Serviceavtal. 1. Beskrivning av Tjänster. 1.1 Leverantören skall tillhandahålla Tjänster i enlighet med dessa Villkor.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Serviceavtal. 1. Beskrivning av Tjänster. 1.1 Leverantören skall tillhandahålla Tjänster i enlighet med dessa Villkor."

Transkript

1 Serviceavtal 1. Beskrivning av Tjänster 1.1 Leverantören skall tillhandahålla Tjänster i enlighet med dessa Villkor. 1.2 Kunds rättigheter och skyldigheter Kund ansvarar för att Fullgöra betalning för Tjänst Information som lämnas till Leverantören är sann, korrekt, aktuell och fullständig i alla avseenden Meddela Leverantören förändringar av väsentlig information via e- post; eller telefon Leverantören förbehåller sig rätten att göra förändringar av pris för eller innehåll i Tjänst samt att temporärt eller permanent upphöra med Tjänst eller del därav. Vidare har Leverantören rätt att förändra dessa Villkor från tid till annan. 1.4 Såvida Kund inte beställt Tjänst är Leverantören inte skyldig att informera om förändring enligt pkt Engångstjänster Engångstjänster omfattas av vid var tid gällande Villkor vid den tidpunkt Tjänsten beställs. Leverantören skall inte upphöra med, eller förändra Tjänst, avseende redan erhållet uppdrag på sätt som är till väsentlig nackdel för Kunden, såvida inte upphörande eller förändring har uppstått till följd av händelse som rimligen kan anses vara utom Leverantörens kontroll. 1.6 Supportavtal Om Kund har Supportavtal med Leverantören, skall Leverantören i förväg informera Kunden om upphörande eller förändring av Tjänst eller förändring av Villkor för beställd Tjänst. Om sådana förändringar är till väsentlig nackdel för Kunden har Kunden rätt att avbeställa ej erhållen del av Tjänsten utan påföljd. 1.7 Utförande av Tjänst Leverantören kommer att göra sitt bästa för att beställda Tjänster skall utföras på ett korrekt och effektivt sätt, dock är uppskattad tidsåtgång för utförande baserat på beräkningar och försening kan uppstå till följd av händelser utom Leverantörens kontroll. 2. Beställning av Tjänster 2.1 Beställning Tjänst tillhandahålls enbart Kund som Leverantören ensidigt godkänner. Kriterier för bedömning innefattar bland annat att fysisk person har fyllt 18 år och är bosatta i Sverige.

2 2.1.2 Vid beställning av Tjänst skall uppgift lämnas om namn, telefon, adress, betalinformation och annan begärd information Beställningen kommer att behandlas som en begäran om Tjänst. Avtal om utförande anses tecknat när Tjänsten börjar utföras eller vi erhåller betalning från Kunden. Enbart elektroniskt mottagande av begäran om Tjänst skall inte anses utgöra acceptans av Avtal att utföra Tjänsten. 3. Specifika Tjänster 3.1 Följande tilläggsbestämmelser är tillämpliga på specifika Tjänster som Kunden kan ha avtalat. 3.2 Teknisk Support Med Engångssupport avses teknisk support som tillhandahålls via telefon och för vilken Kunden betalar ett engångsbelopp i förskott. Sådan support kan också innefatta distanssupport förutsatt att Kundens dator har internetuppkoppling. Med distanssupport avses sådan teknisk support där Leverantören eller Leverantörens agent, om så är nödvändigt, kan få access till Kundens dator online för att kunna bestämma karaktären av och antingen åtgärda eller lämna råd om hur anmält fel skall åtgärdas. Med Supportavtal avses sådan teknisk service som Kunden avtalat om i löpande avtal mot betalning av månatlig eller årlig avgift och som inkluderar distanssupport under förutsättning av att Kundens dator är uppkopplad till en bredbandstjänst Med Teknisk Support avses såväl Engångssupport som Supportavtal. 4. Instruktioner och begränsningar 4.1 Kunden accepterar att följa Leverantörens eller Leverantörens agents relevanta instruktioner inklusive säkerhetsinstruktioner. Dessa kan omfatta råd avseende installation av säkerhetsprogramvara, instruktioner om handhavandet av maskinell utrustning, det sätt på vilket den stängs av eller startas samt andra allmänna användarinstruktioner. 4.2 Tillgängligheten av Teknisk Support kan vara beroende av den maskinella utrustning som Kunden använder, vilket innebär att all Teknisk Support inte är tillgänglig för alla typer av maskin- och/eller programvaror. 5. Programvara och data lagrad på Kunds utrustning 5.1 Kunden skall ha giltig programvarulicens för operativsystem och applikationsprogram. Om så är tillämpligt skall Kunden tillhandahålla relevant licensinformation om Leverantören eller Leverantörens agent frågar efter den. 5.2 Kunden skall säkerhetskopiera programvara och data lagrad på maskinell utrustning. Kunden accepterar att det i sin helhet är Kundens ansvar att skydda sin utrustning och att säkerhetskopiera alla data, programvara, all information och alla övriga filer som lagras på alla berörda minnesenheter. 6. Leverantörens ansvar

3 6.1 Leverantören kommer att utföra Teknisk Support efter bästa förmåga. Leverantören kommer möjligen inte att kunna lämna råd om, eller lösa alla problem som ingår i Kunds förfrågan och om så inte är fallet och om Kundens problem är av ett slag som har beskrivits såsom ingående i vårt åtagande, så kommer Leverantören att återbetala den avgift Kund erlagt för att få det olösta problemet åtgärdat. Detta gäller dock inte avgift för Supportavtal som inte avser att åtgärda specifika problemställningar utan skall betraktas som en generellt och löpande supportåtagande som inte garanterar lösning på alla problem. 6.2 Leverantören ansvar inte för; 7. Supportavtal Fel som uppstått i eller är förorsakade av tredje parts produkt, applikation och/eller operativsystem, såvida inte sådana produkter, applikationer eller operativsystem har tillhandahållits av oss Reparation eller ersättning av Kundens utrustning som är felaktig (såsom det diagnosticerats av Leverantören i samband med leverantörens serviceinsats) eller, Skada till följd av Kundens underlåtenhet att följa Leverantörens relevanta råd, instruktioner och rekommendationer. 7.1 Supportavtal kan tecknas på årsbasis. 7.2 Supportavtal har en begynnande kontraktstid om 12 månader, varefter abonnemanget förlängs med 2 månader i taget om det inte sägs upp senast 60 dagar före kontraktstidens eller efterföljande förlängnings utgång. 8. Omfattning av distanssupport 8.1 Tillhandahålls endast för datorer och Smart Phones. Önskar Kunden använda sig av denna supportform, ger Kunden Leverantören eller Leverantörens agent tillåtelse utföra begärd Tjänst via distansförfarande, varvid Leverantören eller Leverantörens agent är inloggad som användare med hjälp av specifik programvara. 8.2 För att Leverantören eller Leverantörens agent skall kunna använda distanssupport måste alla komponentdelar i Kundens utrustning vara i funktion samt uppkopplad till en fullt funktionsduglig och stabil bredbandsuppkoppling, med en kapacitet av minst 0,5 MB/sekund. Distanssupport för supportavtal kan tyvärr inte tillhandahållas via mobilt modem. 9. Omfattning av Engångssupport 9.1 Tjänstens innehåll och avgiften för denna bestäms i det ögonblick Kunden lämnar sin begäran. 9.2 Om inte annat skriftligen överenskommits, kan Leverantören endast tillhandahålla den engångssupport som Kunden begärt och endast med avseende på aktuell maskin- och programvara. 9.3 När Leverantören utför engångssupport, kommer Leverantören att använda all rimlig kunskap och omsorg i dess försök att diagnosticera och åtgärda det specifika tekniska problem Kunden har

4 beskrivit. Leverantören kommer inte att ta betalt om Leverantören inte lyckas lösa det specifika problem Kunden beskrivit i sin begäran, förutsatt att Kunden följt Leverantörens Villkor. 9.4 Om problemet återuppstår inom 30 dagar av samma direkta orsaker som Leverantören identifierat när denne åtgärdade felet första gången, kommer Leverantören att; Försöka lösa problemet igen utan ytterligare kostnad för Kunden Om Leverantören fortfarande inte kan åtgärda problemet kommer Leverantören att återbetala den avgift som erlagts vid första åtgärdandet 9.5 För problem som uppstått till följd av virus och spionprogramvara är ovanstående erbjudande under pkt 9.4 tillämpliga endast om Kunden har anti- virus och anti- spyware programvara installerad och korrekt uppdaterad under och efter felåtgärdandet. 9.6 Erbjudandet under pkt 9.4 är inte tillämpliga om problem förorsakas av defekt maskinvara eller andra produkter. 10. Omfattning av Supportavtal 10.1 Supportavtal skall användas i rimlig omfattning och Leverantören har rätt att säga upp Kunds användning av Supportavtal om Leverantören har anledning att misstänka att Kunds användning har orimlig omfattning med avseende på Tjänstens karaktär Kunds abonnemang omfattar en (1) insats för virusborttagning per år och detta förutsätter att Kund installerat och korrekt uppdaterat anti- virusprogramvara Virusborttagning inkluderar (men är inte begränsad till) borttagning av virus- och eller spionprogramvara samt åtgärdande av därav följande skadade filer i operativprogramvara. Ytterligare insatser för felhantering kan erbjudas i tillägg och mot särskild avgift Virusborttagningstjänsten förutsätter att Kunds utrustning är ansluten till fullt fungerande, stabil och tillförlitlig fast bredbandsuppkoppling med en kapacitet av minst 0,5 MB/sek. Virusborttagning kan inte utföras över mobilanslutning Leverantören har möjlighet att avsluta Kunds Supportavtal om Leverantören har anledning att befara att Kunds utrustning inte sköts på ett normalt och korrekt sätt. 11. Pris och betalning 11.1 Tjänstens pris är det vid varje beställning angivna priset, eller om inget pris angivits (eller då angivet pris inte längre är giltigt) det pris Leverantören informerar Kund om innan Tjänsten påbörjas Alla priser för Tjänst riktad till Kund som är konsument anges inkl mervärdesskatt och för Tjänst riktad till företag och organisationer anges pris exkl. mervärdesskatt Betalning skall ske, i förskott, innan Tjänst utförs, såvida annat inte överenskommits skriftligen Om betalning inte görs vid förfallotidpunkten angiven i faktura, har Leverantören rätt att; Upphöra att utföra supportavtalsbaserade Tjänster intill dess att betalning sker och såvida inte betalning skett trots påminnelse, säga upp avtalad Tjänst

5 Vid beställning av engångstjänst säga upp ingånget Avtal och/eller Debitera dröjsmålsränta på obetalt belopp uppgående till 2 % per månad intill dess att betalning sker, varvid del av månad beräknas till 30 dagar med avseende på ränteberäkning Säger Leverantören upp Avtalet enligt 11.4 ovan, har Leverantören rätt att erhålla betalning för faktisk utförd Tjänst eller del av Tjänst. I förekommande fall har Leverantören även rätt att skicka ärendet vidare till inkassobolag, förutom lagstadgad inkassoavgift utgår då också en kravavgift om 500 kr Kunden bekräftar vid användande av betal- /eller kreditkort att kortet tillhör denne All betalning skall bekräftas genom validering och auktorisation och Leverantören har ingen skyldighet att utföra Tjänsten om sådan bekräftelse försenas eller inte erhålls. 12. Rätt att annullera Avtal 12.1 Om Kunden är konsument och begäran om Tjänst lämnats via telefon eller online, kan begäran annulleras när som helst inom 14 dagar från och med dagen efter begäran utan någon skyldighet för Kunden, dock kan begäran av Tjänst inte annulleras om Leverantören påbörjat utförandet av Tjänsten med Kundens godkännande Om Kunden annullerar sin begäran enligt pkt 4.1 kommer redan erlagd betalning för Tjänsten ifråga att återbetalas till Kunden inom 30 dagar från meddelande om annullation Utan inskränkning av Leverantörens rätt enligt pkt 1 ovan eller andra rättigheter Leverantören har enligt dessa Villkor, förbehåller Leverantören sig rätten att upphöra med tillhandahållandet av Tjänst genom meddelande 30 dagar före sådan åtgärd. 13. Övrigt 13.1 Meddelanden till Leverantören med anledning av detta Avtal lämnas skriftlig till Nevalone AB, Vretensborgsvägen 28, Hägersten eller via e- post; 13.2 Nevalones Allmänna Villkor, Användarvillkor och övriga policys utgör en integrerad del av dessa Villkor. 14. Tvist 14.1 Avtalet tillämpas i enlighet med svensk lag Tvist angående tillämpningen eller tolkningen av detta Avtal och därmed sammanhängande rättsförhållanden skall i första hand lösas genom förhandlingar mellan parterna Kan parterna ej genom förhandlingar lösa tvisten skall tvisten slutligt avgöras genom skiljedom, förenklat förfarande, enligt den vid var tid gällande svenska lagen om skiljeförfarande. Sådant förfarande skall genomföras i Stockholm Utan hinder av ovanstående har Leverantören rätt föra talan inför allmän domstol eller kronofogdemyndighet när talan rör obetalda fordringar för tillhandahållen Tjänst.

6 14.5 Utan hinder av ovanstående får Kund hänskjuta tvistefråga som rör tillämpning av telelagen eller av föreskrifter eller tillståndsvillkor som har meddelats med stöd av telelagen till Post- och telestyrelsen för yttrande/medling.

Föredrag.se Allmänna villkor

Föredrag.se Allmänna villkor Vårt löfte som ditt förord Föredrag.se vill skapa vassare medarbetare. Föredrag.se strävar efter att demokratisera kompetensutvecklingen och göra den lättillgänglig, billig och på användarnas villkor.

Läs mer

EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren )

EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren ) EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren ) 1. DEFINITIONER I detta Avtal ska följande uttryck (liksom eventuella böjningsformer därav), såvida inte sammanhanget föranleder annat, anses ha följande

Läs mer

Placeringskonto för näringsidkare

Placeringskonto för näringsidkare Allmänna villkor från 2012-01-01 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Bankdag är en dag när medverkande betaltjänstleverantör har öppet för

Läs mer

Privatkonto. 2 Allmän produktbeskrivning. 1 Definitioner med mera. Allmänna villkor från 2012-01-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt om kontot

Privatkonto. 2 Allmän produktbeskrivning. 1 Definitioner med mera. Allmänna villkor från 2012-01-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt om kontot Allmänna villkor från 2012-01-01 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Bankdag är en dag när en medverkande betaltjänstleverantör har öppet för

Läs mer

Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision

Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision version 2014:1 januari 2014 1 Allmänt 1.1 Tillämpning Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende andra granskningstjänster än revision som

Läs mer

Allmänna villkor om rådgivningstjänster

Allmänna villkor om rådgivningstjänster Allmänna villkor om rådgivningstjänster version 2014:1 januari 2014 1 Allmänt 1.1 Tillämpning Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende de rådgivningstjänster som Uppdragstagaren åtar sig att utföra

Läs mer

Textil, Second Hand. Licensvillkor 2012-04-01. Naturskyddsföreningen Bra Miljöval ALLMÄNNA VILLKOR 2011-04-07. 1. Definitioner

Textil, Second Hand. Licensvillkor 2012-04-01. Naturskyddsföreningen Bra Miljöval ALLMÄNNA VILLKOR 2011-04-07. 1. Definitioner Naturskyddsföreningen Bra Miljöval Textil, Second Hand Licensvillkor 2012-04-01 ALLMÄNNA VILLKOR 2011-04-07 1. Definitioner Ansökan: Licenstagarens ansökan om Licens, ifylld på av Svenska Naturskyddsföreningen

Läs mer

Villkor. Betalkonton och Betaltjänster, m.m. - Privat Gäller fr.o.m. 2015-06-01. Innehållsförteckning. 1 Inledning

Villkor. Betalkonton och Betaltjänster, m.m. - Privat Gäller fr.o.m. 2015-06-01. Innehållsförteckning. 1 Inledning Villkor Betalkonton och Betaltjänster, m.m. - Privat Gäller fr.o.m. 2015-06-01 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Definitioner och begreppsförklaringar 3 Användarmanualer 4 Tillgång till tjänster m.m.

Läs mer

för leverans med montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige.

för leverans med montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige. Allmänna bestämmelser för leverans med montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige. NLM 10 Utgivna år 2010 av DI, Danmark,

Läs mer

Avtal för bedrivande av hemtjänst enligt lag om valfrihetssystem, LOV

Avtal för bedrivande av hemtjänst enligt lag om valfrihetssystem, LOV Avtal för bedrivande av hemtjänst enligt lag om valfrihetssystem, LOV 1. Parterna Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören, har följande avtal träffats. Kommunen Organisationen Organisationsnummer

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION MERKON_uppdat.150507 8999_ 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress Kreditförmedlare Organisationsnummer

Läs mer

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER Sida 1 (4) S9635-1A ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER KUND Namn, efternamn och tilltalsnamn/firma, fullständigt namn Telefon dagtid, inkl. riktnummer Person-/Organisationsnummer Telefon mobil TJÄNSTEN

Läs mer

REGISTRERINGSVILLKOR

REGISTRERINGSVILLKOR REGISTRERINGSVILLKOR Gällande för toppdomänen.nu 1 INLEDNING 1.1 Stiftelsen för Internetinfrastruktur (802405-0190), Box 7399, 103 91 Stockholm, är en oberoende allmännyttig stiftelse som ansvarar för

Läs mer

Ansökan öppna konto, juridisk person

Ansökan öppna konto, juridisk person Ansökan öppna konto, juridisk person Kontohavare - kontot kan endast ha en kontohavare. Kontohavaren måste vara en juridisk person, dock ej bostadsrättsförening, eller försäkringsbolag, kreditmarknadsbolag,

Läs mer

Frågor och svar i upphandling av statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget

Frågor och svar i upphandling av statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget 1/15 Frågor och svar i upphandling av statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget Detta dokument innehåller förtydliganden i form av svar på under anbudstiden

Läs mer

AVSÄTTNINGAR, ANSVARSFÖRBINDELSER OCH EVENTUALTILLGÅNGAR

AVSÄTTNINGAR, ANSVARSFÖRBINDELSER OCH EVENTUALTILLGÅNGAR RR 16 AVSÄTTNINGAR, ANSVARSFÖRBINDELSER OCH EVENTUALTILLGÅNGAR REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring INLEDNING 1. I denna rekommendation behandlas hur avsättningar, ansvarsförbindelser och eventualtillgångar

Läs mer

KLART DU SKA HA FIBER.

KLART DU SKA HA FIBER. INSTRUKTIONSGUIDE GRÄVA SJÄLV Instruktioner, rekommendationer, bestämmelser och tips till dig som valt att utföra grävningen inför din fiberanslutning själv. Innehåller även Allmänna villkor. KLART DU

Läs mer

Villkor för Telia Internet För Alla

Villkor för Telia Internet För Alla Villkor för Telia Internet För Alla 1. Allmänt För Telias accesstjänst Telia Internet För Alla gäller Telias allmänna villkor för teleabonnemang. (finns publicerade i telekatalogen ) med följande ändringar

Läs mer

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Förfrågningsunderlag med förutsättningar för att bedriva psykoterapi inom Region Örebro län Beslutad i LS 2014-12-09 1 (35) Innehållsförteckning

Läs mer

Villkor för Användning

Villkor för Användning Villkor för Användning AVTAL MELLAN ER OCH RCI EUROPE RCI Europe ( RCI, vi, oss eller vår ) erbjuder er denna Websida. I och med att ni använder denna Websida och/eller accepterar de villkor, förbehåll

Läs mer

RR 10 ENTREPRENADER OCH LIKNANDE UPPDRAG REDOVISNINGSRÅDET

RR 10 ENTREPRENADER OCH LIKNANDE UPPDRAG REDOVISNINGSRÅDET RR 10 ENTREPRENADER OCH LIKNANDE UPPDRAG REDOVISNINGSRÅDET JULI 1999 1 Innehållsförteckning INLEDNING 3 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 3 DEFINITIONER 3 ETT ELLER FLERA UPPDRAG 4 UPPDRAGSINKOMST 4 UPPDRAGSUTGIFTER

Läs mer

1.2 Order och orderbekräftelse ska vara skriftliga. Accept av en order ska bekräftas på avsedd plats i order, om inte annat avtalats.

1.2 Order och orderbekräftelse ska vara skriftliga. Accept av en order ska bekräftas på avsedd plats i order, om inte annat avtalats. ALLMÄNNA INKÖPSVILLKOR 1. Omfattning; ingående av avtal 1.1 Dessa inköpsvillkor ska gälla för varor och tjänster som tillhandahålls av Leverantören, om inte annat avtalas. Inga andra standardvillkor, särskilt

Läs mer

Meddelandetjänst, anvisningar för abonnemang

Meddelandetjänst, anvisningar för abonnemang Meddelandetjänst, anvisningar för abonnemang I ett abonnemang, d.v.s. på en abonnemangsblankett, kan högst 10 företags FO-nummer anges vars uppgifter med samma innehåll ska uppföljas. Det är möjligt att

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor vid köp av monteringsfärdigt husmaterial AA 12

Allmänna avtalsvillkor vid köp av monteringsfärdigt husmaterial AA 12 Allmänna avtalsvillkor vid köp av monteringsfärdigt husmaterial AA 12 Dessa allmänna avtalsvillkor gäller vid försäljning av monteringsfärdigt trähusmaterial. Utöver dessa avtalsvillkor bör inga ytterligare

Läs mer

Exempel på köpvillkor

Exempel på köpvillkor Exempel på köpvillkor Kund inom kläder och presentartiklar: Köpvillkor Enligt svensk lag. Leveranstid 10 arbetsdagar. 14 dagars full returrätt. Fri leverans inom Stockholm, Göteborg och Malmö. För övriga

Läs mer

Svensk författningssamling 1987:822

Svensk författningssamling 1987:822 Startsidan / Dokument & lagar / Lagar / Svensk författningssamling / Lag (1987:822) om internationella köp Svensk författningssamling 1987:822 Det kan förekomma fel i författningstexterna, och bilagor

Läs mer

REGISTRERINGSVILLKOR gällande för toppdomänen.se fr.o.m. 27 maj 2015

REGISTRERINGSVILLKOR gällande för toppdomänen.se fr.o.m. 27 maj 2015 REGISTRERINGSVILLKOR gällande för toppdomänen.se fr.o.m. 27 maj 2015 1 INLEDNING 1.1 Stiftelsen för Internetinfrastruktur (802405-0190), Box 7399, 103 91 Stockholm, är en oberoende allmännyttig stiftelse

Läs mer

SIG INVEST AB (publ) VILLKOR FÖR OBLIGATIONSLÅN OM HÖGST SEK 60 000 000 9,25% 2015/2019 ISIN: SE0007074265

SIG INVEST AB (publ) VILLKOR FÖR OBLIGATIONSLÅN OM HÖGST SEK 60 000 000 9,25% 2015/2019 ISIN: SE0007074265 SIG INVEST AB (publ) VILLKOR FÖR OBLIGATIONSLÅN OM HÖGST SEK 60 000 000 9,25% 2015/2019 ISIN: SE0007074265 Innehållsförteckning 1 Definitioner... 2 2 Obligationerna... 5 3 Obligationernas förhållande till

Läs mer

ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARENS LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARAN FIFA 13

ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARENS LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARAN FIFA 13 ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARENS LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARAN FIFA 13 Detta licensavtal för slutanvändare ( licensen ) är en överenskommelse mellan dig och Electronic Arts Inc., dess dotterbolag och dess

Läs mer