Allmänna villkor för HEMSIDAN.COM. 1 Definitioner. 2 Testperiod. 3 Avtalstid

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Allmänna villkor för HEMSIDAN.COM. 1 Definitioner. 2 Testperiod. 3 Avtalstid"

Transkript

1 Allmänna villkor för HEMSIDAN.COM Dessa villkor reglerar användadet av tjänsten HEMSIDAN.COM som tillhandahålls av Hemsidan Com AB med organisationsnummer , nedan kallad Hemsidan, och den part som köper tjänsten, nedan kallad Kunden. Villkoren gäller från och med och tills vidare. 1 Definitioner HEMSIDAN.COM är en tjänst som innehåller funktioner för webbpublicering, bokning, interna meddelanden och dokumenthantering. Mjukvaran som tillhandahåller funktionerna driftas centralt och finns åtkomlig via Internet på Genom en hög automatiseringsgrad och standardiserade funktioner kan tjänsten erbjudas till ett mycket attraktivt pris. Testperiod: Den period då Kunden har möjlighet att utvärdera HEMSIDAN.COM kostnadsfritt utan några förbindelser att köpa tjänsten. Användare: De individer som har personliga inloggningsuppgifter till Kundens konto i HEMSIDAN.COM. Användarvillkor: De regler som gäller för alla användare som använder tjänsten HEMSIDAN.COM. Användarvillkoren finns publicerade på Beställning: Kunden anses ha beställt tjänsten HEMSIDAN.COM och godkänt dessa allmänna villkor den dag den erlagt den första betalningen för tjänsten. Ångerrätt: Kunden äger rätt att inom ett kvartal från beställningen häva köpet utan att behöva uppge någon orsak. Hemsidan återbetalar då hela den avgift som Kunden har erlagt för tjänsten. Avtalsperioden: Avtalet löper under tolv månader i taget med start den dag Kunden gör en Beställning. Om inte någon av parterna aktivt säger upp avtalet förlängs det automatiskt med ytterligare tolv månader. Kunden erlägger betalning förskottsvis för tolv månader i taget. 2 Testperiod Hemsidan erbjuder bostadsrättsföreningar att utvärdera tjänsten HEMSIDAN.COM kostnadsfritt utan några andra förpliktelser än att samtliga Kundens användare av tjänsten måste uppfylla Hemsidans Användarvillkor. 3 Avtalstid 3.1 Beställning Kunden anses ha beställt tjänsten HEMSIDAN.COM och godkänt dessa allmänna villkor den dag den erlagt den första betalningen för tjänsten.

2 3.2 Ångerrätt och bindningstid Kunden binder sig för att erlägga betalning i förskott för ett kalenderår i taget. Kunden äger rätt att inom ett kvartal från beställningen häva köpet utan att behöva uppge någon orsak. Därefter gäller avtalet automatiskt förlängs med ett kalenderår i taget såvida inte någon av parterna säger upp avtalet enligt nedan. 3.3 Uppsägning av avtalet Kundens uppsägning av avtalet skall vara Hemsidan tillhanda skriftligen via brev, fax eller e- post senast den dag avtalet löper ut. Hemsidan ska bekräfta uppsägningen skriftligen. Om uppsägningen görs inom ett kvartal från Beställningen återbetalar Hemsidan hela den avgift som Kunden har erlagt för tjänsten. Om uppsägningen görs senare än ett kvartal från Beställningen återbetalar Hemsidan ingenting. Hemsidan har rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet och stänga Kundens konto på HEMSIDAN.COM om Kunden bryter mot någon bestämmelse i detta avtal, underlåter att erlägga avgift för ny avtalsperiod eller om Kundens användare under upprepade tillfällen och trots tillsägelse från Hemsidan bryter mot tjänstens Användarvillkor. Hemsidan återbetalar då ingen del av den avgift som Kunden har erlagt. 4 Avgift 4.1 Prislista Avgifter utgår enligt gällande prislista på om inte annat avtalats. Alla avgifter är beräknade i SEK och anges inklusive lagstadgad mervärdesskatt (moms). Avgifter kan bestå av rörliga avgifter, fasta avgifter eller engångsavgifter. 4.2 Betalningstid Ny förskottsbetalning för tolv månader skall erläggas senast sista dagen på avtalets löptid för att Kunden skall ha rätt att fortsätta utnyttja tjänsten. 4.3 Fakturering Faktura tillhandhålls Kunden elektroniskt via HEMSIDAN.COM eller per elektronisk post. Vid fakturering per brev, som är en tilläggstjänst, debiteras faktureringsavgift enligt vid var tid gällande prislista. 4.4 Betalningspåminnelse Vid eventuell betalningspåminnelse debiteras påminnelseavgift enligt vid var tid gällande prislista. 4.5 Dröjsmålsränta Vid betalning efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta i enlighet med Räntelagen (1975:635).

3 4.6 Avgiftsförändringar Hemsidan strävar efter att hålla avgifterna för HEMSIDAN.COM på en så låg nivå som möjligt, men kan tvingas höja avgifterna för att justera för inflation och allmänna kostnadsökningar. Köparen är garanterad oförändrad årsavgift i två år från Avtalsperiodens start. Hemsidan har dock rätt att omgående höja avgiften om höjningen är direkt hänförlig till förändring av skatt, myndighetsutövande eller alla andra omständigheter utanför Hemsidans kontroll även under denna period. Höjning av avgift meddelas Kunden senast trettio (30) dagar i förväg och gäller från och med påföljande avtalsförlängning. 5 Support, underhåll och driftavbrott 5.1 Support Kunden har rätt till support via elektronisk post. Supportärenden ska komma Hemsidan tillhanda genom felrapporterings funktionen i HEMSIDAN.COM. Hemsidan bekräftar inkomna supportärenden inom maximalt en (1) arbetsdag. Viss support kan, om Hemsidan så finner lämpligt, komma att ges via telefon. 5.2 Ändringar av HEMSIDAN.COM Hemsidan äger rätt, men har ej skyldighet, att ändra källkod, databas struktur samt ingående grafiska element, för att förbättra HEMSIDAN.COM som produkt. Större förändringar meddelas Kunden senast 14 dagar i förväg. Mindre förändringar, rättning av buggar etc. utförs löpande vid behov. 5.3 Planerat underhåll/service Planerade åtgärder som innebär inskränkningar i kundens möjlighet att utnyttja den tjänst som HEMSIDAN.COM tillhandahåller, skall om meddelas Kunden senast sju kalenderdagar i förväg. 5.4 Fel hos webbhotell HEMSIDAN.COM driftas av ett webbhotell som är underleverantör till Hemsidan. Hemsidan ansvarar inte för fel hos webbhotellet. För det fall att driftavbrott på HEMSIDAN.COM varat mer än 72 timmar och avbrottet beror på det webbhotell som Hemsidan anlitar för att drifta tjänsten förbinder sig Hemsidan att upphandla en ny leverantör av driftstjänster och flytta HEMSIDAN.COM dit så snart det är praktiskt möjligt. 5.5 Fel hos kund Om HEMSIDAN.COM påverkas till följd av fel hos Kunden eller orsaker utanför Hemsidans kontroll utgår ej ersättning och inte heller kundens skyldighet att erlägga erforderliga avgifter påverkas av detta. Vidare äger HEMSIDAN.COM rätt att debitera skäliga kostnader för

4 nedlagd tid, och havda kostnader, enligt vid var tid gällande prislista om försämringar av kundens möjlighet att nyttja HEMSIDAN.COM helt eller delvis kan hänföras till Kunden. 5.6 Begränsning av ansvar Kunden befriar Hemsidan från skadeståndsskyldighet för direkta och/eller indirekta skador och ekonomiska förluster på grund av förlust av data eller fel i data, fördröjningar, ofullkomlighet, avbrott, bristande tillgänglighet eller liknande omständigheter oaktat om dessa beror på oaktsamhet, avtalsbrott eller något annat från Hemsidans sida. Ej heller är Hemsidan skadeståndsskyldigt om Kunden eller obehörig person gör intrång i datorresurser och skaffar sig tillgång till, lägger till, förstör, förvanskar eller sprider information till tredje part. 5.7 Force majeure Hemsidan skall vara befriat från skadestånd och andra påföljder om fullgörandet av detta avtal förhindras eller försvåras av omständigheter som Hemsidan rimligtvis inte kunnat råda över eller förutse. Som befriande omständigheter räknas, men begränsas ej till, väpnad konflikt, sabotage, dataintrång, myndighetsbeslut, myndighetsutövning, politiska oroligheter, arbetskonflikt, blixtnedslag, eldsvåda, myndighetsbestämmelse eller annan offentlig reglering, allmän knapphet på transporter, resurser, varor, energi eller annan liknande omständighet i övrigt. Hemsidan är också befriat från ansvar för force majeur enligt ovan som eventuella underleverantörer lider. 6 Konto- och kunduppgifter 6.1 E-postadress och meddelanden från Hemsidan till Kunden Kunden är skyldig att ange en, vid var tid gällande, kontaktadress för elektronisk post. Samtliga meddelanden från Hemsidan till Kund sker i elektroniskt format till den angivna e- postadressen och/eller genom meddelandefunktionen i HEMSIDAN.COM. Hemsidan kan även, men har inte skyldighet att, utöver detta publicera meddelanden på Elektronisk post som sänds till den av Kunden uppgiven e-postadress eller via HEMSIDAN.COMs meddelandesystem skall anses ha kommit kunden tillhanda, senast fyra timmar efter avsändandet. 6.2 Lagring av personuppgifter Kunden godkänner att Hemsidan lagrar uppgifter om Kunden, dennes betalningsförmåga och dess användare, elektroniskt i den omfattning det krävs för att driva tjänsten HEMSIDAN.COM. De uppgifter som lagras omfattar, men begränsas ej till, namn, e- postadress, organisationsnummer, adress samt betalningshistorik. Hemsidan Com AB är Personuppgiftsansvarig enligt Personuppgiftslagen (PUL). 6.3 Personuppgifter vid domänregistrering Vid registrering av domännamn eller annan tjänst som är knuten till kundens uppgifter, lämnas erforderliga uppgifter om Kunden ut till aktuell underleverantör. Kunden förbinder sig

5 att följa underleverantörens villkor för förmedlad tjänst. Ägaruppgifter om domännamn kan komma att bli publikt tillgängliga i så kallade whois-tjänster, vilket kan omfatta kundens adress och telefonnummer. Kunden har genom ingåendet av detta avtal godkänt att detta görs. 7 Immateriella tillgångar 7.1 Ägande av rättigheter Alla rättigheter, såväl materiella som immateriella, till utrustning, mjukvara, manualer eller annan egendom och information som tillhandahålls av Hemsidan, är och förblir Hemsidans, eller dess licensgivares, egendom. 7.2 Kundens nyttjanderätt Kunden erhåller genom avtalet en icke exklusiv och icke överlåtbar eller upplåtbar rätt att för eget bruk använda mjukvarutjänsten HEMSIDAN.COM. Kunden äger ej rätt att duplicera eller på annat sätt kopiera Hemsidans mjukvara eller annat material som Hemsidan har upphovsrätt eller andra rättigheter till. 7.3 Kundens skyldighet att meddela missbruk Om Kunden vid något tillfälle blir medveten om tredje parts missbruk av Hemsidans immateriella rättigheter skall kunden utan dröjsmål underrätta Hemsidan. 7.4 HEMSIDAN.COMs rätt till överlåtelse HEMSIDAN.COM äger rätt att överlåta sina skyldigheter och rättigheter till annan part. En sådan överlåtelse skall meddelas Kunden senast 30 dagar innan den träder i kraft 7.5 Begränsning av kundens överlåtelse Kunden äger inte rätt att överlåta rätten att använda HEMSIDAN.COM till annan part utan Hemsidans skriftliga medgivande. Den frånträdande Kunden är betalningsskyldig för förpliktelser som uppkommit fram till dagen innan överlåtelsen och den tillträdande kunden är betalningsskyldig för förpliktelser som uppstår från och med dagen för överlåtelse. Alla debiterade kostnader skall vara till fullo betalda innan överlåtelse kan ske. 8 Avtalet Kunden tillkännager att denna överenskommelse är den enda gällande överenskommelsen mellan parterna och att den gäller till dess att den sägs upp enligt villkoren i detta avtal. Alla tidigare överenskommelser mellan partena skall vara utan verkan. Ändringar kan endast göras genom skriftliga tillägg eller förändringar, bekräftade av behöriga företrädare för båda parter. Svensk lag styr parternas avtalsförhållande.

SÖLVESBORGS BREDBAND AB (solvenet.se) Org.nummer: 556544-1937 Allmänna avtalsvillkor 1. Allmänt

SÖLVESBORGS BREDBAND AB (solvenet.se) Org.nummer: 556544-1937 Allmänna avtalsvillkor 1. Allmänt 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor gäller mellan solvenet.se, org:556544-1937, och myndig fysisk eller juridisk person(nedan benämnd Kunden ) som abonnerar på en eller flera av solvenets bredbandstjänster

Läs mer

1.2 I punkterna 19-24 finns särskilda villkor för Tjänsten Telefoni.

1.2 I punkterna 19-24 finns särskilda villkor för Tjänsten Telefoni. 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Rätt Internetkapacitet i Sverige AB (Riksnet)och kund (Kunden) för den tjänst eller de tjänster som parternaträffar avtal om (Tjänsten). 1.2 I punkterna

Läs mer

Allmänna villkor för Sebbex Ab Oy:s tjänster

Allmänna villkor för Sebbex Ab Oy:s tjänster Allmänna villkor för :s tjänster 1. Allmänt Dessa allmänna villkor reglerar de tjänster som finns beskrivna i avtalet och som tillhandahålls av (FO-nummer: 2348973-4). För det fall att det i avtalet eller

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

Allmänna villkor Företagstjänster Giltiga fr o m 2012-10-11

Allmänna villkor Företagstjänster Giltiga fr o m 2012-10-11 Sida 1 av 7 Allmänna villkor Företagstjänster Giltiga fr o m 2012-10-11 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan B2 Bredband AB AB, organisationsnummer 556575-7738, ( Bredbandsbolaget ) och

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB (Barret) och kund (Kunden) för den tjänst eller de tjänster

Läs mer

Allmänna villkor för MailDirect

Allmänna villkor för MailDirect för MailDirect Allmänt Dessa reglerar de tjänster som ingår i tjänsteområdet MailDirect (nedan benämnt Tjänsten) som tillhandahålls av MailDirect Sweden AB med organisationsnummer 556786-1264, (nedan benämnt

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2015-03-16)

ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2015-03-16) ALLMÄNNA VILLKOR Dessa Allmänna villkor gäller mellan Kund och Netett Sverige AB, verksam under varumärket Net 1, avseende varje Tjänst som tillhandahålls. Vid inbördes tolkning mellan Abonnemangsvillkor,

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2014-05-01)

ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2014-05-01) ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2014-05-01) Dessa Allmänna villkor gäller mellan Kund och Netett Sverige AB, verksam under varumärket Net 1, avseende varje Tjänst som tillhandahålls. Vid inbördes

Läs mer

Allmänna villkor, Sofie

Allmänna villkor, Sofie Allmänna villkor, Sofie 1. 1 Allmänt 1.1. Dessa villkor reglerar förhållandet mellan Abonnent och Västerbottens museum AB, org. nr 556534-0527 (nedan kallat VBM), med avseende på Sofie-abonnemang (nedan

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR. 1.3 Dessa allmänna villkor reglerar tillsammans med Avtalet avtalsförhållandet mellan Vikab och Kunden.

ALLMÄNNA VILLKOR. 1.3 Dessa allmänna villkor reglerar tillsammans med Avtalet avtalsförhållandet mellan Vikab och Kunden. ALLMÄNNA VILLKOR 1 ALLMÄNT 1.1 Västsvenska Idékonsult, 556315-7295, adress Uppegårdsgatan 1, 516 34 DALSJÖFORS, nedan Vikab, tillhandahåller tjänster till företagskund, nedan Kunden, avseende upprättande

Läs mer

bredbandsanslutning privatperson

bredbandsanslutning privatperson 1 (6) Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning privatperson Gäller från och med 2015-01-01 1 Allmänt 1.1 AB PiteEnergi, 556330-9227, nedan PE, förfogar över ett kommunikationsnät med bredbandskapacitet.

Läs mer

Allmänna villkor/bestämmelser Internettjänster

Allmänna villkor/bestämmelser Internettjänster Allmänna villkor/bestämmelser Internettjänster Domänhantering Webbhotell E-post Hosting Backup online 1. Allmänt Dessa allmänna bestämmelser och villkor reglerar de tjänster som levereras av AllTele Allmänna

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR/BESTÄMMELSER INTERNETTJÄNSTER/IT SERVICES DOMÄNHANTERING/WEBBHOTELL/ E-POST/HOSTING/MESSAGE SERVICES. Senast uppdaterad 2010-02-19

ALLMÄNNA VILLKOR/BESTÄMMELSER INTERNETTJÄNSTER/IT SERVICES DOMÄNHANTERING/WEBBHOTELL/ E-POST/HOSTING/MESSAGE SERVICES. Senast uppdaterad 2010-02-19 1 (6) Skellefteå den 19 februari 2010 ALLMÄNNA VILLKOR/BESTÄMMELSER INTERNETTJÄNSTER/IT SERVICES DOMÄNHANTERING/WEBBHOTELL/ E-POST/HOSTING/MESSAGE SERVICES Senast uppdaterad 2010-02-19 OFFICE IT-PARTNER

Läs mer

OWNITS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FASTIGHETSANSLUTNING (gäller från och med den 1 augusti 2009)

OWNITS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FASTIGHETSANSLUTNING (gäller från och med den 1 augusti 2009) OWNITS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FASTIGHETSANSLUTNING (gäller från och med den 1 augusti 2009) 1 Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Ownit Broadband AB Org 556608-9933 ( Ownit ) till en Fastighetsägare

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät

ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor reglerar de tjänster som finns beskrivna i Avtalet och som tillhandahålls av Älvsbyns kommun, 942 85 ÄLVSBYN (

Läs mer

1.2 Abonnent, även kallad kund, kan vara myndig fysisk person eller juridisk person. Är ej abonnenten myndig är dennes målsman ansvarig.

1.2 Abonnent, även kallad kund, kan vara myndig fysisk person eller juridisk person. Är ej abonnenten myndig är dennes målsman ansvarig. '''Version 2014-04-01''' Ersätter alla tidigare versioner. WBS AB Allmänna villkor, gäller för samtliga kunder och avtal. 1 Allmänt 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan kund/abonnent och WBS

Läs mer

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid.

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid. 1. Parter 1.1. Dessa allmänna villkor gäller som Avtal i förhållandet mellan Frobbit AB (nedan Frobbit ) och Kund (nedan gemensamt Parterna ). 2. Definitioner 2.1. Nedanstående definitioner skall, oavsett

Läs mer

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag 1 (5) Rev 2008-01-01 1 Omfattning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller en elektronisk kommunikationstjänst ( Tjänsten ) till en företagskund ( Kunden ).

Läs mer

Överlåtelse av Bredband och Hemtelefoni

Överlåtelse av Bredband och Hemtelefoni Överlåtelse av Bredband och Hemtelefoni m Bredband via Datauttaget, Stadsnät, Bredband Kabel m Hemtelefoni via Bredbandet Överlåtelsen avser följande kund- och telefonnummer Kundnummer Telefonnummer Överlåtelsen

Läs mer

Allmänna villkor hos Bokningshotellet för bokningssystem

Allmänna villkor hos Bokningshotellet för bokningssystem Sidan 1 av 7 Allmänna villkor hos Bokningshotellet för bokningssystem DETTA AVTAL ERSÄTTER TIDIGARE AVTAL MELLAN PARTERNA. Gäller fr om 2007-03-26. DEFINITIONER SBS avser företaget Scandinavia Booking

Läs mer

1. Allmänt 2. Avtal 3. Tjänsten 4. Start av Tjänst 4.1 4.2 5. Avgifter och betalning 6. Behandling av personuppgifter m.m.

1. Allmänt 2. Avtal 3. Tjänsten 4. Start av Tjänst 4.1 4.2 5. Avgifter och betalning 6. Behandling av personuppgifter m.m. 1. Allmänt På nedanstående villkor tillhandahåller Åtvid.net höghastighetsanslutning mot Internet. Utöver nämnda tjänster kan abonnenten teckna avtal om tilläggstjänster. För dessa betalar abonnenten särskilda

Läs mer

De allmänna bestämmelserna reglerar förhållande mellan Kund och RedBridge AB.

De allmänna bestämmelserna reglerar förhållande mellan Kund och RedBridge AB. Allmänna Bestämmelser - Redbridge AB Cloud 1. Bakgrund Redbridge är specialiserade på drift av internettjänster och är en ledande leverantör. RedBridge erbjuder en molntjänst (IaaS) med virtuella servrar.

Läs mer

Molntjänster från gazoo HB

Molntjänster från gazoo HB Molntjänster från gazoo HB Extern Lagring Avtalsvillkor för molntjänsten Extern Lagring. 1. Allmänt 1.1 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan Abonnent och gazoo HB, org. nr 969718-5438 (nedan

Läs mer

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst 1 Allmänt 1.1 Nore 862 AB, org. nr 556902-0091 ("Horse1"), tillhandahåller på www.horse1.se, eller på annan av Horse1 anvisad webbplats ("Webbplatsen")

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna avtalsvillkor gäller för Bredbandsanslutning för företag. Till företag räknas även privatpersoner

Läs mer

Allmänna villkor 1 Allmänt 2 Tjänstebeskrivning 3 Avtal och Avtalstid

Allmänna villkor 1 Allmänt 2 Tjänstebeskrivning 3 Avtal och Avtalstid Allmänna villkor.se och AB, AB, Olserödsgatan 90, 442 42 Kungälv. Org Nr 556711-5844. Tfn: 0303-71 91 00, Fax: 0303-71 91 09 Nedanstående avtalsvillkor och allmänna villkor ("villkor") avser din beställning

Läs mer

Nedanstående villkor gäller för tidigare kunder till Perspektiv Bredband.

Nedanstående villkor gäller för tidigare kunder till Perspektiv Bredband. Nedanstående villkor gäller för tidigare kunder till Perspektiv Bredband. Allmänna villkor - Konsument Gällande fr.o.m. 2015-03-09 1. ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för ett abonnemang eller

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR SITOO WEBSHOP Gäller från 2012-03-27

ALLMÄNNA VILLKOR SITOO WEBSHOP Gäller från 2012-03-27 ALLMÄNNA VILLKOR SITOO WEBSHOP Gäller från 2012-03-27 DE FÖRELIGGANDE ALLMÄNNA VILLKOREN UTGÖR EN INTEGRERAD DEL AV DET AVTAL SOM MED REFERENS HÄRTILL TRÄFFATS MELLAN SITOO OCH KUNDEN GÄLLANDE SITOO WEBSHOP.

Läs mer

Tyfon Internet Allmänna villkor för stadsnätsabonnemang. 1. Allmänt

Tyfon Internet Allmänna villkor för stadsnätsabonnemang. 1. Allmänt Tyfon Internet Allmänna villkor för stadsnätsabonnemang 1. Allmänt Tyfon tillhandahåller tillgång till Internet via stadsnät för konsumenter. Abonnemangsbeställningen utgör en för kunden bindande ansökan

Läs mer