ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MATSAJTEN 2014:1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MATSAJTEN 2014:1"

Transkript

1 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MATSAJTEN 2014:1 Dessa allmänna villkor ( Allmänna Villkor ) gäller vid all användning av de tjänster som tillhandahålls av Matsajten i Sverige AB, org.nr ( Matsajten ), under domänerna, och ( Webbplatsen ) om inte annat har avtalats skriftligen. 1 Allmänt 1.1 Matsajten tillhandahåller en marknadsplats som gör det möjligt att annonsera, sälja och köpa livsmedel och livsmedelsnära produkter och tjänster ( Tjänsten ). Med vara i dessa Allmänna Villkor avses också tjänst. Tjänsten tillhandahåller dock inte förmedling av tobak eller receptfria läkemedel. 1.2 Tjänsten vänder sig endast till professionella företag, föreningar, professionella storkök och andra verksamheter, som yrkesmässigt eller i en för föreningslivet organiserad form handlar med livsmedel eller livsmedelsnära produkter och som är registrerade inom EU/EES. Tjänsten riktar sig inte på något sätt mot konsumenter/privatpersoner. 2 Registrering 2.1 För att använda Tjänsten ska Användaren registrera sig på Webbplatsen. Registreringen är avgiftsfri. 2.2 Registrering får endast ske av en fysisk person som via anställning eller annat uppdragsförhållande är knuten till och företräder en verksamhet som framgår av punkt 1.2 i dessa Allmänna Villkor. 2.3 I samband med att användaren registrerar sig för att använda Tjänsten godkänner användaren ( Användaren ) dessa Allmänna Villkor och förbinder sig att följa desamma. Registrering får endast ske av person som har behörighet att genomföra de transaktioner som sker genom eller som en följd av Tjänsten samt är behörig att binda den verksamhet som personen företräder till dessa Allmänna Villkor. Användaren bekräftar genom registreringen även att denna person är behörig att acceptera villkoren för sin huvudmans räkning. 2.4 Registreringen är personlig och får inte överlåtas eller användas av annan än den som genomför registreringen. 3 Provision, betalning m.m. 3.1 Matsajten debiterar säljaren av en vara en provision i enlighet med de priser som Matsajten vid var tid tillämpar. Gällande priser framgår på Webbplatsen. Provision utgår när en säljare av en vara har accepterat ett erbjudande från en köpare att köpa varan. Provision ska betalas även för det fall köpet ej genomförs på grund av förhållanden som inträffar efter det att säljaren har accepterat köparens erbjudande om att köpa varan på Webbplatsen genom att vidta de åtgärder på Webbplatsen som innebär att köp av en vara accepteras, dock under förutsättning att sådant förhållande inte beror på vårdslöshet från Matsajtens sida. 3.2 Betalning av provision sker i enlighet med faktura med 20 dagars betalningstid.

2 3.3 På Webbplatsen erbjuder Matsajten en faktureringstjänst ( Faktureringstjänsten ). Genom Faktureringstjänsten kan Matsajten på uppdrag av säljaren av en vara ställa ut en faktura till köparen av en vara. Användaren godkänner Matsajtens vid var tid gällande faktureringspolicy som finns på Webbplatsen. 3.4 Vid köp och försäljning av en vara på Webbplatsen har Matsajten flera betalningslösningar tillgängliga för Användaren ( Betalningslösningar ). Betalningslösningarna tillhandahålls av olika betalningsleverantörer som Matsajten samarbetar med ( Betalningsleverantörer ). Betalningsleverantörerna avgör vilka Betalningslösningar de vill erbjuda Användaren. Vid val av en Betalningslösning kommer Användaren att ingå ett separat avtal med Betalningsleverantören. Genom nämnda avtal kommer Användaren godkänna Betalningsleverantörens särskilda villkor för Betalningslösningen. Vid frågor angående betalning ska Användaren vända sig till Betalningsleverantören. Matsajten kan inte hållas ansvarig för utebliven eller försenad betalning avseende vara som Användare köper och säljer på Webbplatsen. 3.5 Matsajten erbjuder på Webbplatsen en frakttjänst ( Frakttjänsten ). Frakttjänsten tillhandahålls av det fraktbolag som Matsajten vid var tid samarbetar med ( Fraktbolaget ). Vid köp av Frakttjänsten kommer Användaren att godkänna de villkor som Fraktbolaget uppställer för Frakttjänsten. Betalning av Frakttjänsten skall ske till Matsajten som i sin tur kommer att reglera sina mellanhavanden med Fraktbolaget. Vid frågor angående Frakttjänsten (t.ex. utebliven eller försenad leverans) ska Användaren vända sig till Fraktbolaget. Matsajten kan inte hållas ansvarig för utebliven eller försenad leverans av en vara som Användare köper och säljer på Webbplatsen. Användare, som köpt Frakttjänst, ska ersätta och hålla Matsajten skadelös för samtliga kostnader och utgifter som Matsajten ådrar sig på grund av krav som riktas mot Matsajten från exempelvis Fraktbolaget. Sådana kostnader och utgifter kan t.ex. avse bränsletillägg, lagring av vara på grund av att köpare inte finns på leveransadressen, felaktigt angivna uppgifter m.m. 4 Annonsering av varor 4.1 Annonsering av varor, dvs. livsmedel eller livsmedelsnära produkter och tjänster, sker med angivande av de uppgifter som ska anges vid registrering av en vara. Priser anges exklusive mervärdesskatt. 4.2 Annonstiden för en vara är längst fram till och med dagen för varans förbrukningsdag, dock längst en månad från den dag som annonsen läggs upp på Webbplatsen. Säljaren kan när som helst välja att ta bort annonsen från Webbplatsen. 4.3 Det är säljaren som enskilt ansvarar för att annonsering sker korrekt, genom att korrekt ange de specifikationer som ska anges samt att annonsering sker i enlighet med gällande lagar och regler. Annonsering sker på svenska, danska, norska eller engelska. Det är inte tillåtet att vid annonsering ange annat än en beskrivning av den specifika varan utifrån de skrivbara fälten på Webbplatsen. Vid annonsering äger säljaren inte rätt att beskriva sin verksamhet, ange sina kontaktuppgifter eller i övrigt göra reklam för säljaren. Samtliga kontakter (inkl. köp och försäljning av vara) mellan säljare och köpare ska ske via Webbplatsen. Användarna äger inte rätt att vidta åtgärder som t.ex. kan leda till att Matsajten, helt eller delvis, förlorar sin rätt till provision i enlighet med de Allmänna Villkoren. 4.4 Annonsering ska vidare ske i enlighet med följande.

3 a. Erbjudanden: Annonsering ska avse realistiska och faktiska erbjudanden. b. Varukategorisering: Annonsen ska läggas i den kategori som bäst beskriver varan. c. Endast en vara: Annonsering ska avse endast en typ av vara och inte avse olika varor som säljs gemensamt under en annons. Undantaget är dock varor i vilka det ingår, förpackningsmässigt eller på annat naturligt sätt, olika typer av produkter. d. Lagliga varor: Endast varor som får säljas i enlighet med svensk rätt får annonseras. 4.5 Matsajten har rätt att granska de annonser som läggs upp och, utan att samråda med den säljare som annonserar, ta bort annonsen när som helst och utan förbehåll. Ett exempel, som på intet sätt är begränsande, är om annonsen eller den säljare som annonserar strider mot Matsajtens värdegrund eller på annat sätt är stötande eller olämplig. Matsajten kan inte hållas ansvarig för eventuell skada som uppkommer på grund av att annons avlägsnas av Matsajten. 4.6 Säljaren ska ersätta och hålla Matsajten skadeslös för det fall tredje part riktar krav mot Matsajten på grund av annons som lagts upp av säljaren eller på grund av Användarens användning av Tjänsten i övrigt, oavsett om sådant krav har rättslig grund eller ej. Säljaren av en vara ska därvid bland annat ersätta Matsajten för alla dess förluster och kostnader (innefattande kostnader för juridiskt biträde) som Matsajten ådrar sig på grund av krav som riktas mot Matsajten. 5 Avtalstid och uppsägning 5.1 Avtal ingås mellan Matsajten och Användaren när registrering av användarkonto sker. 5.2 Avtal om förmedling av en vara ingås med Matsajten och säljaren av varan. Avtal om provision har ingåtts när en vara har lagts ut på Webbplatsen för förmedling. Säljaren av en vara kan när som helst välja att dra tillbaka sin vara, under förutsättning att erbjudandet om att sälja varan inte ännu har accepterats av en köpare. 5.3 Dessa Allmänna Villkor gäller för Användare så länge sådan Användare har ett konto hos Matsajten och på Webbplatsen. Användare som inte längre önskar ha kvar sitt konto ansvarar för att kontot avaktiveras genom Webbplatsen. Uppsägning av kontot befriar dock inte Användaren från eventuella skyldigheter som Användaren har gentemot Matsajten enligt dessa Allmänna Villkor eller andra överenskommelser. 5.4 Matsajten har rätt att säga upp avtalet med Användaren med omedelbar verkan om Användaren a. utnyttjar Tjänsten på ett otillbörligt sätt genom att ingå avtal som strider mot lag eller god sed eller på annat sätt agerar på ett sätt som kan väcka anstöt eller på annat sätt kan vara till skada, ekonomiskt eller ideellt (såsom skada på renommé), för Matsajten; b. begår brottsliga handlingar; eller c. bryter mot dessa Allmänna Villkor eller andra överenskommelse med Matsajten. 6 Immateriella rättigheter Matsajten äger samtliga rättigheter till Tjänsten, till Webbplatsen samt till innehållet på Webbplatsen. Detta innebär att ingen annan än Matsajten har rätt att nyttja varumärken, domännamn, firmanamn, logotyper, bilder, filmer, grafik, layout och information etc. genom att tillgodogöra sig dessa genom kopiering, utskrifter eller på annat sätt, utan att godkännande har

4 inhämtats skriftligen från Matsajten. Användare har dock rätt att utan Matsajtens godkännande skriva ut enskilda sidor från Webbplatsen för internt bruk. 7 Reklam och annonsering På Webbplatsen och vid användande av Tjänsten sker olika typer av annonsering från företag, organisationer, föreningar och andra kommersiella eller ej kommersiella parter. Matsajten tar inget ansvar för den annonsering som sker, utöver vad som gäller enligt lag. 8 Personuppgifter 8.1 De personuppgifter som samlas in och hanteras är e-postadresser, IP-nummer, telefonnummer samt annan information som anges i annonser och formulär. Informationen kan komma att användas, utöver för att tillhandahålla Tjänsten, för att skicka ut anpassad information och anpassade erbjudanden om Tjänsten eller relaterade till Tjänsten. 8.3 All hantering av personuppgifter sker i enlighet med vid var tid gällande lagstiftning. Personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen (1998:204) ( PuL ) är Matsajten. 8.4 Syftet med lagring och hantering av personuppgifter är att kunna tillhandahålla Tjänsten, vilket kräver att den som lämnar personuppgifter till Matsajten ( Tillhandahållaren ) identifieras och att Tillhandahållaren kan nås för kommunikation med Matsajten om Tjänsten. Uppgifterna kan vidare komma att användas för statistikändamål och kan komma att behandlas i samband med direkt marknadsföring från Matsajten eller koncern- eller partnerföretag samt säljas vidare för att förse Tillhandahållaren med erbjudanden om liknande produkter och tjänster som tillhandahålls via Tjänsten. 8.5 Tillhandahållaren har rätt att enligt 26 PuL en gång per kalenderår begära att information om de personuppgifter som behandlas avseende Tillhandahållaren lämnas ut till Tillhandahållaren. Begäran ska göras skriftligen till Matsajten och vara undertecknad av Tillhandahållaren. Begäran ska skickas till följande adress: Matsajten i Sverige AB, Vasagatan 46, Stockholm. 8.6 Om Tillhandahållarens personuppgifter behandlas i strid med PuL har Tillhandahållaren rätt att begära att Matsajten rättar eller raderar felaktig personuppgift. Tillhandahållaren kan när som helst meddela Matsajten att personuppgifter inte ska användas för ändamål som rör direkt marknadsföring. 9 Matsajtens ansvar 9.1 Tjänsten levereras i befintligt skick. Matsajten lämnar inga garantier, direkt eller indirekt, om Tjänstens skick och/eller funktionalitet. Matsajten förbehåller sig rätten att när som helst ändra Tjänsten samt de funktionaliteter som Tjänsten innefattar, inklusive att upphöra med Tjänsten. 9.2 Matsajten ska tillse att Tjänsten är funktionell och att störningar i Tjänsten minimeras. Matsajten kan emellertid inte hållas ansvarig för störningar, driftsavbrott eller funktioners tillgänglighet eller funktionalitet och Användaren har inte rätt till ersättning för det fall sådana omständigheter uppkommer. Denna ansvarsfrihet gäller också eventuella skador som uppkommer för Användaren på grund av att en vara inte blir såld eller att en vara blir utannonserad och såld till ett felaktigt pris på grund av störningar m.m. i Tjänsten.

5 9.3 Matsajten kan inte heller hållas ansvarig för fel i Tjänsten som beror på händelser utanför Matsajtens kontroll såsom krig, naturkatastrof, myndighetsåtgärd, ändrad lagstiftning, hårda väderförhållanden, sabotage, strejk, lockout eller elavbrott osv. Inte heller kan Matsajten hållas ansvarig för fel eller störningar i Tjänsten som beror på Användarens utrustning eller på något annat förhållande på Användarens sida, dataintrång, virus och/eller skadliga komponenter, fel som beror på Användaren eller någon i Användarens krets. 9.4 Matsajten friskriver sig från ansvar för hur externa webbplatser, vilka länkas till eller från Webbplatsen, eller material tillhandhållen av tredje man kan påverka Användaren eller annan som besöker Webbplatsen. 9.5 Tjänsten är endast en förmedlingstjänst. Matsajten äger inte de tjänster och varor som saluförs via Tjänsten och Webbplatsen. Betalning av, mellan säljaren och köparen, överenskommet pris för en vara som annonserats och köpts via Webbplatsen, sker i enlighet med det avtal som säljaren och köparen ingår. 9.6 Matsajten ansvarar inte för de varor som annonseras på Webbplatsen eller för annonsens utformning. Användaren av Tjänsten friskriver Matsajten för alla eventuella krav eller påståenden om krav som uppkommer avseende annonsen eller varan, inklusive men inte begränsat till varans skick, märkning och leverans. Användaren ska även hålla Matsajten skadeslös för eventuella krav som riktas mot Matsajten på grund av skador eller lidande som uppkommit som en konsekvens av förtäring, konsumtion eller användande av varor som annonserats på Webbplatsen. 9.7 Matsajten är ansvarig gentemot Användaren endast för direkt skada som uppkommer på grund av Matsajtens grova vårdslöshet eller uppsåtliga förfarande. Under alla omständigheter är Matsajtens totala ansvar begränsat till ett (1) prisbasbelopp enligt lag (1962:381) om allmän försäkring. 10 Användargenererat innehåll 10.1 All information eller annat innehåll som Användaren skapar i eller lägger upp på Webbplatsen anses vara användargenerarat innehåll ( Användargenererat Innehåll ) Användaren garanterar att Användaren har rätt att lägga upp eller skapa Användargenererat Innehåll och garanterar att Användargenererat Innehåll inte gör intrång på annans upphovsrätt eller annan rätt Genom att lägga upp eller skapa Användargenererat Innehåll ger Användaren Matsajten en rätt att använda Användargenererat Innehåll i Tjänsten. Denna rätt innefattar, men är inte begränsad till, bearbetning, lagring, kopiering och tillgängliggörande i alla olika mediekanaler. Dessutom äger Matsajten rätt vidareupplåta materialet till eventuella samarbetspartners Matsajtens rätt att använda Användargenererat Innehåll gäller även efter det att innehållet har raderats av Användaren eller tagits bort av Matsajten. Ingen ersättning ska utgå vid Matsajtens nyttjande av Användargenererat Innehåll Användaren som lägger upp Användargenererat Innehåll garanterar att sådant innehåll inte innehåller upphovsrättsskyddat material och att ingen direktlänkning sker till aktiva webbkameror eller till säkerhets- eller övervakningskameror.

6 11 Användarens ansvar Utöver vad som annars framgår av dessa Allmänna Villkor ska Användaren använda Tjänsten i enlighet med de instruktioner som framgår av Webbplatsen och/eller i övrigt ges av Matsajten. Användaren ska, utöver vad som annars framgår av dessa Allmänna Villkor, ersätta och hålla Matsajten skadeslös från skada som uppkommer på grund av a. Användarens felaktiga användande av Tjänsten, b. att annan än den som registrerat sig på Webbplatsen använder kontouppgifter för att använda Tjänsten, c. Användarens användande av material som tillhandahålls av Matsajten och/eller framgår av Webbplatsen på annat sätt än som ett led i nyttjandet av Tjänsten, d. krav riktade av tredjeman mot Matsajten på grund av tredjemans rätt till varumärken, logotyper, firmanamn, information, upphovsrätt, patent etc., vilken har tillhandahållits av Användaren, och e. information som tillhandahållits av Användaren och som strider mot lag, författning, föreskrift, annan bestämmelse eller god sed. 12 Övrigt 12.1 Matsajten förbehåller sig rätten att ändra dessa Allmänna Villkor. Ändring av dessa Allmänna Villkor träder ikraft vid publicering på Webbplatsen. Om Användaren inte accepterar ändringarna har Användaren rätt att säga upp avtalet med Matsajten. I övrigt kan dessa Allmänna Villkor inte ändras utan Matsajtens skriftliga godkännande Om någon bestämmelse eller del därav i dessa Allmänna Villkor skulle befinnas ogiltig eller eljest inte kunna göras gällande ska detta inte få till följd att dessa Allmänna Villkor i dess helhet är ogiltiga. I den mån ogiltigheten påverkar parts rättigheter och skyldigheter, ska istället jämkning ske Matsajten äger rätt att utan Användarens godkännande överlåta sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt dessa Allmänna Villkor. 13 Tvister Tvister i anledning av Tjänsten och dessa Allmänna Villkor ska avgöras av svensk allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans med tillämpning av svensk rätt.

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna ANVÄNDARVILLKOR 1. Allmänt 1.1 Dessa användarvillkor ( Användarvillkoren ) gäller när du som användare ( Användare ) ingår avtal ( Avtalet ) med M.C. WITTE of Sweden AB, org. nr 556871-4298, med adress

Läs mer

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare.

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare. Telias villkor för marknadsplatsen för molntjänster 2014-10-03 Dessa villkor ( Användarvillkoren ) gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller molnbaserade program ( Program ) till företag

Läs mer

Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst

Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst PRI Pensionsgarantis kunder har möjlighet att utnyttja de webbtjänster som erbjuds på PRI Pensionsgarantis webbplats. För att kunna börja använda tjänsten

Läs mer

Användarvillkor för Folkets Väder

Användarvillkor för Folkets Väder Användarvillkor för Folkets Väder Avtalsparter m.m. 1. Dessa användarvillkor gäller mellan Folkets Väder AB, (nedan kallad FV ) och den person (nedan kallad Användaren ) som använder FV:s internetbaserade

Läs mer

Ändring av priset för Tjänsten meddelas Kunden till den e-mailadress Kunden anmält till Trust-IT.

Ändring av priset för Tjänsten meddelas Kunden till den e-mailadress Kunden anmält till Trust-IT. 1. Avtalet och parterna 1.1 Om Tjänsten, 556538-4699 (Trust-IT), tillhandahåller en webbaserad tjänst som heter TimeOrganizer (Tjänsten). Det är en tidsrapporteringstjänst med GPSpositionering för både

Läs mer

Allmänna Villkor för Tjänsten

Allmänna Villkor för Tjänsten Allmänna Villkor för Tjänsten 2014-12-23 1. OMFATTNING OCH DEFINITIONER 1.1. Dessa Allmänna Villkor för Kund gäller när Joblife AB (nedan kallad Joblife ) ger privatpersoner ( Användare ) tillgång till

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars 2015. 1. Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av

Läs mer

BILAGA 1 Användarvillkor för ledningsägare

BILAGA 1 Användarvillkor för ledningsägare Dokumenttyp Datum. Sida Vår referens D-nr: 07-6365 2015-04-14 1 (5) Version C BILAGA 1 Användarvillkor för ledningsägare Användarvillkor för Ledningskollen.se Ledningskollen.se är en webbtjänst som syftar

Läs mer

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben!

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! Användarvillkor 1. GODKÄNNANDE AV VILLKOR Välkommen! TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! TaxiPro24.se erbjuder dig som åkare en

Läs mer

Allmänna villkor för besök och användandet av Redeyes webbsidor.

Allmänna villkor för besök och användandet av Redeyes webbsidor. Allmänna villkor för besök och användandet av Redeyes webbsidor. Information om Redeye AB Redeye AB, org nr 556581-2954, är en specialiserad finansiell rådgivare inriktad mot små och medelstora tillväxtbolag

Läs mer

Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument

Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument 1. Allmänt om Fastighetsägarna Dokument Fastighetsägarna Dokument är en tjänst avsedd för både företag och organisationer och fysiska personer som är näringsidkare.

Läs mer

Allmänna villkor Allmänna användarvillkor för Yobeeda AB, http://www.yobeeda.com Senast ändrade 2014-07-01

Allmänna villkor Allmänna användarvillkor för Yobeeda AB, http://www.yobeeda.com Senast ändrade 2014-07-01 Allmänna villkor Allmänna användarvillkor för Yobeeda AB, http://www.yobeeda.com Senast ändrade 2014-07-01 De allmänna användarvillkoren ("Användarvillkor") finns tillgängliga på webbplatsen http://www.yobeeda.com

Läs mer

VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM

VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM 1 Avtalet och parterna 1.1 Tjänsten och villkoren 1.2 Avtalet Infocell AB ( Infocell ) tillhandahåller som onlinetjänst en möjlighet för användare (

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avgift: Avtalet:

Läs mer

Familjehemsbanken Uppdaterat 2014-01-07

Familjehemsbanken Uppdaterat 2014-01-07 Uppdaterat 2014-01-07 Allmänna villkor Familjehemsbanken är en mötesplats för privatpersoner som är eller vill bli familjehem, jourhem samt kontaktfamilj och personer som arbetar inom familjevården i kommun

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst 1 Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avtalet:

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

Allmänna villkor. Senast uppdaterad den 17 september 2015

Allmänna villkor. Senast uppdaterad den 17 september 2015 Allmänna villkor Senast uppdaterad den 17 september 2015 Dessa allmänna villkor gäller från och med november 2014 och ersätter alla tidigare allmänna villkor för avtal mellan kund och Appio AB, org. nr.

Läs mer

Villkor för registrerad medlem

Villkor för registrerad medlem Villkor för registrerad medlem Sammanfattning Detta avtal innebär i sammanfattning: - All interaktion som sker på Crowdculture skall respektera villkoren i detta avtal samt tillämplig svensk och internationell

Läs mer

Tjänstevillkor. Doc: 890-01002, R1.0 1 www.yanzi.se

Tjänstevillkor. Doc: 890-01002, R1.0 1 www.yanzi.se Tjänstevillkoren beskriver Yanzi s tjänster, integritetspolicy, begränsning av ansvar, förpliktelser, osv. Tjänstevillkoren är skrivna på svenska och gäller den Svenska marknaden. Doc: 890-01002, R1.0

Läs mer

Blogg.se användarvillkor

Blogg.se användarvillkor Blogg.se användarvillkor 1. Godkännande av Användarvillkoren 1. Företaget Blogg Esse AB (nedan "Blogg Esse") tillhandahåller tjänster avseende skapande och upprätthållande av s.k. bloggar (nedan "Blogg-tjänsterna").

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER 1. Allmänt Dessa allmänna villkor utgör ett avtal (nedan benämnt Avtalet) mellan dig, som användare (nedan benämnd som Användaren) och TV4 AB

Läs mer

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst 1 Allmänt 1.1 Nore 862 AB, org. nr 556902-0091 ("Horse1"), tillhandahåller på www.horse1.se, eller på annan av Horse1 anvisad webbplats ("Webbplatsen")

Läs mer

Användning av denna webbplats regleras av dessa Allmänna villkor och vi uppmanar dig att läsa villkoren innan du använder webbplatsen.

Användning av denna webbplats regleras av dessa Allmänna villkor och vi uppmanar dig att läsa villkoren innan du använder webbplatsen. ALLMÄNNA VILLKOR Användning av denna webbplats regleras av dessa Allmänna villkor och vi uppmanar dig att läsa villkoren innan du använder webbplatsen. Webbplatsen Styrelseguiden.se tillhandahålls av Styrelseguiden

Läs mer

Familjehemsbanken Uppdaterat 2013-11-28

Familjehemsbanken Uppdaterat 2013-11-28 Uppdaterat 2013-11-28 Allmänna villkor Familjehemsbanken Familjehemsbanken är en mötesplats för personer/familjer som är eller vill bli familjehem, jourhem och/ eller kontaktfamilj/person och personer

Läs mer

Användaravtal. 1. Allmänt. 2. Avtalstid. Avtalsdatum 2013-09-11

Användaravtal. 1. Allmänt. 2. Avtalstid. Avtalsdatum 2013-09-11 Användaravtal Avtalsdatum 2013-09-11 1. Allmänt 1.1. Dessa villkor ( Användaravtal ) reglerar förhållandet mellan kund ( Användaren ) och leverantör Chordion AB organisationsnummer: 556743-1472 ('Leverantören'),

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

Tjänstevillkor E-avtalet

Tjänstevillkor E-avtalet Tjänstevillkor E-avtalet Avtalets giltighet: Detta Avtal gäller från och med 2013-01-17. 1. Allmänt Denna webbplats ägs och tillhandahålls av Advice Online Europe AB (Organisationsnummer: 556798-7705).

Läs mer

De allmänna bestämmelserna reglerar förhållande mellan Kund och RedBridge AB.

De allmänna bestämmelserna reglerar förhållande mellan Kund och RedBridge AB. Allmänna Bestämmelser - Redbridge AB Cloud 1. Bakgrund Redbridge är specialiserade på drift av internettjänster och är en ledande leverantör. RedBridge erbjuder en molntjänst (IaaS) med virtuella servrar.

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor. Gäller från och med 2010-03-01

Allmänna avtalsvillkor. Gäller från och med 2010-03-01 Allmänna avtalsvillkor Gäller från och med 2010-03-01 1. ALLMÄNT 1. Dessa villkor avser din beställning och användning av Produkter och Tjänster som erbjuds av Webbfabriken Ltd, Tryffelslingan 12, 18157

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN Välkommen till Illusionen! Tack för att du använder Illusionen som tillhandahålls av Fotboll 2000. Detta är villkoren för användning av denna webbplats och programvara, bilder,

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

Allmänna villkor för HEMSIDAN.COM. 1 Definitioner. 2 Testperiod. 3 Avtalstid

Allmänna villkor för HEMSIDAN.COM. 1 Definitioner. 2 Testperiod. 3 Avtalstid Allmänna villkor för HEMSIDAN.COM Dessa villkor reglerar användadet av tjänsten HEMSIDAN.COM som tillhandahålls av Hemsidan Com AB med organisationsnummer 556685-2785, nedan kallad Hemsidan, och den part

Läs mer

Familjehemsbanken Uppdaterat 2014-01-07

Familjehemsbanken Uppdaterat 2014-01-07 Uppdaterat 2014-01-07 Allmänna villkor Familjehemsbanken är en mötesplats för privatpersoner som är eller vill bli familjehem, jourhem samt kontaktfamilj och personer som arbetar inom familjevården i kommun

Läs mer

Användarvillkor. 1. Information om oss. 2. Ansökan och bundenhet. 3. Priser

Användarvillkor. 1. Information om oss. 2. Ansökan och bundenhet. 3. Priser Användarvillkor Dessa villkor gäller för webbplatserna www.glossybox.se och www.themanbox.se ( Webbplatsen ), de prenumerationstjänster som erbjuds på Webbplatsen ( Prenumerationerna ) och de boxar eller

Läs mer

PromikBook bas (gratis) med bokföring, dokumenthantering, fakturering, kundreskontra och leverantörsreskontra.

PromikBook bas (gratis) med bokföring, dokumenthantering, fakturering, kundreskontra och leverantörsreskontra. Användarvillkor Parter med organisationsnummer 556217-5157, adress, hädanefter under benämning PromikBook och Du/ditt företag hädanefter under benämning Användare. Tjänster PromikBooks tjänster består

Läs mer

Allmänna villkor för One Stop Curriculum Vitae AB's tjänst: One Stop CV

Allmänna villkor för One Stop Curriculum Vitae AB's tjänst: One Stop CV Allmänna villkor för One Stop Curriculum Vitae AB's tjänst: One Stop CV 1. Avtalets syften, Dessa villkor reglerar förhållandet mellan One Stop Curriculum Vitae AB, nedan benämnd Leverantören, och licensierad

Läs mer

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor 1 (6) AVTAL Mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer 202100-2247) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande

Läs mer

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster.

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster. Allmänna villkor för Fibergruppen nät Rev 2012-12-20 1 Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Fibergruppen Sverige AB ( Fibergruppen ) till en småhusägare ( Fastighetsägaren ) tillhandahåller installation

Läs mer

Allmänna villkor för Arbetsgivare vid nyttjande av AFA Försäkrings kundwebb FÖRSÄKRING

Allmänna villkor för Arbetsgivare vid nyttjande av AFA Försäkrings kundwebb FÖRSÄKRING Allmänna villkor för Arbetsgivare vid nyttjande av AFA Försäkrings kundwebb FÖRSÄKRING v 1.1 maj 2012 1. Bakgrund 1.1 AFA Försäkring är samlingsnamnet för de tre bolagen AFA Sjukförsäkrings aktiebolag,

Läs mer

Allmänna villkor för tjänsten GP+

Allmänna villkor för tjänsten GP+ Allmänna villkor för tjänsten GP+ Allmänt Dessa allmänna villkor gäller för ditt köp och nyttjande av tjänsten GP+. Genom att du betalar för GP+ accepterar du Stampen Local Media Aktiebolags (kallas nedan

Läs mer

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid.

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid. 1. Parter 1.1. Dessa allmänna villkor gäller som Avtal i förhållandet mellan Frobbit AB (nedan Frobbit ) och Kund (nedan gemensamt Parterna ). 2. Definitioner 2.1. Nedanstående definitioner skall, oavsett

Läs mer

VILLKOR FÖR ANNONSERING I GP:S DIGITALA KANALER

VILLKOR FÖR ANNONSERING I GP:S DIGITALA KANALER VILLKOR FÖR ANNONSERING I GP:S DIGITALA KANALER Genom beställning och/eller köp av annons genom Göteborgs-Postens Nya AB, org. nr 556000-6966, 405 02 Göteborg ( GP ) accepterar du ( Annonsören ) GP:s vid

Läs mer

Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja

Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja 22.7.2013 Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja 1. Allmänt Tjänsten Elisa Kirja (nedan Innehållstjänsten) är avsedd för konsumentkunder. Dessa

Läs mer

ANVÄNDNINGSVILLKOR. Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats.

ANVÄNDNINGSVILLKOR. Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats. ANVÄNDNINGSVILLKOR Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats. Genworth Financial-gruppen av företag som erbjuder försäkrings- och finanstjänster ("Genworth Financial") tillhandahåller

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande AVTAL Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande Innehåll 1 Avtalets omfattning... 3 2 Avtalsperiod... 3 3 Avtalshandlingar... 3 4 Kontaktpersoner... 3 5 Engagerade säljare... 3 5.1

Läs mer

Dessa villkor ("Avtalsvillkoren") gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck.

Dessa villkor (Avtalsvillkoren) gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck. Avtalsvillkor Dessa villkor ("Avtalsvillkoren") gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck. Allmänt Media-Tryck säljer böcker i olika format via Internet till dess kunder ("Kund") i Sverige och

Läs mer

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med Allmänna villkor Giltiga från och med den 5 mars 2015 Villkoren omfattar elva (11) punkter och fem (5) sidor 1. Tillämplighet 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med

Läs mer

Villkor för Visma Webbfakturering tilläggsavtal till Användarvillkor för Visma Spcs webbplatser Visma Spcs AB (556252-9155) 2015-04-16

Villkor för Visma Webbfakturering tilläggsavtal till Användarvillkor för Visma Spcs webbplatser Visma Spcs AB (556252-9155) 2015-04-16 Villkor för Visma Webbfakturering tilläggsavtal till Användarvillkor för Visma Spcs webbplatser Visma Spcs AB (556252-9155) 2015-04-16 Detta avtal utgör, tillsammans med avtalet Användarvillkor för Visma

Läs mer

Dnr: 89-15-945 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FIBERANSLUTNING Till Munkfors kommuns Fibernät

Dnr: 89-15-945 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FIBERANSLUTNING Till Munkfors kommuns Fibernät 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller när du som Fastighetsägare tecknar avtal med Munkfors kommun (benämnd som leverantören i detta dokument), org nr 212000-1801, med adress Smedsgatan

Läs mer

Mall för licensavtal (SGU:s exempel)

Mall för licensavtal (SGU:s exempel) 1 Mall för licensavtal (SGU:s exempel) 1. Parter Licenstagare* Kommun A Att. Namn: Licensgivare* Sveriges geologiska undersökning (SGU) Kundtjänst (direktnummer) Kalle Karlsson Fakt. Adress: Box 99, 12390

Läs mer

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor Detta är Firma David Wibergh:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Firma David Wibergh så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen

Läs mer

1. Bakgrund. 2. Parter. 3. Definitioner

1. Bakgrund. 2. Parter. 3. Definitioner Personuppgiftsbiträdesavtal samt fullmakt för såväl direktansluten vårdgivare som Inera AB att teckna personuppgiftsbiträdesavtal enligt 30-31 Personuppgiftslagen (1998:204) Modellavtal 2 riktar sig till

Läs mer

Affärsvillkor för LanguageWire

Affärsvillkor för LanguageWire Affärsvillkor för LanguageWire 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1.1 Följande affärsvillkor ska gälla för alla avtal om översättningsuppdrag mellan LanguageWire (hädanefter LW) och kunden, inklusive alla övriga tjänster

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

Molntjänster från gazoo HB

Molntjänster från gazoo HB Molntjänster från gazoo HB Extern Lagring Avtalsvillkor för molntjänsten Extern Lagring. 1. Allmänt 1.1 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan Abonnent och gazoo HB, org. nr 969718-5438 (nedan

Läs mer

Följande regler gäller för annonsering på Connoisseurs marknadsplats.

Följande regler gäller för annonsering på Connoisseurs marknadsplats. Allmänna regler Följande regler gäller för annonsering på Connoisseurs marknadsplats. Generella regler Ansvar Annonsören är personligen ansvarig för sin annons och för att de regler som gäller för annonsering

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

Allmänna villkor för tjänsten SoundsAhead

Allmänna villkor för tjänsten SoundsAhead Allmänna villkor för tjänsten SoundsAhead Allmänt Dessa allmänna villkor gäller för ditt köp och nyttjande av tjänsten SoundsAhead. Genom att du godkänner dessa villkor accepterar du Göteborgs-Posten Nya

Läs mer

AVTAL Övertorneå stadsnät Internet

AVTAL Övertorneå stadsnät Internet Sida 1 AVTAL Övertorneå stadsnät Internet Kund: Namn / Företag Adress: Pers.nr / Org-nummer Telefonnummer Epost Er referens: Faktura till: (Om annan än ovan) Namn Epost : Telefonnummer Hastighet Upp till

Läs mer

Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner

Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner 2015-01- 12 Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner Vad tjänsten innebär Alla SCUF:s regionstyrelser, vidare nämnt som regionerna, har tillgång till en tjänst

Läs mer

Visma Utvecklarpaket för eget bruk

Visma Utvecklarpaket för eget bruk Visma Utvecklarpaket för eget bruk Tack för ditt intresse att köpa Visma Utvecklarpaket för eget bruk. Bifogat med detta e-brev finns vårt avtal med tillhörande bilagor. Visma Spcs är en av Sveriges största

Läs mer

Avtal om tillhandahållande av information ur Lantmäteriets digitala arkiv - Arken

Avtal om tillhandahållande av information ur Lantmäteriets digitala arkiv - Arken L A N T M Ä T E R I E T 1 (5) AVTAL Arken 20 - Dnr Avtal om tillhandahållande av information ur Lantmäteriets digitala arkiv - Arken Mellan Staten genom Lantmäteriverket (org.nr 202100-4888), 801 82 Gävle,

Läs mer

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Nyanmälan. Vi anmäler oss till internetkontoret för första gången. Byte av behörighetsansvarig. Avregistrera nuvarande behörighetsansvarig (i samband med byte

Läs mer

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. 2004-12-01 Dnr 0411-0798-STAB-23 Anbudsinbjudan avseende Arbetsgivarverkets upphandling av konsultstöd för grafisk formgivning Arbetsgivarverket har för avsikt att i enlighet med 6 kap. lagen (1992:1528)

Läs mer

Användaravtal och samtycke till behandling av personuppgifter

Användaravtal och samtycke till behandling av personuppgifter Användaravtal och samtycke till behandling av personuppgifter Nedanstående villkor reglerar deltagande i internet panelen ( Panelen ) för vilken TV4 AB, 556289-4237, 115 79 Stockholm, Stockholms län, är

Läs mer

Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer

Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer Konsument verket KO PROTOKOLL Dnr Datum 2012/273 2012-12-17 Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud.

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud. Stadsledningskontoret Juridiska avdelningen 1(5) BILAGA 1 Avtalsmall 1. Avtalstid Beräknad avtalstid är 2013-01-07 till 2015-01-06, med möjlighet för Landskrona stad att förlänga avtalet i ytterligare

Läs mer

April 2015. Allmänna villkor för försäljning av reklamutrymme

April 2015. Allmänna villkor för försäljning av reklamutrymme Allmänna villkor för försäljning av reklamutrymme 1. Inledande bestämmelser A. Dessa allmänna villkor gäller för avtal om upplåtelse av reklamutrymme på och i bussar samt vid väderskydd/busskurer utanför

Läs mer

1. Giltighetsområde, registrering och användning av www.helpling.se

1. Giltighetsområde, registrering och användning av www.helpling.se Allmänna Villkor för användning av Helpling Helpling Sverige AB, org.nr: 556971-7225, Klarabergsgatan 29, 111 21 Stockholm ( Helpling ) driver förmedlingsplattformen www.helpling.se ( plattform eller webbsida

Läs mer

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25.

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. 1 Allmänt 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan kunden ( Kund ) och Excellent Hosting Sweden AB ("EHSAB") 1.2 Kunden kan vara en myndig fysisk

Läs mer

KUNDAVTAL AVSEENDE STAMÅSEN- EL

KUNDAVTAL AVSEENDE STAMÅSEN- EL KUNDAVTAL AVSEENDE STAMÅSEN- EL 1 Parter 11 Statkraft SCA Vind AB, orgnr 556706-3507, med adress c/o Statkraft Sverige AB, Hitech Building 92, 101 52 Stockholm (nedan Vindkraftsparksinnehavaren ); 12 Dalakraft

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING har denna dag träffats mellan (1) Jernhusen Fastigheter AB, org. nr 556596-9598, Box 520, 101 30 Stockholm ( Överlåtaren ); och (2) Piteå Kommun, org. nr 212000-2759,

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna avtalsvillkor gäller för Bredbandsanslutning för företag. Till företag räknas även privatpersoner

Läs mer

AKTIEÄGARAVTAL. avseende aktierna i. [Bolaget] [Datum]

AKTIEÄGARAVTAL. avseende aktierna i. [Bolaget] [Datum] AKTIEÄGARAVTAL avseende aktierna i [Bolaget] [Datum] Aktieägaravtal 1 (6) Aktieägaravtal 1 Bakgrund 1. [namn på aktieägare], pers.nr./reg.nr [ ], [adress], [postadress]; 2. [namn på aktieägare], pers.nr./reg.nr

Läs mer

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL - DM

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL - DM 1 Microsoft AB ( Microsoft ), Box 27, 164 93 KISTA och ( Personuppgiftsbiträdet ) har denna dag träffat följande PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL - DM Bakgrund Personuppgiftslagen ställer krav på skriftligt

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

1.2 De tjänster som Vi tillhandahåller via Webbsidan får endast användas i enlighet med dessa Allmänna Villkor. Tjänsterna innefattar bland annat:

1.2 De tjänster som Vi tillhandahåller via Webbsidan får endast användas i enlighet med dessa Allmänna Villkor. Tjänsterna innefattar bland annat: Allmänna villkor 1. INTRODUKTION Denna sida (tillsammans med de dokument som sidan hänvisar till) utgör de allmänna villkor ("Allmänna Villkor") som reglerar hur du som besökare, registrerad medlem med

Läs mer

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET Sidnr 1(6) VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET 1. Allmänt Dessa villkor (Villkor-NP) gäller för tillhandahållande av administration för överlämnande/övertagande av telefonnummer som TeliaSonera AB förfogar

Läs mer

Bilaga. Särskilda villkor för Molntjänst. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling

Bilaga. Särskilda villkor för Molntjänst. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling Sid 1 (7) 2014-11-07 Dnr 96-36-2014 Bilaga Särskilda villkor för Molntjänst Programvaror och tjänster 2014 Systemutveckling Sid 2 (7) Innehållsförteckning 1 Tillämplighet 2 2 Särskilt om kontraktshandlingar

Läs mer

Avtalsvillkor rörande tillhandahållande av webbhotelltjänster ( Avtalet )

Avtalsvillkor rörande tillhandahållande av webbhotelltjänster ( Avtalet ) Avtalsvillkor rörande tillhandahållande av webbhotelltjänster ( Avtalet ) 1. ALLMÄNT 1.1 Detta Avtal reglerar förhållandet mellan kund ( Kunden ) och Netupdate Sverige AB, org.nr. 556836-0092 ( Netupdate

Läs mer

Allmänna villkor för Sebbex Ab Oy:s tjänster

Allmänna villkor för Sebbex Ab Oy:s tjänster Allmänna villkor för :s tjänster 1. Allmänt Dessa allmänna villkor reglerar de tjänster som finns beskrivna i avtalet och som tillhandahålls av (FO-nummer: 2348973-4). För det fall att det i avtalet eller

Läs mer

REGISTRERINGSVILLKOR

REGISTRERINGSVILLKOR REGISTRERINGSVILLKOR Gällande för toppdomänen.nu 1 INLEDNING 1.1 Stiftelsen för Internetinfrastruktur (802405-0190), Box 7399, 103 91 Stockholm, är en oberoende allmännyttig stiftelse som ansvarar för

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 2011-XX-XX Bilaga 1 AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 Dnr. 511-719-2011 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen

Läs mer

1.1 Välkommen till Sigmastocks.com, (nedan kallad Sigmastocks ) som tillhandahålls av Sigmastocks AB (nedan kallat vi eller oss ).

1.1 Välkommen till Sigmastocks.com, (nedan kallad Sigmastocks ) som tillhandahålls av Sigmastocks AB (nedan kallat vi eller oss ). ANVÄNDARVILLKOR 1 Allmänt om Sigmastocks.com 1.1 Välkommen till Sigmastocks.com, (nedan kallad Sigmastocks ) som tillhandahålls av Sigmastocks AB (nedan kallat vi eller oss ). 1.2 Sigmastocks tillhandahåller

Läs mer

A N V Ä N D A R V I L L K O R ( F O R D O N S Ä G A R E )

A N V Ä N D A R V I L L K O R ( F O R D O N S Ä G A R E ) A N V Ä N D A R V I L L K O R ( F O R D O N S Ä G A R E ) 1. ALLMÄNNA VILLKOR Definitioner Fordonsägaren Den som är registrerad kund hos DriveBack AB och därigenom bereds möjligheten att publicera Fordon

Läs mer

SAMTRAFIKAVTAL. TeliaSonera Mobile Networks AB:s Referenserbjudande. TeliaSonera Mobile Networks AB. Operatören AB. Sida 1/8

SAMTRAFIKAVTAL. TeliaSonera Mobile Networks AB:s Referenserbjudande. TeliaSonera Mobile Networks AB. Operatören AB. Sida 1/8 Sida 1/8 TeliaSonera Mobile Networks AB:s Referenserbjudande SAMTRAFIKAVTAL mellan TeliaSonera Mobile Networks AB och Operatören AB Sida 2/8 TeliaSonera Mobile Networks AB, org.nr 556025-7932, 123 86 Farsta,

Läs mer

Återförsäljaransökan

Återförsäljaransökan Återförsäljaransökan 1 Insändes tillsammans med en kopia på företagets registreringsbevis. Företagsuppgifter Namn mot marknaden: Ansökningsdatum: Registrerat företagsnamn: Organisationsnummer: Faktureringsadress:

Läs mer

Telisol AB Jörgen Kocksgatan 9 211 20 Malmö

Telisol AB Jörgen Kocksgatan 9 211 20 Malmö Telisol AB Sida 1 5 Dessa försäljningsvillkor är gällande vid avtal där Telisol tillhandahåller varor och tjänster. Vad som nedan anges skall gälla om inget annat framgår av särskild överenskommelse i

Läs mer

Allmänna villkor för UL:s ombud, 2013-06-06 BILAGA: 1

Allmänna villkor för UL:s ombud, 2013-06-06 BILAGA: 1 Allmänna villkor för UL:s ombud, 2013-06-06 BILAGA: 1 1. DEFINITIONER UL-kort Ett smartkort som kan laddas med Biljetter och Reskassa. UL:s kunder får genom UL-kortet även tillgång till ett antal Tjänster.

Läs mer

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Stockholm, datum Dnr Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Avtalsparter Statens kulturråd Box 7843 103 98 Stockholm Leverantören Postadress

Läs mer

Användarvillkor - Ladda kort

Användarvillkor - Ladda kort Lingua Fastigheter AB Användarvillkor - Ladda kort Reviderad 2014-08-19 Kort från Lingua fastigheter AB (Café Cupcake, Språkskolan i Umeå), nedan kallat Lingua. Dessa allmänna villkor gäller för Lingua

Läs mer

POSTENS TJÄNSTEVILLKOR FÖR RIKTIGA VYKORT PÅ POSTEN.SE

POSTENS TJÄNSTEVILLKOR FÖR RIKTIGA VYKORT PÅ POSTEN.SE POSTENS TJÄNSTEVILLKOR FÖR RIKTIGA VYKORT PÅ POSTEN.SE 1. Allmänt 1.1 Posten Meddelande AB (nedan kallat Posten) erbjuder myndig konsument och företag tjänsten Riktiga vykort (hädanefter kallad tjänsten)

Läs mer