Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst"

Transkript

1 Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst 1 Allmänt 1.1 Nore 862 AB, org. nr ("Horse1"), tillhandahåller på eller på annan av Horse1 anvisad webbplats ("Webbplatsen") en onlinetjänst inom området för ridsport med det innehåll som vid varje tidpunkt finns tillgängligt på Webbplatsen ("Tjänsten"). 1.2 Dessa användarvillkor ("Användarvillkoren") utgör del av avtal ( Avtalet ) mellan Horse1 och fysisk person ("Kunden") avseende tillhandahållande och utnyttjande av Tjänsten. Bara personer som är minst 18 år och bosatta i Sverige får ingå avtal med Horse1 avseende Tjänsten. Horse1 kan före avtals ingående komma att, förutsatt att villkoren för detta är uppfyllda, göra en sedvanlig kreditprövning och baserat på resultatet av en sådan, avböja att ingå avtal med Kunden. Horse1 kan också komma att avböja att ingå avtal med Kunden för det fall sådan Kund tidigare har brutit mot Horse1 avtalsvillkor. Horse1 kan istället för att avböja att ingå avtal välja att kräva att Kunden ställer säkerhet för sina skyldigheter enligt avtalet. Om Kunden vägrar att ställa säkerhet har Horse1 rätt att avböja att ingå avtal med Kunden. Horse1 förbehåller sig även rätten att göra en kreditupplysning, eller inhämta annan information om Kunden även efter avtalets ingående. 1.3 För att Kunden ska kunna få tillgång till Tjänsten krävs att Kunden skapar ett användarkonto. 1.4 Kunden ansvarar för att de uppgifter som Kunden lämnar i samband med skapande av användarkonto är korrekta samt att löpande meddela Horse1 om uppgifterna ändras. 1.5 Kunden ansvarar för att ingen annan får tillgång till Kundens inloggningsuppgifter och lösenord. Kunden ska omedelbart meddela Horse1 om Kunden vet eller misstänker att någon annan än Kunden har fått tillgång till inloggningsuppgifter och lösenord. 2. Tekniska och geografiska förutsättningar för att använda Tjänsten 2.1 För att ta del av Tjänsten krävs att Kunden har nödvändiga samt godkända system, anslutning och utrustning. 2.2 Specifikation över systemkrav finns på Webbplatsen. Uppfyllande av dessa systemkrav garanterar dock inte att Kunden kan använda Tjänsten. För användande av Tjänsten kan det krävas att viss tredje parts mjukvara behöver installeras av Kunden. Horse1 kan komma att informera om vilken tredje parts mjukvara som kan användas, men ska inte i något fall ansvara för tredje parts mjukvara. 2.3 Tjänsten kräver att Kunden har tillgång till erforderlig Internetuppkoppling. Kunden står för samtliga kostnader avseende sådan uppkoppling oavsett var ifrån i det tillåtna området (se punkt 2.8) som Kunden utnyttjar Tjänsten. Specifikation över krav på minsta nedladdningshastighet finns på Webbplatsen. 2.4 Endast utrustning som finns upptagen på Webbplatsen får användas och registreras för Tjänsten. Horse1 har rätt att, från tid till annan, fritt bestämma vilka enheter som ska anses godkända. Horse1 tar inget ansvar för prestationen av någon godkänd enhet eller dess kompatibilitet med Tjänsten. 2.5 Horse1 ansvarar inte för fel och/eller försening som beror på att Kunden inte har nödvändig utrustning, mjukvara och/eller internetkapacitet. 2.6 Kunden har rätt att använda och registrera Tjänsten på upp till fyra (4) enheter enligt de på Webbplatsen angivna enheterna. Byte av registrerade godkända enheter kan ske under Kundens konto. Kunden kan aldrig ta del av innehåll på fler än en (1) mottagarenhet samtidigt.

2 2.7 Horse1 ansvarar inte för misslyckande att använda Tjänsten, eller begränsad tillgång till Tjänsten, på grund av överbelastning på Internet eller på grund av fel eller problem hänförliga till dator, nätverk, elektronik eller kommunikation Kunden har rätt att ta del av innehåll via Tjänsten när Kunden befinner sig i Sverige, Norge, Finland och Danmark ( Området ). 3. Pris, betalning och hantering av betalningsinformation 3.1 Köp av innehåll sker i abonnemangsform. Abonnemang tecknas för en period ( Abonnemangsperiod ) om 30 dagar eller ett år. 3.2 Abonnemangsavgiften för abonnemang om 30 dagar betalas månadsvis i förskott. Abonnemangsavgiften för den första månaden förfaller till betalning den dag då Kunden registrerar sig för Tjänsten. För följande Abonnemangsperioder förfaller abonnemangsavgiften till betalning den sista dagen i föregående Abonnemangsperiod. 3.3 Abonnemangsavgiften för abonnemang om ett år förfaller till betalning den dag då Kunden registrerar sig för Tjänsten. 3.4 Abonnemangsavgiften betalas genom de betalningsförmedlare som Horse1 anlitar från tid till annan. 3.5 Abonnemangsavgiftens storlek framgår av den prislista som gäller från tid till annan och som återfinns på Webbplatsen. Samtliga priser är angivna inklusive moms och i svenska kronor (SEK). Utöver abonnemangsavgiften tillkommer den avgift som Kunden betalar till sin internetoperatör, vilket hanteras mellan Kunden och dennes internetoperatör utanför ramen för detta Avtal. 3.4 På Kundens kontoutdrag för kreditkort kommer köpet att bokföras som Nore Kunden ansvarar för att det konto som enligt detta Avtal ska debiteras abonnemangsavgift på förfallodagen innehåller tillräckliga medel för att täcka den abonnemangsavgift som debiteras från tid till annan. Vid försenad betalning har Horse1 rätt att debitera dröjsmålsränta på förfallet belopp i enlighet med 6 räntelagen (1975:635), lagstadgad påminnelseavgift och i förekommande fall inkassoavgift. Vid försenad betalning har Horse1 rätt att avbryta eller begränsa Kundens tillgång till Tjänsten. Horse1 har också rätt att säga upp abonnemanget med omedelbar verkan vid försenad betalning med mer än tjugo (20) dagar. 4. Automatisk förnyelse av abonnemang 4.1 Abonnemangsperioden förlängs automatiskt med 30 dagar i sänder om Kunden inte har sagt upp abonnemanget enligt punkten 13. Detta innebär att Horse1 kommer att fortsätta att debitera abonnemangsavgift i enlighet med punkten 3 till dess Kunden säger upp abonnemanget. 5. Distansavtalslagen och begränsningar i ångerrätten 5.1 Avtalet omfattas av distansavtalslagen. Detta innebär bl.a. att Kunden har rätt att frånträda Avtalet (ångerrätt) inom 14 dagar från det att Avtalet träffades (ångerfristen). För att utnyttja ångerrätten ska Kunden innan ångerfristens utgång kontakta Horse Observera att ångerrätten är begränsad. Ångerrätten får inte utövas om Kunden börjar använda Tjänsten inom ångerfristen.

3 6. Ändringar av abonnemangsavgift och andra villkor 6.1 Horse1 förbehåller sig rätten att ändra abonnemangsavgiften och andra villkor för Tjänsten genom att meddela Kunden senast trettio (30) dagar innan ändringen träder i kraft. Sådant meddelande publiceras på Webbplatsen eller skickas till Kunden via e-post. Vid sådan ändring har Kunden rätt att avsluta abonnemanget till upphörande den dag då ändringen börjar gälla. Kund som inte har sagt upp abonnemanget innan ändring trätt i kraft, ska anses ha accepterat ändringen. Ändring som är till uppenbar fördel för Kunden gäller omedelbart utan uppsägningsrätt för Kunden. 6.2 Avseende abonnemang om ett år får under pågående Abonnemangsperiod abonnemangsavgiften dock ändras endast om Horse1s kostnader för Tjänsten ökat med anledning av strejk, sabotage samt ändrad tvingande lagstiftning, myndighetsbeslut, eller ökade skatter och avgifter, samt i den utsträckning avgiftsändringen avser ett belopp som högst motsvarar kostnadsökningen för Horse1. 7. Kampanjer 7.1 Horse1 kan komma att erbjuda nya Kunder att under viss period ( Kampanjperiod ) och till reducerat pris använda Tjänsten. Rätten att ta del av sådant kampanjerbjudande är villkorad av att (i) varken Kunden eller någon i Kundens hushåll har tecknat ett abonnemang i anslutning till ett kampanjerbjudande under de senaste sex (6) månaderna och (ii) Kunden inte har varit Kund under de senaste tre (3) månaderna. Utöver de villkor som anges här kan ett kampanjerbjudande vara förenat med vissa ytterligare på Webbplatsen angivna villkor. 7.2 Efter Kampanjperiodens utgång kommer Kunden, förutsatt att Kunden inte aktivt säger upp abonnemanget dessförinnan, att debiteras det pris som Horse1har meddelat ska gälla efter Kampanjperioden. Detta innebär vidare att Horse1 kommer att debitera sådan abonnemangsavgift till dess Kunden säger upp abonnemanget eller Horse1 meddelar Kunden att något annat pris ska gälla. 8. Användning av Tjänsten m.m. 8.1 Kunden får enbart använda Tjänsten för eget bruk och i enlighet med dessa Användarvillkor. Kunden får inte själv, och ej heller uppmuntra, underlätta för annan eller låta annan: (a) använda Tjänsten för ett kommersiellt eller offentligt ändamål, (b) använda Tjänsten för något olagligt eller olämpligt ändamål, (c) kopiera/reproducera, låna ut, sälja, sända, distribuera, redigera eller på annat sätt överföra eller anpassa innehåll från Tjänsten, (d) kringgå, modifiera, ta bort, förändra eller på annat sätt manipulera någon säkerhet, kryptering, eller annan teknologi eller mjukvara som är del av Tjänsten, eller (e) i övrigt använda Tjänsten i strid med upphovsrättslig lagstiftning. 8.2 Tjänsten får enbart användas i Området. Kunden får inte på något sätt, och ej heller uppmuntra, underlätta för annan eller låta annan, använda eller försöka använda Tjänsten utanför Området. 8.3 Kunden ansvarar för att Tjänsten inte används i strid med gällande lagstiftning samt att Tjänsten endast används för personligt och privat bruk. 8.4 Kunden får inte låta annan person använda Kundens inloggningsuppgifter.

4 8.5 Kunden får inte kringgå, ta bort, ändra eller i övrigt påverka den teknik och/eller det säkerhetssystem som Horse1 använder för att skydda Tjänsten. 8.6 Kundens agerande i strid med denna punkt 8 ska alltid anses som ett väsentligt avtalsbrott och medföra rätt för Horse1 att omedelbart säga upp Avtalet och stänga av Kunden från att använda Tjänsten utan skyldighet att återbetala erlagd ersättning. Sådant agerande kan även medföra skadeståndsskyldighet för Kunden. 8.7 Horse1 förbehåller sig även rätten att i övrigt stänga av Kunden från all användning av Tjänsten, utan skyldighet att återbetala erlagd ersättning, vid brott mot detta Avtal. 9. Sociala medier 9.1 Horse1 kan komma att tillåta Kunden att göra delar av dennes användarkonto tillgänglig på sociala medier såsom exempelvis Facebook och Twitter. Om Kunden väljer att använda denna funktion kan det bli möjligt för allmänheten och andra Kunder att se delar av Kundens användarkonto avseende Tjänsten, inklusive vad Kunden tittar på för material hos Tjänsten. Kunden samtycker till att sådant innehåll blir tillgängligt för allmänheten och att Horse1 inte ansvarar för innehållet när det är tillgängligt på sociala medier. 9.2 Om Kund använder sociala medier i samband med Tjänsten får Kund inte använda sociala medier på något sätt som kan anses förolämpande, stötande, trakasserande, obscent, diskriminerande eller på annat sätt olämpligt eller olagligt 10. Horse1 ansvar för fel i och försenad leverans av Tjänsten 10.1 Tjänstens karaktär gör att störningar, t.ex. på grund av överbelastning, nätverks- och/eller andra kommunikationsfel och/eller problem, kan förekomma som kan innebära att Kunden inte kan ta del av köpt innehåll. Horse1 ansvarar inte för att Kunden inte kan ta del av Tjänsten på grund av sådan överbelastning, fel och/eller problem Utöver vad som anges ovan är Horse1 ansvar ytterligare begränsat till att endast omfatta fel i och försenad leverans av Tjänst som beror på Horse1. Horse1 ansvarar t.ex. inte för fel och försening som beror på Kunden eller fel i Kundens utrustning (såsom t.ex. att den inte uppfyller de tekniska förutsättningarna under punkten 3 ovan) eller annan utrustning som inte tillhör Horse Horse1 svarar inte i något fall för indirekt skada eller förlust. 11. Olämpligt innehåll Det kan finnas innehåll i Tjänsten som kan vara eller uppfattas som är olämpligt för minderåriga eller andra. Kunden ansvarar för att minderåriga inte tar del av olämpligt innehåll via Kundens användarkonto. 12. Reklamation 12.1 Om Kunden anser att Tjänsten är felaktig eller att leverans av Tjänsten är försenad måste kunden, för att få åberopa felet, lämna en reklamation per e-post eller brev till Horse1 kundtjänst inom två (2) månader från det att felet inträffade. Kontaktuppgifter till kundtjänsten finns på Webbplatsen Vid reklamation ska Kunden uppge viss information såsom t.ex. vilket innehåll (film, serieavsnitt etc.) som reklamationen avser, datum och klockslag för felet/förseningen, vilken internetoperatör

5 som Kunden har, Kundens postadress, en detaljerad redogörelse för felet/förseningen etc. Kunden ska vidare alltid vid reklamation skicka med kvittot för det köpta abonnemanget till kundtjänst. 13. Avtalstid och uppsägning 13.1 Avtalet gäller under Abonnemangsperioden och förlängs automatiskt med 30 dagar i sänder om Kunden inte säger upp abonnemanget senast 10 dagar före Abonnemangsperiodens slut genom att skicka ett skriftligt meddelande (brev eller e-post) till Horse1 kundtjänst Horse1 kan, utöver vad som anges i punkten 8, säga upp Avtalet med omedelbar verkan om Horse1 (i) beslutar att stänga Tjänsten helt eller delvis, (ii) beslutar att väsentligen förändra Tjänsten och/eller innehåll eller (iii) har annan skälig anledning att säga upp Avtalet. Uppsägning av Avtalet från Horse1 sida kan ske via e-post, telefon eller information på Webbplatsen Om Horse1 säger upp Avtalet enligt (i)-(iii) i denna punkt ska Horse1 i förekommande fall återbetala den del av Kundens erlagda ersättning avseende köp av abonnemang som motsvarar återstående del av Abonnemangsperioden efter uppsägning. 14. Behandling av personuppgifter 14.1 Kunden samtycker till att Horse1 behandlar personuppgifter som Kunden lämnar i anslutning till användning av Tjänsten enligt nedan. Ändamålet med behandlingen är administration av Tjänsten och marknadsföring, inklusive riktad marknadsföring. Vidare kan Horse1 komma att använda informationen för att kundanpassa varor och tjänster. Horse1 kan komma att lämna ut personuppgifterna till tredje man, antingen för tredje mans självständiga behandling av personuppgifterna för marknadsföringsändamål eller för behandling på uppdrag av Horse1. Kunden har rätt att begära att Kundens personuppgifter inte behandlas för direkt marknadsföring genom att kontakta Horse1s kundtjänst eller genom att skicka ett meddelande till Horse1 till adressen som anges i punkt Kunden kan genom skriftlig begäran till Horse1 begära rättelse av felaktig uppgift. Kunden har även rätt att efter skriftlig begäran en (1) gång per kalenderår från Horse1 få information om personuppgifter som berör Kunden behandlas, ändamål med behandlingen, varifrån dessa uppgifter har hämtats och till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna lämnas ut. För förfrågningar och information i övrigt om Horse1s behandling av personuppgifter hänvisas till Horse1s kundtjänst. 15. Överlåtelse av Avtalet 15.1 Horse1 äger rätt att, utan föregående samtycke från Kunden, överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet till annat bolag inom samma koncern eller till tredje part som rimligen kan förväntas fullgöra sina skyldigheter enligt Avtalet på ett tillfredsställande sätt. Kunden äger rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet efter samtycke från Horse Horse1 avser att under 2013 överlåta Avtalet till sitt helägda dotterbolag Hästkanalen AB, org. nr Tvist Vid tvist mellan Horse1 och Kunden ska parterna i första hand försöka lösa tvisten genom överenskommelse. Om parterna inte kan enas, kan Kunden anmäla tvisten till Allmänna Reklamationsnämnden. Part har dock alltid rätt att väcka talan vid allmän domstol.

6 17. Kundtjänst Kunden är välkommen att kontakta Horse1 kundtjänst för ytterligare information eller vid behov av support. Kontaktuppgifter till Horse1 kundtjänst finns på Webbplatsen. 18. Kontaktuppgifter till Horse1 Hästkanalen AB c/o Medge Consulting Birger Jarlsgatan Stockholm teknisk support:

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER 1. Allmänt Dessa allmänna villkor utgör ett avtal (nedan benämnt Avtalet) mellan dig, som användare (nedan benämnd som Användaren) och TV4 AB

Läs mer

Föredrag.se Allmänna villkor

Föredrag.se Allmänna villkor Vårt löfte som ditt förord Föredrag.se vill skapa vassare medarbetare. Föredrag.se strävar efter att demokratisera kompetensutvecklingen och göra den lättillgänglig, billig och på användarnas villkor.

Läs mer

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5)

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) (gäller från och med den 31 januari 2013) Dessa allmänna villkor utgör del av det avtal ("Avtalet") som gäller mellan 4T Sverige AB ("4T"), org. nr: 556857-8495, Box

Läs mer

1.2 I punkterna 19-24 finns särskilda villkor för Tjänsten Telefoni.

1.2 I punkterna 19-24 finns särskilda villkor för Tjänsten Telefoni. 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Rätt Internetkapacitet i Sverige AB (Riksnet)och kund (Kunden) för den tjänst eller de tjänster som parternaträffar avtal om (Tjänsten). 1.2 I punkterna

Läs mer

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5)

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) (gäller från och med den 31 januari 2013) Dessa allmänna villkor utgör del av det avtal ("Avtalet") som gäller mellan 4T Sverige AB ("4T"), org. nr: 556857-8495, Box

Läs mer

OWNITS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FASTIGHETSANSLUTNING (gäller från och med den 1 augusti 2009)

OWNITS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FASTIGHETSANSLUTNING (gäller från och med den 1 augusti 2009) OWNITS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FASTIGHETSANSLUTNING (gäller från och med den 1 augusti 2009) 1 Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Ownit Broadband AB Org 556608-9933 ( Ownit ) till en Fastighetsägare

Läs mer

1 (7) VILLKOR FÖR WYWALLET. (gäller från och med den 1 december 2014) 1. ALLMÄNT. a) byter mobilabonnemang eller kontantkort hos sin mobiloperatör;

1 (7) VILLKOR FÖR WYWALLET. (gäller från och med den 1 december 2014) 1. ALLMÄNT. a) byter mobilabonnemang eller kontantkort hos sin mobiloperatör; 1 (7) VILLKOR FÖR WYWALLET (gäller från och med den 1 december 2014) 1. ALLMÄNT 4T Sverige AB, org.nr. 556857-8495, Box 6343, 102 35 Stockholm, ( 4T ), tillhandahåller en tjänst som gör det möjligt för

Läs mer

Allmänna villkor. Gällande fr.o.m. 2015-09-20 En del av Avtre AB. 1 Allmänt. 2 Särskilda förutsättningar för tillhandahållande av Tjänst

Allmänna villkor. Gällande fr.o.m. 2015-09-20 En del av Avtre AB. 1 Allmänt. 2 Särskilda förutsättningar för tillhandahållande av Tjänst Allmänna villkor Gällande fr.o.m. 2015-09-20 Allmänna villkor En del av Avtre AB 1 Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Avtre AB org nr 556598-1023, ( Avtre ) och juridisk person eller fysisk

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB (Barret) och kund (Kunden) för den tjänst eller de tjänster

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE 1. Vilka är Boxer? 1.1 Vårt företag heter Boxer TV-Access AB, organisationsnummer 556548-1131 (nedan kallat vi, oss

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR SITOO WEBSHOP Gäller från 2012-03-27

ALLMÄNNA VILLKOR SITOO WEBSHOP Gäller från 2012-03-27 ALLMÄNNA VILLKOR SITOO WEBSHOP Gäller från 2012-03-27 DE FÖRELIGGANDE ALLMÄNNA VILLKOREN UTGÖR EN INTEGRERAD DEL AV DET AVTAL SOM MED REFERENS HÄRTILL TRÄFFATS MELLAN SITOO OCH KUNDEN GÄLLANDE SITOO WEBSHOP.

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2015-03-16)

ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2015-03-16) ALLMÄNNA VILLKOR Dessa Allmänna villkor gäller mellan Kund och Netett Sverige AB, verksam under varumärket Net 1, avseende varje Tjänst som tillhandahålls. Vid inbördes tolkning mellan Abonnemangsvillkor,

Läs mer

1.3 Du kan komma i kontakt med vår kundservice genom att ringa 0771-21 10 00 eller skriva till kundservice@boxer.se.

1.3 Du kan komma i kontakt med vår kundservice genom att ringa 0771-21 10 00 eller skriva till kundservice@boxer.se. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE 1. Vilka är Boxer? 1.1 Vårt företag heter Boxer TV-Access AB, organisationsnummer 556548-1131 (nedan kallat vi, oss

Läs mer

Allmänna villkor, Sofie

Allmänna villkor, Sofie Allmänna villkor, Sofie 1. 1 Allmänt 1.1. Dessa villkor reglerar förhållandet mellan Abonnent och Västerbottens museum AB, org. nr 556534-0527 (nedan kallat VBM), med avseende på Sofie-abonnemang (nedan

Läs mer

Överlåtelse av Bredband och Hemtelefoni

Överlåtelse av Bredband och Hemtelefoni Överlåtelse av Bredband och Hemtelefoni m Bredband via Datauttaget, Stadsnät, Bredband Kabel m Hemtelefoni via Bredbandet Överlåtelsen avser följande kund- och telefonnummer Kundnummer Telefonnummer Överlåtelsen

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2014-05-01)

ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2014-05-01) ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2014-05-01) Dessa Allmänna villkor gäller mellan Kund och Netett Sverige AB, verksam under varumärket Net 1, avseende varje Tjänst som tillhandahålls. Vid inbördes

Läs mer

VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26

VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26 VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26 1. Definitioner 1.1. Administratörsanvändare. Användare med särskilda behörigheter, t.ex. att ändra Medlems organisationsuppgifter, ge nya Användare tillgång till

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät

ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor reglerar de tjänster som finns beskrivna i Avtalet och som tillhandahålls av Älvsbyns kommun, 942 85 ÄLVSBYN (

Läs mer

LICENSAVTAL SITOO WEB Gäller från 2013-10-01

LICENSAVTAL SITOO WEB Gäller från 2013-10-01 LICENSAVTAL SITOO WEB Gäller från 2013-10-01 DE FÖRELIGGANDE LICENSAVTALET UTGÖR EN INTEGRERAD DEL AV DET AVTAL SOM MED REFERENS HÄRTILL TRÄFFATS MELLAN SITOO OCH KUNDEN GÄLLANDE SITOO WEB ÄVEN INNEFATTANDE

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor (de "Allmänna Villkoren") gäller för avtal mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person ("Kunden")

Läs mer

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid.

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid. 1. Parter 1.1. Dessa allmänna villkor gäller som Avtal i förhållandet mellan Frobbit AB (nedan Frobbit ) och Kund (nedan gemensamt Parterna ). 2. Definitioner 2.1. Nedanstående definitioner skall, oavsett

Läs mer

Köp- och användarvillkor för tjänsten sms-biljett

Köp- och användarvillkor för tjänsten sms-biljett Köp- och användarvillkor för tjänsten sms-biljett 1. Parter Dessa villkor gäller för dig som registrerar dig och köper sms-biljett vid något av följande kollektivtrafikbolag. Karlstadsbuss Länstrafiken

Läs mer

Nedanstående villkor gäller för tidigare kunder till Perspektiv Bredband.

Nedanstående villkor gäller för tidigare kunder till Perspektiv Bredband. Nedanstående villkor gäller för tidigare kunder till Perspektiv Bredband. Allmänna villkor - Konsument Gällande fr.o.m. 2015-03-09 1. ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för ett abonnemang eller

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

ALLMÄNNA VILKOR. Vid eventuell avvikelse mellan nedanstående handlingar, skall dessa äga företräde enligt följande:

ALLMÄNNA VILKOR. Vid eventuell avvikelse mellan nedanstående handlingar, skall dessa äga företräde enligt följande: ALLMÄNNA VILKOR Dessa Allmänna Villkor gäller då InfoQB ( InfoQB ) tillhandahåller en tjänst ( Tjänsten ) till en kund ( Kunden ). Tjänsten specificeras i ett Kundavtal mellan InfoQB och Kunden, inkluderade

Läs mer

Villkor för privat abonnemang på Com Hems tjänster och tillhörande utrustning

Villkor för privat abonnemang på Com Hems tjänster och tillhörande utrustning Gällande fr o m 2014-06-13 Innehållsförteckning A Allmänna villkor sid 2 B Särskilda villkor för Tv-tjänst sid 5 C Särskilda villkor för Bredbandstjänst sid 6 D Särskilda villkor för Telefonitjänst sid

Läs mer

för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com

för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com Allmänna villkor för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com Denna sida (och de sidor som refereras till här) innehåller de allmänna affärsvillkor ( Allmänna villkor ) enligt vilka vi

Läs mer

Dina beställningar betalar du via faktura. Det tillkommer en fraktavgift på 20-49 kr beroende på typ av försändelse.

Dina beställningar betalar du via faktura. Det tillkommer en fraktavgift på 20-49 kr beroende på typ av försändelse. 1. Allmänt Du kan känna dig trygg med ditt val! Vi följer de lagar och regler som gäller vid tillverkning och kontroll av våra produkter och följer dem noggrant till färdig produkt för att kunna säkerställa

Läs mer

Information angående förändrad betalningsmodell för distributionsavgift TV

Information angående förändrad betalningsmodell för distributionsavgift TV Information angående förändrad betalningsmodell för distributionsavgift TV 2014-04-02 Kalejdo Bredband AB tillhandahåller Öppen Stadsnäts-tv i Varberg och ansvarar för distributionen av betal-tv-tjänster

Läs mer

COOP MOBIL KONTANTKORT ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med den 1 september 2010)

COOP MOBIL KONTANTKORT ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med den 1 september 2010) COOP MOBIL KONTANTKORT ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med den 1 september 2010) 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor ( Avtalet ) gäller för tjänsten Coop mobil kontantkort ( Tjänsten ) till en konsument

Läs mer