Mall för licensavtal (SGU:s exempel)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mall för licensavtal (SGU:s exempel)"

Transkript

1 1 Mall för licensavtal (SGU:s exempel) 1. Parter Licenstagare* Kommun A Att. Namn: Licensgivare* Sveriges geologiska undersökning (SGU) Kundtjänst (direktnummer) Kalle Karlsson Fakt. Adress: Box 99, A-köping Postadress: Box 670, Uppsala Lev. Adress:* A-gatan 99, A-köping Telefon: Telefon: Epost: Org.nr./Vat.nr/pnr.:* Epost: (direktadress) Org.nr.:* Ev. fakturamärkning: Licensobjekt Jordarter 1:50K databas över A-köpings kommun Informationen levereras i ArcView Shape-format, koordinatsystem SWEREF99 TM.

2 2 3. Licensupplåtelse enligt offentlig användning Upplåtelse Licenstagaren har rätt att använda ovan angivna geodata för offentlig användning inom nedan följande verksamheter. o Verksamhet i statliga myndigheter i som inte utgör affärsverksamhet. o Verksamhet i kommunala myndigheter i som inte bedrivs på affärsmässig grund. o Verksamhet i kommunala företag som inte bedrivs på affärsmässig grund. o Verksamhet i organisationer som utför offentliga uppgifter, dock inte i sådan verksamhet som utgör affärsverksamhet eller bedrivs på affärsmässig grund. Licenstagaren erhåller en icke-exklusiv, icke överlåtbar rätt att använda ovan angivna geodata enligt följande: o Internt i egna verksamheten, exempelvis vid ärendehandläggning o Inom EU och EES lagra geodata; o Bearbeta geodata vad gäller koordinattransformationer och format samt genom att lägga till egen information eller ta bort geodata; o Framställa exemplar i pappersform och i digitalt format; o Vid myndighetssamverkan, exempelvis kommunalförbund. Användningen kräver att samtliga organisationer som ingår i en sådan myndighetssamverkan har en egen licens; o Vid spridning i samband med externa informations- och rådgivningsaktiviteter som är direkt knutna till organisationens offentliga uppgifter. Licensobjektet ska tillföras användarspecifik information. Med spridning avses dels distribution av fysiska exemplar som innefattar upphovsrättsligt skyddat material, dels distribution av verk och data i elektroniska verk. Fall då geodataprodukt ställs ut eller förevisas på annat sätt omfattas också av spridningsbegreppet, exempelvis publicering på Internet. Licenstagaren har inte rätt att sprida mer än enstaka tabelldata. Vid spridning av publikation som innehåller en eller flera illustrationer ska licenstagarens information vara det primära. Med publikation avses här tryckt eller digital bok, beslut, rapport, tidskrift, tidning, remiss, informationsblad eller liknande. Med illustration avses geodata som illustrerar en text. Vid spridning av geodata på Internet får det inte finnas möjlighet att lagra ner licensobjektet i vektorform. Licensobjektet ska visas i sammanslagen rasterform, exempelvis -.gif, -.jpeg eller pdf-format. Vektordata får användas för att generera rasterbilder för publicering. Begränsning av nyttjanderätten: o Spridning av geodata får inte ske mot betalning eller motsvarande; o Licenstagare får inte upplåta rätt till obearbetat eller bearbetat geodata som omfattas av licensavtalet till tredje man; o Licenstagare får inte göra obearbetat eller bearbetat geodata åtkomligt genom nedladdning till tredje man;

3 3 o Licenstagare får inte göra obearbetat eller bearbetat geodata bearbetningsbart för tredje man. Begränsning av nyttjanderätten gäller inte när det finns en särskilt angiven skyldighet i författning eller regeringens eller riksdagens beslut. 4. Leverans Leverans sker på CD skiva inom 7 dagar efter mottaget underskrivet avtal. 5. Avgifter, betalningssätt och betalningsvillkor Avgift: kr som en engångsavgift Betalningssätt: Mot faktura i samband med leverans Betalningsvillkor: Alla avgifter är exklusive mervärdesskatt. Betalning ska erläggas inom 30 dagar från fakturadatum. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta, referensränta plus 8%. enligt räntelagen (SFS 1975:635). 6. Generella villkor Upphovsrätt Geodataprodukten skyddas av lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Källhänvisning Vid spridning av geodataprodukten ska tydligt framgå att SGU har upphovsrätt till geodataprodukten enligt följande: SGU. Begränsningar till följd av personuppgiftslagen Geodata kan utgöra personuppgifter i personuppgiftslagens (1998:204) mening och geodataprodukten får ej behandlas i strid med denna lag. Skydd av landskapsinformation Licenstagaren upplyses om att databaslagrad landskapsinformation över svenskt territorium enligt lagen om skydd för landskapsinformation får inte framställas eller spridas utan särskilt tillstånd (1993:1742). Uppdragstagares användning av licensierad geodata Licenstagare som behöver vidareupplåta delar av sin licens till uppdragstagare, som har behov av tillgång till geodata för att fullfölja uppdrag åt licensinnehavaren, ska se till att uppdragstagaren godkänner de villkor som är förenade med upplåtelsen. För att

4 4 uppdragstagaren ska kunna nyttja licensierad geodata utan egen licens krävs att arbetet sker för en specificerad uppgift som är avgränsad i tid och omfattning för licenstagarens räkning, t.ex. analyser, skogsavverkning, väghållning etc. Uppdragstagaren har inte rätt att upplåta rättigheter vidare och inte heller rätt att använda upplåten geodata i annan verksamhet än vad som uppdragits. Bilaga Förbindelse uppdragstagare, kan nyttjas vid denna form av vidareupplåtande av SGUs geodata. Friskrivning SGU friskriver sig från ansvar för fel, förseningar, avbrott eller andra fel eller störningar som kan uppstå i den tekniska driften och därmed i tillgången till geodataprodukten, om inte detta beror på grov oaktsamhet från SGUs sida. SGU påtar sig inte heller något ansvar för fel som kan uppstå på grund av den teknik eller de programvaror som användaren använder för att få åtkomst till geodataprodukten. SGU friskriver sig också från ansvar för skada eller annan olägenhet som kan uppkomma till följd av nyttjandet av geodataprodukten för sig eller tillsammans med annan information. SGU friskriver sig från ansvar för fel eller förändringar i geodataprodukten sedan den levererats/distribuerats från SGU till licenstagaren alternativt när informationen kommit ur SGUs kontroll. Licenstagarens skyldigheter Licenstagare ska medverka till att förhindra intrång i SGUs immateriella rättigheter. Licenstagare ska utan dröjsmål underrätta SGU i de fall licenstagaren får kännedom om fall eller misstänkta fall av intrång i licensgivarnas rättigheter. Licenstagare ska vidta åtgärder för att förhindra att SGUs information/objekt nyttjas obehörigen. Licenstagare åtar sig att utan dröjsmål, till licensgivare, anmäla krav från tredje man om ersättning som grundas på påstående om att SGUs geodata eller geodatatjänster gör intrång i tredje mans immateriella rättigheter Force Majeure Omständigheter som beror på Force Majeure befriar parterna från fullgörandet av villkoren i detta avtal om deras inverkan på avtalets fullgörande inte kunnat förutses då

5 5 avtalet ingicks. Part ska utan dröjsmål underrätta andra parter dels om skäl för befrielse, dels när hinder inte längre föreligger. 8. Avtalstid Avtalet gäller tills vidare utan rätt till uppdatering 9. Uppsägning Om någon part i för avtalet väsentligt avseende inte uppfyller sina skyldigheter enligt avtalet har den andra parten rätt att häva avtalet. Part skall dock först ges tillfälle att efter påpekande rätta till eventuella brister. Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit var sitt. A-köping YYYY-MM-DD Uppsala För Licenstagaren För SGU Namn Namn

Allmänna villkor om rådgivningstjänster

Allmänna villkor om rådgivningstjänster Allmänna villkor om rådgivningstjänster version 2014:1 januari 2014 1 Allmänt 1.1 Tillämpning Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende de rådgivningstjänster som Uppdragstagaren åtar sig att utföra

Läs mer

Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision

Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision version 2014:1 januari 2014 1 Allmänt 1.1 Tillämpning Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende andra granskningstjänster än revision som

Läs mer

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER Sida 1 (4) S9635-1A ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER KUND Namn, efternamn och tilltalsnamn/firma, fullständigt namn Telefon dagtid, inkl. riktnummer Person-/Organisationsnummer Telefon mobil TJÄNSTEN

Läs mer

Villkor för Telia Internet För Alla

Villkor för Telia Internet För Alla Villkor för Telia Internet För Alla 1. Allmänt För Telias accesstjänst Telia Internet För Alla gäller Telias allmänna villkor för teleabonnemang. (finns publicerade i telekatalogen ) med följande ändringar

Läs mer

SÄRSKILDA LEVERANSVILLKOR FÖR ETIKETTINDUSTRIN 2010 (SLE 10)

SÄRSKILDA LEVERANSVILLKOR FÖR ETIKETTINDUSTRIN 2010 (SLE 10) SÄRSKILDA LEVERANSVILLKOR FÖR ETIKETTINDUSTRIN 2010 (SLE 10) Normalvillkor antagna 2010 av Etikettgruppen inom Grafiska Företagens Förbund. Villkoren, som anpassats till de speciella förhållandena vid

Läs mer

EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren )

EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren ) EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren ) 1. DEFINITIONER I detta Avtal ska följande uttryck (liksom eventuella böjningsformer därav), såvida inte sammanhanget föranleder annat, anses ha följande

Läs mer

för leverans med montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige.

för leverans med montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige. Allmänna bestämmelser för leverans med montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige. NLM 10 Utgivna år 2010 av DI, Danmark,

Läs mer

Att publicera på Internet

Att publicera på Internet Att publicera på Internet Att publicera på Internet Radio- och TV-verket är en myndighet inom medieområdet. Verket ger tillstånd för marksänd TV (utom för public service-företagen), närradio, privat lokalradio

Läs mer

Föredrag.se Allmänna villkor

Föredrag.se Allmänna villkor Vårt löfte som ditt förord Föredrag.se vill skapa vassare medarbetare. Föredrag.se strävar efter att demokratisera kompetensutvecklingen och göra den lättillgänglig, billig och på användarnas villkor.

Läs mer

Vidareutnyttjande av offentlig information. En vägledning för myndigheter

Vidareutnyttjande av offentlig information. En vägledning för myndigheter Vidareutnyttjande av offentlig information En vägledning för myndigheter 7 Innehåll 1 Inledning... 10 1.1 Varför främja vidareutnyttjande?... 10 1.2 Vägledningens syfte och målgrupp... 11 1.3 Vägledningens

Läs mer

1. Bakgrund. 2. Parter. 3. Definitioner

1. Bakgrund. 2. Parter. 3. Definitioner Personuppgiftsbiträdesavtal samt fullmakt för såväl direktansluten vårdgivare som Inera AB att teckna personuppgiftsbiträdesavtal enligt 30-31 Personuppgiftslagen (1998:204) Modellavtal 2 riktar sig till

Läs mer

REGISTRERINGSVILLKOR gällande för toppdomänen.se fr.o.m. 27 maj 2015

REGISTRERINGSVILLKOR gällande för toppdomänen.se fr.o.m. 27 maj 2015 REGISTRERINGSVILLKOR gällande för toppdomänen.se fr.o.m. 27 maj 2015 1 INLEDNING 1.1 Stiftelsen för Internetinfrastruktur (802405-0190), Box 7399, 103 91 Stockholm, är en oberoende allmännyttig stiftelse

Läs mer

Ansökan öppna konto, juridisk person

Ansökan öppna konto, juridisk person Ansökan öppna konto, juridisk person Kontohavare - kontot kan endast ha en kontohavare. Kontohavaren måste vara en juridisk person, dock ej bostadsrättsförening, eller försäkringsbolag, kreditmarknadsbolag,

Läs mer

KLART DU SKA HA FIBER.

KLART DU SKA HA FIBER. INSTRUKTIONSGUIDE GRÄVA SJÄLV Instruktioner, rekommendationer, bestämmelser och tips till dig som valt att utföra grävningen inför din fiberanslutning själv. Innehåller även Allmänna villkor. KLART DU

Läs mer

Meddelandetjänst, anvisningar för abonnemang

Meddelandetjänst, anvisningar för abonnemang Meddelandetjänst, anvisningar för abonnemang I ett abonnemang, d.v.s. på en abonnemangsblankett, kan högst 10 företags FO-nummer anges vars uppgifter med samma innehåll ska uppföljas. Det är möjligt att

Läs mer

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Förfrågningsunderlag med förutsättningar för att bedriva psykoterapi inom Region Örebro län Beslutad i LS 2014-12-09 1 (35) Innehållsförteckning

Läs mer

Creative Commons Erkännande_DelaPåSammaVillkor

Creative Commons Erkännande_DelaPåSammaVillkor Creative Commons Erkännande_DelaPåSammaVillkor Genom att nyttja Licensrättigheterna (definierade nedan), accepterar och godkänner Du att Du är bunden av villkoren i denna Creative Commons Erkännande- DelaPåSammaVillkor

Läs mer

Offentlighet och sekretess hos det allmänna. Information om offentlighets- och sekretess lagen m.m.

Offentlighet och sekretess hos det allmänna. Information om offentlighets- och sekretess lagen m.m. 0101010101010101010101010101010101 1010101010101010101010101010101010 0101010101010101010101010101010101 1010101010101010101010101010101010 0101010101010101010101010101010101 1010101010101010101010101010101010

Läs mer

Placeringskonto för näringsidkare

Placeringskonto för näringsidkare Allmänna villkor från 2012-01-01 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Bankdag är en dag när medverkande betaltjänstleverantör har öppet för

Läs mer

ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar

ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar Kreditgivare PayEx Credit AB Organisationsnummer 556735-5671 Personnummer sökande (kontohavare) _ Gatuadress S:t Hansplan 1 Telefonnummer: 0498-20 15 20

Läs mer

Upphovsrätt. Information. rättsreglerna

Upphovsrätt. Information. rättsreglerna Upphovsrätt Tryck: Graphium Norstedts Tryckeri. Omslag: Rolf Hernegran Graphium Norstedts Media. Upplaga: 5 000 ex. UPPHOVSRÄTT UPPHOVSRÄTT UPPHOVS RÄTT UPPHOVSRÄTT UPPHOVSRÄTT UPPHOVSRÄTT UPPHOVSRÄTT

Läs mer

Distans- och hemförsäljningslagen

Distans- och hemförsäljningslagen Distans- och hemförsäljningslagen SFS 2005:59 Lagen ger dig ett skydd vid distanshandel och hemförsäljning. Reviderad april 2007 Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) gäller när du handlar på distans

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FONDMARKNADEN.SE

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FONDMARKNADEN.SE ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FONDMARKNADEN.SE 1. Användarvillkor Denna webbplats www.fondmarknaden.se (nedan kallad "Webbplatsen") tillhör Fondab AB. Genom att gå in på webbplatsen och/eller använda den information

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor vid köp av monteringsfärdigt husmaterial AA 12

Allmänna avtalsvillkor vid köp av monteringsfärdigt husmaterial AA 12 Allmänna avtalsvillkor vid köp av monteringsfärdigt husmaterial AA 12 Dessa allmänna avtalsvillkor gäller vid försäljning av monteringsfärdigt trähusmaterial. Utöver dessa avtalsvillkor bör inga ytterligare

Läs mer

REGISTRERINGSVILLKOR gällande för toppdomänen.se fr.o.m. 15 februari 2011

REGISTRERINGSVILLKOR gällande för toppdomänen.se fr.o.m. 15 februari 2011 REGISTRERINGSVILLKOR gällande för toppdomänen.se fr.o.m. 15 februari 2011 1 INLEDNING 1.1 Stiftelsen för Internetinfrastruktur (802405-0190), Box 7399, 103 91 Stockholm, är en oberoende allmännyttig stiftelse

Läs mer

Exempel 2: En kund (firmatecknare för tidigare innehavare) hävdar att den som överlåtit domännamnet inte var behörig att teckna firman. Vad gör du?

Exempel 2: En kund (firmatecknare för tidigare innehavare) hävdar att den som överlåtit domännamnet inte var behörig att teckna firman. Vad gör du? ABUSE DOCUMENT 1. Hur förhindras oegentlig överlåtelse? En person har via en whois slagning på ett domännamn fått fram namnet på den som innehar domännamnet. Han får också fram personnr eller organisationsnummer

Läs mer

säkerhetsskyddad UPPHANDLING en vägledning

säkerhetsskyddad UPPHANDLING en vägledning säkerhetsskyddad UPPHANDLING en vägledning Produktion: Säkerhetspolisen, april 2009. Reviderad januari 2010 Grafisk formgivning: Jerhammar & Co Reklambyrå AB Typografi: Eurostile och Swift s ä k e r h

Läs mer

AVTAL OM UPPHOVSMÄNS RÄTT TILL ERSÄTTNING VID VISNING AV VERK SAMT MEDVERKAN VID UTSTÄLLNING M M

AVTAL OM UPPHOVSMÄNS RÄTT TILL ERSÄTTNING VID VISNING AV VERK SAMT MEDVERKAN VID UTSTÄLLNING M M 1 AVTAL OM UPPHOVSMÄNS RÄTT TILL ERSÄTTNING VID VISNING AV VERK SAMT MEDVERKAN VID UTSTÄLLNING M M mellan svenska staten, representerad av Statens kulturråd å ena sidan och Konstnärernas Riksorganisation,

Läs mer

Tillämpas från och med 2010-07-28

Tillämpas från och med 2010-07-28 Allmänna bestämmelser vid avtal mellan Arbetsförmedlingen och leverantörer av kompletterande arbetsförmedlingstjänster, förberedande utbildningar och arbetsmarknadsutbildningar avsedda för arbetssökande

Läs mer