Ansökan / Avtal om medlemskap i båtpool

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ansökan / Avtal om medlemskap i båtpool"

Transkript

1 Ansökan / Avtal om medlemskap i båtpool OPERATÖR Namn: Org.nr: Telefon: E-post: Kontaktperson: ANVÄNDARE Namn: Org.nr / pers.nr: Telefon: E-post: Ytterligare användare på samma adress: BÅT m.m. Modellbeteckning, motor och utrustning: Båtpoolinformation Hemmahamn Antal medlemmar Min Max Bokningsregler Max 3 tillfällen/72h bokade vid varje tillfälle; möjlighet att boka nästa dag efter AVTALSTID PRIS inkl. moms BETALNINGSVILLKOR Totalt Användaren skall erlägga betalning månadsvis i förskott,.. månader Per månad senast den 27:e varje månad, till operatören. Operatören beviljar härmed Användaren medlemskap i en av Operatören anordnad båtpool med rätt för Användaren att boka och disponera ovan angivna båt enligt villkoren i detta avtal och dess allmänna villkor avseende medlemskap i båtpool, 2013:1. Användarens bruksrätt enligt detta avtal och dess avtalsvillkor är beroende av att antal medlemmar ansöker/beviljas medlemskap i båtpoolen senast den 20.. Om inte minst detta antal medlemmar har ansökt/beviljats medlemskap i båtpoolen senast angivet datum äger Operatören rätt att säga upp detta avtal till omedelbart upphörande. Operatörens underskrift Ort och datum Användarens underskrift Ort och datum Operatören Användaren Underskrift Underskrift Namnförtydligande Namnförtydligande

2 Ansökan / Avtal om medlemskap i båtpool Tilläggsansökan / avtal om medlemskap i båtpool I ansökan angiven Användare medger rätt för nedan angiven medanvändare att på samma villkor som Användaren boka och disponera den i Ansökan angivna båten. Medanvändaren godkänner avtalet och dess allmänna villkor avseende medlemskap i båtpool, 2013:1. Operatörens underskrift Operatören: Medanvändarens underskrift Medanvändare Org.nr: Org.nr. / pers.nr: Telefon: Telefon / mobiltelefon: Epost: Epost: Användare enl. ursprunglig ansökan Medanvändarens underskrift Medanvändare Org.nr. / pers.nr: Namnförtydligande: Telefon / mobiltelefon: Epost:

3 Allmänna villkor avseende medlemskap i båtpool, 2013:1 1. Avtalet och avtalsparter 1.1 Avtalet består av Ansökan och eventuell Tilläggsansökan om medlemskap i båtpool samt dessa allmänna villkor. 1.2 Avtalsparterna framgår av Ansökan samt i förekommande fall Tilläggsansökan. Avtalsparterna definieras nedan som Operatören, vilken är den som tillhandahåller Båt inklusive utrustning definierat nedan i punkten 2 respektive Användaren. Användaren kan vara en eller flera fysiska personer inom en familj mantalsskrivna på samma adress eller person utom familjen mantalsskriven på annan adress förutsatt att dessa personer har angetts på Ansökan, alternativt på Tilläggsansökan. 2. Båt 2.1 Med Båt nedan avses den av Operatören tillhandahållna och den av Användaren disponerade båten jämte motor och tillbehörsutrustning. 2.2 Båten, motorn och tillbehörsutrustningen är och förblir Operatörens egendom med äganderätt. 3. Användarens bruksrätt, användningsperiod 3.1 Användaren är en av flera användare anslutna i den båtpool som äger disponera Båten. Det högsta antalet användare i båtpoolen specificeras i Ansökan. 3.2 Användaren skall för att ha rätt att disponera Båten, före användning boka detta i bokningssystemet. 3.3 Båten finns tillgänglig för Användaren att boka och disponera under användningsperioden 1/5 15/11, nedan Användningsperioden. Då Båten inte är bokad under Användningsperioden skall båten finnas förtöjd i den i Ansökan angivna hemmahamnen. 3.4 Användaren får boka båten enligt de regler som finns angivna för båtpoolen i Ansökan. 4. Bokningsrutiner 4.1 Operatören tillhandahåller Användaren tillgång till ett internetbaserat bokningssystem, vilket Användaren skall använda för bokning av Båten. 4.2 Operatören förbehåller sig rätten att vid behov ersätta eller förändra bokningssystemet. 4.3 Operatören förbehåller sig rätten att i det fall Användaren missköter bokningssystemet på ett sätt som negativt påverkar andra användares möjligheter att boka och disponera Båten vidta de åtgärder som Operatören bedömer nödvändiga och lämpliga samt debitera Användaren särskild avgift enligt punkten Operatörens ansvar för Båten 5.1 Operatören ansvarar för att under Användningsperioden tillhandahålla Båten i ett funktionsdugligt skick och att Båten enligt givna intervaller undergår service. Operatören ansvarar utom Användningsperioden för förvaring och skötsel av Båten. 5.2 Operatören skall ombesörja att service i första hand utförs vid annan tid än under Användningsperioden och i andra hand under tid då Båten inte är bokad. Operatören förbehåller sig rätten att tillfälligt byta ut Båten mot annan jämförbar båtmodell vid t.ex. reparation av Båten som nödgas utföras under Användningsperioden.

4 5.3 Operatören ansvarar för att Båten är försäkrad under Användningsperioden. 5.4 Operatören ansvarar för att Båten finns i hemmahamnen vid tid som Användaren har bokat att disponera Båten. I det fall Båten inte skulle finnas i hemmahamnen vid tid som Användaren har bokat att disponera Båten skall Operatören bistå Användaren i arbetet med att lokalisera Båten. Om Båten inte har lokaliserats inom 24 timmar från det att Användaren hade bokat att disponera Båten skall Operatören tillhandahålla Användaren en ersättningsbåt. Ersättningsbåten behöver inte vara av samma modell som Båten, utan det kan vara en jämförbar Båt. 5.5 Operatören ansvarar för att det i Båten finns skriftliga instruktioner angående handhavandet och skötseln av Båten och motorn samt kontaktinformation till Sjöassistans och SSRS samt information om när Sjöassistans och SSRS bör kontaktas. 5.6 Operatören skall senast i samband med att Användaren första gången disponerar Båten tillsammans med Användaren gå igenom hur Båten skall handhavas och skötas. 5.7 Operatören skall under Användningsperioden vara tillgänglig, vardagar mellan kl och helger mellan kl 10-18, för att via telefon eller e-post kunna besvara eventuella frågor från Användaren. 5.8 Operatören skall, i det fall det uppstår driftstopp avseende Båten under bokningstillfället och driftstoppet inte är direkt eller indirekt orsakat av Användaren, i första hand försöka avhjälpa felet som orsakat driftstoppet och i andra hand om driftstoppet inte är åtgärdat inom ett dygn från det att Användaren anmälde driftstoppet till Operatören, tillhandahålla Användaren en ersättningsbåt. Ersättningsbåten behöver inte vara av samma modell som Båten, utan det kan vara en jämförbar ny eller begagnad båt. 6. Användarens ansvar för Båten 6.1 Användaren är fullt ansvarig för Båten under bokningstiden. 6.2 Båten får användas för normalt bruk av Användaren. 6.3 Användaren skall vårda Båten väl och handha Båten på samma sätt som en skötsam båtägare skulle ta hand om sin egen båt. Användaren får inte framföra Båten vårdslöst och/eller i påverkat tillstånd. Användaren upplyses om att eventuella skador som Användaren åsamkat Båten i påverkat tillstånd inte ersätts av båtförsäkringen. All körning med Båten skall ske med omdöme och gott sjömanskap samt med iakttagande av gällande lagar och sjövägsregler. 6.4 Användaren ansvarar för att han äger kännedom om vilken typ av bränsle som skall användas till Båten och att rätt bränsle används samt även vilket annat förbrukningsmateriel och vätskor som skall användas till Båten som t.ex. olja. Användaren ansvarar för att åtgärda att samtliga Båtens vätskor är i nivå enligt rekommendation i Båtens instruktionsbok. 6.5 Användaren skall omgående underrätta Operatören om eventuellt fel på Båten eller driftstopp som uppkommer under bokningstiden. I det fall det uppstår driftstopp och Båten inte kan framföras för egen maskin skall Användaren kontakta Sjöassistans eller annan part angiven i instruktionerna i punkt Användaren skall omgående underrätta Operatören om eventuell stöld av Båten under bokningstiden samt omgående polisanmäla stölden på den ort stölden företagits. 6.7 Användaren ansvarar för att Båten inte framförs av annan än Användaren eller sådan

5 annan användare som angetts i Tilläggsansökan. 6.8 Användaren ansvarar för att Båten inte används utanför Sveriges gränser. 6.9 Användaren ansvarar för att rökning ej förekommer ombord på Båten Användaren får inte låna ut, överlåta eller hyra ut Båten till någon annan person eller företag Användaren får inte använda Båten i yrkesmässig trafik, t.ex. båttaxi Användaren ansvarar för att Båten låses med klass 3-utrustning då Båten lämnas obevakad Användaren ansvarar för att Båten återlämnas i hemmahamnen senast vid bokningstidens slut. Efterkommer inte Användaren detta äger Operatören rätt att debitera Användaren särskild avgift enligt vad som anges under punkten Användaren skall återlämna Båten i hemmahamnen med full bränsletank. Efterkommer inte Användaren detta, äger Operatören rätt att debitera Användaren särskild avgift enligt vad som anges under punkten Användaren skall återlämna Båten väl städad. Om Användaren underlåtit att städa Båten vid avlämnandet äger Operatören debitera Användaren särskild avgift enligt vad som anges nedan under punkten 8.5. Om Båten behöver saneras på grund av att användaren fiskat, haft djur, rökt, kräkts eller dylikt i Båten kommer Användaren debiteras kostnaden för detta. 7. Användares skadebesiktningsplikt och samt ersättningsskyldighet vid handhavandet skada eller förlust av Båt 7.1 Användaren är skyldig att innan avfärd från hemmahamnen skadekontrollera Båten genom att jämföra skadeloggen i Båten med Båtens skick. Finns skador som inte är antecknade i skadeloggen skall dessa omgående skrivas in i loggen samt rapporteras till Operatören. 7.2 Om Användaren underlåter att utföra skadekontroll och/eller inrapportering av skada före avfärd från hemmahamnen, anses skada som ej finns antecknad i skadeloggen ha uppkommit under bokningstiden och Användaren blir då ansvarig för skadan. 7.3 Skadekontroll skall göras även vid återlämnande av Båten i hemmahamnen vid bokningstidens slut för att kontrollera om det uppkommit några skador under bokningstiden. 7.4 Användaren ansvarar för att Båten handhas enligt bestämmelserna i detta Avtal och inte skadas eller förkommer under bokningstiden och Användaren skall ersätta Operatören den faktiska kostnaden för brister i handhavandet, skada eller förlust av Båten. Ersätts eventuellt bristande handhavande, skada eller förlust av Båten av Operatörens försäkringsbolag är Användaren skyldig att ersätta Operatören motsvarande dess självrisk. Ersättningsbeloppet skall inkludera mervärdesskatt. 7.5 Användaren skall bedömas fri från ansvar för skada eller förlust om skadan/förlusten beror på brister i Båten. 8. Priser och avgifter 8.1 Användaren skall för sin bruksrätt till Båten förskottsvis betala ett månatligt belopp angivet i Ansökan till Operatören. 8.2 Användare som ej erlagt avgift enligt punkten 8.1 ovan är ej behörig att boka och disponera Båten och Operatören äger i sådant

6 fall utestänga Användaren från bokningssystemet. 8.3 I det fall Användaren inte återlämnar Båten senast vid bokningstidens slut äger Operatören rätt att debitera Användaren en avgift om 500 kr för varje påbörjad fyratimmarsperiod. 8.4 I det fall Användaren återlämnar Båten utan full bränsletank äger Operatören debitera Användaren en avgift om 200 kr jämte bränslekostnaden för att tanka Båten. 8.5 I det fall Användaren återlämnar Båten ostädad äger Operatören rätt att debitera Användaren en avgift motsvarande verklig städkostnad eller minimum 1000 kr 8.6 Om Användaren missköter bokningssystemet, t ex bokar Båten utan att sedan använda Båten och utan att andra användare kunnat använda Båten istället, äger Operatören rätt att debitera Användaren en avgift om 500 kr. 8.7 Användaren skall betala priser och avgifter enligt punkterna till Operatören mot erhållande av faktura. Angivna priser inkluderar lagstadgad mervärdesskatt. Betalning skall ske inom 15 dagar från fakturadatum. I det fall Användaren försitter betalningstiden utgår dröjsmålsränta enligt 6 Räntelagen. 9.Hantering av personuppgifter 9.1 Information om Användaren som tillhandahålles Operatören med anledning av parternas avtal kan bli föremål för Operatörens behandling enligt Personuppgiftslagen (1988:204). 9.2 Användaren äger rätt att efter skriftlig begäran till Operatören ta del av de personuppgifter som finns registrerade och hur dessa behandlas. Skulle information hänförlig Användaren till någon del vara felaktig svarar Operatören för att rättelse sker omgående efter att Operatören har uppmärksammats om felaktigheten. 10. Avtalsändring 10.1 Operatören äger rätt att under avtalsperioden ändra de Allmänna villkoren och priserna, dock ej den för brukningsrätten avtalade månadsavgiften. Ändringarna skall för att vara gällande vara skriftliga. Vid ändring av de Allmänna villkoren jämte priserna skall Operatören informera Användaren om ändringen via post eller e- postmeddelande till av Användaren angiven adress senast fyra veckor innan ändringen skall träda i kraft. 11. Avtalstid 11.1 Vid undertecknandet av Ansökan och eventuell Tilläggsansökan godkänner Användaren de Allmänna villkoren. Avtalet träder i kraft vid undertecknandet och löper med en bindningstid specificerat i Ansökan och vid utgången av bindningstiden upphör Avtalet utan föregående uppsägning. 12. Avtalets förtida upphörande 12.1 Operatören har rätt att säga upp Avtalet till upphörande i förtid, varmed Användaren skall betala samtliga skulder till Operatören, om; a) Användaren inte fullgör sina betalningsåtaganden gentemot Operatören och Användaren inte betalar inom 10 dagar efter att påminnelse skickats till Användaren, b) Användaren dröjer med erläggande av betalning till Operatören vid mer än två tillfällen, c) Användaren vidtar åtgärd som äventyrar Operatörens äganderätt till Båten,

7 d) Användaren utsätter Båten för onormal körning eller i övrigt vanvårdar Båten, e) Användaren vid ett flertal tillfällen och efter påpekanden från Dela Båt ej återlämnar Båten i tid, f) Användaren i övrigt åsidosätter bestämmelser i detta avtal eller av Dela Båt utgiven användarinstruktion, 12.2 För det fall Operatören säger upp Avtalet till upphörandet i förtid enligt denna bestämmelse omfattar sådan uppsägning samtliga Användare såväl Användare angivna i Ansökan som eventuell Tilläggsansökan. ansvarig för skall ersättas av Operatören endast i den mån grov vårdslöshet kan läggas Operatören till last. Operatörens ansvar är under alla förhållanden begränsade till direkt skada och omfattar således inte indirekt skada. 14. Tvist 14.1 Tvist med anledning av Avtalets och/eller Allmänna villkors tillämpning och tolkning skall slutligen avgöras enligt svensk lag vid allmän svensk domstol Vid Operatörens uppsägning av Avtalet till upphörande i förtid har Operatörens rätt till ersättning enligt punkten 8.2 ovan från Användaren motsvarande hela avtalsperioden, samt ersättning för Operatörens kostnader med anledning av Avtalets förtida upphörande För det fall Operatören träder i likvidation eller försätts i konkurs upphör detta Avtal utan förgående uppsägning och utan att Användaren har någon rätt till ersättning av vad slag det vara må eller skyldighet att erlägga ej förfallna månadsavgifter Användaren äger rätt att i det fall Operatören vidtar avtalsändringar enligt punkten 10 ovan säga upp avtalet till upphörande, varvid avtalet anses upphöra vid tid som avtalsändringarna träder i kraft Part som avser säga upp avtalet till upphörande i förtid skall göra det skriftligen och uppsägningen skall skickas till motpartens senast kända postadress. 13. Ansvarsbegränsning 13.1 Eventuell skada som åsamkats Användaren och som Operatören kan hållas

Allmänna villkor för medlemskap i SATS

Allmänna villkor för medlemskap i SATS Allmänna villkor för medlemskap i SATS Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i SATS från och med den 15 september 2014. 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för avtal om medlemskap i SATS

Läs mer

Serviceavtal. 1. Beskrivning av Tjänster. 1.1 Leverantören skall tillhandahålla Tjänster i enlighet med dessa Villkor.

Serviceavtal. 1. Beskrivning av Tjänster. 1.1 Leverantören skall tillhandahålla Tjänster i enlighet med dessa Villkor. Serviceavtal 1. Beskrivning av Tjänster 1.1 Leverantören skall tillhandahålla Tjänster i enlighet med dessa Villkor. 1.2 Kunds rättigheter och skyldigheter 1.2.1 Kund ansvarar för att Fullgöra betalning

Läs mer

LENDIFY AB INVESTERINGSAVTAL

LENDIFY AB INVESTERINGSAVTAL LENDIFY AB INVESTERINGSAVTAL Parter Lendify och Kreditgivaren benämns nedan enskilt Part och gemensamt Parterna Lendify AB, org.nr 556968-1744, Östermalmstorg 1, 114 42 Stockholm ( Lendify ); Kreditgivaren

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB (Barret) och kund (Kunden) för den tjänst eller de tjänster

Läs mer

AVTAL Övertorneå stadsnät Internet

AVTAL Övertorneå stadsnät Internet Sida 1 AVTAL Övertorneå stadsnät Internet Kund: Namn / Företag Adress: Pers.nr / Org-nummer Telefonnummer Epost Er referens: Faktura till: (Om annan än ovan) Namn Epost : Telefonnummer Hastighet Upp till

Läs mer

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER Sida 1 (4) S9635-1A ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER KUND Namn, efternamn och tilltalsnamn/firma, fullständigt namn Telefon dagtid, inkl. riktnummer Person-/Organisationsnummer Telefon mobil TJÄNSTEN

Läs mer

Leverans- och garantibestämmelser för reservdelar och reparationer hos Swecon

Leverans- och garantibestämmelser för reservdelar och reparationer hos Swecon 1 (4) Leverans- och garantibestämmelser för reservdelar och reparationer hos Swecon När du köper reservdelar eller reparation hos Swecon Anläggningsmaskiner AB gäller i första hand garantibestämmelserna

Läs mer

EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren )

EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren ) EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren ) 1. DEFINITIONER I detta Avtal ska följande uttryck (liksom eventuella böjningsformer därav), såvida inte sammanhanget föranleder annat, anses ha följande

Läs mer

1.2 Bambora och Säljföretaget benämns i det följande gemensamt Parterna och var för sig Part.

1.2 Bambora och Säljföretaget benämns i det följande gemensamt Parterna och var för sig Part. BAMBORA ONE ALLMÄNNA VILLKOR 1 Bakgrund, definitioner m.m. 1.1 Dessa allmänna villkor ( Allmänna villkoren ) utgör del av det avtal ( Avtalet ) som har ingåtts mellan Euroline AB, 556233-9423, ( Bambora

Läs mer

Villkor för. Spelkort och Spelkonto

Villkor för. Spelkort och Spelkonto Villkor för Spelkort och Spelkonto 1. Allmänt 1.1 Tillämpliga regler Dessa villkor reglerar vad som gäller för nyttjande av Spelkort och Spelkonto hos AB Svenska Spel ( Svenska Spel ). Att vara Spelkortskund

Läs mer

E-postadress: ingenmail@svensklaneformedl. Amorteringstid: 96 månader Anställningsform: Fast > 6 mån. Uppläggningsavgift: 495 SEK Civilstånd:

E-postadress: ingenmail@svensklaneformedl. Amorteringstid: 96 månader Anställningsform: Fast > 6 mån. Uppläggningsavgift: 495 SEK Civilstånd: Skuldebrev Förnamn: Jean Folkbokföringsadress (gatuadress): Ödestuguvägen 24 Postnummer, Ort: 56732 Vaggeryd Efternamn: Lindroos Land: Sverige Skuldebrevet skickas till: "Frisvar" Collector Credit AB 201

Läs mer

ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar

ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar Kreditgivare PayEx Credit AB Organisationsnummer 556735-5671 Personnummer sökande (kontohavare) _ Gatuadress S:t Hansplan 1 Telefonnummer: 0498-20 15 20

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MATSAJTEN 2014:1

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MATSAJTEN 2014:1 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MATSAJTEN 2014:1 Dessa allmänna villkor ( Allmänna Villkor ) gäller vid all användning av de tjänster som tillhandahålls av Matsajten i Sverige AB, org.nr 556979-9876 ( Matsajten ),

Läs mer

Tandvårdskonto. Den smidigaste vägen till bättre tandvård.

Tandvårdskonto. Den smidigaste vägen till bättre tandvård. Tandvårdskonto. Den smidigaste vägen till bättre tandvård. Det finns roligare saker att spara till. Men inte så många bättre. Du kan säkert räkna upp en lång rad saker som du tycker skulle vara roligare

Läs mer

Internet- och telefontjänst privat

Internet- och telefontjänst privat Allmänna villkor från 2011-11-14 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med följande uttryck: Allmänna villkor De villkor som återfinns i detta dokument. Länsförsäkringar Varje bolag inom länsförsäkringsgruppen

Läs mer

Allmänna villkor om revision av svenska företag och organisationer

Allmänna villkor om revision av svenska företag och organisationer Allmänna villkor om revision av svenska företag och organisationer Version 2014:1 januari 2014 1 Allmänt 1.1 Tillämpning Dessa allmänna villkor reglerar förhållandet mellan Revisionsbyrån ("Revisionsbyrån")

Läs mer

Allmänna villkor om rådgivningstjänster

Allmänna villkor om rådgivningstjänster Allmänna villkor om rådgivningstjänster version 2014:1 januari 2014 1 Allmänt 1.1 Tillämpning Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende de rådgivningstjänster som Uppdragstagaren åtar sig att utföra

Läs mer

Textil, Second Hand. Licensvillkor 2012-04-01. Naturskyddsföreningen Bra Miljöval ALLMÄNNA VILLKOR 2011-04-07. 1. Definitioner

Textil, Second Hand. Licensvillkor 2012-04-01. Naturskyddsföreningen Bra Miljöval ALLMÄNNA VILLKOR 2011-04-07. 1. Definitioner Naturskyddsföreningen Bra Miljöval Textil, Second Hand Licensvillkor 2012-04-01 ALLMÄNNA VILLKOR 2011-04-07 1. Definitioner Ansökan: Licenstagarens ansökan om Licens, ifylld på av Svenska Naturskyddsföreningen

Läs mer

Ansök om Visa Business Card

Ansök om Visa Business Card 1. Fyll i övergripande företagsuppgifter Ansök om Visa Business Card OBLIGATORISKA UPPGIFTER FÖRETAG Företagets /Enskilda Firmans fullständiga namn Utdelningsadress Företagets organisationsnummer Postadress

Läs mer

Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision

Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision version 2014:1 januari 2014 1 Allmänt 1.1 Tillämpning Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende andra granskningstjänster än revision som

Läs mer

ALLMÄNNA KREDITVILLKOR BOLÅN

ALLMÄNNA KREDITVILLKOR BOLÅN 1. Parter/Definition Kreditgivare: Avida Finans AB, org. nr 556230-9004, eller den som efter en eventuell överlåtelse är innehavare av Kreditavtalet. Kreditavtal: Skuldebrevet jämte vid var tid gällande

Läs mer

Bolån Bank. 1 Definitioner, med mera. 2 Kredit med rörlig ränta. Allmänna villkor från 2014-07-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt. 2.

Bolån Bank. 1 Definitioner, med mera. 2 Kredit med rörlig ränta. Allmänna villkor från 2014-07-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt. 2. Bolån Bank Allmänna villkor från 2014-07-01 1 Definitioner, med mera 1.1 Definitioner Nedan angivna begrepp ska ha den betydelse som där anges vid tolkningen av villkoren för krediten. Allmänna villkor

Läs mer

Meddelandetjänst, anvisningar för abonnemang

Meddelandetjänst, anvisningar för abonnemang Meddelandetjänst, anvisningar för abonnemang I ett abonnemang, d.v.s. på en abonnemangsblankett, kan högst 10 företags FO-nummer anges vars uppgifter med samma innehåll ska uppföljas. Det är möjligt att

Läs mer

Ansökan öppna konto, juridisk person

Ansökan öppna konto, juridisk person Ansökan öppna konto, juridisk person Kontohavare - kontot kan endast ha en kontohavare. Kontohavaren måste vara en juridisk person, dock ej bostadsrättsförening, eller försäkringsbolag, kreditmarknadsbolag,

Läs mer

Allmänna villkor för lån hos Lågkostnadsbolaget i Skandinavien AB

Allmänna villkor för lån hos Lågkostnadsbolaget i Skandinavien AB Allmänna villkor för lån hos Lågkostnadsbolaget i Skandinavien AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LÅN Aktuella från 2014-01-01. Version 2014 A Med långivaren avses nedan den inom LÅGKOSTNADSBOLAGET I SKANDINAVIEN

Läs mer

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Förfrågningsunderlag med förutsättningar för att bedriva psykoterapi inom Region Örebro län Beslutad i LS 2014-12-09 1 (35) Innehållsförteckning

Läs mer

Villkor. Betalkonton och Betaltjänster, m.m. - Privat Gäller fr.o.m. 2015-06-01. Innehållsförteckning. 1 Inledning

Villkor. Betalkonton och Betaltjänster, m.m. - Privat Gäller fr.o.m. 2015-06-01. Innehållsförteckning. 1 Inledning Villkor Betalkonton och Betaltjänster, m.m. - Privat Gäller fr.o.m. 2015-06-01 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Definitioner och begreppsförklaringar 3 Användarmanualer 4 Tillgång till tjänster m.m.

Läs mer

RIKTLINJER FÖR TILLDELNING AV KÖPLATS SAMT FÖRDELNING AV BILPLATSER OCH PARKERINGSTILLSTÅND INOM KYRKESUND.

RIKTLINJER FÖR TILLDELNING AV KÖPLATS SAMT FÖRDELNING AV BILPLATSER OCH PARKERINGSTILLSTÅND INOM KYRKESUND. RIKTLINJER FÖR TILLDELNING AV KÖPLATS SAMT FÖRDELNING AV BILPLATSER OCH PARKERINGSTILLSTÅND INOM KYRKESUND. Följande riktlinjer gäller för tilldelning av köplats till parkeringsområdet i Kyrkesund, enligt

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst 1 Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avtalet:

Läs mer