Flertalet elbolag bryter mot ny konsumentlag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Flertalet elbolag bryter mot ny konsumentlag"

Transkript

1 Pressmeddelande Flertalet elbolag bryter mot ny konsumentlag Åtskilliga elbolag bryter mot lagen. Den 1 januari 2007 trädde Förändringar i lagen om elcertifikat i kraft, vilket ska underlätta för kunden att jämföra de olika elleverantörernas elpriser. Många bolag ignorerar dock lagändringen och undanhåller sina kunder de nya prisreglerna. Förändringar i lagen om elcertifikat, som trädde i kraft vid årsskiftet, syftar till att göra det lättare för konsumenten att jämföra de olika bolagens priser med varandra då elcertifikatskostnaden bakas in i elpriset. Totalpriset får därmed endast tre beståndsdelar: elpris, elskatt och moms, istället för tidigare fyra. Paradoxalt nog har kundens möjlighet att göra en smart affär i dagsläget kraftigt försämrats, eftersom ett flertal bolag i branschen struntar i att följa lagändringen. Två av de tre stora eljättarna bryter mot den nya lagen. På sina hemsidor presenterar de fortfarande sina avtalspriser utan elcertifikat. På detta vis lurar de konsumenten att tro att de har billigare priser än de elbolag som i enlighet med lagen adderat kostnaden för elcertifikat till elpriset. Det är upprörande att så många aktörer i branschen vill tvinga kunderna att jämföra äpplen med päron. Som konsument måste du nu vara mycket uppmärksam på om ditt avtalspris inkluderar elcertifikat och vilket elcertifikatpris du binder. Lagen säger klart och tydligt att elcertifikat ingår i elpriset i fasta avtal, säger Susanna Hammarberg, elhandelschef på Elverket Vallentuna. Elverket Vallentuna är Sveriges enda noterade elbolag och har varit noga med att i god tid lägga ut information om den nya lagen i prislistan på hemsidan, för att kunden lätt ska kunna jämföra Elverkets priser. Men den konsumentvänliga effekt som lagen var tänkt att tillföra har helt uteblivit. Då ett flertal elbolag bryter mot lagen, har det bara blivit ännu svårare för svenskarna att jämföra marknadens elpriser. Kort om Förändringar i lagen om elcertifikat I fasta elavtal tecknade efter 1 januari 2007, ingår kostnaden för elcertifikat i elpriset. Priset för elcertifikat är inte längre rörligt under avtalsperioden, utan binds på samma tid som avtalet. Bifogat: Faktablad från Energimyndigheten Lagändringar från 1 januari För högupplöst bild på Susanna Hammarberg, kontakta: För ytterligare information kontakta: Susanna Hammarberg, elhandelschef Elverket Vallentuna Telefon: Mobil: E-post: Information finns också på

2 Kort om Elverket Elverket Vallentuna AB är ett av landets snabbast växande elbolag och blev 2006 utsett till Gasellföretag av tidningen Dagens Industri. På den fria elmarknaden säljer bolaget el till konkurrenskraftiga priser i hela landet. Runt om i landet finns Elverkets drygt kunder. Elverket är också en väl förankrad lokal nätägare och ser till att alla hushåll, företag och andra verksamheter i Vallentuna har en trygg elförsörjning. Hela 92 procent av nätkunderna i Vallentuna har också valt att köpa el av Elverket. Elverket är den lokala bredbandsleverantören i Vallentuna. Elverket noterades på Aktietorget 2002 och är idag enda nationellt noterade elbolag i Sverige på auktoriserad marknadsplats eller börs. Företaget har 33 medarbetare och omsatte 270 Mkr år 2005.

3 Energimyndigheten informerar om elcertifikatsystemet Lagändringar OM ELCERTIFIKAT Elcertifikatsystemet är ett marknadsbaserat stödsystem som syftar till att öka den förnybara elproduktionen med 17 TWh till år 2016, jämfört med 2002 års nivå. Systemet bygger på att producenter av förnybar el tilldelas, av staten, ett elcertifikat för varje MWh förnybar el som de producerar. Efterfrågan på elcertifikat skapas genom en lagstadgad skyldighet för elanvändare att köpa och lämna in (annullera) ett visst antal elcertifikat i förhållande till sin elanvändning och den lagstadgade kvoten. LAGÄNDRINGAR 1 JANUARI 2007 Den 14 juni tog riksdagen beslut om att införa de ändringar i lagen om elcertifikat som föreslås i propositionen Förnybar el med gröna certifikat (2005/06:154) och i den ekonomiska vårpropositionen. De ändringar som anges i propositionen syftar till att ge systemet en ökad långsiktighet och att höja ambitionsnivån för den förnybara elproduktionen. Nedan finns en sammanfattning av de lagändringar som kommer att införas från och med den 1 januari Ny ambitionsnivå Elcertifkatsystemet får en ny ambitionsnivå där målet är att den förnybara elproduktionen ska öka till 17 TWh år 2016 jämfört med 2002 år nivå. Detta motsvarar ungefär 12 procent av den totala elförbrukningen i Sverige. Elcertifikatsystemet förlängs Elcertifikatsystemet förlängs fram till och med år 2030, för att skapa stabilitet och långsiktighet för aktörernas investeringar i förnybar elproduktion. En förlängning av systemet skapar också möjligheter för de kvotpliktiga att förutse utvecklingen på marknaden och agera efter detta. VIKTIGA DATUM 6 december Nya föreskrifter om elcertifikat 1 januari 2007 Förändringar i lagen om elcertifikat träder i kraft Januari 2007 Elintensiva företag ska anmäla sig för registrering som kvotpliktig Nya och justerade kvoter Kvoterna är fastställda för tiden fram till 2030 samt justerade för åren Nedan följer kvoterna för åren 2006 till ,6% ,0% ,1% ,1% ,9% ,9% ,3% ,6% ,4% Justeringarna av kvoterna för åren beror på att torven har fått en större omfattning som certifikatberättigat bränsle än vad som tidigare har bedömts. Förekomsten av torv samt olika former av biomassa från blandat hushållsavfall har inneburit att betydligt fler

4 certifikat än beräknat finns i omlopp. I och med att anläggningar tilldelas elcertifikat under en begränsas tid sänks kvoterna stegvis efter Kvotplikten flyttas Möjligheten att själv hantera sin egen kvotplikt, så kallad frivillig kvotplikt, tas bort. Ansvaret för kvotplikten flyttas från elanvändarna till elleverantörerna med två undantag. För el som en användare har producerat, importerat eller köpt på den nordiska elbörsen är elanvändaren själv kvotpliktig. Elintensiva företag hanterar också sin kvotplikt själva. Elkonsumenternas möjlighet att göra prisjämförelser vid val av elleverantör förbättras Kostnaderna för elcertifikaten blir en del av elpriset, vilket leder till en ökad möjlighet för elkunderna att jämföra elleverantörernas priser företagen emellan. Att ansvaret för kvotplikten flyttas till elleverantörerna ger en drivkraft till ökad kostnadseffektivitet samt att kostnaderna för systemet minskar. Då kostnaden för elcertifikaten blir en del av elpriset försvinner elleverantörernas krav på särredovisning av elcertifikatpriset på elräkningen. Dessutom kommer den skyldighet som elleverantörerna i dag har att kvartalsvis rapportera in elcertifikatpriset till Energimyndigheten att försvinna. Ny definition av elintensiva företag Definitionen av vad som klassas som ett elintensivt företag ändras. Enligt den nya definitionen är ett elintensivt företag ett företag som bedriver tillverkning och som i denna process under ett kalenderår använder minst 40 MWh el för varje miljon kronor av försäljningsvärdet 1 av företagets produktion. Definitionen utgår från det enskilda bolagets elanvändning i tillverkningsprocessen och företagets totala försäljningsvärde. Det ger en bättre träffsäkerhet än tidigare undantagsregler baserade på SNI-kod. 1 Med försäljningsvärde avses värdet på företagets hela produktion per kalenderår, dvs. försäljningspriset på såväl sålda som osålda produkter eller varor, varvid priset på de osålda produktionerna eller varorna ska anses motsvara priset på de sålda produkterna eller varorna.

5 Nya undantagsregler för elintensiva företag Tillverkande företag som uppfyller definitionen ska anmäla sig senast den 31 januari 2007 Det elintensiva företaget undantas från kvotplikten för el som använts i tillverkningsprocessen: - till 50 procent, om elanvändningen per år är minst 40 MWh men lägre än 50 MWh för varje miljon kronor av företagets försäljningsvärde, - till 75 procent, om elanvändningen per år är minst 50 MWh men lägre än 60 MWh för varje miljon kronor av företagets försäljningsvärde, eller - till 100 procent, om elanvändningen per år är minst 60 MWh för varje miljon kronor av företagets försäljningsvärde. Om företaget gör bedömningen att det enligt definitionen är ett elintensivt företag ska det anmäla sig som kvotpliktig till Energimyndigheten. Först därefter är det möjligt att få undantag från kvotplikten på den el som används i tillverkningsprocessen. Även om företaget har varit registrerat som kvotpliktig tidigare ska en anmälan enligt de nya reglerna göras. Anmälan om registrering respektive avregistrering ska göras senast den 31 januari Om anmälan om registrering görs senare än den 31 januari 2007 kommer företaget att registreras från anmälningsdagen och kan därmed inte göra avdrag för den el som använts under tiden då bolaget inte varit registrerat. Ett företag som startar upp verksamhet och gör bedömningen att de faller in under definitionen av elintensivt företag ska anmäla sig senast 14 dagar efter det att verksamheten startat. Ökad satsning på ny förnybar elproduktion Begräsningar i tilldelningen av elcertifikat Huvudregel i den nya begränsningsregeln gällande tilldelning av elcertifikat är att en anläggning ska få elcertifikat under en period av maximalt 15 år. Nya anläggningar som kommit in i systemet efter maj 2003 tilldelas elcertifikat i 15 år. Nya anläggningar som kommer in i systemet efter 2016 tilldelas elcertifikat till och med Begränsningen i tilldelningen av elcertifikat syftar till att hålla nere kostnaderna för konsumenterna, så att de inte ska behöva betala för redan lönsam elproduktion, samt öka satsningen på ny förnybar elproduktion.

6 Begränsningsregler för småskalig vattenkraft En specifik begränsningsregel finns för el som produceras i småskaliga vattenanläggningar med en installerad effekt om högst 1500 kw. För småskaliga vattenkraftanläggningar kommer tilldelningen av elcertifikat att begränsas till utgången av För småskaliga vattenkraftanläggningar som tagits i drift efter den 30 april 2003 men före den 1 januari 2007 ska tilldelningen av elcertifikat ske till utgången av Efter 2012 kommer ingen småskalig vattenkraft att tilldelas elcertifikat. Äldre anläggningar kommer att fasas ut ur systemet vid olika tidpunkter Utfasning av gamla anläggningar Äldre anläggningar som tagits i drift före maj 2003 kommer att fasas ut ur systemet vid utgången av åren 2010, 2012 eller 2014 enligt nedan: Utgången av år 2010: Småskaliga vattenkraftanläggningar med en installerad effekt om högst 1500 kw. Utgången av år 2012: Småskaliga vattenkraftanläggningar med en installerad effekt om högst 1500 kw som tagits i drift efter den 30 april 2003 men före den 1 januari Alla anläggningar i systemet, förutom småskaliga vattenkraftstationer, som tagits i drift före den 1 maj 2003 och som inte tilldelats statligt stöd inom programmet för investeringar inom energiområdet efter den 15 februari Utgången av år 2014: Vindkraft eller biobränsleanläggningar som efter den 15 februari 1998 erhållit statligt bidrag till en investering eller ombyggnation enligt program för investeringar inom energiområdet. Förlängd tilldelningsperiod En anläggning som fasats ur elcertifikatsystemet kommer vid vissa specifika tillfällen att kunna få en förlängd tilldelningsperiod. Detta om: - det gjorts sådana omfattande ombyggnationer eller andra investeringar att anläggningen kan anses som en ny anläggning. I detta fall får anläggningsägaren ansökan om ett nytt godkännande för anläggningen och därefter tilldelas elcertifikat ytterligare en tilldelningsperiod. - anläggningen drabbats av ett långvarigt haveri eller andra extraordinära händelser som förhindrat elproduktion i anläggningen. Om det finns sådana synnerliga skäl ska beslut kunna fattas om en förlängd tilldelningsperiod motsvarande den tid som anläggningens innehavare varit förhindrad att tilldelas elcertifikat.

7 Elcertifikatberättigade biobränslen I förordningen om elcertifikat regleras vilka biobränsle som berättigar till tilldelning av elcertifikat. Denna förordning kommer att ändras i syfte att förtydliga att biomassa i blandat hushållsavfall inte ska omfattas av elcertifikatsystemet. Detta beror på att det inte finns något stödbehov för elproduktion vid avfallsförbränning samt att ett sådant stöd skulle ge fel signaler när målet är att öka materialåtervinningen och biologisk behandling. Mer information Läs mer om elcertifikat på

Finansiering av 30 TWh ny förnybar el till 2020

Finansiering av 30 TWh ny förnybar el till 2020 Finansiering av 30 TWh ny förnybar el till 2020 Redovisning av Uppdrag rörande ambitionshöjning i elcertifikatsystemet till 2020 ER 2015:07 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas

Läs mer

Särredovisning av elcertifikatskostnaden. elkundens faktura ER 2012:18

Särredovisning av elcertifikatskostnaden. elkundens faktura ER 2012:18 Särredovisning av elcertifikatskostnaden på elkundens faktura ER 2012:18 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505 933 99 e-post:

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:123

Regeringens proposition 2014/15:123 Regeringens proposition 2014/15:123 Ambitionshöjning för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2015 Prop. 2014/15:123 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm

Läs mer

Frågor och svar från informationsmöte

Frågor och svar från informationsmöte Frågor och svar från informationsmöte Nedan listas de frågor som har dokumenterats från informationsmötet den 12 juni. Svaren har i vissa fall utvecklats med mer information än vad som gavs muntligt på

Läs mer

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen Elmarknaden i Norden 2011 Vattenfalls syn på utvecklingen Introduktion Vattenfall fick under 2010 ett nytt uppdrag. Vi ska generera en marknadsmässig avkastning och vara ett av de bolag som leder utvecklingen

Läs mer

2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem

2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem 2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem Konsekvenser av mål för 2030 ER 2014:22 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505

Läs mer

Kommunal vindkraft en ekonomisk analys av kommunala vindkraftsinvesteringar Erik Lakomaa timbro April 2013

Kommunal vindkraft en ekonomisk analys av kommunala vindkraftsinvesteringar Erik Lakomaa timbro April 2013 Kommunal vindkraft en ekonomisk analys av kommunala vindkraftsinvesteringar Erik Lakomaa timbro April 2013 Om författaren Erik Lakomaa är doktor i ekonomisk historia och chef för institutet för ekonomiskhistorisk

Läs mer

Klimatkommunernas svar pa Finansdepartementets remiss av promemorian Vissa punktskattefra gor info r budgetpropositionen fo r 2016

Klimatkommunernas svar pa Finansdepartementets remiss av promemorian Vissa punktskattefra gor info r budgetpropositionen fo r 2016 s svar pa Finansdepartementets remiss av promemorian Vissa punktskattefra gor info r budgetpropositionen fo r 2016 Sammanfattning av s synpunkter Det finns ett enormt intresse och engagemang för frågor

Läs mer

Mer sol i svensk el Klorofyll Miljökonsult December, 2011 Reviderad Juli, 2012 Rapporten granskad av Bengt Stridh, ABB Corporate Research, Juni, 2012

Mer sol i svensk el Klorofyll Miljökonsult December, 2011 Reviderad Juli, 2012 Rapporten granskad av Bengt Stridh, ABB Corporate Research, Juni, 2012 Mer sol i svensk el Klorofyll Miljökonsult December, 2011 Reviderad Juli, 2012 Rapporten granskad av Bengt Stridh, ABB Corporate Research, Juni, 2012 Ordlisat och definitioner kwh Kilowattimme (energimått)

Läs mer

Vindkraftstatistik 2013

Vindkraftstatistik 2013 Vindkraftstatistik 213 Tema: Systemeffekter ES214:2 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 8-55 933 99 e-post: energimyndigheten@cm.se

Läs mer

Miljövärdering av el

Miljövärdering av el Miljövärdering av el med fokus på utsläpp av koldioxid foto: vattenfall I allt fler sammanhang ställs krav på miljövärdering av den energi som konsumeras. Det gäller inte minst redovisning av utsläppen

Läs mer

På väg mot ett förnybart elsystem - möjligheter till 2030

På väg mot ett förnybart elsystem - möjligheter till 2030 På väg mot ett förnybart elsystem - möjligheter till 2030 Rapport med tre möjliga utvecklingsvägar för elproduktion och elanvändning fram till 2030. Mars 2013 Förord Ett helt förnybart elsystem är möjligt

Läs mer

Näringsdepartementet Enheten för energi, skog och basindustri Magnus Bruno 103 33 STOCKHOLM. Uppdrag att följa utvecklingen på fjärrvärmemarknaden

Näringsdepartementet Enheten för energi, skog och basindustri Magnus Bruno 103 33 STOCKHOLM. Uppdrag att följa utvecklingen på fjärrvärmemarknaden 2001-04-03 REMISS 00-01/UTVECKL V MARKN N1999/11368/ESB Näringsdepartementet Enheten för energi, skog och basindustri Magnus Bruno 103 33 STOCKHOLM Uppdrag att följa utvecklingen på fjärrvärmemarknaden

Läs mer

Elpriset upp 180% på 10 år! Varför?

Elpriset upp 180% på 10 år! Varför? Elpriset upp 180% på 10 år! Varför? Vad kan göras för att effektivisera börshandeln? På uppdrag av En rapport från Maj 2006 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 4 3. NordPool den

Läs mer

ett nyhetsbrev från mannheimer swartling november 2014 Miljöaffärer TEMA: Avfall framtidens resurser

ett nyhetsbrev från mannheimer swartling november 2014 Miljöaffärer TEMA: Avfall framtidens resurser ett nyhetsbrev från mannheimer swartling november 2014 Miljöaffärer TEMA: Avfall framtidens resurser ansvarig utgivare partner bo hansson 040-698 58 38, bha@msa.se redaktion partner bo hansson senior associate

Läs mer

Koldioxidvärdering av energianvändning

Koldioxidvärdering av energianvändning Koldioxidvärdering av energianvändning Vad kan du göra för klimatet? Underlagsrapport Statens Energimyndighet 1 Förord Flera av Energimyndighetens medarbetare har under flera år arbetat med att försöka

Läs mer

Rapport 2013:8. Klimat- och energistrategi. för Stockholms län

Rapport 2013:8. Klimat- och energistrategi. för Stockholms län Rapport 2013:8 Klimat- och energistrategi för Stockholms län Rapport 2013:8 Klimat- och energistrategi för Stockholms län Anna-Lena Lövkvist Andersen har varit sammanhållande för Länsstyrelsens arbete

Läs mer

Anpassning av elsystemet med en stor mängd förnybar elproduktion

Anpassning av elsystemet med en stor mängd förnybar elproduktion 2015-05-25 2015/929 Anpassning av elsystemet med en stor mängd förnybar elproduktion En delredovisning från Svenska kraftnät Sammanfattning Regeringen har uppdragit åt Svenska kraftnät att, i nära dialog

Läs mer

Värt att veta om frivillig revision

Värt att veta om frivillig revision Värt att veta om frivillig revision Publicerad av Frivision AB i april 2011 www.frivision.se Frivision AB, Box 53057, 400 14 Göteborg FÖRFATTARE Tobias Rybeg, VD Frivision (tobias.ryberg@frivision.se)

Läs mer

Ei R2014:06. Regelförändringar som möjliggör nordisk balansavräkning

Ei R2014:06. Regelförändringar som möjliggör nordisk balansavräkning Ei R2014:06 Regelförändringar som möjliggör nordisk balansavräkning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:06 Författare: Daniel Norstedt, Petra Lindmark

Läs mer

Scenarier över Sveriges energisystem

Scenarier över Sveriges energisystem Scenarier över Sveriges energisystem 2014 års långsiktiga scenarier, ett underlag till klimatrapporteringen ER 2014:19 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Avgifter inom elområdet. Regeringsuppdrag

Avgifter inom elområdet. Regeringsuppdrag Avgifter inom elområdet Regeringsuppdrag ELSÄKERHETSVERKET Författare: Carina Larsson Förord Förord Elsäkerhetsverket överlämnar denna rapport samt förslag till förändring i de bestämmelser som reglerar

Läs mer

Elmarknaden och elprisets utveckling före och efter avregleringen: ekonometriska analyser

Elmarknaden och elprisets utveckling före och efter avregleringen: ekonometriska analyser CERE Working Paper, 2012:14 Elmarknaden och elprisets utveckling före och efter avregleringen: ekonometriska analyser Runar Brännlund,* Amin Karimu* och Patrik Söderholm** *Umeå universitet CERE Umeå School

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET 2 maj 2014 Avser november 2013 till mars 2014 Sida: 2 av 26 Sida: 3 av 26 Dnr:

Läs mer

Ny lag om elcertifikat

Ny lag om elcertifikat Informationsturné: Umeå 23 nov Stockholm 28 nov Göteborg 6 dec Malmö 7 dec Ny lag om elcertifikat Roger Östberg Analysavdelningen Energimyndigheten Prop. 2010/11:155 En ny lag om elcertifikat enklare regler

Läs mer

Konsekvenser av utsläppshandel samt av samarbetsmekanismer för att nå förnybarhetsmål

Konsekvenser av utsläppshandel samt av samarbetsmekanismer för att nå förnybarhetsmål PM Nr 29 2014 Konsekvenser av utsläppshandel samt av samarbetsmekanismer för att nå förnybarhetsmål Sammanfattning EU-kommissionen har presenterat ett förslag till klimat- och energipolitiskt ramverk

Läs mer

Ny baskraft till konkurrenskraftiga priser. En rapport om huvudalternativen för ny produktionskapacitet av baskraft i det svenska elsystemet

Ny baskraft till konkurrenskraftiga priser. En rapport om huvudalternativen för ny produktionskapacitet av baskraft i det svenska elsystemet Ny baskraft till konkurrenskraftiga priser En rapport om huvudalternativen för ny produktionskapacitet av baskraft i det svenska elsystemet Innehåll 1. Inledning 3 2. Sammanfattning 4 3. Direktiv och arbetssätt

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter och Allmänna råd om statliga bidrag till klimatinvesteringsprogram; beslutade den 11 december 2002. Utkom från trycket

Läs mer

1. Sänkt koldioxidskatt för viss värmeproduktion

1. Sänkt koldioxidskatt för viss värmeproduktion Fi2012/1668 Ellenor Grundfelt ellenor.grundfelt@energigas.se Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen 103 33 Stockholm Stockholm den 9 maj 2012 Remissvar gällande promemorian Vissa skattefrågor

Läs mer

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer