1. ALLMÄNT 2. AVTALET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. ALLMÄNT 2. AVTALET"

Transkript

1 1. ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor reglerar Gothia Telecom Ab, org. nr ( Leverantören ), tillhandahållande av telefonitjänst avseende fast telefoni ( Tjänsten ) till konsument ( Kund ) som ingått avtal om Tjänsten ( Avtalet ) med Leverantören. Avtal ska anses ingånget när Leverantören har bekräftat Kundens beställning eller, om detta sker tidigare, när Leverantören med Kundens samtycke har börjat tillhandahålla Tjänsten till Kunden. Avtalets ingående är beroende av vad som stadgas i punkt Med Tjänsten avses befintlig fast anslutning till telenätet och överföring av information (t.ex. ljud, bild eller text) via telenätet. Leverantörens allmänna villkor reglerar enbart avtalsförhållanden avseende den svenska marknaden för Tjänsten. Leverantörens allmänna villkor gäller så länge inget annat avtalats mellan Leverantören och Kund. 1.3 Enligt Distans- och Hemförsäljningslagen (2005:59) har en konsument som köper en tjänst via internet eller per telefon rätt att ångra köpet ( Ångerrätt ) inom 14 dagar ( Ångerfrist ). Ångerfristen om 14 dagar börjar löpa räknat från det att Kund mottagit en bekräftelse med information om Ångerrätten. Om Kund vill utnyttja sin ångerrätt ska Kunden antingen ringa för avsett ärende, eller skicka en ångerbekräftelse till Kundens Ångerrätt upphör om Kunden, efter det att Ångerfristen börjat löpa, samtycker till att Tjänsten aktiveras. 2. AVTALET 2.1 Tjänsten beställs enligt anvisningar från Leverantören och öppnas för användning den dag som överenskommits mellan parterna eller enligt vad som framgår av punkt Innan bekräftelse av beställning skickas ut till Kunden har Leverantören rätt att göra en erforderlig kreditprövning av kund. Om det vid kreditprövningen framkommer att Kunden inte är kreditvärdig eller att det finns starka skäl att anta att Kunden inte kommer att iaktta

2 villkoren i Avtalet äger Leverantören rätt att neka Kundens beställning. 2.3 Om Kund vill ta del av det muntliga avtalet eller samtalsspecifikation skall en skriftlig framställan avseende detta skickas till den kontaktadress som framgår av punkt Kunden ska vid sådan förfrågan uppge fullständiga kunduppgifter och underteckna förfrågan. 3. LEVERANTÖRENS TILLHANDAHÅLLANDE AV TJÄNSTEN 3.1 Tjänsten öppnas för användning den dag som överenskommits mellan parterna. Öppnandet av Tjänsten ska ske senast inom tio arbetsdagar från Avtalets ingående förutsatt att underleverantör eller lagstiftning inte medför fördröjning. 3.2 Leverantören ska tillhandahålla Tjänsten på ett fackmässigt sätt och i överenstämmelse med Avtalet. Information om Tjänstens kvalitetsnivå kan erhållas av Leverantören. För information om Tjänstens kvalitetsnivå, kontakta Leverantören enligt punkterna Kund har möjlighet att teckna tillvalstjänster av Leverantören. För sådana tillvalstjänster gäller ingen bindningstid. Vid upphörande av sådana tillvalstjänster gäller vad som anges i punkt 12.1 om uppsägning av Avtalet. 3.4 Leverantören har rätt att i den omfattning som är nödvändig begränsa användningen av Tjänsten på grund av tekniska, underhållsmässiga eller driftsmässiga skäl. 3.5 Vid behov av service och underhåll för Tjänsten ska Kunden, om inget annat avtalats mellan Leverantören och Kunden, kontakta Leverantören. 4. NÄTANSLUTNING 4.1 Leverantören tillhandahåller ej installation av fast anslutning till telenätet. Leverantören övertar endast ansvaret för Kundens befintliga anslutning till telenätet i en överlämningspunkt. Överlämningspunktens placering har angivits av installatören av Tjänstens anslutning.

3 Ledningsdragning eller annan anslutning efter överlämningspunkten ska utföras på sådant sätt att telenätet inte skadas eller anslutningen eljest orsakar störningar i telenätet. Installationen ska utföras i enlighet med Leverantörens anvisningar, när sådana anvisningar lämnats. 4.2 Leverantören får installera och bibehålla utrustning som är nödvändig för anslutningen inom det utrymme som Kund disponerar för användning av Tjänsten. 4.3 Kund ansvarar vidare för tillhandahållande av utrymme, klimatkrav i utrymmet samt den elanslutning och förbrukning av elström som kan behövas för anslutningen enligt Leverantörens anvisningar, när sådana anvisningar lämnats. 4.4 Kunden ska utan kostnad ge Leverantören tillgång till lokaler och utrustning som är nödvändig för Leverantörens tillhandahållande av Tjänsten. Om Leverantören behöver tillstånd för att underhålla ledningar eller annan anslutning fram till överlämningspunkten, får Leverantören begära att Kunden ombesörjer sådant tillstånd utan kostnad för Leverantören. Leverantören har rätt till ersättning att anskaffa tillståndet i det fall Kunden inte uppfyller sina åtagande enligt Avtalet. 4.5 Om Kund har anmält ett fel och det visar sig att felet är hänförligt till Kundens utrustning eller att felet på annat sätt orsakats av förhållande för vilket Kunden svarar, är Kunden skyldig att ersätta Leverantören den kostnad som uppkommer för Leverantören för utförandet av felsökningen. 5. KUNDENS ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN 5.1 När Kunden använder Tjänsten, får Kunden endast använda sådan utrustning som är anvisad eller godkänd av Leverantören, eller sådan utrustning som uppfyller de krav som gällande lagstiftning föreskriver från tid till annan. Kund är dock skyldig att omedelbart koppla ur utrustning som orsakar störning i telenätet, även om det är sådan utrustning som är tillåten enligt gällande lag eller föreskrift. 5.2 Leverantören har rätt at stänga av Tjänsten och säga upp avtalet om

4 kunden ansluter annan utrustning än lag och föreskrift föreskriver, om Leverantören har sänt krav om att Kunden ska vidta rättelse och så inte har skett inom sju (7) dagar från översändandet av brevet. 5.3 Leverantören ska efter begäran hos Kund ges möjlighet att undersöka utrustning som är ansluten till telenätet om det finns befogad anledning att utföra en undersökning på grund av störningar i telenätet eller om det kan antas att utrustning anslutits i strid med gällande lag eller föreskrift. Leverantören har rätt att med stänga av Tjänsten och säga upp Avtalet om Kunden inte vidtagit de åtgärder Leverantören begärt för att åtgärda störningen, om Leverantören har sänt ett krav om att Kunden ska vidta rättelse och så inte har skett inom sju (7) dagar från översändandet av brevet. 5.4 Kund ansvarar för att Tjänsten inte missbrukas av Kund, eller av annan som Kund ansvara för. Med missbruk avses att Tjänsten används för olaglig eller olämplig verksamhet. Om Leverantören finner att missbruk av Tjänsten förekommer, har Leverantören rätt att stänga av Tjänsten och säga upp Avtalet om Kunden inte vidtar rättelse inom sju (7) dagar från det att Leverantören begärt det. 5.5 Leverantören frånsäger sig allt ansvar med anledning av eventuella åtgärder som tredje man vidtagit med användande av koder, lösenord, identitet eller liknande, som Kund erhållit av Leverantören. 5.6 Kund skall snarast möjligt upplysa Leverantören om eventuella driftstörningar som uppkommit och som påverkar Tjänsten. Kund får inte göra några ingrepp i Tjänsten, utan ska enbart kontakta Leverantören för avhjälpande av felet. 5.7 Kunden ska ersätta Leverantören för den skada som Kunden, eller annan för vilken Kunden ansvarar, uppsåtligen eller av vårdslöshet orsakar Leverantören genom brott mot Avtalet och dessa allmänna villkor. Förorsakar Kund Leverantören skada har Leverantören rätt att stänga av Tjänsten och säga upp Avtalet om Kunden inte vidtar rättelse inom sju (7) dagar från det att Leverantören begärt rättelse. 6. FEL ELLER AVBROTT I TJÄNSTEN, ANSVARSBEGRÄNSNING MM.

5 6.1 Om en Kund har gjort en felanmälan avseende Tjänsten ska Leverantören tillse att avhjälpa fel inom skälig tid. Med fel avses att Kunden inte kan använda Tjänsten i enlighet med Avtalet. Leverantören har dock ingen skyldighet att avhjälpa fel som ligger utanför Leverantörens kontroll, varmed avses;. a) att felet orsakats av ogynnsamma sändnings- eller mottagningsförhållanden för radiokommunikation eller;. b) att felet beror på omständigheter som anges i punkt 10 ( Force Majeure ). 6.2 Om Tjänsten har varit obrukbar på grund av fel i Tjänsten, vilket medfört att Kunden inte kan använda Tjänsten och/eller felet inte orsakats av något förhållande på Kundens sida, har Kunden rätt till prisavdrag. Storleken på prisavdraget ska ställas i förhållande till felets eller avbrottets varaktighet, räknat i hela dygn från den tidpunkt då felet eller avbrottet anmäldes till Leverantörens kundservice. 6.3 Avdrag görs med belopp motsvarande den del av den obrukbara Tjänstens fasta avgift under felets eller avbrottets varaktighet. Leverantören ansvarar ej för skador som ligger utanför Leverantörens kontroll. Prisavdrag ersätts i form av tillgodobelopp på kommande faktura. Prisavdrag understigande 25 kr per faktureringsperiod utgår inte. 6.4 Kunden har rätt till ersättning för direkt skada som Leverantören, eller någon för vilken Leverantören svarar, förorsakat genom vårdslöshet. Leverantören svarar ej för indirekt skada eller förlust, såsom indirekt skada eller förlust avses t.ex. utebliven vinst eller andra följdskador. Begränsningen av Leverantörens skadeståndsskyldighet enligt denna punkt gäller inte i fall då Leverantören agerat grovt vårdslöst eller uppsåtligt. 6.5 Leverantören är befriat från ansvar för brott mot Avtalet som orsakats av händelser utanför Leverantörens kontroll enligt vad som anges i punkt 10 ( Force Majeure ).

6 7. KUNDUPPGIFTER 7.1 Med ( Kunduppgift ) avses uppgift om Kunden såsom namn, adress, personnummer, abonnemangsnummer eller annan uppgift om Kunden. Leverantören är personuppgiftsansvarig enligt Personuppgiftslagen (1998:204) för de personuppgifter som behandlas i samband med tillhandahållandet av Tjänsten. Leverantören kommer att vidta lämpliga åtgärder för att skydda personuppgifterna samt i övrigt hantera dessa i enlighet med Leverantörens allmänna villkor. Kunden samtycker i och med Avtalets ingående till Leverantörens behandling av Kunduppgifterna. 7.2 Kunden ska på Leverantörens begäran lämna de uppgifter som Leverantören anses behöva för Tjänstens tillhandahållande. Om ändring sker i dessa uppgifter ska Kunden utan dröjsmål meddela Leverantören om ändringen. 7.3 Leverantören får lämna ut Kundens namn adress, nummer eller annan identifikation till annan för nummerupplysningsändamål, om inte Kunden begärt att kunduppgifterna ska skyddas eller begärt hemligt nummer. Kunden ska skriftligen begära att dess Kunduppgifter inte ska lämnas ut för ändamål som rör direkt marknadsföring. Vid samtal till nummerupplysningsföretaget kan Leverantören dock inte hindra att numret syns hos denne. 7.4 Leverantören får för kreditbedömningen inhämta uppgifter om Kunden även från annat personregister än Leverantörens. 8. BETALNING 8.1 Kund är betalningsskyldig för avgifter i samband med anslutningen och användning av Tjänsten. Kunden ska till Leverantören erlägga fasta och rörliga avgifter i enlighet med vad som anges i avtalen för respektive abonnemangstjänst. Tjänsten faktureras enligt vid var tid gällande prislista, såvida Kund inte träffat särskilt avtal med Leverantören. Leverantören äger rätt att förskottsvis varje kvartal fakturera fasta avgifter. Rörliga avgifter såsom samtalstaxa eller annan förbrukning faktureras månadsvis i efterskott. Information om priser

7 och avgifter för Tjänsten finns tillgängliga på Leverantörens hemsida Kunden kan även kontakta Leverantörens kundtjänst för ytterligare information om priser och avgifter. 8.2 Det belopp som Kunden ska betala anges på faktura. Fakturan förfaller till betalning den dag som anges på fakturan, fakturan ska betalas till Leverantören i den valuta och till det konto som anges på fakturan. Betalningen anses fullgjord när den kommit Leverantören tillhanda. 8.3 Om Kund betalar in mer än utestående belopp från Leverantören vid inbetalning av fakturan eller, på annat sätt betalar in ett belopp till Leverantören, regleras Kundens tillgodohavande hos Leverantören mot nästa faktura. Kund kan skriftligen begära att tillgodohavande utbetalas särskilt. 8.4 Leverantören förbehåller sig rätten att ta ut avgifter för pappersfakturering, anslutningsavgift till autogiro samt kostnad för e- postfaktura. 8.5 Om Kunden inte fullgjort betalning senast på förfallodagen utgår dröjsmålsränta enligt 6 räntelagen från förfallodagen. I förekommande fall är Kund också skyldig att ersätta Leverantören för avgifter avseende betalningspåminnelse samt inkassokostnader enligt lag. 8.6 Om Kund reklamerat inom skälig tid och anfört sakliga skäl mot det av Leverantören debiterade beloppet, ska Leverantören bevilja anstånd med betalning av det tvistiga beloppet tills dess Leverantörens utredning är klar eller tvisten slutligen avgjorts. Under anståndstiden debiteras Kunden dröjsmålsränta enligt lag på det tvistiga beloppet som Kunden slutligen ska betala. 8.7 För det fall Kunden är i dröjsmål med betalning får Leverantören stänga av Kunden från användning av Tjänsten till dess att full betalning erlagts och kommit Leverantören tillhanda. Sådan avstängning får endast ske om Kunden inte betalat fakturerat belopp inom skälig tid trots uppmaning om att tillhandahållandet av Tjänsten kan komma att avbrytas om betalning inte erläggs.

8 8.8 Om Kunden har tecknat ett avtal för viss tid och betalning av faktura inte har erlagts i rätt tid vid två tillfällen, förfaller resterande fasta avgifter för bindningstiden till omedelbar betalning. 8.9 Om Kund överskrider den av Leverantören uppställda kreditgränsen, äger Leverantören rätt att kräva att Kunden omedelbart erlägger betalning av det överskjutande beloppet. Om betalning uteblir trots att Kund uppmanats till omedelbar betalning med angivande av att tillhandahållandet av Tjänsten annars kan komma att avbrytas, äger Leverantören rätt att genomföra avbrytandet av Tjänsten. Rätten att avbryta tillhandahållandet av Tjänsten infaller 10 dagar efter uppmaningens avsändande tills dess att beloppet är betalt och har kommit Leverantören tillhanda Om Kund erhåller ett rabatterat pris till följd av att Kunden även använder flera andra tjänster tillhandahållna av Leverantören, äger Leverantören rätten att ändra det belopp som faktureras till Kund om denne upphör att använda en eller flera av dessa tjänster. Det justerade priset för Tjänsten skall vara detsamma med det som gäller hos Leverantören vid tillfället Kund upphör använda en eller flera tjänster. 9. STÄNGNING AV TJÄNSTEN 9.1 Leverantören äger rätt att stänga eller begränsa Tjänsten om:. a) Kunden trots påminnelse inte betalt faktura inom angiven tid.. b) Kunden har brutit mot sina åtaganden enligt dessa allmänna villkor.. c) Kunden använder Tjänsten i strid med Avtalet trots skriftligt påpekande från Leverantören. 9.2 Leverantören ska stänga Tjänsten om Kunden begär det. Leverantören har vidare rätt att stänga Tjänsten om sådan skyldighet föreligger enligt lag eller myndighetsföreskrift eller myndighetsföreläggande. 9.3 Stängning eller begränsning av Tjänsten enligt ovan stadgade punkter ska inte ske i ringa fall.

9 10. FORCE MAJEURE 10.1 Part är befriad från skyldighet att ersätta skada eller att fullgöra viss förpliktelse enligt Avtalet, om skadan eller underlåtenheten har sin grund i omständighet utanför parts kontroll ( Befriande Omständighet ), och Befrielse Omständigheten förhindrar eller avsevärt försvårar eller försenar fullgörande av sådan förpliktelse Såsom Befriande Omständighet kan anses bl.a. nytillkommen eller förändrad lagstiftning, arbetskonflikt, naturkatastrof, myndigheters åtgärd eller underlåtenhet, eldsvåda eller blixtnedslag. 11. ÖVERLÅTELSE AV AVTAL 11.1 Kunden har rätt att helt eller delvis överlåta Avtalet om Leverantören medger det. För att medgivande ska lämnas avseende överlåtelsen krävs det att Kunden som frånträder Avtalet fullgjort sina åtaganden gentemot Leverantören och den Kund som tillträder Avtalet kan godkännas av Leverantören enligt dess allmänna villkor. Överlåtelsen och medgivandet ska avges skriftligt till respektive part Den frånträdande Kunden är inte betalningsskyldig för förpliktelser som uppkommer efter överlåtelsetidpunkten. Den tillträdande Kunden svarar solidariskt med den frånträdande Kunden för förpliktelser som uppkommit före överlåtelsetidpunkten och som varit kända eller borde vara kända för den tillträdande Kunden vid överlåtelsetidpunkten Leverantören har rätt att utan Kundens medgivande helt eller delvis överlåta eller upplåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt Avtalet till annat bolag inom samma koncern eller till tredje man som förvärvat den verksamhet som tillhandahåller Tjänsten För överlåtelse av Avtal utgår en engångsavgift om 450 kr som tillträdande Kund svarar för att avgiften erläggs till Leverantören.

10 12. UPPSÄGNING AV AVTAL 12.1 Kund har rätt att säga upp Avtalet helt eller delvis med en uppsägningstid om en (1) månad om inte Kunden har utnyttjat sin enligt Distans- och Hemförsäljningslagen stadgade Ångerrätt. Närmare beskrivning om Ångerrätten stadgas under Om Leverantören ändrat villkoren eller i övrigt ändrat Tjänsten och ändringen är till nackdel för Kunden, får Kunden säga upp Avtalet med verkan från ändringens ikraftträdande, om uppsägningen görs inom en (1) månad efter det att Kunden informerats om förändringen Om Avtal med bindningstid sägs upp innan bindningstidens utgång, äger Leverantören rätt att omedelbart debitera Kund för kvarvarande fasta avgifter Om uppsägning ej sker enligt 12.1 och 12.3 innan bindningstidens utgång löper abonnemangsperioden vidare med en ömsesidig uppsägningstid om en (1) månad Efter uppsägningstid och eventuell bindningstid debiteras kunden ingen kostnad vid uppsägning av avtal. Om Kund säger upp avtalet skall Leverantören återbetala eventuell förskottsbetald fast periodisk avgift, om inte uppsägningen hänförs till Kunds kontraktsbrott Om Kund säger upp Avtalet utan bindningstid innan Leverantören har fakturerat Kund för den första månadsavgiften samt eventuell anslutningsavgift är Kunden alltid skyldig att erlägga betalning av nämnda avgifter, förutsatt att Kund inte utnyttjat sin lagstadgade Ångerrätt enligt punkten Leverantören har rätt att säga upp Avtalet helt eller delvis med en uppsägningstid om en (1) månad. För det fall Leverantören ej kan uppfylla sina åtaganden enligt detta Avtal och det beror på omständigheter som ej kan hänföras till Leverantören såsom myndighetsbeslut, lagändring, äger Leverantören, förutsatt att skriftligt meddelande härom lämnats inom skälig tid, rätt att säga upp Avtalet om Tjänsten.

11 12.8 Leverantören äger rätt att säga upp Avtalet helt eller delvis till omedelbart upphörande om: a) Kunden har kommit på obestånd eller det finns befogad anledning att Kunden kan komma på obestånd. b) Kundens anslutning till Tjänsten har varit stängd under minst en (1) månad med stöd av punkt Uppsägningen ska vara skriftlig om Kunden begär det. Leverantören äger rätt att begära att uppsägningen från Kund sker skriftligen om det finns befogat skäl att säkerställa att det är Kunden som gör uppsägningen. 13. ÄNDRING AV VILLKOR 13.1 Dessa allmänna villkor gäller tills vidare. Det åligger Leverantören att, med en (1) månads varsel, informera Kund om ändringar eller tillägg till dessa allmänna villkor. Samma skyldighet föreligger om förändring av villkor sker för specifik Tjänst som Leverantören tillhandahåller. Om inte Kund motsätter sig villkorsförändringen innan ändringen träder ikraft är Kunden bunden av de nya villkoren Om Kund ej godtar gällande villkorsändring skall detta meddelas Leverantören innan villkorsändringen träder ikraft. I förekommande fall sägs avtalet upp i enlighet med punkt Om Parterna har överenskommit om bindningstid för Tjänsten och villkorsförändringen är till nackdel för Kunden, får de förändrade villkoren först verka mellan Parterna vid utgången av bindningstiden Information om gällande priser, avgifter och villkor för Leverantörens Tjänster finns tillgängliga på Leverantörens hemsida. Frågor om abonnemang, villkor, avgifter eller priser kan även tillställas Leverantören brevledes, via e-post eller per telefon Om inte annat har avtalats har Leverantören rätt att ändra Kundens telefonnummer av tekniska, driftmässiga eller andra särskilda skäl eller på grund av myndighetsbeslut. Kunden informeras i god tid om sådan ändring skriftligen. Ändring av nämnt slag innebär inte en sådan

12 förändring som ger Kunden rätt att säga upp avtalet enligt vad som stadgas i punkt TVIST 14.1 Tvist vid tolkning eller tillämpning av Avtalet ska avgöras av svensk domstol enligt svensk lag. Tvist kan även prövas av Allmänna reklamationsnämnden. Allmänna reklamationsnämndens beslut utgör en rekommendation till parterna hur tvisten bör lösas. Allmänna reklamationsnämnden prövar inte tvister som enbart rör underlag för fakturering av Tjänster. 15. KOMMUNIKATION 15.1 Kommunikation mellan Parterna ska med reservation för vad som följer vid var tid gällande lagstiftning ske per e-post eller per brev. I enlighet med dessa allmänna villkor kan Parterna hantera vissa ärenden per telefon Frågor i kundtjänstärenden, ersättningskrav o.d. från Kunden skall ställas till Leverantören på adress: Gothia Telecom AB, Döbelnsgatan 47, Stockholm. Kunden kan även kontakta Leverantörens kundtjänst via telefon , per e-post eller via hemsidan Meddelanden från Leverantören till Kund skickas till den adress och den e-postadress som Kund har uppgett till Leverantören.

1. ALLMÄNT 3. LEVERANTÖRENS TILLHANDAHÅLLANDE AV TJÄNSTEN

1. ALLMÄNT 3. LEVERANTÖRENS TILLHANDAHÅLLANDE AV TJÄNSTEN 1. ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor (de Allmänna Villkoren ) reglerar Gothia Telecom AB:s, org. nr. 556801-4129 ( Leverantören ), tillhandahållande av telefonitjänster ( Tjänsten ) till konsument ( Kund

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

Fält Communications AB Allmänna Villkor för Tjänster:

Fält Communications AB Allmänna Villkor för Tjänster: Fält Communications AB Allmänna Villkor för Tjänster: (gäller från och med den 1 december 2014) 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Fält Communications AB ( Fältcom ) tillhandahåller tjänster

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

Allmänna Villkor Gällande fr.o.m. 2010-01-01 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Capiting Group AB, org. nr 556801-8625 1.

Allmänna Villkor Gällande fr.o.m. 2010-01-01 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Capiting Group AB, org. nr 556801-8625 1. Allmänna Villkor Gällande fr.o.m. 2010-01-01 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Capiting Group AB, org. nr 556801-8625 1.2 ( Capiting Group ) och fysisk person som hyr en eller flera av

Läs mer

Allmänna Villkor

Allmänna Villkor Allmänna Villkor 2017.01.02 För telefonitjänst och tilläggstjänster till fysisk person eller juridisk person. Dessa villkor reglerar avtal om telefoni och tilläggstjänster mellan SPKR Direct Communication

Läs mer

Dnr: 89-15-945 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FIBERANSLUTNING Till Munkfors kommuns Fibernät

Dnr: 89-15-945 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FIBERANSLUTNING Till Munkfors kommuns Fibernät 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller när du som Fastighetsägare tecknar avtal med Munkfors kommun (benämnd som leverantören i detta dokument), org nr 212000-1801, med adress Smedsgatan

Läs mer

Ljungby Bredband. Besöksadress Garvaren Plan 2. www.ljungbybredband.se kundtjanst@ljungbybredband.se. Postadress Garvaren 341 60 Ljungby

Ljungby Bredband. Besöksadress Garvaren Plan 2. www.ljungbybredband.se kundtjanst@ljungbybredband.se. Postadress Garvaren 341 60 Ljungby Allmänna villkor för privata bredbandstjänster gällande fiber & ADSL. 1. ALLMÄNT 1.1 Inledning Dessa Allmänna villkor gäller mellan Bredband och fysisk person nedan kallad Kunden till vilken Bredband tillhandahåller

Läs mer

Allmänna villkor för Ljungby Bredbands tjänster, FÖRETAG (Gäller fr o m 2009-10-01) 1. ALLMÄNT

Allmänna villkor för Ljungby Bredbands tjänster, FÖRETAG (Gäller fr o m 2009-10-01) 1. ALLMÄNT Allmänna villkor för Bredbands tjänster, FÖRETAG (Gäller fr o m 2009-10-01) 1. ALLMÄNT Gäller fr.o.m 2009-10-01 1.1 Inledning Dessa Allmänna villkor gäller mellan Bredband och juridisk person nedan kallad

Läs mer

Molntjänster från gazoo HB

Molntjänster från gazoo HB Molntjänster från gazoo HB Extern Lagring Avtalsvillkor för molntjänsten Extern Lagring. 1. Allmänt 1.1 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan Abonnent och gazoo HB, org. nr 969718-5438 (nedan

Läs mer

Allmänna villkor Bredband

Allmänna villkor Bredband Allmänna villkor Bredband Dokument namn Allmänna villkor Bredband Dokumentnamn digitalt QS-EX-Allmänna villkor Bredband [SW] Säkerhetsklassning Public Skapad av City Network Hosting AB Skapad datum 2016-08-25

Läs mer

1. Gäller fr.o.m 2011-11-15 Allmänna villkor för Ljungby Bredbands ADSL/Fiber tjänster, PRIVAT (Gäller fr o m 2011-11-15)

1. Gäller fr.o.m 2011-11-15 Allmänna villkor för Ljungby Bredbands ADSL/Fiber tjänster, PRIVAT (Gäller fr o m 2011-11-15) Allmänna villkor för Bredbands ADSL/Fiber tjänster, PRIVAT (Gäller fr o m 2011-11-15) 1. ALLMÄNT 1.1 Inledning Dessa Allmänna villkor gäller mellan Bredband och fysisk person nedan kallad Kunden till vilken

Läs mer

Tyfon Internet Allmänna villkor för stadsnätsabonnemang. 1. Allmänt

Tyfon Internet Allmänna villkor för stadsnätsabonnemang. 1. Allmänt Tyfon Internet Allmänna villkor för stadsnätsabonnemang 1. Allmänt Tyfon tillhandahåller tillgång till Internet via stadsnät för konsumenter. Abonnemangsbeställningen utgör en för kunden bindande ansökan

Läs mer

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster.

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster. Allmänna villkor för Fibergruppen nät Rev 2012-12-20 1 Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Fibergruppen Sverige AB ( Fibergruppen ) till en småhusägare ( Fastighetsägaren ) tillhandahåller installation

Läs mer

COOP MOBIL KONTANTKORT ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med den 1 september 2010)

COOP MOBIL KONTANTKORT ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med den 1 september 2010) COOP MOBIL KONTANTKORT ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med den 1 september 2010) 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor ( Avtalet ) gäller för tjänsten Coop mobil kontantkort ( Tjänsten ) till en konsument

Läs mer

Standardbolag Internet

Standardbolag Internet Standardbolag Internet allmänna villkor för internettjänster och registrering av domän Sida 2 Allmänna villkor för Svenska Standardbolag Internettjänster Sida 3-5 Allmänna villkor för Standardbolag Internets

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FIBERANSLUTNING PRIVAT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FIBERANSLUTNING PRIVAT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FIBERANSLUTNING PRIVAT 2016-02-04 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller när du som fastighetsägare tecknar avtal med Kils Stadsnät AB, org. nr 556495-8261, med

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för Stadsnätsanslutning

Allmänna avtalsvillkor för Stadsnätsanslutning Allmänna avtalsvillkor för Stadsnätsanslutning Utformat efter SSNF:s Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Halmstads stadsnät AB 556532-6187 Ver.1.3 2012-04-11 1. Allmänt

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor (de "Allmänna Villkoren") gäller för avtal mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person ("Kunden")

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR GÄLLANDE FIBERNÄTET TRAMAN PRIVAT

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR GÄLLANDE FIBERNÄTET TRAMAN PRIVAT ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR GÄLLANDE FIBERNÄTET TRAMAN PRIVAT 1 Allmänt Dessa avtalsvillkor bygger på Svenska Stadsnätsföreningens avtalsvillkor för Sveriges Stadsnät i Samverkan 1.1 Dessa Allmänna avtalsvillkor

Läs mer

Bredband och Kabel-TV

Bredband och Kabel-TV Bredband och Kabel-TV för bostadsrättsföreningen Montebello 4 i Stockholm Föreningen är inkopplad dels till ComHems kabel-tv nät, och dels till SkyComs optofibernät för bredband. Kabel-TV Föreningen rekommenderar

Läs mer

Allmänna Villkor M2M G-Tre GSM kort 2010-12-06

Allmänna Villkor M2M G-Tre GSM kort 2010-12-06 Allmänna Villkor M2M G-Tre GSM kort 2010-12-06 1 Omfattning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då bolag inom G-Tre Säkerhetsteknik Koncernen tillhandahåller en elektronisk kommunikationstjänst ( Tjänsten

Läs mer

Aktivering av bredbandsanslutning i Karlskogas stadsnät Kontrakt Karlskogahem

Aktivering av bredbandsanslutning i Karlskogas stadsnät Kontrakt Karlskogahem Aktivering av bredbandsanslutning i Karlskogas stadsnät Kontrakt Karlskogahem Tjänsten: Leverantör: Avtalet: Företrädesordning: Avtalstid: Tjänsten består i att aktivera bredbandsanslutningen till stadsnätet

Läs mer

SÖLVESBORGS BREDBAND AB (solvenet.se) Org.nummer: 556544-1937 Allmänna avtalsvillkor 1. Allmänt

SÖLVESBORGS BREDBAND AB (solvenet.se) Org.nummer: 556544-1937 Allmänna avtalsvillkor 1. Allmänt 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor gäller mellan solvenet.se, org:556544-1937, och myndig fysisk eller juridisk person(nedan benämnd Kunden ) som abonnerar på en eller flera av solvenets bredbandstjänster

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor. Gäller från och med 2010-03-01

Allmänna avtalsvillkor. Gäller från och med 2010-03-01 Allmänna avtalsvillkor Gäller från och med 2010-03-01 1. ALLMÄNT 1. Dessa villkor avser din beställning och användning av Produkter och Tjänster som erbjuds av Webbfabriken Ltd, Tryffelslingan 12, 18157

Läs mer

1.2 I punkterna 19-24 finns särskilda villkor för Tjänsten Telefoni.

1.2 I punkterna 19-24 finns särskilda villkor för Tjänsten Telefoni. 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Rätt Internetkapacitet i Sverige AB (Riksnet)och kund (Kunden) för den tjänst eller de tjänster som parternaträffar avtal om (Tjänsten). 1.2 I punkterna

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna avtalsvillkor gäller för Bredbandsanslutning för företag. Till företag räknas även privatpersoner

Läs mer

Leverantör: Telecom3 Sverige AB ( T3 ), Org.nr: 556642-1763, Västra Esplanaden 2, 903 26 Umeå. Tel: 0770-350 330

Leverantör: Telecom3 Sverige AB ( T3 ), Org.nr: 556642-1763, Västra Esplanaden 2, 903 26 Umeå. Tel: 0770-350 330 Detta Kundavtal ("Avtalet") mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person som anges under punkten 1 nedan ("Kunden") gäller för de tjänster och den utrustning som T3 tillhandahåller Kunden från

Läs mer

Allmänna villkor för HEMSIDAN.COM. 1 Definitioner. 2 Testperiod. 3 Avtalstid

Allmänna villkor för HEMSIDAN.COM. 1 Definitioner. 2 Testperiod. 3 Avtalstid Allmänna villkor för HEMSIDAN.COM Dessa villkor reglerar användadet av tjänsten HEMSIDAN.COM som tillhandahålls av Hemsidan Com AB med organisationsnummer 556685-2785, nedan kallad Hemsidan, och den part

Läs mer

Kunden, Kund Fysisk eller juridisk person som träffat avtal om medlemskap med Grandeur.

Kunden, Kund Fysisk eller juridisk person som träffat avtal om medlemskap med Grandeur. Grandeur Sweden AB, 556885-4367 Dessa gäller för samtliga tjänster som Grandeur Sweden AB tillhandahåller sina kunder. Genom att teckna avtal om medlemskap med Grandeur Sweden AB godkänner Kunden dessa.

Läs mer

Innehåll. 2 FAKTURERINGSPOLICY 6 2.1 Vad ingår (dvs debiteras ej)?... 6 2.2 Vad tar vi extra betalt för?... 6 2.3 Priser... 6

Innehåll. 2 FAKTURERINGSPOLICY 6 2.1 Vad ingår (dvs debiteras ej)?... 6 2.2 Vad tar vi extra betalt för?... 6 2.3 Priser... 6 Innehåll 1 NORDISK E-HANDEL ALLMÄNNA VILLKOR 2 1.1 Allmänt om avtalet...................................... 2 1.2 Tjänstebeskrivning...................................... 2 1.3 Kontaktperson.........................................

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars 2015. 1. Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av

Läs mer

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET Sidnr 1(6) VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET 1. Allmänt Dessa villkor (Villkor-NP) gäller för tillhandahållande av administration för överlämnande/övertagande av telefonnummer som TeliaSonera AB förfogar

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät

ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor reglerar de tjänster som finns beskrivna i Avtalet och som tillhandahålls av Älvsbyns kommun, 942 85 ÄLVSBYN (

Läs mer

2.1 Fastighet Med Fastighet avses fast egendom som angivits i Avtalet (definierat nedan).

2.1 Fastighet Med Fastighet avses fast egendom som angivits i Avtalet (definierat nedan). 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller när du som husägare ( Fastighetsägaren ) tecknar avtal med Satellithuset i limmared ab, org nr 556180-4583, med adress Fabriksgatan 2, 51442 Limmared,

Läs mer

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst 1 Allmänt 1.1 Nore 862 AB, org. nr 556902-0091 ("Horse1"), tillhandahåller på www.horse1.se, eller på annan av Horse1 anvisad webbplats ("Webbplatsen")

Läs mer

Allmänna villkor för Sebbex Ab Oy:s tjänster

Allmänna villkor för Sebbex Ab Oy:s tjänster Allmänna villkor för :s tjänster 1. Allmänt Dessa allmänna villkor reglerar de tjänster som finns beskrivna i avtalet och som tillhandahålls av (FO-nummer: 2348973-4). För det fall att det i avtalet eller

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR GÄLLANDE FIBERNÄTET TRAMAN FÖRETAG

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR GÄLLANDE FIBERNÄTET TRAMAN FÖRETAG ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR GÄLLANDE FIBERNÄTET TRAMAN FÖRETAG 1 Allmänt Dessa avtalsvillkor bygger på Svenska Stadsnätsföreningens avtalsvillkor för Sveriges Stadsnät i Samverkan 1.1 Dessa Allmänna avtalsvillkor

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT Avtalsnummer: AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

ALLMÄNNA VILKOR. Vid eventuell avvikelse mellan nedanstående handlingar, skall dessa äga företräde enligt följande:

ALLMÄNNA VILKOR. Vid eventuell avvikelse mellan nedanstående handlingar, skall dessa äga företräde enligt följande: ALLMÄNNA VILKOR Dessa Allmänna Villkor gäller då InfoQB ( InfoQB ) tillhandahåller en tjänst ( Tjänsten ) till en kund ( Kunden ). Tjänsten specificeras i ett Kundavtal mellan InfoQB och Kunden, inkluderade

Läs mer

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare.

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare. Telias villkor för marknadsplatsen för molntjänster 2014-10-03 Dessa villkor ( Användarvillkoren ) gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller molnbaserade program ( Program ) till företag

Läs mer

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst 1 Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avtalet:

Läs mer

Allmänna Villkor för Bättre Läge

Allmänna Villkor för Bättre Läge Allmänna Villkor för Bättre Läge Gäller Fr.o.m 2016-01-12 1 Inledning 1.1Dessa allmänna villkor gäller då Svenska Stadsnät AB ( SSAB ) till en småhusägare ( Fastighetsägaren ) tillhandahåller installation

Läs mer

Allmänna villkor, Sofie

Allmänna villkor, Sofie Allmänna villkor, Sofie 1. 1 Allmänt 1.1. Dessa villkor reglerar förhållandet mellan Abonnent och Västerbottens museum AB, org. nr 556534-0527 (nedan kallat VBM), med avseende på Sofie-abonnemang (nedan

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR GÄLLANDE FIBERNÄTET TRAMAN FÖRETAG

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR GÄLLANDE FIBERNÄTET TRAMAN FÖRETAG ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR GÄLLANDE FIBERNÄTET TRAMAN FÖRETAG 1 Allmänt Dessa avtalsvillkor bygger på Svenska Stadsnätsföreningens avtalsvillkor för Sveriges Stadsnät i Samverkan 1.1 Dessa Allmänna avtalsvillkor

Läs mer

VILLKOR Allmänna villkor för Öppet Stadsnät

VILLKOR Allmänna villkor för Öppet Stadsnät VILLKOR Allmänna villkor för Öppet Stadsnät Bjäre Kraft Bredband AB Organisationsnummer: 556361-9294 Adress: Box 1054, 269 21 BÅSTAD Telefon: 0431-44 99 00 Webb: www.bjarekraft.se E-post: bredband@bjarekraft.se

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag AVTALSVILLKOR 1(8) Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag Gäller från och med 2013-11-01. 1 Allmänt 1.1, 556016-2561, nedan Skellefteå Kraft, förfogar över ett kommunikationsnät med bredbandskapacitet.

Läs mer

KUNDAVTAL TELECOM 3 SVERIGE AB 1/5

KUNDAVTAL TELECOM 3 SVERIGE AB 1/5 1/5 Detta Kundavtal ("Avtalet") mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person som anges under punkten 1 nedan ("Kunden") gäller för de tjänster och den utrustning som T3 tillhandahåller Kunden

Läs mer

Allmänna villkor. Senast uppdaterad den 17 september 2015

Allmänna villkor. Senast uppdaterad den 17 september 2015 Allmänna villkor Senast uppdaterad den 17 september 2015 Dessa allmänna villkor gäller från och med november 2014 och ersätter alla tidigare allmänna villkor för avtal mellan kund och Appio AB, org. nr.

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avgift: Avtalet:

Läs mer

AVTAL Övertorneå stadsnät Internet

AVTAL Övertorneå stadsnät Internet Sida 1 AVTAL Övertorneå stadsnät Internet Kund: Namn / Företag Adress: Pers.nr / Org-nummer Telefonnummer Epost Er referens: Faktura till: (Om annan än ovan) Namn Epost : Telefonnummer Hastighet Upp till

Läs mer

Dessa Användarvillkor avser det avtal som Kund tecknar med BASTA Online AB för användning av BASTA Projekthanteraren.

Dessa Användarvillkor avser det avtal som Kund tecknar med BASTA Online AB för användning av BASTA Projekthanteraren. Användarvillkor för BASTA Projekthanteraren A. Allmänt 1. Definitioner I dessa Användarvillkor skall nedan nämnda termer ha följande betydelser. Användarvillkor: Dessa Användarvillkor. Användare: Den som

Läs mer

FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R

FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R 1. Tillämplighet, omfattning m m 1.1 Dessa villkor gäller fr o m 2012-01-01. 1.2 Med Uppdragsgivare avses den som

Läs mer

Allmänna villkor för tillhandahållande av Bitstream

Allmänna villkor för tillhandahållande av Bitstream 1 (6) Innehåll 1. Avtalets omfattning... 1 2. Beställning och leverans... 1 3. Network Sales tillhandahållande av Produkten... 1 4. Kundens användning av Produkten... 2 5. Priser och avgifter och betalningsvillkor...

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

Allmänna Villkor för Tjänsten

Allmänna Villkor för Tjänsten Allmänna Villkor för Tjänsten 2014-12-23 1. OMFATTNING OCH DEFINITIONER 1.1. Dessa Allmänna Villkor för Kund gäller när Joblife AB (nedan kallad Joblife ) ger privatpersoner ( Användare ) tillgång till

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM

VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM 1 Avtalet och parterna 1.1 Tjänsten och villkoren 1.2 Avtalet Infocell AB ( Infocell ) tillhandahåller som onlinetjänst en möjlighet för användare (

Läs mer

VALIDOO ITEM; VILLKOR FÖR VARULEVERANTÖRERNAS ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN FÖR VALIDERING AV ARTIKELINFORMATION

VALIDOO ITEM; VILLKOR FÖR VARULEVERANTÖRERNAS ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN FÖR VALIDERING AV ARTIKELINFORMATION VALIDOO ITEM; VILLKOR FÖR VARULEVERANTÖRERNAS ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN FÖR VALIDERING AV ARTIKELINFORMATION 1. Inledning Detta dokument innehåller villkoren för Validoo AB:s ( VALIDOO ) tillhandahållande

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning

Avtal om fastighetsanslutning Sida 1 av 5 Avtal om fastighetsanslutning Bilaga 5 Allmänna villkor Tack för att du valt att anlita oss för leverans av någon eller några av rubricerade Tjänster. Vi är IP Sweden AB med organisationsnummer

Läs mer

Allmänna Villkor Gällande fr.o.m 1 september 2010

Allmänna Villkor Gällande fr.o.m 1 september 2010 Allmänna Villkor Gällande fr.o.m 1 september 2010 1. Allmänt Dessa allmänna villkor reglerar de tjänster som finns beskrivna i avtalet och som tillhandahålls av Ballou Internet Services AB, härefter kallad

Läs mer

Hemnets allmänna annonsvillkor kund

Hemnets allmänna annonsvillkor kund Hemnets allmänna annonsvillkor kund Fastställda av Hemnets styrelse juni 2014. Dessa allmänna villkor ingår som en del av ditt annonsavtal med Hemnet. De beskriver bland annat: Vad det kostar att annonsera

Läs mer

Ändring av priset för Tjänsten meddelas Kunden till den e-mailadress Kunden anmält till Trust-IT.

Ändring av priset för Tjänsten meddelas Kunden till den e-mailadress Kunden anmält till Trust-IT. 1. Avtalet och parterna 1.1 Om Tjänsten, 556538-4699 (Trust-IT), tillhandahåller en webbaserad tjänst som heter TimeOrganizer (Tjänsten). Det är en tidsrapporteringstjänst med GPSpositionering för både

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för anslutning till HoforsNet

Allmänna avtalsvillkor för anslutning till HoforsNet Allmänna avtalsvillkor för anslutning till HoforsNet Parter HoforsNet Hofors Elverk AB, Box 153, 813 23 HOFORS 556425 7441 Namn : Adress: Postadress: Org.nr /Personnummer: 1 Tillämpningsområde Dessa villkor

Läs mer

Avtalsvillkor rörande tillhandahållande av webbhotelltjänster ( Avtalet )

Avtalsvillkor rörande tillhandahållande av webbhotelltjänster ( Avtalet ) Avtalsvillkor rörande tillhandahållande av webbhotelltjänster ( Avtalet ) 1. ALLMÄNT 1.1 Detta Avtal reglerar förhållandet mellan kund ( Kunden ) och Netupdate Sverige AB, org.nr. 556836-0092 ( Netupdate

Läs mer

För att förenkla för dig som kund har vi nedan tagit fram några av de vanligaste frågorna kring avtalsvillkoren med tillhörande svar

För att förenkla för dig som kund har vi nedan tagit fram några av de vanligaste frågorna kring avtalsvillkoren med tillhörande svar VILLKOR Särskilda villkor för installation och nätanslutning av småhus med fiber Gällande fr o m 2015-12-01 För att förenkla för dig som kund har vi nedan tagit fram några av de vanligaste frågorna kring

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Enheten för Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och XX, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget

Läs mer

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor Detta är Firma David Wibergh:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Firma David Wibergh så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen

Läs mer

NET1 ALLMÄNNA VILLKOR

NET1 ALLMÄNNA VILLKOR NET1 ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2015-10-01) 1. OM SJÄLVA AVTALET Ditt Avtal 1.1 Dessa Allmänna Villkor gäller mellan dig och oss avseende den eller de Tjänster som vi tillhandahåller dig. Avtalet

Läs mer

Abonnemangsvillkor Företagsabonnemang

Abonnemangsvillkor Företagsabonnemang Företagsvillkor Abonnemangsvillkor Företagsabonnemang Gäller från och med 2011-10-01 1. ALLMÄNT 1.1. INLEDNING Med Junet avses det bolag, Junet AB (org nr 556677-5911) som ansvarar för avtalet med Kunden.

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna ANVÄNDARVILLKOR 1. Allmänt 1.1 Dessa användarvillkor ( Användarvillkoren ) gäller när du som användare ( Användare ) ingår avtal ( Avtalet ) med M.C. WITTE of Sweden AB, org. nr 556871-4298, med adress

Läs mer

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 %

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 % Allmänna villkor Expresskredit Norden AB (hädanefter långivaren) förmedlar blancolån via SMS och på webben (sammanfattas hädanefter som mikrolån) till privatpersoner (hädanefter låntagaren) som uppfyller

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER 1. Allmänt Dessa allmänna villkor utgör ett avtal (nedan benämnt Avtalet) mellan dig, som användare (nedan benämnd som Användaren) och TV4 AB

Läs mer

Genom att underteckna denna beställning godkänner jag Ted Flinks Gräv &Transport Fiberutbyggnad AB:s Allmänna Villkor för Fiberanslutning och

Genom att underteckna denna beställning godkänner jag Ted Flinks Gräv &Transport Fiberutbyggnad AB:s Allmänna Villkor för Fiberanslutning och BESTÄLLNING AV FIBERANSLUTNING Fastighetsägarens uppgifter: Personnummer: Namn: Personnummer: Namn: Gatuadress: Hemtelefon: Postnummer och postort: Mobiltelefon: Fastighetsbeteckning: E-post: Fiberanslutning:

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

1. Allmänt 2. Avtal 3. Tjänsten 4. Start av Tjänst 4.1 4.2 5. Avgifter och betalning 6. Behandling av personuppgifter m.m.

1. Allmänt 2. Avtal 3. Tjänsten 4. Start av Tjänst 4.1 4.2 5. Avgifter och betalning 6. Behandling av personuppgifter m.m. 1. Allmänt På nedanstående villkor tillhandahåller Åtvid.net höghastighetsanslutning mot Internet. Utöver nämnda tjänster kan abonnenten teckna avtal om tilläggstjänster. För dessa betalar abonnenten särskilda

Läs mer

Villkor för Telia Internet För Alla

Villkor för Telia Internet För Alla Villkor för Telia Internet För Alla 1. Allmänt För Telias accesstjänst Telia Internet För Alla gäller Telias allmänna villkor för teleabonnemang. (finns publicerade i telekatalogen ) med följande ändringar

Läs mer

Nedanstående villkor gäller för tidigare kunder till Perspektiv Bredband.

Nedanstående villkor gäller för tidigare kunder till Perspektiv Bredband. Nedanstående villkor gäller för tidigare kunder till Perspektiv Bredband. Allmänna villkor - Konsument Gällande fr.o.m. 2015-03-09 1. ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för ett abonnemang eller

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

Gäller fr.o.m

Gäller fr.o.m Gäller fr.o.m. 2016-08-25 1 Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) till Fastighetsägare tillhandahåller fastighetsanslutning avseende Lokaler på Fastigheten. 1.2

Läs mer

Abonnemangsavtal. Avtal avseende medlems anslutning och access av fibernät med Södra Kinds Fiber Ekonomiska Förening. Postnummer

Abonnemangsavtal. Avtal avseende medlems anslutning och access av fibernät med Södra Kinds Fiber Ekonomiska Förening. Postnummer Namn Abonnemangsavtal Avtal avseende medlems anslutning och access av fibernät med Södra Kinds Fiber Ekonomiska Förening. Anslutningsadress Postnummer Ort Fakturaadress om annan än anslutningsadress Postnummer

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR. 1.3 Dessa allmänna villkor reglerar tillsammans med Avtalet avtalsförhållandet mellan Vikab och Kunden.

ALLMÄNNA VILLKOR. 1.3 Dessa allmänna villkor reglerar tillsammans med Avtalet avtalsförhållandet mellan Vikab och Kunden. ALLMÄNNA VILLKOR 1 ALLMÄNT 1.1 Västsvenska Idékonsult, 556315-7295, adress Uppegårdsgatan 1, 516 34 DALSJÖFORS, nedan Vikab, tillhandahåller tjänster till företagskund, nedan Kunden, avseende upprättande

Läs mer

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25.

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. 1 Allmänt 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan kunden ( Kund ) och Excellent Hosting Sweden AB ("EHSAB") 1.2 Kunden kan vara en myndig fysisk

Läs mer

PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR

PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR S. 1/6 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 2 Förutsättningar för att bli prenumerant... 3 3 Avtal om Prenumeration... 3 4 Betalning via autogiro... 3 5 Upphörande

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR GÄLLANDE FIBERNÄTET TRAMAN FASTIGHETSANSLUTNING (LÄGENHETER/LOKALER)

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR GÄLLANDE FIBERNÄTET TRAMAN FASTIGHETSANSLUTNING (LÄGENHETER/LOKALER) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR GÄLLANDE FIBERNÄTET TRAMAN FASTIGHETSANSLUTNING (LÄGENHETER/LOKALER) 1 Allmänt Dessa avtalsvillkor bygger på Svenska Stadsnätsföreningens avtalsvillkor för Sveriges Stadsnät i Samverkan

Läs mer

Användarvillkor. 1. Information om oss. 2. Ansökan och bundenhet. 3. Priser

Användarvillkor. 1. Information om oss. 2. Ansökan och bundenhet. 3. Priser Användarvillkor Dessa villkor gäller för webbplatserna www.glossybox.se och www.themanbox.se ( Webbplatsen ), de prenumerationstjänster som erbjuds på Webbplatsen ( Prenumerationerna ) och de boxar eller

Läs mer

Allmänna försäljningsvillkor (N2015:1)

Allmänna försäljningsvillkor (N2015:1) Allmänna försäljningsvillkor (N2015:1) 1. TILLÄMPNING 1.1 Dessa allmänna försäljningsvillkor ( Villkoren ) gäller för samtliga leveranser av produkter ( Produkter ), konsulttjänster ( Konsulttjänster )

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

GENERELLA VILLKOR FÖR LEVERANSER AV EXPRESSEN/GT/KVP

GENERELLA VILLKOR FÖR LEVERANSER AV EXPRESSEN/GT/KVP GENERELLA VILLKOR FÖR LEVERANSER AV EXPRESSEN/GT/KVP Gäller från den 4 april 2010 2 LEVERANSVILLKOR FÖR ÅTERFÖRSÄLJARE 1. ALLMÄNT Nedan stadgas de villkor som gäller för AB Kvällstidningen Expressens (nedan

Läs mer

Information angående förändrad betalningsmodell för distributionsavgift TV

Information angående förändrad betalningsmodell för distributionsavgift TV Information angående förändrad betalningsmodell för distributionsavgift TV 2014-04-02 Kalejdo Bredband AB tillhandahåller Öppen Stadsnäts-tv i Varberg och ansvarar för distributionen av betal-tv-tjänster

Läs mer

2.2 Kunden skall anses ha gjort en beställning av vara/tjänst;

2.2 Kunden skall anses ha gjort en beställning av vara/tjänst; Global Network Solution Allmänna Villkor 2006-10-05 1 Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor gäller från och med den 5 Oktober 2006 och ersätter tidigare allmänna villkor. Dessa villkor reglerar förhållandet

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ÖPPEN FIBER FÖRETAGSLOKALER. Gäller fr.o.m till

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ÖPPEN FIBER FÖRETAGSLOKALER. Gäller fr.o.m till ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ÖPPEN FIBER FÖRETAGSLOKALER Gäller fr.o.m. 2016-04-08 till 2016-08-24 1 Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) till Fastighetsägare tillhandahåller

Läs mer

Dina beställningar betalar du via faktura. Det tillkommer en fraktavgift på 20-49 kr beroende på typ av försändelse.

Dina beställningar betalar du via faktura. Det tillkommer en fraktavgift på 20-49 kr beroende på typ av försändelse. 1. Allmänt Du kan känna dig trygg med ditt val! Vi följer de lagar och regler som gäller vid tillverkning och kontroll av våra produkter och följer dem noggrant till färdig produkt för att kunna säkerställa

Läs mer

Allmänna villkor för MailDirect

Allmänna villkor för MailDirect för MailDirect Allmänt Dessa reglerar de tjänster som ingår i tjänsteområdet MailDirect (nedan benämnt Tjänsten) som tillhandahålls av MailDirect Sweden AB med organisationsnummer 556786-1264, (nedan benämnt

Läs mer

Allmänna villkor. Cision 2014

Allmänna villkor. Cision 2014 Allmänna villkor Cision 2014 juni 2014 ALLMÄNNA VILLKOR 1. Allmänt 1.1. Dessa Allmänna villkor gäller tjänster som Kunden abonnerar på (Tjänsten) från Cision Sverige AB (Cision). Genom Tjänsten kommer

Läs mer

Allmänna villkor IS/IT uppdrag.

Allmänna villkor IS/IT uppdrag. Detta är Prima Pictura:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Prima Pictura så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen om

Läs mer