Personalredovisning 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Personalredovisning 2009"

Transkript

1 Personalredovisning 29 Bilder från kungabesöket 29 på Säbyhemmet. Foto: Bosse Johansson

2 2

3 Innehållsförteckning 1. Inledning 5 2. Personalkostnader 6 3. Personalrörlighet 7 4. Arbetad tid och frånvaro Frisk- och sjukstatistik Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro Arbetsmiljö- och hälsosatsningar 2 3

4 4

5 1. Inledning Personalkostnadernas andel av nettodriftskostnaderna för 29 är 64,1 procent, vilket är en minskning med 2,4 procentenheter jämfört med 28. I Målis (Mål i Salem) finns mål och indikatorer redovisade. Ett mål är att medarbetarnas sjukfrånvaro ska minska med minst en halv procentenhet per år, vilket har uppnåtts. För att stödja detta mål har en medarbetarenkät mer inriktad på att fånga upp medarbetare som befinner sig i riskzonen att utveckla långvarig ohälsa genomförts. Verksamheterna arbetar nu med de utvecklingsområden som fångats upp i enkäten. All personal har inbjudits till en föreläsning med temat Hälsofrämjade arbetsplatser. 11 hälsoinspiratörer har påbörjat en utbildning. Rehabiliteringsplaner utarbetas redan efter fyra sjuktillfällen däremot måste de tidiga rehabiliteringsinsatserna snabbas upp. Det andra målet är att 7 % av kommunens medarbetare ska känna sig delaktiga i utvecklingen av verksamheten och målet är uppfyllt. Ett nytt samverkansavtal tecknades 28 och stöds av ett dialogverktyg som alla verksamheter skall arbeta med under två år. All personal har inbjudits till en föreläsning på temat Utveckla samverkan. Nyckeltal Antal invånare invånare invånare Antal månadsavlönade 949 anställda 92 anställda Andel tillsvidareanställda 91,9 % 93,1 % Andel heltidssysselsatta 75,6 % 75,6 % Andel kvinnor 78 % 78 % Medelålder 45,5 år 45,8 år Antal pensionsavgångar 24 anställda 19 anställda Antal varaktiga sjukersättningar 4 anställda 2 anställda Arbetad tid av överenskommen tid 75,4 % 74,7 % Ingen redovisad sjukfrånvaro 29,3 % 3,1 % Sjukdagar per anställd och år 14,6 dagar 12,7 dagar Korttidssjukfrånvaro per anställd och år 5,9 dagar 5,4 dagar Antal sjuka i mer än 1 månad per anställda 28 anställda Total sjukfrånvaro enligt obligatorisk redovisning 6,8 % 6, % Andel långtidssjukfrånvaro mer än 6 dagar 57 % 53,1 % Utbetalda bruttolöner exklusive PO-påslag 259 milj kr 259 milj kr Sjukfrånvaron sjunker och andelen tillsvidareanställda har ökat vilket är en positiv utveckling. Kostnaderna för utbetald timlön har sjunkit något men är fortfarande för hög. Andelen heltidssysselsatta ligger på samma nivå som året innan, kvinnorna har en lägre sysselsättningsgrad än männen. Detta är trygghetsfrågor viktiga att arbeta med som arbetsgivare. En snabb analys har skett över kommande års pensionsavgångar och i dagsläget finns oro över rekryteringsläget för förskollärare och fritidspedagoger. Våra medarbetares kompetens, motivation och servicekänsla är avgörande för att kommunen ska kunna tillhandahålla en verksamhet av god kvalitet. Kerstin Fridén Personalchef 5

6 2. Personalkostnader Personalkostnadernas andel av nettodriftskostnaderna för 29 är 64,1 %. Totalt utbetalda bruttolöner uppgick till drygt 259 miljoner kronor och ligger på samma nivå jämfört med 28. I nedanstående tabell redovisas några av de lönekostnader som ingår i den totala bruttolönekostnaden. Personalomkostnader, såsom arbetsgivaravgifter, avtalsförsäkringar och kollektivavtalad pension är inte inräknade i redovisningen Mkr Timlön AB Timlön PAN Jour & beredskap Övertid & fyllnadstid Obersättning Sjuklönekostnad 29 1,1 4,2 1 2,5 5,9 4 Tabell 2.1. Några av lönekostnaderna i den totala bruttolönekostnaden. I redovisningen av sjuklönekostnader ingår timavlönad personal. Sjuklönekostnaderna har sjunkit med ca 2 tkr. Den genomsnittliga lönen för månadsavlönade var kronor. Löneskulder Semesterlöneskuld: Ferielöneskuld: Uppehållslöneskuld: Okompenserad över- och mertid: Utbetalda pensioner: Pensionsskuld Förmånsbestämd tjänstepension: Avgiftsbestämd tjänstepension: Ansvarsförbindelse: 9,7 miljoner kronor 5,7 miljoner kronor,4 miljoner kronor 1, miljoner kronor 8,6 miljoner kronor 27, miljoner 11,5 miljoner kronor 228, miljoner kronor Den förmånsbestämda tjänstepensionen gäller de arbetstagare som har en lön som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp. Avgiftsbestämd tjänstepension är den del av tjänstepensionen som den anställde själv placerar. Ansvarförbindelsen innefattar intjänade förmåner enligt tidigare pensionsavtal. 6

7 3. Personalrörlighet I Salems kommun finns det totalt 92 månadsanställda, vilket är en minskning med 29 anställda. Andelen tillsvidareanställda är 93,1 % vilket är en ökning med 1,2 procentenheter från föregående år. I jämförelse med 28 har antalet visstidsanställda minskat med 14 personer. Antal anställda Antal anställda % exkl. timavlönade Månadsavlönade 92 varav tillsvidareanställda ,1 visstidsanställda 63 6,9 Beredskapsavtalet (BEA) 16 Personliga assistenter (PAN) 6 Totalt 996 Anställda fördelat per förvaltning Antal månadsavlönade är 92 personer, varav 715 kvinnor och 25 män. Andelen kvinnor är därmed 78 % och andelen män 22 %. Fördelningen män och kvinnor är oförändrad jämfört med KS MSB BoU Soc KoF Kvinnor Män Tabell 3.1 Antal anställda uppdelat på kön och förvaltning. 7

8 Anställda fördelat på sysselsättningsgrad och kön Andelen heltidsanställda utgör 75,6 % och ligger på samma nivå som 28. För kvinnorna innebär det en ökning med,4 procentenheter och för männen är det en minskning med 1,1 procentenheter. 9,% 8,% 7,% 6,% 5,% 4,% 3,% 2,% 1,%,% Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Heltid 75-99% 74% eller lägre 29 73,9% 81,5% 13,9% 7,8% 12,2% 1,7% 28 73,5% 82,6% 14,3% 6,3% 12,2% 11,2% Tabell 3.2 Andelen anställda fördelat på sysselsättningsgrad och kön. Nyanställda och avgångar för tillsvidareanställda Under 29 har 2 personer avgått med varaktig sjukersättning på hel- eller deltid. 19 personer har avgått med ålderspension. 2% 15% 1% 5% % Börjat Slutat Kv 4,9% 9,% Män 7,8% 9,4% Tabell 3.3 Personalrörlighet fördelat på kvinnor och män. 8

9 Tillsvidare- och visstidsanställda I personalredovisningen är anställda emellanåt indelade i personalkategorier utifrån befattningskoder och här nedan framgår vilka befattningsbenämningar som ingår i de indelade personalkategorierna: Förskola Förskollärare, fritidspedagog, arbetsledare inom barnomsorg, dagbarnvårdare barnskötare Vård och omsorg Arbetsledare inom omsorg, vårdbiträde, vårdare, undersköterska, skötare, sjuksköterska, socialsekreterare, övrig vård- och omsorgspersonal Skola Skolledare, gymnasielärare, grundskolelärare, annan lärare, elevassistent, övrig skolpersonal Kultur och Fritid Fritidsledare, bibliotekspersonal, övrig fritids- och kulturpersonal Teknik Måltidspersonal, städpersonal, kommunalarbetare, ingenjörer, vaktmästare, övrig personal inom teknik Administration Chef, handläggare, kontorspersonal Tillsvidare och visstidsanställda per personalkategori Drygt hälften av 63 visstidsanställda finns inom förskola och skola. Sedan föregående år har skolan ökat andelen visstidsanställda med 7 procentenheter medan förskolan ligger på samma nivå. Vård och omsorg har minskat sin andel visstidsanställda med 13 procentenheter. Kultur& Fritid 5% Teknik 14% Adm 6% Förskola 19% Kultur& Fritid 7% Teknik 7% Adm 9% Förskola 6% Vård & Omsorg 19% Vård & Omsorg 28% Skola 28% Tabell 3.4. Andelen tillsvidareanställda Skola 52% Tabell 3.5. Andelen visstidsanställda 9

10 Tillsvidareanställda och visstidsanställda indelade per kön och personalkategori Det har under året inte skett några större förändringar i uppdelningen mellan kvinnor och män bland tillsvidareanställda. 4% 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % Förskola Skola Vård & Omsorg Kultur & Fritid Teknik Adm Kv 19% 2% 25% 2% 7% 5% Män 1% 8% 3% 2% 5% 1% Tabell 3.6 Tillsvidareanställda indelade på kön och personalkategori 4% 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % Förskola Skola Vård & Omsorg Kultur & Fritid Teknik Adm Kv 6% 35% 12% 3% 6% 7% Män % 18% 7% 3% 1% 2% Tabell 3.7 Visstidsanställda indelade på kön och personalkategori. 1

11 Åldersstruktur Medelåldern för alla anställda är 45,8 år och har ökat med,3 år. För tillsvidareanställda är medelåldern 46,2 år. För tillsvidareanställda kvinnor är medelåldern 46,4 och för män 45,8 år. Medelåldern för alla visstidsanställda är 4,3 år. För visstidsanställda kvinnor är medelåldern 4,9 och för män 39,1 år. 4% 3% 2% 1% Kvinnor Män % 2-29 år 3-39 år 4-49 år 5-59 år 6 år och över Tabell 3.8 Andelen tillsvidareanställda kvinnor och män indelade i ålderskategorier 6% 5% 4% 3% 2% 1% Kvinnor Män % 2-29 år 3-39 år 4-49 år 5-59 år 6 år och över Tabell 3.9 Andelen visstidsanställda kvinnor och män indelade i ålderskategorier. 11

12 Pensionsavgångar Tolv anställda har valt att arbeta efter fyllda 65 år. Såväl lärare, barnskötare och administratör finns representerade. De som under 21 uppnår 65 års ålder arbetar inom olika verksamheter. Vi bedömer därmed inte någon större kompetensbrist vid pensionsavgångar under 21. Svårigheter finns redan i dagsläget att rekrytera utbildade förskollärare och fritidspedagoger och det kommer att spädas på med kommande pensionsavgångar Kvinnor Män Totalt Tabell 3.1. Antal anställda som uppnår 65 års ålder under en sjuårsperiod. 4. Arbetad tid och frånvaro I följande redovisning ingår tillsvidareanställda, visstidsanställda och timavlönade. Procentsatsen är uträknad i förhållande till arbetstiden enligt avtal. Av den totala arbetstiden utgör 74,7 % arbetad tid vilket är en minskning med,7 procentenheter från föregående år. Sparad semester: dagar, vilket är en minskning med 154 dagar från 28. Okompenserad övertid: timmar, vilket är en ökning med 22 timmar från 28. % Arbetad tid Semester/ Ferier Sjukfrånvaro Övrig sjukrelaterad sjukfrånvaro Kvinnor 73,6 11,1 4,9 1, 9,4 Övrig frånvaro Män 78,7 12,3 4,3,1 4,6 Totalt 74,7 11,4 4,8,8 8,3 Tabell 4.1 Andel arbetad tid och frånvaro indelat på kvinnor och män. 12

13 5. Frisk- och sjukstatistik Friskstatistik Här redovisas andelen anställda som inte har någon redovisad sjukfrånvaro under det gångna året och andelen har ökat med,8 procentenheter. Högst andel anställda utan någon redovisad sjukfrånvaro finns inom skolan och lägst andel finns inom förskolan. 5 4 % Salem Förskola Skola Vård & Omsorg Kultur & Fritid Teknik Administration 27 29,1 18,5 34,6 29,7 27,1 26,6 44, ,3 19,4 34,7 27,4 34,9 28,5 37,3 29 3,1 19,3 35,2 27,2 33,3 31,8 31,8 Tabell 5.1 Andel anställda helt utan rapporterad sjukfrånvaro uppdelat på personalkategorier under de senaste tre åren. Lång- och korttidssjukfrånvaro Det är positivt att den långa sjukfrånvaron över 91 dagar minskar. Sjukfrånvaron 15 9 dagar har däremot ökat sedan 28. % Karensdag Dag 2-14 Dag 15-9 Dag 91 Tabell 5.2 Sjukfrånvaro i procent uppdelat i tidsperioder under de senaste fyra åren. Beräkningen utgår från antalet sjukfrånvarotimmar. Männen har en lägre andel sjukfrånvaro dag 1-9 än kvinnorna och en högre andel frånvaro från dag

14 Sjukfrånvaro i procent fördelat på sjukperioder 4% 3% 2% 1% % Karensdag Dag 2-14 Dag 15-9 Dag 91- Kvinnor 13,5% 37,1% 22,9% 26,4% Män 13,8% 33,6% 18,4% 34,1% Total 13,6% 36,4% 22,% 28,% Tabell 5.3 Andel sjukfrånvaro indelat på kön och sjukperioder. Antal sjukdagar Det genomsnittliga antalet sjukdagar har sjunkit med 1,9 dagar. Antalet sjukdagar har sjunkit inom alla förvaltningar ,3 23,4 23,9 22, 16, ,9 17,6 14,6 12, Tabell 5.4. Genomsnittligt antal sjukdagar per anställd och år med omfattning Dagar Salem KS MSB BOU SOC KOF 27 17,6 22,1 2 15,9 2,3 8, ,6 15, ,5 16,3 9, ,7 12,8 17,4 11,3 15,2 8,8 Tabell 5.5. Genomsnittligt antal sjukdagar per anställd uppdelat på förvaltning under de senaste tre åren. 14

15 Sjukdagarna har minskat i kommunen men inom kategorierna vård och omsorg samt administration har sjukdagarna ökat Dagar Kultur & Fritid Förskola Skola Teknik Vård & Omsorg Administration 28 12, 21,7 8,4 2,3 16,6 8, ,3 19,8 6,8 18,2 17,7 8,7 Tabell 5.6. Genomsnittligt antal sjukdagar indelat på personalkategorier. Korttidssjukfrånvaro Som korttidssjukfrånvaro redovisas all sjukfrånvaro från dag 1-14 och som inte pågår längre än 14 dagar. Det är arbetsdagar med omfattning som redovisas, vilket innebär att den beräknade omfattningen blir en halv dag om en person är sjukfrånvarande fyra av sina åtta timmar. Korttidssjukfrånvaron har minskat inom alla förvaltningar Dagar Salem KS MSB BOU SOC KOF 27 5,5 5,2 5,5 5,3 6 5,3 28 5,9 5,2 5,9 5,6 6,7 6,9 29 5,4 4,3 4,7 5 6,4 5,5 Tabell 5.7. Korttidssjukfrånvaro (1-14 dagar) under de senaste tre åren. 15

16 Långtidssjukfrånvaro I jämförelse med 31 december, 28 är det 19 färre anställda som har varit sjuka i mer än sex månader mån 3-6 mån >6 mån Totalt Tabell 5.8. Antal anställda med långtidssjukfrånvaro på hel- och deltid. Mätningen görs vid samma tidpunkt en gång om året (31 december). Diagnoser för långtidssjuka Diagnoser för långtidssjuka. Mätningen görs en gång om året den 31 december. Diagnoser som ingår under samlingsbegreppen utmattningsdepression och psykiska problem står för nästan hälften av sjukfrånvaron som är längre än 28 dagar. Diagnos Utmattningsdepression och psykiska problem Under denna rubrik finns diagnoser som stress, krisreaktion, depression och ångest Cancer, reumatologiska och neurologiska sjukdom Under denna rubrik finns diagnoser som reumatism och cancer Rörelseorganen Under denna rubrik finns diagnoser som rygg-, nack-, skulder-, axel- och knäproblem samt frakturer Övrigt Under denna rubrik finns diagnoser som Hjärt- och kärlsjukdomar, infektion, andningsorganen, synproblem och annat 43 % 41 % 44 % 43 % 14 % 13 % 16 % 13 % 22 % 37 % 29 % 23 % 2 % 8 % 11 % 17 % 16

17 Rehabiliterande insatser på individ- och gruppnivå Rehabiliteringsplaner Rehabiliteringsplaner genomförs på alla anställda som är sjuka mer än 28 dagar eller har fler än fyra frånvarotillfällen under en 12 månadersperiod. Ett bra samarbete har utvecklats tillsammans med Försäkringskassan. En dag i månaden genomförs avstämningsmöten med anställda som nyinsjuknat och övriga anställda som har behov av samordning från Försäkringskassan. I rehabiliteringsplanen ska åtgärder som underlättar återgång i arbete framgå. Uppföljning planeras och genomförs vid behov. Ca rehabiliteringsplaner har upprättats per år de senast åren. 29 ökade antalet med 15 procent och avser sjukfrånvaro mindre än 28 dagar. Orsaken till detta är att rehabiliteringsplaner nu görs efter fyra sjuktillfällen jämfört med fem tillfällen året innan. Nya försäkringsregler De nya sjukförsäkringsreglerna från halvårsskiftet 28 har bidragit till en förändring i sjukskrivningsbeteendet vilket inneburit kortare sjukskrivningstider och snabbare successiv återgång i arbetet till högre sysselsättningsgrad. Totalt sett återkommer fler i arbete efter en kortare period. Vi kan ibland uppleva en del otydligheter och en mycket hård tillämpning från Försäkringskassan av de nya reglerna. Det har resulterat i att tre av våra långtidssjukskrivna inte fått någon ersättning trots underlag som styrker arbetsoförmåga från både läkare och specialister. Dessa arbetstagare har varit för sjuka för att kunna arbeta. Arbetsförmågebedömningar har genomförts genom kommunens försorg i fyra fall då försäkringskassan inte gör dessa längre. Då lämpligt arbete inte kan erbjudas inom kommunen har det lett till avslut eller sänkt sysselsättningsgrad för arbetstagarna. Kommunens chefer får sjukstatistik varje månad för att kunna bedöma rehabiliteringsbehov, här finns ett förbättringsområde för chefer att snabba på den tidiga rehabiliteringen. Den nya lagen medger tjänstledigt för att söka nytt arbete mellan dag 91 och dag 18, hittills har ingen sökt tjänstledigt för detta. Rehabilitering Under året har 96 personer varit sjukskrivna över fyra veckor. Av dessa har 46 procent återgått i arbete på sin heltid och 9 procent på deltid. 17 procent har övergått till någon annan form av ledighet framförallt föräldraledighet men också studieledighet. 12 procent av de anställda har avslutats på olika grunder såsom ålderspension, överenskommelser, egen uppsägning eller varaktig sjukersättning. 14 procent är fortfarande sjuka och 2 procent har ökat sin sjukskrivning. 7 procent av de som varit sjuka under året har valt att gå ner i arbetstid. From 29 tecknades ett nytt avtal med företagshälsovården och det blev vår nuvarande leverantör Avonova som fick fortsatt förtroende. Det är positivt då det bidrar till en kontinuitet för både chefer och medarbetare. En översyn av beställningsrutinen tillsammans med en bättre återkoppling till cheferna förbättrar rehabiliteringsprocessen. Personalkontoret, kontaktperson från Försäkringskassan, företrädare från Salems vårdcentral och företagshälsovården Avonova träffas fyra gånger per år. Syftet med dessa möten är att öka samarbetet och snabbt kunna lösa problem mellan de aktörer som är delaktiga i rehabiliteringar. 17

18 6. Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro Från och med 1 juli, 23 är samtliga arbetsgivare skyldiga att redovisa uppgifter om sjukfrånvaro i årsredovisningen. Alla anställningar oavsett anställningsform redovisas. Det innebär att såväl timavlönade som anställda på beredskaps- och PAN- avtalet ingår i underlaget. Det huvudsakliga syftet är att skapa ett material som är jämförbart över sektorsgränser. Sju nyckeltal på sjukfrånvaro skall redovisas. Tidigare redovisad sjukfrånvaro i detta dokument avser månadsavlönade på avtal AB och är inte jämförbar med den obligatoriska redovisningen. Total sjukfrånvarotid Sjukfrånvaron har sjunkit med,8 procentenheter. 1% 5% % Salem KS MSB BOU SOC KOF 26 7,5% 7,5% 7,6% 8,2% 6,3% 3,2% 27 7,9% 8,3% 8,4% 8,% 8,% 4,2% 28 6,8% 6,4% 9,2% 6,9% 6,3% 5,7% 29 6,% 5,% 7,6% 5,7% 6,6% 4,2% Tabell 6.1 Total sjukfrånvarotid per anställd och år indelat på förvaltningar och hela kommunen under de senaste fyra åren. Beräkning: total sjukfrånvarotid dividerat med sammanlagd ordinarie arbetstid. Långtidssjukfrånvaro Andelen långtidsfrånvaro i förhållande till den totala sjukfrånvaron utgör 53,1 %. Det är en minskning med 3,9 procentenheter jämfört med 28. 8,% 7,% 6,% 5,% 4,% 3,% 2,% 1,%,% Salem KS MSB BOU SOC KOF 26 61,8% 64,3% 63,2% 65,5% 52,7%,% 27 65,4% 71,4% 7,% 65,% 64,5% 45,8% 28 57,% 67,2% 72,3% 57,3% 51,9% 26,% 29 53,1% 6,8% 7,3% 51,% 53,% 17,9% Tabell 6.2. Andel långtidssjukfrånvaro indelat på förvaltningar under de senaste fyra åren. Beräkning: summa tid med långtidssjukfrånvaro (6 dagar eller fler) dividerat med total sjukfrånvarotid. 18

19 Sjukfrånvarotid indelat på kvinnor och män 1% 8% 6% 4% 2% % Salem KS MSB BOU SOC KOF Kvinnor 6,5% 7,2% 4,1% 6,4% 6,8% 3,6% Män 4,6% 1,3% 8,9% 3,2% 5,9% 5,3% Tabell 6.3. Sjukfrånvarotid indelat på kön och förvaltning. Sjukfrånvarotid indelat i åldersgrupper Inom MSB har anställda 5 år och äldre den högsta sjukfrånvaron. 12% 1% 8% 6% 4% 2% % Salem KS MSB BOU SOC KOF 29 år och yngre 5,5%,1% 5,3% 6,% 6,3% 1,3% 3-49 år 6,% 8,3% 1,7% 5,7% 6,5% 5,9% 5 år och äldre 6,2% 2,3% 11,1% 5,7% 6,9% 4,% Tabell 6.4 Total sjukfrånvarotid indelat i åldersgrupper och per förvaltning. Beräkning: summa sjukfrånvarotid per åldersgrupp dividerat med sammanlagd ordinarie arbetstid. 19

20 7. Arbetsmiljö- och hälsosatsningar Förebyggande arbetsmiljö- och hälsosatsningar på organisationsnivå Samverkan Ett nytt samverkansavtal tecknades 28. Det nya avtalet sätter extra fokus på arbetsmiljöoch hälsofrågor, där det primära syftet är att skapa förutsättningar för ett långsiktigt och hållbart arbetsliv. För att kunna skapa dessa förutsättningar har alla arbetsplatser under 29 påbörjat ett utvecklingsarbete med dialogverktyget FAS Arbetsliv. Medarbetarenkäten Under hösten genomfördes en medarbetarenkät. I år valde kommunen AHA- enkäten i ett samarbete med AFA Försäkring. AHA-enkäten har utvecklats av Karolinska institutet inom forskningsprogrammet Arbete och Hälsa. Syftet med AHA-enkäten är dels att få en överblick över hur organisationen och arbetsgrupperna mår och dels att fånga upp personer som befinner sig i riskzonen för att utveckla långvarig ohälsa samt motivera dessa att kontakta företagshälsovården. Förhoppningen är att få fler friska medarbetare samt skapa högre delaktighet och ansvarskänsla för arbetsmiljö- och hälsofrågor. Svarsfrekvens blev 83 procent vilket vi ser som ett bra underlag. Resultat har redovisats både på individ- och gruppnivå och resultaten bygger på självskattningar. Det är första gången vi genomför denna enkät. Vi får i enkätsvaren ett referensvärde som är resultat baserat på ett stort antal svarande från andra kommuner och landsting. Förenklat kan man säga att enkäten undersöker hälsorelaterad livskvalitet, sjukskrivning och sjuknärvaro, hälsa/medicin, livsstil och arbetsmiljö. Salems kommun har en högre andel personal än referensvärdet som ligger i riskzon avseende stressrelaterade frågor och kopplat till det också en högre andel som har sömnproblem pga arbetet. Ytterligare en aspekt som kan hänga samman med detta är att fler personer har ett högt blodtryck. Vi har en något förhöjd andel som upplever eller har iakttagit mobbing/trakasserier på arbetsplatsen. Vi har färre rökare än referensvärdet och därmed också en lägre andel som ligger i riskzon att utveckla problem med luftvägar såsom kol. Vi har ett högre skattat engagemang, högre uppskattad upplevelse av feedback, högre skattad upplevelse av belöningar både materiellt och immateriellt. Fysiskt sett har vi en mycket lägre andel tunga lyft i kommunen jämfört med referensvärdet. 91 procent av medarbetarna har svarat att de haft ett medarbetarsamtal med sin chef de senaste 12 månaderna. 24 procent av de anställda befinner sig i riskzonen för ohälsa. Alla verksamheter ska arbeta med sina utvecklingsområden som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Utbildningar För att skapa förståelse för samverkansprocessen anordnades en halvdagsföreläsning för alla anställda i kommunen. Innehållet handlade om den offentliga sektorns utveckling från myndighetskultur till servicekultur; samverkansavtalet i vardagen, från teori till praktik; ledarskap och medarbetarskap samt dialogen som verktyg. Alla arbetsplatser har fått boken Utveckla samverkan där föreläsaren är en av författarna. 2

21 Under året anordnades ytterligare en halvdagsföreläsning för alla anställda under temat Hälsofrämjande arbetsplatser. Föreläsaren är initiativtagare och ledare till Bunkeflomodellen som är ett av Sveriges mest efterfrågade och uppmärksammade livsstilsoch hälsoprojekt. Syftet med föreläsningen var att väcka inspiration och motivation till att skapa hälsofrämjande arbetsplatser samt uppmuntra våra anställda till eget ansvarstagande för sin livsstil och hälsa. Boken Instruktionsboken till Livet, en inspirationsbok som är framtagen i Bunkeflomodellen av en författargrupp finns också tillgänglig i alla verksamheter. Personalkontoret anordnar årligen en grundutbildning i arbetsmiljö för nytillträdda chefer och skyddsombud. Syftet är att stärka kompetensen i arbetsmiljöfrågor så att vi tillsammans kan skapa arbetsplatser där ledare och medarbetare trivs, utvecklas och mår bra. 73 procent av cheferna och 85 procent av skyddsombuden har genomgått hela grundutbildningen. Årligen anordnas även en fördjupningsutbildning i arbetsmiljö för alla chefer och skyddsombud. Årets tema handlade om att förebygga kränkande särbehandling. Temat på årets chefsdag var kommunikativt ledarskap och medarbetarskap. Personalkontoret har i samverkan med fackliga representanter anordnat en kort utbildning för skyddsombud och arbetsplatsombud under 29. Syftet med utbildningen var att förklara rehabiliteringsprocessen utifrån sjukförsäkringsreglerna samt hur vi kan arbeta förebyggande och främjande för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser. Alla chefer ska genomgå ett chefsutbildningsprogram under de 2-3 första åren av sin anställning i Salems kommun. Förutom arbetsmiljöarbete och rehabilitering ingår också områden såsom arbetsrätt, rekrytering, ekonomi och inköp samt mål och kommunkunskap. Detta för att skapa goda förutsättningar för cheferna i kommunen. Jämställdhets- och mångfaldsarbete Den 1 januari 29 infördes den nya diskrimineringslagen vars syfte är att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Under hösten har därför jämställdhets- och mångfaldsgruppen, som består av representanter från arbetsgivare och fackliga organisationer, påbörjat arbetet den nya jämställdhets- och mångfaldsplanen för treårsperioden Det systematiska arbetsmiljöarbetet Varje verksamhet ska inkomma med sin handlingsplan för det systematiska arbetsmiljöarbetet den sista november varje år till personalkontoret. Alla verksamheter har utarbetat en handlingsplan för 29. Vår arbetsmiljökonsult från företagshälsovården granskar dessa planer och ger skriftlig återkoppling till varje chef. Nio kriterier skall finnas med på handlingsplanerna för att få ett fullt godkännande. 54 procent av kriterierna har uppfyllts för hela kommunen. Förtroendevaldas arbetsmiljöansvar har klargjorts under året och varje nämnd ska följa upp det i sina reglementen. En utbildningsinsats på två timmar skall genomföras för de förtroendevalda inom nämnderna och för Kommunstyrelsens ledamöter. 21

22 Komrev har genomfört en granskning av kommunens systematiska arbetsmiljöarbete. Fokus låg på kommunens övergripande arbete samt nämndernas systematiska arbetsmiljöarbete. Bedömningen är att kommunen i huvudsak har en ändamålsenlig organisation för det systematiska arbetsmiljöarbetet och att styrning, uppföljning och kontroll fungerar tillfredsställande inom området. Granskningen visar att kommunens satsning på arbetsmiljö utgör en god grund för att det systematiska arbetsmiljöarbetet ska hålla tillräcklig kvalitet. Vidare bedöms att arbetsmiljöarbetet utgör en väsentlig del av ledarskapet i kommunen. Komrev bedömer att det finns utvecklingsområden såsom: Utbildning i arbetsmiljö till all personal Handlingsplanerna ska uppdateras kontinuerligt för att vara levande dokument under hela verksamhetsåret Varje verksamhet ska årligen göra en egen revision av det systematiska arbetsmiljöarbetet och det ska tydliggöras för cheferna Sammanställning av arbetsskador och tillbud rapporteras varje månad på samverkansgrupperna tillika skyddskommittéerna. Vi har de senast åren arbetat för att verksamheterna ska rapportera arbetsskador och tillbud. Det händer mer tillbud och arbetsskador i verksamheterna än de som rapporteras Salem KS MSB BOU SOC KOF Tabell 7.1. Antal anmälda arbetsskador under de senaste fyra åren. 22

23 Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser på grupp- och individnivå Hälsoinspiratörer Under 29 påbörjades en ny satsning för att utbilda hälsoinspiratörer. Verksamheterna har fått välja om de vill prioritera detta, vilket har resulterat i att 11 arbetsplatser såsom Säbyhemmet/Salarp, Socialkontoret, Salems Boendeservice, Skogsängsskolan, Skyttorpsskolan, Rönnige skola, Galaxen, Jägargården, IT-kontoret och MSBförvaltningen har valt att satsa på en utbildad inspiratör. Två av medförfattarna till Instruktionsbok till Livet genomför utbildningen på tre dagar. Steg 1 är avklarat 29 och steg 2 kommer under våren 21. Inspiratörsuppdraget formas utifrån de olika verksamheternas behov och förutsättningar. Personalkontoret ansvarar för att anordna regelbundna nätverksträffar för inspiratörerna, så att de kan utbyta erfarenheter med varandra samt få kunskap och kompetens inom hälsoområdet. Friskvårdsförmåner och aktiviteter Alla medarbetare erbjuds ett friskvårdskort med ett stort utbud av friskvårdsaktiviteter i Säby sim- och sporthall som drivs av Medley AB. I kortet ingår styrketräning, motionssimning och vattengymnastik och hälsoprofilbedömning. Hälsoprofilen utformas från ett samtal om levnadsvanor (kost, träning, stress), mätning av skelett vid handleder och knän samt ett cykelergometertest. Cirka 33 medarbetare har under 29 använt sitt friskvårdskort, vilket har resulterat i 755 besök på Medley. Personalen har även möjlighet till en timmes friskvård på betald arbetstid om arbetet så tillåter Antal besök Tabell 7.2. Antal besök med friskvårdskortet i Säby sim- och sporthall. (För 26 finns ingen tillförlitlig statistik då Medley AB övertog driften från Spaqua Gym AB). All personal kan även använda utrustningen för bordtennis, styrketräning, boxning och pilates i motionslokalen i kommunalhuset. Under två dagar i veckan kan medarbetare boka in sig på massage. Stavar för stavgång finns till utlåning i receptionen. I tennishallen finns två tider/vecka där kommunanställda kan spela tennis. Under året har det funnits möjlighet att delta i yoga och kick- boxning. Alla månadsanställda med en tillsvidareanställning eller en tidsbegränsad anställning på minst sex månader erbjuds även en friskvårdspeng på 5 kronor som kan nyttjas till godkända friskvårdsförmåner enligt Skatteverkets regler. Cirka 27 anställda har nyttjat denna friskvårdsförmån. 23

Foto: Bjarte Falck Olsen. Personalredovisning 2008 2009-03-09

Foto: Bjarte Falck Olsen. Personalredovisning 2008 2009-03-09 Foto: Bjarte Falck Olsen Personalredovisning 28 29-3-9 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Personalkostnader 4 3. Personalrörlighet 5 4. Arbetad tid och frånvaro 1 5. Frisk- och sjukstatistik 11 6.

Läs mer

Personalredovisning 1. Personalredovisning Ängelholms kommun

Personalredovisning 1. Personalredovisning Ängelholms kommun Personalredovisning 1 2007 Personalredovisning Ängelholms kommun 2 Personalredovisning Personalredovisning för Ängelholms kommun Personalredovisningen ska utgöra underlag för vidare analys och uppföljning

Läs mer

De flesta uppgifterna i redovisningen avser tillsvidareanställd

De flesta uppgifterna i redovisningen avser tillsvidareanställd 03 Personalredovisning 1 Personalredovisning för Ängelholms kommun För andra året presenterar vi nu kommunens personalredovisning som ett särskilt dokument med fokus på angelägna personalförhållanden.

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Årsredovisningen innehåller uppgifter i form av fakta, analyser och nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser tiden mellan 1/1 31/12 respektive år

Läs mer

Arbetsmiljöbokslut. år 2012

Arbetsmiljöbokslut. år 2012 Arbetsmiljöbokslut 2 Personalredovisning till nämndens årsredovisning Antal anställningar den 1 november 2012 Befattningsbenämning Antal personer Antal anställningar Antal årsarbetare Medelålder Administratörer

Läs mer

Personalredovisning Ängelholms kommun

Personalredovisning Ängelholms kommun 2008 Personalredovisning Ängelholms kommun Innehåll Inledning...1 Antal anställda Antal anställda per förvaltning och kön samt årsarbetare...2 Antal anställda per förvaltning, kön och sysselsättningsgrad...3

Läs mer

INNEH ÅLLSFÖ RTECK NIN G

INNEH ÅLLSFÖ RTECK NIN G INNEH ÅLLSFÖ RTECK NIN G Inledning 1 Antal anställda Antal anställda per förvaltning och kön samt årsarbetare 2 Antal anställda per förvaltning, kön och sysselsättningsgrad 3 Genomsnittlig sysselsättningsgrad

Läs mer

Inledning 1. Medarbetarenkät 2

Inledning 1. Medarbetarenkät 2 Inledning 1 Medarbetarenkät 2 Antal anställda Antal anställda per förvaltning och kön samt årsarbetare 3 Antal anställda per förvaltning, kön och sysselsättningsgrad 4 Genomsnittlig sysselsättningsgrad

Läs mer

Personalredovisning Ängelholms kommun

Personalredovisning Ängelholms kommun 2006 Personalredovisning Ängelholms kommun Innehåll Inledning...1 Antal anställda Antal anställda per förvaltning och kön samt årsarbetare...2 Antal anställda per förvaltning, kön och sysselsättningsgrad...3

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Den personalekonomiska redovisningen innehåller uppgifter i form av fakta, analyser och nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser tiden mellan 1/1

Läs mer

PERSONAL I FARSTA STADSDELS- FÖRVALTNING 2012

PERSONAL I FARSTA STADSDELS- FÖRVALTNING 2012 FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING HR-AVDELNINGEN BENGT WALLENIUS SID 1 (6) 2012-12-27 PERSONAL I FARSTA STADSDELS- FÖRVALTNING 2012 Alla uppgifter avser tillsvidareanställd personal om inte annat anges. Anställda

Läs mer

Personalbokslut 2012

Personalbokslut 2012 Personalbokslut 2012 Personalbokslut 2012 Norrtälje Kommun sammanställer årligen ett personalbokslut som en del av kommunens redovisning. Avsikten med detta är att personalbokslutet ska ge en aktuell bild

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017 Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017 Hässleholms kommuns värdegrund Medborgaren i fokus Med respekt för individen Kvalitet som syns Hässleholms kommuns

Läs mer

Uppgifter för Nyckeltal om hälsa och ohälsa 2013

Uppgifter för Nyckeltal om hälsa och ohälsa 2013 Uppgifter för Nyckeltal om hälsa och ohälsa 2013 Sedan 2003 har medlemskommunerna i Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) tagit fram en rapport med nyckeltal inom personalområdet. Nedanstående enkät

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje för rehabilitering 2005-03-09 KS-193/2005 026. Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09

Riktlinje. Riktlinje för rehabilitering 2005-03-09 KS-193/2005 026. Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09 Riktlinje 2005-03-09 Riktlinje för rehabilitering KS-193/2005 026 Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09 Riktlinjen anger hur Norrköpings kommun som arbetsgivare ska arbeta med arbetslivsinriktad

Läs mer

Kompletteringar KF 29/4 2013

Kompletteringar KF 29/4 2013 2013-04-25 1 (1) Kompletteringar KF 29/4 2013 I detta utskick finns kompletterande handlingar till sammanträdet på måndag. 1. Personalekonomisk redovisning. 2. Årsredovisning för Hallsbergs Fastigheter

Läs mer

Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 2 Tidsredovisning... 20 3 Sjukfrånvaro... 27 4 Personalrörlighet...

Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 2 Tidsredovisning... 20 3 Sjukfrånvaro... 27 4 Personalrörlighet... Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 1.1 Tillsvidareanställda antal personer och årsarbetare... 4 1.2 Tillsvidareanställda sysselsättningsgrader... 6 1.3 Tillsvidareanställda

Läs mer

Personalredovisning Ängelholms kommun

Personalredovisning Ängelholms kommun 2004 38140 2003 37859 2002 37706 2001 37312 2000 37312 1999 37054 1998 36921 1997 36638 1996 36553 2004 Personalredovisning Ängelholms kommun 1995 36491 1994 36092 1993 35658 Innehåll Inledning... 1 Personalkostnader

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR

JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR BILS HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING Bilaga 6 SID 1 (13) 2011-11-25 JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR 2010-2012 Hägersten Liljeholmens stadsdelsförvaltning STADSDELSFÖRVALTNING SID 2 (13)

Läs mer

PERSONALBOKSLUT 2011 norrtalje.se

PERSONALBOKSLUT 2011 norrtalje.se h PERSONALBOKSLUT 2011 norrtalje.se h PERSONALBOKSLUT 2011 Norrtälje Kommun sammanställer årligen ett personalbokslut som en del av kommunens redovisning. Avsikten med detta är att personalbokslutet ska

Läs mer

Ansvarig: Personalchefen

Ansvarig: Personalchefen Enhet: Personalenheten Utarbetad av: Personalenheten Giltig från: 2013-04-04 Ansvarig: Personalchefen Dokumentnamn: Jämställdhetsplan för Alvesta kommun 2013-2015 Ersätter: Alvesta kommuns jämställdhetsplan

Läs mer

Mångfaldsplan plan för lika rättigheter och möjligheter hos Hultsfreds kommun som arbetsgivare

Mångfaldsplan plan för lika rättigheter och möjligheter hos Hultsfreds kommun som arbetsgivare 1 (13) Mångfaldsplan plan för lika rättigheter och möjligheter hos Hultsfreds kommun som arbetsgivare 2 (13) Inledning Hultsfreds kommun ser mångfalden som ett uttryck för att alla rättigheter, möjligheter

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Personalekonomisk redovisning 2012

Personalekonomisk redovisning 2012 Personalekonomisk redovisning 2012 Åstorp Söderåsstaden där människor och företag möts och växer www.astorp.se Åstorps kommun strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare med arbetsplatser och arbetsmiljöer

Läs mer

Jämställdhetsplan Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober Dnr 2016/1136.

Jämställdhetsplan Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober Dnr 2016/1136. Jämställdhetsplan 2016 Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober 2016. Dnr 2016/1136. 1(7) Innehåll Vad säger diskrimineringslagen om jämställdhet?... 2 Arbetsförhållanden... 2 Rekrytering... 2 Lönefrågor...

Läs mer

Utrikes födda anställda. i kommuner 2005

Utrikes födda anställda. i kommuner 2005 Utrikes födda anställda i kommuner 2005 Förord Mångfald och integration i arbetslivet inom verksamheterna inom kommuner, landsting och regioner är ytterst en kvalitetsfråga. En viktig förutsättning för

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Innehållsförteckning. 2.1 Rehabilitering Arbetsskador...20 PERSONALSTATISTIK Utgiven av Haninge kommun 2010.

Innehållsförteckning. 2.1 Rehabilitering Arbetsskador...20 PERSONALSTATISTIK Utgiven av Haninge kommun 2010. Innehållsförteckning Sammanfattning...4 1. Statistik från det personaladministrativa systemet...5 1.1 Anställningsformer...5 1.2 Yrkeskategori och kön...6 1.3 Ålder...8 1.4 Heltid/deltid...9 1.5 Arbetad

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Med ett helhetsperspektiv på hållbar hälsa och goda arbetsmiljöer

Läs mer

Omslagsbild foto: Mikael Sjöberg Övriga fotografier: Mikael Sjöberg och Ulises Jacas Grafisk form: Blue media, Sthlm. Tryck: Federativ, Stockholm

Omslagsbild foto: Mikael Sjöberg Övriga fotografier: Mikael Sjöberg och Ulises Jacas Grafisk form: Blue media, Sthlm. Tryck: Federativ, Stockholm personalen 2008 Omslagsbild foto: Mikael Sjöberg Övriga fotografier: Mikael Sjöberg och Ulises Jacas Grafisk form: Blue media, Sthlm. Tryck: Federativ, Stockholm 2009. Innehåll Inledning 4 Anställda i

Läs mer

Personalekonomisk redovisning med hälsobokslut Pajala kommun 2013

Personalekonomisk redovisning med hälsobokslut Pajala kommun 2013 Personalekonomisk redovisning med hälsobokslut Pajala kommun 2013 I nnehållsförteckning PERSONALEKONOMISK REDOVISNING 3 Personalstruktur 3 Tillsvidareanställd personal 3 Tidsbegränsat anställda 3 Åldersstruktur

Läs mer

Personal- 2014 ekonomisk redovisning. Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer. www.astorp.se

Personal- 2014 ekonomisk redovisning. Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer. www.astorp.se Personal- 2014 ekonomisk redovisning Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer www.astorp.se Summering 2014 Personalenheten Den medarbetarundersökning som gjordes 2013 visade på att

Läs mer

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun Jämställdhetsplan för Värmdö kommun 1 Inledning Värmdö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med jämställda arbetsplatser och gott medarbetarskap där vi möter varandra med respekt och öppenhet. Ett

Läs mer

Arbetsmiljö- och likabehandlingsplan

Arbetsmiljö- och likabehandlingsplan Arbetsmiljö- och likabehandlingsplan 2016-2018 Barn- och grundskolenämndens verksamhetsområde Dokumentnamn Arbetsmiljö- och likabehandlingsplan för barn- och grundskolenämnden Dokumentansvarig Stabschef,

Läs mer

Antagen av Kommunfullmäktige , 78. Jämställdhetsplan Uppvidinge kommun

Antagen av Kommunfullmäktige , 78. Jämställdhetsplan Uppvidinge kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-08-30, 78 Jämställdhetsplan Uppvidinge kommun 2016-2018 Sida 2 av 10 Innehåll INLEDNING... 3 Varför behövs en jämställdhetsplan?... 3 Vad är ett gott jämställdhetsarbete?...

Läs mer

Arbetsmiljörapport tas fram årligen och är ett tillbakablickande dokument som beskriver arbetsmiljön

Arbetsmiljörapport tas fram årligen och är ett tillbakablickande dokument som beskriver arbetsmiljön Malmö stad Kulturförvaltningen 1 Datum 2016-01-25 Vår referens Anja Angsmark HR konsult Tjänsteskrivelse Kulturförvaltningens arbetsmiljörapport 2015 KN-2015-3498 Sammanfattning Det systematiska arbetsmiljöarbetet

Läs mer

Personalbokslut. Inledning

Personalbokslut. Inledning Personalbokslut Inledning Det personalpolitiska programmet innehåller ett antal mål inom följande områden: Gemensam företagskultur En tydlig strategi och fulländade processer ( kräver en processkartläggning

Läs mer

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Personalkontoret 2011-12-19 2011 LULEÅ KOMMUN RAPPORT Version 2 Sammanfattning Medarbetarenkäten är en aktivitet för att få en uppfattning om hur medarbetarna värderar sina arbetsförhållanden

Läs mer

Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv. Försvarsutbildarna Ystad

Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv. Försvarsutbildarna Ystad 2016-04-30 Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv Försvarsutbildarna Ystad 2016 1 Jämställdhetsplan med mångfaldsperspektiv Lagar Fr.o.m. 1 januari 2009 gäller, Diskrimineringslag, (2008:567). Lagen

Läs mer

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret 2014-01-09

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret 2014-01-09 LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Personalkontoret 2014-01-09 LULEÅ KOMMUN RAPPORT Version 2 Sammanfattning Medarbetarenkäten är en aktivitet för att få en uppfattning om hur medarbetarna värderar sina arbetsförhållanden

Läs mer

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds 2014-01-13 Arbetsmiljöplan 2014 Jämtlands Räddningstjänstförbunds Systematiskt arbetsmiljö- och hälsoarbete i förbundet Målet för det systematiska arbetsmiljö- och hälsoarbetet är att förena en väl fungerande

Läs mer

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Tjänsteutlåtande 0 Österåker Kommunstyrelsens kontor Datum 2015-10-20 Dnr KS 2015/0342 Till Kommunfullmäktige Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Sammanfattning Arbetet med lika rättigheter

Läs mer

Fördelningen av antalet anställda inom respektive avdelning är följande: Förvaltningsledning, Administrativa staben

Fördelningen av antalet anställda inom respektive avdelning är följande: Förvaltningsledning, Administrativa staben KULTURFÖRVALTNINGEN VB 2013 BILAGA 05 KUN MEDARBETARNA SID 1 (5) 4 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 MEDARBETARNA Kulturförvaltningens verksamheter är i hög grad publika och personalintensiva och kvaliteten i

Läs mer

Personalbehovsprognos för Linköpings kommun 2008-2017

Personalbehovsprognos för Linköpings kommun 2008-2017 Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson 013 20 88 52 2008-10-02 Personalbehovsprognos för Linköpings kommun 2008-2017 Innehåll: Sid. Sammanfattning 1 1. Bakgrund och definitioner 2 2.

Läs mer

Personalredovisning 2011

Personalredovisning 2011 Personalredovisning 2011 Pe r s o n a l re d ov i s n i n g 2 0 1 1 I 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Antal anställda Antal anställda per förvaltning och kön samt årsarbetare 4 Antal anställda per förvaltning,

Läs mer

Personalbokslut 2011

Personalbokslut 2011 Personalbokslut 2011 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Luleå kommun som arbetsgivare... 3 Medarbetarstipendium 2011... 5 Personalbild Luleå kommun... 6 Antal månadsanställda den 31 december (år)...

Läs mer

Personalredovisning Ängelholms kommun

Personalredovisning Ängelholms kommun 2005 Personalredovisning Ängelholms kommun Innehåll Inledning... 1 Personalkostnader och pensionskostnader... 2 Sjuklönekostnad per förvaltning... 2 Antal anställda per förvaltning och kön samt årsarbetare...

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Personalekonomisk. årsredovisning

Personalekonomisk. årsredovisning Personalekonomisk årsredovisning 2013 Samtliga bilder kommer från bildbyrån Smålandsbilder.se Innehåll INLEDNING ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------4

Läs mer

14. Personalredovisning 2014 Dnr 2015/298-025

14. Personalredovisning 2014 Dnr 2015/298-025 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (29) 2015-06-15 Ks 14. Personalredovisning 2014 Dnr 2015/298-025 Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 2 juni 2015 en redovisning av kommunens personalsituation

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-15, 9 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Säters kommuns

Läs mer

Information. Så fungerar samverkan på olika nivåer. Enköpings kommun

Information. Så fungerar samverkan på olika nivåer. Enköpings kommun Information Så fungerar samverkan på olika nivåer Enköpings kommun Foto IBL Innehåll Inledning 5 Detta är samverkansavtalet 6 CSG central samverkansgrupp 8 FSG förvaltningens samverkansgrupp 10 SG enhetens

Läs mer

Förslag till yttrande över motion angående psykisk ohälsa och sjukskrivningar i Landstinget Blekinge

Förslag till yttrande över motion angående psykisk ohälsa och sjukskrivningar i Landstinget Blekinge Landstingsdirektörens stab 2016-04-25 Ärendenummer: 2015/00301 Kanslienheten Dokumentnummer:2015/00301-3 Helene Håkansson Till landstingsstyrelsen Förslag till yttrande över motion angående psykisk ohälsa

Läs mer

Arbetsmiljö- och hälsastrategi

Arbetsmiljö- och hälsastrategi Datum Arbetsmiljö- och hälsastrategi Antagen av kommunstyrelsen 2016 Antagen av: Kommunstyrelsen 2016-04-05, 73 Dokumentägare: Personalavdelningen Ersätter dokument: Dokumentnamn: Arbetsmiljö- och hälsastrategi

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret sid 1 (7) Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret Postadress: Kommunledningskontoret, 651 84 Karlstad Besöksadress: Tage Erlanderg 8 www.karlstad.se Tel: 054-540 00 00 Fax:

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Arbetsmiljöprogram

Arbetsmiljöprogram PROGRAM 1 (8) INLEDNING I Regionplanen för perioden -2019 framgår det att regionen ska utvecklas som arbetsplats med ledarskap och medarbetarskap som proaktivt påverkar arbetsmiljön i positiv riktning

Läs mer

Anställning och anställningsförhållanden

Anställning och anställningsförhållanden Anställning och anställningsförhållanden Tabell 1: Antal anställda november 2015 och oktober 2016 2015-11-01 2016-10-31 987 83,9 % 930 82,7 % 190 16,1 % 195 17,3 % Totalt 1177 1125 Antalet anställda har

Läs mer

Av de tillsvidareanställda är 4,6 procent deltidsanställda, 6 kvinnor och 11 män, vilket är 1 procentenhet fler än 2011.

Av de tillsvidareanställda är 4,6 procent deltidsanställda, 6 kvinnor och 11 män, vilket är 1 procentenhet fler än 2011. IDROTTSFÖRVALTNINGEN BILAGA 5 SID 1 (6) PERSONALREDOVISNING 2011 Antal anställda Tillsvidareanställda Idrottsförvaltningen hade per 31/12 2011 totalt 372 tillsvidareanställda månadsavlönade och 14 timavlönade

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan för

Jämställdhets- och mångfaldsplan för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Sida 1 (11) 2013-12-03 Bilaga 6 Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Telefonvägen 30 Box 490 129 04 Hägersten Växel 08-508 22 000 hagersten-liljeholmen@stockholm.se

Läs mer

Anställning och anställningsförhållanden

Anställning och anställningsförhållanden Anställning och anställningsförhållanden Tabell 1: Antal anställda nov 2013 okt 2014 Tillsvidareanställda 2013-11-01 2014-10-31 Kvinnor 986 85 % 992 85 % Män 175 15 % 177 15 % Totalt 1161 1169 Ett mått

Läs mer

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Bilaga 3 Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Inledning Parterna sluter detta avtal med stöd av FAS 05 (Förnyelse-Arbetsmiljö-Samverkan i kommuner, landsting och regioner). Parternas syfte

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

Personalpolicy för Hällefors kommun

Personalpolicy för Hällefors kommun Personalpolicy för Hällefors kommun 2(9) Innehåll 1 Mål... 3 2 Syfte... 3 3 Värdegrund... 3 4 Medarbetarskap och ledarskap... 4 5 Arbetsmiljö och hälsa... 4 6 Personalförsörjning... 6 7 Jämställdhet och

Läs mer

Föregående år hade förvaltningen 949 anställda, varav 852 tillsvidareanställda och 97 tidsbegränsat anställda.

Föregående år hade förvaltningen 949 anställda, varav 852 tillsvidareanställda och 97 tidsbegränsat anställda. VB 2015 BILAGA 05 KUN SID 1 (5) 4 MEDARBETARNA Kulturförvaltningens verksamheter är i hög grad publika och personalintensiva och kvaliteten i det personliga mötet har en avgörande betydelse för upplevelsen

Läs mer

Personal-/HRbokslut 2012. Luleå kommun

Personal-/HRbokslut 2012. Luleå kommun Personal-/HRbokslut 2012 Luleå kommun Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Luleå kommun som arbetsgivare... 3 Medarbetarstipendium 2012... 5 Personalbild Luleå kommun... 7 Antal månadsanställda den

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun Sida 1 av 10 JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014 för Valdemarsviks kommun Sida 2 av 3 Ordlista... 3 Nulägesbeskrivning Bakgrund... 4 Kommunpolicy:... 4 Personalstruktur... 5 Hälsa... 5 Sjukfrånvaro... 5 Jämställda

Läs mer

Koncernkontoret Koncernstab HR

Koncernkontoret Koncernstab HR Koncernkontoret Koncernstab HR Bo Friberg 044-3093357 Bo.friberg@skane.se Datum 2014-11-17 Version 1 1 (5) Bilaga 4 definitioner medarbetare årsredovisning 2014 Definitioner och förklaringar av ingående

Läs mer

Nyckeltal Hälsa ohälsa

Nyckeltal Hälsa ohälsa Nyckeltal Hälsa ohälsa 212 Rapporten är framtagen i samarbete mellan kommunerna i GR: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och

Läs mer

Personalbokslut 2015, barn- och utbildningsförvaltningen

Personalbokslut 2015, barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (1) 2016-02-25 BUN 2016.0096 Handläggare Lotta Frisk Personalbokslut 2015, barn- och utbildningsförvaltningen Sammanfattning Barn- och utbildningsförvaltningen tar varje år fram ett

Läs mer

Personalekonomisk redovisning 2013

Personalekonomisk redovisning 2013 Personalekonomisk redovisning 2013 Åstorp Söderåsstaden där människor och företag möts och växer www.astorp.se Åstorps kommun strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare med arbetsplatser och arbetsmiljöer

Läs mer

Nyckeltal Hälsa ohälsa

Nyckeltal Hälsa ohälsa Nyckeltal Hälsa ohälsa Rapporten är framtagen i samarbete mellan följande kommuner i GR: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn

Läs mer

Personal inom vård och omsorg

Personal inom vård och omsorg Personal inom vård och omsorg Antal anställda I november år 20081 fanns totalt 252 200 anställda (månadsavlönade) inom vård och omsorg i kommunerna vilket framgår av tabell 1. Det är en minskning med 1

Läs mer

PERSONALPOLITIKEN 2011-2014

PERSONALPOLITIKEN 2011-2014 PERSONALPOLITIKEN 2011-2014 Karlshamns Kommun Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret Rådhuset 374 81 Karlshamn Tfn 0454-811 30 Fax 0454-810 41 E-post: personal@karlshamn.se Internet: www.karlshamn.se

Läs mer

Tabellen nedan visar förvaltningens tillsvidareanställda fördelat på respektive avdelning och kvinnor/män.

Tabellen nedan visar förvaltningens tillsvidareanställda fördelat på respektive avdelning och kvinnor/män. IDROTTSFÖRVALTNINGEN ADMINISTRATIVA AVDEL NINGEN PERSONALENHETEN BILAGA 5 PERSONALREDOVISNING 2009 Antal anställda Tillsvidareanställda Idrottsförvaltningen hade i slutet av 2009 totalt 420 tillsvidareanställda.

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2012-03-29, 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program INLEDNING... 3 VISION... 3 INRIKTNINGSMÅL... 3 MEDARBETARSKAP OCH LEDARSKAP...

Läs mer

Arbetsmiljö. Riktlinjer för. Syfte. Bakgrund. Antagna av Kommunstyrelsen 2001-09-19.

Arbetsmiljö. Riktlinjer för. Syfte. Bakgrund. Antagna av Kommunstyrelsen 2001-09-19. Kommunledningskontorets personalavdelning Kontaktperson: Boel Steén, tfn 13 56 87 Riktlinjer för Arbetsmiljö Antagna av Kommunstyrelsen 2001-09-19. Syfte Syftet med dessa riktlinjer är att visa Kristianstads

Läs mer

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2014

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2014 Pensionsavgångar inom statsförvaltningen Statistikrapport 2014 Innehållsförteckning Förord sid 5 1. Pensionsavgångar inom statsförvaltningen sid 7 1.1 Förutsättningar för statistikuppgifterna sid 7 1.2

Läs mer

Farsta stadsdelsförvaltning UPPFÖLJNING AV JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN

Farsta stadsdelsförvaltning UPPFÖLJNING AV JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN Farsta stadsdelsförvaltning UPPFÖLJNING AV JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN 2010-2012 Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2010 Inriktningsmål för jämställdhets- och mångfaldsarbete Arbete för jämställdhet

Läs mer

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Arbetsförhållande Utveckling och lönefrågor Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Föräldraskap Rekrytering Trakasserier Antagen av kommunfullmäktige 80 2012-05-24 Ystads kommun ska tillämpa

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Gällande från och med 2011-04-01 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter... 3 Åtagande... 3 Samverkansgruppen det representativa inflytandet... 4 Arbetsplatsträffen

Läs mer

Nyckeltal Hälsa ohälsa

Nyckeltal Hälsa ohälsa Nyckeltal Hälsa ohälsa 29 Rapporten är framtagen i samarbete mellan följande kommuner i GR:,,,,,,,,,, och Sammanfattning För åttonde året i rad har sregionens kommunalförbunds (GR:s) medlemskommuner tagit

Läs mer

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter. Österåkers Kommun

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter. Österåkers Kommun Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Österåkers Kommun 2015-2017 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Personalstatistik... 4 Förvärvsarbete och föräldraskap... 8 Trakasserier... 9 Lediga

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Den personalekonomiska redovisningen innehåller uppgifter i form av fakta och analyser, samt nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser värden gällande

Läs mer

Nyckeltal Hälsa ohälsa

Nyckeltal Hälsa ohälsa Nyckeltal Hälsa ohälsa 2008 Rapporten är framtagen i samarbete mellan kommunerna i Göteborgsregionens kommunalförbund:,, Göteborg,,,,,,,,, och Sammanfattning Göteborgsregionens tretton medlemskommuner

Läs mer

Arbetsmiljöprocess. Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelsen ( )

Arbetsmiljöprocess. Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelsen ( ) Arbetsmiljöprocess Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelsen (2015-08-24) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-08-24 Dokumentansvarig: HR-avdelningen Senast reviderad:

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplan Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 Antaget av kommunfullmäktige 2013-10-30 2 0 1 4-2 0 1 6 Jämställdhets- och mångfaldsplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

Laholms kommuns rehabiliteringspolicy

Laholms kommuns rehabiliteringspolicy Laholms kommuns rehabiliteringspolicy Innehåll Sida Rehabiliteringspolicy syfte 3 Lagtexter 4 Rehabiliteringsprocessen 5 Bilagor Bilaga 1. Checklista rehabilitering. 9 Bilaga 2. Handlingsplan rehabilitering..

Läs mer

Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015

Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015 STYRDOKUMENT Sida 1(9) Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015 Område Styrning och ledning Fastställd KSAU 2012-08-28 118 Program Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Lysekils kommuns Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2016-12-15, 197 För revidering ansvarar: För ev. uppföljning och

Läs mer

Farsta stadsdelsförvaltning JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN

Farsta stadsdelsförvaltning JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN Farsta stadsdelsförvaltning JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN 2013-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Lagar 1 2. Bakgrund och inledning 3 3. Utvärdering av 2010 2012 års plan 3 4. Arbetsförhållanden 5 Kartläggning

Läs mer

Jämställdhets och mångfaldsplan

Jämställdhets och mångfaldsplan Jämställdhets och mångfaldsplan 2015-2017 Mariestad Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2015-03-30 Innehållsförteckning Inledning... 3 Diskrimineringslagen... 4 Definitioner... 4 Jämställdhet... 4 Mångfald...

Läs mer

Handlingsplan Arbetsmiljöprogrammet

Handlingsplan Arbetsmiljöprogrammet HANDLINGSPLAN 1 (7) Handlingsplan Arbetsmiljöprogrammet INLEDNING Handlingsplanen innehåller de åtgr som ska genomföras för att målen i arbetsmiljöprogrammet ska uppnås. Samtliga förvaltningar och bolag

Läs mer

Personalstatistik 2015

Personalstatistik 2015 Personalstatistik 2015 Susanne P Höglander Tillsvidareanställda per verksamhet Borgholm Energi 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Administration 3 2 2 3 Fastighet 23 25 25

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017 för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2015-09-17, 90, Dnr 2014/0523 KS Innehållsförteckning Inledning... 2 Definitioner... 2 Ett område i kommunens personalpolicy...

Läs mer

Personalredovisning till nämndens årsredovisning

Personalredovisning till nämndens årsredovisning Personalredovisning till nämndens årsredovisning Antal anställningar 1 per den 1 november Befattningsbenämning Antal personer Antal anställningar Antal årsarbetare Medelålder Systemförvaltare 2 2 2 50,5

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Mångfald... 4 Syfte...

Läs mer

Borlänge kommun. Internkontroll KS Rehabilitering. Beslutad av kommunstyrelsen

Borlänge kommun. Internkontroll KS Rehabilitering. Beslutad av kommunstyrelsen Internkontroll 2015 - KS Rehabilitering Beslutad av kommunstyrelsen Metadata om dokumentet Dokumentnamn Internkontroll 2015 - KS facknämnd Dokumenttyp Del av Kommunstyrelsens Interna kontroll 2015 Omfattar

Läs mer