Allmänna villkor för UL:s ombud, BILAGA: 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Allmänna villkor för UL:s ombud, 2013-06-06 BILAGA: 1"

Transkript

1 Allmänna villkor för UL:s ombud, BILAGA: 1 1. DEFINITIONER UL-kort Ett smartkort som kan laddas med Biljetter och Reskassa. UL:s kunder får genom UL-kortet även tillgång till ett antal Tjänster. Biljetter Med Biljetter avses att kunden får resa ett obegränsat antal resor under en viss tidsperiod, visst antal dagar/dygn, säsong, termin eller år. Reskassa Med Rekassa avses att kunden kan ladda UL-kortet med kontanter som sedan kan användas till att köpa Biljetter. Tjänster Med Tjänster avses vid var tid angivna Tjänster som Ombudet skall utföra för att UL:s kunder och trafikpersonal skall få bra service och information om UL och UL-kortet. För närvarande aktuella Tjänster är att; - initiera och sälja UL-kort till kunden, - svara på förfrågan från kunden om kortinnehåll, vilket sker genom en kvittoutskrift från försäljningsutrustningen, - informera om det telefonnummer där kunden kan spärra eller byta ut sitt trasiga UL kort, - informera om UL kortet och besvara de vanligaste frågorna rörande Biljetter, Reskassa och Tjänster Minimikriterier för att bli UL ombud När UL väljer ut Ombud sker det utifrån av UL fastslagna minimikriterier vilka i korthet bland annat innebär krav på viss omsättning, öppettider, butikens placering, butiksmiljö, kreditvärdighet samt kunskap och förståelse i svenska språket som krävs för att kommunicera med UL och UL:s kunder.. 2. UL:s ÅTAGANDE Biljetter, Reskassa och Tjänster Då UL kan komma att ändra typerna av Biljetter, Reskassa och Tjänsterna kommer varje förändring att delges Ombudet genom att Allmänna villkor för UL:s ombud uppdateras och Ombudet informeras skriftligen om att en ändring skett. Vid var tid gällande Allmänna villkor för ULs ombud finns tillgängliga på UL support UL support hanterar frågor från Ombudet angående försäljning av Biljetter, Reskassa och tillhandahållande av Tjänster samt tekniska förfrågningar angående försäljningsutrustningens funktion.

2 Supportfunktionen kommer att finnas tillgängligt vardagar kl , helger kl Marknadsföring UL tillhandahåller initialt ett startpaket med marknadsförings- och säljstödsmaterial. Under avtalstiden kommer UL att förse Ombudet med aktuell information om UL:s biljettsystem och aktuella kampanjer. Försäljningsutrustningen UL tillhandahåller en försäljningsutrustning för UL:s biljettsystem utan kostnad för ombudet. Försäljningsutrustningen är UL:s egendom. Kostnader för installation, underhåll och försäkring ansvarar UL för under förutsättning att Ombudet iakttagit normal aktsamhet och följer UL:s skötselråd. 3. OMBUDETS ÅTAGANDE Biljetter, Reskassa och Tjänster Ombudet skall erbjuda kund vid var tid gällande Biljetter, Reskassa och Tjänster. Ombudet skall säkra att alltid ha UL-kort och skrivarpapper (kvittorullar) i lager samt vid behov beställa nya i god tid, leveranstid beräknas till 7 arbetsdagar. Beställning sker via ul.se. Ombudets försäljning skall ske till de priser som UL vid var tid bestämmer. Ombudet skall erbjuda kunderna att betala med kontanter, bankkort samt betal- och kreditkort. Ombudet äger inte rätt att ta ut särskild avgift oavsett kundens betalningssätt. Ombudet skall således ha tecknat eget avtal om inlösen av bankkort etc. med bank. De öppettider som anges i Ombudsavtalet får inte utan UL:s godkännande förkortas. Ombudet skall säkra att Minimikriterier för UL:s ombud följs under hela avtalstiden. Allvarliga avvikelser kan vara grund för omedelbar uppsägning av detta Ombudsavtal. Hantering av intäkter från försäljning Erhållet material såsom t ex UL-kort och försäljningsintäkter är UL:s egendom och utgör redovisningsmedel hos Ombudet. Ombudet skall förvara dessa åtskilt från övrig egendom och egna penningmedel. Ombudet skall ha tecknat ett särskilt bankkonto för UL:s intäkter, ('Ombudskonto"). I god tid före installering av ombudsutrustningen skall Ombudet meddela UL vald bank och kontonummer. Ombudet skall arrangera så att pengar från UL:s försäljning hanteras på ett säkert sätt för att undvika t.ex. stöld och rån. Ombudet ansvarar för att dagskassan avseende intäkter från försäljning dagligen (måndag-fredag) sätts in på Ombudskontot. Då Ombudet ansvarar och är redovisningsskyldigt för erhållet material och intäkter uppmanas Ombudet att teckna en försäkring som täcker intäkter från UL-försäljningen. Observera att det vid varje försäljning som sker mot kontanter eller bank- och kreditkort kommer två utskrifter att skapas. Ett från Ombudsmaskinen som är biljett och ett kvitto som kommer från den ordinarie kassan, själva betalningen. Utbildning Ombudet skall genomgå UL:s grundutbildning med godkänt resultat. Beroende på storlek på Ombudet och förväntad försäljning utbildas en eller flera experter hos Ombudet, antalet beslutas av UL. Denna personal skall även delta i övriga obligatoriska utbildningar som UL tillhandahåller. Experterna i sin tur utbildar övrig

3 personal hos ombudet. Ombudet ansvarar för kostnader för sin personal i samband med utbildning. Marknadsföring Ombudet skall exponera och vid behov dela ut det av UL tillhandahållna marknadsförings- och säljstödsmaterialet enligt UL:s instruktioner och riktlinjer. Om inte annat särskilt överenskommits skall exponeringen endast ske med det av UL tillhandahållna materialet. Försäljningsutrustningen Försäljningsutrustningen och därtill nödvändigt personligt operatörskort får endast användas av behörig person. Till varje kort finns en kod. Kort och kod är en värdehandling och Ombudet ansvarar för att de ej nyttjas av obehörig person. Ombudet åtar sig att följa normalt iakttagen aktsamhet samt följa UL:s skötselråd avseende försäljningsutrustningen. Med skötselråd avses att Ombudet dagligen i samband med start och inloggning skall torka av Försäljningsutrustningen med torr eller lätt fuktig trasa samt i samband med byte av skrivarpapper (kvittorulle) damma pappersutrymme. Vid fel eller skador på Försäljningsutrustningen skall Ombudet kontakta UL support. För det fall Ombudet orsakar skada på försäljningsutrustning skall Ombudet stå för samtliga kostnader. Ombudet skall lämna tillträde för UL, eller den UL hänvisar till, för underhåll och kontroll av försäljningsutrustning. Sådant tillträde skall lämnas måndag-fredag eller enligt särskild överenskommelse. UL äger tillträde till försäljningsutrustningen utan att behöva meddela Ombudet på förhand. Personal som utför underhåll och kontroll skall uppvisa legitimation. Ombudet får inte flytta eller förändra ursprunglig installation av försäljningsutrustningen eller göra förändringar i Försäljningsutrustningen utan UL:s godkännande. Planerade strömavbrott eller annan avstängning av utrustningen får endast ske efter samråd med UL. Eventuella kostnader för att flytta eller förändra ursprunglig installation skall bäras av Ombudet. 4. UPPFÖLJNING UL avser att regelbundet genomföra kvalitetsundersökningar av de Tjänster som Ombudet erbjuder UL:s kunder. Kvalitetsundersökningarna kommer dels att utföras i form av s.k. Mystery shopping undersökningar, dels i form av kundenkäter. Mystery shopping innebär att en utbildad person besöker Ombudet och agerar som kund och bedömer bemötande, service, exponering av UL marknadsföringsmaterial mm. Allvarliga kvalitetsbrister kan vara grund för uppsägning av Ombudsavtalet. 5. REDOVISNING OCH BETALNING Redovisning av genomförda transaktioner i försäljningsutrustningen kommer dagligen att automatiskt skickas från respektive försäljningsutrustning till UL. Den dagliga redovisningen sammanställs veckovis, UL skickar en faktura veckovis på försäljningssumman minus provision, betalningsvillkor 10 dagar. Ombudet ska dagligen efter avslutad dagsförsäljning ta ut ett skiftavslut på den egna försäljningen från försäljningsutrustningen. Ifylld skiftslutsblankett och skiftavslutskvitton ska veckovis skickas in till UL. All mervärdesskatt avseende biljettförsäljning, ingående och utgående moms hanteras av UL Ombudet ansvarar endast för redovisning av mervärdesskatt på försäljningsprovisionen till Skatteverket. Vid utebliven betalning utgår dröjsmålsränta, referensränta plus 8 %, från den dag betalning skulle ha skett t.o.m. den dag betalning genomförts, samt i lag reglerad påminnelseavgift och i förekommande fall inkassoavgift.

4 3 6. ÄGANDERÄTTSFÖRBEHÅLL/UTMÄTNING Den försäljningsutrustning som UL tillhandahåller Ombudet utgör UL:s egendom. Vid utmätning hos Ombudet eller vid Ombudets konkurs eller liknande skall UL:s rätt till redovisningsmedel och annan egendom skyddas genom att Ombudet uppvisar Ombudsavtalet och omedelbart anmäler förhållandet till UL. 7. UL:s VARUMÄRKEN Ombudsavtalet ger inte Ombudet någon rätt att använda UL:s varumärken annat än i av UL tillhandahållet material, För att i övrigt använda något av UL:s varumärken krävs UL:s skriftliga godkännande. 8. ÖVERLÅTELSE Ombudet får inte sätta annan i sitt ställe eller överlåta Ombudsavtalet eller rättigheter eller skyldigheter som följer därmed. Om Ombudet är aktiebolag eller handelsbolag och överlåtelse sker av aktie eller andelar i sådant bolag upphör Ombudsavtalet att gälla med omedelbar verkan om UL inte skriftligt godkänt överlåtelsen. 9. AVTALSBROTT Om Ombudet bryter mot någon bestämmelse i Ombudsavtalet och inte vidtar rättelse inom tio dagar från det att Ombudet fått meddelande från UL eller om det är fråga om ett allvarligt brott eller upprepade brott har UL rätt att kräva att redovisningen och betalning av försäljningen sker varje dag till UL, kräva att Ombudet på egen bekostnad återlämnar all egendom tillhörande UL, med omedelbar verkan stänga ner försäljningsutrustningen och/eller att med omedelbar verkan säga upp Ombudsavtalet. 10. AVTALETS UPPHÖRANDE Uppsägning skall ske skriftligen i rekommenderat brev till motpartens adress angiven i Ombudsavtalet, eller genom delgivningsman. Vid Ombudsavtalets upphörande åligger det Ombudet att till UL returnera material, samt att lämna tillträde för UL till Ombudets lokal för återhämtande av försäljningsutrustning. Respektive part äger rätt att säga upp Ombudsavtalet till omedelbart upphörande om den andra parten försätts i konkurs, ställer in betalningarna, träder i likvidation eller genomför ackord. 11. ÄNDRING OCH TILLÄGG UL har rätt att ensidigt ändra Allmänna villkor för UL:s ombud. Ombuden skall då skriftligen meddelas att ändring skett och UL uppdaterar samtidigt Allmänna villkor för UL:s ombud. Vid var tid gällande Allmänna villkor för UL:s ombud finns att läsa på 12. TVIST Tvist med anledning av Ombudsavtal skall hänskjutas till allmän domstol. Tvisten skall avgöras med Uppsala tingsrätt som första instans och med tillämpning av svensk lag.

5

Sida 1 av 7. Information om Pay Solutions Sweden AB

Sida 1 av 7. Information om Pay Solutions Sweden AB Information om Pay Solutions Sweden AB Pay Solutions Sweden AB (Pay Solutions) är ett företag som erbjuder enkla och moderna lösningar för att hjälpa företag att ta betalt och sedan få betalt. Genom Pay

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER 1. Allmänt Dessa allmänna villkor utgör ett avtal (nedan benämnt Avtalet) mellan dig, som användare (nedan benämnd som Användaren) och TV4 AB

Läs mer

Villkor för Visma Webbfakturering tilläggsavtal till Användarvillkor för Visma Spcs webbplatser Visma Spcs AB (556252-9155) 2015-04-16

Villkor för Visma Webbfakturering tilläggsavtal till Användarvillkor för Visma Spcs webbplatser Visma Spcs AB (556252-9155) 2015-04-16 Villkor för Visma Webbfakturering tilläggsavtal till Användarvillkor för Visma Spcs webbplatser Visma Spcs AB (556252-9155) 2015-04-16 Detta avtal utgör, tillsammans med avtalet Användarvillkor för Visma

Läs mer

SÖLVESBORGS BREDBAND AB (solvenet.se) Org.nummer: 556544-1937 Allmänna avtalsvillkor 1. Allmänt

SÖLVESBORGS BREDBAND AB (solvenet.se) Org.nummer: 556544-1937 Allmänna avtalsvillkor 1. Allmänt 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor gäller mellan solvenet.se, org:556544-1937, och myndig fysisk eller juridisk person(nedan benämnd Kunden ) som abonnerar på en eller flera av solvenets bredbandstjänster

Läs mer

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5)

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) (gäller från och med den 31 januari 2013) Dessa allmänna villkor utgör del av det avtal ("Avtalet") som gäller mellan 4T Sverige AB ("4T"), org. nr: 556857-8495, Box

Läs mer

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid.

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid. 1. Parter 1.1. Dessa allmänna villkor gäller som Avtal i förhållandet mellan Frobbit AB (nedan Frobbit ) och Kund (nedan gemensamt Parterna ). 2. Definitioner 2.1. Nedanstående definitioner skall, oavsett

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2015-03-16)

ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2015-03-16) ALLMÄNNA VILLKOR Dessa Allmänna villkor gäller mellan Kund och Netett Sverige AB, verksam under varumärket Net 1, avseende varje Tjänst som tillhandahålls. Vid inbördes tolkning mellan Abonnemangsvillkor,

Läs mer

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5)

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) (gäller från och med den 31 januari 2013) Dessa allmänna villkor utgör del av det avtal ("Avtalet") som gäller mellan 4T Sverige AB ("4T"), org. nr: 556857-8495, Box

Läs mer

31 maj 2012 Avtalsvillkor Kvasir Media

31 maj 2012 Avtalsvillkor Kvasir Media 31 maj 2012 Avtalsvillkor Kvasir Media Eniro Sverige AB 120531 1. Tillämplighet Dessa avtalsvillkor ( Villkoren ) gäller för avtal mellan Eniro Sverige AB, org. nr. 556445-1846 ( Eniro ) och kund ( Kund

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖRETAG FÖR KONTO- OCH KORTKREDITER ( RBAV03 FÖRETAG ) Gällande fr o m 2013-09-01

ALLMÄNNA VILLKOR FÖRETAG FÖR KONTO- OCH KORTKREDITER ( RBAV03 FÖRETAG ) Gällande fr o m 2013-09-01 ALLMÄNNA VILLKOR FÖRETAG FÖR KONTO- OCH KORTKREDITER ( RBAV03 FÖRETAG ) Gällande fr o m 2013-09-01 Sid 1 (6) Information om Resurs Bank Resurs Bank AB (publ), Org.nr. 516401-0208 Box 222 09, 250 24 Helsingborg,

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät

ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor reglerar de tjänster som finns beskrivna i Avtalet och som tillhandahålls av Älvsbyns kommun, 942 85 ÄLVSBYN (

Läs mer

Villkor och övrig information

Villkor och övrig information Villkor och övrig information Som du kanske vet tillhör ditt Sparbanken Öresund-kontor numera Sparbanken Skåne och till hösten, preliminärt i mitten av oktober, är det dags att ersätta dina produkter och

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR SITOO WEBSHOP Gäller från 2012-03-27

ALLMÄNNA VILLKOR SITOO WEBSHOP Gäller från 2012-03-27 ALLMÄNNA VILLKOR SITOO WEBSHOP Gäller från 2012-03-27 DE FÖRELIGGANDE ALLMÄNNA VILLKOREN UTGÖR EN INTEGRERAD DEL AV DET AVTAL SOM MED REFERENS HÄRTILL TRÄFFATS MELLAN SITOO OCH KUNDEN GÄLLANDE SITOO WEBSHOP.

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2014-05-01)

ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2014-05-01) ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2014-05-01) Dessa Allmänna villkor gäller mellan Kund och Netett Sverige AB, verksam under varumärket Net 1, avseende varje Tjänst som tillhandahålls. Vid inbördes

Läs mer

Allmänna villkor för användande av Knivbrev

Allmänna villkor för användande av Knivbrev Allmänna villkor för användande av Knivbrev Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller mellan Knivbrev AB, org. nr. 556922-1947 ( Knivbrev AB ) och Användare av Tjänsten. 1. ALLMÄNT OM TJÄNSTEN 1.1. Knivbrev

Läs mer

Skånetrafiken och våra olika Servicenivåer Många vill bli ombud Etablering

Skånetrafiken och våra olika Servicenivåer Många vill bli ombud Etablering Skånetrafiken och våra olika Servicenivåer Vi på Skånetrafiken ska se till att det finns tillräckligt med försäljningsställen så att det är enkelt för våra kunder att köpa biljetter och att resa med oss.

Läs mer

Allmänna villkor. 1. Tjänstens beställning och omfattning. 2. Tjänstens genomförande och nyttjande

Allmänna villkor. 1. Tjänstens beställning och omfattning. 2. Tjänstens genomförande och nyttjande Allmänna villkor Dessa allmänna villkor utgör bilaga till avtal om tillhandahållande av tjänst träffat mellan AB NAME ISP, org nr 556589-1230, (nedan NAME ISP ) och kund. Villkoren omfattar samtliga nu

Läs mer

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst 1 Allmänt 1.1 Nore 862 AB, org. nr 556902-0091 ("Horse1"), tillhandahåller på www.horse1.se, eller på annan av Horse1 anvisad webbplats ("Webbplatsen")

Läs mer

Allmänna villkor Dessa allmänna villkor gäller för avtal om Baskonto hos JAK Medlemsbank.

Allmänna villkor Dessa allmänna villkor gäller för avtal om Baskonto hos JAK Medlemsbank. BASKONTO Allmänna villkor Dessa allmänna villkor gäller för avtal om Baskonto hos JAK Medlemsbank. Definitioner m.m.... 1 Allmän produktbeskrivning... 2 Betalningar till och från kontot... 2 Begränsningar

Läs mer

1 (7) VILLKOR FÖR WYWALLET. (gäller från och med den 1 december 2014) 1. ALLMÄNT. a) byter mobilabonnemang eller kontantkort hos sin mobiloperatör;

1 (7) VILLKOR FÖR WYWALLET. (gäller från och med den 1 december 2014) 1. ALLMÄNT. a) byter mobilabonnemang eller kontantkort hos sin mobiloperatör; 1 (7) VILLKOR FÖR WYWALLET (gäller från och med den 1 december 2014) 1. ALLMÄNT 4T Sverige AB, org.nr. 556857-8495, Box 6343, 102 35 Stockholm, ( 4T ), tillhandahåller en tjänst som gör det möjligt för

Läs mer

Internet- och telefontjänst för företag

Internet- och telefontjänst för företag Internet- och telefontjänst för företag Allmänna villkor från 2012-09-01 1 Definitioner I dessa Allmänna villkor avses med följande uttryck: Allmänna villkor De villkor som återfinns i detta dokument.

Läs mer

VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26

VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26 VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26 1. Definitioner 1.1. Administratörsanvändare. Användare med särskilda behörigheter, t.ex. att ändra Medlems organisationsuppgifter, ge nya Användare tillgång till

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR PRIVAT FÖR KONTO- OCH KORTKREDITER ( RBAV01 ) 2010-08-01

ALLMÄNNA VILLKOR PRIVAT FÖR KONTO- OCH KORTKREDITER ( RBAV01 ) 2010-08-01 ALLMÄNNA VILLKOR PRIVAT FÖR KONTO- OCH KORTKREDITER ( RBAV01 ) 2010-08-01 Information om Resurs Bank Resurs Bank AB, Org.nr. 516401-0208, Box 222 09, 250 24 Helsingborg, Tfn växel: 042-38 20 00, Tfn kundservice

Läs mer

ITB Media AB Allmänna villkor

ITB Media AB Allmänna villkor ITB Media AB Allmänna villkor 1. Allmänt Följande allmänna villkor utgör ett bindande avtal ("Användaravtalet") mellan IT Bolaget Media i Skåne AB, org. nr. 556084-7674 ("ITB Media") å ena sidan, och användare

Läs mer

Villkor för. Spelkort och Spelkonto

Villkor för. Spelkort och Spelkonto Villkor för Spelkort och Spelkonto 1. Allmänt 1.1 Tillämpliga regler Dessa villkor reglerar vad som gäller för nyttjande av Spelkort och Spelkonto hos AB Svenska Spel ( Svenska Spel ). Att vara Spelkortskund

Läs mer

Utgåva 11. 1.1 Nedanstående begrepp skall ha den nedan definierade innebörden då de används med versal begynnelsebokstav i de Allmänna villkoren.

Utgåva 11. 1.1 Nedanstående begrepp skall ha den nedan definierade innebörden då de används med versal begynnelsebokstav i de Allmänna villkoren. 1 DEFINIERADE BEGREPP 1.1 Nedanstående begrepp skall ha den nedan definierade innebörden då de används med versal begynnelsebokstav i de Allmänna villkoren. Allmänna villkor Cellips vid varje tillfälle

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna avtalsvillkor gäller för Bredbandsanslutning för företag. Till företag räknas även privatpersoner

Läs mer

Allmänna villkor för hyrda förbindelser

Allmänna villkor för hyrda förbindelser Allmänna villkor för hyrda förbindelser V 1.0 2012-10-07 Innehåll 1. Inledning 1 2. Förutsättningar och gemensamma åtaganden 2 3. Leverantörens åtagande 4 4. Kundens åtagande 6 5. Leverans 8 6. Avtalstid

Läs mer