När du som konsument köper en bil från en bilhandlare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "När du som konsument köper en bil från en bilhandlare"

Transkript

1 När du som konsument köper en bil från en bilhandlare Denna information innehåller de viktigaste regler som gäller för dig som konsument när du köper en bil från en bilhandlare. Den lag som reglerar köpet är konsumentköplagen. Denna lag går inte att avtala bort, varför både bilhandlaren och du är bunden av den. Konsumentköplagen reglerar köpet både när det gäller nya och begagnade bilar. 1. Tänk efter före när du köper din bil Vänd dig till en bilhandlare som du känner förtroende för. Om det skulle visa sig att bilen har något fel som du vill påtala efter köpet ska du ju vända dig till den bilhandlare som du köpt bilen av med din reklamation, din klagan. Om det är en begagnad bil som du ska köpa är det viktigt att du provkör den, går igenom servicebok, varudeklaration och annan dokumentation som finns kring bilen. Finns det ingen varudeklaration fast det borde ha funnits (se nedan) kan det vara ett tecken på att bilhandlaren är slarvig och inte riktigt har koll på sina bilar. Tänk på att så länge man inte avtalat om att köpa bilen kan man gå till en annan bilhandlare. Om du kommer överens med säljaren om att ett fel ska repareras eller annan åtgärd ska vidtas med bilen innan du får bilen, så ska detta skrivas in i köpeavtalet! Se också till att du får med dig köpeavtal, garantibevis, garantivillkor, servicebok och varudeklarationen (vid begagnatköp) vid köpet och att du sedan sparar dessa. Om det efter köpet visar sig att bilen är felaktig kan det vara bra att gå tillbaka till dokumenten som i vissa fall kan användas om du behöver hävda din rätt. Varudeklaration Alla bilar som säljs av näringsidkare (vanligtvis bilhandlare) till enskilda konsumenter ska varudeklareras avseende bilens säkerhet. Varudeklarationen för de bilar som kostar mer än kr ska dessutom innehålla uppgifter om bilens kondition. 2. När beställningen gjorts Kan jag ångra mig? Generellt finns varken öppet köp eller ångervecka när du köper bil av en bilhandlare. 1

2 Det finns inget formkrav för bilköp vilket innebär att ett muntligt avtal om köp är giltigt och binder parterna. Vi rekommenderar att man upprättar ett skriftligt avtal. En del handlare tillämpar villkor som innebär att man blir bunden först när både säljare och köpare har skrivit på vilket innebär att man som köpare inte är bunden innan säljaren skrivit på. Innan man är bunden kan man då kliva av affären. Även när du är avtalat om ett köp kan du avbeställa men du får då betala ett skadestånd till bilhandlaren. Hur stort skadeståndet blir beror på när avbeställningen görs, om det finns villkor för avbeställning m.m. Mer information kan du få av Motormännens jurister. När bilhandlaren inte levererar bilen inom den avtalade tiden Om bilen inte levereras vid den tidpunkt du och bilhandlaren kom överens om gäller följande: Du har givetvis rätt att kräva av säljaren att bilen skall levereras, även om det innebär extra kostnad eller ansträngning för säljaren. Under vissa förhållanden kan du istället välja att avstå från bilen, det vill säga, du kan häva beställningen. Om förseningen har stor betydelse för dig som köpare har du rätt att häva beställningen direkt när du får veta att leveransen blivit försenad, till exempel om du köpt bilen för att åka på semester en viss dag. Kan du tänka dig att avvakta ytterligare en tid innan du häver köpet kan du ge säljaren en ny tidsfrist inom vilken han måste leverera. Om säljaren sen inte kan leverera inom tidsfristen har du rätt att häva köpet efter detta datum. Sedan du fått beskedet att leveransen blivit försenad eller helt uteblivit är det viktigt att du meddelar säljaren din ståndpunkt, helst skriftligt. Du kan även ha rätt till skadestånd för de direkta kostnader som förseningen innebär för dig, till exempel om du måste ha en hyrbil kan du ha rätt till ersättning för merkostnaden mellan hyrbil och kostnaden du hade haft om bilen levererats i tid. Det är viktigt att du håller nere dina kostnader. 3. När bilen har levererats fel på bilen Vad är fel enligt lagens mening? Säljaren ansvarar för fel som funnits vid leverans, så kallade ursprungliga fel. Den vanligaste typen av fel är sådana som har med bilens funktion och skick att göra. Vid bedömningen om det är fråga om ett ursprungligt fel tar man även hänsyn till en rad faktorer, som till exempel bilens pris, ålder och körsträcka, typ av fel och hur långt du kört efter leveransen. Om du blivit upplyst om ett fel vid köpet kan du i allmänhet inte klaga på detta i efterhand. Bilen måste vara trafiksäker när den säljs, det vill säga den måste kunna klara en kontrollbesiktning utan anmärkning, om man inte kommer överens om annat vid köpet. Normala slitagefel anses inte som fel. Säljaren har vidare möjlighet att friskriva sig från vissa fel genom att tillhandahålla en varudeklaration vid köpet. Om säljaren i 2

3 denna till exempel har skrivit att bromsarna är dåliga, är detta inget du kan komma och yrka ersättning för i efterhand. Även en bil som är såld i befintligt skick kan anses vara felaktig i lagens mening. Den får då inte vara i sämre skick än köparen, med hänsyn till bilens pris och övriga omständigheter, kunnat förutsätta vid köpet. Om säljaren före köpet lämnat uppgifter om bilen, till exempel om hur långt den körts, som senare visar sig inte stämma kan detta innebära att bilen anses felaktig. Det anses även vara ett fel om bilen försämras på någon punkt och inom den tid eller körsträcka som omfattas av säljarens garanti. Reklamation Om du har upptäckt att den nyköpta bilen har ett fel eller misstänker att den har det, ska du kontakta företaget och framföra klagomål (reklamera). Du måste klaga inom skälig tid, det vill säga så snart som du har möjlighet, från det att du upptäckte felet eller borde ha upptäckt det. En reklamation som sker inom två månader efter det att man märkt felet ska enligt konsumentköplagen alltid anses ha lämnats i rätt tid. Du måste alltid kontakta säljaren när du hittar fel på bilen som du vill reklamera. Om du inte reklamerar kan du förlora rätten att åberopa felet. Helst bör en reklamation vara skriftlig. Tänk på att det alltid är du som måste visa att felet överhuvudtaget finns om det ifrågasätts. Du kan klaga på fel upp till tre år från leveransen. När den tiden har gått ut är företaget i stort sett aldrig ansvarig för fel på bilen och därför inte heller skyldig att reparera fel. Har du fått en garanti gäller naturligtvis tidsfristen för garantifel enligt garantivillkoren. Fel som visar sig inom sex månader från köpet Enligt konsumentköplagen antar man att ett fel som visar sig inom sex månader efter att bilen levererades fanns vid leveransen. För att bryta detta antagande måste säljaren visa att felet/felen inte fanns vid leveransen. Garanti Vid köp lämnas ofta en garanti på bilen. Eftersom säljaren inte har någon skyldighet att lämna en garanti är det mycket viktigt att du kommer överens med säljaren om eventuella garantier innan köpet. För att det inte ska uppstå några missförstånd ska du alltid begära att få garantin skriftligen och att det antecknas särskilt i köpeavtalet. Om säljaren inte vill åtgärda ett fel som omfattas av garantin och som har uppstått under garantitiden måste säljaren visa att felet uppstått på grund av något som du gjort eller inte gjort eller varför han annars inte ska behöva stå för felet. Bevisbördan ligger alltså på säljaren och inte på dig. Även om säljaren inte erbjuder någon garanti så är han bunden av konsumentköplagens regler och kan därför behöva ansvara för fel som fanns vid köpet. 3

4 Fel som visar sig senare än sex månader från köpet och inte omfattas av garanti För fel som visar sig efter sex månader så måste du, för det fall du inte fått någon garanti, själv visa att det är fråga om ett ursprungligt fel, det vill säga ett fel som fanns vid leveransen. Att själv kunna bevisa detta är inte alltid lätt, men här kan du få hjälp hos Motormännens tekniker. 4. Vilka krav kan du ställa när det är fel på bilen? Om en säljare är ansvarig för felet på bilen kan du antingen kräva att felet repareras, att bilen byts ut, att du får ett prisavdrag eller att köpet hävs. Olika förutsättningar finns för de olika alternativen. Du kan även ha rätt att få skadestånd för kostnader som du haft på grund av felet. Reparation eller byte Om bilen har ett fel kan du med stöd av garantivillkoren eller konsumentköplagen kräva att säljaren avhjälper felet eller byter bilen mot en felfri likadan bil. Säljaren ska göra det så snart som möjligt efter det att du framställt kravet och utan kostnad för dig. Säljaren har under samma förutsättningar rätt att avhjälpa felet eller byta ut bilen även om du inte kräver det. Det är därför mycket viktigt att du ger säljaren tillfälle att ta ställning till felet innan du reparerar felet på en annan verkstad. Du behöver normalt inte acceptera att säljaren försöker avhjälpa ett och samma fel vid mer än två tillfällen. Prisavdrag Om reparation eller byte av någon anledning inte blir av, eller inte görs inom skälig tid efter det att du har klagat, kan du istället kräva prisavdrag. Ett prisavdrag ska svara mot felet, vilket i princip innebär att du ska få tillbaka det belopp det kostar att få felet reparerat någon annanstans. Hävning I stället för prisavdrag kan du ha rätt att låta köpet gå tillbaka (häva köpet) men då måste felet vara av stor betydelse (väsentligt). Vid hävning ska i normalfallet köparen lämna tillbaka bilen och säljaren ska ge tillbaka köpesumman. Har köparen haft nytta av bilen, dvs. kunnat använda bilen till viss del, måste han dock betala ersättning till säljaren för denna nytta. Säljaren är å sin sida tvungen att betala ränta från den dag han tog emot betalningen tills dess att den återges. Köparen ska åtminstone få tillbaka så mycket att han kan köpa en likvärdig felfri bil någon annanstans. Motormännens jurister eller tekniker kan hjälpa dig att räkna ut nyttoavdraget. Skadestånd Du kan även ha rätt till skadestånd för de kostnader som du drabbas av på grund av att det var fel på bilen. De kostnader du kan få ersättning för är exempelvis resor som du tvingats göra fram och åter till verkstad, utgifter för bärgning, nödvändig hyrbil med mera. Det är viktigt att komma ihåg att du som skadelidande alltid är skyldig att försöka begränsa din skada. Du kan till exempel inte åka taxi från verkstaden om det finns möjlighet att åka med kommunala färdmedel. 4

5 5. Om du inte kan komma överens med bilhandlaren Om bilhandlaren inte anser att du har rätt eller om han av annan anledning inte fullföljer de åtaganden som han är skyldig till, ska du först och främst klaga skriftligen till företaget. Då kan du även lättare visa att du har klagat inom rätt tid. Det är i vissa fall viktigt att du kan styrka det omtvistade felet. Det kan ske genom att du låter testa bilen hos Motormännens Testcenter. Motormännens Testcenter gör en opartisk test och du får ett protokoll på bilens skick. Protokollet skickar du med i ditt skriftliga klagomål. Som medlem i Motormännen kan du vända dig till vår juridiska avdelning för råd. Motormännens jurister kan klargöra om det är du eller säljaren som har rätt samt vad du bör framföra till bilhandlaren. Juristerna kan i vissa fall även ta kontakt direkt med företaget för att nå en uppgörelse. För detta arbete debiterar juristerna gällande rättshjälpstaxa. Om inte det hjälper kan du anmäla ärendet till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Där prövas tvister som uppstått när en konsument köpt en vara eller tjänst av en näringsidkare. Prövningen är kostnadsfri och sker på det skriftliga material som parterna lämnar in. ARN ger en rekommendation om hur tvisten ska lösas. Mer information angående förfarandet i ARN samt anmälningsblanketter hittar du på De flesta företag följer ARN:s beslut men det händer tyvärr att en del företag nonchalerar besluten. Du kan då gå till domstol för att få ärendet prövat. För att få din tvist prövad av domstol, måste du stämma företaget. Prövningen i domstol kostar pengar, hur mycket beror på omständigheterna. Rättsskyddsförsäkringen, som ingår i halvförsäkringen för din bil, kan täcka en del av kostnaderna. Innan du bestämmer dig för att gå vidare bör du diskutera saken med Motormännens jurister för att få en bedömning om det med hänsyn till dina chanser till framgång, kostnader och olägenheter är värt att gå den vägen. I domstol får du (och företaget) muntligen framföra vad ni gör gällande. Så här når du juristerna hos Motormännens Riksförbund: Telefon: Telefax: Adress: Motormännens Riksförbund Juridiska avdelningen Box Stockholm Motormännens Riksförbund 5

Konsumentköplagen SFS 1990:932. Lagen ger dig ett skydd när du som konsument köper en vara av en näringsidkare.

Konsumentköplagen SFS 1990:932. Lagen ger dig ett skydd när du som konsument köper en vara av en näringsidkare. Konsumentköplagen SFS 1990:932 Lagen ger dig ett skydd när du som konsument köper en vara av en näringsidkare. Reviderad april 2007 Konsumentköplagen ger dig ett skydd när du som konsument köper en vara

Läs mer

1 Uppgifter i reklam är i allmänhet inte bindande för annonsören. Priset bestäms först när kunden och säljaren möts och ingår avtal. Du kan därför inte kräva att få köpa en vara eller tjänst, till det

Läs mer

Fel på begagnad köpt bil enligt konsumentköplagen

Fel på begagnad köpt bil enligt konsumentköplagen Institutionen för handelsrätt Fel på begagnad köpt bil enligt konsumentköplagen Mohammed Abdulrahman Kandidatuppsats 15 högskolepoäng Handledare Martin Smiciklas HARK11 VT 2011 Innehåll Summary... 1 Sammanfattning...

Läs mer

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare T I L L k o n s u m e n t tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som

Läs mer

TILL hantverkare TIps TILL dig som är hantverkare

TILL hantverkare TIps TILL dig som är hantverkare TI LL hantverkare tips till dig som är hantverkare Checklista Jag har visat kunden att jag har F-skattsedel behörighet försäkring Jag och kunden har kommit överens om arbetets omfattning när arbetet ska

Läs mer

TIPS TILL DIG SOM SKA ANLITA HANTVERKARE

TIPS TILL DIG SOM SKA ANLITA HANTVERKARE TILL KONSUMENT TIPS TILL DIG SOM SKA ANLITA HANTVERKARE Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som tillkommer

Läs mer

Konsumenträttsliga riktlinjer

Konsumenträttsliga riktlinjer Konsumenträttsliga riktlinjer Konsument verket ombudsmannen Felansvar och garanti vid bilköp 12.12.2007 I den här anvisningen behandlas principer för felansvar och garanti vid bilköp. Anvisningarna gäller

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE 1. Vilka är Boxer? 1.1 Vårt företag heter Boxer TV-Access AB, organisationsnummer 556548-1131 (nedan kallat vi, oss

Läs mer

Checklista för dig som anlitar hantverkare

Checklista för dig som anlitar hantverkare Checklista för dig som anlitar hantverkare Villaägarnas Riksförbund 2013 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

Läs mer

TILL hantverkare. hantverkare

TILL hantverkare. hantverkare TILL hantverkare tips till dig som är hantverkare Checklista Jag har visat kunden att jag har F-skatt behörighet försäkringar Jag och kunden har kommit överens om arbetets omfattning när arbetet ska påbörjas

Läs mer

Här hittar du svar på vanliga juridiska frågor, exempelvis om försäkringar, äganderätt, skadestånd och avtal.

Här hittar du svar på vanliga juridiska frågor, exempelvis om försäkringar, äganderätt, skadestånd och avtal. Juridiska frågor och svar Här hittar du svar på vanliga juridiska frågor, exempelvis om försäkringar, äganderätt, skadestånd och avtal. Om det är "fel" på hunden Här finner du svar på vanliga frågor om

Läs mer

TÖI ROLLSPEL C - 005 1 (5) Vardagsjuridik

TÖI ROLLSPEL C - 005 1 (5) Vardagsjuridik TÖI ROLLSPL C - 005 1 (5) Vardagsjuridik Ordlista andrahandslägenhet omöblerad hushållsmaskiner avbetalning hemförsäljning fri prisbildning stormarknad kvartersaffär distributionssätt detaljhandlare ångervecka

Läs mer

Inledning. Avtal och köp. JURIDIK Introduktion

Inledning. Avtal och köp. JURIDIK Introduktion 6. JURIDIK Introduktion Inledning 3 Avtal och köp 3 Köpavtal 4 Offerter och fakturering 5 Konsumenträtt 6 IT-juridik 7 Kompanjonskap 8 Fördjupning Lagar och avtal 10 Konsumenträtt 19 Kompanjonskap 23 Sekretessavtal

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor vid köp av monteringsfärdigt husmaterial AA 12

Allmänna avtalsvillkor vid köp av monteringsfärdigt husmaterial AA 12 Allmänna avtalsvillkor vid köp av monteringsfärdigt husmaterial AA 12 Dessa allmänna avtalsvillkor gäller vid försäljning av monteringsfärdigt trähusmaterial. Utöver dessa avtalsvillkor bör inga ytterligare

Läs mer

Hur bör man som mäklare agera när en köpare påtalar ett fel i fastigheten de köpt?

Hur bör man som mäklare agera när en köpare påtalar ett fel i fastigheten de köpt? Hur bör man som mäklare agera när en köpare påtalar ett fel i fastigheten de köpt? En fråga som ställs så gott som dagligen till Mäklarsamfundets jurister är hur mäklaren ska agera när en köpare återkommer

Läs mer

En trygg bostadsaffär bostadsrätt

En trygg bostadsaffär bostadsrätt En trygg bostadsaffär bostadsrätt sid 1 (4) Juridisk information till dig som köper eller säljer en bostadsrätt Avtalet är bindande För att köpet ska vara giltigt måste vissa formkrav i lagen följas. Avtalet

Läs mer

1. Förberedelser. 1.1 Kontrollera föreningens årsredovisning (finns som bifogad fil i objektsbeskrivningen).

1. Förberedelser. 1.1 Kontrollera föreningens årsredovisning (finns som bifogad fil i objektsbeskrivningen). Checklista för visningen Lägenhet/Bostadsrätt Detta är en checklista som ska vara till hjälp för dig som bostadsköpare. Här får du lite tips som kan hjälpa dig på din resa från visning till avtal. Sätt

Läs mer

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR Dessa är generella villkor gällande Wippies som är en del av Saunalahti Group Oyj som levererar följande Wippies-tjänster (senare även kallad Wippies eller vi ) till konsumenter

Läs mer

Konsument i Sverige. Svenska

Konsument i Sverige. Svenska Konsument i Sverige Svenska Konsument i Sverige För dig som vill veta vilka konsumentregler som gäller i Sverige har vi samlat viktiga fakta och goda råd. Råd och hjälp... 3 Konsumentvägledning... 3 Konsument

Läs mer

Betalningsföreläggande och handräckning

Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Har du lånat ut pengar som du inte får tillbaka? Får du inte betalt för en faktura? Flyttar inte din uppsagda hyresgäst?

Läs mer

Rätt försäkring för tv:n

Rätt försäkring för tv:n RAPPORT 23 december 2008 FI DNR 08-10495-000 KOV DNR 2008/1179 2008:21 Rätt försäkring för tv:n EN GRANSKNING AV ELEKTRONIKBRANSCHENS PRODUKTFÖRSÄKRINGAR OCH KONSUMENTVERKET Sammanfattning Konsumenter

Läs mer

Checklista för konsumenter - Allmän e-handel

Checklista för konsumenter - Allmän e-handel Känn till näringsidkaren Checklista för konsumenter - Allmän e-handel Försök att handla på webbplatser du känner till eller som rekommenderas och se till att du har näringsidkarens namn och fullständiga

Läs mer

En handbok i konsten att FLYTTA HEMIFRÅN

En handbok i konsten att FLYTTA HEMIFRÅN En handbok i konsten att FLYTTA HEMIFRÅN VILL DU FLYTTA HEMIFRÅN? 2 Säkert har du många gånger tänkt tanken att skaffa dig ett eget hem. För att göra det enklare när det väl blir dags bör du börja med

Läs mer

Svenska Kennelklubben. avtal. information från juridiska avdelningen. Svenska Kennelklubben. avtal

Svenska Kennelklubben. avtal. information från juridiska avdelningen. Svenska Kennelklubben. avtal Svenska Kennelklubben avtal information från juridiska avdelningen Svenska Kennelklubben avtal information från juridiska avdelningen AVTAL BRA FÖR ALLA! Att skriva avtal ska det verkligen vara nödvändig

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning JURIDIKSKOLA Innehållsförteckning Skall man som konsument behöva acceptera fel i vara? sid 4 Är alla fel lika allvarliga? sid 4 Vågar man ge rekommendationer till kunder? sid 5 Vad har vi för upplysningsplikt?

Läs mer

EXAMENSARBETE. Konsumentskydd enligt KköpL 16. Säljarens felansvar. Linn Åström 2014. Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap

EXAMENSARBETE. Konsumentskydd enligt KköpL 16. Säljarens felansvar. Linn Åström 2014. Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap EXAMENSARBETE Konsumentskydd enligt KköpL 16 Säljarens felansvar Linn Åström 2014 Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap Luleå tekniska universitet Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle Sammanfattning

Läs mer

TRYGGHETSPAKET SOLID OTURSFÖRSÄKRING OCH SIBA UTÖKAD GARANTI. Lägre priser bättre service. I samarbete med

TRYGGHETSPAKET SOLID OTURSFÖRSÄKRING OCH SIBA UTÖKAD GARANTI. Lägre priser bättre service. I samarbete med TRYGGHETSPAKET SOLID OTURSFÖRSÄKRING OCH SIBA UTÖKAD GARANTI Lägre priser bättre service I samarbete med FÖRMÅNLIGT TRYGGHETSPAKET När du köper en produkt av SIBA rekommenderar vi att du tecknar ett förmånligt

Läs mer

Så här bestrider du bluffakturor

Så här bestrider du bluffakturor https://www.facebook.com/pages/polisen-bedrägeri/546406245370971 Polisen Bedrägeri 14-12-07 Så här bestrider du bluffakturor Denna skrift är en bilaga till Polisens Facebooksida om bedrägerier. Den vänder

Läs mer

Konsumentekonomi. Bergundaskolan Hem- och konsumentkunskap År 9

Konsumentekonomi. Bergundaskolan Hem- och konsumentkunskap År 9 Bergundaskolan Hem- och konsumentkunskap År 9 Konsumentekonomi Börja med att gå igenom alla begrepp nedan och repetera för dig själv, skriftligt eller muntligt, vad du kan om varje begrepp och vad de innebär:

Läs mer

AVTAL. - bra för alla SVENSKA KENNELKLUBBEN. Information från juridiska avdelningen

AVTAL. - bra för alla SVENSKA KENNELKLUBBEN. Information från juridiska avdelningen AVTAL - bra för alla Information från juridiska avdelningen SVENSKA KENNELKLUBBEN AVTAL bra för alla Avtalet är en trygghet för båda parter och kan utgöra en god försäkring mot framtida bekymmer. Hamiltonstövare

Läs mer