Resevillkor- Båtar. (se punkt nedan).

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Resevillkor- Båtar. (se punkt 1.3.3. nedan)."

Transkript

1 Resevillkor- Båtar 1.2 Betalning och bokning Efter att bokning har inkommit till Adriatiska Resor är bokningen bindande. Den som har inkommit med bokningen är bokningsansvarig. Bokningsansvarig ska omgående kontrollera alla uppgifter som står på fakturan och kontakta oss utan dröjsmål om det skulle vara något fel Inom 15 dagar efter att bokningen har bekräftats av Adriatiska Resor ska en bokningsavgift på 50 % av båthyran betalas, resterande 50 % ska betalas senast 30 dagar innan hyrestiden börjar. 1.3 Båthyrarens allmänna skyldigheter Båthyraren ansvarar för att han/hon innehar ett helt och giltigt pass och övriga dokument som är nödvändiga för hyrans genomförande. Senast 6 veckor innan tillträde till båten ska båthyraren till Adriatiska Resor skicka in giltiga handlingar. Besättningslista ska innehålla för- och efternamn, personnummer samt passnummer för hela besättningen. Det ska även framgå vem som är skeppare. (se punkt nedan) Båthyraren åtar sig att endast använda båten för privat bruk och hantera båten och utrustningen med omsorg och: - inte lämna båten i tredje mans vård, - inte transportera personer eller föremål mot avgift, - inte ta ombord fler än vad som framgår av besättningslistan, - inte ta ombord något odeklarerat gods, - att deklarera importerat och exporterat gods i enlighet med gällande regler där båthyraren befinner sig, - att följa lagar och regler i det land båthyraren befinner sig, Följer båthyraren inte dessa regler är båthyraren fullt ansvarig för konsekvenserna och Adriatiska Resor ska därav hållas ansvarsfri För att få hyra båt i Kroatien krävs man kan uppvisa giltiga kunskapsbevis för Förarintyg, eventuellt Kustskepparintyg och VHF-intyg på engelska för minst en person ombord på båten. Dessa ska medtas under resan. En person med dessa kunskapsbevis ska vara båtens skeppare Båten hyrs från klockan 17:00 på tillträdesdagen till klockan 09:00 på återlämnandedagen, båten ska befinna sig i hemmahamn senast klockan 18:00 kvällen före tillträdesdagen. Återlämnas båten inte i tid, oavsett väderförhållanden, ska båthyraren betala dubbel hyresavgift för den tid som försening föreligger. Dessutom ska båthyraren ersätta Adriatiska Resor för kostnader som drabbar Adriatiska Resor om nästa båthyrare avbokar sin båthyra. Skulle båthyraren, av en anledning hänförlig till båthyraren, avsluta sin resa i annan än den avtalade hamnen ska hyrestagaren omedelbart meddela Adriatiska Resor därom. Båthyraren måste då stanna vid båten eller lämna den i vård hos någon annan besättningsman med kunskapsbevis enligt punkt ovan till dess Adriatiska Resor har möjlighet att ta över båten. Båten är återlämnad när den har blivit inspekterad av Adriatiska Resor eller av denne utsedd person. Båthyraren är skyldig att betala kostnader som kan uppstå i nu nämnda situation Innan båthyraren kan få tillträde till båten måste bokningsansvarig och skepparen underteckna ett avtal med den lokala båtägaren. Innan tillträde till båten ges ska båthyraren omsorgsfullt granska båten och dess utrustning och stämma av utrustningen mot en inventarielista. Finner båthyraren inga brister i båten eller utrustningen ska båthyraren genom undertecknande godkänna inventarielistan. Senare klagomål rörande båten eller utrustningen kan därefter inte göras gällande i större utsträckning än vad som anges nedan. Detsamma gäller båtens elektriska utrustning och

2 instrument Vid återlämnandet ska båten vara i skick för kontroll. Båten ska vara städad såväl invändigt som utvändigt och den ska återlämnas med full tank. Förlorad, skadad eller obrukbar utrustning måste rapporteras till den person som ansvarar på plats vid återlämnandet. Är tanken inte full ska båthyraren ersätta Adriatiska Resor för tankningskostnaden. Är båten återlämnad i ett oacceptabelt smutsigt skick utgår en extra städavgift Innan båthyraren får tillträde till båten ska en självriskdeposition erläggas. Beloppet framgår på bokningsbekräftelsen och/eller fakturan. Depositionen kan erläggas kontant eller med ett Visa-, MasterCard- eller American Express-kort. Depositionen återlämnas efter inspektion av båten, dess utrustning samt dess inventarier och inspektion görs på plats av båtägaren. Depositionen lämnas tillbaka när båten återlämnas och inga skador finns. Vid förluster eller skador innehålles depositionen, helt eller delvis, beroende på skadornas omfattning, till dess att den slutgiltiga kostnaden har fastställt förutsatt att omedelbar förlikning inte är möjlig. Reparations- och nyanskaffningskostnader dras från depositionen. Båthyraren bör tecknat en depositionsförsäkring på plats eller helst innan avresa om detta inte är ordnat. Denna försäkring kan i vissa tidsbegränsade erbjudanden ingå när du hyr båt av Adriatiska Resor. I annat fall utan försäkringar gäller obligatorisk självriskdeposition samt risker på eget ansvar 100%. Adriatiska Resor har totalt ansvarfrihet i händelse av skador hos båtuthyraren Skulle det uppstå skador till följd av normala väderförhållanden och normalt bruk under hyrtiden ansvarar båthyraren för att tillräckliga och nödvändiga reparationer vidtas så snart det är möjligt. Reparationskostnaderna ersätts senare av båtägaren vid uppvisande av kvitto. Utbytta delar måste behållas Vid större skador, eventuella förseningar, förlust av båten, förhinder att navigera båten, beslag av båten av myndighet eller tredje part så måste Adriatiska Resor samt lokal representant meddelas omedelbart. Båthyraren måste vidta nödvändiga åtgärder för att begränsa skada och negativa konsekvenser (till exempel ekonomiska förluster) och dokumentera, övervaka samt efter överenskommelse med båtägaren lägga ut pengar för potentiella reparationsarbeten Om båthyraren delvis är ansvarig för skador eller de situationer som nämns ovan eller bryter mot villkor i detta avtal ska båthyraren kompensera båtägaren för utgifter, potentiella förluster samt andra direkt eller indirekta skador som uppstår på grund av båtuthyrarens handlande. Vid personskada eller skada på båten ska båthyraren skriva en rapport samt införskaffa utlåtande från tredjeman (exempelvis hamnkapten, doktor eller inspektör). Om en skada inte kan repareras under resan och omständigheterna ändå tillåter ett återlämnande av båten måste båthyraren återvända till hemmahamnen innan hyrestiden har löpt ut efter att ha kontaktat Adriatiska Resor så att skadorna kan repareras. Om Adriatiska Resor enligt vad som nämns ovan ska betala reparationskostnaderna återlämnas den andel av hyresavgiften som motsvarar återstående hyrestid Vid brott mot någon av punkterna i detta avtal är båthyraren skyldig att ersätta Adriatiska Resor för alla de skador och kostnader Adriatiska Resor drabbas av på grund av kontraktsbrott. Om Adriatiska Resor hålls ansvarig gentemot tredje man på grund av båthyrarens handlande skall båthyrarens ersätta Adriatiska Resor för kostnader som denne kan drabbas av på grund av sådant handlande. Skulle det uppstå förluster eller skador på båten eller utrustningen under hyrestiden ska båtuthyraren bära kostnader för utbyte eller reparationer om skadorna inte har uppstått på grund av normalt slitage. Båthyraren är ansvarig för kostnader som inte täcks av försäkringar och följdkostnader på grund av uppsåtligt eller grovt oaktsamma handlingar inkluderas Om skada rapporteras för sent eller ofullständigt så att försäkringen inte kan göras gällande är båthyraren fullt ansvarig för kostnaderna.

3 1.4. Pris och avtalade tjänster Uppgifter i broschyrer och kataloger, inbegripet Internet, ingår i avtalet. Uppgifterna är bindande för arrangören, om inte denne uttryckligen i katalogen eller broschyren har förbehållit sig rätten att göra ändringar och resenären har fått information om sådana ändringar innan avtalet ingås Det som inkluderas i priset är båten och tillhörande utrustning, lakan, alla nödvändiga tillstånd, skatter och en jolle. Båthyraren har rätt till nödvändig service i hemmahamnen och normalt slitage under hyrestiden accepteras Adriatiska Resor ansvarar för att båten är försäkrad i proportion till depositionen (se punkt 1.3.7). Försäkringen täcker skador vid brand, marina- och kollisionsolyckor samt tredje mansskador. Försäkringen täcker inte personliga tillbehör eller annan skada som någon i besättningen eller annan person ombord drabbas av. Försäkringen omfattar inte heller skador som uppstår på grund av vårdslöshet eller avsiktlig försummelse av båthyraren eller någon i besättningen Priset ska anges på sådant sätt att hela hyresavgiften tydligt framgår. Det ska omfatta alla i avtalet ingående tjänster samt obligatoriska tillägg, skatter och avgifter Eventuella särskilda tjänster/prestationer på båthyrarens begäran ingår i avtalet endast om dessa uttryckligen bekräftats av Adriatiska Resor Adriatiska Resor ska innan avtalet ingås ge båthyraren upplysningar om möjligheten att teckna reseförsäkring och/eller eventuell avbeställningsförsäkring/skydd. Avbeställningsförsäkring/skydd kan inte läggas till i efterhand. Om Adriatiska Resor erbjuder avbeställningsförsäkring/skydd och båthyraren önskar teckna sådan via Adriatiska Resor, måste båthyraren upplysa Adriatiska Resor om detta senast när avtal om båthyra ingås Avtalets ingående Avtalet blir bindande för parterna, när Adriatiska Resor skriftligen har bekräftat båthyrarens beställning. Adriatiska Resor ska bekräfta båthyrarens beställning utan dröjsmål Adriatiska Resor kan dock i stället bestämma att avtalet blir bindande för parterna när Adriatiska Resor skriftligen har bekräftat båthyrarens beställning och båthyraren inom avtalad tid betalat anmälningsavgift eller, om någon anmälningsavgift inte ska betalas, hela båthyrningens pris enligt Adriatiska Resor anvisningar. Sådan bestämmelse ska tydligt framgå av Adriatiska Resor villkor Erlägger båthyraren inte betalning i enlighet med avtalet, har Adriatiska Resor rätt att häva avtalet. Vid en sådan hävning har Adriatiska Resor rätt till betalning av det belopp som båthyraren skulle ha betalat, om båthyraren hade avbeställt resan i enlighet med avbeställningsreglerna i avsnitt Ändring av avtalet 2.1. Prisändringar Inträffar kostnadsökningar för Adriatiska Resor efter det att avtalet enligt 1.4 ovan blivit bindande för parterna, får Adriatiska Resor höja priset för resan med ett belopp som motsvarar kostnadsökningarna om dessa beror på: - ändringar i skatter, tullar och avgifter eller avgifter för vissa tjänster, såsom turistskatter. - ändringar i valutakurser, som används vid beräkning av priset för båthyran Rätt till prishöjning enligt ovan föreligger endast om kostnadsökningen överstiger 100 kr Priset får inte höjas under de sista 20 dagarna före den avtalade tillträdesdagen. Adriatiska Resor ska så snart det är möjligt underrätta båthyraren om prisändringarna Resans pris ska på motsvarande sätt sänkas, om Adriatiska Resor kostnader minskar tidigare än

4 20 dagar före den avtalade avresedagen, av samma skäl som ovan angivits. Vid kostnadsminskning ska priset sänkas endast om kostnadsminskningen överstiger 100 kr Adriatiska Resor ändringar/inställande före avresa Om Adriatiska Resor måste avboka båthyran eller om den inte kan genomföras som avtalat, ska båthyraren snarast möjligt informeras härom Detta gäller dock inte för ändringar eller avvikelser, som kan anses vara av mindre betydelse för båthyraren Om ändringen medför att båthyrans ekonomiska värde blir mindre, har båthyraren rätt till nedsättning av priset Är de av Adriatiska Resor gjorda ändringarna i avtalet väsentliga, eller ställs resan in utan att båthyraren har skuld härtill, kan han/hon häva avtalet och få tillbaka hela det belopp, som han/hon betalat enligt avtalet Båthyraren ska, inom skälig tid efter att ha tagit emot meddelande om ändring eller att resan ställts in, underrätta Adriatiska Resor om sitt val Om ändringar i de avtalade tjänsterna enligt eller beror på omständigheter utanför Adriatiska Resor kontroll, som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vilkas följder inte denne heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, har båthyraren inte rätt till skadestånd. Om ändringar beror på underleverantör som Adriatiska Resor har anlitat är Adriatiska Resor fri från skadeståndsskyldighet endast om det beror på en omständighet utanför underleverantörens kontroll. 3. Avtalets upphörande 3.1. Båthyrarens avbokning av båthyra allmänna bestämmelser Om båthyraren inte kan hyra båten enligt bokningen ska båthyraren omedelbart meddela Adriatiska Resor. Adriatiska Resor är då berättigad avbokningsavgift enligt nedan Båthyrarens avbokning ska ske på sätt som anges i avtalet. Om inte annat framgår ska avbokning ske skriftligen Vid avbokning tidigare än 5 månader före tillträde till båten ska resenären betala 30 % av priset för båthyran Vid avbokning 5 månader till 8 veckor före tillträde till båten ska resenären betala 60 % av priset för båthyran Vid avbokning senare än 8 veckor innan tillträde till båten ska resenären betala 100 % av priset för båthyran Skulle Adriatiska Resor kunna hyra ut båten under hyrestiden till någon annan återbetalas 80 % av avbokningsavgiften. Om Adriatiska Resor lyckas hyra ut båten under en del av hyrestiden korresponderar återbetalningen med den nya båthyrarens hyrestid och avbokningsavgiften. Båthyraren uppmanas teckna en avbokningsförsäkring Om båten inte är tillgänglig vid tillträdet förbehåller sig Adriatiska Resor att tillhandahålla en likvärdig eller bättre båt. Skulle Adriatiska Resor inte kunna tillhandahålla en bättre eller likvärdig båt vid tillträdet kan båthyraren häva avtalet inom 24 timmar vid en hyrestid på maximalt 10 dagar och inom 36 timmar vid en hyrestid på minst 10 dagar. Den uteblivna båttiden ersätts i förhållande till den uteblivna hyrestiden. Om kunden inte avbokar båten har han rätt till återbetalning av hyresavgiften för tiden till dess att båten är tillgänglig Om delar av utrustningen har blivit skadade eller förlorade vid uthyrning innan båthyrarens hyrestid och Adriatiska Resor inte kan ersätta utrustningen förrän efter hyrestidens slut har kunden inte rätt att avboka båten eller kräva ersättning av Adriatiska Resor om båten är sjöduglig.

5 3.2. Båthyraren och Adriatiska Resor rätt att frånträda avtalet på grund av force majeure Såväl Adriatiska Resor som båthyraren har rätt att frånträda avtalet, om det efter det att avtalet blivit bindande för parterna, i eller i närheten av båtens hemmahamn inträffar naturkatastrof, krigshandling, generalstrejk eller annan ingripande händelse, som väsentligt påverkar båthyrans genomförande eller förhållandena på resmålet vid den tidpunkt då resan ska genomföras. Om båthyraren eller Adriatiska Resor frånträder avtalet med stöd av denna bestämmelse, har båthyraren rätt att få tillbaka vad han/hon betalat enligt avtalet. Om Adriatiska Resor frånträder avtalet med stöd av denna bestämmelse, har båthyraren inte rätt till skadestånd Bedömningen av om en händelse ska anses utgöra en sådan händelse som anges i , ska göras med beaktande av officiella uttalanden från svenska och internationella myndigheter. En avrådan av Utrikesdepartementet från resor till det aktuella resmålet ska anses som en sådan händelse Båthyraren har inte rätt att avbeställa med stöd av 3.2.1, om han/hon vid avtalets ingående kände till att sådan ingripande händelse, som avses i denna punkt, förelåg eller om händelsen var allmänt känd Om båthyraren inte har rätt att avbeställa resan med stöd av men ändå avbeställer, gäller Adriatiska Resor allmänna avbeställningsregler i punkt Avbeställningsskydd och avbeställningsförsäkring Om båthyraren träffat avtal om avbeställningsskydd eller avbeställningsförsäkring, kan båthyran avbokas i enlighet med de särskilda villkor som gäller för avbeställningsskyddet eller avbeställningsförsäkringen. 4. Fel och brister 4.1. Reklamation Vid fel i de avtalade tjänsterna, ska båthyraren omgående, efter att han/hon märkt eller borde ha märkt felet, reklamera till Adriatiska Resor, dennes representant eller till den underleverantör, som felet angår, för att ge dessa möjligheter att avhjälpa felet. Reklamation ska om möjligt ske i båtens hemmahamn Båthyraren ska om möjligt försäkra sig om att reklamationen blir dokumenterad i skriftlig form av arrangören eller dennes underleverantör på plats Sker reklamation inte på plats i båtens hemmahamn ska reklamation skriftligen inkomma senast 4 veckor efter att båten återlämnades Resenären får inte åberopa fel, om reklamation inte skett i enlighet med vad som sägs ovan Krav på skadestånd eller prisavdrag ska snarast efter resans avslutning framföras till Adriatiska Resor 4.2. Avhjälpande av fel Erbjuder sig Adriatiska Resor att avhjälpa felet, kan båthyraren inte kräva prisavdrag eller häva avtalet, förutsatt att avhjälpandet sker inom rimlig tid och utan extra kostnad eller väsentlig nackdel för båthyraren Båthyraren ska alltid i möjligaste mån begränsa skada. 5. Begränsningar i Adriatiska Resor ersättningsansvar 5.1. Adriatiska Resor ansvar för krav på grund av skada eller fel är begränsat till tre gånger priset för båthyran.

6 6. Tvister 6.1. Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet genom förhandlingar. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden eller av allmän domstol. Försäkringar 1: Gå in på denna länk för att komma till Pantaenius Båt-Charterförsäkring 2: Gå in på denna länk för att komma till Pantaenius Ansvarsförsäkring 3: Båtförsäkring Ansökan för Jollar, - Katamaran, - Optimistjolle eller - kölbåt

Resevillkor. Pass Giltigt pass är fortfarande den bästa legitimationen. Ha passet tillgängligt

Resevillkor. Pass Giltigt pass är fortfarande den bästa legitimationen. Ha passet tillgängligt Pass Giltigt pass är fortfarande den bästa legitimationen. Ha passet tillgängligt i ditt handbagage. Visum Visum behövs inte för svenska medborgare på någon av våra resor. Det kan krävas visum i vissa

Läs mer

Bokningsbekräftelsen innehåller viktig information rörande din bokning. Observera att innehållet i bokningsbekräftelsen utgör avtalsvillkor.

Bokningsbekräftelsen innehåller viktig information rörande din bokning. Observera att innehållet i bokningsbekräftelsen utgör avtalsvillkor. ALLMÄNNA BOKNINGSVILLKOR Dessa allmänna villkor gäller mellan Visit Dalarna AB (VDAB) och Dig när du bokar via Siljan Turism AB. Avtalet kan gälla boende, transport, köp av andra produkter och tjänster,

Läs mer

för leverans med montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige.

för leverans med montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige. Allmänna bestämmelser för leverans med montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige. NLM 10 Utgivna år 2010 av DI, Danmark,

Läs mer

Svensk författningssamling 1987:822

Svensk författningssamling 1987:822 Startsidan / Dokument & lagar / Lagar / Svensk författningssamling / Lag (1987:822) om internationella köp Svensk författningssamling 1987:822 Det kan förekomma fel i författningstexterna, och bilagor

Läs mer

1.2 Bambora och Säljföretaget benämns i det följande gemensamt Parterna och var för sig Part.

1.2 Bambora och Säljföretaget benämns i det följande gemensamt Parterna och var för sig Part. BAMBORA ONE ALLMÄNNA VILLKOR 1 Bakgrund, definitioner m.m. 1.1 Dessa allmänna villkor ( Allmänna villkoren ) utgör del av det avtal ( Avtalet ) som har ingåtts mellan Euroline AB, 556233-9423, ( Bambora

Läs mer

Leverans- och garantibestämmelser för reservdelar och reparationer hos Swecon

Leverans- och garantibestämmelser för reservdelar och reparationer hos Swecon 1 (4) Leverans- och garantibestämmelser för reservdelar och reparationer hos Swecon När du köper reservdelar eller reparation hos Swecon Anläggningsmaskiner AB gäller i första hand garantibestämmelserna

Läs mer

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare T I L L k o n s u m e n t tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som

Läs mer

Konsumentverket och Föreningen Sverige Turism (FÖRST) har denna dag träffat följande överenskommelse:

Konsumentverket och Föreningen Sverige Turism (FÖRST) har denna dag träffat följande överenskommelse: 7 3 PROTOKOLL 1990-05-29 89/1(3658 Konsumentverket och Föreningen Sverige Turism (FÖRST) har denna dag träffat följande överenskommelse: 1. Allmänna villkor för uthyrning av stugor och lägenheter skall

Läs mer

Konsumentköplagen SFS 1990:932. Lagen ger dig ett skydd när du som konsument köper en vara av en näringsidkare.

Konsumentköplagen SFS 1990:932. Lagen ger dig ett skydd när du som konsument köper en vara av en näringsidkare. Konsumentköplagen SFS 1990:932 Lagen ger dig ett skydd när du som konsument köper en vara av en näringsidkare. Reviderad april 2007 Konsumentköplagen ger dig ett skydd när du som konsument köper en vara

Läs mer

Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision

Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision version 2014:1 januari 2014 1 Allmänt 1.1 Tillämpning Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende andra granskningstjänster än revision som

Läs mer

Allmänna villkor om rådgivningstjänster

Allmänna villkor om rådgivningstjänster Allmänna villkor om rådgivningstjänster version 2014:1 januari 2014 1 Allmänt 1.1 Tillämpning Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende de rådgivningstjänster som Uppdragstagaren åtar sig att utföra

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB (Barret) och kund (Kunden) för den tjänst eller de tjänster

Läs mer

Föredrag.se Allmänna villkor

Föredrag.se Allmänna villkor Vårt löfte som ditt förord Föredrag.se vill skapa vassare medarbetare. Föredrag.se strävar efter att demokratisera kompetensutvecklingen och göra den lättillgänglig, billig och på användarnas villkor.

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor vid köp av monteringsfärdigt husmaterial AA 12

Allmänna avtalsvillkor vid köp av monteringsfärdigt husmaterial AA 12 Allmänna avtalsvillkor vid köp av monteringsfärdigt husmaterial AA 12 Dessa allmänna avtalsvillkor gäller vid försäljning av monteringsfärdigt trähusmaterial. Utöver dessa avtalsvillkor bör inga ytterligare

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR/BESTÄMMELSER INTERNETTJÄNSTER/IT SERVICES DOMÄNHANTERING/WEBBHOTELL/ E-POST/HOSTING/MESSAGE SERVICES. Senast uppdaterad 2010-02-19

ALLMÄNNA VILLKOR/BESTÄMMELSER INTERNETTJÄNSTER/IT SERVICES DOMÄNHANTERING/WEBBHOTELL/ E-POST/HOSTING/MESSAGE SERVICES. Senast uppdaterad 2010-02-19 1 (6) Skellefteå den 19 februari 2010 ALLMÄNNA VILLKOR/BESTÄMMELSER INTERNETTJÄNSTER/IT SERVICES DOMÄNHANTERING/WEBBHOTELL/ E-POST/HOSTING/MESSAGE SERVICES Senast uppdaterad 2010-02-19 OFFICE IT-PARTNER

Läs mer

EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren )

EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren ) EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren ) 1. DEFINITIONER I detta Avtal ska följande uttryck (liksom eventuella böjningsformer därav), såvida inte sammanhanget föranleder annat, anses ha följande

Läs mer

Allmänna köpvillkor. 2. Beställning

Allmänna köpvillkor. 2. Beställning Allmänna köpvillkor 1. Omfattning Dessa Allmänna köpvillkor skall tillämpas för alla Valeos inköp oavsett om köpet avser verktyg, maskiner, utrustning, delar, råmaterial eller andra material eller tjänster

Läs mer

ALLMÄN SVENSK SJÖFÖRSÄKRINGSPLAN AV ÅR 2006

ALLMÄN SVENSK SJÖFÖRSÄKRINGSPLAN AV ÅR 2006 1 ALLMÄN SVENSK SJÖFÖRSÄKRINGSPLAN AV ÅR 2006 Denna Sjöförsäkringsplan är antagen av Sjöassuradörernas Förening och Sveriges Ångfartygs Assurans Förening och är endast av vägledande karaktär. Inga hinder

Läs mer

TILL hantverkare. hantverkare

TILL hantverkare. hantverkare TILL hantverkare tips till dig som är hantverkare Checklista Jag har visat kunden att jag har F-skatt behörighet försäkringar Jag och kunden har kommit överens om arbetets omfattning när arbetet ska påbörjas

Läs mer

Allmänna villkor för medlemskap i SATS

Allmänna villkor för medlemskap i SATS Allmänna villkor för medlemskap i SATS Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i SATS från och med den 15 september 2014. 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för avtal om medlemskap i SATS

Läs mer

ALLMÄNNA KREDITVILLKOR BOLÅN

ALLMÄNNA KREDITVILLKOR BOLÅN 1. Parter/Definition Kreditgivare: Avida Finans AB, org. nr 556230-9004, eller den som efter en eventuell överlåtelse är innehavare av Kreditavtalet. Kreditavtal: Skuldebrevet jämte vid var tid gällande

Läs mer

ingår som bilaga till Avtalet.

ingår som bilaga till Avtalet. Bilaga 8 1 (14) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten/Upphandlingssektionen Annica Östlund Upphandlare Datum Diarienr (åberopas vid korresp) PVS-934-7356/12 BILAGA 8 AVTALSUNDERLAG

Läs mer

TRYGGHETSPAKET SOLID OTURSFÖRSÄKRING OCH SIBA UTÖKAD GARANTI. Lägre priser bättre service. I samarbete med

TRYGGHETSPAKET SOLID OTURSFÖRSÄKRING OCH SIBA UTÖKAD GARANTI. Lägre priser bättre service. I samarbete med TRYGGHETSPAKET SOLID OTURSFÖRSÄKRING OCH SIBA UTÖKAD GARANTI Lägre priser bättre service I samarbete med FÖRMÅNLIGT TRYGGHETSPAKET När du köper en produkt av SIBA rekommenderar vi att du tecknar ett förmånligt

Läs mer

Elanslutningsvillkor AV 05

Elanslutningsvillkor AV 05 Elanslutningsvillkor AV 05 1. Tillämpning av anslutningsvillkoren 1.1. Dessa villkor skall bifogas till ett anslutningsavtal som gäller anslutning av en elförbrukningsplats till ett eldistributionsnät

Läs mer

SÄRSKILDA LEVERANSVILLKOR FÖR ETIKETTINDUSTRIN 2010 (SLE 10)

SÄRSKILDA LEVERANSVILLKOR FÖR ETIKETTINDUSTRIN 2010 (SLE 10) SÄRSKILDA LEVERANSVILLKOR FÖR ETIKETTINDUSTRIN 2010 (SLE 10) Normalvillkor antagna 2010 av Etikettgruppen inom Grafiska Företagens Förbund. Villkoren, som anpassats till de speciella förhållandena vid

Läs mer

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER Sida 1 (4) S9635-1A ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER KUND Namn, efternamn och tilltalsnamn/firma, fullständigt namn Telefon dagtid, inkl. riktnummer Person-/Organisationsnummer Telefon mobil TJÄNSTEN

Läs mer

Privatkonto. 2 Allmän produktbeskrivning. 1 Definitioner med mera. Allmänna villkor från 2012-01-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt om kontot

Privatkonto. 2 Allmän produktbeskrivning. 1 Definitioner med mera. Allmänna villkor från 2012-01-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt om kontot Allmänna villkor från 2012-01-01 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Bankdag är en dag när en medverkande betaltjänstleverantör har öppet för

Läs mer

Villkor för. Spelkort och Spelkonto

Villkor för. Spelkort och Spelkonto Villkor för Spelkort och Spelkonto 1. Allmänt 1.1 Tillämpliga regler Dessa villkor reglerar vad som gäller för nyttjande av Spelkort och Spelkonto hos AB Svenska Spel ( Svenska Spel ). Att vara Spelkortskund

Läs mer

HEM- OCH VILLAFÖRSÄKRING

HEM- OCH VILLAFÖRSÄKRING HEM- OCH VILLAFÖRSÄKRING Villaägarnas Riksförbund 2013 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck

Läs mer