KUNDAVTAL AVSEENDE STAMÅSEN- EL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KUNDAVTAL AVSEENDE STAMÅSEN- EL"

Transkript

1 KUNDAVTAL AVSEENDE STAMÅSEN- EL 1 Parter 11 Statkraft SCA Vind AB, orgnr , med adress c/o Statkraft Sverige AB, Hitech Building 92, Stockholm (nedan Vindkraftsparksinnehavaren ); 12 Dalakraft Aktiebolag, orgnr , med adress Box 127, Rättvik (nedan Leverantören ); samt 13 I anmälningssedeln angiven kund (nedan Kunden ) Ovan nämnda parter benämns nedan även individuellt för Part och gemensamt för Parterna 2 Bakgrund 21 Kunden har erbjudits att ingå detta särskilda kundavtal med Vindkraftsparksinnehavaren och Leverantören Kunden ska erlägga en initial betalning till täckande av en teoretisk andel av investeringskostnaderna för vindkraftsparken Stamåsen och får därmed en rätt att köpa en bestämd volym el till det pris som framgår av detta avtal 22 Då det på den svenska elmarknaden inte är möjligt att ha två olika elleverantörer avseende samma uttagspunkt, förutsätter leverans av el enligt detta avtal att kunden även förvärvar kompletterande el från Leverantören Med kompletterande el avses sådan el som Kunden köper utöver vad som följer av detta avtal 23 Leverantören är, under förutsättning att Kunden träffar separat avtal därom, den som levererar el till Kunden enligt detta avtal med allt det ansvar som följer därav och Vindkraftsparksinnehavaren är den som äger vindkraftsparken Stamåsen 3 Avtalshandlingar 31 Avtalet består av detta avtalsdokument och följande bilagor: Bilaga 1 Leveransskurva Bilaga 2 Leverantörens för tillfället gällande särskilda villkor Bilaga 3 Leverantörens för tillfället gällande allmänna villkor Bilaga 4 Avtal om anslutning till kundavtalet Bilaga 5 Informationsmemorandum 32 Avtalsdokumentet gäller i första hand och därefter bilagorna i angiven ordning 1 / 1

2 4 Särskilda villkor för leverans av el Som förutsättning för leverans av el enligt detta avtal krävs att Kunden har tecknat elavtal med Leverantören, är ansluten till det svenska elnätet samt innehar erforderligt elnätsavtal Kunden ska även erlägga en engångsbetalning om kronor inklusive mervärdesskatt per tecknade kwh/år jämte en fast engångsavgift om 325 kronor inklusive mervärdesskatt till Vindkraftsparksinnehavaren senaste 30 dagar före första leverans dag enligt punkt 52 Den initiala engångsbetalningen avser att täcka Vindkraftsparksinnehavarens initiala investeringskostnader i vindkraftsparken Stamåsen och ger Kunden möjlighet att köpa el till ett pris baserat på drifts- och underhållskostnaderna för vindkraftsparken 5 Leverans av el 51 Leverantören är den som ensam ansvarar gentemot Kunden för leverans av el och är att se som elleverantör enligt ellagen (1997:857) Vindkraftsparksinnehavaren har inget ansvar för leverans av el enligt detta avtal eller något annat avtal med Kunden och är inte att se som elleverantör enligt ellagen 52 Kunden har rätt att köpa den volym el som angetts på anmälningssedeln från på anmälningssedeln angett datum med den månatliga fördelning som framgår av leveranskurvan i Bilaga 1 Denna el benämns nedan Stamåsen- el Den el Kunden förbrukar utöver vad som framgår i leveranskurvan benämns nedan Kompletteringsel 53 Varje månad görs en avräkning av Stamåsen- el enligt leveranskurvan i Bilaga 1 gentemot Kundens totala elförbrukning För det fall Kundens totala elförbrukning en månad understiger den volym Stamåsen- el Kunden har rätt att köpa den aktuella månaden går Kunden miste om rätten att köpa den överskjutande volymen 54 Stamåsen- elen och Kompletteringselen ska vara ursprungsmärkt såsom vindkraftsel 55 Stamåsen- el kan endast köpas från en uttagspunkt per avtal och knyts till den uttagspunkt som anges av Kunden vid ingående av detta avtal 56 För leverans av Stamåsen- el ska Leverantörens vid var tid gällande särskilda och allmänna villkor för försäljning av el till konsument respektive näringsidkare gälla Leverantörens för tillfället gällande särskilda och allmänna villkor finns bilagda till detta avtal som Bilaga 2 och Bilaga 3 Vid konflikt mellan Leverantörens särskilda eller allmänna villkor och detta avtal ska detta avtal äga företräde 6 Pris och betalning 61 För tiden fram till och med den 31 december 2014 ska priset för Stamåsen- el vara sju (7) öre per kwh jämte skatter och avgifter Därefter fastställer Vindkraftsparksinnehavaren ett nytt justerat pris baserat på Stamåsen- elens 2 / 2

3 teoretiska andel av Vindkraftsparkens totala drifts- och underhållskostnader under föregående kalenderår Vid fastställande av priset ska eventuellt överskott från försäljning av elcertifikat och liknande instrument beaktas Vidare kan eventuella investeringar i Vindkraftsparken påverka priset Vindkraftsparksinnehavaren förpliktar sig att lojalt bestämma detta pris 62 Någon kostnad för elcertifikat eller ursprungsmärkning tillkommer inte till priset för Stamåsen- el 63 Leverantören ska senast den 14 december varje år publicera det justerade priset på Stamåsen- el på sin hemsida Det justerade priset för Stamåsen- el ska gälla för Kund från den 1 januari efterföljande år 64 Betalning för såväl Stamåsen- el som Kompletteringsel ska ske till Leverantören i enlighet med vid var tid gällande villkor 7 Flytt och överlåtelse av avtal 71 Kunden har rätt att byta uttagspunkt avseende Stamåsen- elen till en annan uttagspunkt inom Sverige En sådan flytt administreras av Leverantören och ska verkställas senast 30 kalenderdagar efter det att Kunden har meddelat Leverantören om sådan flytt Dock måste dagen för verkställande av flytt vara samma dag eller dagen efter den dag som angivits av aktuellt nätbolag Kunden ska betala Leverantören en administrativ avgift om 400 kronor inklusive mervärdesskatt vid flytt 72 Kunden har rätt att överlåta detta avtal eller del av den rätt Kunden har att köpa Stamåsen- el till annan fysisk eller juridisk person Överlåtelse av del av rätt att köpa Stamåsen- el kan endast avse hela enheter om kwh per år För överlåtelse enligt denna punkt krävs att Kunden, samt den nya kunden, ingår ett särskilt avtal om anslutning till kundavtalet med Vindkraftsparkinnehavaren och Leverantören, se Bilaga 4 Leverantören har efter en sedvanlig kreditprövning rätt att neka överlåtelse av avtalet eller del av rätt att köpa Stamåsen- el En överlåtelse kan endast verkställas vid ett månadsskifte Den nya kunden ska betala Leverantören en administrativ avgift om 400 kronor inklusive mervärdesskatt vid överlåtelse Denna administrativa avgift ska vara inbetald innan överlåtelse accepteras och verkställs av Leverantören och Vindkraftsparkinnehavaren 73 Överlåts detta avtal genom arvsskifte, bodelning eller motsvarande ska den nya kunden styrka överlåtelsen på ett för Leverantören tillfredsställande sätt Därutöver behöver den nya kunden ingå det särskilda avtalet om anslutning till kundavtalet 74 Detta avtal får inte tas upp för handel på någon kapitalmarknad 75 Kunden medger att Vindkraftsparksinnehavaren på oförändrade villkor får överlåta detta avtal på annan 76 Kunden medger att Leverantören på oförändrade villkor får överlåta detta avtal på annan Vid en sådan överlåtelse ska Kunden få rimlig möjlighet att teckna nytt 3 / 3

4 elavtal med den som träder i Leverantörens ställe Kunden har vidare vid ett sådant byte rätt att per samma dag som bytet av Leverantör enligt denna punkt verkställs säga upp elavtal avseende Kompletteringsel kostnadsfritt 77 Kunden medger att Leverantören kan bytas ut på oförändrade villkor av Vindkraftsparkinnehavaren Vid en sådan överlåtelse ska Kunden få rimlig möjlighet att teckna nytt elavtal med den som träder i Leverantörens ställe Kunden har vidare vid ett sådant byte rätt att per samma dag som bytet av Leverantör enligt denna punkt verkställs säga upp elavtal avseende Kompletteringsel kostnadsfritt 8 Avtalstid Detta avtal gäller från den dag Vindkraftsparksinnehavaren och Leverantören har accepterat Kundens anmälning på anmälningssedeln till tjugoårsdagen av den första leveransen av Stamåsen- el enligt punkt 52 ovan Kunden har dock en ensidig rätt att efter den 1 januari 2015 när som helst säga upp avtalet med 30 dagars uppsägningstid Uppsägning enligt denna punkt ska ske skriftligt Vid uppsägning enligt denna punkt äger Kunden inte rätt att få tillbaka den initiala engångsbetalning som erlagts till Vindkraftsparksinnehavaren 9 Avtalets förtida upphörande 91 Betalar Kunden inte för Stamåsen- el eller Kompletteringsel, eller bryter Kunden på annat väsentligt sätt mot detta avtal eller avtal mellan Kunden och Leverantören, har Vindkraftsparksinnehavaren och Leverantören, var för sig, en självständig rätt att skriftligen säga upp detta avtal 92 Har detta avtal förvärvats på kapitalmarknaden upphör det att gälla omedelbart 93 Vid förtida uppsägning enligt punkterna 91 eller 92 ovan äger Kunden inte rätt att få tillbaka den initiala engångsbetalning som erlagts till Vindkraftsparksinnehavaren 94 Om det totala antalet Kunder som tecknat kundavtal avseende Stamåsen- el understiger Vindkraftsparksinnehavarens förväntningar har Vindkraftsparksinnehavaren rätt att senast den 22 december 2013 skriftligen säga upp detta avtal med omedelbar verkan Vid uppsägning enligt denna punkt äger Kunden rätt att få tillbaka den initiala engångsbetalning som erlagts enligt punkt 4 95 Om fullgörande enligt detta avtal inte längre är praktiskt möjligt för Vindkraftsparksinnehavaren, i anledning av till exempel, men inte uteslutande, ny lagstiftning eller regler, myndighetsbeslut eller att någon Leverantör som är villig att ansluta sig till detta avtal inte går att finna, har Vindkraftsparksinnehavaren rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan Vid uppsägning enligt denna punkt 95 ska Kunden erhålla en ersättning motsvarande marknadsvärdet på detta avtal under antagandet att Stamåsen- el skulle levereras under resterande i punkt 8 angiven avtalstid 4 / 4

5 10 Övriga villkor 101 Kostnader för nätavgifter från aktuellt nätbolag tillkommer och omfattas inte av detta avtal 102 De i punkt 71 och 72 angivna avgifterna ska med hänsyn till förändringarna i konsumentprisindex (totalindex med 1980 som basår) justeras med viss procent, med början 2014, den 1 januari varje år De nu i punkterna angivna avgifterna anses anpassade till indextalet i oktober 2012 Skulle indextalet någon påföljande oktobermånad ha förändrats i förhållande till bastalet ska avgifterna i punkt 71 och 72 justeras i förhållande till bastalet Justering ska göras i förhållande till indexändringarna, varvid justeringen beräknas på basis av den procentuella förändringen mellan förevarande års bastal och indextalet för respektive oktobermånad 103 Personuppgifter som lämnas till Vindkraftsparksinnehavaren eller Leverantören kommer att behandlas för att kunna fullgöra ingångna avtal eller skyldigheter som föreligger enligt lag eller annan författning Vidare kan personuppgifterna komma användas för marknadsanalyser, statistik och för att utvärdera och informera om tjänster och produkter Personuppgifter kan även komma att behandlas för marknadsföringsändamål av Vindkraftsparksinnehavaren eller Leverantören såväl som deras koncernbolag samt bolagens samarbetspartners Kund som motsätter sig att personuppgifter behandlas för marknadsföringsändamål kan när som helst, för att förhindra sådan behandling, meddela Vindkraftsparksinnehavaren eller Leverantören detta Personuppgifter kan för angivna ändamål komma att utlämnas och inhämtas från bolag i koncernen samt samarbetspartners För uppdatering av personuppgifter kan uppgifter även inhämtas från offentliga och privata register Kunden har rätt att på begäran kostnadsfritt en gång per år få information om vilka uppgifter som finns registrerade om denne samt för vilka ändamål dessa uppgifter behandlas Kunden kan även begära rättelse av felaktiga uppgifter om Kunden Begäran om sådan information eller rättelse ska vara egenhändigt undertecknad och tillställas Vindkraftsparksinnehavaren eller Leverantören 11 Tillämplig lag och tvist 111 Svensk lag är tillämplig på detta avtal 112 Tvister som uppstår med Kund i anledning av detta avtal ska avgöras i svensk allmän domstol 113 Tvister mellan Vindkraftsparksinnehavaren och Leverantören ska lösas i den särskilda ordning som framgår av särskilt avtal * * * * 5 / 5

Elkundavtal. 1. Bakgrund och syfte med detta elkundavtal ( Elkundavtalet ).

Elkundavtal. 1. Bakgrund och syfte med detta elkundavtal ( Elkundavtalet ). Elkundavtal 1. Bakgrund och syfte med detta elkundavtal ( Elkundavtalet ). ELIDAG`s affärsidè är att under avtalad tid företräda elkunder ( Elkunder ), konsumenter och näringsidkare, med val av Elhandelsföretag

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars 2015. 1. Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av

Läs mer

Hedemora Energi AB 1(8)

Hedemora Energi AB 1(8) för leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk Utarbetade av Svensk Fjärrvärme tillsammans med Konsumentverket 1.1a) Dessa allmänna avtalsvillkor samt vad som föreskrivs i fjärrvärmelagen (2008:263)

Läs mer

Bifoga följande vidimerade/bestyrkta dokument:

Bifoga följande vidimerade/bestyrkta dokument: Fyll i samtliga fält och bifoga efterfrågade dokument och sänd därefter till: Fakturabörsen EFX Grev Turegatan 21 114 38 STOCKHOLM Ansökningsformulär VÄNLIGEN TEXTA MED VERSALER! Företagsnamn Organisationsnummer

Läs mer

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid.

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid. 1. Parter 1.1. Dessa allmänna villkor gäller som Avtal i förhållandet mellan Frobbit AB (nedan Frobbit ) och Kund (nedan gemensamt Parterna ). 2. Definitioner 2.1. Nedanstående definitioner skall, oavsett

Läs mer

RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet

RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet Sid 1 (9) RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet Mellan Försvarshögskolan, organisationsnummer 202100-4730 (nedan kallad FHS), och [avtalspart, organisationsnummer] (nedan kallad

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät

ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor reglerar de tjänster som finns beskrivna i Avtalet och som tillhandahålls av Älvsbyns kommun, 942 85 ÄLVSBYN (

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2014-05-01)

ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2014-05-01) ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2014-05-01) Dessa Allmänna villkor gäller mellan Kund och Netett Sverige AB, verksam under varumärket Net 1, avseende varje Tjänst som tillhandahålls. Vid inbördes

Läs mer

Privatlån. 4 Dröjsmålsränta och förseningsavgift. 1 Definitioner. 2 Ränta. 5 Avgifter och kostnader. 3 Det totala beloppet som ska betalas

Privatlån. 4 Dröjsmålsränta och förseningsavgift. 1 Definitioner. 2 Ränta. 5 Avgifter och kostnader. 3 Det totala beloppet som ska betalas Allmänna villkor från 2011-03-01 1 Definitioner Effektiv ränta avser kreditkostnad (ränta och särskilda avgifter) angiven som en årlig ränta beräknad på kreditbeloppet, i förekommande fall med hänsyn tagen

Läs mer

Ikano Bolån - ett schysst erbjudande

Ikano Bolån - ett schysst erbjudande Ikano Bolån - ett schysst erbjudande Om du ska köpa bostad, lägga om bolånen eller finansiera renoveringen kan vi erbjuda dig ett schysst bolån. Vi erbjuder bottenlån upp till 85% av bostadens värde och

Läs mer

LENDIFY AB INVESTERINGSAVTAL

LENDIFY AB INVESTERINGSAVTAL LENDIFY AB INVESTERINGSAVTAL Parter Lendify och Kreditgivaren benämns nedan enskilt Part och gemensamt Parterna Lendify AB, org.nr 556968-1744, Östermalmstorg 1, 114 42 Stockholm ( Lendify ); Kreditgivaren

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR KONTOKREDIT, KONSUMENT 2011-01-26

ALLMÄNNA VILLKOR KONTOKREDIT, KONSUMENT 2011-01-26 ALLMÄNNA VILLKOR KONTOKREDIT, KONSUMENT 2011-01-26 1. DEFINITIONER I dessa allmänna villkor, kontrakt, pantförskrivningshandling och borgensförbindelse ska följande begrepp ha här nedan angiven innebörd.

Läs mer

Ljungby Bredband. Besöksadress Garvaren Plan 2. www.ljungbybredband.se kundtjanst@ljungbybredband.se. Postadress Garvaren 341 60 Ljungby

Ljungby Bredband. Besöksadress Garvaren Plan 2. www.ljungbybredband.se kundtjanst@ljungbybredband.se. Postadress Garvaren 341 60 Ljungby Allmänna villkor för privata bredbandstjänster gällande fiber & ADSL. 1. ALLMÄNT 1.1 Inledning Dessa Allmänna villkor gäller mellan Bredband och fysisk person nedan kallad Kunden till vilken Bredband tillhandahåller

Läs mer

Bilaga A. Avtal om. Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst

Bilaga A. Avtal om. Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst Bilaga A Avtal om Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst Bankgirot tillhandahåller betalningsförmedlingstjänster, Bankgiroprodukterna, inom ramen för Bankgirosystemet. Den som uppfyller deltagandekraven

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX LÅNA SAMT DISPONERINGEN AV DETTA

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX LÅNA SAMT DISPONERINGEN AV DETTA Gäller från FEB2009 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX LÅNA SAMT DISPONERINGEN AV DETTA 1. Parter Parter är FOREX Bank AB, nedan kallad Banken, och den eller de personer som har beviljats kredit, nedan kallad

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB (Barret) och kund (Kunden) för den tjänst eller de tjänster

Läs mer

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING Detta avtal rekommenderas av Svenska Fotografers Förbund och är avsett att användas vid offentlig upphandling av fotograftjänster Mellan, org.nr (nedan kallad Beställaren)

Läs mer

LICENSAVTAL SITOO WEB Gäller från 2013-10-01

LICENSAVTAL SITOO WEB Gäller från 2013-10-01 LICENSAVTAL SITOO WEB Gäller från 2013-10-01 DE FÖRELIGGANDE LICENSAVTALET UTGÖR EN INTEGRERAD DEL AV DET AVTAL SOM MED REFERENS HÄRTILL TRÄFFATS MELLAN SITOO OCH KUNDEN GÄLLANDE SITOO WEB ÄVEN INNEFATTANDE

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER 1. Allmänt Dessa allmänna villkor utgör ett avtal (nedan benämnt Avtalet) mellan dig, som användare (nedan benämnd som Användaren) och TV4 AB

Läs mer

<Company.Name> <Company.VAT number> Avtal avseende Jetshop mini DIBS betaltjänst START 1 Avtalsparter Merchantid, anges av DIBS 1.1, org. nr. 556629-3956 ( JETSHOP ) 1.2 ( Kunden ) Företagsnamn: Organisationsnr: Adress:

Läs mer

REGISTRERINGSVILLKOR

REGISTRERINGSVILLKOR REGISTRERINGSVILLKOR Gällande för toppdomänen.nu 1 INLEDNING 1.1 Stiftelsen för Internetinfrastruktur (802405-0190), Box 7399, 103 91 Stockholm, är en oberoende allmännyttig stiftelse som ansvarar för

Läs mer

AVTAL OM KÖP OCH FÖRSÄLJNING AV ENERGI SAMT ELCERTIFIKAT

AVTAL OM KÖP OCH FÖRSÄLJNING AV ENERGI SAMT ELCERTIFIKAT AVTAL OM KÖP OCH FÖRSÄLJNING AV ENERGI SAMT ELCERTIFIKAT mellan [ ] och [ ] avseende [PROJEKTNAMN] 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND OCH SYFTEN...3 2. DEFINITIONER...4 3. AVTALSTID SAMT VILLKOR FÖR IKRAFTTRÄDANDE...10

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MATSAJTEN 2014:1

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MATSAJTEN 2014:1 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MATSAJTEN 2014:1 Dessa allmänna villkor ( Allmänna Villkor ) gäller vid all användning av de tjänster som tillhandahålls av Matsajten i Sverige AB, org.nr 556979-9876 ( Matsajten ),

Läs mer

Allmänna villkor. Gällande fr.o.m. 2015-09-20 En del av Avtre AB. 1 Allmänt. 2 Särskilda förutsättningar för tillhandahållande av Tjänst

Allmänna villkor. Gällande fr.o.m. 2015-09-20 En del av Avtre AB. 1 Allmänt. 2 Särskilda förutsättningar för tillhandahållande av Tjänst Allmänna villkor Gällande fr.o.m. 2015-09-20 Allmänna villkor En del av Avtre AB 1 Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Avtre AB org nr 556598-1023, ( Avtre ) och juridisk person eller fysisk

Läs mer

ALLMÄNNA KREDITVILLKOR BOLÅN

ALLMÄNNA KREDITVILLKOR BOLÅN 1. Parter/Definition Kreditgivare: Avida Finans AB, org. nr 556230-9004, eller den som efter en eventuell överlåtelse är innehavare av Kreditavtalet. Kreditavtal: Skuldebrevet jämte vid var tid gällande

Läs mer

1.2 Bambora och Säljföretaget benämns i det följande gemensamt Parterna och var för sig Part.

1.2 Bambora och Säljföretaget benämns i det följande gemensamt Parterna och var för sig Part. BAMBORA ONE ALLMÄNNA VILLKOR 1 Bakgrund, definitioner m.m. 1.1 Dessa allmänna villkor ( Allmänna villkoren ) utgör del av det avtal ( Avtalet ) som har ingåtts mellan Euroline AB, 556233-9423, ( Bambora

Läs mer

Ny värdepappersmarknadslagstiftning den 1 november 2007

Ny värdepappersmarknadslagstiftning den 1 november 2007 Oktober 2007 Bästa Kund, Ny värdepappersmarknadslagstiftning den 1 november 2007 Den 1 november i år träder en ny värdepappersmarknadslagstiftning i kraft. För att du som kund ska slippa skriva under ett

Läs mer

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER Sida 1 (4) S9635-1A ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER KUND Namn, efternamn och tilltalsnamn/firma, fullständigt namn Telefon dagtid, inkl. riktnummer Person-/Organisationsnummer Telefon mobil TJÄNSTEN

Läs mer

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk SID 1 (16) Bilaga 8 Avtalsvillkor Förfrågningsunderlag Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk 105 35 STOCKHOLM. Telefon 08-508 29 000. Fax 08-508 29 036. Org. nr 212000-0142

Läs mer

Bolån Bank. 1 Definitioner, med mera. 2 Kredit med rörlig ränta. Allmänna villkor från 2014-07-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt. 2.

Bolån Bank. 1 Definitioner, med mera. 2 Kredit med rörlig ränta. Allmänna villkor från 2014-07-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt. 2. Bolån Bank Allmänna villkor från 2014-07-01 1 Definitioner, med mera 1.1 Definitioner Nedan angivna begrepp ska ha den betydelse som där anges vid tolkningen av villkoren för krediten. Allmänna villkor

Läs mer