Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument"

Transkript

1 Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument 1. Allmänt om Fastighetsägarna Dokument Fastighetsägarna Dokument är en tjänst avsedd för både företag och organisationer och fysiska personer som är näringsidkare. Tjänsten Fastighetsägarna Dokument saluförs av Fastighetsägarna Sverige AB (Fastighetsägarna Sverige). a. Registrering och inloggning i. Fastighetsägarna Dokument saluförs genom kortköp via hemsidan, genom fastighetssystemleverantör eller genom installation på egen server. ii. Den som köper formulär och mallar genom Fastighetsägarna Dokument kallas kund. Varje ny kund måste registrera sig i Fastighetsägarna Dokument för att kunna använda tjänsten. Följande uppgifter krävs från kunden vid registrering: Organisationsnummer/personnummer Företagsnamn/namn Fakturaadress/Postadress Referensperson E-post Telefonnummer iii. Genom att registrera sig för köp på Fastighetsägarna Dokument accepterar kunden de vid varje tidpunkt tillämpade allmänna villkoren. Kunden ska se till att användare av Fastighetsägarna Dokument hos kunden tar del av och accepterar de allmänna villkoren. Dessa allmänna villkor kan när som helst ändras. Kunden ska i sådant fall underrättas om villkorsändringen via e-post, via Fastighetsägarna Dokuments hemsida eller på annat lämpligt sätt. b. Priser i. Prislista för formulär som saluförs genom Fastighetsägarna Dokument framgår av ii. Priser är angivna exklusive moms, vilken tillkommer enligt vid varje tidpunkt gällande mervärdesskatt. iii. Medlemmar hos Fastighetsägarna och SABO har 50 % rabatt. iv. Prislistan kan ändras. v. Priser för årsabonnemang ges efter förfrågan, se punkten 3 c dessa villkor. 2. Tillhandahållandet av Fastighetsägarna Dokument Fastighetsägarna Dokument kan tillhandahållas kunderna på tre olika sätt, genom köp av enstaka kontrakt genom webbplatsen genom koppling mot en fastighetssystemleverantör som har ett avtal med Fastighetsägarna Sverige samt genom installation av Fastighetsägarna Dokument på lokal server.

2 3. Köpalternativ a. Enstaka kontrakt Köp av enstaka kontrakt sker via webbsidan genom betalning med kort, till vid varje tillfälle gällande pris enligt den prislista som är publicerad på webbsidan. b. Saldo i. Genom uppladdning av ett valfritt belopp, dock högst kronor, till Fastighetsägarna Dokument, kan kunden skapa skarpa kontrakt varvid kostnaden för dessa dras från det inbetalda beloppet enligt prislista. Det finns ingen tidsgräns för hur länge saldot kan användas. ii. Inbetalning kan ske med kort eller avseende belopp överstigande 1000 kronor, mot faktura. iii. Inbetalat belopp återbetalas inte. c. Årsabonnemang i. Genom årsabonnemanget får kunden fri tillgång till alla de mallar som Fastighetsägarna tillhandahåller via Fastighetsägarna Dokument. ii. Årsabonnemang löper i abonnemangsperioder om ett år i taget. iii. Årsabonnemang kostar kronor, kronor, kronor, kronor eller kronor beroende på användarens förväntade eller faktiska användning av tjänsten. iv. Pris på årsabonnemanget för en ny kund fastställs efter förfrågan. v. För en årsabonnemangskund förbinder sig Fastighetsägarna att senast den 1 september varje år lämna en prisuppgift på kommande års abonnemang. vi. Priset för det kommande årets abonnemang sker efter en bedömning av hur många skarpa ärenden användaren skapat under de senaste 12 månaderna eller, om kortare tid än så förflutit sedan kunden blev årsabonnemangskund. vii. Fastighetsägarna Sverige förbehåller sig rätten att ändra i utbudet av dokumentmallar och andra tjänster som saluförs genom Fastighetsägarna Dokument. Fastighetsägarna Sverige förbinder sig dock att på kundens begäran, under innevarande abonnemangsperiod, via e-post eller på annat sätt, till kunden leverera dokumentmall som har tagits bort ut tjänsten men som fanns i tjänsten vid abonnemangsperiodens början. 4. Betalning a. Betalning med kort Köp av enskilda kontrakt sker med kortbetalning via PayEx som betalningsväxel. Tjänsten är säker och certifierad enligt PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard). Secure Socket Layer

3 (SSL) skapar en säker och krypterad förbindelse mellan kundens dator och PayEx betalningsserver. All överföring sker tryggt utan att obehöriga kan komma åt någon information. Vid betalning på internet använder PayEx Secure Electronic Transaction (SET), som är en internationell säkerhetsstandard för onlinebetalningar. SET garanterar bland annat att: Informationen hålls hemlig och inte kan manipuleras Det korrekta beloppet dras från kontot. Pengarna blir öveförda till Fastighetsägarna Sverige. b. Betalning med faktura På belopp över 1000 kronor kan betalning ske mot faktura. Fastighetsägarna Sverige tillämpar räntelagens bestämmelser. 5. Säkerhet Vid inloggning på Fastighetsägarna Dokument lagras information om kundens inloggningsuppgifter enlighet punkten 1 a ovan i Fastighetsägarna Sveriges serverdatorer. Utöver detta sparas uppgifter rörande bl.a. de IP-adresser som nyttjar Fastighetsägarna Dokuments tjänst, vilka dokumentmallar som köpts samt de uppgifter kunden anger vid betalning (kortnummer m.m.). Kunden samtycker till att Fastighetsägarna använder kundens adressuppgifter för informationsutskick och utskick med erbjudanden från Fastighetsägarna. Fastighetsägarna Sverige förbinder sig att betrakta kundinformation som konfidentiell och kommer inte att lämna ut information om enskild kund, eller delar därav, till någon utomstående. Fastighetsägarna Sverige förbehåller sig rätten att med omedelbar verkan och utan återbetalningsskyldighet stänga av kunds tillgång till Fastighetsägarna Dokument, om kunden utnyttjat tjänsten på ett otillbörligt sätt. Fastighetsägarna Sverige förbehåller sig rätten att även efter sådan spärrning skett spara och använda kundinformation som kan behövas för att påvisa otillåten spridning av sådana mallar och formulär som tillhandahållits genom Fastighetsägarna Dokument. a. Behandling av personuppgifter enligt Personuppgiftslag (1998:204) (PUL) De personuppgifter som kunden lämnar i samband med att denne att skapar en inloggning på Fastighetsägarna Dokument kommer att behandlas i den utsträckning som behövs för att kunna fullgöra avtalet. Kunden samtycker till att Fastighetsägarna Sverige lagrar nu angiven kundinformation. Kund som ansluter användare ska säkerställa att de som ansluts är införstådda med och samtycker till denna behandling av personuppgifterna. I enlighet med PUL har den vars personuppgifter behandlas rätt att gratis en gång om året få besked om vilka personuppgifter som behandlas och hur de behandlas. Denne kan också begära rättelse av de personuppgifter som behandlas. Genom att ta del och godkänna de allmänna villkoren samtycker den enskilde användaren att Fastighetsägarna Sverige behandlar personuppgifter i enlighet med

4 ovanstående. Den enskilde användaren kan när som helst återkalla sitt samtycke till behandling av personuppgifter. Om en användare väljer att inte samtycka eller att återkalla sitt samtycke finns risk för att användarens bruk av Fastighetsägarna Dokument kommer att påverkas och att Fastighetsägarna Sverige inte kan fullgöra sina åtaganden. 6. Drift, justeringar och uppdateringar a. Tillänglighet Fastighetsägarna Dokument ska vara tillgängligt 24 timmar per dygn, sju dagar i veckan. Fastighetsägarna Sverige ansvarar dock inte för skada eller annan olägenhet som kan uppstå för kund eller användare hos kund på grund av driftavbrott eller trafikhindrande fel eller för olägenhet som kan uppstå om hemsidan temporärt stängs för service eller uppgraderingar. Uppgradering och service ska i möjligaste mån vidtas utanför ordinarie kontorstid. b. Ansvarsbegränsning Fastighetsägarna Sverige eftersträvar en konstant hög kvalitet såväl tekniskt som innehållsmässigt. Fastighetsägarna Dokuments innehåll kan dock aldrig ersätta juridisk eller annan professionell rådgivning i enskilda fall. Varje kund och användare förklarar sig i och med godkännande av de allmänna villkoren vara införstådd med att Fastighetsägarna Sverige således inte har något rådgivaransvar i enskilda fall eller i förhållande till enskild kund eller användare som kunden låtit ansluta eller i förhållande till tredje man. Fastighetsägarna Sverige tar inte ansvar för direkta, indirekta eller oförutsedda skador eller kostnader som skulle kunna uppstå vid användning av Fastighetsägarna Dokument eller tillgängliga dokumentmallar eller annat innehåll i Fastighetsägarna Dokument. c. Force Majeure Händelser såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut och likvärdiga händelser utanför Fastighetsägarna Sveriges kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, innebär att Fastighetsägarna Sverige befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal. 7. Upphovsrätt och licensiering Mallar som saluförs via Fastighetsägarna Dokument liksom bakomliggande programvaror och databaser är skyddade enligt lagen om upphovsrätt. Mallar och formulär som saluförs genom Fastighetsägarna Dokument är att betrakta som programvara och får endast nyttjas av registrerade användare i den omfattning som överenskommes mellan kunden och Fastighetsägarna Sverige genom kundens val av köpmodell. Det åligger kunden och användare av tjänsten hos kunden att tillse att spridning inte sker som leder till otillåtet nyttjande av genom Fastighetsägarna Dokument tillhandahållet material. Fastighetsägarna Sverige förbehåller sig rätten att i formulär och annat material som tillhandahålles genom Fastighetsägarna Dokument göra märkning som tillsammans med serverinformation om nedladdning kan ge information om vilken väg otillåtet spritt material har tagit. Kunden och användare hos kunden accepterar att Fastighetsägarna Sverige sammanställer denna typ

5 av information och använder denna typ av information som underlag i de fall då Fastighetsägarna Sverige önskar påvisa otillåten spridning eller otillåtet nyttjande.

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid.

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid. 1. Parter 1.1. Dessa allmänna villkor gäller som Avtal i förhållandet mellan Frobbit AB (nedan Frobbit ) och Kund (nedan gemensamt Parterna ). 2. Definitioner 2.1. Nedanstående definitioner skall, oavsett

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MATSAJTEN 2014:1

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MATSAJTEN 2014:1 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MATSAJTEN 2014:1 Dessa allmänna villkor ( Allmänna Villkor ) gäller vid all användning av de tjänster som tillhandahålls av Matsajten i Sverige AB, org.nr 556979-9876 ( Matsajten ),

Läs mer

Allmänna villkor för MailDirect

Allmänna villkor för MailDirect för MailDirect Allmänt Dessa reglerar de tjänster som ingår i tjänsteområdet MailDirect (nedan benämnt Tjänsten) som tillhandahålls av MailDirect Sweden AB med organisationsnummer 556786-1264, (nedan benämnt

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER 1. Allmänt Dessa allmänna villkor utgör ett avtal (nedan benämnt Avtalet) mellan dig, som användare (nedan benämnd som Användaren) och TV4 AB

Läs mer

Föredrag.se Allmänna villkor

Föredrag.se Allmänna villkor Vårt löfte som ditt förord Föredrag.se vill skapa vassare medarbetare. Föredrag.se strävar efter att demokratisera kompetensutvecklingen och göra den lättillgänglig, billig och på användarnas villkor.

Läs mer

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare.

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare. Telias villkor för marknadsplatsen för molntjänster 2014-10-03 Dessa villkor ( Användarvillkoren ) gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller molnbaserade program ( Program ) till företag

Läs mer

Moms reg. SE1967041301345 Bankgiro 793-3120. Tel: +46 (0)481 511 10 Mob: +46 (0)709 26 49 13 ALLMÄNA VILKOR FÖR VÅRA WEBHOTELL OCH EPOST TJÄNSTER!

Moms reg. SE1967041301345 Bankgiro 793-3120. Tel: +46 (0)481 511 10 Mob: +46 (0)709 26 49 13 ALLMÄNA VILKOR FÖR VÅRA WEBHOTELL OCH EPOST TJÄNSTER! WWW.10E12.NET e.f. Mikael Jörgenstam Slöjdstigen 9, SE-380 44 ALSTERBRO Org.nr. 6704130134 Godkänd för F-skatt Moms reg. SE1967041301345 Bankgiro 793-3120 Tel: +46 (0)481 511 10 Mob: +46 (0)709 26 49 13

Läs mer

Nedanstående villkor gäller för tidigare kunder till Perspektiv Bredband.

Nedanstående villkor gäller för tidigare kunder till Perspektiv Bredband. Nedanstående villkor gäller för tidigare kunder till Perspektiv Bredband. Allmänna villkor - Konsument Gällande fr.o.m. 2015-03-09 1. ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för ett abonnemang eller

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor (de "Allmänna Villkoren") gäller för avtal mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person ("Kunden")

Läs mer

2.2 Eventuella ändringar i Avtal aviseras (i) via Hemsidan och (ii) per E-post eller brevledes per post minst 30 dagar innan de träder i kraft.

2.2 Eventuella ändringar i Avtal aviseras (i) via Hemsidan och (ii) per E-post eller brevledes per post minst 30 dagar innan de träder i kraft. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor (de "Allmänna Villkoren") gäller för avtal mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person ("Kunden")

Läs mer

Villkor för. Spelkort och Spelkonto

Villkor för. Spelkort och Spelkonto Villkor för Spelkort och Spelkonto 1. Allmänt 1.1 Tillämpliga regler Dessa villkor reglerar vad som gäller för nyttjande av Spelkort och Spelkonto hos AB Svenska Spel ( Svenska Spel ). Att vara Spelkortskund

Läs mer

Allmänna villkor: Visma eekonomi

Allmänna villkor: Visma eekonomi Allmänna villkor: Visma eekonomi Land: Sverige Version: 2015:10 Senast ändrad: 2015-04-15 1. Inledning Dessa Allmänna villkor (AV) reglerar din användning av Visma eekonomi med tillhörande Moduler och

Läs mer

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER Sida 1 (4) S9635-1A ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER KUND Namn, efternamn och tilltalsnamn/firma, fullständigt namn Telefon dagtid, inkl. riktnummer Person-/Organisationsnummer Telefon mobil TJÄNSTEN

Läs mer

ANVÄNDARAVTAL 2013-12-02

ANVÄNDARAVTAL 2013-12-02 ANVÄNDARAVTAL 2013-12-02 1. PARTER OCH TJÄNSTER I avtalstexten nedan kallas Du/Ditt företag för Användaren och Fortnox AB, 556469-6291, Box 427, 351 06 Växjö, för Fortnox. Fortnox tjänster består av programmen

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2014-05-01)

ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2014-05-01) ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2014-05-01) Dessa Allmänna villkor gäller mellan Kund och Netett Sverige AB, verksam under varumärket Net 1, avseende varje Tjänst som tillhandahålls. Vid inbördes

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB (Barret) och kund (Kunden) för den tjänst eller de tjänster

Läs mer

Köp- och användarvillkor för tjänsten sms-biljett

Köp- och användarvillkor för tjänsten sms-biljett Köp- och användarvillkor för tjänsten sms-biljett 1. Parter Dessa villkor gäller för dig som registrerar dig och köper sms-biljett vid något av följande kollektivtrafikbolag. Karlstadsbuss Länstrafiken

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst 1 Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avtalet:

Läs mer

Sida 1 av 7. Information om Pay Solutions Sweden AB

Sida 1 av 7. Information om Pay Solutions Sweden AB Information om Pay Solutions Sweden AB Pay Solutions Sweden AB (Pay Solutions) är ett företag som erbjuder enkla och moderna lösningar för att hjälpa företag att ta betalt och sedan få betalt. Genom Pay

Läs mer

Villkor för Telia Internet För Alla

Villkor för Telia Internet För Alla Villkor för Telia Internet För Alla 1. Allmänt För Telias accesstjänst Telia Internet För Alla gäller Telias allmänna villkor för teleabonnemang. (finns publicerade i telekatalogen ) med följande ändringar

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR/BESTÄMMELSER INTERNETTJÄNSTER/IT SERVICES DOMÄNHANTERING/WEBBHOTELL/ E-POST/HOSTING/MESSAGE SERVICES. Senast uppdaterad 2010-02-19

ALLMÄNNA VILLKOR/BESTÄMMELSER INTERNETTJÄNSTER/IT SERVICES DOMÄNHANTERING/WEBBHOTELL/ E-POST/HOSTING/MESSAGE SERVICES. Senast uppdaterad 2010-02-19 1 (6) Skellefteå den 19 februari 2010 ALLMÄNNA VILLKOR/BESTÄMMELSER INTERNETTJÄNSTER/IT SERVICES DOMÄNHANTERING/WEBBHOTELL/ E-POST/HOSTING/MESSAGE SERVICES Senast uppdaterad 2010-02-19 OFFICE IT-PARTNER

Läs mer

1.2 Bambora och Säljföretaget benämns i det följande gemensamt Parterna och var för sig Part.

1.2 Bambora och Säljföretaget benämns i det följande gemensamt Parterna och var för sig Part. BAMBORA ONE ALLMÄNNA VILLKOR 1 Bakgrund, definitioner m.m. 1.1 Dessa allmänna villkor ( Allmänna villkoren ) utgör del av det avtal ( Avtalet ) som har ingåtts mellan Euroline AB, 556233-9423, ( Bambora

Läs mer

LICENSAVTAL SITOO WEB Gäller från 2013-10-01

LICENSAVTAL SITOO WEB Gäller från 2013-10-01 LICENSAVTAL SITOO WEB Gäller från 2013-10-01 DE FÖRELIGGANDE LICENSAVTALET UTGÖR EN INTEGRERAD DEL AV DET AVTAL SOM MED REFERENS HÄRTILL TRÄFFATS MELLAN SITOO OCH KUNDEN GÄLLANDE SITOO WEB ÄVEN INNEFATTANDE

Läs mer

Ljungby Bredband. Besöksadress Garvaren Plan 2. www.ljungbybredband.se kundtjanst@ljungbybredband.se. Postadress Garvaren 341 60 Ljungby

Ljungby Bredband. Besöksadress Garvaren Plan 2. www.ljungbybredband.se kundtjanst@ljungbybredband.se. Postadress Garvaren 341 60 Ljungby Allmänna villkor för privata bredbandstjänster gällande fiber & ADSL. 1. ALLMÄNT 1.1 Inledning Dessa Allmänna villkor gäller mellan Bredband och fysisk person nedan kallad Kunden till vilken Bredband tillhandahåller

Läs mer

Internet- och telefontjänst privat

Internet- och telefontjänst privat Allmänna villkor från 2011-11-14 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med följande uttryck: Allmänna villkor De villkor som återfinns i detta dokument. Länsförsäkringar Varje bolag inom länsförsäkringsgruppen

Läs mer

Information angående förändrad betalningsmodell för distributionsavgift TV

Information angående förändrad betalningsmodell för distributionsavgift TV Information angående förändrad betalningsmodell för distributionsavgift TV 2014-04-02 Kalejdo Bredband AB tillhandahåller Öppen Stadsnäts-tv i Varberg och ansvarar för distributionen av betal-tv-tjänster

Läs mer

REGISTRERINGSVILLKOR

REGISTRERINGSVILLKOR REGISTRERINGSVILLKOR Gällande för toppdomänen.nu 1 INLEDNING 1.1 Stiftelsen för Internetinfrastruktur (802405-0190), Box 7399, 103 91 Stockholm, är en oberoende allmännyttig stiftelse som ansvarar för

Läs mer

Dessa allmänna villkor är tillämpliga för betalningstransaktioner till och från ett betalkonto i Netfonds Bank.

Dessa allmänna villkor är tillämpliga för betalningstransaktioner till och från ett betalkonto i Netfonds Bank. Allmänna villkor för betaltjänster Sida 1 av 6 Allmänna villkor för betaltjänster 1. Definitioner Netfonds Bank Netfonds Bank AS, org.nr. 976 546 180 Bankdag En dag när medverkande betaltjänstleverantörer

Läs mer

Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision

Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision version 2014:1 januari 2014 1 Allmänt 1.1 Tillämpning Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende andra granskningstjänster än revision som

Läs mer

Serviceavtal. 1. Beskrivning av Tjänster. 1.1 Leverantören skall tillhandahålla Tjänster i enlighet med dessa Villkor.

Serviceavtal. 1. Beskrivning av Tjänster. 1.1 Leverantören skall tillhandahålla Tjänster i enlighet med dessa Villkor. Serviceavtal 1. Beskrivning av Tjänster 1.1 Leverantören skall tillhandahålla Tjänster i enlighet med dessa Villkor. 1.2 Kunds rättigheter och skyldigheter 1.2.1 Kund ansvarar för att Fullgöra betalning

Läs mer