Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Dala Vindkraft Ekonomisk förening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Dala Vindkraft Ekonomisk förening"

Transkript

1 Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Dala Vindkraft Ekonomisk förening Stämman äger rum: Torsdagen den 28 april 2016 kl i Stierhööksgymnasiets aula i Rättvik. (Vägbeskrivning se bifogad karta). Fika med smörgås finns från kl i kafeterian utanför aulan. Stämman behandlar föreningens sjunde verksamhetsår. Är du intresserad att närvara önskar vi din anmälan senast till medlemsservice på eller via e-post till Stämmohandlingar kommer att finnas på plats och finns även att rekvirera via medlemsservice. Vid anmälan vänligen ange: Kundnummer:.... Medlemsnamn:.. Deltager i stämman med antal personer:.. Vägbeskrivning Oavsett om ni kommer norrifrån eller söderifrån är det bäst att svänga in vid korsningen Riksväg 70 Sjurbergvägen /Dalhallavägen som ligger norr om Rättvik och är markerad med röd cirkel på kartan. Parkeringsplatser finns där det är markerat med en blå ring på kartan. Själva entrén är markerad med Rättviks Gymnasium på kartan.

2 Dagordning 1. Val av ordförande på stämman 2. Val av protokollförare 3. Godkännande av röstlängd 4. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare 5. Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning 6. Information om verksamhet, ekonomi och framtidsplaner i föreningen 7. Styrelsens redovisningshandlingar för det senaste räkenskapsåret 8. Revisionsberättelsen 9. Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkningar 10. Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna 12. Bestämmande av arvoden och andra ersättningar till dem som valts till uppdrag i föreningen 13. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen 14. Val av ordförande, ledamöter och suppleanter i styrelsen 15. Val av revisor och revisorsuppleant 16. Val av ledamöter och suppleant i valberedningen jämte sammankallande 17. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna ärenden 18. Behandling av inkomna motioner 19. Övriga ärenden som enligt lag kan förekomma på stämman Rättvik Sverker Ericsson Föreningens ordförande

3 Dala Vindkraft Ekonomisk Förening firar 10 år! Det är 10 år sedan föreningen Dala Vindkraft ekonomisk förening bildades. Initiativet till föreningens bildande kom från Dalakraft och Malungs Elverk under ledning av nu bortgångne VD n Per Möller respektive Kjell Jansson. Dala Vindkraft var en av de första föreningarna som bildades i Sverige och är fortfarande en av dom större. Idén att likt ett kooperativ bygga, äga och driva vindkraftverk håller fortfarande. Motiven då liksom idag är att bidra till en förnyelsebar elproduktion till ett konkurrenskraftigt elpris. DVEF är idag delägare eller ägare av sju verk och det första verket, Hanna på Uvberget i Smedjebacken togs i drift 5 januari Totalt har föreningens ca 3000 medlemmar satsat ca 126 Mkr i andelsägande av vindkraftverk i Dalarna. Vindkraftutbyggnad i Sverige Världen tror på vindkraft! Vid klimatmötet i Paris i december 2015 uttryckte deltagande länder en gemensam ambition att minska klimatpåverkan genom bl.a. konkreta åtgärder för öka andelen förnybar energi. Vi ser att alla länder och sektorer tar olika initiativ för att öka andelen förnybar energi. Vindkraft är en av de tekniker som konstant har ökat sedan Fördelar med vindkraft är den låga miljöpåverkan och den låga rörliga kostnaden för drift. Till nackdelarna hör att det krävs backup i systemet om det inte blåser, detta kallas balanskraft. I Sverige har vi än så långe gott om vattenkraft som passar bra tillsammans med vindkraft. I Europa utgör vindkraften knappt 10% av det totala effektbehovet av el. Av Sveriges elbehov utgörs knappt 10% av vindkraftel. Sveriges mål är att 2030 skall 30 TWh el vara från förnybar el. Källa: Energimyndigheten 1

4 Vindkraftutbyggnad i Världen Källa: Energimyndigheten Miljö Den snabba utbyggnaden av vindkraft har gjort att vindkraften nu är Sveriges tredje största kraftslag efter vattenkraften och kärnkraften. Vindkraften står idag för ca tio procent av Sveriges totala elanvändning och har stor potential att fortsätta öka enligt branschorganisationen Svensk Vindenergi. Vindkraften får en allt viktigare roll för svensk energiförsörjning. Sverige har utmärkta förutsättningar att bli en europeisk nyckelaktör inom förnybar energi, säger Charlotte Unger, vd Svensk Vindenergi. Ett vindkraftverk är enligt Svensk Vindenergi koldioxidneutralt efter 3 månader. Det innebär att det krävs 3 månaders produktion för att täcka utsläppen för tillverkning, transport och rivning. Det krävs 8 månaders produktion för att täcka in hela energibehovet som krävs att bygga, driva och avveckla ett vindkraftverk. Detta motsvarar knappt tre procent av hela vindkraftverkets totala produktion Vår organisation Föreningen har ingen personal anställd. Styrelsen leder och fördelar arbetet och ett samarbetsavtal finns med Dala Vind och Dalakraft. Dalakraft svarar för den ekonomiska redovisningen och sköter kundservicefunktionen. Dala Vind sköter den operativa delen av drift och underhåll av våra vindkraftverk. Kompletteringsel som behövs tillgodoses av Dalakraft respektive Borlänge Energi som också svarar för fakturering. Vindkraftverk på Tavelberget 2

5 Vindpeng Vindpeng är till för att gynna en positiv utveckling i trakten där vindkraftsparken finns. Det är en frivillig ekonomisk ersättning som projektören kommer överens om med berörda parter i bygden. Mottagare kan till exempel vara byalag, lokala föreningar eller ungdomsverksamheter. Ersättningen baseras oftast på en fast del av det samlade värdet såld el som verket producerat under året och är inte kopplat till några arrendeavtal. Vindpeng är något som, förutom lokalt ägande i ett vindkraftverk, bidrar positivt till den närliggande bygden. VM-satsning i Sörskog med stöd av vindpeng Bengt Lock och spårgruppen i Sörskog satsar på mer och bättre skidåkning med stöd av bland andra Dala Vindkraft Varje år kommer tusentals skidåkare från hela Sverige till vackra och snösäkra Sörskog utanför Falun för att åka längdskidor. I samband med skid- VM i Falun gjordes en extra satsning på skidspåren i Sörskog. Den ideellt arbetande spårgruppen erhöll ett bidrag på kronor från Dala Vindkraft och övriga ägare i Högbergets vindpark som ligger i anslutning till skidspåren. Bättre spår på kortare tid Vi har investerat i en ny dragmaskin och ny spårkälke som gör flera moment på en gång, det gör att vi kan preparera spåren bättre och Till exempel fick Lingheds IF 2014 vindpeng till projektet Utegym med motiveringen: En mycket välkommen gemensamhetsanläggning som bidrar till att utveckla den pågående och växande ungdomsverksamheten i byn och bybornas fysiska hälsa och välbefinnande. Anläggningen uppskattas av byns alla åldersklasser och är en välbehövlig utökning av byns idrottsutbud. Satsningen fortsätter den utbyggnad som har påbörjats med förra årets Vindpeng. Det finns olika överenskommelser angående vindpeng för de olika parkerna. snabbare, säger Bengt Lock som är en av eldsjälarna bakom skidspåren i Sörskog. Förutom nya maskiner har de också lagt ner ett stort arbete på markförberedelser för att få en längre skidsäsong. Vi har dragit om spåren för att undvika blöta partier. Vi har också breddat flera delar och byggt broar för att undvika blöthål, berättar Bengt. Följ spårgruppens arbete på Internet Spårgruppen består av sju man med tillsammans 510 års livserfarenhet. De uppdaterar webbsidan Skidspår.se med information om vad de har gjort och vad de planerar att göra i skidspåren. Innan vi uppdaterade på skidspår.se ringde det i telefonen nästan hela tiden, nu slipper vi det och kan koncentrera oss på spåren. Det är dessutom väldigt roligt för oss i spårgruppen att läsa vad folk tycker om det jobb vi gör. Lämna gärna ett omdöme eller en kommentar, uppmanar Bengt. Det är gratis att åka skidor i Sörskog, men varje bidrag för att täcka kostnader för spåren tas tacksamt emot av spårgruppen. Inbetalningskort finns vid omklädningsrummen i Sörskog. 3

6 Så fungerar elmarknaden Det som vi kallar elmarknaden tillkom på talet då Sverige och Norge, Finland och Danmark tillsammans skapade en avreglerad elmarknad. Elpriserna sätts sedan dess på en gemensam handelsplats, den nordiska elbörsen Nord Pool. Avsikten med elmarknaden är att skapa konkurrens och ge slutkunder ett lågt och rättvist pris. De aktörer som finns på elmarknaden är i huvudsak elproducenter, elhandelsföretag, elnätsbolag och slutkunder. Dalakraft är ett elhandelsföretag. Elproduktion De företag som producerar el levererar den till den nordiska elbörsen Nord Pool där elhandelsföretagen köper el för sina kunders räkning. Slutkunderna kan vara företag eller privatpersoner. På elbörsen råder fri konkurrens och priset på den producerade elen styrs av tillgång och efterfrågan. Elproducenter kan även välja att sälja direkt till ett elhandelsföretag. Mest el från vatten- och kärnkraft i Sverige Elen som produceras i Sverige kommer till största delen från vatten- och kärnkraft. Det har under de senaste åren skett en kraftig utbyggnad av vindkraft. Därtill produceras en ansenlig volym el i form av kraftvärme (industri och fjärrvärme). I Sverige kommer en väldigt liten del av den totala elproduktionen från fossila bränslen (till exempel olja, gas eller kol). Elhandel och elpriset På elbörsen Nord Pool sätts elpriset efter tillgång och efterfrågan när säljare (elproducenter) och köpare (elhandelsföretag) lägger bud på vilket pris de kan tänka sig köpa eller sälja för. Nord Pool Spot, eller spotpriset som det kallas, är det elpris som gäller just nu och som ligger till grund för det rörliga elpriset som elhandelsföretagen säljer till slutkund. Spotpriset på Nord Pool varierar från timme till timme och varierar även mellan Sveriges fyra elområden. Terminer ger möjlighet till fasta elpriser För att handla med framtida elpriser finns finansiella produkter som terminer. Terminer innebär att köpare och säljare förbinder sig att göra en affär med en viss volym el till ett förutbestämt pris under en fastställd tidsperiod i framtiden. På så vis finns det ett pris för el ända upp till fem år fram i tiden. Tack vare terminshandeln kan vi elhandelsföretag erbjuda elavtal med fasta elpriser. Många faktorer påverkar elpriset I grunden är det tillgång och efterfrågan på el som styr elpriset. Flera faktorer påverkar i sin tur tillgången och efterfrågan. Eftersom vi i Sverige och Norden har en stor andel vattenkraft påverkas tillgången till el främst av mängden vatten i vattenmagasinen. Man brukar prata om den hydrologiska balansen. På den nordiska elbörsen finns också Danmark, Norge och Finland. Elnätet och elmarknaden är även kopplad mot Europa och Baltikum, vilket gör att vi kan importera och exportera el utanför Norden. I Danmark, Finland och nere i Europa är andelen el från icke förnybara fossila bränslen som olja, gas och kol stor jämfört med i Sverige. Därför påverkas även svenska elpriser mycket av priset på kol och olja, trots att vi i Sverige inte producerar särskilt mycket el från dessa bränslen. Övriga faktorer som påverkar elpriser är den ekonomiska konjunkturen, politiska beslut, valutakurser, marknaden för elcertifikat och utsläppsrätter. Mer elproduktion i norr Mycket av elen från vattenkraft produceras i norra Sverige där tillgången vanligtvis är högre än efterfrågan, medan det i söder oftare är högre efterfrågan än tillgång. Från norr till söder finns ett elnät, stamnätet, som transporterar elen i vårt avlånga land. Överföringskapaciteten är dock begränsad och tillgången på el i förhållande till efterfrågan kan därför vara olika mellan norra och södra Sverige, trots att vi transporterar el. Därför är Sverige, och de andra länderna på elmarknaden, indelade i elområden. Elområdena kan få olika priser beroende på tillgång och 4

7 efterfrågan i respektive elområde. El kan även importeras- och exporteras till övriga delar av Europa och till Baltikum. Elhandelsföretag säljer el till slutkunder Privatpersoner och företag (med undantag för de mest elintensiva industrierna) kan inte köpa el direkt från elbörsen. Därför finns elhandelsföretag, till exempel våra samarbetspartners Dalakraft och Borlänge Energi, som köper elenergi och förpackar den till olika elavtal som är anpassade för slutkund. Dala Vindkraft är också ett elhandelsföretag men levererar bara el till sina medlemmar. Vi samarbetar med Dalakraft och Borlänge Energi som sköter avräkning och fakturering och kompletterar med den el som behövs utöver vindelen. Elnätet Elnätsföretaget är det företag som äger elmätaren och elkablarna som går in i ditt hus eller byggnad. Elnätsföretaget har monopol, du kan således inte byta elnätsbolag. Eftersom det är ett monopol så övervakar Elmarknadsinspektionen elnätsföretagen så att prissättningen är skälig. Du betalar vanligtvis en fast elnätsavgift och en rörlig elöverföringsavgift till elnätsbolaget. Elpriset Elpriser kan gå upp och ner i ganska tvära kast. Här förklarar vi vad elpriset består av och vad det påverkas av. Vad består elpriset av? Det elpris du betalar som slutkund består av ett elpris från ett elhandelsföretag eller i ditt fall priset på dina Vindandelar som kompletteras med el från Dalakraft eller Borlänge Energi, energiskatt och 25% moms. I elpriset från elhandelsföretaget finns kostnaden att köpa elen (marknadspriset på elbörsen Nord Pool), kostnad för elcertifikat och påslag för elhandlarens kostnader. Den finns två procentsatser för energiskatt beroende på var anläggningen är belägen geografiskt. Normal energiskatt är 29,2 öre per kwh (2016) och reducerad energiskatt är 19,3 öre/kwh (2016). Energiskatten för företag med tillverkande industri är 0,5 öre/kwh. 25% moms tillkommer även på energiskatten. Hur sätts elpriset? För Dala Vindkrafts medlemmar beslutas priset av styrelsen i föreningen. Elpriset på den nordiska elbörsen Nord Pool styrs av tillgång och efterfrågan genom ett auktionsförfarande där köpare och säljare möts. När efterfrågan är hög i förhållande till tillgången blir priset högre, till exempel när det är kallt och samtidigt torrt så att den billiga vattenkraften inte finns att tillgå i så stor utsträckning. När priset stiger blir det mer lönsamt för elproducenter att starta produktionsanläggningar som har högre rörlig kostnad (t ex kondenskraft från fossila bränslen som kol, gas eller olja). På så vis möter tillgången efterfrågan, men till ett högre elpris. Sambandet gäller även åt andra hållet. Till exempel när det är blött och tillgången till billig vattenkraft är stor. Då ökar tillgången i förhållande till efterfrågan och priset sjunker. Elproducenterna stänger då av den dyraste elproduktionen eftersom det inte är lönsamt. Då möts tillgång och efterfrågan genom att elproduktion med hög rörlig kostnad minskar. Vad påverkas elpriset av? De viktigaste faktorerna är bränslepriser och fyllnadsgrad i vattenmagasinen (hydrologisk balans), ekonomisk konjunktur och om kärnkraften fungerar som den ska. Valutakursen för svenska kronan jämfört med euron påverkar också i hög grad. Fyllnadsgrad i vattenmagasinen Eftersom vi har mycket vattenkraft i Sverige och Norden påverkas elpriset direkt av fyllnadsgraden i vattenmagasinen. När det finns mycket vatten i dammar och vattendrag har vi mycket energi lagrad vilket säkrar god tillgång till el med låg produktionskostnad, vilket trycker ner elpriset. När det är torrt och tillgången till billig vattenkraft är låg blir effekten att vi behöver el 5

8 från andra energikällor, som är dyrare. Det påverkar elpriset uppåt. Bränslepriser kol, olja och gas När priset på kol går upp blir elen dyrare. I Sverige har vi väldigt lite elproduktion från fossila bränslen som kol, olja och gas, men eftersom vi är anslutna till en nordisk elmarknad som har kopplingar mot Europa så påverkas våra elpriser av priset på fossila bränslen. I Europa, Danmark och Finland är det vanligare med el producerad från fossila bränslen. I situationer med hög efterfrågan kommer ofta den senast producerade elen från fossila bränslen. Priset för bränslet får då en direkt koppling mot elpriset. Övrig elproduktion Om övrig elproduktion med låga rörliga kostnader, t ex kärnkraft och vindkraft, levererar mycket el håller det upp tillgången och trycker ner elpriserna. Om däremot en eller flera kärnkraftreaktorer får driftstopp och inte levererar någon el minskar tillgången och priserna stiger. Ekonomisk konjunktur När det är högkonjunktur förbrukar industrier, företag och privatpersoner mer el. Ökad efterfrågan i förhållande till tillgång betyder högre elpriser. Valuta På Nord Pool handlas elen i Euro ( ). När kronan är stark blir Euron billigare för oss i Sverige, då blir också elen billigare i svenska kronor. Politiska beslut Elmarknaden och elpriset kan påverkas kraftigt av politiska beslut. Det kan röra skatter, utbyggnad av elproduktion eller system som uppmuntrar viss elproduktion, t ex elcertifikat. Utsläppsrätter Inom EU finns ett system för utsläppsrätter. Kraftverk som släpper ut koldioxid, t ex el från fossila bränslen som kol, gas och olja, måste köpa utsläppsrätter för att producera el. När tillgången på utsläppsrätter minskar ökar priset på utsläppsrätterna och då påverkas elpriset uppåt. Rörliga och fasta elpriser På elbörsen Nord Pool köper och säljer elproducenter och elhandelsföretag el som förbrukas nu. Nord Pool Spot, ofta kallat spotpriset, är elpriset som gäller just nu och som ligger till grund för det rörliga elpriset. Nord Pool Spot finns för alla elområden i Norden och priset kan vara olika eftersom överföringskapaciteten och därmed tillgången är olika i varje elområde. Utöver Nord Pool Spot finns också en terminsmarknad som är grunden till fasta elpriser. På terminsmarknaden kommer köpare och säljare överens om att göra affär på en bestämd volym el till ett bestämt pris under en bestämd tidsperiod. Det är alltså en bindande överenskommelse mellan elproducent och elhandlare om att köpa och sälja el till varandra i framtiden. 6

9 Elcertifikat Syftet med lagen om elcertifikat är att öka produktionen av förnybar el. Lagen om elcertifikat infördes 2003 och är ett marknadsbaserat system som ersatte det tidigare statliga stödsystemet. Elcertifikatsystemet Varje MWh (megawatttimme) förnybar el som produceras tilldelas ett elcertifikat. Som förnybar el räknas el från vattenkraft, vindkraft, solkraft, vågkraft eller biobränsle. Producenten säljer sedan elcertifikatet tillsammans med elen vilket ger producenten av den förnybara elen en extra inkomst. Alla elhandelsbolag måste köpa elcertifikat i förhållande till hur mycket el de levererar för att nå kvotplikten som riksdagen har bestämt (se tabell nedan). Kvotplikten skapar en efterfrågan och marknad för elcertifikaten vilket ger elcertifikaten ett värde för producenterna av förnybar el. Höjd kvotplikt på elcertifikat Riksdagen beslutade den 21 oktober 2015 att höja kvotplikten på elcertifikat från och med år 2016 och framåt. Höjningen görs för att öka produktionen av förnybar el. 13 mars 2015 presenterades en uppgörelse mellan Sveriges och Norges regeringar om en justering av elcertifikatmarknaden. Bakgrunden är att Sveriges regering har haft en önskan om att öka ambitionen om totalt 30 TWh förnybar el fram till Uppgörelsen innebär att kvotplikten i Sverige justeras med start 2018 och motsvarar knappt 2 TWh per år i ökad kvotpliktig volym jämfört med tidigare. Allt annat lika innebär detta högre priser på elcertifikat då en ökad kvotplikt leder till ökad efterfrågan. Vad som är värt att notera att detta avtal skall godkännas av respektive parlament innan det blir gällande. År Tidigare kvotplikt Ny kvotplikt ,4% 23,1% ,2% 24,7% ,8% 27,0% ,1% 29,1% ,5% 28,8% 7

10 Föreningens vindkraftverk Uvbergets Hanna togs i drift 5:e januari 2007 i Smedjebackens kommun andelar med leveransstart till medlemmarna 1 mars Kraftverk Vestas V kw Rotordiameter: 52 m Tornhöjd: 74 m Byråsens Viola togs i drift 29 oktober 2007 i Malung-Sälens kommun andelar med leveransstart till medlemmarna 1 dec 2007 Kraftverk Vestas V80 2,0 MW Rotordiameter: 80 m Tornhöjd: 80 m Högbergets Herman och Victoria togs i drift i juli 2008 i Leksands kommun andelar med leveransstart till medlemmarna 1 oktober Kraftverk Vestas V90 2,0 MW Rotordiameter: 90 m Tornhöjd: 95 m Tavelbergets Alma togs i drift i augusti 2010 i Falu kommun. Föreningen äger 1/2 av vindkraftverket andelar med leveransstart till medlemmarna 1 januari 2011 Kraftverk Vestas V90 2,0 MW Rotordiameter: 90 m Tornhöjd: 105 m Hedbodberget i Rättviks Kommun togs i drift under våren år Tillkom genom fusion Rättviksvind och Dala Vindkraft Ekonomisk Förening den 1 januari andelar med leveransstart till medlemmarna 1 maj 2009 och 1800 andelar med leveransstart 1 juli 2011 Kraftverk: Vestas V90 2 MW Rotordiameter: 90 m Tornhöjd: 80 m Högtjärnsklacks Dagny i Hedemora Kommun togs i drift under hösten Föreningen äger 1/2 av vindkraftverket andelar med leveransstart fr o m den 1 november 2012 till medlemmarna Kraftverk: Vestas V100 1,8 MW Rotordiameter: 100 m Tornhöjd: 95 m 8

Lokal vindkraftsatsning i Uppvidinge.

Lokal vindkraftsatsning i Uppvidinge. Lokal vindkraftsatsning i Uppvidinge. Fyra markägare från bygden har tillsammans med prästlönetillgångar i Växjö stift bildat UppVind ekonomisk förening som avser att uppföra nio vindkraftverk norr och

Läs mer

DALA VINDKRAFT EKONOMISK FÖRENING

DALA VINDKRAFT EKONOMISK FÖRENING Vindandelar en god investering DALA VINDKRAFT EKONOMISK FÖRENING erbjuder andelsägande i de vindkraftverk som föreningen äger. Detta bidrar till en ökad elproduktion från förnybara källor i Dalarna. Andelsägare

Läs mer

DALA VINDKRAFT EKONOMISK FÖRENING

DALA VINDKRAFT EKONOMISK FÖRENING Dala Vindkraft 2013 DALA VINDKRAFT EKONOMISK FÖRENING erbjuder andelsägande i de vindkraftverk som föreningen äger. Detta bidrar till en ökad elproduktion från förnybara källor i Dalarna. Andelsägare i

Läs mer

Förutsättningar för vindkraft

Förutsättningar för vindkraft Mats Håkansson affärsutveckling AB Förutsättningar för vindkraft Rapport utförd på uppdrag av Sundbybergs stad Mats Håkansson Tel +46 40 49 65 00 Mobil +46 705 65 31 00 mh@affu.se www.affu.se 1. Bakgrund...

Läs mer

Mervind i kommunerna. www.dalavind.se

Mervind i kommunerna. www.dalavind.se Mervind i kommunerna Niklas Lundaahl Vindkraftansvarig, Dala Kraft AB Projektledare, Dala Vind AB Kommunikationsråd, Svensk Vindenergi Styrelseuppdrag Vindela Ekonomisk förening Fjällbergsvind Ekonomisk

Läs mer

En rapport från Villaägarnas Riksförbund

En rapport från Villaägarnas Riksförbund VATTENFALLS VINST Q1 2009 En rapport från Villaägarnas Riksförbund 2009-04-29 Denna rapport är framtagen av Villaägarnas Riksförbund för att belysa de stora elbolagens vinster. Rapporten är framtagen med

Läs mer

KRAFTLÄGET I NORDEN OCH SVERIGE

KRAFTLÄGET I NORDEN OCH SVERIGE Nr 5-1, uppdaterad: 1 februari 5 Svensk Energi ger ut Kraftläget i Ett förtydligande av begreppet är att Island inte är med i denna sammanställning. De nordiska uppgifterna har källan Nord Pool och de

Läs mer

1 HUR HAR EU ETS PÅVERKAT KRAFTINDUSTRINS 2 VINSTER?

1 HUR HAR EU ETS PÅVERKAT KRAFTINDUSTRINS 2 VINSTER? 1 HUR HAR EU ETS PÅVERKAT KRAFTINDUSTRINS 2 VINSTER? VILLAÄGARNA STOCKHOLM DEN 7 OKTOBER 2011 Sweco Energuide AB Energy Markets 1 Rapporttitel: Hur har EU ETS påverkat kraftindustrins vinster? Beställare:

Läs mer

En rapport från Villaägarnas Riksförbund

En rapport från Villaägarnas Riksförbund FORTUMS VINST Q1 2009 En rapport från Villaägarnas Riksförbund 2009-04-29 Denna rapport är framtagen av Villaägarnas Riksförbund för att belysa de stora elbolagens vinster. Rapporten är framtagen med hjälp

Läs mer

Ett svensk-norskt elcertifikatsystem. Kjell Jansson Svensk Energi

Ett svensk-norskt elcertifikatsystem. Kjell Jansson Svensk Energi Ett svensk-norskt elcertifikatsystem Kjell Jansson Svensk Energi Alltid i fokus 2 3 155 000 153 000 151 000 GWh Elanvändningen i Sverige 1990- (rullande 12-månadersvärde) Total förbrukning inkl. förluster

Läs mer

Upphandling av elenergi för offentlig belysning, hissar och rulltrappor m m.

Upphandling av elenergi för offentlig belysning, hissar och rulltrappor m m. GATU- OCH FASTIGHETSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE 2004-03-02 Handläggare: Per Gradin Region Innerstad Drift- och underhållsbyrån Tel: 508 262 17 per.gradin@gfk.stockholm.se Dnr:2004-910-539 2004-02-16 Till

Läs mer

Ett svensk-norskt elcertifikatsystem. Kjell Jansson Svensk Energi

Ett svensk-norskt elcertifikatsystem. Kjell Jansson Svensk Energi Ett svensk-norskt elcertifikatsystem Kjell Jansson Svensk Energi Alltid i fokus 2 3 155 000 GWh Elanvändningen i Sverige 1990- (rullande 12-månadersvärde) (december) 153 000 Total förbrukning inkl. förluster

Läs mer

Mervind i kommunerna. www.dalavind.se

Mervind i kommunerna. www.dalavind.se Mervind i kommunerna Jan Högberg Projektledare, Dala Vind AB Styrelseuppdrag Äppelbovind Ekonomisk förening Dala Vindkraft Ekonomisk förening Bilden föreställer min kollega Niklas Lundaahl Sveriges 7:e

Läs mer

Mervind i kommunerna. www.dalavind.se

Mervind i kommunerna. www.dalavind.se Mervind i kommunerna Niklas Lundaahl Vindkraftansvarig, Dala Kraft AB Projektledare, Dala Vind AB Kommunikationsråd, Svensk Vindenergi Styrelseuppdrag Vindela Ekonomisk förening Fjällbergsvind Ekonomisk

Läs mer

Vill även du bli delägare i vindkraft? Nu säljer vi andelar i Legeved! Projekt Legeved

Vill även du bli delägare i vindkraft? Nu säljer vi andelar i Legeved! Projekt Legeved Projekt Legeved Vill även du bli delägare i vindkraft? Nu säljer vi andelar i Legeved! Under våren 2014 etablerar Eolus Vind två vindkraftverk vid Legeved i Kristianstads kommun. Ett av verken säljs som

Läs mer

Elbytarguide Företag. Så ser du över företagets elavtal och sparar pengar

Elbytarguide Företag. Så ser du över företagets elavtal och sparar pengar Elbytarguide Företag Så ser du över företagets elavtal och sparar pengar Dags att se över ditt elavtal och spara pengar till firman 1996 avreglerades den svenska elmarknaden. Sedan dess är det fritt fram

Läs mer

Läget på elmarknaden Vecka 18. Veckan i korthet. Ansvarig: Jens Lundgren jens.lundgren@ei.se

Läget på elmarknaden Vecka 18. Veckan i korthet. Ansvarig: Jens Lundgren jens.lundgren@ei.se 1 (12) Läget på elmarknaden Vecka 18 Ansvarig: Jens Lundgren jens.lundgren@ei.se Veckan i korthet Under vecka 18 har vårfloden fortsatt i både Sverige och Norge. Samtidigt börjar den svenska kärnkraften

Läs mer

André Höglund Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel andre.hoglund@energimyndigheten.se

André Höglund Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel andre.hoglund@energimyndigheten.se Förnybar el med Gröna certifikat André Höglund Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel andre.hoglund@energimyndigheten.se Agenda Allmänt om elcertifikatsystemet - hur det fungerar Statistik,

Läs mer

Försäljning av vindenergi från Vindpark Stamåsen

Försäljning av vindenergi från Vindpark Stamåsen Erbjudandet gäller till och med 1 december 2013. Försäljning av vindenergi från Vindpark Stamåsen Statkraft SCA Vind AB Investera i förnybar energi och påverka dina elkostnader Nu kan du som har elabonnemang

Läs mer

Yttrande över Energimyndighetens uppdragsredovisning Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015

Yttrande över Energimyndighetens uppdragsredovisning Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015 2014-05-08 Er ref: Eva Centeno López Diarienr: N2014/734/E Lina Palm Lina.Palm@skogsindustrierna.org +46 8 762 7949 +46 70 397 1449 Yttrande över Energimyndighetens uppdragsredovisning Kontrollstation

Läs mer

Älvsborgsvind AB (publ)

Älvsborgsvind AB (publ) Delårsrapport för Älvsborgsvind AB (publ) Perioden 2012-01-01-2012-06-30 Älvsborgsvind AB (publ) 1 av 5 Delårsrapport, jan-jun 2012, för Älvsborgsvind AB(publ) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Den ändrar sig hela tiden och därför är det viktigt att gå in och kolla när det händer.

Den ändrar sig hela tiden och därför är det viktigt att gå in och kolla när det händer. Nordpoolspot och Statnett Postad av Stefan Ericson - 02 feb 2015 14:04 Startar en tråd om vår elmarkna och hur den fungerar. Den ändrar sig hela tiden och därför är det viktigt att gå in och kolla när

Läs mer

100% förnybar energi i det Svenska El-Energisystemet Svensk Vindkraftförening 30 års Jubileum och stämma, Kalmar-salen, Kalmar

100% förnybar energi i det Svenska El-Energisystemet Svensk Vindkraftförening 30 års Jubileum och stämma, Kalmar-salen, Kalmar 100% förnybar energi i det Svenska El-Energisystemet Svensk Vindkraftförening 30 års Jubileum och stämma, Kalmar-salen, Kalmar 13 maj 2016 Lennart Söder Professor Elektriska Energisystem, KTH Sveriges

Läs mer

FASTPRIS. smart och enkelt. Guldläge att binda sitt avtal NR 01 2016. Nu heter vi Göteborg Energi. Ansök om e-faktura. Lätt att spara energi SID 03

FASTPRIS. smart och enkelt. Guldläge att binda sitt avtal NR 01 2016. Nu heter vi Göteborg Energi. Ansök om e-faktura. Lätt att spara energi SID 03 Du och din el NR 01 2016 NYTT VARUMÄRKE Nu heter vi Göteborg Energi SID 03 VANLIGA FRÅGOR Ansök om e-faktura SID 06 INSPIRATION Lätt att spara energi SID 08 FASTPRIS smart och enkelt Guldläge att binda

Läs mer

Det här är elcertifikatsystemet

Det här är elcertifikatsystemet MEDDELANDE 1 (7) Datum 2003-04-23 Dnr Det här är elcertifikatsystemet Den 1 maj år 2003 införs elcertifikatsystemet som ska ge en ökad elproduktion från sol, vind, vattenkraft och biobränslen. Systemet

Läs mer

Läget på elmarknaden Vecka 9. Veckan i korthet. Ansvarig: Jens Lundgren Jens.lundgren@ei.se

Läget på elmarknaden Vecka 9. Veckan i korthet. Ansvarig: Jens Lundgren Jens.lundgren@ei.se 1 (11) Läget på elmarknaden Vecka 9 Ansvarig: Jens Lundgren Jens.lundgren@ei.se Veckan i korthet Under vecka 9 hade Norden ett gemensamt pris en fjärdedel av tiden. De genomsnittliga spotpriserna för olika

Läs mer

Klimatcertifikat för fordonsbränsle

Klimatcertifikat för fordonsbränsle Klimatcertifikat för fordonsbränsle en idéskiss Nils Andersson Nilsan Energikonsult AB www.nilsan.se I samarbete med Energigas Sverige Nilsan Energikonsult AB 17 maj, 2013 Sid 1(10) Innehållsförteckning

Läs mer

1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om sårbarhet och systemfel med el för uppvärmning och tillkännager detta för regeringen.

1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om sårbarhet och systemfel med el för uppvärmning och tillkännager detta för regeringen. Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:721 av Jan Lindholm (MP) El för uppvärmning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om sårbarhet och systemfel

Läs mer

Vindkraft. Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång!

Vindkraft. Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång! Vindkraft Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång! Klimatförändring är ett faktum V i t ä n k e r p å m o r g o n d a g e n s e n e r g i b e h o v -

Läs mer

Remissvar Havsbaserad vindkraft M2015/2349/Ee, ER 2015:12

Remissvar Havsbaserad vindkraft M2015/2349/Ee, ER 2015:12 Skellefteå 2015-06-16 1(6) Dokumentnummer 641955-v4 Handläggare Stefan Skarp Affärsområde Produktion Telefon 0910-77 25 00 Energienheten Kansliråd Fredrik von Malmborg Telefon 08-405 19 59 E-post fredrik.vonmalmborg@regeringskansliet.se

Läs mer

Remissvar: SOU 2008:13, Bättre kontakt via nätet om anslutning av förnybar elproduktion

Remissvar: SOU 2008:13, Bättre kontakt via nätet om anslutning av förnybar elproduktion 26 juni 2008 Näringsdepartementet Via E-post Ert diarenummer: N2008/1408/E Remissvar: SOU 2008:13, Bättre kontakt via nätet om anslutning av förnybar elproduktion Svensk Vindenergi, lämnar härmed följande

Läs mer

SMÅSKALIG VATTENKRAFT

SMÅSKALIG VATTENKRAFT SMÅSKALIG VATTENKRAFT STÖD MED GRÖNA CERTIFIKAT I SVERIGE CHRISTER SÖDERBERG SMÅKRAFTVERKENS RIKSFÖRENING OSLO 9 MARS 2009 Korsnäs kraftverk utanför Falun. Elcertifikat Sverige 2009-03-09 1 STÖD TILL FÖRNYBARA

Läs mer

Frågor och svar om el

Frågor och svar om el Frågor och svar om el Fråga: Varför ser fakturan annorlunda ut nu? Istället för en räkning från Söderhamn NÄRA så har jag fått två? Du som har Källmärkt el från Söderhamn NÄRA elhandel undrar kanske varför

Läs mer

Under veckan som gick närmade sig systempriset i Norden det svenska priset på el. I Sverige gick priserna ned medan systempriset i Norden ökade.

Under veckan som gick närmade sig systempriset i Norden det svenska priset på el. I Sverige gick priserna ned medan systempriset i Norden ökade. 1 (11) Läget på elmarknaden Ansvarig: Elin Söderlund elin.soderlund@ei.se Veckan i korthet Under veckan som gick närmade sig systempriset i Norden det svenska priset på el. I Sverige gick priserna ned

Läs mer

Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag

Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag 2013-09- 02 Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag Övergripande OE är positiva till förslaget om en skattereduktion istället för årsvis nettodebitering. Det är mycket

Läs mer

Steget före med dina energiaffärer

Steget före med dina energiaffärer Steget före med dina energiaffärer Politiska klimatåtgärder Avgörande händelser och påverkan på elpriset Mia Bodin, Modity Energy Trading Agenda 1. Kort om Modity Energy Trading 2. Politiska klimatåtgärder

Läs mer

Energimarknadsrapport - elmarknaden

Energimarknadsrapport - elmarknaden 2014-02-14 Energimarknadsrapport - elmarknaden Läget på elmarknaden, vecka 7, år 2014 vecka 7, år 2014 2 (19) Sammanfattning Under veckan sjönk nivån i Sveriges vattenmagasin med 3,2 procentenheter och

Läs mer

Vad kostar det när kärnkraften läggs ned? Erik Lundin (erik.lundin@ifn.se) och Thomas Tangerås (thomas.tangeras@ifn.se)

Vad kostar det när kärnkraften läggs ned? Erik Lundin (erik.lundin@ifn.se) och Thomas Tangerås (thomas.tangeras@ifn.se) Vad kostar det när kärnkraften läggs ned? Erik Lundin (erik.lundin@ifn.se) och Thomas Tangerås (thomas.tangeras@ifn.se) Institutet för Näringslivsforskning Effekten på systempriset av att lägga ner Oskarshamn

Läs mer

BOO ENERGI FÖRSÄLJNINGS AKTIEBOLAG 556492-3901. Årsredovisning för 2010

BOO ENERGI FÖRSÄLJNINGS AKTIEBOLAG 556492-3901. Årsredovisning för 2010 BOO ENERGI FÖRSÄLJNINGS AKTIEBOLAG 556492-3901 Årsredovisning för 2010 INNEHÅLL: VD har ordet 2 Förvaltningsberättelse 3 Styrelse, ledning och revisorer 4 Resultaträkning 5 Balansräkning 7 Kassaflödesanalys

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN SVENSK ENERGI STYRMEDEL I ELSEKTORN

EN RAPPORT FRÅN SVENSK ENERGI STYRMEDEL I ELSEKTORN EN RAPPORT FRÅN SVENSK ENERGI STYRMEDEL I ELSEKTORN November 2015 Styrmedelsfloran i elsektorn är omfattande Styrmedelsfloran i elsektorn är omfattande. I nedanstående tabell finns en översikt över de

Läs mer

En svensk-norsk elcertifikatsmarknad. ÅRSRAPPORT FöR 2013

En svensk-norsk elcertifikatsmarknad. ÅRSRAPPORT FöR 2013 En svensk-norsk elcertifikatsmarknad ÅRSRAPPORT FöR 2013 2 Innehållsförteckning Förord 3 Nyckeltal för år 2013 4 Så här fungerar elcertifikatsmarknaden 5 Måluppfyllelse 14 Tilldelning av elcertifikat 18

Läs mer

Planeringsprojekt för Vindkraft Planeringsprojekt för Vindkraft inom Krokoms inom Krokoms kommun kommun

Planeringsprojekt för Vindkraft Planeringsprojekt för Vindkraft inom Krokoms inom Krokoms kommun kommun Planeringsprojekt för Vindkraft Planeringsprojekt för Vindkraft inom Krokoms inom Krokoms kommun kommun Rapport 2008-12-02 Rapport 2008-12-02 Kommungemensamt projekt för lokalisering av vindkraft Planeringen

Läs mer

Förvärv av vindkraftverk

Förvärv av vindkraftverk KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE Handläggare Datum 2015-04-28 Diarienummer KSN-2014-1682 Kommunstyrelsen Förvärv av vindkraftverk Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastlägga

Läs mer

LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen

LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen Januari 2010 Siffror 1 TWh = 1 000 GWh = 1 000 000 MWh = 1 000 000 000 kwh Sveriges totala elproduktionseffekt år 2009 = cirka 34 000 MW Sveriges sammanlagda

Läs mer

Handel med elcertifikat - ett nytt sätt att främja el från förnybara energikällor (SOU 2001:77)

Handel med elcertifikat - ett nytt sätt att främja el från förnybara energikällor (SOU 2001:77) Lars Dahlgren N2001/10077/ESB Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Handel med elcertifikat - ett nytt sätt att främja el från förnybara energikällor (SOU 2001:77) Svenska Bioenergiföreningen (SVEBIO)

Läs mer

Power Väst Västra Götalandsregionens utvecklingsnätverk för vindkraft

Power Väst Västra Götalandsregionens utvecklingsnätverk för vindkraft Power Väst Västra Götalandsregionens utvecklingsnätverk för vindkraft Vindkraft Förnybar energikälla Inga utsläpp Nyttjar vinden som är en oändlig resurs Ger lokal och regional utveckling Mindre sårbar

Läs mer

Kommunernas användning av vetot mot vindkraft. Enkätundersökning bland Svensk Vindenergis medlemsföretag

Kommunernas användning av vetot mot vindkraft. Enkätundersökning bland Svensk Vindenergis medlemsföretag Kommunernas användning av vetot mot vindkraft Enkätundersökning bland Svensk Vindenergis medlemsföretag December 2010 Förord Våren 2009 presenterade regeringen en rad förändringar i syfte att förenkla

Läs mer

Vindkraftens påverkan på elpriset

Vindkraftens påverkan på elpriset EKONOMIHÖGSKOLAN VID LUNDS UNIVERSITET Vindkraftens påverkan på elpriset Hur vindkraftsproduktionen pressat elpriserna på den svenska marknaden Marc Johan Montelius 25/5 2016 Nationalekonomiska institutionen

Läs mer

Gemensamt elcertifikatsystem med Norge. Delredovisning i Uppdraget att föreslå nya kvoter mm i elcertifikatsystemet ER 2010:28

Gemensamt elcertifikatsystem med Norge. Delredovisning i Uppdraget att föreslå nya kvoter mm i elcertifikatsystemet ER 2010:28 Gemensamt elcertifikatsystem med Norge Delredovisning i Uppdraget att föreslå nya kvoter mm i elcertifikatsystemet ER 2010:28 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Ger vindkraften någon nytta?

Ger vindkraften någon nytta? Ger vindkraften någon nytta? Fredrik Dolff och Henrik Aleryd Noden för Näringslivs- och affärsutveckling, Nätverket för vindbruk Nätverket för vindbruk Nätverket för vindbruk sprider kunskap och information

Läs mer

Table A: Visar den årliga kostnaden för aktörerna. En aktör. Aktör 1 2 3 4 5 6 7 8. Allmänt. Installerad effekt [MW] [GWh]

Table A: Visar den årliga kostnaden för aktörerna. En aktör. Aktör 1 2 3 4 5 6 7 8. Allmänt. Installerad effekt [MW] [GWh] Sammanfattning Sverige har ett ambitiöst mål som syftar till att öka andelen förnybar energiproduktion. Energimyndighetens befintliga planeringsmål är att Sverige skall producera 10 TWh årligen från vindkraft

Läs mer

Vindkraft - ekonomi. Sara Fogelström 2013-03-26

Vindkraft - ekonomi. Sara Fogelström 2013-03-26 Vindkraft - ekonomi Sara Fogelström 2013-03-26 Ekonomi Intäkter: Försäljning av el på Nord Pool Försäljning av elcertifikat Elpris Spotpris Fleråriga avtal 40 öre/kwh Elcertifikat Elcertifikatsystemet

Läs mer

Samhällsbyggnadsenheten Ledningskontoret 2009-06-09. Samhällsekonomiska effekter vid en utbyggnad av vindkraften

Samhällsbyggnadsenheten Ledningskontoret 2009-06-09. Samhällsekonomiska effekter vid en utbyggnad av vindkraften Samhällsbyggnadsenheten Ledningskontoret 2009-06-09 Samhällsekonomiska effekter vid en utbyggnad av vindkraften Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Avgränsningar... 3 Målsättning

Läs mer

Konsekvenser av höjda kvotnivåer i elcertfikatsystemet på elmarknaden

Konsekvenser av höjda kvotnivåer i elcertfikatsystemet på elmarknaden Konsekvenser av höjda kvotnivåer i elcertfikatsystemet på elmarknaden Harald Klomp Riksdagsseminarium om förnybar el och elmarknaden 14-05-07 14-05-08 1 Mikael Lundin, vd Nordpool, 3 februari 14: - Om

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av energipolitiken. Dir. 2015:25. Beslut vid regeringssammanträde den 5 mars 2015

Kommittédirektiv. Översyn av energipolitiken. Dir. 2015:25. Beslut vid regeringssammanträde den 5 mars 2015 Kommittédirektiv Översyn av energipolitiken Dir. 2015:25 Beslut vid regeringssammanträde den 5 mars 2015 Sammanfattning En kommitté i form av en parlamentariskt sammansatt kommission ska lämna underlag

Läs mer

Energimarknadsrapport - elmarknaden

Energimarknadsrapport - elmarknaden 2014-03-07 Energimarknadsrapport - elmarknaden Läget på elmarknaden, vecka 10, år 2014 vecka 10, år 2014 2 (18) Sammanfattning Under veckan sjönk nivån i Sveriges vattenmagasin med 3,0 procentenheter och

Läs mer

PRODUCERA DIN EGEN EL

PRODUCERA DIN EGEN EL KOM IGÅNG MED MIKROPRODUKTION PRODUCERA DIN EGEN EL Höganäs Energi KOM IGÅNG MED MIKROPRODUKTION Allt fler privatpersoner blir mikroproducenter och börjar producera sin egen el från sol, vind eller vatten.

Läs mer

Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel. Energiförsörjning för ett hållbart samhälle. Förnybartdirektivet. Hållbarhetskriterium

Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel. Energiförsörjning för ett hållbart samhälle. Förnybartdirektivet. Hållbarhetskriterium Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel Inom energiområdet Energiläget 2012 kap 1-4 Energiläget 2011 kap 1-2 Elcertifikatsystemet 2012 Naturvårdverket Ekologisk hållbarhet Konkurrenskraft Försörjningstrygghet

Läs mer

6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen

6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen Kommittémotion Motion till riksdagen: 2014/15:256 av Birger Lahti m.fl. (V) 100 procent förnybar energi 1 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs

Läs mer

SKELLEFTEÅ KRAFT. Delårsrapport 2008-01-01--08-31 KONCERNEN I SAMMANDRAG

SKELLEFTEÅ KRAFT. Delårsrapport 2008-01-01--08-31 KONCERNEN I SAMMANDRAG Delårsrapport januari - augusti 2008 SKELLEFTEÅ KRAFT Delårsrapport 2008-01-01--08-31 KONCERNEN I SAMMANDRAG Högt elpris och hög produktion höjer resultatet. Omsättningen har under årets två första tertial

Läs mer

Detaljerade uppgifter om elcertifikatsystemet avseende kvotplikt och tilldelning av elcertifikat i Sverige

Detaljerade uppgifter om elcertifikatsystemet avseende kvotplikt och tilldelning av elcertifikat i Sverige STEM061 ver.w-3.2, 2007-05-15 1 (5) Analysavdelningen Enheten för operativa styrmedel Detaljerade uppgifter om elcertifikatsystemet 2003-2013 avseende kvotplikt och tilldelning av elcertifikat i Sverige

Läs mer

Energimarknadsrapport - elmarknaden

Energimarknadsrapport - elmarknaden 2014-04-11 Energimarknadsrapport - elmarknaden Läget på elmarknaden, vecka 15, år 2014 vecka 15, år 2014 2 (18) Sammanfattning Under veckan sjönk nivån i Sveriges vattenmagasin med 3,1 procentenheter och

Läs mer

Energimarknadsrapport - elmarknaden

Energimarknadsrapport - elmarknaden 2013-12-13 Energimarknadsrapport - elmarknaden Läget på elmarknaden, vecka 50, år 2013 vecka 50, år 2013 2 (19) Sammanfattning Fyllnadsgraden i Sveriges vattenmagasin är 67,4 procent i slutet av vecka

Läs mer

LAGÄNDRINGAR 1 JANUARI 2007

LAGÄNDRINGAR 1 JANUARI 2007 Energimyndigheten informerar om elcertifikatsystemet Lagändringar OM ELCERTIFIKAT Elcertifikatsystemet är ett marknadsbaserat stödsystem som syftar till att öka den förnybara elproduktionen med 17 TWh

Läs mer

Flertalet elbolag bryter mot ny konsumentlag

Flertalet elbolag bryter mot ny konsumentlag Pressmeddelande 2007-01-17 Flertalet elbolag bryter mot ny konsumentlag Åtskilliga elbolag bryter mot lagen. Den 1 januari 2007 trädde Förändringar i lagen om elcertifikat i kraft, vilket ska underlätta

Läs mer

Tidpunkt för godkännande av anläggning

Tidpunkt för godkännande av anläggning Tidpunkt för godkännande av anläggning Roger Östberg Seminarium 9 juni Gardemoen Uppdraget Utreda behovet av att införa en tidpunkt för när anläggningar måste vara driftsatta för att kunna godkännas för

Läs mer

Underlagsrapport 2. Mål och medel för energipolitiken?

Underlagsrapport 2. Mål och medel för energipolitiken? Underlagsrapport 2 Mål och medel för energipolitiken? Dnr: 2015/046 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser Studentplan 3, 831 40 Östersund Telefon: 010 447 44 00 Fax: 010 447 44 01

Läs mer

Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport

Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport 2010-06-30 Periodens utveckling i sammandrag (exklusive intressebolag) Intäkterna uppgick till 147 kkr Rörelseresultat uppgick till -131 kkr Resultatet före skatt och minoritetens

Läs mer

Gemensam elcertifikatmarknad Sverige - Norge

Gemensam elcertifikatmarknad Sverige - Norge Gemensam elcertifikatmarknad Sverige - Norge Roger Östberg Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel ZERO10 23 nov. 2010 Energiutblick Den 15-17 mars 2011 håller Energimyndigheten en nordisk energikonferens

Läs mer

Vinden. En framtidskraft.

Vinden. En framtidskraft. Vinden. En framtidskraft. Skellefteå Kraft tar tillvara en oändlig naturresurs Skellefteå Kraft ser vindkraft som ett betydelsefullt energislag i den framtida svenska elproduktionen. Vinden är en oändlig

Läs mer

Header. Body Text. Svensk vindkraftförening. Ideell förening med ca 2000 medlemmar. Verkar för en långsiktigt hållbar vindkraftanvändning

Header. Body Text. Svensk vindkraftförening. Ideell förening med ca 2000 medlemmar. Verkar för en långsiktigt hållbar vindkraftanvändning Innehåll: Vad är en andel vindkraft? Olika sätt att bli andelsägare Starta ett vindkraftskooperativ Olika modeller för vindkooperativ Köpa vindkraftverk Uttagsskatten, vad hände? Om du vill veta mer...

Läs mer

Vindkraftutbyggnadförutsättningar

Vindkraftutbyggnadförutsättningar Vindkraftutbyggnadförutsättningar och prognos Svensk Vindenergi 2015-09-29 Tomas Hallberg Agenda Statistik och prognos Förutsättningar Styrmedel Nätinfrastruktur Vikande lönsamhet Goda vindlägen Vind 2015

Läs mer

Klimat- bokslut 2010

Klimat- bokslut 2010 K li m a t- bokslut 2010 Vi tror på handling Sedan 2004 redovisar E.ON Sverige vad vi gör för att minska koldioxidutsläppen i vår egen verksamhet och tillsammans med kunderna. I och med verksamhetsåret

Läs mer

Gemensam elcertifikatmarknaden med Norge

Gemensam elcertifikatmarknaden med Norge Gemensam elcertifikatmarknaden med Norge Roger Östberg Analysavdelningen Energimyndigheten NORWEA, Oslo 2011-03-30 Gemensam elcertifikatmarknad med Norge - historik och pågående process Elcertifikatsystemet

Läs mer

Energimarknadsrapport - elmarknaden

Energimarknadsrapport - elmarknaden 2014-01-24 Energimarknadsrapport - elmarknaden Läget på elmarknaden, vecka 4, år 2014 vecka 4, år 2014 2 (17) Sammanfattning Fyllnadsgraden i Sveriges vattenmagasin är 60,1 procent i slutet av vecka 3

Läs mer

Lägesrapport Nordisk elmarknad

Lägesrapport Nordisk elmarknad 215-11-2 E.ON Sverige AB Veckorapport, v. 45 Lägesrapport Nordisk elmarknad Sammanfattning Förra veckans nordiska spotpris blev 26,6 EUR/MWh, vilket var som förväntat. Uppdaterade siffror visar att det

Läs mer

Remissvar på Energimyndighetens rapport Kontrollstation 2017 för elcertifikat Delredovisning 2 (ER2016:99)

Remissvar på Energimyndighetens rapport Kontrollstation 2017 för elcertifikat Delredovisning 2 (ER2016:99) Stockholm 2016-11-25 Miljö-och energidepartementet 103 33 Stockholm Remissvar på Energimyndighetens rapport Kontrollstation 2017 för elcertifikat Delredovisning 2 (ER2016:99) (M2016/02399/Ee) Branschföreningen

Läs mer

Har inget att Erinra mot ovanstående projekt

Har inget att Erinra mot ovanstående projekt Svevind AB 2006-03-30 Långviksvallen 22 922 66 Tavelsjö Tel:090-12 07 93 Fax: 090-120 749 Mobil:070-3320793 e-post: mikael.kyrk@svevind.se Hemsida:www.svevind.se Meddelande: Nedan finner Ni uppgifter om

Läs mer

Nedan visas den senaste veckans medelvärden och utvecklingen från veckan innan. Systempris 2176,5 GWh 15,8 EUR/MWh Temperatur

Nedan visas den senaste veckans medelvärden och utvecklingen från veckan innan. Systempris 2176,5 GWh 15,8 EUR/MWh Temperatur 1 (12) Läget på elmarknaden Vecka 32 Ansvarig: Kaj Forsberg kaj.forsberg@ei.se Veckan i korthet En ökande elanvändning bidrog till att spotpriserna i Sverige och övriga Norden steg märkbart under den gångna

Läs mer

-Miljökonsekvensbeskrivning för uppförande av vindkraftverk på Sandskär

-Miljökonsekvensbeskrivning för uppförande av vindkraftverk på Sandskär -Miljökonsekvensbeskrivning för uppförande av vindkraftverk på Sandskär Projektansvarig: Johan Burström Erik Johansson Marcus Persson Sammanfattning av projektet... 3 Inledning... 3 Verksamhetsbeskrivning...

Läs mer

Hur kan elmarknaden komma att utvecklas?

Hur kan elmarknaden komma att utvecklas? Hur kan elmarknaden komma att utvecklas? Elforskdagen 3 december 2013 Tomas Wall, Desiderate AB 1 Utbuds- och efterfrågekurva i Norden (normalår) CO2 kostnad 10-30 /ton CO 2 Rörlig prod.kostnad (exkl.

Läs mer

Vindkraft i Sverige. - Möjligheter och hinder för vindkraftutbyggnad i Sverige. Eric Birksten Svensk Vindenergi

Vindkraft i Sverige. - Möjligheter och hinder för vindkraftutbyggnad i Sverige. Eric Birksten Svensk Vindenergi Vindkraft i Sverige - Möjligheter och hinder för vindkraftutbyggnad i Sverige. Eric Birksten Svensk Vindenergi Svensk Vindenergi 125 medlemsföretag Internationella kraftbolag Kommunala kraftbolag Projekteringsföretag

Läs mer

Detaljerade uppgifter om elcertifikatsystemet avseende kvotplikt och tilldelning av elcertifikat i Sverige

Detaljerade uppgifter om elcertifikatsystemet avseende kvotplikt och tilldelning av elcertifikat i Sverige STEM061 ver.w-3.2, 07-0- 1 () Analysavdelningen Enheten för förnybar el Detaljerade uppgifter om elcertifikatsystemet 03- avseende kvotplikt och tilldelning av elcertifikat i Sverige Uppgifterna som redovisas

Läs mer

Teknik- och kostnadsutvecklingen av vindkraft - Vindkraften Viktig Energikälla -

Teknik- och kostnadsutvecklingen av vindkraft - Vindkraften Viktig Energikälla - Teknik- och kostnadsutvecklingen av vindkraft - Vindkraften Viktig Energikälla - Fredrik Dolff Noden för näringslivs- och affärsutveckling Västra Götalandsregionen, Miljösavdelningen 010-441 40 33 fredrik.dahlstrom.dolff@vgregion.se

Läs mer

BOO ENERGI FÖRSÄLJNINGS AKTIEBOLAG 556492-3901. Årsredovisning för 2012

BOO ENERGI FÖRSÄLJNINGS AKTIEBOLAG 556492-3901. Årsredovisning för 2012 BOO ENERGI FÖRSÄLJNINGS AKTIEBOLAG 556492-3901 Årsredovisning för 2012 INNEHÅLL: VD har ordet 2 Förvaltningsberättelse 3 Styrelse, ledning och revisorer 4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys

Läs mer

Framtida prisskillnader mellan elområden 2012-06-12

Framtida prisskillnader mellan elområden 2012-06-12 Framtida prisskillnader mellan elområden 2012-06-12 Modity Energy Trading Energihandel som skapar kundvärden Modity ska vara en attraktiv och självklar motpart i alla former av bilateral och marknadsbaserad

Läs mer

LÄGET PÅ ELMARKNADEN. vecka 24. Fortsatt sjunkande spotpris och låga terminspriser.

LÄGET PÅ ELMARKNADEN. vecka 24. Fortsatt sjunkande spotpris och låga terminspriser. Läget på elmarknaden är en gemensam marknadsrapport från Energimyndigheten och Energimarknadsinspektionen (Ei). Varje vecka rapporterar vi om den föregående veckans utveckling på elmarknaden. LÄGET PÅ

Läs mer

Lägesrapport Nordisk elmarknad

Lägesrapport Nordisk elmarknad 215-11-9 E.ON Sverige AB Veckorapport, v. 46 Lägesrapport Nordisk elmarknad Sammanfattning Förra veckans nordiska spotpris blev 24,9 EUR/MWh, vilket var lägre än förväntat. Uppdaterade siffror visar att

Läs mer

Postnr: Ort: Eventuell mobiltelefon: Anl id: 1) Områdes id: 2) Elhandelsföretag: 3) Årsförbrukning, kwh: 3)

Postnr: Ort: Eventuell mobiltelefon: Anl id: 1) Områdes id: 2) Elhandelsföretag: 3) Årsförbrukning, kwh: 3) DKH Teckningsanmälan Jag tecknar mig för andel/andelar i Dala Vindkraft Ekonomisk förening, org.nr 769613-8911, och ansöker samtidigt om medlemskap (gäller ny medlem). Varje andel kostar 6 600 kronor.

Läs mer

MJ1145-Energisystem VT 2015 Föreläsning om att hålla balans i elnät: L2-L3. Kraftsystemet = en lång cykel. Syftet med ett kraftsystem:

MJ1145-Energisystem VT 2015 Föreläsning om att hålla balans i elnät: L2-L3. Kraftsystemet = en lång cykel. Syftet med ett kraftsystem: MJ1145-Energisystem VT 2015 Föreläsning om att hålla balans i elnät: L2-L3 Lennart Söder Professor i Elektriska Energisystem eller Var kommer elen från när jag tänder lampan? Lennart Söder Professor in

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2447 av Lars Hjälmered m.fl. (M) Energi

Motion till riksdagen 2015/16:2447 av Lars Hjälmered m.fl. (M) Energi Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2447 av Lars Hjälmered m.fl. (M) Energi Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska ha ett robust

Läs mer

Låg elanvändning och en stark hydrologisk balans bidrog till fortsatt låga svenska spotpriser för årstiden under veckan som gick.

Låg elanvändning och en stark hydrologisk balans bidrog till fortsatt låga svenska spotpriser för årstiden under veckan som gick. 1 (12) Läget på elmarknaden Vecka 31 Ansvarig: Håkan Östberg hakan.ostberg@ei.se Veckan i korthet Låg elanvändning och en stark hydrologisk balans bidrog till fortsatt låga svenska spotpriser för årstiden

Läs mer

Solcellers lönsamhet: Skatter, lagar och förordningar

Solcellers lönsamhet: Skatter, lagar och förordningar Solcellers lönsamhet: Skatter, lagar och förordningar 2015 11 11 Olleper Hemlin olleper.hemlin@sp.se 010 516 5553 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Solcellers lönsamhet: Skatter, lagar och förordningar

Läs mer

Klimatutmaningen eller marknadsmässighet - vad ska egentligen styra energisektorns investeringar?

Klimatutmaningen eller marknadsmässighet - vad ska egentligen styra energisektorns investeringar? Klimatutmaningen eller marknadsmässighet - vad ska egentligen styra energisektorns investeringar? Gustav Melin, SVEBIO DI-Värmedagen, Stockholm 2016-06-01 2015 var varmaste året hittills Är biomassa och

Läs mer

Elcertifikat återhämtning eller kollaps? Några slutsatser

Elcertifikat återhämtning eller kollaps? Några slutsatser Elcertifikat återhämtning eller kollaps? Några slutsatser Elcertifikatsystemet har varit ett lyckat system som bidragit till förnybar kraft till låg kostnad. Ambitionshöjningen som ökar målet med 2 TWh

Läs mer

KRAFTPRODUKTION SAMT ÖVERFÖRING AV EL. 2013-08-27 Guy-Raymond Mondzo, ÅF

KRAFTPRODUKTION SAMT ÖVERFÖRING AV EL. 2013-08-27 Guy-Raymond Mondzo, ÅF KRAFTPRODUKTION SAMT ÖVERFÖRING AV EL 2013-08-27 Guy-Raymond Mondzo, ÅF Olika byggstenar i elproduktion Den svenska elproduktionen utgörs av fyra byggstenar vilka nära hänger ihop och som alla behövs.

Läs mer

Elcertifikat, elpris och handel med utsläppsrätter. Mia Bodin Bodecker Partners

Elcertifikat, elpris och handel med utsläppsrätter. Mia Bodin Bodecker Partners Elcertifikat, elpris och handel med utsläppsrätter Mia Bodin 2017-06-13 VI ÄR BODECKER PARTNERS Oberoende rådgivning...och förvaltning av Elcertifikat, EUA och nordiska elprisrisker Den nordiska Elmarknaden

Läs mer

PwC:s Energiprisindex november 2015 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy

PwC:s Energiprisindex november 2015 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy november 2015 Basindustrins bränsleprisutveckling www.pwc.se/energy Carl-Wilhelm Levert M: 0709-29 31 40 carl.levert@se.pwc.com Martin Gavelius M: 0709-29 35 29 martin.gavelius@se.pwc.com följer kostnadsutvecklingen

Läs mer

Elmarknadsrapport Q3-14

Elmarknadsrapport Q3-14 Svängiga väderprognoser Under veckan som gått har vi haft mycket osäkra prognoser som svängt varannan dag. Orsaken till detta är att vi inte har haft något stabilt högtryck över södra Europa vilket har

Läs mer

Vägval el en presentation och lägesrapport. Maria Sunér Fleming, Ordförande Arbetsgrupp Användning

Vägval el en presentation och lägesrapport. Maria Sunér Fleming, Ordförande Arbetsgrupp Användning Vägval el en presentation och lägesrapport Maria Sunér Fleming, Ordförande Arbetsgrupp Användning Vägval el (2014 2016) Vision för Sverige: Ett hållbart elsystem bortom 2030 som ger effektiv och trygg

Läs mer