HUMANISTISK SERVICE. BRUKARUNDERSÖKNING Nöjd Kund Index. Vård och Omsorg. Avseende Mat- och kostsituation * Servicetjänster * Omvårdnad.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HUMANISTISK SERVICE. BRUKARUNDERSÖKNING Nöjd Kund Index. Vård och Omsorg. Avseende Mat- och kostsituation * Servicetjänster * Omvårdnad."

Transkript

1 HUMANISTISK SERVICE Vård och Omsorg BRUKARUNDERSÖKNING Nöjd Kund Index Avseende Mat- och kostsituation * Servicetjänster * Omvårdnad Februari 2009 (Metakoncept/Moweb) Staffanstorps kommun NKI feb-09 Metakoncept/Moweb sid 1(17)

2 Innehåll sida 1. BAKGRUND SYFTE OCH MÅL METODIK OCH GENOMFÖRANDE URVAL OCH KATEGORIER ENKÄTERNA ENKÄTFRÅGOR MAT- OCH KOSTSITUATION ENKÄTFRÅGORNA SERVICETJÄNSTER ENKÄTFRÅGORNA OMVÅRDNAD RESULTAT OCH UTVÄRDERING RESPONS TOTALINDEX MAT- OCH KOSTSITUATION 2009 NKI ENSKILDA SYNPUNKTER MAT- OCH KOSTSITUATION JÄMFÖRELSE TIDIGARE MÄTNINGAR MAT- OCH KOSTSITUATION TENDENSER PÅSTÅENDEN MAT- OCH KOSTSITUATION UTVÄRDERING MAT- OCH KOSTSITUATION TOTALINDEX SERVICETJÄNSTER 2009 NKI ENSKILDA SYNPUNKTER SERVICETJÄNSTER JÄMFÖRELSE TIDIGARE MÄTNINGAR SERVICETJÄNSTER TENDENSER PÅSTÅENDEN SERVICETJÄNSTER TENDENSER ENTREPRENÖRER SERVICETJÄNSTER UTVÄRDERING SERVICETJÄNSTER TOTALINDEX OMVÅRDNAD 2009 NKI ENSKILDA SYNPUNKTER OMVÅRDNAD UTVÄRDERING OMVÅRDNAD SAMMANFATTNING OCH REKOMMENDATIONER OMVÅRDNAD SERVICETJÄNSTER MAT- OCH KOSTSITUATION INFORMATION KRING KUNDVALET...17 Staffanstorps kommun NKI feb-09 Metakoncept/Moweb sid 2(17)

3 1. Bakgrund Detta är den tredje brukarundersökningen sedan 2006 som beställts av Staffanstorps Kommun, Vård och Omsorg. De två tidigare undersökningarna (år 2006 och 2007) omfattade kommunens tjänster kring Mat- och kostsituation samt Servicetjänster. Till årets mätning tillfogas även en brukarundersökning kring Omvårdnad, tillsammans med de två övriga. Även denna mätning ligger inom ramen för kommunens fortlöpande kvalitetsarbete och kontinuerliga utvärdering av verksamheterna. Mätningarna är genomförda av samma konsultgrupp som vid tidigare mätningar, varför total jämförelse uppnås. Sedan ett antal år tillbaka har Vård och Omsorg förändrat såväl rutinerna kring Matoch kostsituation som aktivt kundval kring kommunens Servicetjänster och Omvårdnad för äldre behövande. Från och med i år kan kunderna välja bland följande olika entreprenörer; Kommunens hemvård, Activa Servicepartner, Poolarna, Förenade Service, Klöverlyckan samt HomeMaid. Brukarundersökningen/NKI-mätningen är uppdelad i tre delar; Mat- och kostsituation, Servicetjänster samt Omvårdnad, men presenteras inom ramen för samma rapport. Uppdragsgivaren önskade också specifikt att undersöka påståendet Jag är nöjd med den information jag fick om kundvalet, vilket lagts till på tidigare enkät beträffande Servicetjänster. Påståendet finns även med kring den nya kategorin Omvårdnad, men ej för Mat- och kostsituation, då där ej föreligger något kundval. Påståendet redovisas också separat för de två kategorier det omfattar, under punkten Sammanfattning och rekommendationer (5.4). 1.1 Syfte och mål Syftet med mätningarna är att fånga upp kundernas nöjdhet såväl beträffande Matoch kostsituation som med Servicetjänster och Omvårdnad, med målet att kunna erbjuda bästa möjliga Mat- och kostsituation samt utbud av Servicetjänster och Omvårdnad. 1.2 Metodik och genomförande Konsultföretaget Metakoncept AB (f d Mera Marketing) har på uppdrag av Annika Nerd, Vård och Omsorgschef vid Staffanstorps kommun, genomfört denna NKI tillsammans med Moweb och analysmodellen Pharos. Detta analysverktyg möjliggör tydliga tolkningar av helheter och enskilda delar, såväl på frågenivå som på kategorinivå. Enkäterna har skickats med post för att kunna täcka in önskvärt urval och önskade kategorier. 1.3 Urval och kategorier Undersökningen omfattar samtliga brukare som nyttjar kommunens tjänster inom något, några eller alla områden; Mat- och kostsituation, Servicetjänster, Omvårdnad. Totalt nyttjades 312 kommunala tjänster vid tillfället (d v s 312 enkätutskick). Staffanstorps kommun NKI feb-09 Metakoncept/Moweb sid 3(17)

4 1.4 Enkäterna En enkät för respektive tjänst har använts, varför resultaten också presenteras separat i detta dokument. 1.5 Enkätfrågor Mat- och kostsituation Följande påståenden om Mat- och kostsituation (med Samhall som ensam entreprenör) ställdes i enkäten där kunden uppmanas att kryssa i det alternativ hon tycker stämmer bäst med sin uppfattning, på en glidande skala mellan Tar helt avstånd till Instämmer till fullo. Ett alternativ med Kan ej besvaras var också med. Det uppmanades också till egna synpunkter som redovisas framgent. 1) Jag får det jag har beställt 2) Jag får maten på avtalad tid 3) Det är viktigt att jag kan välja när jag vill äta 4) Portionsförpackningen är lätthanterlig 5) Jag blir mätt när jag ätit 6) Maten smakar bra 7) Maten ser aptitlig ut 8) Jag kompletterar med bröd/smör, dryck och sallad 9) Matsedeln är tillräckligt varierad 10) Jag känner mig trygg med personalen 11) Jag är nöjd med mina möjligheter att få den mat jag tycker om Enkätfrågorna Servicetjänster Följande påståenden om Servicetjänster ställdes i enkäten där kunden uppmanas att kryssa i det alternativ hon tycker stämmer bäst med sin uppfattning, på en glidande skala mellan Tar helt avstånd till Instämmer till fullo. Ett alternativ med Kan ej besvaras var också med. Det uppmanades också till egna synpunkter som redovisas framgent. 1) Det är lätt att förstå information om den hjälp/service jag får 2) Personalen kommer vid den tidpunkt som har överenskommits 3) Personalen är kunniga och kompetenta 4) Jag får besök av lagom antal olika personal 5) Jag får den hjälp som är beställd 6) Jag har möjlighet att påverka servicen jag får 7) Jag kan snabbt få kontakt med personalen om jag skulle behöva det 8) Jag har möjlighet att få hjälp vid tidpunkt jag själv önskar 9) Jag känner mig trygg med personalen 10) Jag är nöjd med den hjälp/service jag får 11) Jag är nöjd med den information jag fick om kundvalet Kunderna kan välja bland fem olika entreprenörer och antalet kunder per utförare framgår av följande: Kommunens hemvård (94 kunder) Activa Servicepartner (38 kunder) Staffanstorps kommun NKI feb-09 Metakoncept/Moweb sid 4(17)

5 Poolarna (8 kund) Klöverlyckan (3 kunder) Förenade Service (2 kunder) HomeMaid (1 kund) Enkätfrågorna Omvårdnad Följande påståenden om Omvårdnad ställdes i enkäten där kunden uppmanas att kryssa i det alternativ hon tycker stämmer bäst med sin uppfattning, på en glidande skala mellan Tar helt avstånd till Instämmer till fullo. Ett alternativ med Kan ej besvaras var också med. Det uppmanades också till egna synpunkter som redovisas framgent. 1) Omvårdnaden är anpassad till mina behov och förutsättningar 2) När omvårdnaden ändras görs det i samråd med mig 3) Det är lätt att förstå informationen om den hjälp/service jag får 4) Det är lätt att förstå informationen om förändringar 5) Jag kan komma med synpunkter vad gäller omvårdnaden 6) Personalen kan sina saker 7) Personalen är engagerad i det man gör 8) Omvårdnadens insatser bidrar till min trygghet 9) Min integritet och värdighet respekteras 10) Jag kan leva ett så självständigt liv som möjligt 11) Jag är nöjd med den information jag fick om kundvalet Kunderna kan välja bland tre olika entreprenörer och antalet kunder per utförare framgår av följande: Kommunens hemvård (111 kunder) Klöverlyckan (3 kunder) Poolarna (2 kunder) 1.6 Resultat och utvärdering På basis av insamlade svarsalternativ för respektive påstående, beräknas ett vägt medelvärde som omvandlas till ett index mellan 0, vilket utgör det s k totalindex för denna NKI-mätning. De enskilda indextalen för respektive påstående presenteras med en signalfärg för snabbtolkning enligt följande: Index-intervall (färg) Indikation av åtgärd (rött) Måste förbättras (rosa) Bör förbättras 51 (gult) Acceptabelt (grönt) Bra 91 (blått) Utomordentligt Staffanstorps kommun NKI feb-09 Metakoncept/Moweb sid 5(17)

6 1.7 Respons Utifrån totalt 312 utskickade enkäter inkom 142 enkäter ifyllda för utvärdering, vilket ger ca 46 procent i svarsfrekvens. Responsen ses som fullt statistiskt tillfredsställande för vidare analys och tolkning. Fördelningen per kategori och respektive utförare ser ut på följande sätt: UT IN Respons Enkät, Servicetjänster Kommunens hemvård Activa Servicepartner Förenade Service 2 0 HomeMaid 1 0 Klöverlyckan 3 2 Poolarna 8 4 S:a % Enkät, Omvårdnad Kommunens hemvård Klöverlyckan 3 1 Poolarna 2 0 S:a % Enkät, Mat Samhall S:a % Summa enkäter % Generellt är det svårt att tyda svar från grupper med mindre än fem mätobjekt, varför enskilda tolkningen av resultat kring utförare med låga kundtal bör ses i ljuset av detta. Staffanstorps kommun NKI feb-09 Metakoncept/Moweb sid 6(17)

7 2. Totalindex Mat- och kostsituation 2009 NKI 60 Totalindex för NKI Mat- och kostsituation, Staffanstorps kommun Vård och Omsorg, är 60, vilket enligt tolkningsmodellen indikerar acceptabelt. Mat- och kostsituation Index Jag får det jag har beställt Jag får maten på avtalad tid Det är viktigt att jag kan välja när jag vill äta Portionsförpackningen är lätthanterlig Jag blir mätt när jag ätit Maten smakar bra Maten ser aptitlig ut Jag kompletterar med bröd/smör, dryck och sallad Matsedeln är tillräckligt varierad Jag känner mig trygg med personalen Jag är nöjd med mina möjligheter att få den mat jag tycker om Totalt Högst index 10) Jag känner mig trygg med personalen (NKI 83 // bra ) 1) Jag får det jag beställt (NKI 79 // bra ) 3) Det är viktigt att jag kan välja när jag vill äta (NKI 73 // bra ) Lägst index 6) Maten smakar bra (NKI 41 // bör förbättras ) 8) Jag kompletterar med bröd/smör, dryck och sallad (NKI 41 // bör förbättras ) 4) Portionsförpackningen är lätthanterlig (NKI 45 // bör förbättras ) 7) Maten ser aptitlig ut (NKI 48 // bör förbättras ) Staffanstorps kommun NKI feb-09 Metakoncept/Moweb sid 7(17)

8 2.1 Enskilda synpunkter Mat- och kostsituation Enkäten innehöll också ett fält för egna kommentarer kring Matsdistribution, vilka redovisas här: 1) Ibland längtar man efter mera hemlagad smak på maten, fylligare. Det kan gälla en soppa, en stuvning, en gröt en sås. Tack på förhand! 2) Har upphört med maten. Var ej nöjd. 3) Önskar att maten levereras i 3-pack med varje rätt för sig. Som det är nu är det rörigt och oaptitligt. 4) Det har hänt att beställningslistan kommit bort och då blir det ingen mat. 5) Jag önskar maten levererad på måndagen. 6) Jag tycker att maten från Pilegårdens kök både ser bättre ut och smakar bättre. 7) Återgå till att leverera mat från Pilegårdens kök. 8) Om priset för att få mat från Pilegården är kr mer per år borde detta ordnas. 2.2 Jämförelse tidigare mätningar Mat- och kostsituation Årets undersökning ger ett totalindex för NKI Mat- och kostsituation på 60. Det är en markant skillnad mot tidigare mätningar hela 19 NKI-enheter lägre än vid senaste mätningen i december 2007 (ca minus 24 %). NKI mat totalt NKI år Staffanstorps kommun NKI feb-09 Metakoncept/Moweb sid 8(17)

9 2.3 Tendenser påståenden Mat- och kostsituation Nedan redovisning visar på tendenser i jämförelse med tidigare NKI-mätningar kring de enskilda påståendena. 90 NKI år 2006 år 2007 år ) Rätt mat 2) Rätt tid 3) Val av tid 4) Förpackning 5) Blir mätt 6) Smakar bra 7) Aptitligt 8) Kompletterar 9) Varierad mat 10) Trygg 11) Val av mat 2.4 Utvärdering Mat- och kostsituation Ett totalindex med faktorn 60 indikerat acceptabelt enligt tolkningsmodellen och som enskilt mätetal håller det sig klart inom godkänt. Dock visar trenden i förhållande till de två tidigare mätningarna en klar nedgång beträffande kundnöjdhet ; NKI (d v s från bra till acceptabelt ). Beträffande Trygghet, så motsvarar det värdet som förelåg vid mätningen Det är naturligtvis en mycket viktig social faktor i detta sammanhang, men då leverantören uppenbart inte motsvarar kundens behov beträffande service och kvalitet kring levererad produkt, finns det anledning att allvarligt analysera och utvärdera vad som skett inom detta område under det senaste året. Motsvarar pris/kvalitet på levererad produkt beställarens förväntningar? Framför allt ser vi markanta förändringar kring service- och kvalitet: Service (NKI 2006 # 2007 # 2009) 2) Mat i rätt tid (92 # 89 # 66) 3) Val av tid ( # # 73) Kvalitet (NKI 2006 # 2007 # 2009) 6) Smakar bra (76 # 60 # 41) 7) Ser aptitlig ut (72 # 69 # 48) Till detta kommer synen på portionsförpackningen över tiden: Portionsförpackningen (NKI 2006 # 2007 # 2009) 4) Portionsförpackningen är lätthanterlig (58 # 71 # 45) Staffanstorps kommun NKI feb-09 Metakoncept/Moweb sid 9(17)

10 3. Totalindex Servicetjänster 2009 NKI Totalindex för NKI Servicetjänster, Staffanstorps kommun Vård och Omsorg, är, vilket enligt tolkningsmodellen indikerar bra. Klöver lyckan Poolarna Activ SerP Kom hemv Totalt 1 Det är lätt att förstå information om den hjälp/service jag får Personalen kommer vid den tidpunkt som har överenskommits Personalen är kunniga och kompetenta Jag får besök av lagom antal olika personal Jag får den hjälp som är beställd Jag har möjlighet att påverka servicen jag får Jag kan snabbt få kontakt med personalen om jag skulle behöva det Jag har möjlighet att få hjälp vid tidpunkt jag själv önskar Jag känner mig trygg med personalen Jag är nöjd med den hjälp/service jag får Jag är nöjd med den information jag fick om kundvalet TOTALT 90 Högst index 9) Jag känner mig trygg med personalen (NKI 90 // bra ) 11) Jag är nöjd med den information jag fick om kundvalet (NKI 84 // bra ) 5) Jag får den hjälp som är beställd (NKI 83 // bra ) Lägst index 4) Jag får besök av lagom antal personal (NKI 55 // acceptabelt ) 3.1 Enskilda synpunkter Servicetjänster Enkäten innehöll också ett fält för egna kommentarer kring Servicetjänster, vilka redovisas här: Staffanstorps kommun NKI feb-09 Metakoncept/Moweb sid 10(17)

11 Synpunkter Poolarna 1) Tack för allt! Synpunkter Activa Servicepartner 1) Vore bra om utökad tid så hela lägenheten städas och inte ett rum lämnas ostädat. 2) Mycket nöjd! Synpunkter Kommunens hemvård 1) Jag får inte den tid som är bestämt på måndag. 2) Varför har ni ändrat vården? Den var bättre tidigare. Varför har ni dragit in kvällspatrullen? 3) Personalen oftast snäll men det behövs ju mer än så. Tel.nr 2512 kopplas över ibland redan till korttidsboende Astrid och oftast vet personal där ej att dom har hand om kontakten med hemvården kvällstid. 4) Fråga 1: Muntlig information OK. Skriftlig svårare att förstå. Fråga 2: Ofta inte, kväll fungerar bäst. Fråga 4: Alldeles för många olika personer, träffar dessutom kontaktpersonen alldeles för sällan. Fråga 7: Mycket tack vare larmet. 5) Mera specificerat på månadsräkningen. Avbeställningar når inte fram till personalen. 6) Städning är mycket dålig. Tvätt har inte blivit gjord på 3-4 mån trots bistånd var 14 dag. 7) Personalen har vid ett tillfälle glömt av mig, varför jag måste efterfråga. Då hade de glömt av servicen och därvid kom vid förfrågan. Jag har egen tid att passa. 8) Det har blivit bra nu när jag har en kontaktperson och att det är den personen som kommer var gång. 9) Besöken av olika personal varierar mest under helgerna. Jag hoppas innerligt att få behålla kommunens Hemvård från Pilegården. 10) OK / Tack. 11) Jag får hjälp med städning var 14 dag. I brevet står att det avser matdistribution, men det har inte jag. Vad avser städning är jag nöjd. 12) Allt är till full belåtenhet. 13) Det har blivit mycket bättre sista halvåret. 14) Hoppas att samtliga brukare får ha endast en kontaktman, som kommer hem till oss i fortsättningen. Staffanstorps kommun NKI feb-09 Metakoncept/Moweb sid 11(17)

12 3.2 Jämförelse tidigare mätningar Servicetjänster Tidigare undersökningar har gett högre totalindex för NKI Servicetjänster än årets mätning. Jämfört med mätningen i december 2007 så har NKI-värdet sjunkit med 9 NKI-enheter (ca minus 11 %). NKI service totalt NKI år 3.3 Tendenser påståenden Servicetjänster Nedan redovisning visar på tendenser i jämförelse med tidigare NKI-mätningar kring de enskilda påståendena. NKI år 2006 år 2007 år ) Info 2) Rätt tid 3) Kompetens 4) Antal pers 5) Rätt hjälp 6) Påverkan 7) Snabb kontakt 8) Val av tid 9) Trygg 10) Nöjd 11) Kundval 3.4 Tendenser entreprenörer Servicetjänster Nedan redovisning visar på tendenser i jämförelse med tidigare NKI-mätningar kring de olika entreprenörerna som utgör kundvalet beträffande servicetjänsterna. Relevant jämförelse över tiden kan egentligen bara göras av Kommunens hemvård och Activa Servicepartner och till viss mån Poolarna beroende på antal i underlag. Staffanstorps kommun NKI feb-09 Metakoncept/Moweb sid 12(17)

13 NKI 90 år 2006 år 2007 år Kommunens hemvård Avtiva Servicepart. Poolarna Klöverlyckan HomeMaid Förenade service 3.5 Utvärdering Servicetjänster Totalindex för NKI-Servicetjänster är ( bra ), vilket är markant lägre än 2007 (NKI 84) och något lägre än vid mätningen 2006 (NKI ). Trenden visar i stort sett på lägre index för respektive påstående över tiden. En varningsflagga ska dock hissas kring personalkontinuitet utifrån olika personer som utför beställda tjänster hos brukaren. Denna personalflexibilitet skapar stort missnöje hos brukaren och tycks framför allt vara härledbart till Kommunens hemvård. Även kritik kring städning och tvätt framförs bland de öppna synpunkterna beträffande denna entreprenör. Förändringen kring NKI beträffande antal olika personal framgår av följande: Personalkontinuitet (NKI 2006 # 2007 # 2009) 4) Jag får besök av lagom antal personal (69 # 69 # 55) Beträffande utvärdering av entreprenörerna kan egentligen bara jämförelse mellan Kommunens hemvård och Activa Servicepartner göras, då de har tillräckligt statistiskt underlag. Polarna har endast fyra svarande och har vid tidigare mätningar endast haft 3 (2007) respektive 1 (2006) svarande. Såväl Activa Servicepartner som Kommunens hemvård får lägre NKI-värden än tidigare, medan Activa Servicepartner totalt sett får ett betydligt högre NKI-värde på 90 jämfört med Kommunens hemvård med ett NKI-värde på. Staffanstorps kommun NKI feb-09 Metakoncept/Moweb sid 13(17)

14 4. Totalindex Omvårdnad 2009 NKI 74 Totalindex för NKI Omvårdnad, Staffanstorps kommun Vård och Omsorg, är 74, vilket enligt tolkningsmodellen indikerar bra. Klöverlyckan Kommun hemvård Totalt 1 Omvårdnaden är anpassad till mina behov och förutsättningar 81 2 När omvårdnaden ändras görs det i samråd med mig Det är lätt att förstå informationen om den hjälp/service jag får Det är lätt att förstå informationen om förändringar Jag kan komma med synpunkter vad gäller omvårdnaden Personalen kan sina saker Personalen är engagerad i det man gör Omvårdnadens insatser bidrar till min trygghet Min integritet och värdighet respekteras Jag kan leva ett så självständigt liv som möjligt Jag är nöjd med den information jag fick om kundvalet TOTALT Högst index 1) Omvårdnaden är anpassad till mina behov och förutsättningar (NKI 81 // bra ) 8) Omvårdnadens insatser bidrar till min trygghet (NKI 81 // bra ) 9) Min integritet och värdighet respekteras (NKI 81 // bra ) Lägst index 4) Det är lätt att förstå informationen om förändringar (NKI 61 // acceptabelt ) 4.1 Enskilda synpunkter Omvårdnad Enkäten innehöll också ett fält för egna kommentarer kring Omvårdnad, vilka redovisas här: Staffanstorps kommun NKI feb-09 Metakoncept/Moweb sid 14(17)

15 Synpunkter Kommunens hemvård 1) Eftersom min mor inte kan se måste hon ha hjälp dagligen med att lägga upp maten på tallrik och gärna att personalen skär upp kött och potatis i mindre bitar. Men personalen skiftar ofta och jag tror att informationen är dålig. 2) Det måste bli mer samma personal i samma grupp. Tiderna måste bli jämnare. Planeringen måste bli bättre. 3) För mycket olika personal. Borde vara högst 5-6 st. Känns otryggt att så mycket folk (okänt) rör sig i hemmet. 4) Kommer ej och hjälper mig att ta morgonmedicin. Ska tas ca 8.00, men personalen kommer ej förrän med vissa undantag i tid på morgonen. Kontrollerar ej att all medicin tagen. Många tabletter på bord och golvet. 5) Det som inträffat ibland är att hemtjänsten är försenade och jag får sitta och vänta. De hör inte av sig när detta inträffar. 6) Under ett års tid har jag haft besök av 31 stycken olika personal från hemtjänsten. Min kontaktperson kommer sällan. 7) Tiderna för omvårdnad stämmer ej och det man betalar för stämmer bara till hälften. 8) Fråga 3: Muntlig information OK. Skriftlig svårare att förstå. Fråga 5: Synpunkter får man ju ha, men vem bryr sig om dem. Fråga 7: Mycket olika, många är jättebra, andra borde inte få jobba på hemtjänsten. 9) Önskar att tiderna är bestämda för varje dag och sedan veckorna framöver likadant. Dessutom skulle jag vara tacksam om ett fast team av personal kom så att man vet och känner till dessa. 10) För mycket olika personal. Det händer att det kommer tre olika personal per dag, det är helt oacceptabelt. Får själv visa en del av personalen hur man tar blodsocker, det är också helt oacceptabelt. 11) Gångträning (efter benbrott) inte tillräcklig. Bor tillsammans med min make. 12) Önskvärt vore att inte möta så många nya ansikten hela tiden, utan att ett team av personal kom tillbaka hela tiden. 13) Tack för all hjälp! 14) Allt är till full belåtenhet. 15) Jag vill behålla Hemtjänsten från kommunen Pilegården Staffanstorp. 4.2 Utvärdering Omvårdnad Den första mätningen inom kategorin Omvårdnad ger ett totalt NKI-värde på 74, vilket indikerar bra enligt tolkningsmodellen. Då kategorin erbjuder kundval utifrån entreprenörerna Kommunens hemvård, Klöverlyckan samt Poolarna. Dock finns inga inkomna svar från brukare till Poolarna och endast ett svar från brukare Staffanstorps kommun NKI feb-09 Metakoncept/Moweb sid 15(17)

16 till Klöverlyckan, varför utvärderingen i princip bygger på brukare till Kommunens hemvård. Påståendena kring behov, trygghet och integritet får högst NKI-värde, vilket är ett totalt sett gott betyg för verksamheten då de primära kriterierna därigenom kan sägas vara uppfyllda. De i övrigt genomgående höga NKI-värdena som pendlar mellan bra och acceptabelt visar också på en väl fungerande verksamhet, med undantag för en eventuell översyn av informationen kring förändringar och möjligheter till val av den egna servicenivån. Enstaka synpunkter på för mycket olika personal samt dålig tidhålling framskymtar bland de öppna frågorna. 5. Sammanfattning och rekommendationer Nytt för årets mätning är kategorin Omvårdnad, medan jämförelse med två tidigare mätningar föreligger för såväl Servicetjänster som Mat. Beträffande de jämförbara kategorierna kan konstateras sämre NKI-värde Servicetjänster och betydligt sämre NKI-värde för Mat i förhållande till senaste mätningen år Nedan Barometrar illustrerar förhållandet och utfallet, där NKI-målet satts till värdet. 5.1 Omvårdnad Den första mätningen kring Omvårdnad visar på en väl fungerande verksamhet, där Kommunens hemvård utgör den största aktören. Om möjligt bör viss koordinering av personal göras på ett för brukaren mer attraktivt sätt för att undvika för mycket olika personal. Likaså bör en översyn kring informationen om förändringar och möjlighet till val av den egna servicenivån ses över. 5.2 Servicetjänster Den tredje mätningen kring Servicetjänster visar på ett markant lägre värde än vid förra mätningen Framför allt framförs missnöje kring för mycket olika personal beträffande Kommunens hemvård. En rekommendation är att se över möjlighe- Staffanstorps kommun NKI feb-09 Metakoncept/Moweb sid 16(17)

17 ten till ökad kontinuitet med samma personal i relationen brukare/personal, då detta är såväl en kvalitetsfaktor som trygghetsfaktor. Activa Servicepartner får ett betydligt högre betyg för sitt utövande av sina brukare, än vad Kommunens hemvård får. Möjligen kan det vara anledning för beställaren att närmare undersöka de båda entreprenörernas eventuellt olika sätt att arbeta och hantera sitt uppdrag, för att uppnå generellt ökad kundnöjdhet bland brukarna. 5.3 Mat- och kostsituation Angående årets mätning kring Mat- och kostsituation ger den vid handen ett nära nog alarmerande lägre NKI-värde jämfört med tidigare mätningar. Både service, kvalitet och förpackning får hård kritik, utifrån föregående mätningar. Har något väsentligt förändrats beträffande beställarens kravspecifikation under det senaste året, eller är det leverantörens kvalitetskontroll som brister? En djupare analys och utvärdering av leverantörens åtagande rekommenderas i syfte att uppnå ett väsentligt högre NKIvärde till nästa mätning. 5.4 Information kring Kundvalet På uppdragsgivarens begäran infördes påstående Jag är nöjd med den information jag fick om kundvalet, beträffande Servicetjänster samt Omvårdnad, vid årets mätning. En sammanställning kring detta påstående utifrån de båda olika enkäterna, redovisas nedan. Bilden visar resultatet i form av ett stapeldiagram, utifrån en glidande skala i sex olika steg. Det kan då klart konstateras att nöjdheten kring informationen om kundvalet är mycket hög och att informationssatsningen varit framgångsrik och lyckad. Resultat av påståendet: Jag är nöjd med den information jag fick om kundvalet. Staffanstorps kommun NKI feb-09 Metakoncept/Moweb sid 17(17)

HUMANISTISK SERVICE. BRUKARUNDERSÖKNING Nöjd Kund Index. Vård och Omsorg. Servicetjänster. Omvårdnad. Februari 2010 METAKONCEPT

HUMANISTISK SERVICE. BRUKARUNDERSÖKNING Nöjd Kund Index. Vård och Omsorg. Servicetjänster. Omvårdnad. Februari 2010 METAKONCEPT HUMANISTISK SERVICE Vård och Omsorg BRUKARUNDERSÖKNING Nöjd Kund Index Servicetjänster Omvårdnad Februari 2010 METAKONCEPT Staffanstorps kommun NKI feb-10 - METAKONCEPT - sid 1(13) Innehåll sida 1. BAKGRUND...3

Läs mer

Matdistribution Enkätundersökning (NKI) sommaren 2011

Matdistribution Enkätundersökning (NKI) sommaren 2011 RAPPORT 1(6) -10-05 HUMANISTISK SERVICE VÅRD OCH OMSORG Matdistribution Enkätundersökning (NKI) sommaren 1. Bakgrund Under åren 2006-2009 har enkätundersökningar motsvarande denna genomförts av företaget

Läs mer

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 Socialnämnden Brukarundersökning hemtjänsttagare med daglig hjälp november 2009 Sammanfattning

Läs mer

Kundundersökning maj 2011

Kundundersökning maj 2011 Dnr SN/0/0 0-0- Kundundersökning maj 0 Socialförvaltningen har genomfört en kvalitetsundersökning avseende serviceinsatser inom kundval. Resultatet av kvalitetsundersökningen ger värdefull information

Läs mer

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 1 (9) Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 2 (9) SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 3 METOD... 3 RESULTAT... 3 HEMTJÄNST... 3 SÄRSKILT BOENDE OCH VÄXELVÅRD... 4 NÖJD-KUND-INDEX

Läs mer

Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun

Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun Dokumenttyp Dokumentnamn Rapport Brukarenkät 2008 Dokumentägare Dokumentansvarig OA-förvaltningen Berit Burman Dokumentinformation Redovisning

Läs mer

Brukarundersökning Alkoholhandläggare. Socialförvaltningen 2005

Brukarundersökning Alkoholhandläggare. Socialförvaltningen 2005 Brukarundersökning Alkoholhandläggare Socialförvaltningen 2005 2 INNEHÅLL SID INLEDNIN.. 3 Bakgrund. 3 Syfte 3 Metod.. 3 Urval.. 4 Svarsfrekvens Svar uppdelat efter kön 4 4 RESULTAT.. 5 Vad tycker restaurangägarna

Läs mer

Så tycker brukarna om Vård och omsorg i Mölndals stad

Så tycker brukarna om Vård och omsorg i Mölndals stad Så tycker brukarna om Vård och omsorg i Mölndals stad Enkätundersökning genomförd hösten 2009 Resultatet sammanställt mars 2010 Vård och omsorg Kvalitet och verksamhetsutveckling Helena Bertilsson Lena

Läs mer

Brukarundersökningen 2008

Brukarundersökningen 2008 MÖLNDALS STAD RAPPORT 1(8) Vård- och omsorgsnämnden Brukarundersökningen 2008 Under senhösten 2008 genomfördes den första gemensamma brukarundersökningen inom Vård och omsorg, där vi skickade enkäter till

Läs mer

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2015 Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2015-04-30 Beställare: Järfälla kommun, Lidingö Stad,

Läs mer

Enkätundersökning 2012 Familjedaghem/Pedagogisk omsorg - Rawley, Gisela Sara Ulrika. Älvsjö sdf

Enkätundersökning 2012 Familjedaghem/Pedagogisk omsorg - Rawley, Gisela Sara Ulrika. Älvsjö sdf Älvsjö sdf OM UNDERSÖKNINGEN Stockholms stad genomför årligen en kvalitetsmätning i stadens familjedaghem/pedagogiska omsorg. Föräldrar med barn i familjedaghem/pedagogisk omsorg ombeds att fylla i en

Läs mer

Vad tycker du om bemanningen i demensvården?

Vad tycker du om bemanningen i demensvården? Vad tycker du om bemanningen i demensvården? Resultat av Socialstyrelsens webbenkät 14 september 7 november 2011 2011-11-08 Om enkäten Enkäten har genomförts som en webbenkät under perioden 14 september

Läs mer

Socialstyrelsen genomför varje år en undersökning av vad personer med hemtjänst eller äldreboende tycker om det stöd, den hjälp och den omsorg de får.

Socialstyrelsen genomför varje år en undersökning av vad personer med hemtjänst eller äldreboende tycker om det stöd, den hjälp och den omsorg de får. Socialstyrelsen genomför varje år en undersökning av vad personer med hemtjänst eller äldreboende tycker om det stöd, den hjälp och den omsorg de får. Undersökningen görs av Statistiska Centralbyrån och

Läs mer

Brukarundersökning 2012

Brukarundersökning 2012 Brukarundersökning 2012 Hemtjänsten i Håbo Uppdrag enligt verksamhetsplan Genomföra brukarundersökning årligen Höja svarsfrekvensen Målet att minst 90 % ska vara nöjda Syfte En temperaturmätning som signalerar

Läs mer

Brukarundersökning. Personlig assistans Handikappomsorgen 2008

Brukarundersökning. Personlig assistans Handikappomsorgen 2008 Brukarundersökning Personlig assistans Handikappomsorgen 2008 Januari 2009 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att vi arbetar

Läs mer

KUNDUNDERSÖKNING 2013

KUNDUNDERSÖKNING 2013 2013-07-29 1 (9) SN/2013/200 KUNDUNDERSÖKNING 2013 1. URVAL Socialförvaltningen har genomfört den årliga kundundersökningen avseende insatser inom kundval. En enkät har skickats till samtliga personer

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel:

Läs mer

Socialstyrelsen och SCB:s enkätundersökning om vårdbostäder

Socialstyrelsen och SCB:s enkätundersökning om vårdbostäder 1 (10) Omsorgskontoret 2012-01-16 Dnr ÄN 2011-73 Björn Dahlberg Elisabeth Viman Äldrenämnden Socialstyrelsen och SCB:s enkätundersökning om vårdbostäder Äldrenämnden föreslås notera informationen om enkätundersökning

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Vård- och omsorgsförvaltningen Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Kvalitetsmätning 2010 2 Inledning 3 Syfte 3 Målgrupp 3 Arbetsprocess 3 Enkätens uppbyggnad 3 Svarsfrekvens och bortfall

Läs mer

Resultat av brukarundersökning i HEMTJÄNST våren 2011

Resultat av brukarundersökning i HEMTJÄNST våren 2011 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (15) DATUM 2011-06-01 Dnr ON/2010/0119 Ann-Christine Bertilsson, Matilda Green Omvårdnadsnämnden Resultat av brukarundersökning i HEMTJÄNST våren 2011 1. ÄRENDE Omvårdnadsnämnden har

Läs mer

Resurscentrum Kundundersökning 2011

Resurscentrum Kundundersökning 2011 Resurscentrum Kundundersökning 2011 September 2011 Genomförd av CMA Research AB Resurscentrum Kundundersökning 2011, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Resultat kundnöjdhet

Läs mer

Granskningsrapport Brukarrevision. Stöd- och serviceboende Danska vägen 65D

Granskningsrapport Brukarrevision. Stöd- och serviceboende Danska vägen 65D Granskningsrapport Brukarrevision Stöd- och serviceboende Danska vägen 65D Örgryte-Härlanda SDF 2014 INLEDNING Syftet med brukarrevisionsarbetet är att söka finna nya och bättre sätt att ta reda på vad

Läs mer

Tyresö kommun. Föräldrar Förskola. 1582 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Mars 2013

Tyresö kommun. Föräldrar Förskola. 1582 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Mars 2013 Tyresö kommun Föräldrar Förskola 1582 respondenter Brukarundersökning Genomförd av CMA Research AB Mars 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund Flera kommuner genomför årligen en kundundersökning i förskola,

Läs mer

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014 Vara kommun Bibliotek Våren 2014 Presentation Om undersökningen Sammanfattning Resultat NBI (Nöjd Biblioteks Index) Per fråga Om undersökningen Undersökningen riktades till personer som har bibliotekskort

Läs mer

Sånnahallen. - En kvantitativ utvärdering av verksamheten vid Sånnahallen i Åhus. Genomförd av: Daniel Granqvist och Lars Jennfors

Sånnahallen. - En kvantitativ utvärdering av verksamheten vid Sånnahallen i Åhus. Genomförd av: Daniel Granqvist och Lars Jennfors Sånnahallen - En kvantitativ utvärdering av verksamheten vid Sånnahallen i Åhus Genomförd av: Daniel Granqvist och Lars Jennfors Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Syfte... 3 3. Metod... 3 4. Resultat

Läs mer

Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2008

Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2008 1 (7) 2008-08-04 Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2008 Inledning Malenbadet är ett utomhusbad i Båstad och anläggningen är öppen från 1 juni 31 augusti. Malenbadet besöks årligen av mellan

Läs mer

Omvårdnad Gävle 2013. Kunder och närstående om äldreomsorg och verksamhet för personer med funktionsnedsättning. November 2013

Omvårdnad Gävle 2013. Kunder och närstående om äldreomsorg och verksamhet för personer med funktionsnedsättning. November 2013 Markör Marknad & Kommunikation AB Stockholm Omvårdnad Gävle 2013 Kunder och närstående om äldreomsorg och verksamhet för personer med funktionsnedsättning November 2013 Uppdrag: Kund- och närståendeenkäter

Läs mer

Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2009

Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2009 1 (8) 2009-10-20 Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2009 Inledning Malenbadet är ett utomhusbad i Båstad och anläggningen är öppen från 1 juni 31 augusti. Malenbadet besöks årligen av mellan

Läs mer

Brukarundersökning. Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård. Juni 2006

Brukarundersökning. Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård. Juni 2006 Brukarundersökning Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård 2006 Juni 2006 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att

Läs mer

Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013

Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013 Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013 2014-01-20 En sammanfattning för Trollhättans Stad Nedan redovisas en sammanfattning för Trollhättans stad. Analys av resultaten sker i fortsatt tillsammans

Läs mer

Enkätundersökning i hemtjänsten november 2013. 212 enkäter är utskickade 154 personer har svarat

Enkätundersökning i hemtjänsten november 2013. 212 enkäter är utskickade 154 personer har svarat Enkätundersökning i hemtjänsten november 2013 212 enkäter är utskickade 154 personer har svarat Enkätundersökning i hemtjänsten november 2013 Totalt ligger svarsfrekvensen på 73% Svarsfrekvensen på fråga

Läs mer

Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2012

Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2012 1(7) 2012 07 26 Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2012 Inledning Malenbadet är ett utomhusbad i Båstad och anläggningen är öppen från 1 juni 31 augusti. Malenbadet besöks årligen av mellan

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Kundundersökning 2013. Hemtjänst

Kundundersökning 2013. Hemtjänst Kundundersökning 2013 Hemtjänst Gävle kommun 2013-12-16 2 Om undersökningen Under september-oktober 2013 har enkäter skickats ut till samtliga Omvårdnad Gävles kunder inom hemtjänsten, undantaget kunder

Läs mer

Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006

Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006 Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006 Bakgrund I ett av de mål som formulerades i Socialplanen framhölls vikten av att undersöka vad äldreomsorgens brukare tycker om de insatser som ges.

Läs mer

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 November 2008 2 Innehåll Sammanfattning... 4 1 Inledning... 5 2 Metod... 5 3 Redovisning av resultat... 5 4 Resultat... 6 4.1 Svarsfrekvens... 6 4.2

Läs mer

Öppna jämförelser 2012

Öppna jämförelser 2012 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Johansson 2013-01-21 ON 2013/0026 53515 Omsorgsnämnden Öppna jämförelser 2012 Förslag till beslut Omsorgsnämnden antecknar informationen till

Läs mer

Resultat av brukarenkäter 2012. Funktionsstöd

Resultat av brukarenkäter 2012. Funktionsstöd Resultat av brukarenkäter 2012 Funktionsstöd Svarsfrekvens Brukarenkät 2012 Enkätt Lagrum Vem Utskickade enkäter Inkomna svar % Avlösarservice LSS o SoL Företrädare 37 13 35% Bostad barn LSS Företrädare

Läs mer

Kundundersökning mars 2011. Operatör: Veolia Transport Sverige AB Trafikslag: Tåg Sträcka: Sundsvall - Trondheim

Kundundersökning mars 2011. Operatör: Veolia Transport Sverige AB Trafikslag: Tåg Sträcka: Sundsvall - Trondheim Kundundersökning mars 2011 Operatör: Veolia Transport Sverige AB Trafikslag: Tåg Sträcka: Sundsvall - Trondheim Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer

Läs mer

Biblioteksundersökningen

Biblioteksundersökningen Biblioteksundersökningen Vara kommun Juni 2004 ARS P0549 Bastugatan 2. Box 38027. S-100 64 Stockholm Tel 08-462 95 05. Fax 08-462 95 20 e-mail: info@ars.se www.ars.se 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund och syfte

Läs mer

Frilufts Förskolor Broby Föräldrar Förskola - Våren 2013 31 svar, 82%

Frilufts Förskolor Broby Föräldrar Förskola - Våren 2013 31 svar, 82% Föräldrar Förskola - Våren svar, % Utveckling och lärande. Mitt barn verkar trivas i förskolan. bra 7 5 0 9% 5 97% 7 0% 0%. Verksamheten är stimulerande för mitt barn. 5 6 60 6 9 9 5 9% 90% 96% 9%. Personalen

Läs mer

Vård och omsorgs system med kundenkäter

Vård och omsorgs system med kundenkäter 2013-05-17 1 (13) Vård och omsorgs system med kundenkäter Kundernas synpunkter på beviljad insats är en betydelsefull komponent i arbetet med att utveckla kvaliteten i kundens insatser. Genom kundenkäterna

Läs mer

Elevundersökning Skolmat

Elevundersökning Skolmat Elevundersökning Skolmat Eda Kommun 2009 SJK Stefan Johannesen Konsult Om SJK SJK är en konsultverksamhet som arbetar på uppdrag av myndigheter och företag. Den huvudsakliga verksamheten kretsar kring

Läs mer

Föräldrar och elever är mycket nöjda med kulturskolan

Föräldrar och elever är mycket nöjda med kulturskolan Föräldrar och elever är mycket nöjda med kulturskolan Som ett led i utredningen av kulturskolans verksamhet idag har enkäter skickats till elever och föräldrar till elever. En elevenkät har skickats ut

Läs mer

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan Du läsa om vilket stöd Du kan söka från hemtjänsten i Kristianstads kommun. Målsättningen med hemtjänst är att

Läs mer

Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012

Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012 www.ljungby.se Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012...3

Läs mer

Arbetsmaterial tom 2011-09-07. Insikt 2011 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GÖTEBORGS STAD

Arbetsmaterial tom 2011-09-07. Insikt 2011 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GÖTEBORGS STAD Arbetsmaterial tom 2011-09-07 Insikt 2011 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GÖTEBORGS STAD SKL Insikt 2011, sid 2 Disposition Resultat och sammanfattning sida 3 Fakta om undersökningen

Läs mer

Anvisningar för Kvalitet i hemtjänst (äldreomsorg) 2013

Anvisningar för Kvalitet i hemtjänst (äldreomsorg) 2013 Anvisningar för Kvalitet i hemtjänst (äldreomsorg) 2013 Bakgrund och syfte RKA har statens och SKL:s uppdrag att stimulera till kvalitetsjämförelser inom kommunsektorn. Nyckeltalen i denna undersökning

Läs mer

AVGIFTER ÅR 2015. Avgifter gällande hemtjänst och hemsjukvård SOCIALFÖRVALTNINGEN

AVGIFTER ÅR 2015. Avgifter gällande hemtjänst och hemsjukvård SOCIALFÖRVALTNINGEN AVGIFTER ÅR 2015 Avgifter gällande hemtjänst och hemsjukvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Centrala begrepp är: förbehållsbelopp, minimibelopp, individuellt tillägg, avgiftsutrymme, inkomst, boende-kostnad, hemtjänst,

Läs mer

HUR UTVÄRDERAR DU DIN KLUBB? Ett viktigt utvärderingsverktyg för klubbar

HUR UTVÄRDERAR DU DIN KLUBB? Ett viktigt utvärderingsverktyg för klubbar ADMINISTRATIV VÄGLEDNING HUR UTVÄRDERAR DU DIN KLUBB? Ett viktigt utvärderingsverktyg för klubbar HUR UTVÄRDERAR DU DIN KLUBB? Ett viktigt utvärderingsverktyg för klubbar - administrativ vägledning Du

Läs mer

Må Bra Förskolor AB Sanda Ängar Föräldrar Förskola - Våren 2013 115 svar, 88%

Må Bra Förskolor AB Sanda Ängar Föräldrar Förskola - Våren 2013 115 svar, 88% Föräldrar Förskola - Våren svar, % Utveckling och lärande. Mitt barn verkar trivas i förskolan. 0 9 0 bra 0 9% 9% 9% 9%. Verksamheten är stimulerande för mitt barn. 0 0 9 9% 9% 9% 9%. Personalen är engagerad

Läs mer

Kundundersökning mars 2014

Kundundersökning mars 2014 Operatör: Trafikslag: Sträcka: Veolia Transport Sverige Buss Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 2010

Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 2010 Sociala divisionen Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 00 Bakgrund Brukarundersökning med samma koncept har genomförts 007 och 008. Budget-

Läs mer

Eget val hemtjänsten. i Karlskrona. Information utgiven i september 2009. Fotograf Matz Arnström

Eget val hemtjänsten. i Karlskrona. Information utgiven i september 2009. Fotograf Matz Arnström Eget val hemtjänsten Information utgiven i september 2009 Fotograf Matz Arnström i Karlskrona INNEHÅLLSFÖRTECKNING Eget val i hemtjänsten Sid 3-5 Vad ingår i de olika alternativen? Sid 6 Valbara hemtjänstalternativ

Läs mer

Utförande av HEMTJÄNST enligt lagen om valfrihetssystem LOV

Utförande av HEMTJÄNST enligt lagen om valfrihetssystem LOV Förfrågningsunderlag Utförande av HEMTJÄNST enligt lagen om valfrihetssystem LOV Bilagor: a) Avtal m avtalsbilagor 1-4 b) Blankett Ansökan om tillstånd att utföra servicetjänster c) Blankett Intyg d) Blankett

Läs mer

Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten

Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun vård- och omsorgsförvaltningen. December 2010. Foto omslag IBL Kundval inom hemtjänsten

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: Veolia AB Buss Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Brukarundersökning, Kristianstad Arena 2012

Brukarundersökning, Kristianstad Arena 2012 Brukarundersökning, Kristianstad Arena 2012 Bakgrund och syfte Kristianstad arena har i sin nuvarande form, under hösten 2012, varit i drift i drygt två år. Kultur- och fritidsförvaltningen ville därmed

Läs mer

Förskolan Bergendal Föräldrar Förskola - Våren 2013 19 svar, 90%

Förskolan Bergendal Föräldrar Förskola - Våren 2013 19 svar, 90% Föräldrar Förskola - Våren svar, 0% Utveckling och lärande. Mitt barn verkar trivas i förskolan. 76 7 80 bra 8% 0% 3. Verksamheten är stimulerande för mitt barn. 0 6 7 0 3 6 3 % 0%. Personalen är engagerad

Läs mer

BRUKARUNDERSÖKNING 2008

BRUKARUNDERSÖKNING 2008 sida 1 (10) BRUKARUNDERSÖKNING 2008 SOCIALFÖRVALTNINGEN Falkenbergs Kommuns sida 2 (10) SAMMANFATTNING... 3 METOD... 4 RESULTAT HEMTJÄNST... 4 RESPEKT... 4 SJÄLVBESTÄMMANDE... 4 TRYGGHET... 5 PERSONALKONTINUITET...

Läs mer

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2012.

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2012. Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2012. Oktober 2012 Sammanfattning Brukarundersökningen som genomfördes under

Läs mer

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning HÄRNÖSANDS KOMMUN Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning RÄTTIGHETSFÖRKLARING Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen anger att socialnämnden skall verka för att äldre

Läs mer

Resultat av brukarundersökning inom LSS 2014

Resultat av brukarundersökning inom LSS 2014 Resultat av brukarundersökning inom LSS 2014 Metod Ingen nationell brukarundersökning görs inom området LSS och det finns inga kommuner att jämföra sig med. Vård och omsorg har under 2014 gjort en egen

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Brukarundersökning 2013. Nacka kommun. Social- och äldrenämnden Utvärdering mottagningsgruppen. December 2013

Brukarundersökning 2013. Nacka kommun. Social- och äldrenämnden Utvärdering mottagningsgruppen. December 2013 Brukarundersökning 2013 Nacka kommun Social- och äldrenämnden Utvärdering mottagningsgruppen December 2013 Nordiska Undersökningsgruppen 2013-12-20 Titel: Nacka kommun Social- och äldrenämnden Utvärdering

Läs mer

133527 Mäster Mikaels Förskola, Mäster Mikaels Gata

133527 Mäster Mikaels Förskola, Mäster Mikaels Gata Stockholms stad Förskoleundersökning 1 17 Mäster Mikaels Förskola, Mäster Mikaels Gata 1--1 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Arbetsmarknadsöversikt vård och omsorg om äldre

Arbetsmarknadsöversikt vård och omsorg om äldre Arbetsmarknadsöversikt vård och omsorg om äldre Rekryteringsläget tredje kvartalet 2007 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en lägesbeskrivning. Det innebär att

Läs mer

PRESSINFO LÅN, SPARANDE OCH FASTIGHETSMÄKLARE 2012 Datum: 2012-11-26 Release: Kl. 05.00

PRESSINFO LÅN, SPARANDE OCH FASTIGHETSMÄKLARE 2012 Datum: 2012-11-26 Release: Kl. 05.00 PRESSINFO LÅN, SPARANDE OCH FASTIGHETSMÄKLARE 2012 Datum: 2012-11-26 Release: Kl. 05.00 PRESSMEDDELANDE BOLÅN, KONSUMTIONSLÅN, SPARANDE I VÄRDEPAPPER OCH FASTIGHETSMÄKLARE SKI Svenskt Kvalitetsindex Vi

Läs mer

Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 2014. 2014-06-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare

Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 2014. 2014-06-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 14 14-6-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare 1. Inledning Under våren 14 har Ljungby kommuns miljö- och byggförvaltning genomfört en servicemätning

Läs mer

Kvalitetsmätning inom hemvården i Ale kommun

Kvalitetsmätning inom hemvården i Ale kommun Kvalitetsmätning inom hemvården i Ale kommun - Redovisning av personalens uppfattning (8) November 8 Nora Wetzel Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 4 3. Metod... 4 4 Redovisning av resultat...

Läs mer

Förskolor & Skolor AB - NKI 2012

Förskolor & Skolor AB - NKI 2012 Pysslingen Förskolor & Skolor AB - NKI 2012 Rapportspecifikation Färdig 92 Inbjudna 102 Svarsfrekvens 9 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning Information om undersökningen 3 Översikt 4 Tema 1-2 6 Normer

Läs mer

Upplands Väsby kommun

Upplands Väsby kommun Upplands Väsby kommun Må Bra Förskolor AB Gläntan - Föräldrar Förskola 70 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Det går inte att visa bilden för tillfället. Våga Visa

Läs mer

135127 Pysslingen Förskolor Nytorget, Skånegatan

135127 Pysslingen Förskolor Nytorget, Skånegatan Stockholms stad Förskoleundersökning 1 7 Pysslingen Förskolor Nytorget, Skånegatan 1--1 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

KOMMUNS KVALITET I K ORTHET. Kompletterande mått. - mått till hjälp för analys. Kompletterande mått 1

KOMMUNS KVALITET I K ORTHET. Kompletterande mått. - mått till hjälp för analys. Kompletterande mått 1 KOMMUNS KVALITET I K ORTHET Kompletterande mått - mått till hjälp för analys 2015 Kompletterande mått 1 1. DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET MÅTT 6 B Väntetid till förskoleplats, ytterfall Syftet med måttet är

Läs mer

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Åstorps Kommun

Läs mer

1 Muntlig information om Samordningsförbundet i Botkyrka. 3 Muntlig information om medarbetarenkäten

1 Muntlig information om Samordningsförbundet i Botkyrka. 3 Muntlig information om medarbetarenkäten KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Socialnämnden 2012-02-21 Socialnämnden Tid 2012-02-21, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba plan 2 rum 2 Ärenden Justering 1 Muntlig information om Samordningsförbundet i Botkyrka

Läs mer

Kvalitetsundersökning på huvudbiblioteket i Falkenberg

Kvalitetsundersökning på huvudbiblioteket i Falkenberg 1 FALKENBERGS KOMMUN Kvalitetsundersökning på huvudbiblioteket i Falkenberg Enkätundersökning hösten 24 Kommunledningskontoret/Kultur- och fritidsförvaltningen 2 FALKENBERGS KOMMUN Kommunledningskontoret

Läs mer

Rapport Kundundersökning Haninge äldreomsorg 2014

Rapport Kundundersökning Haninge äldreomsorg 2014 Äldreförvaltningen Rolf Ljungström 2014-04-30 Rapport Kundundersökning Haninge äldreomsorg 2014 Sammanfattning För fjortonde året har äldreförvaltningen genomfört en kundundersökning med syfte att ta fram

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Solna kommun Skolundersökning Föräldrar förskola Klöverns förskola Antal svar för aktuell förskola: 2 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 22 Svarsfrekvens: 2 % Svarsfrekvens: 59 % 2 Presentation

Läs mer

Så tycker kunderna om kvaliteten i hemtjänsten. Undersökning genomförd hösten 2012

Så tycker kunderna om kvaliteten i hemtjänsten. Undersökning genomförd hösten 2012 Så tycker kunderna om kvaliteten i hemtjänsten Undersökning genomförd hösten 12 Linköping, december 12 Så tycker kunderna om kvaliteten i hemtjänsten Sammanfattning Äldrenämndens målsättning är att index

Läs mer

Kvalitetsundersökning II på Falkenbergs museum

Kvalitetsundersökning II på Falkenbergs museum FALKENBERGS KOMMUN Kvalitetsundersökning II på Falkenbergs museum Enkätundersökning hösten 26 Kommunledningskontoret/Kultur- och fritidsförvaltningen 2 FALKENBERGS KOMMUN Kommunledningskontoret 27-1-23

Läs mer

SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index

SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index Betyg Modellen pekar ut områden som bör prioriteras. Bevara Förbättra om möjligt Effekt Lägre prioritet Prioritera! Vårdtagare om hemsjukvården Göteborg våren 2009

Läs mer

Här får du veta mer om portionsmaten

Här får du veta mer om portionsmaten Här får du veta mer om portionsmaten Håll dig frisk med bra mat Känner du dig fortfarande ganska pigg och aktiv och gillar att laga mat? Kanske märker du samtidigt att det ibland är svårt att få orken

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning 2013. 143867 Gläntan Pysslingen AB Enskede-Årsta-Vantör stadsdel

Stockholm stad Förskoleundersökning 2013. 143867 Gläntan Pysslingen AB Enskede-Årsta-Vantör stadsdel Stockholm stad Förskoleundersökning 2 Gläntan Pysslingen AB Enskede-Årsta-Vantör stadsdel Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Förskolan per

Läs mer

Brukarenkät hemtjänsten 2011

Brukarenkät hemtjänsten 2011 Rapport 0-0-0 (5) Handläggare Johan Norbelie Planeringssamordnare 0-5 90 johan.norbelie@bollebygd.se Brukarenkät hemtjänsten 0 Omsorgsförvaltningen i Bollebygd genomför varje år en enkätundersökning bland

Läs mer

9. Vad tycker de äldre, 2014

9. Vad tycker de äldre, 2014 9. Vad tycker de äldre, 2014 Redovisning/analys av Vad tycker de äldre i Vallentuna kommun 2014 2014-10-20 Urban Jonsson Svarsfrekvenser Verksamhet År Antal svar Svarsfrekvens Säbo, Vallentuna 2014 79

Läs mer

Uppföljning av boende för vuxna och daglig verksamhet, LSS 2010

Uppföljning av boende för vuxna och daglig verksamhet, LSS 2010 sida 1 (9) Socialförvaltningen Planeringsavdelningen Eva Jonsson Uppföljning av boende för vuxna och daglig verksamhet, LSS 2010 sida 2 (9) Innehållsförteckning Uppföljning av boendet för vuxna och daglig

Läs mer

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2013

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2013 Vara Kommun Invånarenkät Hösten Markör Örebro Markör Stockholm Kungsgatan 1, 01 Örebro Virkesvägen, 10 0 Stockholm Tel: 01-16 16 16, Fax:01-16 16 1 Tel: 01-16 16 16, Fax: 08-16 8 81 info@markor.se www.markor.se

Läs mer

Resultat från brukarenkäten 2014 Maten och måltider inom VOF Äldreboenden

Resultat från brukarenkäten 2014 Maten och måltider inom VOF Äldreboenden Resultat från brukarenkäten 2014 Maten och måltider inom VOF Äldreboenden 2014-11-20 Carina Holmberg Serviceförvaltningen Innehåll Inledning & bakgrund bild 3 Sammanfattande kommentarer bild 4-5 Alla äldreboende

Läs mer

Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun

Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun Dokumenttyp Riktlinjer Dokumentnamn Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun Fastställd/upprättad 2010-11-25 Dokumentägare Johan Gammelgård

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning 2013. 093847 Karlavagnen - Birkagården Norrmalm stadsdel

Stockholm stad Förskoleundersökning 2013. 093847 Karlavagnen - Birkagården Norrmalm stadsdel Stockholm stad Förskoleundersökning 2 37 Karlavagnen - Birkagården Norrmalm stadsdel Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Förskolan per år

Läs mer

Enkät till föräldrar och elever i årskurs 3, 5, 8 och Olsboskolan, vt 2015

Enkät till föräldrar och elever i årskurs 3, 5, 8 och Olsboskolan, vt 2015 Utbildnings- och fritidsförvaltningen Håkan Jansson Enkät till föräldrar och elever i årskurs 3, 5, 8 och Olsboskolan, vt 215 Utbildnings- och fritidsförvaltningen genomförde under februari 215 enkätundersökningar

Läs mer

White Paper. Kundlojalitet och Net Promoter Index 2008-05-30

White Paper. Kundlojalitet och Net Promoter Index 2008-05-30 White Paper Kundlojalitet och Net Promoter Index 2008-05-30 White paper: Kundlojalitet och Net Promoter Index Detta White Paper är en sammanfattning av MarketDirections Nyhetsdialog om kundlojalitet från

Läs mer

Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015

Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015 Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015 Genomförd av CMA Research AB April 2015 Innehållsförteckning Fakta om undersökningen, syfte och metod 2 Fakta om undersökningen, svarsfrekvens 3 Stöd för tolkning

Läs mer

Redovisning av enkäter genomförda vid Kulturskolan Trollhättan vintern 2010. januari 2011

Redovisning av enkäter genomförda vid Kulturskolan Trollhättan vintern 2010. januari 2011 Redovisning av enkäter genomförda vid Kulturskolan Trollhättan vintern januari 2011 Syftet med enkäten har varit att ta reda vad elever och deras föräldrar vid Kulturskolan tycker om verksamheten. Vi har

Läs mer

Kundundersökning mars 2012. Operatör: AVIES Trafikslag: Flyg Sträcka: PAJALA-LULEÅ

Kundundersökning mars 2012. Operatör: AVIES Trafikslag: Flyg Sträcka: PAJALA-LULEÅ Kundundersökning mars 2012 Operatör: AVIES Trafikslag: Flyg Sträcka: PAJALA-LULEÅ Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Sammanfattning

Läs mer

Kundundersökning Fastigheter Resultat och jämförelser

Kundundersökning Fastigheter Resultat och jämförelser Kundundersökning Fastigheter Resultat och jämförelser Form för jämförelser Skellefteå Kraft har genomfört undersökningar om kundtillfredsställelse vid fyra tillfällen (2, 23, 21, 214). År 2 var frågeformuläret

Läs mer

Hemtjänst i Båstads kommun

Hemtjänst i Båstads kommun Hemtjänst i Båstads kommun Fotograf: Lars Bygdemark Vår verksamhetsidé Vård och omsorg i Båstads kommun ska präglas av respekt, värdighet, trygghet och professionalism. Vad är hemtjänst? Kommunen har enligt

Läs mer