Försäljning av vindenergi från Vindpark Stamåsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Försäljning av vindenergi från Vindpark Stamåsen"

Transkript

1 Erbjudandet gäller till och med 1 december Försäljning av vindenergi från Vindpark Stamåsen Statkraft SCA Vind AB

2 Investera i förnybar energi och påverka dina elkostnader Nu kan du som har elabonnemang i Jämtlands eller Västernorrlands län ingå ett särskilt avtal kopplat till Vindpark Stamåsen. Vi bygger 26 vindkraftverk och erbjuder avtal avseende elleverans motsvarande totalt 1/26 av vindparkens totala produktion. För att kunna ingå avtal gäller följande Du måste ha elabonnemang i Jämtlands eller Västernorrlands län. Du är eller blir kund hos Dalakraft AB (du måste vara fri att flytta ditt nuvarande elavtal senast 1 januari 2015). Dalakraft AB ansvarar för all leverans av el. Om avtalet Statkraft SCA Vind AB erbjuder i samarbete med Dalakraft AB försäljning av el från ett vindkraftverk vilket innebär totalt kwh. Varje avtal måste omfatta enheter om kwh/år och kostar kr per kwh/år (inkl moms). Din egen årsförbrukning av el styr hur många enheter du bör köpa. En kund kan dock maximalt teckna sig för kwh/år. För det fall den totala volymen tecknad el enligt detta erbjudande överstiger kwh förbehåller sig Statkraft SCA Vind AB och Dalakraft AB rätten att neka teckning av avtal. Vid överteckning ska privatpersoner äga företräde framför näringsidkare. Därutöver ska person, direkt berörd av vindpark Stamåsen äga företräde framför övriga. Personer folkbokförda i Jämtlands län och Västernorrlands län prioriteras. För det fall antalet personer som tecknar avtal understiger en bärkraftig nivå har Statkraft SCA Vind AB och Dalakraft AB rätt att neka teckning av avtal. Försäljningen och leveransen av el administreras av Dalakraft AB. Om elpriset Den initiala betalningen om kr per enhet om kwh/år motsvarar enhetens andel av den totala investeringskostnaden för att anlägga vindpark Stamåsen. Denna betalning ger dig rätt att under 20 år köpa elen för ett pris som motsvarar de löpande kostnaderna för att producera elen (dvs alla kostnader utom avskrivningar på den initiala investeringen). De elcertifikat som tilldelas vindparken och som motsvarar din andel av produktionen kommer, till den del de inte används för din egen kvotplikt, att säljas på marknaden och intäkten kommer dig till del genom att den beaktas vid prissättningen av det löpande priset. Under år 2014 kommer det priset att vara 7,0 öre/kwh (exkl skatter och moms men inkl elcertifikat motsvarande din kvotplikt). Priset kommer att revideras årligen vid förändringar i t ex drift- och underhållskostnader eller elcertifikatpriser. Beroende på energiskatten i din kommun kommer totalpriset år 2014 inklusive skatter och moms att vara antingen 33,0 eller och 45,4 öre/kwh. Efter år 2028 är vindparken inte längre berättigad till

3 Det här får du Möjlighet att påverka dina elkostnader. Grön och lokalproducerad el. Inblick i hur arbetet går till i en vindpark kopplat till produktion och process. Minskat koldioxidutsläpp. Så här gör du! el certifikat och då får man räkna med att det löpande priset ökar motsvarande den uteblivna intäkten för elcertifikaten (idag ca 22 öre/kwh). När du tecknar avtal tas en administrativ engångsavgift på 325 kr ut. Delar av denna avgift används till finansiering av den ideella föreningen Skogsvind. Om elavtalet flyttas eller säljs betalar den nya avtalsägaren en administrationsavgift på 400 kr (försäljning är endast möjlig av hela enheter om kwh/år). Information om möjlighet till vidareförsäljning av avtalet kommer att finnas på Dalakraft AB:s hemsida. Hur mycket el ska du teckna dig för Din elförbrukning styr hur mycket el du bör teckna dig för. Den el du tecknar dig för fördelas månadsvis enligt grafen nedan och baseras på Stamåsens årliga elproduktion. Förbrukar du inte all el du har rätt till en månad har du inte rätt att få tillbaka pengar för den outnyttjade elen. Har du en eluppvärmd villa bör du inte teckna dig för mer än ca 60 procent av din årliga elförbrukning. Din nuvarande elförbrukning finns angiven på fakturan från ditt elbolag. Exempel på levererad elproduktion från Stamåsen per enhet om kwh och månad Anmäl dig på eller kontakta Dalakraft AB:s kundkontakt. De administrerar din teckningsanmälan, hjälper dig att byta elhandelsbolag samt ingå avtal för den andel i din förbrukning som utgör kompletteringsel. Du kan ingå avtal till och med 1 december Den första leveransen av el kan du bestämma till någon gång mellan 1 januari 2014 och 31 december Så här mycket kan du spara Exemplen nedan är fiktiva och bygger på uppskattningar baserade på Statkraft SCA Vind AB:s och Dalakraft AB:s kännedom om nuvarande förhållanden. För dig i Sundsvall, Timrå, Härnösand och Kramfors Vindel *Fast elavtal öre/kwh öre/kwh elpris 7,0 42,1 energiskatt 29,3 29,3 moms 9,1 17,9 totalpris 45,4 89,3 För dig i Jämtland, Sollefteå, Ånge och Örnsköldsvik kwh/månad jan feb mar apr maj jun juli aug sep okt nov dec Vindel *Fast elavtal öre/kwh öre/kwh elpris 7,0 42,1 energiskatt 19,4 19,4 moms 6,6 15,4 totalpris 33,0 76,9 * Fast 3 års elavtal Dalakraft AB för leverans Besparingen i exemplen ovan blir 439 kr/år och enhet om kwh/år vid en investering om kr.

4 Viktig information Den här informationsbroschyren är en förenklad beskrivning av det avtal vi erbjuder dig att teckna. Fullständig information, som är väsentligt att ta del av och noga överväga, innan du beslutar dig för att teckna avtal finns i bilagan med avtalsvillkor. På och finns avtalsvillkor och teckningsanmälan att ladda ned. Du kan också beställa detta via Dalakraft AB:s kundkontakt. Risker Tecknande av avtal enligt de villkor som anges i denna informationsbroschyr är förenat med visst risktagande. De framtidsinriktade uttalanden och antaganden som beskrivs kan komma att förändras eller visa sig vara felaktiga. Här nedan redovisar vi ett antal riskfaktorer som kan påverka lönsamheten i tecknade avtal. Riskfaktorerna redovisas utan rangordning och utan anspråk på att vara heltäckande. Även andra risker som inte är kända av Statkraft SCA Vind AB eller Dalakraft AB, eller som i dagsläget anses oväsentliga, kan få betydelse för tecknade avtal. Detta är särskilt viktigt att beakta med tanke på den långa avtalstiden. Vi ber dig därför att göra en samlad utvärdering som innefattar övrig information som finns att tillgå avseende avtal av motsvarande slag samt en allmän omvärldsbedömning. Gör också en egen bedömning av varje riskfaktor och dess betydelse för avtalet. Priserna på elmarknaden Lönsamheten av ett ingånget avtal avgörs av skillnaden mellan priset enligt avtalet och de allmänna priserna på elmarknaden. Priserna på elmarknaden varierar under året och från ett år till ett annat, till följd av utbud och efterfrågan. Även om den historiska trenden har visat stigande elpriser finns ingen garanti för en sådan utveckling. Vindkraftverk och elanläggning Om vindkraftverk, överföringsnät eller elanläggningen i övrigt skadas eller förstörs, exempelvis till följd av naturkatastrofer eller andra faktorer som Statkraft SCA Vind AB eller Dalakraft AB inte råder över, kan detta få avsevärt negativ effekt på lönsamheten av ingångna avtal. Vidare bedöms nyttjandeperioden för vindkraftverk vara cirka 20 år. Om den faktiska nyttjandeperioden skulle understiga 20 år kan detta påverka lönsamhet av ingångna avtal. Politisk och regulatorisk påverkan Vindkraften är för sin lönsamhet beroende av stöd inom ramen för det av riksdagen beslutade allmänna elcertifikatsystemet. Systemet syftar till att främja elproduktion från förnyelsebara källor. Producenten av sådan el tilldelas elcertifikat som därefter kan säljas på marknaden. Det finns dock inga garantier mot att politiska beslut i framtiden kan komma att försämra villkoren för vindkraft i Sverige och därmed påverka avtal avseende Stamåsen-el. Trepartsavtal Avtalet är ett trepartsavtal. Detta innebär att eventuella problem som uppstår för både Statkraft SCA Vind AB och Dalakraft AB kan drabba dig som kund. Statkraft SCA Vind AB och Dalakraft AB tar som huvudregel inte ansvar för varandras agerande.

5 Mer om... Till denna informationsbroschyr hör en bilaga med avtalsvillkor samt en teckningsanmälan. Dessa finns att hämta på och eller kan beställas via Dalakraft AB:s kundkontakt, tfn Vindpark Stamåsen Vindpark Stamåsen ligger i Strömsunds och Sollefteå kommuner mellan orterna Strömsund och Ramsele. Här bygger Statkraft SCA Vind AB 26 vindkraftverk i en första etapp. Vindkraftverken har en effekt på vardera 2,3 MW. Stamåsen är beräknad att producera 200 GWh varje år, vilket motsvarar eluppvärmda villor. Samarbetet mellan Statkraft och SCA Statkraft SCA Vind AB bildades 2007 i syfte att skapa förutsättningar för produktion av förnybar energi. Bolaget ägs till 60 procent av Statkraft AS och 40 procent av Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA. Projektportföljen innehåller sju vindparker på skogsmark i Jämtland och Västernorrlands län. Fyra av dessa vindparker är under byggnation. På www. vindkraftnorr.se kan du läsa mer om våra vindparker och via månadsbrev och bilder följa hur de växer fram. Här finns också information om andelsförsäljningen och teckningsanmälan att ladda ned. Dalakraft Dalakraft AB är ett elhandelsföretag som säljer el till privatpersoner och företag i hela Sverige. Företaget bildades av lokala energibolag i Dalarna när elmarknaden avreglerades Idag ägs Dalakraft AB till 51 procent av Jämtkraft, 24 procent av Dala Energi respektive Malungs Elverk samt 1 procent av Envikens Elkraft. Kontoren finns i Malung, Rättvik och Falun. Läs mer på Har du frågor? Har du frågor kring vårt erbjudande? Kontakta Dalakrafts kundkontakt på tfn eller

6 Denna informationsbroschyr är inte ett prospekt i enlighet med prospektdirektivet (2003/71/EG) och har således inte registrerats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Kalabrador Sweden AB 2013 Foto: Torbjörn Bergkvist

KUNDAVTAL AVSEENDE STAMÅSEN- EL

KUNDAVTAL AVSEENDE STAMÅSEN- EL KUNDAVTAL AVSEENDE STAMÅSEN- EL 1 Parter 11 Statkraft SCA Vind AB, orgnr 556706-3507, med adress c/o Statkraft Sverige AB, Hitech Building 92, 101 52 Stockholm (nedan Vindkraftsparksinnehavaren ); 12 Dalakraft

Läs mer

Frågor och svar om el

Frågor och svar om el Frågor och svar om el Fråga: Varför ser fakturan annorlunda ut nu? Istället för en räkning från Söderhamn NÄRA så har jag fått två? Du som har Källmärkt el från Söderhamn NÄRA elhandel undrar kanske varför

Läs mer

Investera i vindkraft!

Investera i vindkraft! Info: Investera i vindkraft! Vindkraft är en lönsam investering i grön energi. Här kan du läsa om hur det fungerar att investera och vilka möjligheter det ger. Du får kalkylexempel och information om bland

Läs mer

Investera i vindkraft!

Investera i vindkraft! Info: investering i vindkraft Investera i vindkraft! Vindkraft är en lönsam investering i grön energi. Här kan du läsa om hur det fungerar att investera och vilka möjligheter det ger. Vindkraft - en lönsam

Läs mer

Översyn av elcertifikatsystemet

Översyn av elcertifikatsystemet Översyn av elcertifikatsystemet Delrapport etapp 2 - Allmän översikt av elcertifikatsystemet - De framtida kvotnivåerna - Villkor för konsumenten - Effekter för vindkraften - Statistik om elcertifikatsystemet

Läs mer

Flertalet elbolag bryter mot ny konsumentlag

Flertalet elbolag bryter mot ny konsumentlag Pressmeddelande 2007-01-17 Flertalet elbolag bryter mot ny konsumentlag Åtskilliga elbolag bryter mot lagen. Den 1 januari 2007 trädde Förändringar i lagen om elcertifikat i kraft, vilket ska underlätta

Läs mer

Alternativa affärsmodeller. ägandeformer för solenergi

Alternativa affärsmodeller. ägandeformer för solenergi Alternativa affärsmodeller och ägandeformer för solenergi Johan Nyqvist, Solar Region Skåne Energikontoret Skåne, September 2014, Malmö Innehåll Syfte och bakgrund... 3 Varför är solenergi intressant?...

Läs mer

LANDSTINGET I VÄRMLAND Revisionskontoret 2006-10-24 Rev/06034 Cecilia L. Karlsson. Portföljförvaltning av el i Landstinget i Värmland

LANDSTINGET I VÄRMLAND Revisionskontoret 2006-10-24 Rev/06034 Cecilia L. Karlsson. Portföljförvaltning av el i Landstinget i Värmland LANDSTINGET I VÄRMLAND Revisionskontoret 20061024 Rev/06034 Cecilia L. Karlsson Portföljförvaltning av el i Landstinget i Värmland Rapport 052006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING...1 1. BAKGRUND...1

Läs mer

Särredovisning av elcertifikatskostnaden. elkundens faktura ER 2012:18

Särredovisning av elcertifikatskostnaden. elkundens faktura ER 2012:18 Särredovisning av elcertifikatskostnaden på elkundens faktura ER 2012:18 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505 933 99 e-post:

Läs mer

Frågor och svar. Sandviken Energi + Bixia = sant Ver. 1.3

Frågor och svar. Sandviken Energi + Bixia = sant Ver. 1.3 Frågor och svar Sandviken Energi + Bixia = sant Ver. 1.3 ÖVERGRIPANDE Fråga 1: Fråga 2: Fråga 3: Fråga 4: Fråga 5: Fråga 6: Varför blir Sandviken Energi nu Bixia? Vi går samman med Bixia för att bli starkare

Läs mer

Uppdrag att föreslå nya kvoter i elcertifikatsystemet m.m.

Uppdrag att föreslå nya kvoter i elcertifikatsystemet m.m. Uppdrag att föreslå nya kvoter i elcertifikatsystemet m.m. Deluppdrag 1. Ökad ambitionsnivå ER 2009:29 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Finansiering av 30 TWh ny förnybar el till 2020

Finansiering av 30 TWh ny förnybar el till 2020 Finansiering av 30 TWh ny förnybar el till 2020 Redovisning av Uppdrag rörande ambitionshöjning i elcertifikatsystemet till 2020 ER 2015:07 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas

Läs mer

Rabbalshede Kraft AB (publ)

Rabbalshede Kraft AB (publ) INBJUDAN TILL TECKNING av aktier (publ) Styrelsen för (publ) har upprättat ett prospekt med anledning av förestående nyemission. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet

Läs mer

Kommunal vindkraft en ekonomisk analys av kommunala vindkraftsinvesteringar Erik Lakomaa timbro April 2013

Kommunal vindkraft en ekonomisk analys av kommunala vindkraftsinvesteringar Erik Lakomaa timbro April 2013 Kommunal vindkraft en ekonomisk analys av kommunala vindkraftsinvesteringar Erik Lakomaa timbro April 2013 Om författaren Erik Lakomaa är doktor i ekonomisk historia och chef för institutet för ekonomiskhistorisk

Läs mer

Vill även du bli delägare i vindkraft? Nu säljer vi andelar i Legeved! Projekt Legeved

Vill även du bli delägare i vindkraft? Nu säljer vi andelar i Legeved! Projekt Legeved Projekt Legeved Vill även du bli delägare i vindkraft? Nu säljer vi andelar i Legeved! Under sommaren 2014 etablerar Eolus Vind två vindkraftverk vid Legeved i Kristianstad kommun. Vindkraftverken säljs

Läs mer

Tröskeleffekter och förnybar energi

Tröskeleffekter och förnybar energi Ei R2015:08 Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2015:08 Författare: Linda Weman Tell,

Läs mer

Ei R2014-101669. Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning

Ei R2014-101669. Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning Ei R2014-101669 Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014-101669 Författare: Linda Weman

Läs mer

Mälarenergi. Elavtal för privatkund.

Mälarenergi. Elavtal för privatkund. Mälarenergi. Elavtal för privatkund. Mälarenergi och elmarknaden. Över 150 år av erfarenhet. Den 3:e april 1861 bildades Gaslysnings Aktiebolaget i Westerås. På den tiden hade företaget fullt upp med att

Läs mer

Konsekvenser för konsumenter av nyligen konkurrensutsatta marknader Elmarknaden

Konsekvenser för konsumenter av nyligen konkurrensutsatta marknader Elmarknaden Regeringsrapport december 2002 Konsekvenser för konsumenter av nyligen konkurrensutsatta marknader Elmarknaden 1. Inledning...3 1.1 Bakgrund uppdrag...3 1.2 Syfte...3 1.3 Avgränsning...3 1.4 Metod...3

Läs mer

Undersökning av elavtals särskilda villkor

Undersökning av elavtals särskilda villkor Undersökning av elavtals särskilda villkor Bakgrund har under många år fått ett stort antal klagomål på elleverantörer. Klagomålens karaktär har varierat och olika typer av problem på marknaden har dominerat

Läs mer

VÄTTERBYGDENS VINDKONSORTIUM

VÄTTERBYGDENS VINDKONSORTIUM VÄTTERBYGDENS VINDKONSORTIUM Erbjudande om delägarskap i vindkraftanläggningar preliminär version 1 december 2014 SAMMANFATTNING Vätterbygdens Vindkonsortium Vindkraft-Gruppen och Scanergy West AB har

Läs mer

Samarbetspartners. Nätanslutning av småskalig elproduktion

Samarbetspartners. Nätanslutning av småskalig elproduktion Samarbetspartners Nätanslutning av småskalig elproduktion Är du intresserad av småskalig, egenproducerad och förnybar el via solceller, vindkraft eller vattenkraft? Behöver du få vägledning och råd och

Läs mer

RÅVAROR. Handla el via Handelsbanken

RÅVAROR. Handla el via Handelsbanken RÅVAROR Handla el via Handelsbanken Handla el via Handelsbanken Elmarknaden skiljer sig från många andra råvarumarknader i och med att el inte kan lagras. Den måste konsumeras samtidigt som den produceras

Läs mer

o2 El Ekonomisk Förening Årsredovisning 2014

o2 El Ekonomisk Förening Årsredovisning 2014 o2 El Ekonomisk Förening Årsredovisning 2014 Innehåll O2 El Ekonomisk Förening i korthet 3 VD har ordet 4 Vindkraft i Sverige och världen 5 Produktion i O2 El Ekonomisk Förening 11 Föreningens vindkraftverk

Läs mer

EI R2010:12. Sveriges el- och naturgasmarknad 2009

EI R2010:12. Sveriges el- och naturgasmarknad 2009 EI R2010:12 Sveriges el- och naturgasmarknad 2009 EI R2010:12 Sveriges el- och naturgasmarknad 2009 Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2010:12 Författare:

Läs mer

Finansiering av solcellsinstallationer. en handledning

Finansiering av solcellsinstallationer. en handledning Finansiering av solcellsinstallationer en handledning Titel: Utgiven av: Projektledare: Finansiering av solceller en handledning Länsstyrelsen Skåne Åsa Skillius Diarienummer: 19161-2014 ISBN: 978-91-87423-63-5

Läs mer

PREFERENS- OCH STAMAKTIEEMISSION I VICTORIA PARK AB (PUBL) Erbjudande avseende teckning av preferensoch stamaktier i Victoria Park AB (publ)

PREFERENS- OCH STAMAKTIEEMISSION I VICTORIA PARK AB (PUBL) Erbjudande avseende teckning av preferensoch stamaktier i Victoria Park AB (publ) PREFERENS- OCH STAMAKTIEEMISSION I VICTORIA PARK AB (PUBL) Erbjudande avseende teckning av preferensoch stamaktier i Victoria Park AB (publ) Nu erbjuds du möjligheten att teckna preferens- och stamaktier

Läs mer

individuell mätning och debitering (imd) Rekommendation

individuell mätning och debitering (imd) Rekommendation individuell mätning och debitering (imd) Rekommendation om rekommendationen Hyresgästföreningen, SABO och Fastighetsägarna har arbetat fram denna övergripande rekommendation inom Individuell Mätning och

Läs mer

Memorandum. Ett nyemissionsprospekt. från. Inbjudan till deltagande i vår nyemission i maj 2014. www.alvsborgsvind.se. Org nr 55 65 08-44 48

Memorandum. Ett nyemissionsprospekt. från. Inbjudan till deltagande i vår nyemission i maj 2014. www.alvsborgsvind.se. Org nr 55 65 08-44 48 Memorandum Ett nyemissionsprospekt från Inbjudan till deltagande i vår nyemission i maj 2014 www.alvsborgsvind.se Org nr 55 65 08-44 48 Enl lagen om handel med finansiella instrument föreligger ingen skyldighet

Läs mer

Vindkraftsfond Windcap

Vindkraftsfond Windcap Vindkraftsfond Windcap Målavkastning 8 % per år 6 års investeringshorisont Fast kupongränta 6 % per år som alternativ Skattefri utdelning till aktiebolag Dra fördel av en historisk omställning W i n d

Läs mer