Elkundavtal. 1. Bakgrund och syfte med detta elkundavtal ( Elkundavtalet ).

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Elkundavtal. 1. Bakgrund och syfte med detta elkundavtal ( Elkundavtalet )."

Transkript

1 Elkundavtal 1. Bakgrund och syfte med detta elkundavtal ( Elkundavtalet ). ELIDAG`s affärsidè är att under avtalad tid företräda elkunder ( Elkunder ), konsumenter och näringsidkare, med val av Elhandelsföretag och/eller Avtalsform i syfte att säkerställa ett lågt pris för elkraftsleverans till Elkund. Elkundavtalet reglerar förhållandet mellan Elkund och ELIDAG. Elkund och ELIDAG kallas nedan även part var för sig och gemensamt parter. ELIDAG agerar, under avtalad tid med Elkund, ombud för Elkund med val av Elhandelsföretag och/eller Avtalsform. Efter att ELIDAG har utfört val av Elhandelsföretag och Avtalsform blir Elkunden bunden av ett leveransavtal med av ELIDAG valt Elhandelsföretag. De nedan följande Leveransvillkor-Elkraft ( Leveransvillkoren ) reglerar Elkundens och Elhandelsföretagets förhållande. ELIDAG ingår leveransavtalet för Elkunds räkning. En del av ELIDAG`s tjänst är att förvalta Elkundens avtal under avtalad tid och vid behov byta Elhandelsföretag och Avtalsform i syfte att säkerställa ett lågt pris för elkraftsleverans till Elkund. 2. Ingående av Elkundavtalet. 2a.Elkundavtal som ingås via ELIDAG`s webbplats. Elkunden godkänner och förpliktar sig att följa Elkundavtalet genom att läsa igenom och godkänna Elkundavtalet och Leveransvillkoren på ELIDAG`s webbplats och därefter med ett kryss markera aktuell ruta. Elkundavtalet mellan ELIDAG och Elkunden blir därefter bindande och kan endast sägas upp i enlighet med bestämmelserna i punkt 6 nedan. Elkundens kostnad för utnyttjande av ELIDAG`s tjänster finns presenterade på ELIDAG`s webbplats. 2b.Information och erbjudanden. De Elkunder som ingår Elkundavtal samtycker till att få information och erbjudanden av ELIDAG och dess samarbetspartners. Elkund som är konsument och motsäger sig att dess adressuppgifter används för marknadsföringsändamål kan när som helst, för att förhindra att så sker, meddela ELIDAG detta. 3. Ingående av leveransavtalet. Elkunden blir, efter det att ELIDAG valt Elhandelsföretag och/eller Avtalsform åt Elkund, bunden av ett leveransavtal med ett Elhandelsföretag. Avtalsinnehållet i leveransavtalet skall utgöras av Konsumentverket och Svensk Energi framtagna allmänna villkor för försäljning av el till konsument, f.n. EL2009K (om Elkunden är konsument), eller av Svensk Energi framtagna allmänna villkor för försäljning av el som används i näringsverksamhet eller likartad verksamhet, f.n.el2009n (om kunden är näringsidkare). Elhandelsföretaget äger rätt att vidta kreditprövning av Elkunden. Elhandelsföretag har rätt att vägra ingå avtal med Elkund som ej uppfyller Elhandelsföretagets krav om kreditvärdighet. För det fall att Elkunden vid ingåendet av Elkundavtalet anger att denne vill medverka i val av Elhandelsföretag och/eller Avtalsform som påbörjas innan tidsfristen för

2 ångerrätten enligt distans-och hemförsäljningslagen (2005:59) har löpt ut, skall denna begäran ses som ett samtycke till att Elkunden avsäger sig ångerrätten. 4. ELIDAG s åtaganden 4a. Internet och byte av Elhandelsföretag och Avtalsform. ELIDAG skall tillhandahålla en webbplats som utgör en Internetbaserad mötesplats för elkraft för Elkunder. ELIDAG skall tillse att rimlig datasäkerhet på webbplatsen upprätthålls. 4b.Information om upphandling. ELIDAG skall inför varje byte av Elhandelsföretag och/eller Avtalsform underrätta Elkund om tidpunkt, valt Elhandelsföretag och/eller Avtalsform, för förestående byte. Om en e-pstadress har angivits kommer kommunikation företrädesvis att ske via denna. Saknas e-postadress sker kommunikation per post. 5. Elkundens åtaganden. 5a.Avtal med nätleverantörer Elkunden måste vara angiven som nätabonnent hos nätleverantör för aktuell leveransadress. 5b.Person-och anläggningsuppgifter Elkunden är ansvarig för att de person-, anläggnings, postadress-och, i förekommande fall, e-postuppgifter som lämnats till ELIDAG är korrekta och hålls uppdaterade. ELIDAG kommunicerar normalt i första hand via den e-postadress Elkunden angivit i samband med att Elkundavtalet ingås. Elkunden måste alltid informera ELIDAG om Elkund ändrar sin e-postadress, får ny adress, byter namn eller liknande. Då ELIDAG har skickat information via e-post så anses Elkunden vara informerad omedelbart och då informationen skickats per brev anses Elkunden vara informerad två (2) arbetsdagar efter att brevet skickades. Detta gäller även för det fall att meddelandet inte kunnat tas emot av Elkund, exempelvis på grund av brev av någon anledning inte levererats, att Elkund inte kan ta emot e-post för att inkorgen är full, att Elkundens e-postprogram automatiskt sorterar bort vissa e-postadresser (undvikande av spam eller liknande), eller att Elkundens dator är ur funktion etc. 5c.Felaktig anläggningsinformation Elhandelsföretag är inte skyldig att leverera el till Elkunden om felaktiga uppgifter förelegat som grund vid val av Elhandelsföretag och/eller Avtalsform. Om rättelse vidtas inom rimlig tid kan dock leveransen påbörjas efter Elhandelsföretagets godkännande. 5d.Lämnande av fullmakt och information. För att ELIDAG och Elhandelsföretag skall kunna fullfölja sina förpliktelser, ger Elkunden ELIDAG full och oinskränkt behörighet att för Elkunds räkning; -fortlöpande och så länge detta Elkundavtal är gällande mellan parterna ansluta Elkund till av ELIDAG vald Elleverantör och/eller Avtalsform. -inhämta anläggnings-,och personuppgifter från aktuellt Elhandelsföretag och/eller nätleverantör för att säkerställa att rätt uppgifter har lämnats och vid behov korrigera felaktiga uppgifter. -teckna leveransavtal för Elkunds räkning med Elhandelsföretag och/eller Avtalsform.

3 -bemyndiga av ELIDAG valt Elhandelsföretag att säga upp Elkundens gällande leveransavtal. -till Elhandelsföretag överföra den information som krävs för att Elhandelsföretag skall kunna uppfylla sina förpliktelser gentemot Elkunden. 6. Uppsägning av Elkundavtalet 6a.Uppsägning av Elkundavtalet innan upphandling. Vardera parten äger rätt att säga upp Elkundavtalet. Uppsägning skall ske skriftligen per brev, fax eller e-post. Uppsägningen från Elkunds sida har omedelbar verkan såvida inte Elkunden är ansluten till påböjat byte av Elhandelsföretag och/eller Avtalsform, då bestämmelserna i punkten 6b nedan skall tillämpas. Uppsägning från ELIDAG`s sida skall ske senast tre (3) veckor innan ny månad. 6b.Uppsägning av Elkundavtal då Elkund är ansluten till påbörjat byte av Elhandelsförtag och/eller Avtalsform. För den händelse att uppsägning sker då Elkund är ansluten till påbörjat byte av Elhandelsföretag och/eller Avtalsform blir Elkunden bunden av det leveransavtal som tecknas av ELIDAG för Elkundens räkning efter det att bytet av Elhandelsföretag och/eller Avtalsform har skett. Efter att bytet har slutförts upphör Elkundavtalet att gälla. 6c.Leveransavtalet För det händelse att avtalet mellan ELIDAG och Elhandelsföretag avslutas, är Elhandelsföretag fortfarande bunden gentemot Elkunden av det eventuella leveransavtal som har tecknats av ELIDAG för Elkunds räkning. För den händelse att detta Elkundavtal sägs upp, är Elkunden fortfarande bunden av det eventuella leveransavtal som har tecknats med Elhandelsföretag. 7. Hävning av Elkundavtaet. Vardera parten äger häva ingånget Elkundavtal om den andra parten bryter mot någon inte oväsentlig bestämmelse i ingånget Elkundavtal och underlåter att vidta rättelse inom trettio (30) dagar från erhållande av skriftlig anmodan därom (innehållande redogörelse för avtalsbrottet). Hävning enligt denna punkten 7 skall dock inte äga verkan mot leveransavtal mellan Elkund och Elhandelsföretag. 8. Skadestånd Elidag ansvarar för skada som denne vållar Elkund genom att vårdslöst eller försummligt underlåta att efterleva dessa villkor. Föreligger ersättningsgill skada enligt första stycket, skall Elkund vidta åtgärder för att begränsa skadan, såvida inte dessa åtgärder orsakar oskälig kostnad, eller eljest är oskäligt betungande. 9. Friskrivning. ELIDAG gör inga utfästelser om att materialet på ELIDAG`s webbplats är fritt från felaktigheter. ELIDAG tar under inga omständigheter ansvar för några som helst skador

4 eller förluster som inträffar på grund av att meddelanden under detta Elkundavtal ej når Elkund, eller når Elkund sent, och detta beror på att Elkund inte korrekt uppdaterat sina uppgifter eller liknande, eller i övrigt på omständighet hänförlig till Elkund. 10. Force Majeure. Part är inte skyldig att fullgöra avtalet om fullgörandet väsentligt försvåras till följd av hinder som denne inte rår över, Som exempel räknas krig, myndighetsbeslut, externa väderleksförhållanden eller annan händelse av exceptionell karaktär som part inte kunnat förutse och vars inverkan inte rimligen kunnat undanröjas. 11. Tvist. Vid tvist angående tolkning eller tillämpning av Elkundavtalet samt därmed sammanhängande rättsförhållanden skall svensk lag tillämpas. För det fall Elkunden är konsument, kan denne för vägledning vända sig till exempelvis Kosumenternas elrådgivningsbyrå eller kommunal konsumentvägledare. På konsuments begäran kan tvist prövas av Allmänna reklamationsnämden. Tvist mellan Elkund (konsument eller näringsidkare) och ELIDAG kan också prövas av allmän domstol eller annan, enligt författning, behörig instans.

5 Leveransvillkor-Elkraft. 1.Bakgrund och syfte med dessa leveransvillkor ( leveransvillkor ) Mellan Elkunder och, av ELIDAG valt Elhandelsföretag och/eller Avtalsform, ingås leveransavtal som regleras av dessa Leveransvillkor. Elkund och Elhandelsföretag kallas nedan även part var för sig och gemensamt parter. Elhandelsföretag äger rätt att vidta kreditprövning av Elkunden. Elhandelsföretag äger rätt att vägra ingå elavtal med Élkund som ej uppfyller krav om kreditvärdighet. Utöver vad som förskrivs i dessa Leveransvillkor, skall Konsumentverket och Svensk Energi framtagna allmänna villkor för försäljning av el till konsument, f.n. EL2009K (om Elkunden är konsument), eller Svensk Energi framtagna allmänna villkor för försäljning av el som används i näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet, f.n. EL2009N (om Elkunden är näringsidkare, äga tillämplighet i den utsträckning dessa bestämmelser fyller ut och inte motsäger Leveransvillkoren. 2.Elhandelsföretagets åtaganden. Innan leveransperioden inleds, har av ELIDAG valt Elhandelsföretag en skyldighet att säga upp gällande elleveransavtal för de Elkunder Elhandelsföretaget tecknar leveransavtal med. Elhandelsföretaget åtar sig balansansvar och skall meddela aktuell nätleverantör om byte av Elhandelsföretag. Kostnader rörande nätavgifter betalas till nätleverantören av Elkunden och omfattas inte av elleveransavtalet. Elhandelsföretag har skyldighet att leverera den mängd elkraft som förbrukas av Elkunden under den avtalade leveransperioden på de av Elkunden angivna anläggningsadresserna. 3.Avtalat elpris, avgifter och betalningsvillkor. 3a.Avgifter Elhandelsföretag äger endast rätt till att ta ut avgift av Elkunden för förbrukad elkraft enligt avtalat elpris som fastställs av överenskommelse mellan ELIDAG och av ELIDAG valt Elhandelsföretag och/eller Avtalsform. Elhandelsföretag äger inte rätt att ta ut uppläggningseller faktureringsavgift. Vidare äger Elhandelsföretag inte rätt att ta ut avgifter för byte av Elhandelsföretag eller andra liknande kostnader. 3b.Fast elpris. Med fast elpris avses det elpris (energipris inklusive elcertifikat och påslag) som överenkommits av ELIDAG och valt Elhandelsföretag och /eller Avtalsform. Detta avtalade elpris gäller för hela den avtalade leveransperioden, vilken angavs vid överenskommelsen mellan ELIDAG och av ELIDAG valt Elhandelsföretag och/eller Avtalsform. Aktuell kostnad för energiskatt samt moms tillkommer. 3c.Rörligt elpris. Med rörligt elpris avses det genomsnittliga kraftpriset (s.k.månadsmedelspotpris) beräknat per kalendermånad på den nordiska elbörsen Nord Pool prisområde Stockholm (Sverige) och för timmätta kunder det faktiska priset mätt per timme, plus det av ELIDAG valt Elhandelsföretags påslag, inklusive elcertifikat. Aktuell kostnad för energiskatt och moms tillkommer. Det avtalade priset gäller för hela den avtalade leveransprioden.

6 3d.Fakturering Faturering skall grunda sig på insamlade faktiska mätvärden. Om särskilda skäl föreligger får dock fakturering ske preliminärt och baseras på uppskattad mängd överförd el. Elhandelsföretags fakturering får inte ske mer sällan än vad tredje månad i efterskott i enlighet med överenskommet pris mellan ELIDAG och av ELIDAG valt Elhandelsföretag och /eller Avtalsform. Betalningsvillkor för Elkunds betalning till Elhandelsföretg skall vara minst femton (15) dagar netto. Vid dröjesmål debiteras dröjesmålsränta enligt räntelagen (1975:635), dvs. referensränta plus åtta (8) procentenheter. Om fakturering inte skett på tolv (12) månader eller längre, och detta beror på Elhandelsföretaget, äger Elkunden rätt till en reducering om femton (15) procent av fakturabeloppet samt en kostnads-,och räntefri avbetalningsplan som motsvarar lika lång tid som fakturan är försenad. Elhandelsföretagets skyldigheter att utge ersättning gäller inte för det fall nätleverantören kan anses som ansvarig för t.ex. uteblivna mätvärden eller annat som försvårat fakturering för Elhandeslföretaget, under förutsättning att Elhandelsföretaget har vidtagit rimliga åtgärder för att utfå dessa uppgifter från nätleverantören. 4. Leveransperiod. Med leveransperiod avses att elavtal skall påbörjas fr.o.m. det datum som anges för aktuell överenskommelse. Elavtalet skall därefter gälla i det antal månader som ELIDAG valt i samband med registrering av anläggningsadress hos av ELIDAG valt Elhandelföretag och/eller Avtalsform. I det fall en försening sker av leveransstarten, som Elhandelsföretaget kan hållas ansvarig för, äger Elkunden rätt till kompensation motsvarande mellanskillnaden till det elpris som denne istället fått betala under den tid som leveransförseningen avser. Är Elkund skyldig till leveransförseningen äger Elkund ej rätt till kompensation. Fel som kan åläggas Elkund är t.ex. lämnande av felaktigt namn, personnummer, anläggninguppgifter eller annat som försvårar eller förhindrar ett Elhandelsföretagsbyte. Elhandelsföretag är dock skyldig att snarast informera Elkunden om felaktiga uppgifter som Elhandelsföretaget upptäcker i syfte att minska en eventuell leveransförsening. Vid en påbörjad leverans som följer på en tidigare leveransförsening ska elavtalet gälla t.o.m. det datum som leveransperioden för aktuell överenskommelse avsåg, dvs avtalet blir inte förlängt. Elhandelsföretag äger inte rätt att vid detta leveransavtals upphörande, automatiskt förlänga densamma. 5. Upphörande av detta leveransavtal, ingående av nytt leveransavtal och förtida byte av Elhandelsföretag. 5a. Leveransavtalets upphörande för Elkund som omfattas av byte av Elhandelsföretag. Leveransavtalet mellan Elkund och Elhandelsföretag upphör genom att Elkunden på nytt tecknar avtal om elleverans med ett Elhandelsföretag och/eller Avtalsform valt av ELIDAG, vilket avtal tecknas samma dag som detta avtal löper ut. Om Elkunden omfattas av sådan ny upphandling, upphör Elkunden inte att vara bunden av dessa Leveransvillkor, utan ingår ett nytt leveransavtal, som också inkluderar dessa Leveransvillkor, med det Elhandelsföretag och/eller Avtalsform (vilket må vara Elhandelsföretag), som valts av ELIDAG. 5b. Leveransavtalets upphörande för Elkund som ej omfattas av ny upphandling. Om Elkund inte omfattas av nytt elleveransavtal skall Elhandelsföretaget erbjuda Elkunden fortsatt elleverans enligt vid den tidpunkten gällande marknadsmässiga priser och villkor.

7 Detta nya avtal gäller tills vidare med en uppsägningstid som motsvarar den kortast möjliga enligt Elhandelsföretagets villkor. 5c.Konsekvenser vid byte av Elhandelsföretag i förtid. Om Elkund byter Elhandelsföretag i förtid, och därmed säger upp leveransavtalet i förtid under åberopande av flytt från eller försäljning av den anläggningsadress som leveransavtalet avser, gäller det datum som nätleverantören anger som datum för leveransavtalets upphörade. Om Elkund ingått ett tidsbestämt leveransavtal och i förtid bryter detta, under åberopande av annat skäl än flytt från eller försäljning av anläggningsadressen, begår Elkunden avtalsbrott. Elkunden skall då ersätta det tidigare Elhandelsföretaget för vad Elhandelsföretaget kan visa sig förlora under avtalets återstående löptid. Den uppskattade mängden el skall fastställas med ledning av Elkundens tidigare förbrukning. 6. Hävning av Elkundavtaet. Vardera parten äger häva ingånget Elkundavtal om den andra parten bryter mot någon inte oväsentlig bestämmelse i ingånget Elkundavtal och underlåter att vidta rättelse inom trettio (30) dagar från erhållande av skriftlig anmodan därom (innehållande redogörelse för avtalsbrottet). 7. Skadestånd Elidag ansvarar för skada som denne vållar Elkund genom att vårdslöst eller försummligt underlåta att efterleva dessa villkor. Föreligger ersättningsgill skada enligt första stycket, skall Elkund vidta åtgärder för att begränsa skadan, såvida inte dessa åtgärder orsakar oskälig kostnad, eller eljest är oskäligt betungande. 8. Force Majeure. Part är inte skyldig att fullgöra avtalet om fullgörandet väsentligt försvåras till följd av hinder som denne inte rår över, Som exempel räknas krig, myndighetsbeslut, externa väderleksförhållanden eller annan händelse av exceptionell karaktär som part inte kunnat förutse och vars inverkan inte rimligen kunnat undanröjas. 9. Tvist. Vid tvist angående tolkning eller tillämpning av Elkundavtalet samt därmed sammanhängande rättsförhållanden skall svensk lag tillämpas. För det fall Elkunden är konsument, kan denne för vägledning vända sig till exempelvis Konsumenternas elrådgivningsbyrå eller kommunal konsumentvägledare. På konsuments begäran kan tvist prövas av Allmänna reklamationsnämden. Tvist mellan Elkund (konsument eller näringsidkare) och ELIDAG kan också prövas av allmän domstol eller annan, enligt författning, behörig instans.

2.2 Eventuella ändringar i Avtal aviseras (i) via Hemsidan och (ii) per E-post eller brevledes per post minst 30 dagar innan de träder i kraft.

2.2 Eventuella ändringar i Avtal aviseras (i) via Hemsidan och (ii) per E-post eller brevledes per post minst 30 dagar innan de träder i kraft. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor (de "Allmänna Villkoren") gäller för avtal mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person ("Kunden")

Läs mer

Hedemora Energi AB 1(8)

Hedemora Energi AB 1(8) för leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk Utarbetade av Svensk Fjärrvärme tillsammans med Konsumentverket 1.1a) Dessa allmänna avtalsvillkor samt vad som föreskrivs i fjärrvärmelagen (2008:263)

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor (de "Allmänna Villkoren") gäller för avtal mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person ("Kunden")

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2014-05-01)

ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2014-05-01) ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2014-05-01) Dessa Allmänna villkor gäller mellan Kund och Netett Sverige AB, verksam under varumärket Net 1, avseende varje Tjänst som tillhandahålls. Vid inbördes

Läs mer

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid.

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid. 1. Parter 1.1. Dessa allmänna villkor gäller som Avtal i förhållandet mellan Frobbit AB (nedan Frobbit ) och Kund (nedan gemensamt Parterna ). 2. Definitioner 2.1. Nedanstående definitioner skall, oavsett

Läs mer

<Company.Name> <Company.VAT number> Avtal avseende Jetshop mini DIBS betaltjänst START 1 Avtalsparter Merchantid, anges av DIBS 1.1, org. nr. 556629-3956 ( JETSHOP ) 1.2 ( Kunden ) Företagsnamn: Organisationsnr: Adress:

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV06 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2012-07-01

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV06 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2012-07-01 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV06 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2012-07-01 Sid 1 (5) Information om Resurs Bank Resurs Bank AB, org.nr. 516401-0208, Box 222 09, 250 24 Helsingborg Tfn växel:

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV09 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2015-03-20

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV09 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2015-03-20 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV09 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2015-03-20 Sid 1 (5) Information om Resurs Bank Resurs Bank AB (publ), org.nr. 516401-0208 Box 22209, 250 24 Helsingborg Tfn

Läs mer

Såvida inte sammanhanget eller omständigheterna uppenbarligen föranleder annat skall följande ord och begrepp anses ha den innebörd som anges nedan:

Såvida inte sammanhanget eller omständigheterna uppenbarligen föranleder annat skall följande ord och begrepp anses ha den innebörd som anges nedan: ALLMÄNNA VILLKOR Mellan Easycash Svenska AB ("Bolaget") och Kunden har träffats överenskommelse om förmedling av köp av valuta som verkställs av valutaväxlare på olika resmål, för växling till lokal valuta.

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars 2015. 1. Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB (Barret) och kund (Kunden) för den tjänst eller de tjänster

Läs mer

ALLMÄNNA KREDITVILLKOR BOLÅN

ALLMÄNNA KREDITVILLKOR BOLÅN 1. Parter/Definition Kreditgivare: Avida Finans AB, org. nr 556230-9004, eller den som efter en eventuell överlåtelse är innehavare av Kreditavtalet. Kreditavtal: Skuldebrevet jämte vid var tid gällande

Läs mer

Nedanstående villkor gäller för tidigare kunder till Perspektiv Bredband.

Nedanstående villkor gäller för tidigare kunder till Perspektiv Bredband. Nedanstående villkor gäller för tidigare kunder till Perspektiv Bredband. Allmänna villkor - Konsument Gällande fr.o.m. 2015-03-09 1. ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för ett abonnemang eller

Läs mer

2. BILAGA 1 ALLMÄNNA VILLKOR

2. BILAGA 1 ALLMÄNNA VILLKOR 2. BILAGA 1 ALLMÄNNA VILLKOR 2.1. BILAGA 1 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AVROPAD TJÄNST 2.1.1. BAKGRUND OCH SYFTE Dessa Allmänna villkor för avropad tjänst reglerar Fordonsförhyrning som sker efter Avrop från nedan

Läs mer

Allmänna villkor för MailDirect

Allmänna villkor för MailDirect för MailDirect Allmänt Dessa reglerar de tjänster som ingår i tjänsteområdet MailDirect (nedan benämnt Tjänsten) som tillhandahålls av MailDirect Sweden AB med organisationsnummer 556786-1264, (nedan benämnt

Läs mer

Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision

Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision version 2014:1 januari 2014 1 Allmänt 1.1 Tillämpning Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende andra granskningstjänster än revision som

Läs mer

LICENSAVTAL SITOO WEB Gäller från 2013-10-01

LICENSAVTAL SITOO WEB Gäller från 2013-10-01 LICENSAVTAL SITOO WEB Gäller från 2013-10-01 DE FÖRELIGGANDE LICENSAVTALET UTGÖR EN INTEGRERAD DEL AV DET AVTAL SOM MED REFERENS HÄRTILL TRÄFFATS MELLAN SITOO OCH KUNDEN GÄLLANDE SITOO WEB ÄVEN INNEFATTANDE

Läs mer

LENDIFY AB INVESTERINGSAVTAL

LENDIFY AB INVESTERINGSAVTAL LENDIFY AB INVESTERINGSAVTAL Parter Lendify och Kreditgivaren benämns nedan enskilt Part och gemensamt Parterna Lendify AB, org.nr 556968-1744, Östermalmstorg 1, 114 42 Stockholm ( Lendify ); Kreditgivaren

Läs mer

Allmänna villkor om rådgivningstjänster

Allmänna villkor om rådgivningstjänster Allmänna villkor om rådgivningstjänster version 2014:1 januari 2014 1 Allmänt 1.1 Tillämpning Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende de rådgivningstjänster som Uppdragstagaren åtar sig att utföra

Läs mer

Dnr: 137-KB 463-2012 RAMAVTAL. Kungliga biblioteket, organisationsnummer 202100-1710 med adress: Box 5039,102 41 Stockholm, (härefter benämnt KB )

Dnr: 137-KB 463-2012 RAMAVTAL. Kungliga biblioteket, organisationsnummer 202100-1710 med adress: Box 5039,102 41 Stockholm, (härefter benämnt KB ) Dnr: 137-KB 463-2012 1. Parter RAMAVTAL Kungliga biblioteket, organisationsnummer 202100-1710 med adress: Box 5039,102 41 Stockholm, (härefter benämnt KB ) och Ebsco Industries INC, organisationsnummer

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER 1. Allmänt Dessa allmänna villkor utgör ett avtal (nedan benämnt Avtalet) mellan dig, som användare (nedan benämnd som Användaren) och TV4 AB

Läs mer

Sida 1 av 7. Information om Pay Solutions Sweden AB

Sida 1 av 7. Information om Pay Solutions Sweden AB Information om Pay Solutions Sweden AB Pay Solutions Sweden AB (Pay Solutions) är ett företag som erbjuder enkla och moderna lösningar för att hjälpa företag att ta betalt och sedan få betalt. Genom Pay

Läs mer

1.2 Bambora och Säljföretaget benämns i det följande gemensamt Parterna och var för sig Part.

1.2 Bambora och Säljföretaget benämns i det följande gemensamt Parterna och var för sig Part. BAMBORA ONE ALLMÄNNA VILLKOR 1 Bakgrund, definitioner m.m. 1.1 Dessa allmänna villkor ( Allmänna villkoren ) utgör del av det avtal ( Avtalet ) som har ingåtts mellan Euroline AB, 556233-9423, ( Bambora

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MATSAJTEN 2014:1

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MATSAJTEN 2014:1 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MATSAJTEN 2014:1 Dessa allmänna villkor ( Allmänna Villkor ) gäller vid all användning av de tjänster som tillhandahålls av Matsajten i Sverige AB, org.nr 556979-9876 ( Matsajten ),

Läs mer

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 2011-XX-XX Bilaga 1 AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 Dnr. 511-719-2011 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen

Läs mer

Köp- och användarvillkor för tjänsten sms-biljett

Köp- och användarvillkor för tjänsten sms-biljett Köp- och användarvillkor för tjänsten sms-biljett 1. Parter Dessa villkor gäller för dig som registrerar dig och köper sms-biljett vid något av följande kollektivtrafikbolag. Karlstadsbuss Länstrafiken

Läs mer

Bolån Bank. 1 Definitioner, med mera. 2 Kredit med rörlig ränta. Allmänna villkor från 2014-07-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt. 2.

Bolån Bank. 1 Definitioner, med mera. 2 Kredit med rörlig ränta. Allmänna villkor från 2014-07-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt. 2. Bolån Bank Allmänna villkor från 2014-07-01 1 Definitioner, med mera 1.1 Definitioner Nedan angivna begrepp ska ha den betydelse som där anges vid tolkningen av villkoren för krediten. Allmänna villkor

Läs mer

Allmänna villkor: Visma eekonomi

Allmänna villkor: Visma eekonomi Allmänna villkor: Visma eekonomi Land: Sverige Version: 2015:10 Senast ändrad: 2015-04-15 1. Inledning Dessa Allmänna villkor (AV) reglerar din användning av Visma eekonomi med tillhörande Moduler och

Läs mer

VILLKOR KAPITALMARKNADSKONTO (inom Värdepapperstjänst BAS) Utgivningsdatum 2015-06-03

VILLKOR KAPITALMARKNADSKONTO (inom Värdepapperstjänst BAS) Utgivningsdatum 2015-06-03 VILLKOR KAPITALMARKNADSKONTO (inom Värdepapperstjänst BAS) 2015-06-03 1(3) 1.Allmän information Dessa villkor reglerar ditt förhållande till den bank som anges i avtalet som dessa villkor gäller för. Du

Läs mer

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare.

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare. Telias villkor för marknadsplatsen för molntjänster 2014-10-03 Dessa villkor ( Användarvillkoren ) gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller molnbaserade program ( Program ) till företag

Läs mer