eller liknande rättigheter såsom upphovsrätt, patenträtt, varumärken eller liknande. 7. Kundtjänst. Telia tillhandahåller kundtjänst för ärenden som avser användningen av marknadsplatsen och tillgängligheten till de Program som Kunden prenumererar på. 8. Kunduppgifter. Telia får ändra Inloggningsuppgifter av tekniska, driftmässiga eller andra särskilda skäl eller på grund av myndighets föreskrift eller beslut. Kunden skall i god tid informeras om sådan ändring. Med Kunduppgift avses uppgift om Kunden såsom namn, adress, personnummer eller organisationsnummer, kreditkortsnummer eller annan uppgift om Kunden eller användaren. Kunden skall på Telias begäran lämna de uppgifter som Telia behöver för marknadsplatsen eller Programmens tillhandahållande. Kunden ansvarar för att sådana uppgifter vid var tid är korrekta och för att Kundens användare har informerats om att uppgifter om dem lämnas till Telia och för vilka ändamål Telia behandlar dessa uppgifter. Kunden ansvarar för att Kunden har rätt att förse Telia med sådana uppgifter. Telia behandlar Kunduppgifter för att tillhandahålla marknadsplatsen och Program, fullgöra skyldighet enligt lag eller annan författning, för registervård samt för att marknadsföra Telias varor och tjänster. Kunden ansvarar för att inhämta motsvarande samtycke från sina användare. När Telia vid tillhandahållandet av marknadsplatsen och Program behandlar Kunduppgifter för vilka Kunden anses som personuppgiftsansvarig enligt lagen om personuppgifter, skall Telia anses som personuppgiftsbiträde för sådan uppgift.

4 I den utsträckning det är nödvändigt för att tillhandahålla marknadsplatsen och Program, lämnas Kunduppgifter och uppgifter för vilka Kunden är personuppgiftsansvarig ut till Telias samarbetspartners. Telias samarbetspartners för att tillhandahålla marknadsplatsen och vissa av Programmen är bolag utanför EU. Kunduppgifter och uppgifter för vilka Kunden är personuppgiftsansvarig kommer således att behandlas i länder utanför EU, bland annat i USA. Telia och Telias samarbetspartners får, i den utsträckning som är nödvändig för att säkerställa drift av marknadsplatsen och Programmen, ta del av material som lagras i eller förmedlas via marknadsplatsen eller Programmen. Kunden samtycker till att Telia, för att förhindra spridning av spam eller virus eller motsvarande, får avlägsna meddelanden som kan antas innehålla sådant material. Kunden ansvarar för att inhämta motsvarande samtycke från sina användare. Telia lämnar löpande information om sådana åtgärder på sin hemsida, se 9. Stängning och avregistrering av användarkonto. Telia äger rätt att omedelbart och utan föregående uppsägning stänga Kundens användarkonto(n) vid misstanke om brott mot punkten 6, Kundens användning av marknadsplatsen. Kunden kan när som helst avregistrera användarkonto(n) om Kunden önskar avsluta användningen av marknadsplatsen. Efter stängning eller avregistrering av Kundens användarkonto(n) har Kunden inte längre åtkomst till marknadsplatsen för att köpa, nå, eller administrera Program. Telia äger rätt att säga upp Kundens användarkonto med tre månaders uppsägningstid. Telia äger också rätt att säga upp Kundens Program i enlighet med Programvillkoren eller, om ingen uppsägningstid anges i Programvillkoren, med tre månaders uppsägningstid. 10. Immateriella rättigheter. Användningen av marknadsplatsen och Program innebär inte att någon upphovsrätt eller annan immateriell rättighet överlåts till Kunden. 11. Skadestånd. Kunden har inte någon rätt till ersättning för indirekta skador, såsom utebliven handelsvinst, kostnader som blivit onyttiga eller andra följdskador. Telias ansvar är vidare för varje helt kalenderår begränsat till ett sammanlagt belopp motsvarande ett halvt prisbasbelopp. Oaktat vad som anges ovan ansvarar Telia inte för skada som uppkommer i data eller annan information vid användning av marknadsplatsen eller Program. Telia ansvarar inte heller för skada orsakad av datavirus eller liknande, försening, förvanskning eller förlust av data eller för Kundens eventuella ersättningsskyldighet gentemot tredje man. Telia ansvarar inte för intrång i annans rätt som orsakats av att Kunden använder marknadsplatsen i strid med Användarvillkoren eller Programmen i strid med Användarvillkoren eller Programvillkoren. Kunden skall hålla Telia skadeslöst för alla kostnader, avgifter, skadestånd, krav och andra utgifter som Telia orsakas av sådan användning.

5 12. Ändring av Användarvillkoren och Programvillkor. Telia äger rätt att när som helst ändra Användarvillkoren eller Programvillkor. En ändring börjar gälla trettio (30) dagar efter att Telia meddelat sådan ändring på marknadsplatsen. 13. Reklamation. Kunden skall, för att reklamationen skall gälla, reklamera senast två (2) månader efter det att felet eller skadan upptäckts eller bort upptäckas. Reklamation skall göras skriftligen. 14. Force majeure. Part är befriad från skyldighet att ersätta skada eller att fullgöra viss förpliktelse enligt Avtalet, om skadan eller underlåtenheten har sin grund i omständighet utanför Parts kontroll ("Befriande Omständighet") och omständigheten förhindrar, avsevärt försvårar eller försenar fullgörande av sådan förpliktelse. Detsamma gäller om skadan eller underlåtenheten har sin grund i försenade leveranser från Parts underleverantör som orsakats av Befriande Omständighet. Såsom Befriande Omständighet kan anses bland annat myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, arbetskonflikt, blockad, krig, upplopp, sabotage, extrema väderförhållanden, blixtnedslag, brand, explosion, översvämning, naturkatastrof, olyckshändelse eller kabelbrott orsakat av tredje man. 15. Tillämplig lag och tvist. Parternas rättigheter och skyldigheter vid tolkning och tillämpning av avtalet skall ske i enlighet med svensk lag. Tvist i anledning av avtalet skall slutligt avgöras i svensk domstol.

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MATSAJTEN 2014:1

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MATSAJTEN 2014:1 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MATSAJTEN 2014:1 Dessa allmänna villkor ( Allmänna Villkor ) gäller vid all användning av de tjänster som tillhandahålls av Matsajten i Sverige AB, org.nr 556979-9876 ( Matsajten ),

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB (Barret) och kund (Kunden) för den tjänst eller de tjänster

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst 1 Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avtalet:

Läs mer

Internet- och telefontjänst privat

Internet- och telefontjänst privat Allmänna villkor från 2011-11-14 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med följande uttryck: Allmänna villkor De villkor som återfinns i detta dokument. Länsförsäkringar Varje bolag inom länsförsäkringsgruppen

Läs mer

Föredrag.se Allmänna villkor

Föredrag.se Allmänna villkor Vårt löfte som ditt förord Föredrag.se vill skapa vassare medarbetare. Föredrag.se strävar efter att demokratisera kompetensutvecklingen och göra den lättillgänglig, billig och på användarnas villkor.

Läs mer

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER Sida 1 (4) S9635-1A ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER KUND Namn, efternamn och tilltalsnamn/firma, fullständigt namn Telefon dagtid, inkl. riktnummer Person-/Organisationsnummer Telefon mobil TJÄNSTEN

Läs mer

1.2 Bambora och Säljföretaget benämns i det följande gemensamt Parterna och var för sig Part.

1.2 Bambora och Säljföretaget benämns i det följande gemensamt Parterna och var för sig Part. BAMBORA ONE ALLMÄNNA VILLKOR 1 Bakgrund, definitioner m.m. 1.1 Dessa allmänna villkor ( Allmänna villkoren ) utgör del av det avtal ( Avtalet ) som har ingåtts mellan Euroline AB, 556233-9423, ( Bambora

Läs mer

Avtalsvillkor för Snabber

Avtalsvillkor för Snabber Avtalsvillkor för Snabber 1. Allmänt Snabber.se är ett publiceringsverktyg ("Verktyget") som drivs av Snabber AB, organisationsnummer 556738-9779 ("Snabber"). Dessa avtalsvillkor reglerar förhållandet

Läs mer

Kunden avser den person som inte är försäljare och som ingår eller har ingått ett kundavtal eller använder Watson

Kunden avser den person som inte är försäljare och som ingår eller har ingått ett kundavtal eller använder Watson SPECIALVILLKOR FÖR TJÄNSTEN WATSON WATSON NORDIC AB 1. Tillämpning och definitioner 1.1. Dessa avtalsvillkor tillämpas på användning av Watson tv- och beställfilmstjänsten (nedan Watson) och de fastställer

Läs mer

Villkor för Telia Internet För Alla

Villkor för Telia Internet För Alla Villkor för Telia Internet För Alla 1. Allmänt För Telias accesstjänst Telia Internet För Alla gäller Telias allmänna villkor för teleabonnemang. (finns publicerade i telekatalogen ) med följande ändringar

Läs mer

ACE står för ascii compatible encoding en metod att använda icke-engelska tecken, som åäö i domännamn.

ACE står för ascii compatible encoding en metod att använda icke-engelska tecken, som åäö i domännamn. AVTAL REGISTRAR INNEHAVARE Tilläggsavtal till.se s REGISTRERINGSVILLKOR PARTER One.com (nedan: One.com eller Registraren) som är, eller som senast den 31 maj 2009 kommer att vara, av Stiftelsen för Internetinfrastruktur

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR/BESTÄMMELSER INTERNETTJÄNSTER/IT SERVICES DOMÄNHANTERING/WEBBHOTELL/ E-POST/HOSTING/MESSAGE SERVICES. Senast uppdaterad 2010-02-19

ALLMÄNNA VILLKOR/BESTÄMMELSER INTERNETTJÄNSTER/IT SERVICES DOMÄNHANTERING/WEBBHOTELL/ E-POST/HOSTING/MESSAGE SERVICES. Senast uppdaterad 2010-02-19 1 (6) Skellefteå den 19 februari 2010 ALLMÄNNA VILLKOR/BESTÄMMELSER INTERNETTJÄNSTER/IT SERVICES DOMÄNHANTERING/WEBBHOTELL/ E-POST/HOSTING/MESSAGE SERVICES Senast uppdaterad 2010-02-19 OFFICE IT-PARTNER

Läs mer

REGISTRERINGSVILLKOR

REGISTRERINGSVILLKOR REGISTRERINGSVILLKOR Gällande för toppdomänen.nu 1 INLEDNING 1.1 Stiftelsen för Internetinfrastruktur (802405-0190), Box 7399, 103 91 Stockholm, är en oberoende allmännyttig stiftelse som ansvarar för

Läs mer

för leverans med montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige.

för leverans med montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige. Allmänna bestämmelser för leverans med montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige. NLM 10 Utgivna år 2010 av DI, Danmark,

Läs mer

KLART DU SKA HA FIBER.

KLART DU SKA HA FIBER. INSTRUKTIONSGUIDE GRÄVA SJÄLV Instruktioner, rekommendationer, bestämmelser och tips till dig som valt att utföra grävningen inför din fiberanslutning själv. Innehåller även Allmänna villkor. KLART DU

Läs mer

Allmänna villkor om rådgivningstjänster

Allmänna villkor om rådgivningstjänster Allmänna villkor om rådgivningstjänster version 2014:1 januari 2014 1 Allmänt 1.1 Tillämpning Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende de rådgivningstjänster som Uppdragstagaren åtar sig att utföra

Läs mer

Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision

Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision version 2014:1 januari 2014 1 Allmänt 1.1 Tillämpning Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende andra granskningstjänster än revision som

Läs mer

Allmänna villkor för medlemskap i SATS

Allmänna villkor för medlemskap i SATS Allmänna villkor för medlemskap i SATS Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i SATS från och med den 15 september 2014. 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för avtal om medlemskap i SATS

Läs mer

EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren )

EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren ) EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren ) 1. DEFINITIONER I detta Avtal ska följande uttryck (liksom eventuella böjningsformer därav), såvida inte sammanhanget föranleder annat, anses ha följande

Läs mer

Moms reg. SE1967041301345 Bankgiro 793-3120. Tel: +46 (0)481 511 10 Mob: +46 (0)709 26 49 13 ALLMÄNA VILKOR FÖR VÅRA WEBHOTELL OCH EPOST TJÄNSTER!

Moms reg. SE1967041301345 Bankgiro 793-3120. Tel: +46 (0)481 511 10 Mob: +46 (0)709 26 49 13 ALLMÄNA VILKOR FÖR VÅRA WEBHOTELL OCH EPOST TJÄNSTER! WWW.10E12.NET e.f. Mikael Jörgenstam Slöjdstigen 9, SE-380 44 ALSTERBRO Org.nr. 6704130134 Godkänd för F-skatt Moms reg. SE1967041301345 Bankgiro 793-3120 Tel: +46 (0)481 511 10 Mob: +46 (0)709 26 49 13

Läs mer

AVTAL Övertorneå stadsnät Internet

AVTAL Övertorneå stadsnät Internet Sida 1 AVTAL Övertorneå stadsnät Internet Kund: Namn / Företag Adress: Pers.nr / Org-nummer Telefonnummer Epost Er referens: Faktura till: (Om annan än ovan) Namn Epost : Telefonnummer Hastighet Upp till

Läs mer

Villkor för. Spelkort och Spelkonto

Villkor för. Spelkort och Spelkonto Villkor för Spelkort och Spelkonto 1. Allmänt 1.1 Tillämpliga regler Dessa villkor reglerar vad som gäller för nyttjande av Spelkort och Spelkonto hos AB Svenska Spel ( Svenska Spel ). Att vara Spelkortskund

Läs mer

Serviceavtal. 1. Beskrivning av Tjänster. 1.1 Leverantören skall tillhandahålla Tjänster i enlighet med dessa Villkor.

Serviceavtal. 1. Beskrivning av Tjänster. 1.1 Leverantören skall tillhandahålla Tjänster i enlighet med dessa Villkor. Serviceavtal 1. Beskrivning av Tjänster 1.1 Leverantören skall tillhandahålla Tjänster i enlighet med dessa Villkor. 1.2 Kunds rättigheter och skyldigheter 1.2.1 Kund ansvarar för att Fullgöra betalning

Läs mer

LENDIFY AB INVESTERINGSAVTAL

LENDIFY AB INVESTERINGSAVTAL LENDIFY AB INVESTERINGSAVTAL Parter Lendify och Kreditgivaren benämns nedan enskilt Part och gemensamt Parterna Lendify AB, org.nr 556968-1744, Östermalmstorg 1, 114 42 Stockholm ( Lendify ); Kreditgivaren

Läs mer

REGISTRERINGSVILLKOR gällande för toppdomänen.se fr.o.m. 27 maj 2015

REGISTRERINGSVILLKOR gällande för toppdomänen.se fr.o.m. 27 maj 2015 REGISTRERINGSVILLKOR gällande för toppdomänen.se fr.o.m. 27 maj 2015 1 INLEDNING 1.1 Stiftelsen för Internetinfrastruktur (802405-0190), Box 7399, 103 91 Stockholm, är en oberoende allmännyttig stiftelse

Läs mer

Tandvårdskonto. Den smidigaste vägen till bättre tandvård.

Tandvårdskonto. Den smidigaste vägen till bättre tandvård. Tandvårdskonto. Den smidigaste vägen till bättre tandvård. Det finns roligare saker att spara till. Men inte så många bättre. Du kan säkert räkna upp en lång rad saker som du tycker skulle vara roligare

Läs mer

Ansökan öppna konto, juridisk person

Ansökan öppna konto, juridisk person Ansökan öppna konto, juridisk person Kontohavare - kontot kan endast ha en kontohavare. Kontohavaren måste vara en juridisk person, dock ej bostadsrättsförening, eller försäkringsbolag, kreditmarknadsbolag,

Läs mer

Exempel på köpvillkor

Exempel på köpvillkor Exempel på köpvillkor Kund inom kläder och presentartiklar: Köpvillkor Enligt svensk lag. Leveranstid 10 arbetsdagar. 14 dagars full returrätt. Fri leverans inom Stockholm, Göteborg och Malmö. För övriga

Läs mer

Ansök om Visa Business Card

Ansök om Visa Business Card 1. Fyll i övergripande företagsuppgifter Ansök om Visa Business Card OBLIGATORISKA UPPGIFTER FÖRETAG Företagets /Enskilda Firmans fullständiga namn Utdelningsadress Företagets organisationsnummer Postadress

Läs mer