Undersökning av elavtals särskilda villkor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Undersökning av elavtals särskilda villkor"

Transkript

1 Undersökning av elavtals särskilda villkor Bakgrund har under många år fått ett stort antal klagomål på elleverantörer. Klagomålens karaktär har varierat och olika typer av problem på marknaden har dominerat över tid. En del av de problem som förekommit i vår statistik har minskat på grund av att lagstiftningen och allmänna avtalsvillkor ändrats, men har ofta ersatts av andra. En tendens som vi nu upplever är att flera företag genomför åtgärder som gör det svårt för konsumenten att byta elavtal. Det sker genom att företagen på olika sätt försöker binda upp konsumenten i avtal som är besvärliga att ta sig ur. Vi upplever i våra kontakter med konsumenterna att frågor om straffavgift/lösenavgift på grund av att konsumenten brutit ett avtal är vanligare nu än tidigare. Avgiften är en ersättning till företaget för den förlust de gör när konsumenten bryter avtalet. När det gäller de ändringar som skett i lagstiftningen, har många ändringar gjorts för att underlätta leverantörsbyten. Trots detta upplever vi att trenden i vissa fall gör det svårare att byta leverantör. Vi har därför genomfört en granskning av några vanliga elleverantörsavtal. Vi har inte granskat de allmänna avtalsvillkoren (för närvarande EL 2012K) utan de avtal som är unika för respektive företag. Dessa avtal är ett komplement till de allmänna avtalsvillkor som utarbetats av branschen. Företagens egna avtalsvillkor gäller i de flesta fall före de allmänna villkoren om de är motstridiga. Urval och kriterier Vi har valt att granska 8 stycken företag och de avtalsvillkor som de erbjuder konsumenterna. I vårt urval har vi valt att ta med de tre största företagen i Sverige, det vill säga Vattenfall, Fortum och E.ON. Vi har till detta kompletterat med de, i vår statistik, 5 vanligast förkommande företagen. Kontakterna gäller missnöje med elleverantörer under det senaste året och är för konsumenter i Göteborgsområdet. Dessa är Energibolaget i Sverige AB, Göteborg Energi DinEl, Kraft&Kultur, Min El ebs AB och Storuman Energi AB. De 3 stora företagen var inte bland de 5 vanligast förekommande i vår statistik. Undersökningen inriktar sig till stor del på tydlighet, villkor och förfarande vid uppsägning i avtalen. Vi har endast undersökt vad som står i avtalen och inte hur de används i praktiken. Vi har undersökt kostnader vid för tidig uppsägning men inte tagit med företagens avtalspriser i undersökningen. Avtalen är hämtade från respektive företags webbplats (8)

2 Kommentarer om företagens avtal Energibolaget i Sverige AB Bolagets villkor är skrivna med ett fåtal rubriker och med ett språk som gör avtalet svårt att läsa och tolka. Många skrivningar öppnar för olika tolkningar och gör det svårt för konsumenten att kunna veta vad de ingått för avtal. Många villkor kan tolkas ensidigt till företagets fördel på ett sätt som kan ses som oskäligt. Ett villkor som sticker ut är villkoret om konsumentens skyldigheter vid avflyttning, punkterna 1.11 och Enligt dessa villkor drabbas konsumenten av en straffavgift på kr om konsumenten flyttar under avtalets bindningstid. Enda sättet att undvika denna avgift är att flytta till en adress dit man kan ta med sig avtalet. Som exempel kan nämnas att om du väljer att flytta ihop med någon som redan har ett elavtal så kan du inte undvika denna straffavgift. Andra exempel är utlandsflytt, flytt till bostad där elavtalet ingår i hyran eller månadsavgiften. Avtalsvillkoren har långa uppsägningstider på löpande avtal. Tiderna varierar mellan 3 och 6 månader. Detta gör det svårare och dyrare för konsumenterna att anpassa sitt elavtal till hur marknaden ser ut för tillfället. Det innebär även att konsumenten ofta får agera vid flera olika tidpunkter. Villkor om straff-/lösenavgifter finns med i avtalet. Enligt villkoren kräver företaget konsumenten på en hög fast avgift, utöver den ersättning företaget har rätt till enligt de allmänna villkoren. Denna avgift är den samma oavsett vilken förlust bolaget gör. Man kan här enligt vår mening ifrågasätta om dessa villkor är att betrakta som skäliga. Konsumenten tvingas att betala en hög avgift, utöver den ersättning som konsumenten betalar till företaget enligt de allmänna villkoren och som ska ersätta företaget för den förlust de gör pga. konsumentens avtalsbrott. Enligt avtalet så kräver företaget att kunden eller ett ombud med en giltig fullmakt säger upp avtalet. I praktiken krävs då att ombudet har en skriftlig fullmakt. Detta innebär att om konsumenten vill byta till en annan leverantör så försvåras bytet, eftersom den nya leverantören då måste ha en skriftlig fullmakt om de ska sköta hela bytet. Branschpraxis är annars att den nya leverantören sköter bytet, och enligt branschpraxis krävs ingen skriftlig fullmakt. Anmärkningsvärt är att det inte krävs fullmakt då Energibolaget i Sverige AB skall teckna avtal med konsumenten via ombud. Företaget har vid fasta avtal som villkor att när avtalet ska sägas upp, måste detta ske mellan 30 och 90 dagar innan avtalet löper ut. Att ett avtal inte går att säga upp förrän det endast är 90 dagar kvar på avtalsperioden finner vi oskäligt. Avtalet innebär att om en konsument skickar en uppsägning för tidigt, är den inte giltig. Villkoret gör det svårare för konsumenten att lyckas säga upp avtalet utan att få en straff/lösenavgift. konsumenten missar/glömmer att göra ett aktivt val förlängs avtalet med ett lika långt avtal. De villkor och priser som gäller för det nya avtalet är de som företaget erbjuder vid tidpunkten då avtalet går ut. De villkoren har konsumenten i många fall inte tagit ställning till. En sådan automatisk 2 (8)

3 förlängning är inte till konsumentens fördel. Om man istället låter konsumenten få ett rörligt pris utan bindningstid är valfriheten för konsumenten större, något som är att föredra då konsumenten inte binds upp i ett nytt långt avtal. E.ON Försäljning Sverige AB Villkoren är tydligt skrivna och informativa, men något omfattande och med få rubriker. konsumenten missar/glömmer att göra ett aktivt val förlängs avtalet med ett 12-månaders fastprisavtal. De villkor och priser som gäller för det nya avtalet är de som företaget erbjuder vid tidpunkten då avtalet går ut. De villkoren har konsumenten i många fall inte tagit ställning till. En sådan automatisk förlängning är inte till konsumentens fördel. Om man istället låter konsumenten få ett rörligt pris utan bindningstid är valfriheten för konsumenten större, något som är att föredra då konsumenten inte binds upp i ett nytt långt avtal. Även E.ON har med villkor om avtalsbrott från konsumentens sida. Även hos E.ON drabbas konsumenten av straffavgifter vid avtalsbrottet. Dessa är dock lite mer svårberäknade för en vanlig konsument än hos vissa av de andra bolagen. Vi kan dock anse att nivån är rimlig med tanke på den förlust som bolaget kan göra vid konsumentens avtalsbrott. Fortum Markets AB Villkoren är föredömligt tydliga, enkelt och kortfattat skrivna, med tydliga rubriker. Ett förtydligande skulle kunna göras när det gäller villkorsändringar. Denna punkt är otydlig och krångligt skriven. konsumenten missar/glömmer att göra ett aktivt val förlängs avtalet med ett 12 månaders fastprisavtal. De villkor och priser som gäller för det nya avtalet är de som företaget erbjuder vid tidpunkten då avtalet går ut. De villkoren har konsumenten i många fall inte tagit ställning till. En sådan automatisk förlängning är inte till konsumentens fördel. Om man istället låter konsumenten få ett rörligt pris utan bindningstid är valfriheten för konsumenten större, något som är att föredra då konsumenten inte binds upp i ett nytt långt avtal. Även Fortum har villkor om avtalsbrott från konsumentens sida i avtalet. Bolaget har i villkoren lagt in en schablonmässig ersättning som skall motsvara deras förlust. Denna beräknas av bolaget till 12 öre/kwh för kvarvarande avtalstid. Denna ersättning känns rimlig med tanke på den förlust som bolaget kan göra vid konsumentens avtalsbrott. 3 (8)

4 Göteborg Energi DinEl Avtalet hänvisar till allmänna avtalsvillkor El 2009K istället för de nya villkoren El 2012K. ( ). Överlag är villkoren tydliga och enkelt skrivna med rubriker. konsumenten missar/glömmer att göra ett aktivt val förlängs avtalet med ett 12-månaders fastprisavtal. De villkor och priser som gäller för det nya avtalet är de som företaget erbjuder vid tidpunkten då avtalet går ut. De villkoren har konsumenten i många fall inte tagit ställning till. En sådan automatisk förlängning är inte till konsumentens fördel. Om man istället låter konsumenten få ett rörligt pris utan bindningstid är valfriheten för konsumenten större, något som är att föredra då konsumenten inte binds upp i ett nytt långt avtal. Vad gäller avtal om fast elpris så har Din El en klausul som ger dem rätt att justera priset för samtliga miljöprodukter under bindningstiden. Då Göteborg Energi DinEl endast levererar förnyelsebar energi till sina privatkunder uppstår en osäkerhet om vad som är en miljöprodukt. Detta innebär enligt vår mening att avtalet som sådant knappast kan kallas avtal om fast elpris med denna skrivning. Klausulen som sådan borde därför vara att betrakta som oskälig eftersom konsumenten kan tro att de har ett fast elpris trots att det inte stämmer. DinEl erbjuder avtal med rörligt elpris endast med tre månaders uppsägning, något som gör det svårt för konsumenten att snabbt byta avtal, till annan elleverantör. Något som kan vara önskvärt vid till exempel kraftiga prisförändringar. Vad gäller villkoren om avtalsbrott från konsumentens sida så har DinEl i villkoren lagt in en schablonmässig ersättning som skall motsvara deras förlust. Denna beräknas av bolaget till 30 % av avtalat elpris för kvarvarande avtalstid, med tillägg för en fast avgift. Den totala ersättningen är lägst 750 kr. Anmärkningsvärt är att när Vattenfall gör samma typ av beräkning så är avgiften endast 15 % av avtalat elpris. Det känns orimligt att Din El skall ha så höga kostnader i jämförelse med Vattenfall. Kraft&Kultur i Sverige AB Avtalet hänvisar till allmänna avtalsvillkor El 2009K istället för de nya villkoren El 2012K. ( ). Överlag är villkoren tydliga och enkelt skrivna med tydliga rubriker. Villkoret om vad som gäller när ett fastprisavtal löper ut kan minska konsumentens valfrihet. Om konsumenten missar/glömmer att göra ett aktivt val förlängs avtalet med ett 12 månaders fastprisavtal. De villkor och priser som gäller för det nya avtalet är de som företaget erbjuder vid tidpunkten då avtalet går ut. De villkoren har konsumenten i många fall inte tagit ställning till. En sådan automatisk förlängning är inte till konsumentens fördel. Om man istället låter konsumenten få ett rörligt pris utan bindningstid är valfriheten för konsumenten större, något som är att föredra då konsumenten inte binds upp i ett nytt långt avtal. 4 (8)

5 Vad gäller villkoren om avtalsbrott från konsumentens sida så har bolaget har i villkoren lagt in en schablonmässig ersättning som skall motsvara deras förlust. Denna beräknas av bolaget till 15 öre/kwh för kvarvarande avtalstid, med tillägg för en fast avgift om 500 kr. Denna ersättning är något högre än hos några av de andra bolagen men den är å andra sidan inte i närheten av vad de dyraste avtalen kräver. Min El ebs AB Min El ebs AB ingår i koncernen Energibolaget i Sverige AB. Villkoren är i det närmaste identiska med villkoren som Energibolaget i Sverige AB tillämpar på sina avtal. Detta innebär att vi har samma invändningar mot dessa avtal som mot villkoren i Energibolaget i Sverige AB:s avtal. Storuman Energi AB Avtalsvillkoren är genomgående mycket tydliga och enkelt skrivna med tydliga rubriker. Vad gäller bindningstider för fast pris, så förlängs inte avtalet automatiskt med 12 nya månader utan avtalet över går till ett avtal med tillsvidarepris, till skillnad för hur det ser ut hos de andra bolagen. Uppsägningstiden på dessa avtal är förmånligt korta för konsumenten, vilket ger dem handlingsutrymme för att ingå nya avtal. På samma sätt som övriga bolag har Storuman villkor om avtalsbrott från konsumentens sida i avtalet. Bolaget har i villkoren lagt in en schablonmässig ersättning som skall motsvara deras förlust. Denna beräknas av bolaget till 5 öre/kwh för kvarvarande avtalstid samt skillnaden mellan det tecknade avtalet och ett motsvarande avtal vid tiden för lösen. Lösenavgiften är lägst 400 kr. Denna ersättning känns rimlig med tanke på den förlust som bolaget kan göra vid konsumentens avtalsbrott. Vattenfall AB Försäljning Villkoren föredömligt tydliga, enkelt och kortfattat skrivna med tydliga rubriker. konsumenten missar/glömmer att göra ett aktivt val förlängs avtalet med ett 12 månaders fastprisavtal. De villkor och priser som gäller för det nya avtalet är de som företaget erbjuder vid tidpunkten då avtalet går ut. De villkoren har konsumenten i många fall inte tagit ställning till. En sådan automatisk förlängning är inte till konsumentens fördel. Om man istället låter konsumenten få ett rörligt pris utan bindningstid är valfriheten för konsumenten större, något som är att föredra då konsumenten inte binds upp i ett nytt långt avtal. 5 (8)

6 Villkor om avtalsbrott från konsumentens sida finns även med i detta avtal. Bolaget har i villkoren lagt in en schablonmässig ersättning som skall motsvara deras förlust. Denna beräknas av bolaget till 15 % av elpriset för kvarvarande avtalstid, med tillägg för fasta avgifter. Denna ersättning känns rimlig med tanke på den förlust som bolaget kan göra vid konsumentens avtalsbrott. Sammanfattning och slutsatser Vi kan konstatera att avtalen har en ojämn kvalitet både vad gäller innehåll och hur lätta de är att förstå för en genomsnittlig konsument. Fem av avtalen har enligt vår mening både begripliga och rimliga villkor där vi bara har några synpunkter och konstateranden. De fem är E.ON Försäljning Sverige AB, Fortum Markets AB, Kraft&Kultur i Sverige AB, Vattenfall AB Försäljning och Storuman Energi AB. Synpunkterna gäller villkoren för automatisk förlängning av fastprisavtal. Automatisk förlängning av fastprisavtal har alla företag utom Storuman Energi AB. Vi anser att det skulle gynna konsumenterna om fler följde Storumans goda exempel. Vi har även undersökt hur stor lösen/straffavgift de olika företagen tar ut när konsumenten bryter ett fast avtal. Den avgiften ska motsvara företagets kostnader och utebliven förtjänst från avtalet. Här varierar både sättet att räkna fram kostnaden och beloppen kraftigt. Vår bedömning är att E.ON Försäljning Sverige AB, Fortum Markets AB, Kraft&Kultur i Sverige AB, Vattenfall AB Försäljning och Storuman Energi AB tar ut rimliga avgifter. Energibolaget i Sverige, Min El EBS AB och Göteborg Energi DinEl har betydligt högre avgifter vilket är svårt att förklara vid en jämförelse. I våra kontakter med konsumenter är vår uppfattning att de flesta avtalsbrott av den här typen inte är avsiktliga utan beror på att konsumenten har gjort fel. Man har inte varit medveten om avtalstider och uppsägningsvillkor utan kanske tackat ja till ett nytt avtal vid telefon- eller gatuförsäljning. Då konsumenten gjort fel är det rimligt att företagen får ersättning för skadan. Tyvärr är det lätt att tro att vissa företag istället ser det som en extra inkomstkälla då sättet att räkna och avgifternas storlek varierar kraftigt. Göteborg Energi DinEl har flera delar i avtalet som vi är kritiska mot. Att ett fastprisavtal måste flyttas med i samband avflyttning är en ganska ny företeelse. Vi anser inte att villkoret är rimligt då förutsättningarna ofta ändras vid ett adressbyte och det tidigare avtalet kanske inte är anpassat för det nya boendet. Som villkoren är formulerade utgår även en straff/lösenavgift om man flyttar till en adress utan egen elanläggning. Göteborg Energi DinEl har även 3 månaders uppsägning för rörliga avtal som standard. I de flesta andra företag är den uppsägningstiden en månad om man inte tecknar ett specialavtal. Att tiden är 3 månader gör att konsumenten ofta måste agera vid två tillfällen om man vill byta leverantör. Först ska avtalet sägas upp och en tid senare så ska man välja ett nytt. Den här typen av långa uppsägningstider försvårar rörligheten för konsumenten och gör det besvärligare att genomföra ett leverantörsbyte. 6 (8)

7 Göteborg Energi DinEl har även ett villkor där de har rätt att justera priset för samtliga miljöprodukter under ett pågående fastprisavtal. I villkoren säger samtidigt DinEl att de endast köper förnyelsebar ursprungsmärkt energi till privatkunder. Som vi tolkar detta så får de rätt att ändra ett fast elpris och det kan då enligt vår mening inte vara ett fastprisavtal. Energibolaget i Sverige AB och Min El ebs AB har avtalsvillkor som skiljer sig kraftigt från övriga företag. Avtalen är svårlästa och ensidigt skrivna till företagens fördel. Vår uppfattning är att detta är medvetet från företagens sida. Att säga upp ett avtal kräver av konsumenten noggranna förberedelser om företaget inte ska ha rätt till en straffavgift eller att avtalet blir automatiskt förlängt. Exempel på villkor är 6 månaders löpande avtal vid spottpris (rörligt pris) och att avtalet följer med vid flytt. Ett fastprisavtal får endast sägas upp 60 till 90 dagar innan avtalet löper ut, om man ber sin nya leverantör säga upp avtalet måste de ha fullmakt, tar inte den nya leverantören över på överenskommet datum så får man ett spottprisavtal med 6 månaders uppsägning eller lösenavgift/straffavgift. Är det ett långt fastprisavtal man vill säga upp, och det inte går igenom på grund av någon av villkoren ovan inte följs, förlängs det med lika lång tid (upp till tre år). Vår slutsats efter denna undersökning är att det är mycket viktigt att läsa igenom och förstå de särskilda avtalsvillkoren innan man tecknar ett elavtal. Råd till dig som ska teckna ett elavtal Läs och förstå avtalet. Det ska vara skrivet så du förstår det. Gör du inte det så be om hjälp eller välj ett annat avtal. Hur lång uppsägningstid har avtalet och hur lång tid innan avtalet löper ut får du säga upp det? Uppsägningstiden bör inte vara mer än 30 dagar. Det ska inte finnas några begränsningar för hur lång tid innan avtalet går ut som du kan säga upp det. Om något skulle bli fel vid uppsägningen och elhandelsföretaget kräver ersättning så kan det bli dyrt. Jämför villkoren med andra företags avtal. Kontrollera i villkoren att avtalet inte ska flyttas med om du planerar att flytta. Om du väljer ett rörligt pris för att senare kunna byta till fast pris så kontrollera bindningstiden. Om du väljer ett fast pris, kontrollera att avtalet inte har klausuler som kan förändra priset. Att skatter och av myndigheter beslutade avgifter ändras är normalt men i övrigt så ska ett fast pris gälla under hela avtalsperioden. Vill du ha en automatisk förlängning när du väljer fastprisavtal? Vanligt är att det då förlängs för lång tid om du inte aktivt väljer ett nytt avtal. Företaget som du valt kanske inte längre har låga priser då avtalet går ut. Är du osäker på om du kommer att göra ett aktivt val så välj ett avtal som förlängs med kort uppsägningstid. Då har du möjlighet att ångra dig. 7 (8)

8 Mats Danielsson Energi- och klimatrådgivare Konsumentrådgivare 8 (8)

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN sid 2 Dina valmöjligheter när det gäller el sid 4 Din elanvändning (fakta om mätaravläsning) sid 6 Du ska flytta in (så gör du med dina elavtal) sid 8 Du ska flytta ut (så gör

Läs mer

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN Sid 3 sid 2 Dina valmöjligheter när det gäller el Sid sid 54 Din elförbrukning (fakta om mätaravläsning) Sid 7 sid 6 Du ska flytta in (så gör du med dina elavtal) Sid 9 sid

Läs mer

Kundrörlighet. Exempel på hinder för konsumenter inom några viktiga marknader. En rapport skriven av Konsumentverket på uppdrag av Konkurrensverket

Kundrörlighet. Exempel på hinder för konsumenter inom några viktiga marknader. En rapport skriven av Konsumentverket på uppdrag av Konkurrensverket Kundrörlighet Exempel på hinder för konsumenter inom några viktiga marknader En rapport skriven av Konsumentverket på uppdrag av Konkurrensverket Förord I vissa delar av Konkurrensverkets rapport Åtgärder

Läs mer

Uppföljning av timmätningsreformen

Uppföljning av timmätningsreformen Ei R2013:05 Uppföljning av timmätningsreformen - en delrapport Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2013:05 Författare: Therese Lager och Sara Näselius Copyright:

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:5 2015-04-22 Mål nr B 5/13

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:5 2015-04-22 Mål nr B 5/13 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:5 2015-04-22 Mål nr B 5/13 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 Karlstad Processråden I. N. och G. W. SVARANDE mysafety AB, 556522-0612, Box 27142, 102 52 Stockholm

Läs mer

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor)

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) BOLÅNEBOK #1 Förhandling Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) En lyckad förhandling kräver: o Att du har en någorlunda god privatekonomi

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Bra att tänka på vid ombildning Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker

Läs mer

Konsumentskyddet på låneområdet är tillfredsställande, men några problem växer i omfattning.

Konsumentskyddet på låneområdet är tillfredsställande, men några problem växer i omfattning. Låna SAMMANFATTNING Konsumentskyddet på låneområdet är tillfredsställande, men några problem växer i omfattning. Antalet betalningsförelägganden hos Kronofogden med anledning av snabbkrediter har ökat

Läs mer

Frågor och svar. Sandviken Energi + Bixia = sant Ver. 1.3

Frågor och svar. Sandviken Energi + Bixia = sant Ver. 1.3 Frågor och svar Sandviken Energi + Bixia = sant Ver. 1.3 ÖVERGRIPANDE Fråga 1: Fråga 2: Fråga 3: Fråga 4: Fråga 5: Fråga 6: Varför blir Sandviken Energi nu Bixia? Vi går samman med Bixia för att bli starkare

Läs mer

Rätt försäkring för tv:n

Rätt försäkring för tv:n RAPPORT 23 december 2008 FI DNR 08-10495-000 KOV DNR 2008/1179 2008:21 Rätt försäkring för tv:n EN GRANSKNING AV ELEKTRONIKBRANSCHENS PRODUKTFÖRSÄKRINGAR OCH KONSUMENTVERKET Sammanfattning Konsumenter

Läs mer

Flytta hemifrån. - ett dilemmaspel om vardagsekonomi och konsumenträtt.

Flytta hemifrån. - ett dilemmaspel om vardagsekonomi och konsumenträtt. Flytta hemifrån - ett dilemmaspel om vardagsekonomi och konsumenträtt. Flytta hemifrån Göteborg Stad - Förvaltningen för Konsument och Medborgarservice 2 Innehåll: Sammanfattning, 3 Bakgrund, 3 Syfte,

Läs mer

Särredovisning av elcertifikatskostnaden. elkundens faktura ER 2012:18

Särredovisning av elcertifikatskostnaden. elkundens faktura ER 2012:18 Särredovisning av elcertifikatskostnaden på elkundens faktura ER 2012:18 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505 933 99 e-post:

Läs mer

Elreformen som gick snett?

Elreformen som gick snett? Elreformen som gick snett? Bättre konkurrens, billigare elpriser och mer kundinflytande. Det var målen med avregleringen av svensk elmarknad. Men dagens ägarkoncentration, höga elpriser och krångliga elräkningar

Läs mer

Konsumenters möjlighet att byta bredbandsleverantör. Rapport 2012:9

Konsumenters möjlighet att byta bredbandsleverantör. Rapport 2012:9 Rapport 2012:9 Konsumenters möjlighet att byta bredbandsleverantör En granskning av avtalsvillkor och marknadsföring avseende uppsägningsoch bindningstid för bredbandstjänster. 2 (31) 2012:9 Konsumenters

Läs mer

SMS-lån En kartläggning av unga vuxnas erfarenheter

SMS-lån En kartläggning av unga vuxnas erfarenheter Rapport 2007:17 SMS-lån En kartläggning av unga vuxnas erfarenheter Förord Kronofogdemyndigheten och Konsumentverket har under det senaste året noga följt utvecklingen samt uppmärksammat olika problem

Läs mer

Budgetrådgivarnas guide till bra ekonomi

Budgetrådgivarnas guide till bra ekonomi KONSUMENT HALMSTAD Budgetrådgivarnas guide till bra ekonomi När du slutat gymnasiet har du möjlighet att själv bestämma vad du ska göra med ditt liv. Samtidigt ska du kanske fatta många svåra beslut.

Läs mer

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer

Ökad öppenhet om bolåneräntan

Ökad öppenhet om bolåneräntan SLUTRAPPORT Ökad öppenhet om bolåneräntan SEPTEMBER 2013 17 september 2013 Dnr 13-6490 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 FINANSINSPEKTIONENS FÖRSLAG 6 Förtydliganden av förslagen 6 HANDLINGSPLAN OCH

Läs mer

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare T I L L k o n s u m e n t tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som

Läs mer

Risken att försäkringsbolaget inte kan betala ut ersättningen

Risken att försäkringsbolaget inte kan betala ut ersättningen Försäkra SAMMANFATTNING Det förekommer att konsumenterna har ett felaktigt eller dåligt försäkringsskydd, antingen i form av för mycket eller för lite skydd. De flesta konsumenter uppger också att de tycker

Läs mer

Bilföreningens ekonomi

Bilföreningens ekonomi Att dela bil Det går att dela bil på många sätt. Några exempel på att dela bil är samåkning, att åka taxi, att hyra bil, att låna bil av vänner eller att samäga bil. I denna skrift beskrivs hur en grupp

Läs mer

REGgie-projektet Rapport. REGgie. .SE:s beslut. Dokumentnummer: Senast sparat: 26 juni 2007

REGgie-projektet Rapport. REGgie. .SE:s beslut. Dokumentnummer: Senast sparat: 26 juni 2007 Dokumentnummer: Senast sparat: 26 juni 2007 SE, Stiftelsen för Internetinfrastruktur 2007 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 1 Introduktion...3 1.1 Detta dokument...3 1.2 Förkortningar och definitioner...3

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

Utköpsproblematik i små aktiebolag

Utköpsproblematik i små aktiebolag Utköpsproblematik i små aktiebolag Vilka är de centrala problemen och vad kan göras för att begränsa dessa? Juridiska institutionen Juristutbildningen 2011 Tillämpade studier 30 hp Författare: Gustaf Larsson

Läs mer

EXAMENSARBETE. Konsumentskydd enligt KköpL 16. Säljarens felansvar. Linn Åström 2014. Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap

EXAMENSARBETE. Konsumentskydd enligt KköpL 16. Säljarens felansvar. Linn Åström 2014. Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap EXAMENSARBETE Konsumentskydd enligt KköpL 16 Säljarens felansvar Linn Åström 2014 Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap Luleå tekniska universitet Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle Sammanfattning

Läs mer

Förmedlingsuppdraget uppdragsgivarens uppsägning Förmedlingsuppdraget Krav på skriftlighet

Förmedlingsuppdraget uppdragsgivarens uppsägning Förmedlingsuppdraget Krav på skriftlighet 1 Förmedlingsuppdraget uppdragsgivarens uppsägning Det är inte ovanligt att en uppdragsgivare säger upp förmedlingsuppdraget. Det förefaller alltmer vanligt under perioder då priserna på marknaden faller.

Läs mer

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna en introduktion på lättläst svenska Innehåll 1. Inledning 7 --De som ska följa lagen om offentlig upphandling, LOU 8 --Det

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas En bättre värd? Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker en hel del frågor

Läs mer

.. ta nasta steg med oss

.. ta nasta steg med oss Undrar du om Next Level är något för dig? Läs hur vi bl.a. har bistått Mynewsdesk Alltsedan Mynewsdesk startade 2003 har Setterwalls varit vår juridiska partner. Vår tjänst erbjuder företag en modern,

Läs mer

FÖRBEREDELSE INFÖR DIN BOSTADSFÖRSÄLJNING

FÖRBEREDELSE INFÖR DIN BOSTADSFÖRSÄLJNING FÖRBEREDELSE INFÖR DIN BOSTADSFÖRSÄLJNING Är det rätt tidpunkt att sälja nu? Hur mycket är bostaden värd? Ska jag sälja först och köpa sen eller tvärtom? Det är många aspekter att ta hänsyn till när man

Läs mer