1.7 Resenärer som inte utnyttjar bokad charter eller infinner sig för sent vid avtalad tid, förlorar rätten till paketresans alla delar.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1.7 Resenärer som inte utnyttjar bokad charter eller infinner sig för sent vid avtalad tid, förlorar rätten till paketresans alla delar."

Transkript

1 1. Charterkontrakt Huvudresenär är den person som bokar charterevenemanget och därmed ingår avtal med TeamSailing Nyström AB. Alla ändringar samt ev. avbeställning måste ske av huvudresenären. Medresenärer som önskar göra någon form av ändring måste således göra detta via huvudresenären. Huvudresenären ansvarar för att denne kan nås för viktiga meddelanden (t.ex. vid ev. ändringar i programmet pga.vädret) under den adress och det telefonnummer som denne meddelat till TeamSailing Nyström AB vid bokningen. 1.2 Uppgifter på arrangörens website och broschyrer är bindande för denne. En arrangör får dock ändra uppgifter på website eller broschyrer innan avtal har träffats. 1.3 Arrangören skall hålla resenären underrättad om frågor av betydelse för resenären som sammanhänger med avtalet. 1.4 Ett specialarrangemang ( ex.vis. konferenssegling med föreläsare ) ingår i avtalet endast om den säljs eller marknadsförs tillsammans med huvudarrangemanget för ett gemensamt pris eller för skilda priser som är knutna till varandra. 1.5 Seglingen påbörjas och avslutas i den i broschyr eller website angivna hemmahamnen. Dock kan annan plats överenskommas och då finnas inskrivet i bokningsbekräftelsen. 1.6 Avtalet är bindande för parterna när arrangören har bekräftat huvudresenärens beställning och resenären inom avtalad tid betalt överenskommen anmälningsavgift enligt arrangörens anvisningar. Arrangören skall bekräfta resenärens beställning utan dröjsmål. 1.7 Resenärer som inte utnyttjar bokad charter eller infinner sig för sent vid avtalad tid, förlorar rätten till paketresans alla delar. 2. Betalning av priset för charterresan 2.1 Huvudresenären skall ha betalt charterns totala avtalade kostnad till TeamSailing Nyström AB senast 7 dagar innan charterns genomförande enligt avtalad tid. 2.2 Arrangören får inte kräva slutbetalning av resans pris tidigare än 20 dagar före avresan, om inte annat särskilt överenskommits. 2.3 Arrangören får i samband med bokningsbekräftelsen ta ut en första delbetalning (anmälningsavgift). Anmälningsavgiften ska vara 25 % utav den totala kostnaden för evenemanget. Denna anmälningsavgift skall vara TeamSailing Nyström AB tillhanda senast 10 dagar efter bokandet av evenemanget. 2.4 Betalningspåminnelse skickas ej ut.

2 Har inte full betalning för resan kommit TeamSailing Nyström AB tillhanda senast 7 dagar före avresedagen äger TeamSailing Nyström AB rätt att betrakta charteravtalet som annullerat och tillgodoräkna sig anmälningsavgiften. 2.5 Vid bokning av charterresa inom 10 dagar före avresedagen ska resans totala pris betalas omgående om inte annat avtalats. 3. Resenärens rätt till avbeställning av resan 3.1 Huvudresenären har rätt att avbeställa resan enligt följande Vid avbeställning tidigare än 30 dagar före avresan behöver inte resenären erlägga någon del av resans pris Vid avbeställning senare än 30 dagar, men tidigare än 10 dagar före avresan skall resenären erlägga 25 % av resans totala pris Vid avbeställning senare än 10 dagar, men tidigare än 7 dagar före avresan skall resenären erlägga 50 % av resans totala pris Sker avbeställningen senare än 7 dagar före avresan skall resenären betala hela resans pris. Sker ingen avbeställning och infinner sig ej resenären på för avresan angiven tid och plats eller kan han icke deltaga i eller fullfölja charterresan äger TeamSailing Nyström AB rätt att tillgodoräkna sig det totala priset för charterresan. Vid akut sjukdom krävs läkarintyg för att kunna tillgodoräkna enskilds resenärs kostnad Avbeställning får ske om någon resenär eller dennes make/ maka/sambo, resenärens eller dennes makes/makas eller sambos släkting i rakt upp- eller nedstigande led eller syskon eller person med vilken resenären gemensamt beställt resan före avresan men efter det att avtalet blivit bindande för resenären enligt punkt 1.6 drabbas av allvarlig sjukdom, försämrat sjukdomstillstånd eller olycksfall och denna händelse är av sådan art, att resenären inte rimligen kan genomföra resan. Vid akut sjukdom krävs läkarintyg för att kunna tillgodoräkna enskilds resenärs kostnad Avbeställning får ske om annan händelse drabbar resenären efter det att avtalet blivit bindande enligt punkt 1.6 och om händelsen är av så ingripande karaktär för resenären att det inte är rimligt att kräva att resenären skall genomföra charterresan. Resenären skall inte ha kunnat råda över händelsen och vare sig känt till eller bort känna till denna då resan beställdes. Sådan ingripande händelse är t ex brand i den egna bostaden. 3.3 Efter avbeställning skall belopp som resenären har tillgodo enligt ovan återbetalas utan dröjsmål, dock senast 14 dagar efter avbeställningen. Återbetalning vid avbeställning sker till huvudresenären. Se punkt 1.1 sista stycket.

3 4. Arrangörens ändringar före avresan och inställande av resan 4.1 Resenärens rätt att frånträda avtalet Huvudresenären får frånträda avtalet, om arrangören förklarar att han inte kommer att fullgöra vad han åtagit sig och avtalsbrott är av väsentlig betydelse för resenären. Huvudresenären får också frånträda avtalet om avtalsvillkoren ändrats väsentligt till hans nackdel. Om arrangören avser att bryta avtalet, eller om han vill ändra avtalsvillkoren, skall han underrätta huvudresenären snarast och därvid lämna besked om dennes rätt att frånträda avtalet enligt första stycket. Huvudresenären skall inom skälig tid meddela arrangören om han vill frånträda avtalet. Gör han inte det, förlorar han sin rätt att frånträda avtalet. 4.2 Resenärens rätt till ersättningsresa Frånträder huvudresenären avtalet enligt 5.1 har han rätt till annan paketresa som är av likvärdig eller högre kvalitet, om arrangören kan erbjuda detta. Om huvudresenären godtar en sämre ersättningsresa har han rätt till ersättning för prisskillnaden. Avstår resenären från sin rätt till ersättningsresa, eller kan en sådan resa inte erbjudas, skall han snarast få tillbaka vad han betalat enligt avtalet. Bestämmelserna i första och andra styckena gäller också om arrangören ställer in resan utan att resenären är skuld till det. 5. Arrangörens ändringar efter avresan, fel och brister 5.1 Uteblivna prestationer Om efter avresan en väsentlig del av de avtalade tjänsterna inte kan tillhandahållas, ska arrangören ordna lämpliga ersättningsarrangemang utan extra kostnad för resenären. Kan ersättningsarrangemang inte ordnas eller avvisar resenären på godtagbara grunder sådana arrangemang, ska arrangören, om det är skäligt, utan extra kostnad för resenären tillhandahålla likvärdig transport tillbaka till platsen för avresan eller till någon annan ort som resenären godkänner. Innebär en förändring i avtalet enligt första eller andra stycket en förändring för resenären är han, om det är skäligt, berättigad till prisavdrag. Prestationer som resenären betalat tillägg för men ej kan erhålla återbetalas. 5.2 Andra fel och brister Vid andra fel i de avtalade tjänsterna än sådana som anges i 6.1 har resenären rätt till prisavdrag och skadestånd, om inte felet beror på honom. Resenären har inte rätt till skadestånd, om arrangören visar att felet beror på ett hinder utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller kunde ha undvikit eller övervunnit. Om felet beror på någon som arrangören har anlitat, är arrangören fri från skadeståndsansvar enligt andra stycket om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om felet beror på någon annan i ett tidigare led.

4 6. Reklamation och avhjälpande 6.1 Huvudresenären kan inte åberopa fel i vad han har rätt att fordra till följd av avtalet, om han inte inom skälig tid efter det att han märkt eller bort märka felet underrättar arrangören om felet. Detta bör om möjligt ske under charterresan utförande. 6.2 Utan hinder av 6.1 kan huvudresenären åberopa fel, om arrangören har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder. 6.3 Om huvudresenären framför klagomål som är befogade, ska arrangören genast vidta åtgärder för att finna en lämplig lösning. Anspråk på ersättning/rättelse ska göras direkt på plats till skepparen för respektive båt eller till TeamSailing Nyström AB. Om ev. rättelse ej kan ske under charterresan och återbetalning blir aktuell, räknas detta från den dagen klagomålet framfördes till den dag felet avhjälptes. Reklamation avfattas skriftligen och ska vara TeamSailing Nyström AB tillhanda senast en månad efter hemkomsten. Vänligen uppge bokningsnummer och resmål. 7. Resenärens ansvar under resan 7.1 Arrangörens anvisningar m m Resenären är skyldig att följa de anvisningar för charterresans genomförande som lämnas av skepparen eller av annan person som arrangören anlitar. Resenären är skyldig att respektera de ordningsregler som gäller för resan. Om resenären på ett väsentligt sätt bryter mot detta, kan arrangören häva avtalet och kräva eventuellt skadestånd. 8. Tvistlösning Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet genom frivillig överenskommelse. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av allmän domstol enligt svensk lag. 9. Städning I charterarrangemanget ingår även att rengöra däck, iordningställa utrustning som tillhör båten samt städa invändigt till samma skick som vid arrangemangets start. Förbrukningsartiklar såsom rengöringsmedel, sopsäckar, diskborste och toalettpapper ansvarar researrangören för. 10. Specialarrangemang Vid bokning av speciella arrangemang utöver researrangörens ordinarie program kan extra tillägg förekomma. Vid avbeställning av tilläggsarrangemanget gäller, om inte annat anges, villkoren under punkt 3 ovan. Om dessa extra prestationer ej kan erhållas återbetalas endast erlagt tillägg. 12. Färdhandlingarna Resenären ansvarar för att kontrollera uppgifterna på bokningsbekräftelsen som skickas

5 direkt efter beställning av resan. Eventuella önskemål om ändringar och missförstånd måste påtalas omedelbart. 13. Rökfria båtar Det är inte tillåtet att röka under däck på någon utav de båtar som används vid charterarrangemanget. 14. Djurfria båtar Det är inte tillåtet att medföra några husdjur ombord på båtar som används vid charterarrangemanget. TeamSailing Nyström AB garanterar att dessa båtar är fria från besök utav någon typ av husdjur. Uttran TeamSailing Nyström AB Segersjövägen 35, UTTRAN Telefon: Web: E-post : Orgnr: V.A.T nr: SE Säte: Stockholms län, Botkyrka kommun

Särskilda & allmänna villkor för paketresor.

Särskilda & allmänna villkor för paketresor. Sida 1 av 9 Särskilda & allmänna villkor för paketresor. SÄRSKILDA RESEVILLKOR. Särskilda resevillkor gäller före Allmänna resevillkor. Arrangör/Resegaranti. Arrangör enligt resegarantilagen är S&S-resor,

Läs mer

Arrangören skall hålla resenären underrättad om frågor av betydelse för resenären som sammanhänger med avtalet.

Arrangören skall hålla resenären underrättad om frågor av betydelse för resenären som sammanhänger med avtalet. Apollos resevillkor 1 Avtalet 1.1 Arrangören ansvarar gentemot resenären för vad denne har rätt att fordra till följd av avtalet. Ansvaret gäller även för sådana prestationer som ska fullgöras av någon

Läs mer

Resevillkor. 1.5.2 Deltagarbevisets uppgift.

Resevillkor. 1.5.2 Deltagarbevisets uppgift. Resevillkor De allmänna resevillkoren kompletteras av Langleys särskilda resevillkor angivna i kursiv text. I och med att anmälningsavgiften betalas godtar resenären Langleys gällande resevillkor och anmälan

Läs mer

Resevillkor. Pass Giltigt pass är fortfarande den bästa legitimationen. Ha passet tillgängligt

Resevillkor. Pass Giltigt pass är fortfarande den bästa legitimationen. Ha passet tillgängligt Pass Giltigt pass är fortfarande den bästa legitimationen. Ha passet tillgängligt i ditt handbagage. Visum Visum behövs inte för svenska medborgare på någon av våra resor. Det kan krävas visum i vissa

Läs mer

SVENSKA RESEBYRÅFÖRENINGENS VILLKOR FÖR PAKETRESOR

SVENSKA RESEBYRÅFÖRENINGENS VILLKOR FÖR PAKETRESOR SVENSKA RESEBYRÅFÖRENINGENS VILLKOR FÖR PAKETRESOR Följande villkor reglerar avtalsförhållandet mellan researrangör, som är medlem i Svenska Resebyråföreningen (i det följande arrangören ), och resenär

Läs mer

Bokningsbekräftelsen innehåller viktig information rörande din bokning. Observera att innehållet i bokningsbekräftelsen utgör avtalsvillkor.

Bokningsbekräftelsen innehåller viktig information rörande din bokning. Observera att innehållet i bokningsbekräftelsen utgör avtalsvillkor. ALLMÄNNA BOKNINGSVILLKOR Dessa allmänna villkor gäller mellan Visit Dalarna AB (VDAB) och Dig när du bokar via Siljan Turism AB. Avtalet kan gälla boende, transport, köp av andra produkter och tjänster,

Läs mer

Resevillkor- Båtar. (se punkt 1.3.3. nedan).

Resevillkor- Båtar. (se punkt 1.3.3. nedan). Resevillkor- Båtar 1.2 Betalning och bokning 1.2.1. Efter att bokning har inkommit till Adriatiska Resor är bokningen bindande. Den som har inkommit med bokningen är bokningsansvarig. Bokningsansvarig

Läs mer

Bokning & tele/fax 042-20 25 96 / 0706-23 37 60 www.asplundsbuss.se

Bokning & tele/fax 042-20 25 96 / 0706-23 37 60 www.asplundsbuss.se ASPLUNDS BUSS Program för 2009 TRYGGT PERSONLIGT SÄKERT Följ med på våra resor - alltid något nytt & spännande på gång! Bokning & tele/fax 042-20 25 96 / 0706-23 37 60 www.asplundsbuss.se Välkommen till

Läs mer

Ryskt Utbildnings- och Kulturcentrum i Sverige. Орг.-/Рег. номер: 610605-0369. Allmänna villkor

Ryskt Utbildnings- och Kulturcentrum i Sverige. Орг.-/Рег. номер: 610605-0369. Allmänna villkor Ryskt Utbildnings- och Kulturcentrum i Sverige Орг.-/Рег. номер: 610605-0369 Allmänna villkor Dessa allmänna villkor gäller mellan RECCIS Ryskt Utbildnings- och Kulturcentrum i Sverige, och för Dig som

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR. Vem är ansvarig?

ALLMÄNNA VILLKOR. Vem är ansvarig? ALLMÄNNA VILLKOR Dessa allmänna villkor gäller mellan Visit Dalarna AB (VDAB), via Siljan Turism och för Dig, som själv eller genom annan träffar avtal med VDAB enligt vad som angetts i bekräftelsen. Avtalet

Läs mer

Vem är ansvarig? Ansvarig arrangör är Höga Kusten Turism AB, Skuleberget, 870 33 Docksta, tel. 0613-108 50. org.nr: 556797-4141.

Vem är ansvarig? Ansvarig arrangör är Höga Kusten Turism AB, Skuleberget, 870 33 Docksta, tel. 0613-108 50. org.nr: 556797-4141. Betalning & resevillkor ALLMÄNNA VILLKOR Dessa allmänna villkor gäller mellan Höga Kusten Turism AB, och för Dig som själv eller genom annan träffar avtal med Höga Kusten Turism AB, enligt vad som angetts

Läs mer

TRÄNINGSLÄGER. here we go. www.herewego.se SPECIALRESOR FOTBOLLSRESOR AVSLUTNINGSRESOR

TRÄNINGSLÄGER. here we go. www.herewego.se SPECIALRESOR FOTBOLLSRESOR AVSLUTNINGSRESOR TRÄNINGSLÄGER 2011 SPECIALRESOR FOTBOLLSRESOR AVSLUTNINGSRESOR here we go www.herewego.se Sverige Danmark Holland Italien Belgien Cypern Polen Portugal Turkiet Spanien Tyskland England Träningsläger till

Läs mer

Särskilda resevillkor

Särskilda resevillkor - 1 - Särskilda resevillkor 1. Avtalet Det är av yttersta vikt att resenären tar del av de allmänna och särskilda resevillkoren. Dessa reglerar, tillsammans med de upplysningar som finns på Destination

Läs mer

I ISLANDSRESOR SLAND okt 2005 - apr 2006 Kungstensgatan 38, 1 tr. 113 59 STOCKHOLM

I ISLANDSRESOR SLAND okt 2005 - apr 2006 Kungstensgatan 38, 1 tr. 113 59 STOCKHOLM ISLANDSRESOR SLAND okt 2005 - apr 2006 2 ISLAND ÄR ENKELT OCH NÄRA - OCH ÄNDÅ SÅ SPÄNNANDE! Island ligger på bekvämt flygavstånd för en weekendresa. Islandsresors populära weekendpaket fortsätter med ett

Läs mer

SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM DENMARK NORWAY SWEDEN ( SAS ) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PAKETRESOR

SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM DENMARK NORWAY SWEDEN ( SAS ) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PAKETRESOR SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM DENMARK NORWAY SWEDEN ( SAS ) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PAKETRESOR Dessa allmänna villkor för paketresor är utarbetade i enlighet med den svenska paketreselagen och gällande föreskrifter.

Läs mer

Vi på Kanalbuss tackar alla våra Gäster för ett fantastiskt reseår!

Vi på Kanalbuss tackar alla våra Gäster för ett fantastiskt reseår! Reseprogram 201 Vi på Kanalbuss tackar alla våra Gäster för ett fantastiskt reseår! Reseåret 201 går mot sitt slut och vi tittar tillbaka i backspegeln på vårt bästa reseår hittills. Vi gläds åt alla troget

Läs mer

Villkor för deltagande i semesterresor m.m.

Villkor för deltagande i semesterresor m.m. Uppdaterad februari 2014 Villkor för deltagande i semesterresor m.m. För samtliga resor bokade genom maltaresor.se gäller, om inget annat anges, att FolkeFerie.dk i Danmark är teknisk arrangör, i samarbete

Läs mer

Reseprogram 2015 YEARS

Reseprogram 2015 YEARS Reseprogram 2015 1995 2015 20 YEARS Vi på Kanalbuss tackar alla våra Resenärer för året som gå: och välkomnar Er =ll vårt 20 årskalas Jubileumsåret 2015! Ännu e& lyckat reseår kan vi lägga ll handlingarna

Läs mer

Reparation och ombyggnad mellan entreprenör konsument (Plåt/Vent RO 09)

Reparation och ombyggnad mellan entreprenör konsument (Plåt/Vent RO 09) Reparation och ombyggnad mellan entreprenör konsument (Plåt/Vent RO 09) Avseende entreprenadarbeten, exempelvis reparations- och ombyggnadsentreprenader (RO-entreprenader) där enskild konsument är beställare.

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna avtalsvillkor gäller för Bredbandsanslutning för företag. Till företag räknas även privatpersoner

Läs mer

bredbandsanslutning privatperson

bredbandsanslutning privatperson 1 (6) Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning privatperson Gäller från och med 2015-01-01 1 Allmänt 1.1 AB PiteEnergi, 556330-9227, nedan PE, förfogar över ett kommunikationsnät med bredbandskapacitet.

Läs mer

Allmänna Villkor för hotell/ B&B/vandrarhem/rum på Öland.

Allmänna Villkor för hotell/ B&B/vandrarhem/rum på Öland. Allmänna Villkor för hotell/ B&B/vandrarhem/rum på Öland. Särskilda betalnings- och avbokningsregler gäller vid bokning av stugor/lägenheter. Vid grupp och skolresebokningar gäller avbokningsregler enligt

Läs mer

1. Ändringar i eller tillägg till detta avtal som skriftligen godkänts av avtalets parter 2. Detta avtal 3. Förfrågningsunderlaget

1. Ändringar i eller tillägg till detta avtal som skriftligen godkänts av avtalets parter 2. Detta avtal 3. Förfrågningsunderlaget Detta dokument är indelat i tre avsnitt: 1. Omfattning 2. Ekonomiska villkor 3. Överlåtelse och underleverantörer 4. Ansvar, tystnadsplikt och insyn 5. Kris och extra ordinär händelse samt befrielsegrunder

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från:

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från: Villkor Gäller: KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR Giltig från: 2013-04-01 Sida 1 av 5 1. Allmänt 1.1 Kroppslyftet i Stockholm är en registrerad bifirma till Carnebro Invest AB, 556853-7368, nedan kallad Kroppslyftet.

Läs mer

Följande villkor reglerar avtalsförhållandet mellan Snowtrip och kund. Snowtrip är ett varumärke som ägs av Danski ApS (nämns som Snowtrip)

Följande villkor reglerar avtalsförhållandet mellan Snowtrip och kund. Snowtrip är ett varumärke som ägs av Danski ApS (nämns som Snowtrip) Följande villkor reglerar avtalsförhållandet mellan Snowtrip och kund. Snowtrip är ett varumärke som ägs av Danski ApS (nämns som Snowtrip) BOKNING & ANMÄLNINGSAVGIFT Depositionen är 750 kr per person

Läs mer

Mall: Avtal med byggfirma

Mall: Avtal med byggfirma Mall: Avtal med byggfirma Kund/beställare Byggfirma/entreprenör Adress (gata) Adress (gata) Postnummer och postort Postnummer och postort Telefon Telefon E-post Kontaktperson OBS! Alla fält ska ifyllas.

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor vid köp av monteringsfärdigt husmaterial AA 12

Allmänna avtalsvillkor vid köp av monteringsfärdigt husmaterial AA 12 Allmänna avtalsvillkor vid köp av monteringsfärdigt husmaterial AA 12 Dessa allmänna avtalsvillkor gäller vid försäljning av monteringsfärdigt trähusmaterial. Utöver dessa avtalsvillkor bör inga ytterligare

Läs mer

Konsumenttjänstlagen SFS 1985:716. Ditt skydd vid reparationer, arbeten på fastigheter och förvaring.

Konsumenttjänstlagen SFS 1985:716. Ditt skydd vid reparationer, arbeten på fastigheter och förvaring. Konsumenttjänstlagen SFS 1985:716 Ditt skydd vid reparationer, arbeten på fastigheter och förvaring. Reviderad april 2007 Konsumenttjänstlagen (1985:716) ger dig ett grundskydd när du uppdrar åt en näringsidkare

Läs mer

När du som konsument köper en bil från en bilhandlare

När du som konsument köper en bil från en bilhandlare När du som konsument köper en bil från en bilhandlare Denna information innehåller de viktigaste regler som gäller för dig som konsument när du köper en bil från en bilhandlare. Den lag som reglerar köpet

Läs mer