ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MATSAJTEN 2014:1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MATSAJTEN 2014:1"

Transkript

1 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MATSAJTEN 2014:1 Dessa allmänna villkor ( Allmänna Villkor ) gäller vid all användning av de tjänster som tillhandahålls av Matsajten i Sverige AB, org.nr ( Matsajten ), under domänerna, och ( Webbplatsen ) om inte annat har avtalats skriftligen. 1 Allmänt 1.1 Matsajten tillhandahåller en marknadsplats som gör det möjligt att annonsera, sälja och köpa livsmedel och livsmedelsnära produkter och tjänster ( Tjänsten ). Med vara i dessa Allmänna Villkor avses också tjänst. Tjänsten tillhandahåller dock inte förmedling av tobak eller receptfria läkemedel. 1.2 Tjänsten vänder sig endast till professionella företag, föreningar, professionella storkök och andra verksamheter, som yrkesmässigt eller i en för föreningslivet organiserad form handlar med livsmedel eller livsmedelsnära produkter och som är registrerade inom EU/EES. Tjänsten riktar sig inte på något sätt mot konsumenter/privatpersoner. 2 Registrering 2.1 För att använda Tjänsten ska Användaren registrera sig på Webbplatsen. Registreringen är avgiftsfri. 2.2 Registrering får endast ske av en fysisk person som via anställning eller annat uppdragsförhållande är knuten till och företräder en verksamhet som framgår av punkt 1.2 i dessa Allmänna Villkor. 2.3 I samband med att användaren registrerar sig för att använda Tjänsten godkänner användaren ( Användaren ) dessa Allmänna Villkor och förbinder sig att följa desamma. Registrering får endast ske av person som har behörighet att genomföra de transaktioner som sker genom eller som en följd av Tjänsten samt är behörig att binda den verksamhet som personen företräder till dessa Allmänna Villkor. Användaren bekräftar genom registreringen även att denna person är behörig att acceptera villkoren för sin huvudmans räkning. 2.4 Registreringen är personlig och får inte överlåtas eller användas av annan än den som genomför registreringen. 3 Provision, betalning m.m. 3.1 Matsajten debiterar säljaren av en vara en provision i enlighet med de priser som Matsajten vid var tid tillämpar. Gällande priser framgår på Webbplatsen. Provision utgår när en säljare av en vara har accepterat ett erbjudande från en köpare att köpa varan. Provision ska betalas även för det fall köpet ej genomförs på grund av förhållanden som inträffar efter det att säljaren har accepterat köparens erbjudande om att köpa varan på Webbplatsen genom att vidta de åtgärder på Webbplatsen som innebär att köp av en vara accepteras, dock under förutsättning att sådant förhållande inte beror på vårdslöshet från Matsajtens sida. 3.2 Betalning av provision sker i enlighet med faktura med 20 dagars betalningstid.

2 3.3 På Webbplatsen erbjuder Matsajten en faktureringstjänst ( Faktureringstjänsten ). Genom Faktureringstjänsten kan Matsajten på uppdrag av säljaren av en vara ställa ut en faktura till köparen av en vara. Användaren godkänner Matsajtens vid var tid gällande faktureringspolicy som finns på Webbplatsen. 3.4 Vid köp och försäljning av en vara på Webbplatsen har Matsajten flera betalningslösningar tillgängliga för Användaren ( Betalningslösningar ). Betalningslösningarna tillhandahålls av olika betalningsleverantörer som Matsajten samarbetar med ( Betalningsleverantörer ). Betalningsleverantörerna avgör vilka Betalningslösningar de vill erbjuda Användaren. Vid val av en Betalningslösning kommer Användaren att ingå ett separat avtal med Betalningsleverantören. Genom nämnda avtal kommer Användaren godkänna Betalningsleverantörens särskilda villkor för Betalningslösningen. Vid frågor angående betalning ska Användaren vända sig till Betalningsleverantören. Matsajten kan inte hållas ansvarig för utebliven eller försenad betalning avseende vara som Användare köper och säljer på Webbplatsen. 3.5 Matsajten erbjuder på Webbplatsen en frakttjänst ( Frakttjänsten ). Frakttjänsten tillhandahålls av det fraktbolag som Matsajten vid var tid samarbetar med ( Fraktbolaget ). Vid köp av Frakttjänsten kommer Användaren att godkänna de villkor som Fraktbolaget uppställer för Frakttjänsten. Betalning av Frakttjänsten skall ske till Matsajten som i sin tur kommer att reglera sina mellanhavanden med Fraktbolaget. Vid frågor angående Frakttjänsten (t.ex. utebliven eller försenad leverans) ska Användaren vända sig till Fraktbolaget. Matsajten kan inte hållas ansvarig för utebliven eller försenad leverans av en vara som Användare köper och säljer på Webbplatsen. Användare, som köpt Frakttjänst, ska ersätta och hålla Matsajten skadelös för samtliga kostnader och utgifter som Matsajten ådrar sig på grund av krav som riktas mot Matsajten från exempelvis Fraktbolaget. Sådana kostnader och utgifter kan t.ex. avse bränsletillägg, lagring av vara på grund av att köpare inte finns på leveransadressen, felaktigt angivna uppgifter m.m. 4 Annonsering av varor 4.1 Annonsering av varor, dvs. livsmedel eller livsmedelsnära produkter och tjänster, sker med angivande av de uppgifter som ska anges vid registrering av en vara. Priser anges exklusive mervärdesskatt. 4.2 Annonstiden för en vara är längst fram till och med dagen för varans förbrukningsdag, dock längst en månad från den dag som annonsen läggs upp på Webbplatsen. Säljaren kan när som helst välja att ta bort annonsen från Webbplatsen. 4.3 Det är säljaren som enskilt ansvarar för att annonsering sker korrekt, genom att korrekt ange de specifikationer som ska anges samt att annonsering sker i enlighet med gällande lagar och regler. Annonsering sker på svenska, danska, norska eller engelska. Det är inte tillåtet att vid annonsering ange annat än en beskrivning av den specifika varan utifrån de skrivbara fälten på Webbplatsen. Vid annonsering äger säljaren inte rätt att beskriva sin verksamhet, ange sina kontaktuppgifter eller i övrigt göra reklam för säljaren. Samtliga kontakter (inkl. köp och försäljning av vara) mellan säljare och köpare ska ske via Webbplatsen. Användarna äger inte rätt att vidta åtgärder som t.ex. kan leda till att Matsajten, helt eller delvis, förlorar sin rätt till provision i enlighet med de Allmänna Villkoren. 4.4 Annonsering ska vidare ske i enlighet med följande.

3 a. Erbjudanden: Annonsering ska avse realistiska och faktiska erbjudanden. b. Varukategorisering: Annonsen ska läggas i den kategori som bäst beskriver varan. c. Endast en vara: Annonsering ska avse endast en typ av vara och inte avse olika varor som säljs gemensamt under en annons. Undantaget är dock varor i vilka det ingår, förpackningsmässigt eller på annat naturligt sätt, olika typer av produkter. d. Lagliga varor: Endast varor som får säljas i enlighet med svensk rätt får annonseras. 4.5 Matsajten har rätt att granska de annonser som läggs upp och, utan att samråda med den säljare som annonserar, ta bort annonsen när som helst och utan förbehåll. Ett exempel, som på intet sätt är begränsande, är om annonsen eller den säljare som annonserar strider mot Matsajtens värdegrund eller på annat sätt är stötande eller olämplig. Matsajten kan inte hållas ansvarig för eventuell skada som uppkommer på grund av att annons avlägsnas av Matsajten. 4.6 Säljaren ska ersätta och hålla Matsajten skadeslös för det fall tredje part riktar krav mot Matsajten på grund av annons som lagts upp av säljaren eller på grund av Användarens användning av Tjänsten i övrigt, oavsett om sådant krav har rättslig grund eller ej. Säljaren av en vara ska därvid bland annat ersätta Matsajten för alla dess förluster och kostnader (innefattande kostnader för juridiskt biträde) som Matsajten ådrar sig på grund av krav som riktas mot Matsajten. 5 Avtalstid och uppsägning 5.1 Avtal ingås mellan Matsajten och Användaren när registrering av användarkonto sker. 5.2 Avtal om förmedling av en vara ingås med Matsajten och säljaren av varan. Avtal om provision har ingåtts när en vara har lagts ut på Webbplatsen för förmedling. Säljaren av en vara kan när som helst välja att dra tillbaka sin vara, under förutsättning att erbjudandet om att sälja varan inte ännu har accepterats av en köpare. 5.3 Dessa Allmänna Villkor gäller för Användare så länge sådan Användare har ett konto hos Matsajten och på Webbplatsen. Användare som inte längre önskar ha kvar sitt konto ansvarar för att kontot avaktiveras genom Webbplatsen. Uppsägning av kontot befriar dock inte Användaren från eventuella skyldigheter som Användaren har gentemot Matsajten enligt dessa Allmänna Villkor eller andra överenskommelser. 5.4 Matsajten har rätt att säga upp avtalet med Användaren med omedelbar verkan om Användaren a. utnyttjar Tjänsten på ett otillbörligt sätt genom att ingå avtal som strider mot lag eller god sed eller på annat sätt agerar på ett sätt som kan väcka anstöt eller på annat sätt kan vara till skada, ekonomiskt eller ideellt (såsom skada på renommé), för Matsajten; b. begår brottsliga handlingar; eller c. bryter mot dessa Allmänna Villkor eller andra överenskommelse med Matsajten. 6 Immateriella rättigheter Matsajten äger samtliga rättigheter till Tjänsten, till Webbplatsen samt till innehållet på Webbplatsen. Detta innebär att ingen annan än Matsajten har rätt att nyttja varumärken, domännamn, firmanamn, logotyper, bilder, filmer, grafik, layout och information etc. genom att tillgodogöra sig dessa genom kopiering, utskrifter eller på annat sätt, utan att godkännande har

4 inhämtats skriftligen från Matsajten. Användare har dock rätt att utan Matsajtens godkännande skriva ut enskilda sidor från Webbplatsen för internt bruk. 7 Reklam och annonsering På Webbplatsen och vid användande av Tjänsten sker olika typer av annonsering från företag, organisationer, föreningar och andra kommersiella eller ej kommersiella parter. Matsajten tar inget ansvar för den annonsering som sker, utöver vad som gäller enligt lag. 8 Personuppgifter 8.1 De personuppgifter som samlas in och hanteras är e-postadresser, IP-nummer, telefonnummer samt annan information som anges i annonser och formulär. Informationen kan komma att användas, utöver för att tillhandahålla Tjänsten, för att skicka ut anpassad information och anpassade erbjudanden om Tjänsten eller relaterade till Tjänsten. 8.3 All hantering av personuppgifter sker i enlighet med vid var tid gällande lagstiftning. Personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen (1998:204) ( PuL ) är Matsajten. 8.4 Syftet med lagring och hantering av personuppgifter är att kunna tillhandahålla Tjänsten, vilket kräver att den som lämnar personuppgifter till Matsajten ( Tillhandahållaren ) identifieras och att Tillhandahållaren kan nås för kommunikation med Matsajten om Tjänsten. Uppgifterna kan vidare komma att användas för statistikändamål och kan komma att behandlas i samband med direkt marknadsföring från Matsajten eller koncern- eller partnerföretag samt säljas vidare för att förse Tillhandahållaren med erbjudanden om liknande produkter och tjänster som tillhandahålls via Tjänsten. 8.5 Tillhandahållaren har rätt att enligt 26 PuL en gång per kalenderår begära att information om de personuppgifter som behandlas avseende Tillhandahållaren lämnas ut till Tillhandahållaren. Begäran ska göras skriftligen till Matsajten och vara undertecknad av Tillhandahållaren. Begäran ska skickas till följande adress: Matsajten i Sverige AB, Vasagatan 46, Stockholm. 8.6 Om Tillhandahållarens personuppgifter behandlas i strid med PuL har Tillhandahållaren rätt att begära att Matsajten rättar eller raderar felaktig personuppgift. Tillhandahållaren kan när som helst meddela Matsajten att personuppgifter inte ska användas för ändamål som rör direkt marknadsföring. 9 Matsajtens ansvar 9.1 Tjänsten levereras i befintligt skick. Matsajten lämnar inga garantier, direkt eller indirekt, om Tjänstens skick och/eller funktionalitet. Matsajten förbehåller sig rätten att när som helst ändra Tjänsten samt de funktionaliteter som Tjänsten innefattar, inklusive att upphöra med Tjänsten. 9.2 Matsajten ska tillse att Tjänsten är funktionell och att störningar i Tjänsten minimeras. Matsajten kan emellertid inte hållas ansvarig för störningar, driftsavbrott eller funktioners tillgänglighet eller funktionalitet och Användaren har inte rätt till ersättning för det fall sådana omständigheter uppkommer. Denna ansvarsfrihet gäller också eventuella skador som uppkommer för Användaren på grund av att en vara inte blir såld eller att en vara blir utannonserad och såld till ett felaktigt pris på grund av störningar m.m. i Tjänsten.

5 9.3 Matsajten kan inte heller hållas ansvarig för fel i Tjänsten som beror på händelser utanför Matsajtens kontroll såsom krig, naturkatastrof, myndighetsåtgärd, ändrad lagstiftning, hårda väderförhållanden, sabotage, strejk, lockout eller elavbrott osv. Inte heller kan Matsajten hållas ansvarig för fel eller störningar i Tjänsten som beror på Användarens utrustning eller på något annat förhållande på Användarens sida, dataintrång, virus och/eller skadliga komponenter, fel som beror på Användaren eller någon i Användarens krets. 9.4 Matsajten friskriver sig från ansvar för hur externa webbplatser, vilka länkas till eller från Webbplatsen, eller material tillhandhållen av tredje man kan påverka Användaren eller annan som besöker Webbplatsen. 9.5 Tjänsten är endast en förmedlingstjänst. Matsajten äger inte de tjänster och varor som saluförs via Tjänsten och Webbplatsen. Betalning av, mellan säljaren och köparen, överenskommet pris för en vara som annonserats och köpts via Webbplatsen, sker i enlighet med det avtal som säljaren och köparen ingår. 9.6 Matsajten ansvarar inte för de varor som annonseras på Webbplatsen eller för annonsens utformning. Användaren av Tjänsten friskriver Matsajten för alla eventuella krav eller påståenden om krav som uppkommer avseende annonsen eller varan, inklusive men inte begränsat till varans skick, märkning och leverans. Användaren ska även hålla Matsajten skadeslös för eventuella krav som riktas mot Matsajten på grund av skador eller lidande som uppkommit som en konsekvens av förtäring, konsumtion eller användande av varor som annonserats på Webbplatsen. 9.7 Matsajten är ansvarig gentemot Användaren endast för direkt skada som uppkommer på grund av Matsajtens grova vårdslöshet eller uppsåtliga förfarande. Under alla omständigheter är Matsajtens totala ansvar begränsat till ett (1) prisbasbelopp enligt lag (1962:381) om allmän försäkring. 10 Användargenererat innehåll 10.1 All information eller annat innehåll som Användaren skapar i eller lägger upp på Webbplatsen anses vara användargenerarat innehåll ( Användargenererat Innehåll ) Användaren garanterar att Användaren har rätt att lägga upp eller skapa Användargenererat Innehåll och garanterar att Användargenererat Innehåll inte gör intrång på annans upphovsrätt eller annan rätt Genom att lägga upp eller skapa Användargenererat Innehåll ger Användaren Matsajten en rätt att använda Användargenererat Innehåll i Tjänsten. Denna rätt innefattar, men är inte begränsad till, bearbetning, lagring, kopiering och tillgängliggörande i alla olika mediekanaler. Dessutom äger Matsajten rätt vidareupplåta materialet till eventuella samarbetspartners Matsajtens rätt att använda Användargenererat Innehåll gäller även efter det att innehållet har raderats av Användaren eller tagits bort av Matsajten. Ingen ersättning ska utgå vid Matsajtens nyttjande av Användargenererat Innehåll Användaren som lägger upp Användargenererat Innehåll garanterar att sådant innehåll inte innehåller upphovsrättsskyddat material och att ingen direktlänkning sker till aktiva webbkameror eller till säkerhets- eller övervakningskameror.

6 11 Användarens ansvar Utöver vad som annars framgår av dessa Allmänna Villkor ska Användaren använda Tjänsten i enlighet med de instruktioner som framgår av Webbplatsen och/eller i övrigt ges av Matsajten. Användaren ska, utöver vad som annars framgår av dessa Allmänna Villkor, ersätta och hålla Matsajten skadeslös från skada som uppkommer på grund av a. Användarens felaktiga användande av Tjänsten, b. att annan än den som registrerat sig på Webbplatsen använder kontouppgifter för att använda Tjänsten, c. Användarens användande av material som tillhandahålls av Matsajten och/eller framgår av Webbplatsen på annat sätt än som ett led i nyttjandet av Tjänsten, d. krav riktade av tredjeman mot Matsajten på grund av tredjemans rätt till varumärken, logotyper, firmanamn, information, upphovsrätt, patent etc., vilken har tillhandahållits av Användaren, och e. information som tillhandahållits av Användaren och som strider mot lag, författning, föreskrift, annan bestämmelse eller god sed. 12 Övrigt 12.1 Matsajten förbehåller sig rätten att ändra dessa Allmänna Villkor. Ändring av dessa Allmänna Villkor träder ikraft vid publicering på Webbplatsen. Om Användaren inte accepterar ändringarna har Användaren rätt att säga upp avtalet med Matsajten. I övrigt kan dessa Allmänna Villkor inte ändras utan Matsajtens skriftliga godkännande Om någon bestämmelse eller del därav i dessa Allmänna Villkor skulle befinnas ogiltig eller eljest inte kunna göras gällande ska detta inte få till följd att dessa Allmänna Villkor i dess helhet är ogiltiga. I den mån ogiltigheten påverkar parts rättigheter och skyldigheter, ska istället jämkning ske Matsajten äger rätt att utan Användarens godkännande överlåta sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt dessa Allmänna Villkor. 13 Tvister Tvister i anledning av Tjänsten och dessa Allmänna Villkor ska avgöras av svensk allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans med tillämpning av svensk rätt.

Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision

Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision version 2014:1 januari 2014 1 Allmänt 1.1 Tillämpning Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende andra granskningstjänster än revision som

Läs mer

Allmänna villkor om rådgivningstjänster

Allmänna villkor om rådgivningstjänster Allmänna villkor om rådgivningstjänster version 2014:1 januari 2014 1 Allmänt 1.1 Tillämpning Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende de rådgivningstjänster som Uppdragstagaren åtar sig att utföra

Läs mer

EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren )

EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren ) EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren ) 1. DEFINITIONER I detta Avtal ska följande uttryck (liksom eventuella böjningsformer därav), såvida inte sammanhanget föranleder annat, anses ha följande

Läs mer

Föredrag.se Allmänna villkor

Föredrag.se Allmänna villkor Vårt löfte som ditt förord Föredrag.se vill skapa vassare medarbetare. Föredrag.se strävar efter att demokratisera kompetensutvecklingen och göra den lättillgänglig, billig och på användarnas villkor.

Läs mer

Villkor för. Spelkort och Spelkonto

Villkor för. Spelkort och Spelkonto Villkor för Spelkort och Spelkonto 1. Allmänt 1.1 Tillämpliga regler Dessa villkor reglerar vad som gäller för nyttjande av Spelkort och Spelkonto hos AB Svenska Spel ( Svenska Spel ). Att vara Spelkortskund

Läs mer

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER Sida 1 (4) S9635-1A ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER KUND Namn, efternamn och tilltalsnamn/firma, fullständigt namn Telefon dagtid, inkl. riktnummer Person-/Organisationsnummer Telefon mobil TJÄNSTEN

Läs mer

REGISTRERINGSVILLKOR

REGISTRERINGSVILLKOR REGISTRERINGSVILLKOR Gällande för toppdomänen.nu 1 INLEDNING 1.1 Stiftelsen för Internetinfrastruktur (802405-0190), Box 7399, 103 91 Stockholm, är en oberoende allmännyttig stiftelse som ansvarar för

Läs mer

Allmänna villkor för medlemskap i SATS

Allmänna villkor för medlemskap i SATS Allmänna villkor för medlemskap i SATS Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i SATS från och med den 15 september 2014. 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för avtal om medlemskap i SATS

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för dagkonferenstjänster Referensnr: 96-121-2011:074 Konferenstjänster Upph. ref.nr: 96-121-2011 2012-05-22 Slutdatum: 2013-12-31 Typ av avtal: Ramavtal

Läs mer

Villkor. Betalkonton och Betaltjänster, m.m. - Privat Gäller fr.o.m. 2015-06-01. Innehållsförteckning. 1 Inledning

Villkor. Betalkonton och Betaltjänster, m.m. - Privat Gäller fr.o.m. 2015-06-01. Innehållsförteckning. 1 Inledning Villkor Betalkonton och Betaltjänster, m.m. - Privat Gäller fr.o.m. 2015-06-01 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Definitioner och begreppsförklaringar 3 Användarmanualer 4 Tillgång till tjänster m.m.

Läs mer

Ansökan öppna konto, juridisk person

Ansökan öppna konto, juridisk person Ansökan öppna konto, juridisk person Kontohavare - kontot kan endast ha en kontohavare. Kontohavaren måste vara en juridisk person, dock ej bostadsrättsförening, eller försäkringsbolag, kreditmarknadsbolag,

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FONDMARKNADEN.SE

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FONDMARKNADEN.SE ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FONDMARKNADEN.SE 1. Användarvillkor Denna webbplats www.fondmarknaden.se (nedan kallad "Webbplatsen") tillhör Fondab AB. Genom att gå in på webbplatsen och/eller använda den information

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER 96-59-2012. Referensnr: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER 96-59-2012. Referensnr: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012 Referensnr: Upph. ref.nr: 96-59-2012:099 96-59-2012 2013-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal:

Läs mer

Placeringskonto för näringsidkare

Placeringskonto för näringsidkare Allmänna villkor från 2012-01-01 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Bankdag är en dag när medverkande betaltjänstleverantör har öppet för

Läs mer

REGISTRERINGSVILLKOR gällande för toppdomänen.se fr.o.m. 27 maj 2015

REGISTRERINGSVILLKOR gällande för toppdomänen.se fr.o.m. 27 maj 2015 REGISTRERINGSVILLKOR gällande för toppdomänen.se fr.o.m. 27 maj 2015 1 INLEDNING 1.1 Stiftelsen för Internetinfrastruktur (802405-0190), Box 7399, 103 91 Stockholm, är en oberoende allmännyttig stiftelse

Läs mer

Villkor för Telia Internet För Alla

Villkor för Telia Internet För Alla Villkor för Telia Internet För Alla 1. Allmänt För Telias accesstjänst Telia Internet För Alla gäller Telias allmänna villkor för teleabonnemang. (finns publicerade i telekatalogen ) med följande ändringar

Läs mer

Privatkonto. 2 Allmän produktbeskrivning. 1 Definitioner med mera. Allmänna villkor från 2012-01-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt om kontot

Privatkonto. 2 Allmän produktbeskrivning. 1 Definitioner med mera. Allmänna villkor från 2012-01-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt om kontot Allmänna villkor från 2012-01-01 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Bankdag är en dag när en medverkande betaltjänstleverantör har öppet för

Läs mer

1. Bakgrund. 2. Parter. 3. Definitioner

1. Bakgrund. 2. Parter. 3. Definitioner Personuppgiftsbiträdesavtal samt fullmakt för såväl direktansluten vårdgivare som Inera AB att teckna personuppgiftsbiträdesavtal enligt 30-31 Personuppgiftslagen (1998:204) Modellavtal 2 riktar sig till

Läs mer

KLART DU SKA HA FIBER.

KLART DU SKA HA FIBER. INSTRUKTIONSGUIDE GRÄVA SJÄLV Instruktioner, rekommendationer, bestämmelser och tips till dig som valt att utföra grävningen inför din fiberanslutning själv. Innehåller även Allmänna villkor. KLART DU

Läs mer

Ansök om Visa Business Card

Ansök om Visa Business Card 1. Fyll i övergripande företagsuppgifter Ansök om Visa Business Card OBLIGATORISKA UPPGIFTER FÖRETAG Företagets /Enskilda Firmans fullständiga namn Utdelningsadress Företagets organisationsnummer Postadress

Läs mer

Allmänna köpvillkor. 2. Beställning

Allmänna köpvillkor. 2. Beställning Allmänna köpvillkor 1. Omfattning Dessa Allmänna köpvillkor skall tillämpas för alla Valeos inköp oavsett om köpet avser verktyg, maskiner, utrustning, delar, råmaterial eller andra material eller tjänster

Läs mer

REGISTRERINGSVILLKOR gällande för toppdomänen.se fr.o.m. 15 februari 2011

REGISTRERINGSVILLKOR gällande för toppdomänen.se fr.o.m. 15 februari 2011 REGISTRERINGSVILLKOR gällande för toppdomänen.se fr.o.m. 15 februari 2011 1 INLEDNING 1.1 Stiftelsen för Internetinfrastruktur (802405-0190), Box 7399, 103 91 Stockholm, är en oberoende allmännyttig stiftelse

Läs mer

Textil, Second Hand. Licensvillkor 2012-04-01. Naturskyddsföreningen Bra Miljöval ALLMÄNNA VILLKOR 2011-04-07. 1. Definitioner

Textil, Second Hand. Licensvillkor 2012-04-01. Naturskyddsföreningen Bra Miljöval ALLMÄNNA VILLKOR 2011-04-07. 1. Definitioner Naturskyddsföreningen Bra Miljöval Textil, Second Hand Licensvillkor 2012-04-01 ALLMÄNNA VILLKOR 2011-04-07 1. Definitioner Ansökan: Licenstagarens ansökan om Licens, ifylld på av Svenska Naturskyddsföreningen

Läs mer

ALLMÄNNA KREDITVILLKOR BOLÅN

ALLMÄNNA KREDITVILLKOR BOLÅN 1. Parter/Definition Kreditgivare: Avida Finans AB, org. nr 556230-9004, eller den som efter en eventuell överlåtelse är innehavare av Kreditavtalet. Kreditavtal: Skuldebrevet jämte vid var tid gällande

Läs mer

direk direk direk Allmänna bestämmelser för Depå/konto hos Nordnetdirekt (2012:3) B. BOLAGETS ÅTAGANDEN AVSEENDE VÄRDEPAPPER

direk direk direk Allmänna bestämmelser för Depå/konto hos Nordnetdirekt (2012:3) B. BOLAGETS ÅTAGANDEN AVSEENDE VÄRDEPAPPER direk Allmänna bestämmelser för Depå/konto hos Nordnetdirekt (2012:3) direk direk DEFINITIONER I Depå-/kontoavtalet samt i dessa Allmänna bestämmelser förstås med a) värdepapper dels finansiellt instrument,

Läs mer

ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar

ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar Kreditgivare PayEx Credit AB Organisationsnummer 556735-5671 Personnummer sökande (kontohavare) _ Gatuadress S:t Hansplan 1 Telefonnummer: 0498-20 15 20

Läs mer

för leverans med montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige.

för leverans med montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige. Allmänna bestämmelser för leverans med montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige. NLM 10 Utgivna år 2010 av DI, Danmark,

Läs mer

1.2 Order och orderbekräftelse ska vara skriftliga. Accept av en order ska bekräftas på avsedd plats i order, om inte annat avtalats.

1.2 Order och orderbekräftelse ska vara skriftliga. Accept av en order ska bekräftas på avsedd plats i order, om inte annat avtalats. ALLMÄNNA INKÖPSVILLKOR 1. Omfattning; ingående av avtal 1.1 Dessa inköpsvillkor ska gälla för varor och tjänster som tillhandahålls av Leverantören, om inte annat avtalas. Inga andra standardvillkor, särskilt

Läs mer

Serviceavtal. 1. Beskrivning av Tjänster. 1.1 Leverantören skall tillhandahålla Tjänster i enlighet med dessa Villkor.

Serviceavtal. 1. Beskrivning av Tjänster. 1.1 Leverantören skall tillhandahålla Tjänster i enlighet med dessa Villkor. Serviceavtal 1. Beskrivning av Tjänster 1.1 Leverantören skall tillhandahålla Tjänster i enlighet med dessa Villkor. 1.2 Kunds rättigheter och skyldigheter 1.2.1 Kund ansvarar för att Fullgöra betalning

Läs mer