A N V Ä N D A R V I L L K O R ( F O R D O N S Ä G A R E )

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "A N V Ä N D A R V I L L K O R ( F O R D O N S Ä G A R E )"

Transkript

1 A N V Ä N D A R V I L L K O R ( F O R D O N S Ä G A R E ) 1. ALLMÄNNA VILLKOR Definitioner Fordonsägaren Den som är registrerad kund hos DriveBack AB och därigenom bereds möjligheten att publicera Fordon för transport. Fordonsägaren presumeras vara den som avtalsobjektet står registrerad på i vägtrafikregistret eller inneha ett giltigt kvitto för ägarbyte vid publicering. DriveBack AB Företaget som erbjuder kunden möjlighet att få avtalsobjektet förmedlat. Fordon Personbil, lätt lastbil, skåpbil, minibuss eller tung lastbil. Avtalsobjektet Det av Kunden särskilt angivna Fordonet som skall förmedlas enligt detta avtal. Medlem Den som är registrerad hos DriveBack AB som behörig förare och därigenom bereds möjligheten att transportera fordon. Behörig förare är den som är minst 18 år och innehar ett giltigt körkort med förarbehörighet B. Webbportal Hemsidan som ägs av DriveBack AB i syfte att förmedla fordon mellan Fordonsägare och Medlem. Hemsideadressen är Förmedling Publicering av avtalsobjekt för transportförmedling via webbportalen. Transport När avtalsobjektet upphämtats och levererats av Medlem. Bokningsförfrågan Medlems förfrågan att få transportera avtalsobjektet. Bokningsbekräftelse Fordonsägarens bindande svar till bokningsförfrågan Dessa allmänna avtalsvillkor utgör en överenskommelse mellan DriveBack AB, organisationsnummer samt Fordonsägaren avseende förmedling av avtalsobjekt till Medlem Dessa allmänna villkor skall gälla mellan DriveBack AB och Fordonsägaren vid förmedling av avtalsobjektet till Medlem, om ej annat skriftligen särskilt överenskommits mellan Fordonsägare och DriveBack AB Genom att registrera dig som Fordonsägare på driveback.se godkänner du dessa användarvillkor och förbinder dig att följa dem Dessa villkor kan ändras helt eller delvis av DriveBack AB. Ändringarna träder i kraft omedelbart när de publiceras på DriveBack ABs webbsida. Du är ansvarig för att se till att du är bekant med de senast uppdaterade villkoren. Genom fortsatt användning av DriveBack ABs tjänster samtycker du till de senaste villkoren. Om ändringarna är av sådan karaktär att användandet av driveback.se förändras på ett betydande sätt kommer detta att meddelas till användarna Detta avtal utgör ett tillsvidare avtal med en uppsägningstid om en (1) dag. Fordonsägare äger rätt att efter eget skön säga upp avtalet upphörande efter iakttagande av uppsägningstiden. Uppsägning sker genom ett meddelande till DriveBack AB där Fordonsägaren skall identifiera sig. 2. TJÄNSTEN

2 2.1. DriveBack AB är en webbaserad tjänst och underlättar kontakten mellan fordonsägare och Medlem DriveBack AB tillhandahåller uppgifter om vilka som erbjuder (fordonsägare) fordon för omlokalisering. DriveBack AB varken äger eller på annat sätt tillhandahåller fordon som Medlem erbjuds DriveBack tillhandahåller uppgifter om vilka personer som är villiga att köra fordonen (Medlem). DriveBack AB hyr inte ut Medlem eller på annat sätt tillhandahåller transporter för omlokalisering av fordon DriveBack AB agerar ej som ombud för fordonsägare eller Medlem. 3. FORDONSÄGARENS RÄTTIGHETER 3.1. Fordonsägaren äger att via e-post delges information om att DriveBack erhållit en bokningsförfrågan från Medlem avseende avtalsobjektet. Informationen skall delges i form av en tillgänglighetsförfrågan där Fordonsägaren, enligt tidsintervallet angivet i punkt 9.2, ges tillfälle att acceptera eller neka en bokningsförfrågan. 4. FORDONSÄGARENS ALLMÄNNA SKYLDIGHETER 4.1. Fordonsägaren försäkrar i och med detta avtal att denne är den rätta civilrättsliga ägaren till avtalsobjektet eller har innehar ett giltigt kvitto vid ägarbyte som verifierar att Fordonsägaren inom en snar framtid kommer vara den civilrättsliga ägaren till avtalsobjektet Fordonsägaren ansvarar för att kontrollbesiktiga avtalsobjektet i enlighet med Fordonsförordningen (2009:211). Avtalsobjektet skall vara godkänd vid den senaste kontrollbesiktningen Fordonsägaren är skyldig att hålla avtalsobjektet trafikförsäkrat i enlighet med Trafikskadelagen (1975:1410) Fordonsägaren garanterar att avtalsobjektet är fullständigt skadefritt och att det är i kördugligt skick. Med kördugligt skick menas bl.a. att avtalsobjektet är välvårdat, tillförlitligt från säkerhetssynpunkt och i övrigt lämpligt för trafik. Avtalsobjektet ska uppfylla de krav som ställs på fordon i allmänhet enligt Fordonsförordning (2009:211) och blivit godkänt vid den senaste kontrollbesiktningen. Avtalsobjektet skall vidare ej vara belagt med körförbud, brukandeförbud, vara avställt eller efterlyst. Om avtalsobjektet mot förmodan är avställd skall Fordonsägaren giltiggöra avtalsobjektet med en saluvagnslicens. 5. ANSVAR 5.1. DriveBack AB ger inte utfästelser eller garantier i samband med information som tillhandahålls på eller via webbsidan till fordonsägare eller Medlem. Detta inkluderar: Korrektheten i uppgifter som lämnas om varje noterat fordon. Huruvida uppgifter om de noterade fordonet stämmer överens med det fordon som tillhandahålls. Huruvida fordonsägaren tillhandahåller bilen till Medlem. Huruvida Medlem har lämnat sanna uppgifter till DriveBack AB DriveBack AB tar inget ansvar för förlust av eller skada på fordonet, kostnader eller böter som uppstår vid omlokalisering av bil. Eventuella tvister behandlas direkt mellan fordonsägare och Medlem.

3 5.3. DriveBack AB gör sitt bästa för att se till att all information på webbsidan är korrekt och uppdaterad. DriveBack AB reserverar sig för eventuella tryckfel på webbsidan Medlem är ansvarig för felparkeringsavgifter, trängselavgifter samt eventuella extra milersättningar hänförligt till avtalsobjektet som uppstår under transporten. I de fall Medlem ej betalar nämna avgifter avgifter skall Fordonsägaren omedelbart meddela DriveBack AB om detta. DriveBack AB kan aldrig bli ansvarigt för nämnda avgifter som Medlem åsamkat Fordonsägaren under transporten DriveBack är inte ansvarigt för sådan direkt eller indirekt förlust som kan tänkas uppstå för Fordonsägaren vid händelse av försening i återlämning av avtalsobjektet till Fordonsägaren eller vid andra händelser vållande av Medlem som orsakar Fordonsägaren. Samma sak gäller beträffande rena förmögenhetsskador. Fordonsägaren är vid en sådan händelse hänvisad till att kräva Medlem på ersättning. Förluster som Fordonsägare gör i näringsverksamhet ersätts ej. 6. VALIDERA OCH UPPDATERA INFORMATION 6.1. DriveBack AB förbehåller sig rätten att validera och uppdatera information som lämnas till DriveBack AB av både fordonsägare och Medlem. 7. ANVÄNDNING AV TJÄNST 7.1. DriveBack AB förbehåller sig rätten att avsluta användningen av DriveBack ABs förmedlingstjänst eller neka fordonsägare till omregistrering om denne brutit mot villkoren. 8. NOTERA FORDON 8.1. För varje fordon som noteras på DriveBack ABs webbsida måste fordonsägaren göra det möjligt för Medlem att köra fordonet en angiven sträcka utan att ta ut någon ersättning för detta. Första tanken drivmedel samt självriskreducering ska alltid ingå utan kostnad Fordonsägaren skall, innan överlämning av fordon, ha anmält en lämplig avlämningsplats och en lämplig mottagningsplats av avtalsobjektet. Anmälan ska ske via webbportalen i enlighet med DriveBacks anvisningar. Fordonsägaren ansvarar för att hålla denna anmälan uppdaterad Fordonsägaren är skyldig att ge så exakt information som möjligt om varje noterat fordon. Särskilt gäller det eventuell upplysning om obligatoriska kostnader som Medlem ådrar sig i samband med nyttjandet av fordonet, t.ex. försäkringskostnader, vägtullar och broavgifter. Inga övriga kostnader får debiteras I de fall som den angivna självrisken på DriveBack ABs webbportal skiljer sig från den angivna självrisken på avtal direkt mellan fordonsägare och Medlem gäller den angivna självrisken på DriveBack ABs webbportal uteslutande Fordonsägare får endast notera fordon som ska omlokaliseras och får nyttjas utan ersättning Fordonsägare kan när som helst återkalla noterade fordon till dess Medlem godkänns för omlokalisering. När en bokningsförfrågan har godkänts har fordonsägaren åtagit sig att tillhandahålla fordonen till Medlem, alternativt hitta en lämplig reseersättning ifall en återkallelse skulle ske inom 96 timmar (4 dygn) innan bokad upphämtning Fordonsägare kan inte notera fordon på uppdrag av andra fordonsägare Fordonsägaren är anonym på webbsidan och får inte använda företagsnamn, logotyp, webbadress, telefonnummer, e-postadress eller annan identifierande information i

4 noteringen av fordon. Underlåtenhet att följa detta villkor kan leda till avslutat medlemskap I de fall DriveBack AB noterar fordon på uppdrag av fordonsägare ska fordonsägaren lämna information som är nödvändig för omlokalisering av fordonet. Fordonsägaren ansvarar för att informationen är korrekt Fordonsägaren får inte sätta en självrisk som överskrider SEK vid publicering av en personbil samt 7000 SEK för övriga fordon. 9. ACCEPTERA OCH AVVISA MEDLEM 9.1. Fordonsägaren är skyldig att snarast möjligt svara på erhållen bokningsförfrågan enligt punkt 3.1. Svaret sker via webbportalen enligt de anvisningar som där framstår och skall ha skett innan upphämtningstiden angiven i bokningsförfrågan Fordonsägaren tar beslut om att acceptera eller avvisa Medlem Fordonsägaren ansvarar för att ett leveransgodkännande skickats till det företag eller den ansvarige personen för överlämning av Fordonet till Medlem Fordonsägaren ansvarar för att förse utlämningspersonal med nödvändig information som berör transport av avtalsobjektet samt information som tillhandahållits vid förmedling. 10. AVGIFTER En förmedlingsavgift enligt separat överenskommelse debiteras först när fordonsägaren accepterat en Medlem och fordonet lämnats ut. Fakturering av den rörliga kostnaden sker i början av varje månad Vid återkallelse av fordon efter att en bokningsbekräftelse accepterats kommer en återkallelseavgift debiteras fordonsägare motsvarande 99 SEK Årsavgift bestäms enligt separat överenskommelse mellan fordonsägare och DriveBack AB Betalningsvillkor 30 dagar (netto). Dröjsmålsränta debiteras enligt 6 Räntelagen (1975:365) DriveBack AB förbehåller sig rätten att vidta åtgärder mot fordonsägare för att driva in utestående skulder. Fordonsägaren är ansvarig för alla kostnader som DriveBack AB ådrar sig i samband med indrivning av skuld Om Fordonsägaren, vid avlämningstillfället enligt punkt 8.6, mot förmodan skulle brista i att uppvisa samt avlämna avtalsobjektet till Medlem i det skick som nämns under rubrik 4 äger DriveBack AB rätt att debitera Fordonsägaren en avgift om 250 SEK som kompensation för den förlust som Medlem och DriveBack AB lider p.g.a. avtalsbrottet. Likaså skall Fordonsägaren stå för den förlust Medlem och DriveBack AB lider i samband med att det under transporten uppkommer driftstopp eller fel i avtalsobjektet som är hänförligt till avtalsobjektets ursprungsskick och ej till Medlem. Fordonsägarens ansvar enligt denna punkt begränsas dock maximalt till SEK per transport. 11. AVBOKNING OCH UTEBLIVEN UPPHÄMTNING DriveBack AB måste underrättas vid utebliven upphämtning eller sen avbokning av fordon via e-post eller DriveBacks webbsida. Detta ska ske inom sju arbetsdagar efter den dag den uteblivna upphämtningen skulle skett för att fordonsägaren inte ska bli debiterad för tjänsten.

5 11.2. Om Fordonsägaren mot förmodan skulle brista i att uppfylla sin skyldighet i punkt 8.6 beträffande avlämning av avtalsobjektet genom att vara frånvarande, äger DriveBack rätt att debitera Fordonsägaren en frånvaroavgift för en rimlig ersättning till Medlem Fordonsägare har rätt till ersättning vid utebliven upphämtning eller sen avbokning. Ersättningen är motsvarande 70 % av indriven sanktionsavgift efter avdragen moms och kommer att justeras mot fordonsägarens faktura En fordonsägare har ej rätt till ersättning för utebliven upphämtning eller sen avbokning om det beror på att fordonsägaren ej tillhandahållit fordonet till Medlem, ej informerat om kostnader och avgifter (bl.a. tull och broavgifter) eller på annat sätt underlåtit att lämna väsentlig information om fordonet.

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB (Barret) och kund (Kunden) för den tjänst eller de tjänster

Läs mer

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid.

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid. 1. Parter 1.1. Dessa allmänna villkor gäller som Avtal i förhållandet mellan Frobbit AB (nedan Frobbit ) och Kund (nedan gemensamt Parterna ). 2. Definitioner 2.1. Nedanstående definitioner skall, oavsett

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor (de "Allmänna Villkoren") gäller för avtal mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person ("Kunden")

Läs mer

1.2 I punkterna 19-24 finns särskilda villkor för Tjänsten Telefoni.

1.2 I punkterna 19-24 finns särskilda villkor för Tjänsten Telefoni. 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Rätt Internetkapacitet i Sverige AB (Riksnet)och kund (Kunden) för den tjänst eller de tjänster som parternaträffar avtal om (Tjänsten). 1.2 I punkterna

Läs mer

Bifoga följande vidimerade/bestyrkta dokument:

Bifoga följande vidimerade/bestyrkta dokument: Fyll i samtliga fält och bifoga efterfrågade dokument och sänd därefter till: Fakturabörsen EFX Grev Turegatan 21 114 38 STOCKHOLM Ansökningsformulär VÄNLIGEN TEXTA MED VERSALER! Företagsnamn Organisationsnummer

Läs mer

2.2 Eventuella ändringar i Avtal aviseras (i) via Hemsidan och (ii) per E-post eller brevledes per post minst 30 dagar innan de träder i kraft.

2.2 Eventuella ändringar i Avtal aviseras (i) via Hemsidan och (ii) per E-post eller brevledes per post minst 30 dagar innan de träder i kraft. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor (de "Allmänna Villkoren") gäller för avtal mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person ("Kunden")

Läs mer

Användarvillkor för moovel och moovels användarnamn

Användarvillkor för moovel och moovels användarnamn moovel Användarvillkor 1/9 Användarvillkor för moovel och moovels användarnamn moovel GmbH, Fasanenweg 15 17, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Tyskland ("moovel GmbH") driver transporttjänstplattformen moovel

Läs mer

Sunfleets Allmänna villkor

Sunfleets Allmänna villkor Sida 1 Sunfleets Allmänna villkor Gäller från 2015-02-01 tills vidare Nedan följer de Allmänna villkor under vilka avtal träffats mellan Sunfleet Carsharing AB, organisationsnummer 556575-8298, nedan kallat

Läs mer

Allmänna villkor: gällande från 2013-06-01

Allmänna villkor: gällande från 2013-06-01 Allmänna villkor: gällande från 2013-06-01 Allmänna villkor: gällande från 2013-06- 01 Nedan följer de villkor under vilka avtal träffats mellan Bilpoolen AB - Org.nr. 556734-8825 nedan kallad Bilpoolen

Läs mer

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst 1 Allmänt 1.1 Nore 862 AB, org. nr 556902-0091 ("Horse1"), tillhandahåller på www.horse1.se, eller på annan av Horse1 anvisad webbplats ("Webbplatsen")

Läs mer

Spara och skriva ut. Allmänna villkor. version 2.0.2. Match4me.se PO Box 35097 3005 DB ROTTERDAM The Netherlands

Spara och skriva ut. Allmänna villkor. version 2.0.2. Match4me.se PO Box 35097 3005 DB ROTTERDAM The Netherlands Spara och skriva ut Allmänna villkor version 2.0.2 Match4me.se PO Box 35097 3005 DB ROTTERDAM The Netherlands ARTIKEL 1: DEFINITIONER Inom ramen för dessa allmänna villkor har de begrepp som finns med

Läs mer

Villkor VIKTIG JURIDISK INFORMATION. Introduktion

Villkor VIKTIG JURIDISK INFORMATION. Introduktion Villkor VIKTIG JURIDISK INFORMATION Introduktion Den här juridiska informationen gäller hela innehållet i den här bokningsmotorn. Var vänlig och ta dig tid att läsa igenom de här villkoren för användning

Läs mer

Nedanstående villkor gäller för tidigare kunder till Perspektiv Bredband.

Nedanstående villkor gäller för tidigare kunder till Perspektiv Bredband. Nedanstående villkor gäller för tidigare kunder till Perspektiv Bredband. Allmänna villkor - Konsument Gällande fr.o.m. 2015-03-09 1. ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för ett abonnemang eller

Läs mer

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR Dessa är generella villkor gällande Wippies som är en del av Saunalahti Group Oyj som levererar följande Wippies-tjänster (senare även kallad Wippies eller vi ) till konsumenter

Läs mer

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR Dessa är generella villkor gällande Wippies som är en del av Saunalahti Group Oyj som levererar följande Wippies-tjänster (senare även kallad Wippies eller vi ) till konsumenter

Läs mer

1.1 Välkommen till Sigmastocks.com, (nedan kallad Sigmastocks ) som tillhandahålls av Sigmastocks AB (nedan kallat vi eller oss ).

1.1 Välkommen till Sigmastocks.com, (nedan kallad Sigmastocks ) som tillhandahålls av Sigmastocks AB (nedan kallat vi eller oss ). ANVÄNDARVILLKOR 1 Allmänt om Sigmastocks.com 1.1 Välkommen till Sigmastocks.com, (nedan kallad Sigmastocks ) som tillhandahålls av Sigmastocks AB (nedan kallat vi eller oss ). 1.2 Sigmastocks tillhandahåller

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER 1. Allmänt Dessa allmänna villkor utgör ett avtal (nedan benämnt Avtalet) mellan dig, som användare (nedan benämnd som Användaren) och TV4 AB

Läs mer

VILLKOR FÖR INNEHAVARE AV ATG-KONTO, ATG-KORT OCH DÄRTILL KOPPLADE TJÄNSTER

VILLKOR FÖR INNEHAVARE AV ATG-KONTO, ATG-KORT OCH DÄRTILL KOPPLADE TJÄNSTER VILLKOR FÖR INNEHAVARE AV ATG-KONTO, ATG-KORT OCH DÄRTILL KOPPLADE TJÄNSTER 1. INLEDNING Dessa villkor gäller för ATG-konto, ATG-kort hos AB Trav och Galopp (ATG) samt därtill kopplade tjänster. Innehavare

Läs mer

LENDIFY AB INVESTERINGSAVTAL

LENDIFY AB INVESTERINGSAVTAL LENDIFY AB INVESTERINGSAVTAL Parter Lendify och Kreditgivaren benämns nedan enskilt Part och gemensamt Parterna Lendify AB, org.nr 556968-1744, Östermalmstorg 1, 114 42 Stockholm ( Lendify ); Kreditgivaren

Läs mer

1. ALLMÄNNA PRINCIPER

1. ALLMÄNNA PRINCIPER UNIVAR (LEVERANSER NORDEN) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING I dessa allmänna villkor avses med Säljaren UNIVAR BV och med Köparen avses den enskilda firma eller det bolag till vilket en offert är adresserad

Läs mer

2. Medlemskap i Elixir Fitness

2. Medlemskap i Elixir Fitness 2. Medlemskap i Elixir Fitness 2.1 Medlemskap i Elixir Fitness kan sökas av person som är myndig eller vid annat förhållande får sin ansökan om medlemskap skriftligen godkänd på Medlemsavtalet av målsman,

Läs mer

Allmänna villkor Företagstjänster Giltiga fr o m 2012-10-11

Allmänna villkor Företagstjänster Giltiga fr o m 2012-10-11 Sida 1 av 7 Allmänna villkor Företagstjänster Giltiga fr o m 2012-10-11 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan B2 Bredband AB AB, organisationsnummer 556575-7738, ( Bredbandsbolaget ) och

Läs mer

Allmänna villkor Dessa allmänna villkor gäller för avtal om Baskonto hos JAK Medlemsbank.

Allmänna villkor Dessa allmänna villkor gäller för avtal om Baskonto hos JAK Medlemsbank. BASKONTO Allmänna villkor Dessa allmänna villkor gäller för avtal om Baskonto hos JAK Medlemsbank. Definitioner m.m.... 1 Allmän produktbeskrivning... 2 Betalningar till och från kontot... 2 Begränsningar

Läs mer

Ansökan / Avtal om medlemskap i båtpool

Ansökan / Avtal om medlemskap i båtpool Ansökan / Avtal om medlemskap i båtpool OPERATÖR Namn: Org.nr: Telefon: E-post: Kontaktperson: ANVÄNDARE Namn: Org.nr / pers.nr: Telefon: E-post: Ytterligare användare på samma adress: BÅT m.m. Modellbeteckning,

Läs mer

Allmänna villkor hos Bokningshotellet för bokningssystem

Allmänna villkor hos Bokningshotellet för bokningssystem Sidan 1 av 7 Allmänna villkor hos Bokningshotellet för bokningssystem DETTA AVTAL ERSÄTTER TIDIGARE AVTAL MELLAN PARTERNA. Gäller fr om 2007-03-26. DEFINITIONER SBS avser företaget Scandinavia Booking

Läs mer

Allmänna villkor för medlemskap i SATS

Allmänna villkor för medlemskap i SATS Allmänna villkor för medlemskap i SATS Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i SATS från och med den 15 september 2014. 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för avtal om medlemskap i SATS

Läs mer

I dessa villkor används följande termer i nedan angivna betydelser.

I dessa villkor används följande termer i nedan angivna betydelser. Användarvillkor & Fullmakt för digitalpost (Dgtlpost AB) 1. Vår tjänst Tack för att ni använder vår webbtjänst. Dgtlpost AB tillhandahåller digitalpost webbtjänsten för att samla all post (papper, email,

Läs mer

ALLMÄNNA VILKOR. Vid eventuell avvikelse mellan nedanstående handlingar, skall dessa äga företräde enligt följande:

ALLMÄNNA VILKOR. Vid eventuell avvikelse mellan nedanstående handlingar, skall dessa äga företräde enligt följande: ALLMÄNNA VILKOR Dessa Allmänna Villkor gäller då InfoQB ( InfoQB ) tillhandahåller en tjänst ( Tjänsten ) till en kund ( Kunden ). Tjänsten specificeras i ett Kundavtal mellan InfoQB och Kunden, inkluderade

Läs mer

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5)

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) (gäller från och med den 31 januari 2013) Dessa allmänna villkor utgör del av det avtal ("Avtalet") som gäller mellan 4T Sverige AB ("4T"), org. nr: 556857-8495, Box

Läs mer

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag 1 (5) Rev 2008-01-01 1 Omfattning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller en elektronisk kommunikationstjänst ( Tjänsten ) till en företagskund ( Kunden ).

Läs mer