Personalredovisning 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Personalredovisning 2009"

Transkript

1 Personalredovisning 29 Bilder från kungabesöket 29 på Säbyhemmet. Foto: Bosse Johansson

2 2

3 Innehållsförteckning 1. Inledning 5 2. Personalkostnader 6 3. Personalrörlighet 7 4. Arbetad tid och frånvaro Frisk- och sjukstatistik Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro Arbetsmiljö- och hälsosatsningar 2 3

4 4

5 1. Inledning Personalkostnadernas andel av nettodriftskostnaderna för 29 är 64,1 procent, vilket är en minskning med 2,4 procentenheter jämfört med 28. I Målis (Mål i Salem) finns mål och indikatorer redovisade. Ett mål är att medarbetarnas sjukfrånvaro ska minska med minst en halv procentenhet per år, vilket har uppnåtts. För att stödja detta mål har en medarbetarenkät mer inriktad på att fånga upp medarbetare som befinner sig i riskzonen att utveckla långvarig ohälsa genomförts. Verksamheterna arbetar nu med de utvecklingsområden som fångats upp i enkäten. All personal har inbjudits till en föreläsning med temat Hälsofrämjade arbetsplatser. 11 hälsoinspiratörer har påbörjat en utbildning. Rehabiliteringsplaner utarbetas redan efter fyra sjuktillfällen däremot måste de tidiga rehabiliteringsinsatserna snabbas upp. Det andra målet är att 7 % av kommunens medarbetare ska känna sig delaktiga i utvecklingen av verksamheten och målet är uppfyllt. Ett nytt samverkansavtal tecknades 28 och stöds av ett dialogverktyg som alla verksamheter skall arbeta med under två år. All personal har inbjudits till en föreläsning på temat Utveckla samverkan. Nyckeltal Antal invånare invånare invånare Antal månadsavlönade 949 anställda 92 anställda Andel tillsvidareanställda 91,9 % 93,1 % Andel heltidssysselsatta 75,6 % 75,6 % Andel kvinnor 78 % 78 % Medelålder 45,5 år 45,8 år Antal pensionsavgångar 24 anställda 19 anställda Antal varaktiga sjukersättningar 4 anställda 2 anställda Arbetad tid av överenskommen tid 75,4 % 74,7 % Ingen redovisad sjukfrånvaro 29,3 % 3,1 % Sjukdagar per anställd och år 14,6 dagar 12,7 dagar Korttidssjukfrånvaro per anställd och år 5,9 dagar 5,4 dagar Antal sjuka i mer än 1 månad per anställda 28 anställda Total sjukfrånvaro enligt obligatorisk redovisning 6,8 % 6, % Andel långtidssjukfrånvaro mer än 6 dagar 57 % 53,1 % Utbetalda bruttolöner exklusive PO-påslag 259 milj kr 259 milj kr Sjukfrånvaron sjunker och andelen tillsvidareanställda har ökat vilket är en positiv utveckling. Kostnaderna för utbetald timlön har sjunkit något men är fortfarande för hög. Andelen heltidssysselsatta ligger på samma nivå som året innan, kvinnorna har en lägre sysselsättningsgrad än männen. Detta är trygghetsfrågor viktiga att arbeta med som arbetsgivare. En snabb analys har skett över kommande års pensionsavgångar och i dagsläget finns oro över rekryteringsläget för förskollärare och fritidspedagoger. Våra medarbetares kompetens, motivation och servicekänsla är avgörande för att kommunen ska kunna tillhandahålla en verksamhet av god kvalitet. Kerstin Fridén Personalchef 5

6 2. Personalkostnader Personalkostnadernas andel av nettodriftskostnaderna för 29 är 64,1 %. Totalt utbetalda bruttolöner uppgick till drygt 259 miljoner kronor och ligger på samma nivå jämfört med 28. I nedanstående tabell redovisas några av de lönekostnader som ingår i den totala bruttolönekostnaden. Personalomkostnader, såsom arbetsgivaravgifter, avtalsförsäkringar och kollektivavtalad pension är inte inräknade i redovisningen Mkr Timlön AB Timlön PAN Jour & beredskap Övertid & fyllnadstid Obersättning Sjuklönekostnad 29 1,1 4,2 1 2,5 5,9 4 Tabell 2.1. Några av lönekostnaderna i den totala bruttolönekostnaden. I redovisningen av sjuklönekostnader ingår timavlönad personal. Sjuklönekostnaderna har sjunkit med ca 2 tkr. Den genomsnittliga lönen för månadsavlönade var kronor. Löneskulder Semesterlöneskuld: Ferielöneskuld: Uppehållslöneskuld: Okompenserad över- och mertid: Utbetalda pensioner: Pensionsskuld Förmånsbestämd tjänstepension: Avgiftsbestämd tjänstepension: Ansvarsförbindelse: 9,7 miljoner kronor 5,7 miljoner kronor,4 miljoner kronor 1, miljoner kronor 8,6 miljoner kronor 27, miljoner 11,5 miljoner kronor 228, miljoner kronor Den förmånsbestämda tjänstepensionen gäller de arbetstagare som har en lön som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp. Avgiftsbestämd tjänstepension är den del av tjänstepensionen som den anställde själv placerar. Ansvarförbindelsen innefattar intjänade förmåner enligt tidigare pensionsavtal. 6

7 3. Personalrörlighet I Salems kommun finns det totalt 92 månadsanställda, vilket är en minskning med 29 anställda. Andelen tillsvidareanställda är 93,1 % vilket är en ökning med 1,2 procentenheter från föregående år. I jämförelse med 28 har antalet visstidsanställda minskat med 14 personer. Antal anställda Antal anställda % exkl. timavlönade Månadsavlönade 92 varav tillsvidareanställda ,1 visstidsanställda 63 6,9 Beredskapsavtalet (BEA) 16 Personliga assistenter (PAN) 6 Totalt 996 Anställda fördelat per förvaltning Antal månadsavlönade är 92 personer, varav 715 kvinnor och 25 män. Andelen kvinnor är därmed 78 % och andelen män 22 %. Fördelningen män och kvinnor är oförändrad jämfört med KS MSB BoU Soc KoF Kvinnor Män Tabell 3.1 Antal anställda uppdelat på kön och förvaltning. 7

8 Anställda fördelat på sysselsättningsgrad och kön Andelen heltidsanställda utgör 75,6 % och ligger på samma nivå som 28. För kvinnorna innebär det en ökning med,4 procentenheter och för männen är det en minskning med 1,1 procentenheter. 9,% 8,% 7,% 6,% 5,% 4,% 3,% 2,% 1,%,% Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Heltid 75-99% 74% eller lägre 29 73,9% 81,5% 13,9% 7,8% 12,2% 1,7% 28 73,5% 82,6% 14,3% 6,3% 12,2% 11,2% Tabell 3.2 Andelen anställda fördelat på sysselsättningsgrad och kön. Nyanställda och avgångar för tillsvidareanställda Under 29 har 2 personer avgått med varaktig sjukersättning på hel- eller deltid. 19 personer har avgått med ålderspension. 2% 15% 1% 5% % Börjat Slutat Kv 4,9% 9,% Män 7,8% 9,4% Tabell 3.3 Personalrörlighet fördelat på kvinnor och män. 8

9 Tillsvidare- och visstidsanställda I personalredovisningen är anställda emellanåt indelade i personalkategorier utifrån befattningskoder och här nedan framgår vilka befattningsbenämningar som ingår i de indelade personalkategorierna: Förskola Förskollärare, fritidspedagog, arbetsledare inom barnomsorg, dagbarnvårdare barnskötare Vård och omsorg Arbetsledare inom omsorg, vårdbiträde, vårdare, undersköterska, skötare, sjuksköterska, socialsekreterare, övrig vård- och omsorgspersonal Skola Skolledare, gymnasielärare, grundskolelärare, annan lärare, elevassistent, övrig skolpersonal Kultur och Fritid Fritidsledare, bibliotekspersonal, övrig fritids- och kulturpersonal Teknik Måltidspersonal, städpersonal, kommunalarbetare, ingenjörer, vaktmästare, övrig personal inom teknik Administration Chef, handläggare, kontorspersonal Tillsvidare och visstidsanställda per personalkategori Drygt hälften av 63 visstidsanställda finns inom förskola och skola. Sedan föregående år har skolan ökat andelen visstidsanställda med 7 procentenheter medan förskolan ligger på samma nivå. Vård och omsorg har minskat sin andel visstidsanställda med 13 procentenheter. Kultur& Fritid 5% Teknik 14% Adm 6% Förskola 19% Kultur& Fritid 7% Teknik 7% Adm 9% Förskola 6% Vård & Omsorg 19% Vård & Omsorg 28% Skola 28% Tabell 3.4. Andelen tillsvidareanställda Skola 52% Tabell 3.5. Andelen visstidsanställda 9

10 Tillsvidareanställda och visstidsanställda indelade per kön och personalkategori Det har under året inte skett några större förändringar i uppdelningen mellan kvinnor och män bland tillsvidareanställda. 4% 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % Förskola Skola Vård & Omsorg Kultur & Fritid Teknik Adm Kv 19% 2% 25% 2% 7% 5% Män 1% 8% 3% 2% 5% 1% Tabell 3.6 Tillsvidareanställda indelade på kön och personalkategori 4% 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % Förskola Skola Vård & Omsorg Kultur & Fritid Teknik Adm Kv 6% 35% 12% 3% 6% 7% Män % 18% 7% 3% 1% 2% Tabell 3.7 Visstidsanställda indelade på kön och personalkategori. 1

11 Åldersstruktur Medelåldern för alla anställda är 45,8 år och har ökat med,3 år. För tillsvidareanställda är medelåldern 46,2 år. För tillsvidareanställda kvinnor är medelåldern 46,4 och för män 45,8 år. Medelåldern för alla visstidsanställda är 4,3 år. För visstidsanställda kvinnor är medelåldern 4,9 och för män 39,1 år. 4% 3% 2% 1% Kvinnor Män % 2-29 år 3-39 år 4-49 år 5-59 år 6 år och över Tabell 3.8 Andelen tillsvidareanställda kvinnor och män indelade i ålderskategorier 6% 5% 4% 3% 2% 1% Kvinnor Män % 2-29 år 3-39 år 4-49 år 5-59 år 6 år och över Tabell 3.9 Andelen visstidsanställda kvinnor och män indelade i ålderskategorier. 11

12 Pensionsavgångar Tolv anställda har valt att arbeta efter fyllda 65 år. Såväl lärare, barnskötare och administratör finns representerade. De som under 21 uppnår 65 års ålder arbetar inom olika verksamheter. Vi bedömer därmed inte någon större kompetensbrist vid pensionsavgångar under 21. Svårigheter finns redan i dagsläget att rekrytera utbildade förskollärare och fritidspedagoger och det kommer att spädas på med kommande pensionsavgångar Kvinnor Män Totalt Tabell 3.1. Antal anställda som uppnår 65 års ålder under en sjuårsperiod. 4. Arbetad tid och frånvaro I följande redovisning ingår tillsvidareanställda, visstidsanställda och timavlönade. Procentsatsen är uträknad i förhållande till arbetstiden enligt avtal. Av den totala arbetstiden utgör 74,7 % arbetad tid vilket är en minskning med,7 procentenheter från föregående år. Sparad semester: dagar, vilket är en minskning med 154 dagar från 28. Okompenserad övertid: timmar, vilket är en ökning med 22 timmar från 28. % Arbetad tid Semester/ Ferier Sjukfrånvaro Övrig sjukrelaterad sjukfrånvaro Kvinnor 73,6 11,1 4,9 1, 9,4 Övrig frånvaro Män 78,7 12,3 4,3,1 4,6 Totalt 74,7 11,4 4,8,8 8,3 Tabell 4.1 Andel arbetad tid och frånvaro indelat på kvinnor och män. 12

13 5. Frisk- och sjukstatistik Friskstatistik Här redovisas andelen anställda som inte har någon redovisad sjukfrånvaro under det gångna året och andelen har ökat med,8 procentenheter. Högst andel anställda utan någon redovisad sjukfrånvaro finns inom skolan och lägst andel finns inom förskolan. 5 4 % Salem Förskola Skola Vård & Omsorg Kultur & Fritid Teknik Administration 27 29,1 18,5 34,6 29,7 27,1 26,6 44, ,3 19,4 34,7 27,4 34,9 28,5 37,3 29 3,1 19,3 35,2 27,2 33,3 31,8 31,8 Tabell 5.1 Andel anställda helt utan rapporterad sjukfrånvaro uppdelat på personalkategorier under de senaste tre åren. Lång- och korttidssjukfrånvaro Det är positivt att den långa sjukfrånvaron över 91 dagar minskar. Sjukfrånvaron 15 9 dagar har däremot ökat sedan 28. % Karensdag Dag 2-14 Dag 15-9 Dag 91 Tabell 5.2 Sjukfrånvaro i procent uppdelat i tidsperioder under de senaste fyra åren. Beräkningen utgår från antalet sjukfrånvarotimmar. Männen har en lägre andel sjukfrånvaro dag 1-9 än kvinnorna och en högre andel frånvaro från dag

14 Sjukfrånvaro i procent fördelat på sjukperioder 4% 3% 2% 1% % Karensdag Dag 2-14 Dag 15-9 Dag 91- Kvinnor 13,5% 37,1% 22,9% 26,4% Män 13,8% 33,6% 18,4% 34,1% Total 13,6% 36,4% 22,% 28,% Tabell 5.3 Andel sjukfrånvaro indelat på kön och sjukperioder. Antal sjukdagar Det genomsnittliga antalet sjukdagar har sjunkit med 1,9 dagar. Antalet sjukdagar har sjunkit inom alla förvaltningar ,3 23,4 23,9 22, 16, ,9 17,6 14,6 12, Tabell 5.4. Genomsnittligt antal sjukdagar per anställd och år med omfattning Dagar Salem KS MSB BOU SOC KOF 27 17,6 22,1 2 15,9 2,3 8, ,6 15, ,5 16,3 9, ,7 12,8 17,4 11,3 15,2 8,8 Tabell 5.5. Genomsnittligt antal sjukdagar per anställd uppdelat på förvaltning under de senaste tre åren. 14

15 Sjukdagarna har minskat i kommunen men inom kategorierna vård och omsorg samt administration har sjukdagarna ökat Dagar Kultur & Fritid Förskola Skola Teknik Vård & Omsorg Administration 28 12, 21,7 8,4 2,3 16,6 8, ,3 19,8 6,8 18,2 17,7 8,7 Tabell 5.6. Genomsnittligt antal sjukdagar indelat på personalkategorier. Korttidssjukfrånvaro Som korttidssjukfrånvaro redovisas all sjukfrånvaro från dag 1-14 och som inte pågår längre än 14 dagar. Det är arbetsdagar med omfattning som redovisas, vilket innebär att den beräknade omfattningen blir en halv dag om en person är sjukfrånvarande fyra av sina åtta timmar. Korttidssjukfrånvaron har minskat inom alla förvaltningar Dagar Salem KS MSB BOU SOC KOF 27 5,5 5,2 5,5 5,3 6 5,3 28 5,9 5,2 5,9 5,6 6,7 6,9 29 5,4 4,3 4,7 5 6,4 5,5 Tabell 5.7. Korttidssjukfrånvaro (1-14 dagar) under de senaste tre åren. 15

16 Långtidssjukfrånvaro I jämförelse med 31 december, 28 är det 19 färre anställda som har varit sjuka i mer än sex månader mån 3-6 mån >6 mån Totalt Tabell 5.8. Antal anställda med långtidssjukfrånvaro på hel- och deltid. Mätningen görs vid samma tidpunkt en gång om året (31 december). Diagnoser för långtidssjuka Diagnoser för långtidssjuka. Mätningen görs en gång om året den 31 december. Diagnoser som ingår under samlingsbegreppen utmattningsdepression och psykiska problem står för nästan hälften av sjukfrånvaron som är längre än 28 dagar. Diagnos Utmattningsdepression och psykiska problem Under denna rubrik finns diagnoser som stress, krisreaktion, depression och ångest Cancer, reumatologiska och neurologiska sjukdom Under denna rubrik finns diagnoser som reumatism och cancer Rörelseorganen Under denna rubrik finns diagnoser som rygg-, nack-, skulder-, axel- och knäproblem samt frakturer Övrigt Under denna rubrik finns diagnoser som Hjärt- och kärlsjukdomar, infektion, andningsorganen, synproblem och annat 43 % 41 % 44 % 43 % 14 % 13 % 16 % 13 % 22 % 37 % 29 % 23 % 2 % 8 % 11 % 17 % 16

17 Rehabiliterande insatser på individ- och gruppnivå Rehabiliteringsplaner Rehabiliteringsplaner genomförs på alla anställda som är sjuka mer än 28 dagar eller har fler än fyra frånvarotillfällen under en 12 månadersperiod. Ett bra samarbete har utvecklats tillsammans med Försäkringskassan. En dag i månaden genomförs avstämningsmöten med anställda som nyinsjuknat och övriga anställda som har behov av samordning från Försäkringskassan. I rehabiliteringsplanen ska åtgärder som underlättar återgång i arbete framgå. Uppföljning planeras och genomförs vid behov. Ca rehabiliteringsplaner har upprättats per år de senast åren. 29 ökade antalet med 15 procent och avser sjukfrånvaro mindre än 28 dagar. Orsaken till detta är att rehabiliteringsplaner nu görs efter fyra sjuktillfällen jämfört med fem tillfällen året innan. Nya försäkringsregler De nya sjukförsäkringsreglerna från halvårsskiftet 28 har bidragit till en förändring i sjukskrivningsbeteendet vilket inneburit kortare sjukskrivningstider och snabbare successiv återgång i arbetet till högre sysselsättningsgrad. Totalt sett återkommer fler i arbete efter en kortare period. Vi kan ibland uppleva en del otydligheter och en mycket hård tillämpning från Försäkringskassan av de nya reglerna. Det har resulterat i att tre av våra långtidssjukskrivna inte fått någon ersättning trots underlag som styrker arbetsoförmåga från både läkare och specialister. Dessa arbetstagare har varit för sjuka för att kunna arbeta. Arbetsförmågebedömningar har genomförts genom kommunens försorg i fyra fall då försäkringskassan inte gör dessa längre. Då lämpligt arbete inte kan erbjudas inom kommunen har det lett till avslut eller sänkt sysselsättningsgrad för arbetstagarna. Kommunens chefer får sjukstatistik varje månad för att kunna bedöma rehabiliteringsbehov, här finns ett förbättringsområde för chefer att snabba på den tidiga rehabiliteringen. Den nya lagen medger tjänstledigt för att söka nytt arbete mellan dag 91 och dag 18, hittills har ingen sökt tjänstledigt för detta. Rehabilitering Under året har 96 personer varit sjukskrivna över fyra veckor. Av dessa har 46 procent återgått i arbete på sin heltid och 9 procent på deltid. 17 procent har övergått till någon annan form av ledighet framförallt föräldraledighet men också studieledighet. 12 procent av de anställda har avslutats på olika grunder såsom ålderspension, överenskommelser, egen uppsägning eller varaktig sjukersättning. 14 procent är fortfarande sjuka och 2 procent har ökat sin sjukskrivning. 7 procent av de som varit sjuka under året har valt att gå ner i arbetstid. From 29 tecknades ett nytt avtal med företagshälsovården och det blev vår nuvarande leverantör Avonova som fick fortsatt förtroende. Det är positivt då det bidrar till en kontinuitet för både chefer och medarbetare. En översyn av beställningsrutinen tillsammans med en bättre återkoppling till cheferna förbättrar rehabiliteringsprocessen. Personalkontoret, kontaktperson från Försäkringskassan, företrädare från Salems vårdcentral och företagshälsovården Avonova träffas fyra gånger per år. Syftet med dessa möten är att öka samarbetet och snabbt kunna lösa problem mellan de aktörer som är delaktiga i rehabiliteringar. 17

18 6. Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro Från och med 1 juli, 23 är samtliga arbetsgivare skyldiga att redovisa uppgifter om sjukfrånvaro i årsredovisningen. Alla anställningar oavsett anställningsform redovisas. Det innebär att såväl timavlönade som anställda på beredskaps- och PAN- avtalet ingår i underlaget. Det huvudsakliga syftet är att skapa ett material som är jämförbart över sektorsgränser. Sju nyckeltal på sjukfrånvaro skall redovisas. Tidigare redovisad sjukfrånvaro i detta dokument avser månadsavlönade på avtal AB och är inte jämförbar med den obligatoriska redovisningen. Total sjukfrånvarotid Sjukfrånvaron har sjunkit med,8 procentenheter. 1% 5% % Salem KS MSB BOU SOC KOF 26 7,5% 7,5% 7,6% 8,2% 6,3% 3,2% 27 7,9% 8,3% 8,4% 8,% 8,% 4,2% 28 6,8% 6,4% 9,2% 6,9% 6,3% 5,7% 29 6,% 5,% 7,6% 5,7% 6,6% 4,2% Tabell 6.1 Total sjukfrånvarotid per anställd och år indelat på förvaltningar och hela kommunen under de senaste fyra åren. Beräkning: total sjukfrånvarotid dividerat med sammanlagd ordinarie arbetstid. Långtidssjukfrånvaro Andelen långtidsfrånvaro i förhållande till den totala sjukfrånvaron utgör 53,1 %. Det är en minskning med 3,9 procentenheter jämfört med 28. 8,% 7,% 6,% 5,% 4,% 3,% 2,% 1,%,% Salem KS MSB BOU SOC KOF 26 61,8% 64,3% 63,2% 65,5% 52,7%,% 27 65,4% 71,4% 7,% 65,% 64,5% 45,8% 28 57,% 67,2% 72,3% 57,3% 51,9% 26,% 29 53,1% 6,8% 7,3% 51,% 53,% 17,9% Tabell 6.2. Andel långtidssjukfrånvaro indelat på förvaltningar under de senaste fyra åren. Beräkning: summa tid med långtidssjukfrånvaro (6 dagar eller fler) dividerat med total sjukfrånvarotid. 18

19 Sjukfrånvarotid indelat på kvinnor och män 1% 8% 6% 4% 2% % Salem KS MSB BOU SOC KOF Kvinnor 6,5% 7,2% 4,1% 6,4% 6,8% 3,6% Män 4,6% 1,3% 8,9% 3,2% 5,9% 5,3% Tabell 6.3. Sjukfrånvarotid indelat på kön och förvaltning. Sjukfrånvarotid indelat i åldersgrupper Inom MSB har anställda 5 år och äldre den högsta sjukfrånvaron. 12% 1% 8% 6% 4% 2% % Salem KS MSB BOU SOC KOF 29 år och yngre 5,5%,1% 5,3% 6,% 6,3% 1,3% 3-49 år 6,% 8,3% 1,7% 5,7% 6,5% 5,9% 5 år och äldre 6,2% 2,3% 11,1% 5,7% 6,9% 4,% Tabell 6.4 Total sjukfrånvarotid indelat i åldersgrupper och per förvaltning. Beräkning: summa sjukfrånvarotid per åldersgrupp dividerat med sammanlagd ordinarie arbetstid. 19

20 7. Arbetsmiljö- och hälsosatsningar Förebyggande arbetsmiljö- och hälsosatsningar på organisationsnivå Samverkan Ett nytt samverkansavtal tecknades 28. Det nya avtalet sätter extra fokus på arbetsmiljöoch hälsofrågor, där det primära syftet är att skapa förutsättningar för ett långsiktigt och hållbart arbetsliv. För att kunna skapa dessa förutsättningar har alla arbetsplatser under 29 påbörjat ett utvecklingsarbete med dialogverktyget FAS Arbetsliv. Medarbetarenkäten Under hösten genomfördes en medarbetarenkät. I år valde kommunen AHA- enkäten i ett samarbete med AFA Försäkring. AHA-enkäten har utvecklats av Karolinska institutet inom forskningsprogrammet Arbete och Hälsa. Syftet med AHA-enkäten är dels att få en överblick över hur organisationen och arbetsgrupperna mår och dels att fånga upp personer som befinner sig i riskzonen för att utveckla långvarig ohälsa samt motivera dessa att kontakta företagshälsovården. Förhoppningen är att få fler friska medarbetare samt skapa högre delaktighet och ansvarskänsla för arbetsmiljö- och hälsofrågor. Svarsfrekvens blev 83 procent vilket vi ser som ett bra underlag. Resultat har redovisats både på individ- och gruppnivå och resultaten bygger på självskattningar. Det är första gången vi genomför denna enkät. Vi får i enkätsvaren ett referensvärde som är resultat baserat på ett stort antal svarande från andra kommuner och landsting. Förenklat kan man säga att enkäten undersöker hälsorelaterad livskvalitet, sjukskrivning och sjuknärvaro, hälsa/medicin, livsstil och arbetsmiljö. Salems kommun har en högre andel personal än referensvärdet som ligger i riskzon avseende stressrelaterade frågor och kopplat till det också en högre andel som har sömnproblem pga arbetet. Ytterligare en aspekt som kan hänga samman med detta är att fler personer har ett högt blodtryck. Vi har en något förhöjd andel som upplever eller har iakttagit mobbing/trakasserier på arbetsplatsen. Vi har färre rökare än referensvärdet och därmed också en lägre andel som ligger i riskzon att utveckla problem med luftvägar såsom kol. Vi har ett högre skattat engagemang, högre uppskattad upplevelse av feedback, högre skattad upplevelse av belöningar både materiellt och immateriellt. Fysiskt sett har vi en mycket lägre andel tunga lyft i kommunen jämfört med referensvärdet. 91 procent av medarbetarna har svarat att de haft ett medarbetarsamtal med sin chef de senaste 12 månaderna. 24 procent av de anställda befinner sig i riskzonen för ohälsa. Alla verksamheter ska arbeta med sina utvecklingsområden som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Utbildningar För att skapa förståelse för samverkansprocessen anordnades en halvdagsföreläsning för alla anställda i kommunen. Innehållet handlade om den offentliga sektorns utveckling från myndighetskultur till servicekultur; samverkansavtalet i vardagen, från teori till praktik; ledarskap och medarbetarskap samt dialogen som verktyg. Alla arbetsplatser har fått boken Utveckla samverkan där föreläsaren är en av författarna. 2

21 Under året anordnades ytterligare en halvdagsföreläsning för alla anställda under temat Hälsofrämjande arbetsplatser. Föreläsaren är initiativtagare och ledare till Bunkeflomodellen som är ett av Sveriges mest efterfrågade och uppmärksammade livsstilsoch hälsoprojekt. Syftet med föreläsningen var att väcka inspiration och motivation till att skapa hälsofrämjande arbetsplatser samt uppmuntra våra anställda till eget ansvarstagande för sin livsstil och hälsa. Boken Instruktionsboken till Livet, en inspirationsbok som är framtagen i Bunkeflomodellen av en författargrupp finns också tillgänglig i alla verksamheter. Personalkontoret anordnar årligen en grundutbildning i arbetsmiljö för nytillträdda chefer och skyddsombud. Syftet är att stärka kompetensen i arbetsmiljöfrågor så att vi tillsammans kan skapa arbetsplatser där ledare och medarbetare trivs, utvecklas och mår bra. 73 procent av cheferna och 85 procent av skyddsombuden har genomgått hela grundutbildningen. Årligen anordnas även en fördjupningsutbildning i arbetsmiljö för alla chefer och skyddsombud. Årets tema handlade om att förebygga kränkande särbehandling. Temat på årets chefsdag var kommunikativt ledarskap och medarbetarskap. Personalkontoret har i samverkan med fackliga representanter anordnat en kort utbildning för skyddsombud och arbetsplatsombud under 29. Syftet med utbildningen var att förklara rehabiliteringsprocessen utifrån sjukförsäkringsreglerna samt hur vi kan arbeta förebyggande och främjande för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser. Alla chefer ska genomgå ett chefsutbildningsprogram under de 2-3 första åren av sin anställning i Salems kommun. Förutom arbetsmiljöarbete och rehabilitering ingår också områden såsom arbetsrätt, rekrytering, ekonomi och inköp samt mål och kommunkunskap. Detta för att skapa goda förutsättningar för cheferna i kommunen. Jämställdhets- och mångfaldsarbete Den 1 januari 29 infördes den nya diskrimineringslagen vars syfte är att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Under hösten har därför jämställdhets- och mångfaldsgruppen, som består av representanter från arbetsgivare och fackliga organisationer, påbörjat arbetet den nya jämställdhets- och mångfaldsplanen för treårsperioden Det systematiska arbetsmiljöarbetet Varje verksamhet ska inkomma med sin handlingsplan för det systematiska arbetsmiljöarbetet den sista november varje år till personalkontoret. Alla verksamheter har utarbetat en handlingsplan för 29. Vår arbetsmiljökonsult från företagshälsovården granskar dessa planer och ger skriftlig återkoppling till varje chef. Nio kriterier skall finnas med på handlingsplanerna för att få ett fullt godkännande. 54 procent av kriterierna har uppfyllts för hela kommunen. Förtroendevaldas arbetsmiljöansvar har klargjorts under året och varje nämnd ska följa upp det i sina reglementen. En utbildningsinsats på två timmar skall genomföras för de förtroendevalda inom nämnderna och för Kommunstyrelsens ledamöter. 21

22 Komrev har genomfört en granskning av kommunens systematiska arbetsmiljöarbete. Fokus låg på kommunens övergripande arbete samt nämndernas systematiska arbetsmiljöarbete. Bedömningen är att kommunen i huvudsak har en ändamålsenlig organisation för det systematiska arbetsmiljöarbetet och att styrning, uppföljning och kontroll fungerar tillfredsställande inom området. Granskningen visar att kommunens satsning på arbetsmiljö utgör en god grund för att det systematiska arbetsmiljöarbetet ska hålla tillräcklig kvalitet. Vidare bedöms att arbetsmiljöarbetet utgör en väsentlig del av ledarskapet i kommunen. Komrev bedömer att det finns utvecklingsområden såsom: Utbildning i arbetsmiljö till all personal Handlingsplanerna ska uppdateras kontinuerligt för att vara levande dokument under hela verksamhetsåret Varje verksamhet ska årligen göra en egen revision av det systematiska arbetsmiljöarbetet och det ska tydliggöras för cheferna Sammanställning av arbetsskador och tillbud rapporteras varje månad på samverkansgrupperna tillika skyddskommittéerna. Vi har de senast åren arbetat för att verksamheterna ska rapportera arbetsskador och tillbud. Det händer mer tillbud och arbetsskador i verksamheterna än de som rapporteras Salem KS MSB BOU SOC KOF Tabell 7.1. Antal anmälda arbetsskador under de senaste fyra åren. 22

23 Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser på grupp- och individnivå Hälsoinspiratörer Under 29 påbörjades en ny satsning för att utbilda hälsoinspiratörer. Verksamheterna har fått välja om de vill prioritera detta, vilket har resulterat i att 11 arbetsplatser såsom Säbyhemmet/Salarp, Socialkontoret, Salems Boendeservice, Skogsängsskolan, Skyttorpsskolan, Rönnige skola, Galaxen, Jägargården, IT-kontoret och MSBförvaltningen har valt att satsa på en utbildad inspiratör. Två av medförfattarna till Instruktionsbok till Livet genomför utbildningen på tre dagar. Steg 1 är avklarat 29 och steg 2 kommer under våren 21. Inspiratörsuppdraget formas utifrån de olika verksamheternas behov och förutsättningar. Personalkontoret ansvarar för att anordna regelbundna nätverksträffar för inspiratörerna, så att de kan utbyta erfarenheter med varandra samt få kunskap och kompetens inom hälsoområdet. Friskvårdsförmåner och aktiviteter Alla medarbetare erbjuds ett friskvårdskort med ett stort utbud av friskvårdsaktiviteter i Säby sim- och sporthall som drivs av Medley AB. I kortet ingår styrketräning, motionssimning och vattengymnastik och hälsoprofilbedömning. Hälsoprofilen utformas från ett samtal om levnadsvanor (kost, träning, stress), mätning av skelett vid handleder och knän samt ett cykelergometertest. Cirka 33 medarbetare har under 29 använt sitt friskvårdskort, vilket har resulterat i 755 besök på Medley. Personalen har även möjlighet till en timmes friskvård på betald arbetstid om arbetet så tillåter Antal besök Tabell 7.2. Antal besök med friskvårdskortet i Säby sim- och sporthall. (För 26 finns ingen tillförlitlig statistik då Medley AB övertog driften från Spaqua Gym AB). All personal kan även använda utrustningen för bordtennis, styrketräning, boxning och pilates i motionslokalen i kommunalhuset. Under två dagar i veckan kan medarbetare boka in sig på massage. Stavar för stavgång finns till utlåning i receptionen. I tennishallen finns två tider/vecka där kommunanställda kan spela tennis. Under året har det funnits möjlighet att delta i yoga och kick- boxning. Alla månadsanställda med en tillsvidareanställning eller en tidsbegränsad anställning på minst sex månader erbjuds även en friskvårdspeng på 5 kronor som kan nyttjas till godkända friskvårdsförmåner enligt Skatteverkets regler. Cirka 27 anställda har nyttjat denna friskvårdsförmån. 23

Personalredovisning 1. Personalredovisning Ängelholms kommun

Personalredovisning 1. Personalredovisning Ängelholms kommun Personalredovisning 1 2007 Personalredovisning Ängelholms kommun 2 Personalredovisning Personalredovisning för Ängelholms kommun Personalredovisningen ska utgöra underlag för vidare analys och uppföljning

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Den personalekonomiska redovisningen innehåller uppgifter i form av fakta, analyser och nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser tiden mellan 1/1

Läs mer

Utrikes födda anställda. i kommuner 2005

Utrikes födda anställda. i kommuner 2005 Utrikes födda anställda i kommuner 2005 Förord Mångfald och integration i arbetslivet inom verksamheterna inom kommuner, landsting och regioner är ytterst en kvalitetsfråga. En viktig förutsättning för

Läs mer

Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 2 Tidsredovisning... 20 3 Sjukfrånvaro... 27 4 Personalrörlighet...

Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 2 Tidsredovisning... 20 3 Sjukfrånvaro... 27 4 Personalrörlighet... Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 1.1 Tillsvidareanställda antal personer och årsarbetare... 4 1.2 Tillsvidareanställda sysselsättningsgrader... 6 1.3 Tillsvidareanställda

Läs mer

Personal- 2014 ekonomisk redovisning. Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer. www.astorp.se

Personal- 2014 ekonomisk redovisning. Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer. www.astorp.se Personal- 2014 ekonomisk redovisning Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer www.astorp.se Summering 2014 Personalenheten Den medarbetarundersökning som gjordes 2013 visade på att

Läs mer

Personalbokslut 2012

Personalbokslut 2012 Personalbokslut 2012 Personalbokslut 2012 Norrtälje Kommun sammanställer årligen ett personalbokslut som en del av kommunens redovisning. Avsikten med detta är att personalbokslutet ska ge en aktuell bild

Läs mer

Personalbehovsprognos för Linköpings kommun 2008-2017

Personalbehovsprognos för Linköpings kommun 2008-2017 Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson 013 20 88 52 2008-10-02 Personalbehovsprognos för Linköpings kommun 2008-2017 Innehåll: Sid. Sammanfattning 1 1. Bakgrund och definitioner 2 2.

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Personalekonomisk redovisning med hälsobokslut Pajala kommun 2013

Personalekonomisk redovisning med hälsobokslut Pajala kommun 2013 Personalekonomisk redovisning med hälsobokslut Pajala kommun 2013 I nnehållsförteckning PERSONALEKONOMISK REDOVISNING 3 Personalstruktur 3 Tillsvidareanställd personal 3 Tidsbegränsat anställda 3 Åldersstruktur

Läs mer

PERSONALBOKSLUT 2011 norrtalje.se

PERSONALBOKSLUT 2011 norrtalje.se h PERSONALBOKSLUT 2011 norrtalje.se h PERSONALBOKSLUT 2011 Norrtälje Kommun sammanställer årligen ett personalbokslut som en del av kommunens redovisning. Avsikten med detta är att personalbokslutet ska

Läs mer

Personalekonomisk. årsredovisning

Personalekonomisk. årsredovisning Personalekonomisk årsredovisning 2013 Samtliga bilder kommer från bildbyrån Smålandsbilder.se Innehåll INLEDNING ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------4

Läs mer

14. Personalredovisning 2014 Dnr 2015/298-025

14. Personalredovisning 2014 Dnr 2015/298-025 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (29) 2015-06-15 Ks 14. Personalredovisning 2014 Dnr 2015/298-025 Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 2 juni 2015 en redovisning av kommunens personalsituation

Läs mer

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds 2014-01-13 Arbetsmiljöplan 2014 Jämtlands Räddningstjänstförbunds Systematiskt arbetsmiljö- och hälsoarbete i förbundet Målet för det systematiska arbetsmiljö- och hälsoarbetet är att förena en väl fungerande

Läs mer

Personal-/HRbokslut 2012. Luleå kommun

Personal-/HRbokslut 2012. Luleå kommun Personal-/HRbokslut 2012 Luleå kommun Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Luleå kommun som arbetsgivare... 3 Medarbetarstipendium 2012... 5 Personalbild Luleå kommun... 7 Antal månadsanställda den

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Med ett helhetsperspektiv på hållbar hälsa och goda arbetsmiljöer

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Den personalekonomiska redovisningen innehåller uppgifter i form av fakta och analyser, samt nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser värden gällande

Läs mer

Personalpolicy för Hällefors kommun

Personalpolicy för Hällefors kommun Personalpolicy för Hällefors kommun 2(9) Innehåll 1 Mål... 3 2 Syfte... 3 3 Värdegrund... 3 4 Medarbetarskap och ledarskap... 4 5 Arbetsmiljö och hälsa... 4 6 Personalförsörjning... 6 7 Jämställdhet och

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

Granskningsrapport Sjukfrånvaro omfattning och åtgärder

Granskningsrapport Sjukfrånvaro omfattning och åtgärder Granskningsrapport Sjukfrånvaro omfattning och åtgärder KPMG Antal sidor: 10 0000 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Genomförande 2 3. Resultat 3 3.1

Läs mer

Personalredovisning 2008

Personalredovisning 2008 Personalredovisning 2008 Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Sammanfattning av personalredovisningen... 5 1.2 Nytt personalsystem... 5 2 Personalredovisning Tranemo kommun 7 2.1 Nyckeltal 1... 7 2.1.1 Anställda...

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun Sida 1 av 10 JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014 för Valdemarsviks kommun Sida 2 av 3 Ordlista... 3 Nulägesbeskrivning Bakgrund... 4 Kommunpolicy:... 4 Personalstruktur... 5 Hälsa... 5 Sjukfrånvaro... 5 Jämställda

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Den personalekonomiska redovisningen innehåller uppgifter i form av fakta och analyser, samt nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser värden gällande

Läs mer

8. Personalredovisning 2013 Dnr 2014/347-025

8. Personalredovisning 2013 Dnr 2014/347-025 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 13 (32) 2014-06-16 Ks 8. Personalredovisning 2013 Dnr 2014/347-025 Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 4 juni 2014 en redovisning av kommunens personalsituation

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret sid 1 (7) Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret Postadress: Kommunledningskontoret, 651 84 Karlstad Besöksadress: Tage Erlanderg 8 www.karlstad.se Tel: 054-540 00 00 Fax:

Läs mer

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret 2014-01-09

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret 2014-01-09 LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Personalkontoret 2014-01-09 LULEÅ KOMMUN RAPPORT Version 2 Sammanfattning Medarbetarenkäten är en aktivitet för att få en uppfattning om hur medarbetarna värderar sina arbetsförhållanden

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Gällande från och med 2011-04-01 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter... 3 Åtagande... 3 Samverkansgruppen det representativa inflytandet... 4 Arbetsplatsträffen

Läs mer

Personalekonomisk redovisning 2008

Personalekonomisk redovisning 2008 Personalekonomisk redovisning 2008 Sammanfattning Antalet månadsanställda i kommunen var vid årsskiftet 2 587 årsarbetare. där andelen kvinnor liksom tidigare är 82 %. Under 2008 ökade antalet månadsanställda

Läs mer

Koncernkontoret Koncernstab HR

Koncernkontoret Koncernstab HR Koncernkontoret Koncernstab HR Bo Friberg 044-3093357 Bo.friberg@skane.se Datum 2014-11-17 Version 1 1 (5) Bilaga 4 definitioner medarbetare årsredovisning 2014 Definitioner och förklaringar av ingående

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplan Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 Antaget av kommunfullmäktige 2013-10-30 2 0 1 4-2 0 1 6 Jämställdhets- och mångfaldsplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

Information. Så fungerar samverkan på olika nivåer. Enköpings kommun

Information. Så fungerar samverkan på olika nivåer. Enköpings kommun Information Så fungerar samverkan på olika nivåer Enköpings kommun Foto IBL Innehåll Inledning 5 Detta är samverkansavtalet 6 CSG central samverkansgrupp 8 FSG förvaltningens samverkansgrupp 10 SG enhetens

Läs mer

Arbetsmiljö- och personal. Bokslut 2013

Arbetsmiljö- och personal. Bokslut 2013 Arbetsmiljö- och personal Bokslut 2013 Dokumenttyp Förvaltning Ämnesområde Ägare/ansvarig Ann-Katrin Otinder Antagen av Dnr Revisions datum Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. 1 Innehåll Inledning... 3 Arbetsmiljöarbete

Läs mer

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2014

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2014 Pensionsavgångar inom statsförvaltningen Statistikrapport 2014 Innehållsförteckning Förord sid 5 1. Pensionsavgångar inom statsförvaltningen sid 7 1.1 Förutsättningar för statistikuppgifterna sid 7 1.2

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för teknik- och fastighetsförvaltningen

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för teknik- och fastighetsförvaltningen Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för teknik- och fastighetsförvaltningen Dnr TFN-2013-1773 Dpl 16 Bakgrund Syftet med jämställdhetsarbetet är att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett

Läs mer

Kommuninvest i Sverige AB Personalpolicy

Kommuninvest i Sverige AB Personalpolicy 1 (8) Kommuninvest i Sverige AB 2 (7) Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 ns syfte 3 3 Rekrytering 3 4 Anställningsvillkor 3 5 Pensionsvillkor 3 6 Introduktion 5 7 Medarbetarsamtal 5 8 Lönesamtal 5 9

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014

Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014 Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-09-04, KS/2013:377 Innehållsförteckning Inledning... 3 Diskrimineringsgrunderna... 3 Mål och aktiva åtgärder... 3 Arbetsförhållanden...

Läs mer

MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015. 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen. Dnr 2012:128

MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015. 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen. Dnr 2012:128 MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015 Dnr 2012:128 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen 2 Förord Kommunens mångfalds- och jämställdhetsplan 2012 2015 beskriver inriktningen

Läs mer

SAMVERKAN MÖLNDAL. Förnyat samverkansavtal för Mölndals stad

SAMVERKAN MÖLNDAL. Förnyat samverkansavtal för Mölndals stad SAMVERKAN MÖLNDAL Förnyat samverkansavtal för Mölndals stad Avtalet gäller från den 1 mars 2008 Samverkan Mölndal, förnyat avtal, giltigt från och med 1 mars 2008 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. FÖRUTSÄTTNINGAR

Läs mer

PERSONALPOLITIKEN 2011-2014

PERSONALPOLITIKEN 2011-2014 PERSONALPOLITIKEN 2011-2014 Karlshamns Kommun Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret Rådhuset 374 81 Karlshamn Tfn 0454-811 30 Fax 0454-810 41 E-post: personal@karlshamn.se Internet: www.karlshamn.se

Läs mer

PERSONALPOLICY 2011-2014

PERSONALPOLICY 2011-2014 2011-03-17 PERSONALPOLICY 2011-2014 Inledning Upplands-Bro kommun arbetar för att anställda i kommunen ger god service till invånarna. Kommunens uppdrag utgår från medborgarnas behov. Bemötandet och attityden

Läs mer

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. hälsa. i arbetslivet

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. hälsa. i arbetslivet TILLÄMPNING Hudiksvalls kommun hälsa i arbetslivet Nationella folkhälsomål I de Nationella folkhälsomålen är det övergripande målet en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Ett delområde är

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Personalpolitik Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Policy Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 2005-06-16, Kf 39/05 Ansvar Personalchef Personalpolitik Kävlinge

Läs mer

Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun

Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun Antagen av: KS den 2009-06-15 138 Arbetsgivardelegationen 2009-05-29 Innehåll Värdegrund 4 Inledning 5 1 Arbetsmiljöpolicy 6 1.1 Viljeinriktning...

Läs mer

Jämställdhetsplan 2012 2014

Jämställdhetsplan 2012 2014 REGION GOTLAND Gymnasie och vuxenutbildningsförvaltningen Jämställdhetsplan 2012 2014 (Beslutad i GVN 2011 12 21) 1. Inledning Gymnasie och vuxenutbildningsförvaltningens jämställdhetsplan för 2012 till

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Vilhelmina kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-10-14 49 PERSONALPOLITISKT PROGRAM Det personalpolitiska programmet syftar till att ge riktlinjer och en gemensam ram för vad

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Personalpolicy DOKUMENTNAMN Personalpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2014-06-16 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KF 2014-06-16 16 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 1.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- och

Läs mer

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Arbetsförhållande Utveckling och lönefrågor Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Föräldraskap Rekrytering Trakasserier Antagen av kommunfullmäktige 80 2012-05-24 Ystads kommun ska tillämpa

Läs mer

FAS 05. Lokalt kollektivavtal. Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan. Munkedals kommun. Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5

FAS 05. Lokalt kollektivavtal. Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan. Munkedals kommun. Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5 FAS 05 Lokalt kollektivavtal Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan Munkedals kommun Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5 Sida 2 av 9 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. Gemensamma åtaganden

Läs mer

Handlingsplan - Rehab Bengtsfors kommun

Handlingsplan - Rehab Bengtsfors kommun Kommunledningskontoret, personalenheten POLICY Antagen av Diarienummer 1(13) Handlingsplan - Rehab Bengtsfors kommun 2 Handlingsplan för rehabilitering Syftet med handlingsplan för rehabilitering är att

Läs mer

Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun

Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun Reviderad och fastställd av kommunstyrelsen 2009-04-14 Reviderad och fastställd av kommunfullmäktige 2009-05-18 1 Innehållsförteckning I. Varför ska vi ha en arbetsmiljöpolicy?

Läs mer

Personalbokslut 2014

Personalbokslut 2014 Personalbokslut 2014 Personalbokslut 2014 År 2014 har gått under namnet medarbetaråret vilket innebär fokus på kompetensutveckling för våra medarbetare samt att vår fina förmånsportal har lanserats. Vi

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2016

Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2016 Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2016 Denna plan är ett stöd och ett verktyg för lika rättigheter och möjligheter. Planen är främst avsedd för arbetsledare och medarbetare i organisationen

Läs mer

Granskning av arbetsmiljön inom hemtjänsten

Granskning av arbetsmiljön inom hemtjänsten Revisionsrapport Granskning av arbetsmiljön inom hemtjänsten Stefan Wik 6 november 2012 Innehåll 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga... 1 1.2.1. Kontrollmål... 1 1.3. Metoder... 1

Läs mer

Att jobba i Alingsås kommun

Att jobba i Alingsås kommun Att jobba i Alingsås kommun Innehållsförteckning Välkommen till Alingsås kommun! 2 Informationskanaler 3 Introduktion 3 Anställning 3 Sekretess 4 Arbetstider 4 Förmåner 4 Pension 5 Omställningsavtal 5

Läs mer

Medarbetarenkäten 2009

Medarbetarenkäten 2009 Övergripande rapport för Jenny Axelsson Personalavdelningen 1. Inledning Piteå kommun ska genomföra en årlig kommunövergripande medarbetarenkät som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Resultat

Läs mer

en handbok om rehabilitering

en handbok om rehabilitering Vägen tillbaka en handbok om rehabilitering Tillbaka till jobbet Som förtroendevald i FTF har du många uppgifter. En av dem är att stötta sjukskrivna medlemmar på din arbetsplats till att komma tillbaka

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-1017

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-1017 Handläggare: Lillemor Humlekil 1 (1) PAN 2015-02-03 P 9 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-01-19 PaN A1412-00343-43 Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-1017 Ärendet I ärendet föreligger förvaltningens jämställdhets-

Läs mer

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Bilaga 3 Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Inledning Parterna sluter detta avtal med stöd av FAS 05 (Förnyelse-Arbetsmiljö-Samverkan i kommuner, landsting och regioner). Parternas syfte

Läs mer

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet MAH / Förvaltning Personalavdelningen 1(6) 2009-03-19 Dnr Mahr 49-09/180 Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet Mål Medarbetare med nedsatt arbetsförmåga ska få stöd

Läs mer

1 Prövning av fråga om bisyssla Närmsta chef. 3 Omfördelning av tjänster och entledigande av personal Närmsta chef

1 Prövning av fråga om bisyssla Närmsta chef. 3 Omfördelning av tjänster och entledigande av personal Närmsta chef Övriga ärenden som delegeras samt verkställighet Administrativa frågor som delegeras från socialnämnd till IFO/Omvårdnadsförvaltningen Nr Ärende Delegat 1 Godkännande av externa utförare och tecknande

Läs mer

Sjöbo Kommun. längta till

Sjöbo Kommun. längta till Sjöbo Kommun En arbetsplats att längta till 2 sjöbo.se Innehåll Detta är arbetsplatsen Sjöbo kommun 4 Vår värdegrund 4 Rätt medarbetare på rätt plats 5 Arbetsmiljö och hälsa i fokus 6 Jämlikhet som ledstjärna

Läs mer

Luleå kommun som attraktiv arbetsgivare ser medarbetarens hälsa som en framgångsfaktor.

Luleå kommun som attraktiv arbetsgivare ser medarbetarens hälsa som en framgångsfaktor. LULEÅ KOMMUN Dnr 2 (10) Förord Luleå kommun som attraktiv arbetsgivare ser medarbetarens hälsa som en framgångsfaktor. Min förhoppning är att riktlinjerna ger ett enhetligt synsätt och kommer att stärka

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015-2017

Likabehandlingsplan 2015-2017 Antagen ks 227/2014 Sida 1(5) Kommunledningskontoret Anna Olsson anna.olsson@osby.se Likabehandlingsplan 2015-2017 Likabehandlingsplanen beskriver och ger struktur åt likabehandlingsarbetet i kommunens

Läs mer

Handlingsplan för 2010. Personalpolitiskt program

Handlingsplan för 2010. Personalpolitiskt program Handlingsplan för 2010 Personalpolitiskt program Personalstrategisk handlingsplan för 2010 Lunds kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare - både för att kunna rekrytera nya medarbetare och för att ta

Läs mer

GR-kommunernas personal 2009

GR-kommunernas personal 2009 GR-kommunernas personal 2009 Anställda (A) därav helt lediga (B) Sysselsatta (C=A-B) Sysselsättningrad (D) Antal årsarbeten (D*C) Ledningsarbete 910 30 880 98,0% 870 Sjuksköterska 1 490 100 1 390 87,3%

Läs mer

Att utveckla en hälsofrämjande

Att utveckla en hälsofrämjande Foto: Medicinsk bild Karolinska Universitetssjukhuset Att utveckla en hälsofrämjande arbetsplats Ett verktyg för att främja hälsa på arbetsplatsen 1 Den hälsofrämjande arbetsplatsen Definition Hälsofrämjande

Läs mer

Definitioner 3.1 Medarbetarnas ansvar

Definitioner 3.1 Medarbetarnas ansvar www.sigtuna.se 1. INLEDNING Sigtuna kommuns fortsatta framgång som attraktiv arbetsgivare ligger i hur väl arbetsgivare, fackliga företrädare och medarbetare bidrar för att skapa arbetsplatser som kännetecknas

Läs mer

Pensionspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2011-11-28. I samarbete med

Pensionspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2011-11-28. I samarbete med Pensionspolicy Antagen av kommunstyrelsen 2011-11-28 I samarbete med Innehållsförteckning INLEDNING...3 KOLLEKTIVAVTALET...3 UPPDATERING...3 BESLUTSORDNING...3 A UNDER ANSTÄLLNINGSTID...4 A.1 LÖNEVÄXLING

Läs mer

Inledning. Förväntade effekter på hälsobokslutet. Syfte. Hälsoberättelse

Inledning. Förväntade effekter på hälsobokslutet. Syfte. Hälsoberättelse Hälsobokslut 2008 1(13) Inledning Hälsobokslutet ger oss en övergripande bild av hälsoläget och ökad förståelse vad vi tillsammans med arbetstagarna kan göra för att förbättra förutsättningarna och villkoren

Läs mer

Jobba med oss! Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun.

Jobba med oss! Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun. Jobba med oss! Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun. Framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun Ludvika kommun satsar mycket resurser på utveckling av arbetsmiljö och hälsa,

Läs mer

Jämställdhets- och Mångfaldsplan 2013 2015

Jämställdhets- och Mångfaldsplan 2013 2015 CSK 1 Syfte Gäller för Hela Trollhättans Stad Referensdokument Diskrimineringslagen, Arbetsmiljölagen, Föräldraledighetslagen Ansvar och genomförande Uppföljning Arbetsmiljöenkät Jämställdhets- och Mångfaldsplan

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR SAMVERKAN

KOLLEKTIVAVTAL FÖR SAMVERKAN ORSA KOMMUN KOLLEKTIVAVTAL FÖR SAMVERKAN 1 (6) INLEDNING Allmänt Arbetsgivaren och de fackliga organisationerna är genom detta samverkansavtal överens om att gemensamt sträva efter att främja den kommunala

Läs mer

Hälsobarometern 008.06 009.05. Antal långtidssjuka privatanställda tjänstemän, utveckling och bakomliggande orsaker. Hälsobarometern 009

Hälsobarometern 008.06 009.05. Antal långtidssjuka privatanställda tjänstemän, utveckling och bakomliggande orsaker. Hälsobarometern 009 Hälsobarometern 008.06 009.05 Antal långtidssjuka privatanställda tjänstemän, utveckling och bakomliggande orsaker. Hälsobarometern 009 1 (7) Utgiven av Alecta juni 009 Innehåll 3 Om Hälsobarometern 4

Läs mer

Sjukfrånvaro och rehabilitering

Sjukfrånvaro och rehabilitering www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman Sjukfrånvaro och rehabilitering Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2.

Läs mer

Personalbokslut 2010. Leanlink

Personalbokslut 2010. Leanlink Personalbokslut 2010 Leanlink SAMMANFATTNING Inom Leanlink har antalet medarbetare under året minskat med 62 personer, från 2 181 till 2 119. Denna minskning beror till stor del på att Omsorg Åleryd gick

Läs mer

Innehållsförteckning. Beslutad i kommunfullmäktige 2009-04-29

Innehållsförteckning. Beslutad i kommunfullmäktige 2009-04-29 Personalbokslut Örebro kommun 2008 2 Innehållsförteckning Förord 3 Sammanfattning 4 Årets heta nyckeltal 4 Antalet anställda 6 Månadsavlönade 6 Arbetstid 7 Timavlönade 7 Fyllnadstid och övertid 9 Sysselsättningsgrader

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun

Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lindh Marie-Louise Datum 2015-04-07 Diarienummer KSN-2015-0823 Kommunstyrelsen Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Region Gotlands Medarbetarenkät. Resultatrapport - 2012

Region Gotlands Medarbetarenkät. Resultatrapport - 2012 1(9) Region Gotlands Medarbetarenkät rapport - 2012 Antal svar på Region Gotland 2012: 4638 av 5694 (81%) Antal svar på Region Gotland 2011: 4912 av 5819 (84%) Positiva svar på skala 1 till 5 är 4-5. Frekvens:

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN Kf 2012-09-27, 116 Blad 1(9) PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN Inledning Samhället präglas allt mer av mångfald, med människor från exempelvis olika

Läs mer

1 (7) Personalkontoret 2014-09-22. Pensionspolicy. Antaget av kommunfullmäktige: 2014-09-22

1 (7) Personalkontoret 2014-09-22. Pensionspolicy. Antaget av kommunfullmäktige: 2014-09-22 1 (7) Pensionspolicy Antaget av kommunfullmäktige: 2014-09-22 2 (7) Termer och begrepp Pensionsmyndighet Kommunstyrelsens arbetsutskott som personalorgan har i delegation från kommunstyrelsen i uppdrag

Läs mer

Rehabiliteringspolicy

Rehabiliteringspolicy FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.10) Rehabiliteringspolicy Dokumenttyp Policy Ämnesområde Rehabilitering Ägare/ansvarig Eva M Olofsson Antagen av KS 2004-10-06 124 Revisions datum Januari 2013 Förvaltning Kommunstyrelsen

Läs mer

Bra ledarskap och medarbetarskap. Viktiga händelser. Ledarskapsindex 73 Medarbetarindex 78 Engagemangsindex 79. Förvaltningsberättelse

Bra ledarskap och medarbetarskap. Viktiga händelser. Ledarskapsindex 73 Medarbetarindex 78 Engagemangsindex 79. Förvaltningsberättelse Arbetsgivarperspektiv Finansiellt perspektiv Vårda tillgångar Styrsystem/ kvalitetsarbete Arbetsgivarperspektiv Alla som arbetar i koncernen Karlstads kommun gör det på uppdrag av medborgarna. Vår uppgift

Läs mer

Friskvårdspolicy för Laholms kommun

Friskvårdspolicy för Laholms kommun Friskvårdspolicy för Laholms kommun Fastställd av kommunstyrelsen: 2002-09-10 Reviderad: 2010-10-27 Friskvård är en del av helhetssynen på arbetsplatsen och hela dess arbetsmiljö. Positiva personalåtgärder

Läs mer

Revisionsrapport. Lekebergs kommun. Granskning av kommunens ansvar för arbetsanpassning och rehabilitering. Marlen Dagersten.

Revisionsrapport. Lekebergs kommun. Granskning av kommunens ansvar för arbetsanpassning och rehabilitering. Marlen Dagersten. Revisionsrapport Granskning av kommunens ansvar för arbetsanpassning och rehabilitering Lekebergs kommun Marlen Dagersten 2013 2013-06-19 Fredrik Alm Uppdragsledare 2013 Lekebergs kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Regional strategi för arbetsgivarpolitik

Regional strategi för arbetsgivarpolitik Regional strategi för arbetsgivarpolitik Vår vision Socialdemokratisk arbetsgivarpolitik ska stärka personalens arbetsvillkor och arbetsmiljö. Det är viktigt både för den enskilde men också för kvaliteten

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Inledning

Innehållsförteckning. 1. Inledning Personal och hälsobokslut Innehållsförteckning. Inledning 2. Antal anställda 2. Tabell Anställda per förvaltning/bolag, tillsvidare den nov 2.2 Tabell Tillfälligt anställda 2.3 Tabell Åldersfördelning,

Läs mer

Personalenkät 2010 2/2/2011

Personalenkät 2010 2/2/2011 Personalenkät 2010 1. Jag trivs bra med... helt delvis inte alls min närmaste chef 1386 (52%) 630 (24%) 478 (18%) 125 (5%) 51 (2%) 79,73 mina arbetskamrater 1593 (60%) 703 (26%) 322 (12%) 46 (2%) 6 (0%)

Läs mer

NORDMALINGS KOMMUN. Pensionspolicy. Fastställd av kommunfullmäktige den 2014-02-24, 13

NORDMALINGS KOMMUN. Pensionspolicy. Fastställd av kommunfullmäktige den 2014-02-24, 13 Pensionspolicy Innehållsförteckning INLEDNING... 3 KOLLEKTIVAVTALET... 3 UPPDATERING... 3 BESLUTSORDNING... 3 A UNDER ANSTÄLLNINGSTID... 4 A 1 MEDARBETARE SOM UPPNÅTT 67 ÅR... 4 A 2 LÖNEVÄXLING TILL PENSION...

Läs mer

Landstingskontoret. Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001

Landstingskontoret. Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001 Landstingskontoret Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001 1 Landstingskontoret 2002-05-17 Avd för Arbetsgivarfrågor Jannike Wenke, tfn 08-737 51 54 Mats Perming, tfn

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Pensionsriktlinjer. i samarbete med KPA pension. Dokumentnamn: Pensionsriktlinjer. Dokumentdatum: 2015-01-27 Reviderad: 2015-01-27

Pensionsriktlinjer. i samarbete med KPA pension. Dokumentnamn: Pensionsriktlinjer. Dokumentdatum: 2015-01-27 Reviderad: 2015-01-27 Pensionsriktlinjer i samarbete med KPA pension Dokumentnamn: Pensionsriktlinjer Dokumentansvarig: Stefan Larsson, förhandlingschef Godkänd av: Kommunstyrelsens personalutskott Version: 1.0 Dokumentdatum:

Läs mer

Personalpolitiskt program. Karlskrona kommun

Personalpolitiskt program. Karlskrona kommun Personalpolitiskt program Karlskrona kommun Innehåll Trygg. Framgångsrik. Delaktig. Stolt. 3 Medarbetarskap 4 Ledarskap 5 Kompetens 6 Hållbart arbetsliv 7 Lön 8 Mångfald 9 Stolt och framgångsrik 10 Det

Läs mer

Arbetsgivaren skall ha tydliga mål för verksamheten. De anställda skall informeras och informera sig om målen.

Arbetsgivaren skall ha tydliga mål för verksamheten. De anställda skall informeras och informera sig om målen. Datum 2010-03-22 SAMVERKANSAVTAL INLEDNING Piteå kommun och de fackliga organisationerna har enligt detta avtal utformat ett samverkanssystem bestående av detta avtal och tillhörande rutiner som gäller

Läs mer

Personal - och Hälsobokslut. Timrå kommun 2013 PERSONAL- & HÄLSOBOKSLUT 2013 TIMRÅ KOMMUN 1

Personal - och Hälsobokslut. Timrå kommun 2013 PERSONAL- & HÄLSOBOKSLUT 2013 TIMRÅ KOMMUN 1 Personal - och Hälsobokslut Timrå kommun 2013 PERSONAL- & HÄLSOBOKSLUT 2013 TIMRÅ KOMMUN 1 2 PERSONAL- & HÄLSOBOKSLUT 2013 TIMRÅ KOMMUN Innehållsförteckning 1 Inledning 1.1 Personal- och hälsobokslut...

Läs mer

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Inledning och bakgrund Syftet med Sollentuna kommuns jämställdhetsplan är att främja kvinnor och mäns lika rätt ifråga om arbete, anställnings- och

Läs mer

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Inledning Insatserna för samverkan, arbetsorganisation, hälsa, arbetsmiljö, rehabilitering,

Läs mer