Tjänstbeskrivning: Tjänsten Keep Your Hard Drive at Point of Need (Behåll din hårddisk där den behövs)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjänstbeskrivning: Tjänsten Keep Your Hard Drive at Point of Need (Behåll din hårddisk där den behövs)"

Transkript

1 Dells tjänster Tjänstbeskrivning: Tjänsten Keep Your Hard Drive at Point of Need (Behåll din hårddisk där den behövs) Ö versikt: Villkor Detta avtal (som rubriceras "avtal" eller ""tjänstbeskrivning") är upprättat mellan Kunden ("du" eller "Kund ) och den Dell-enhet som finns angiven på Kundens faktura. Genom att köpa tjänsten Keep Your Hard Drive at Point of Need (Behåll din hårddisk där den behövs), som definieras i detta dokument ("KYHD-tjänsten") från Dell samtycker Kunden till att följa alla villkor i detta avtal. Kunden är införstådd med att KYHD-tjänsten är en engångstjänst (och en engångsavgift) för den produkt som omfattas (enligt definition i detta avtal) på de villkor som föreskrivs i detta avtal. Ö versikt av tjänst Med KYHD-tjänsten kan konsumenter och kunder från små och medelstora företag behålla sin hårddisk (standard-hdd och SATA-HDD) när de får en ersättningshårddisk till följd av en Kvalificerad reparation. En Kvalificerad reparation innefattar en reparation och/eller ett utbyte av en eller flera defekter i utförandet som uppstår under den begränsade maskinvarugarantin som gäller för en kunds produkt som omfattas. Kundens produkter som omfattas är bland andra Dell PowerEdge, Dell PowerEdge SC, PowerConnect, Dell Equal Logic, Dell Compellent, utvalda PowerVault - och Dell EMC Enterprise Storage -system i en standardkonfiguration, samt OptiPlex, Precision, Latitude, Dimension, Vostro, XPS, Alienware, Adamo, Studio och Inspiron -datorsystem. Dell kommer endast att erbjuda Kvalificerade utbyten för Kundens produkter som omfattas och som har köpts direkt från Dell och installerats i ett Dellsystem, utom produkter som har köpts genom Dells grupp för programvara och kringutrustning, antingen samtidigt som systemköpet eller som ett kundpaket och som fortfarande omfattas av den begränsade maskinvarugarantin. Kunden måste vid köptillfället betala Dell en avgift för KYHD-tjänsten för varje kundprodukt som omfattas och för vilken Kunden vill behålla den utbytta hårddisken. KYHD-tjänsten kommer inte att vara tillgänglig för Kunden förrän en produkt anses ge rätt till ett Kvalificerat utbyte. KYHD där den behövs är en engångsavgift och köps när fel uppstår i hårddisken. Den är inte tillgänglig för försäljning innan systemet drabbas av ett hårddiskfel. En separat KYHD där den behövs måste köpas för varje hårddisk som Kunden vill behålla. Avtalet om tjänsten Keep Your Hard Drive at Point of Need (Behåll din hårddisk där den behövs) omfattar inte följande: Destruktion eller radering av data. Återvinning eller avyttring av tillgångar.

2 Behållande av hårddiskar som omfattas av produktåterkallelser på grund av hälso- och säkerhetsrisker. Utbyte av felaktiga hårddiskar som väsentligt överstiger de normala felfrekvenserna för det aktuella systemet. Icke-standardhårddiskar som begärs som en del av Dells tjänst Custom Factory Integration (anpassad fabriksintegrering). Support för felaktiga/behållna hårddiskar. (Supporten fortsätter enbart på den ersättande hårddisken i enlighet med det gällande serviceavtalet.) Alla aktiviteter som inte uttryckligen anges i den här servicebeskrivningen. Supportförfaranden Kunden måste kontakta Dells tekniska support i enlighet med Kundens begränsade maskinvarugaranti eller gällande serviceavtal vid ett fel eller misstänkt fel i en kundprodukt som omfattas. Kunderna kommer att få support i enlighet med sina gällande begränsade maskinvarugarantier eller serviceavtal. Om teknikern bedömer att hårddisken kräver en Kvalificerad reparation kommer Dell att skicka den ersättande hårddisken till Kunden i enlighet med Kundens gällande begränsade maskinvarugaranti eller serviceavtal. Kunden kan antingen köpa KYHD-tjänsten eller returnera den felaktiga produkten till Dell i enlighet med villkoren i den gällande begränsade maskinvarugarantin eller serviceavtalet. Kundens ansvar Säkerhetskopiering av programvara/data. Det är Kundens ansvar att säkerhetskopiera alla befintliga data, programvaror och program på Kundens produkter som omfattas innan Dell utför KYHD-tjänster. DELL ANSVARAR INTE FÖ R FÖ RLUST ELLER Å TERSTÄ LLNING AV DATA ELLER PROGRAM ELLER FÖ R EVENTUELL TID SOM SYSTEMEN INTE KAN ANVÄ NDAS, SOM UPPSTÅ R I SAMBAND MED KYHD-TJÄ NSTERNA ELLER SUPPORT ELLER NÅ GON HANDLING ELLER UTEBLIVEN HANDLING, INKLUSIVE FÖ RSUMLIGHET, SOM UTFÖ RTS AV DELL ELLER TREDJEPARTSSERVICELEVERANTÖ R. Behörighet att bevilja åtkomst. Kunden garanterar att tillstånd har inhämtats för att såväl Kunden som Dell ska få tillgång till och ska kunna använda Produkten som omfattas, data på den och alla maskinvaru- och programvarukomponenter som ingår i den i syfte att kunna utföra KYHD-tjänsterna. Om Kunden inte redan har detta tillstånd är det Kundens ansvar att erhålla detta och betala för det innan Kunden ber Dell att utföra KYHD-tjänsterna. Samarbete med telefonanalytiker och tekniker på plats. Kunden samtycker till att samarbeta med Dells telefonanalytiker och tekniker på plats och att följa de instruktioner som ges. Enligt erfarenhet kan de flesta systemproblem och fel lösas via telefon genom ett nära samarbete mellan användaren och analytikern eller teknikern.

3 Rapportering av hårddiskfel. Varje fall av hårddiskfel ska rapporteras till Dells begränsade maskinvarusupport i enlighet med villkoren i denna begränsade maskinvarugaranti, eller i förekommande fall Kundens serviceavtal. Service på plats. Teknikern ska informeras om att KYHD-tjänsten köptes för Kundens produkt som omfattas. Fysisk kontroll. Behåll den fysiska kontrollen av hårddiskar i system som omfattas av KYHD-tjänster. Dell ansvarar inte för data på hårddiskar som returneras till Dell. Avyttring. Avyttring eller destruktion av den felaktiga/behållna hårddisken och/eller säkerställande av att känsliga eller konfidentiella data förstörs eller skyddas. Versioner som omfattas. Kunden måste upprätthålla programvara och produkt(er) som omfattas på den lägsta versionsnivå som anges av Dell eller enligt de inställningar som anges på PowerLink för Dell EMC-lagringslösningar eller enligt vad som anges på för de produkter som omfattas. Kunden måste även säkerställa installation av nödvändiga reservdelar, korrigeringsfiler, programuppdateringar eller nya versioner enligt Dells instruktioner för att systemet/systemen som stöds ska omfattas av den här KYHD-tjänsten. Garantier från tredje part. Denna KYHD-tjänst kan kräva att Dell får tillgång till maskinvara eller programvara som inte har tillverkats av Dell. Garantier från vissa tillverkare kan bli ogiltiga om Dell eller någon annan än den ursprungliga tillverkaren utför arbete på tillverkarens maskinvara eller programvara. Kunden ansvarar för att se till att Dells service inte påverkar sådana garantier eller, om den gör det, accepterar Kunden effekten av detta. DELL ANSVARAR INTE FÖ R GARANTI FRÅ N TREDJE PART ELLER FÖ R NÅ GON INVERKAN SOM DELLS KYHD-TJÄ NSTER KAN HA PÅ SÅ DANA GARANTIER. Skyldigheter vid service på plats. Om KYHD-tjänster på plats krävs måste Kunden tillhandahålla kostnadsfri, säker och tillräcklig tillgång till Kundens anläggningar och till produkten/produkterna som omfattas. Tillräcklig tillgång omfattar rymligt arbetsområde, strömförsörjning och en telefonlinje för lokala samtal. En bildskärm, en mus (eller ett pekdon) och ett tangentbord måste också tillhandahållas (helt UTAN kostnad för Dell) om systemet inte redan har detta. OBS! Om Kunden inte uppfyller skyldigheterna och villkoren som beskrivs i den här servicebeskrivningen har Dell ingen skyldighet att tillhandahålla KYHD-tjänsten. Viktig ytterligare information Ö verlåtelse. Dell kan överlåta denna KYHD-tjänst och/eller tjänstbeskrivningen till behöriga externa leverantörer. Annullering. Om inte annat föreskrivs i gällande lag får Kunden säga upp denna KYHD-tjänst inom de första tio (10) dagarna efter Kundens mottagande av den ersättande hårddisk som tillhandahålls som en del av en Kvalificerad reparation. Om Kunden vill säga upp detta avtal måste

4 Kunden kontakta Dell på för att säga upp avtalet och returnera den defekta hårddisken till Dell i enlighet med villkoren i Kundens begränsade maskinvarugaranti eller serviceavtal. Om den defekta delen inte returneras till Dell i enlighet med de lämnade skriftliga instruktionerna kan det leda till att Kundens begränsade maskinvarusupport dras in eller till att ditt kreditkort debiteras eller att en faktura ställs ut för Dells då gällande standardpris för denna del. Ett indragande av din begränsade maskinvarugaranti på grund av underlåtenhet att returnera en del på rätt sätt påverkar inte löptiden för din begränsade maskinvarugaranti, eftersom den begränsade maskinvarugarantin ändå kommer att löpa ut i enlighet med sin ursprungliga löptid. Dell kan när som helst ställa in KYHD-tjänsten av vilken som helst av följande orsaker: Kunden har inte betalat hela priset för KYHD-tjänsten i enlighet med fakturavillkoren Kunden vägrar att samarbeta med assisterande analytiker eller tekniker på plats Kunden följer inte de villkor som anges i den här tjänstbeskrivningen. Om Dell säger upp denna KYHD-tjänst kommer Dell att skicka en skriftlig uppsägning till den adress som är angiven på Kundens faktura. Uppsägningen ska innehålla orsak och datum för ikraftträdande, vilket inte får vara mindre än tio (10) dagar från det datum då Dell skickar uppsägningen till Kunden, om inte lagstiftningen kräver andra uppsägningsvillkor som inte kan ändras i avtal. OM DELL SÄGER UPP KYHD-TJÄNSTEN I ENLIGHET MED DEN HÄR PARAGRAFEN HAR KUNDEN INTE RÄTT TILL ÅTERBETALNING AV DE AVGIFTER SOM BETALATS ELLER SOM FÖ RFALLIT TILL BETALNING TILL DELL. Anspråk på sekretess eller äganderätt. Kunden samtycker till att information eller data som lämnas ut eller skickas till Dell via telefon, elektroniskt eller på annat sätt inte är konfidentiell eller inte tillhör Kunden. Tjänstavtal med tredje part. Kunden bekräftar att tjänster för produkter som omfattas kan vara tillgängliga från återförsäljare av produkter som omfattas, och tjänsterna i denna tjänstbeskrivning kan likna eller vara identiska med tjänster som är tillgängliga från sådana återförsäljare. Kunden bekräftar vidare att om inte annat uttryckligen föreskrivs är Dells utförande av tjänster enligt denna tjänstbeskrivning skilt från de tjänster som utförs av en återförsäljare av produkter som omfattas. Tillämplig lagstiftning. PARTERNA Ä R Ö VERENS OM ATT DETTA AVTAL, ALL FÖ RSÄ LJNING ENLIGT DET ELLER ALLA ANSPRÅ K, TVISTER ELLER KONTOVERSER (RÖ RANDE KONTRAKT, OTILLÅ TNA HANDLINGAR ELLER ANNAT, OAVSETT OM DE EXISTERADE FÖ RE AVTALETS INGÅ ENDE, NÄ R DET INGÅ S ELLER TILLKOMMER I FRAMTIDEN, OCH INKLUSIVE ANSPRÅ K ENLIGT STADGA, SEDVANERÄ TT OCH JÄ MFÖ RBARA ANSPRÅ K) MELLAN KUNDEN OCH DELL som härrör från eller hör samman med denna tjänstbeskrivning, dess tolkning eller dess åsidosättande, uppsägning eller giltighet, de relationer som följer av denna tjänstbeskrivning, Dells annonsering eller tillhörande köp I DEN STÖ RSTA UTSTRÄ CKNING SOM Ä R TILLÅ TEN ENLIGT GÄLLANDE LAG SKA REGLERAS AV LAGARNA I DELSTATEN TEXAS, UTAN HÄ NSYN TILL REGLER OM LAGVALSKONFLIKTER.

5 Bindande skiljedomsförfarande. ALLA ANSPRÅ K, TVISTER ELLER KONTROVERSER (RÖ RANDE KONTRAKT, OTILLÅ TNA HANDLINGAR ELLER ANNAT, OAVSETT OM DE EXISTERADE FÖ RE AVTALETS INGÅ ENDE, NÄ R DET INGÅ S ELLER TILLKOMMER I FRAMTIDEN, OCH INKLUSIVE ANSPRÅ K ENLIGT STADGA, SEDVANERÄ TT, AVSIKTLIGT AVTALSBROTT OCH JÄ MFÖ RBARA ANSPRÅ K) MELLAN KUNDEN OCH DELL, dess ombud, anställda, huvudmän, efterträdare och partner (gemensamt vid tolkningen av denna punkt kallade "Dell") som härrör från eller hör samman med denna tjänstbeskrivning, dess tolkning eller dess åsidosättande, uppsägning eller giltighet, de relationer som följer av denna tjänstbeskrivning (inklusive i den största utsträckning som är tillåten enligt gällande lag relationer med tredje parter som inte har undertecknat denna tjänstbeskrivning), Dells annonsering eller tillhörande köp SKA LÖ SAS EXKLUSIVT OCH SLUTGILTIGT GENOM BINDANDE SKILJEDOMSFÖ RFARANDE SOM ADMINISTRERAS AV NATIONAL ARBITRATION FORUM ("NAF ) enligt dess då gällande förfaranderegler (tillgängliga på Internet på och telefon på ). Skiljedomsförfarandet ska vara begränsat till tvisten eller kontroversen mellan Kunden och Dell. VARKEN KUNDEN ELLER DELL SKA HA RÄ TT ATT SLÅ SAMMAN ELLER KONSOLIDERA ANSPRÅ K AV ELLER MOT ANDRA KUNDER ELLER AVGÖ RA NÅ GOT ANSPRÅ K SOM REPRESENTANT ELLER KOLLEKTIV TALAN ELLER I EGENSKAP AV PRIVAT ÅKLAGARE. Denna transaktion innefattar handel mellan delstater, och denna bestämmelse ska styras av Federal Arbitration Act 9 U.S.C. sec (FAA). Varje skiljedom från skiljemannen/skiljemännen ska vara slutgiltig och bindande för var och en av parterna och får anföras som en dom i vilken behörig domstol som helst. Dell ska bära ansvaret för att betala alla avgifter för att inleda skiljedomsförfarandet och avgifter som krävs för att få en förhandling till stånd i den mån dessa avgifter överskrider storleken på avgiften för att väcka talan i den behöriga domstolen i den delstaten där Kunden är etablerad. Varje part ska betala sina egna kostnader och eventuella advokatarvoden. Om en part har framgång med ett lagstadgat anspråk som ger den vinnande parten rätt till advokatkostnader eller om det finns ett skriftligt avtal om avgifter får skiljemannen emellertid döma ut skäliga avgifter till den vinnande parten i enlighet med de normer för fördelning av avgifter som föreskrivs i lagen. Information kan fås och anspråk kan lämnas in till NAF på P.O. Box 50191, Minneapolis, MN Inga garantier. KUNDEN BEKRÄ FTAR OCH SAMTYCKER TILL ATT MED TANKE PÅ TJÄ NSTENS NATUR UTFÖ RS DESSA TJÄ NSTER "I BEFINTLIGT SKICK" OCH DELL LÄ MNAR INGA GARANTIER AVSEENDE TJÄ NSTEN ELLER RESULTATEN AV TJÄ NSTEN. DELL BÄ R INGET ANSVAR FÖ R UNDERLÅ TENHET ELLER FÖ RSENING I UTFÖ RANDET PÅ GRUND AV EN ORSAK SOM LIGGER UTANFÖ R DESS KONTROLL. Ansvarsbegränsning. KUNDENS ENDA OCH EXKLUSIVA AVHJÄLPANDE OCH DELLS HELA, KOLLEKTIVA ERSÄ TTNINGSANSVAR VID KONTRAKT, OTILLÅ TNA HANDLINGAR ELLER ANNAT ENLIGT DENNA TJÄNSTBESKRIVNING Ä R EN PROPORTIONELL Å TERBETALNING AV DE BELOPP SOM HAR BETALATS TILL DELL FÖ R DEN TJÄ NST SOM UTGÖ R GRUNDEN FÖ R ANSPRÅ KET. Diverse. Om någon bestämmelse tjänstbeskrivningen är ogiltig eller inte går att genomföra, är parterna överens om att ta bort den och låta resten av tjänstbeskrivningen gälla. Villkor. Dell erbjuder dessa tjänster i enlighet med denna tjänstbeskrivning och villkoren i Dells standardfakturavillkor för försäljning (se

6 Ö verlåtelse av tjänsten. Kunden får inte överlåta denna KYHD-tjänst. Dell PowerEdge, Dell PowerEdge SC, PowerConnect, Dell Compellent,Dell Equal Logic, utvalda PowerVault och Dell EMC Enterprise Storage, OptiPlex, Precision, Latitude, Dimension, Vostro, XPS, Alienware, Adamo, Studio och Inspiron är varumärken som tillhör Dell Inc.

Servicebeskrivning. Grundläggande maskinvaruservice. Inledning. Serviceavtalets omfattning. Begränsningar i omfattningen av maskinvara:

Servicebeskrivning. Grundläggande maskinvaruservice. Inledning. Serviceavtalets omfattning. Begränsningar i omfattningen av maskinvara: Servicebeskrivning Grundläggande maskinvaruservice Inledning Dell är glada över att kunna erbjuda Grundläggande maskinvaruservice ("Service") i enlighet med denna servicebeskrivning ("Servicebeskrivning").

Läs mer

Fjärrimplementering av Dell Desktop Virtualization Solution Simplified

Fjärrimplementering av Dell Desktop Virtualization Solution Simplified Servicebeskrivning Fjärrimplementering av Dell Desktop Virtualization Solution Simplified Inledning Dell kan tillhandahålla implementering via fjärranslutning av Dell Desktop Virtualization Solution Simplified

Läs mer

Information om system och support

Information om system och support Information om system och support Konfigurera datorn Grundspecifikationer Få hjälp Försäljningsvillkor Begränsade garantier och returbestämmelser Licensavtal för programvara Säkerhetsinformation Miljöinformation

Läs mer

Dell IT Advisory Services Tjänstebeskrivning

Dell IT Advisory Services Tjänstebeskrivning Dell Tjänstebeskrivning 1. INTRODUKTION TILL DITT TJÄNSTEAVTAL : Detta är ett servicepaket som syftar till att minska avbrottstiden och hjälpa till att optimera din IT miljö med hjälp av funktioner för

Läs mer

VERSION FÖR EMEA Tjänstbeskrivning: Dell Backup and Recovery Cloud Storage

VERSION FÖR EMEA Tjänstbeskrivning: Dell Backup and Recovery Cloud Storage VERSION FÖR EMEA Tjänstbeskrivning: Dell Backup and Recovery Cloud Storage Villkor. Dell har glädjen att kunna leverera Dell Backup and Recovery Cloud Storage ( Tjänsten eller Tjänsterna ) i enlighet med

Läs mer

BLACKBERRY PROGRAMVARULICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE VÄNLIGEN LÄS DETTA DOKUMENT NOGA INNAN DU INSTALLERAR ELLER ANVÄNDER PROGRAMVARAN.

BLACKBERRY PROGRAMVARULICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE VÄNLIGEN LÄS DETTA DOKUMENT NOGA INNAN DU INSTALLERAR ELLER ANVÄNDER PROGRAMVARAN. BLACKBERRY PROGRAMVARULICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE VÄNLIGEN LÄS DETTA DOKUMENT NOGA INNAN DU INSTALLERAR ELLER ANVÄNDER PROGRAMVARAN. Detta Avtal upplåter en licens till Dig, kunden, att använda Programvaran

Läs mer

1. ALLMÄNNA PRINCIPER

1. ALLMÄNNA PRINCIPER UNIVAR (LEVERANSER NORDEN) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING I dessa allmänna villkor avses med Säljaren UNIVAR BV och med Köparen avses den enskilda firma eller det bolag till vilket en offert är adresserad

Läs mer

Beskrivning av Dells Service på plats nästa arbetsdag (nedan kallad "NBD-service")

Beskrivning av Dells Service på plats nästa arbetsdag (nedan kallad NBD-service) Beskrivning av Dells Service på plats nästa arbetsdag (nedan kallad "NBD-service") i. Översikt över NBD-service Service på plats nästa arbetsdag innebär att du från den dag produkten levereras till dig

Läs mer

Användarvillkor. 1. Kontraktet mellan er och oss. Senast updaterad 10 juli 2014

Användarvillkor. 1. Kontraktet mellan er och oss. Senast updaterad 10 juli 2014 Användarvillkor Senast updaterad 10 juli 2014 Disney Interactive har nöjet att kunna erbjuda er våra webbplatser, programvaror, applikationer, innehåll, produkter och tjänster ( Disney Services ), vilka

Läs mer

Symantec Managed PKI for SSL-certifikat

Symantec Managed PKI for SSL-certifikat Översikt över Tjänsten Tjänsten Symantec Managed PKI for SSL-certifikat ("Tjänsten") är en värdbaserad och webbaserad lösning som gör att Kunden kan centralisera utfärdande, förnyande, upphävande och hantering

Läs mer

NORTONS LICENSAVTAL Norton Internet Security för Mac

NORTONS LICENSAVTAL Norton Internet Security för Mac NORTONS LICENSAVTAL Norton Internet Security för Mac VIKTIGT! LÄS VILLKOREN I DETTA LICENSAVTAL ( LICENSAVTALET ) NOGGRANT INNAN NI ANVÄNDER PROGRAMVARAN OCH TJÄNSTERNA (SOM DE BESKRIVS NEDAN). NORD- ELLER

Läs mer

ABB:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR OCH/ELLER TJÄNSTER

ABB:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR OCH/ELLER TJÄNSTER DATUM: 1 januari 2015 ABB:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR OCH/ELLER TJÄNSTER ABB:S AV/VAROR OCH/ELLER TJÄNSTER (2015-1 STANDARD) FÖR: ABB:s dotterbolags köp av lösa saker (varor) och/eller tjänster.

Läs mer

PRENUMERANTAVTAL Comodo LivePCSupport DETTA AVTAL INNEHÅLLER EN BINDANDE SKILJEDOMSKLAUSUL. LÄS AVTALET NOGGRANT INNAN GODKÄNNA VILLKOREN.

PRENUMERANTAVTAL Comodo LivePCSupport DETTA AVTAL INNEHÅLLER EN BINDANDE SKILJEDOMSKLAUSUL. LÄS AVTALET NOGGRANT INNAN GODKÄNNA VILLKOREN. PRENUMERANTAVTAL Comodo LivePCSupport DETTA AVTAL INNEHÅLLER EN BINDANDE SKILJEDOMSKLAUSUL. LÄS AVTALET NOGGRANT INNAN GODKÄNNA VILLKOREN. VIKTIGT-LÄS VILLKOREN NOGA INNAN DE ANSÖKER OM, GODTAR, ANVÄNDER,

Läs mer

ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARENS LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARAN FIFA 13

ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARENS LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARAN FIFA 13 ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARENS LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARAN FIFA 13 Detta licensavtal för slutanvändare ( licensen ) är en överenskommelse mellan dig och Electronic Arts Inc., dess dotterbolag och dess

Läs mer

LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013

LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 Dessa licensvillkor ( avtalet ) utgör ett avtal mellan Microsoft Corporation (eller beroende på var du

Läs mer

för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com

för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com Allmänna villkor för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com Denna sida (och de sidor som refereras till här) innehåller de allmänna affärsvillkor ( Allmänna villkor ) enligt vilka vi

Läs mer

Allmänna villkor: Visma eekonomi

Allmänna villkor: Visma eekonomi Allmänna villkor: Visma eekonomi Land: Sverige Version: 2015:10 Senast ändrad: 2015-04-15 1. Inledning Dessa Allmänna villkor (AV) reglerar din användning av Visma eekonomi med tillhörande Moduler och

Läs mer

Visma Utvecklarpaket för eget bruk

Visma Utvecklarpaket för eget bruk Visma Utvecklarpaket för eget bruk Tack för ditt intresse att köpa Visma Utvecklarpaket för eget bruk. Bifogat med detta e-brev finns vårt avtal med tillhörande bilagor. Visma Spcs är en av Sveriges största

Läs mer

Serviceavtal. 1. Beskrivning av Tjänster. 1.1 Leverantören skall tillhandahålla Tjänster i enlighet med dessa Villkor.

Serviceavtal. 1. Beskrivning av Tjänster. 1.1 Leverantören skall tillhandahålla Tjänster i enlighet med dessa Villkor. Serviceavtal 1. Beskrivning av Tjänster 1.1 Leverantören skall tillhandahålla Tjänster i enlighet med dessa Villkor. 1.2 Kunds rättigheter och skyldigheter 1.2.1 Kund ansvarar för att Fullgöra betalning

Läs mer

Villkor VIKTIG JURIDISK INFORMATION. Introduktion

Villkor VIKTIG JURIDISK INFORMATION. Introduktion Villkor VIKTIG JURIDISK INFORMATION Introduktion Den här juridiska informationen gäller hela innehållet i den här bokningsmotorn. Var vänlig och ta dig tid att läsa igenom de här villkoren för användning

Läs mer

Spara och skriva ut. Allmänna villkor. version 2.0.2. Match4me.se PO Box 35097 3005 DB ROTTERDAM The Netherlands

Spara och skriva ut. Allmänna villkor. version 2.0.2. Match4me.se PO Box 35097 3005 DB ROTTERDAM The Netherlands Spara och skriva ut Allmänna villkor version 2.0.2 Match4me.se PO Box 35097 3005 DB ROTTERDAM The Netherlands ARTIKEL 1: DEFINITIONER Inom ramen för dessa allmänna villkor har de begrepp som finns med

Läs mer

Dessa villkor, tillsammans med villkorsbilagan, beskriver ditt försäkringsskydd.

Dessa villkor, tillsammans med villkorsbilagan, beskriver ditt försäkringsskydd. Skydd mot oavsiktliga skador eller Skydd mot oavsiktliga skador och stöld Försäkringsvillkor Dessa villkor, tillsammans med villkorsbilagan, beskriver ditt försäkringsskydd. Detta är ett försäkringsavtal

Läs mer

SERVICEVILLKOR FÖR REPARATION AV BLACKBERRY PLAYBOOK (EU)

SERVICEVILLKOR FÖR REPARATION AV BLACKBERRY PLAYBOOK (EU) SERVICEVILLKOR FÖR REPARATION AV BLACKBERRY PLAYBOOK (EU) DESSA SERVICEVILLKOR FÖR REPARATION AV BLACKBERRY PLAYBOOK (DETTA AVTAL ) UTGÖR ETT LAGENLIGT AVTAL MELLAN DIG SOM ENSKILD, ELLER OM DU ÄR BEHÖRIG

Läs mer

3. Användning av programvara med upphovsrättskyddat material, skadeersättning.

3. Användning av programvara med upphovsrättskyddat material, skadeersättning. Tack för att du har valt en dator från TOSHIBA. I följande avtal beskrivs dina rättigheter att använda utvald programvara som finns förinstallerad på din dator. Genom att godkänna detta avtal eller använda

Läs mer

VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26

VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26 VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26 1. Definitioner 1.1. Administratörsanvändare. Användare med särskilda behörigheter, t.ex. att ändra Medlems organisationsuppgifter, ge nya Användare tillgång till

Läs mer

2.4 Spelen och tjänsterna är enbart avsedda för användare som är 18 år eller äldre. Minderåriga maste ha godkännande av sin vårdnadshavare.

2.4 Spelen och tjänsterna är enbart avsedda för användare som är 18 år eller äldre. Minderåriga maste ha godkännande av sin vårdnadshavare. 1. Tillämpningsområde wwg Worldwidegames GmbH driver en online spelportal med hjälp av olika toppdomäner (planik.com, playnick.com, playnik.de m fl) liksom flera underdomäner och alias för dessa domäner.

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP. 1.1. Dessa allmänna villkor (AVK) för köp reglerar avtalsförhållandena mellan

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP. 1.1. Dessa allmänna villkor (AVK) för köp reglerar avtalsförhållandena mellan ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP 1. Tillämpningsområde 1.1. Dessa allmänna villkor (AVK) för köp reglerar avtalsförhållandena mellan a) Eurofins, vilket innebär samtliga bolag som är helt eller delvist ägt av

Läs mer

2.1. Välj det erbjudande som Du vill köpa och bekräfta sedan genom att klicka på knappen "Köp" på startsidan.

2.1. Välj det erbjudande som Du vill köpa och bekräfta sedan genom att klicka på knappen Köp på startsidan. Användarvillkor 1. Välkommen till vår webbsida www.groupon.se 1.1. Groupon drivs av Groupon AB, Box 6358, 10235 Stockholm. Här kan Du som kund (nedan benämnd "Du") köpa vouchers på varor och tjänster från

Läs mer

1.3 Du kan komma i kontakt med vår kundservice genom att ringa 0771-21 10 00 eller skriva till kundservice@boxer.se.

1.3 Du kan komma i kontakt med vår kundservice genom att ringa 0771-21 10 00 eller skriva till kundservice@boxer.se. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE 1. Vilka är Boxer? 1.1 Vårt företag heter Boxer TV-Access AB, organisationsnummer 556548-1131 (nedan kallat vi, oss

Läs mer

Allmänna Villkor. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Nederländerna, och eventuella koncernbolag (tillsammans, "TomTom")

Allmänna Villkor. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Nederländerna, och eventuella koncernbolag (tillsammans, TomTom) Sverige Allmänna Villkor TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Nederländerna, och eventuella koncernbolag (tillsammans, "TomTom") Innehåll 1 Omfattning... 3 2 Din beställning

Läs mer