Med EMC och ABB i nästa sekel

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Med EMC och ABB i nästa sekel"

Transkript

1 Med EMC och ABB i näs sekel Elekromgneisk kompiilie (EMC) eyder vrje produk rer i sin elekromgneisk omgivning un sörs och un orsk sörningr i någon nnn urusning, speciell medi som rdio, moil elefoner, elevision m.m. EMC är numer en veenskplig disciplin, serd på memik, fysik och eoreisk elekroeknik. ABB uppfyller ine enr lglig krv, som orde nses som miniminivå inom EMC-smmnhng, un även de llr srängse krven inom de exrem umnnde område. I Europ reglers kompiilieen vi EMC-direkiv och nionell lgr som ehndlr elekromgneisk kompiilie. Direkive i sig reglerr skyddskrv och procedurer, medn eknisk krv reglers v de så kllde Europeisk Hrmoniserde Sndrder. Lglig krv sk llid nses håll ends miniminivå, som ine llid lever upp ill kunderns krv. Insllionen 1, se från direkivens krv, är den mes umnnde delen från EMC-synpunk. För de förs är ingen, eller kn ingen srik li, nsvrig för eferlevnden v EMC krven. I sälle ns EMC egenskper uppnås i smree melln illverkre, insllörer och nvändre. För de ndr nvänds i insllioner så kllde ITE-urusningr (Informion Technology Equipmen), som omfr PC-urusningr, uvecklde och mrkndsförd för en mycke kor idsperiod. Dess urusningr är vsedd för en så klld osdsliknnde miljö som är hel nnorlund än den indusriell. Frmid produker ABB levererr komponener, sluproduker, sysem och insllioner. A formge elekronisk produker som sk re i en indusriell omgivning eyder konsen producer elekromgneisk kompi- l produker. Den mes umnnde uppgifen en konsrukör möer i de smmnhng är idenifier skillnder melln de änk och verklig egenskpern hos förindelser lik väl som hos pssiv som kiv komponener. De är nödvändig för korrek dorserd simulering, eräkning, felsökning och formgivning. Indusrin kräver forsäningsvis ny modern eknik. Vnligen är ekniken serd på olik pplikioner v modern mikroprocessorer och ders perifer enheer. Sysemen omfr forfrnde mycke precis nlog kresr sm fler och fler funkioner för höghsigheskommunikion. Denn ny eknik ger oss hiills onde möjligheer för öknde produkion och presnd, minskde kosnder, förärd miljö och signde kvlie. När en illverkre inroducerr en ny eknik möer hn vå yper v mogre, den en enusisisk, den ndr skepisk. Tillverkre och levernörer v denn ny eknik hr också e sor nsvr och Prof. Sen Bend ABB EMC Cerificion AB krv ine gör den enusisisk gruppen v mogre esviken. Dock måse vrje illverkre smidig överyg den ndr gruppen om den ny ekniken hr kommi för snn och den verkligen hr de ulovde fördelrn. Angligen finns ine en illverkre som ine srävr mo mö ll krv och försäkr sig om urusningen når upp ill erjudnde, om överlevnd efersrävs inom segmene. De kn ine finns mins vivel illverkren får sin produker funger r i uvecklingsmiljön och i e lororium. Men nu måse frågn sälls: är de nog för grner prolemfri funkion och nöjd kunder? Svre är gnsk enkel: j, om sörkällorn som finns i indusrin är medräknde och om illverkren försäkr sig om produken är EMC-provd i en sörmiljö relevn ill den där den sk nvänds. I sådn fll är de enkel överyg ll pessimiser om de ine hr någon s för sin vivel, efersom urusningen mosvrr ll förvänningr. Om urusningen ine klrr krven, är de en rejäl ksrof för en ovn levernör och ine mins för kunden. E illverknde föregs policy orde därför vr vrje kreskor, vrje sluproduk eller del v urusning, sysem och insllion, måse mö krven som en indusriell miljö säller och med god mrginler överräff specifikionern. All de måse också vr verifier med EMCprov. Policyn ygg produker som är fri från sörningr är nurligvis v sörs vik för e föregs frmgång. Kresuformning Tidigre innehöll ll reglernde, syrnde och konrollernde elekronik mycke enkl elekromeknisk komponener och elekronrör. Sådn urusning vr långsm och de frlig sörnde signlern fnns r i de lägre frekvensområden. Filosofin för minsk sörningrn från omgiv- 32 ABB Tidning 6/1999

2 ningen vr mycke enkel, och de vr full illräcklig kresr uformdes i enlighe med eorier serde på Ohms och Kirchhoffs lgr. Idg är de forfrnde vnlig i prkisk uformning nvänd EMC-eori serd på sådn elekrisk kresr. Kreseorin är serd på mång veenskplig srkioner som mer eller mindre ignorerr relevn fk. Kreseorin nvänder prmerr som indukns, kpcins, elekrisk resisns, mgneisk resisns och nn. Dess prmerr nses vr sinsemelln hnerr fs numerisk värden. En nlys v elekromgneisk fenomen, som nvänder så klld kreseori, ger pproximiv och därför oprecis resul. Mycke of ger en nlys som ine illämpr fäleori e meningslös resul. Usändning och spridning v elekromgneisk vågor är ypisk exempel på prolem som är omöjlig lös med nvändnde v kreseori. Elekromgneisk fäl Elekroniken hr uveckls och forsäer uveckls enorm i frmiden. I princip är de en eknisk revoluion vi upplever. Indusrin nvänder redn idg högeknologisk elekronisk urusning. Urusningrn kräver ll mindre urymme och lir snre och snre. Den elekromgneisk miljön ändrs också drmisk. Modern rdio- och elekommunikionsurusning plcers ll närmre elekroniken. Frekvensområden som nvänds för dess urusningr ökr ill åskillig GHz. Underhållsfolke rer på elekronikurusning och vill nvänd modern elekommunikion och dihörnde urusning i si ree. De eyder vi konfroners llmer med de elekromgneisk fälen. Därför är de nödvändig mer noggrn undersök den elekromgneisk kompiilieen, serd på eorin om elekromgneisk fäl. Denn måse led Blnd mång indusriell insllioner är offshore-plformr eroende v elekromgneisk kompiilie för illförlilig drif. ill ekämpning v yre sörkällor och egen emission. För korrek eräkning v fälförhållnden är de nödvändig idenifier såväl de elekrisk som de mgneisk fälen som finns i kresr med spänning och sröm. Kunskp om elekromgneisk fäl är nödvändig ine r för definier kresens prmerr, un också för i ll lägen fssäll krkären v de elekromgneisk fenomen som uppsår. En komple nlys v de elekromgneisk fenomenen är möjlig i ll kresr där srömähe, elekrisk fälsyrk och mgneisk dio är känd inklusive ders ändringr. Deljerde sudier är enr möjlig om även de rä sorlekrn som krkeriserr fäle är känd. Uppenr är de Mxwells ekvioner som kn ge illfredssällnde svr och lösningr. Insllioner I enlighe med Guide for he Applicion of he EMC Direcive (ugiven 1998 v Tredje Direkore i EU kommissionen och ngen v ll medlemsser) hr ll komponener med så klld direk 1 funkion och sluproduker vsedd för disriuion eller slunvändning krve vr CE-märk. Emellerid kn en s.k. fs insllion i enlighe med smm Guide r ehöv fyll de väsenlig krven enlig EMC-direkive. De finns heller ing krv på CEmärkning eller godkännnde fån e ehörig orgn (s.k. compeen ody). I norml språkruk eyder insllion någo som referers ill som opiml kominion v olik slgs urusning. Den hr vls så för uför en speciell uppgif, där slunvändren är den som eslur vilken urusning som sk nvänds och hur den sk kominers. Kominionen knske ine vr änk så som den uförs, och de ingående delrn är ine ens vsedd plcers på mrknden som e enkel funkionselemen. Sådn insllioner måse unför EMC-direkive erks som sysem. Fs insllioner EMC-direkives riklr 1 och 2 är illämpr på insllioner som innehåller elekrisk och/eller elekronisk komponener. ABB Tidning 6/

3 1 C 1 V s Olik slg v srörningskopplingr C 2 C s C s 2 2 ESD 2 2 M s C 3 1 Sörkäll C 1 C 3 Srökpcins 2 Sör ojek C s Kopplingskpcins 2 Signlkäll (givre) I s Sröm 2 Elekronik M s Inördes indukns Spänning V s Poenil ESD Elekrosisk urlddning Z j Jordlineimpedns Z j I s 2 elekronik och hur dess effeker kn undviks eller minsks. Påverkn på elekronik kn ske på ll sä som är eknisk möjlig 2, nämligen genom: Indukiv koppling Kpciiv koppling Direk koppling Srålning Oönskde effeker på urusningr kn undviks genom reducer kopplingr melln elekronik och sörkällor. De är speciell vikig för högfrekven signler, där sörsignlen och den nvänd signlen finns inom smm frekvensområde, e förhållnde som idigre ine lls ehövde s med i eräkningen. All påverkn kn ske inom commonmode volge (CMV, längsspänning) och norml mode volge (NMV, värspänning). Fs insllioner i dess redse mening är definierde som en kominion v olik yper v urusningr, sysem, sluproduker och/eller komponener (här enämnd delr) smmns och/eller monerde v en insllör på en given pls för funger illsmmns i en definierd miljö för uför en speciell uppgif, men ine för plcers på mrknden som en funkionell eller kommersiell enhe. I fs insllioner enlig ovn kn även delr, ine vsedd för mrknden som funkions- eller kommersiell enheer, nvänds (läs ine CE märk). De gör ingen skillnd om de är såld v en eller fler illverkre, efersom ingen v dem ve den slulig elekromgneisk påverkn på den kominion v delrn i insllionern; de kn ends n nsvr för vrje individuell del då den mrkndsförs. EMC prolem i urusningr nvänd i fs insllioner löses från fll ill fll genom smree melln illverkrn v vrje del, nvändren och i någr fll en konrkerd insllör. Den smmnlgd experisen hos dess resulerr i korrek funkion i insllionen och möjliggör också inegrion i e näverk. Personer nsvrig för uformning, konsrukion och uppyggnd (smmnsäning och monering) lir illverkre i direkives mening och nsvrr för insllionens förmåg uppfyll EMC-direkive då insllionen s i drif. Insllionen måse mosvr god ingenjörssed inom insllionens rm och mö nionell, inernionell eller lokl regler. Emellerid kn illverkning och konsruerd urusning som redn är uförd i enlighe med direkive ine påverks v sådn regler. Sådn insllioner kn ine h fri rörlighe inom EEA-mrknden (Europen Economic Are). Ing krv på CE-märkning finns, vrken EC DOC ( Declrion of Conformiy) eller inlndning v e s.k. ehörig orgn. Kopplingsfkorer De är v uomordenlig vik förså hur påverkn från sörkällor uppkommer i Minskning v sörningr A re med e ny projek eyder konsrukören måse ehärsk och undvik ll smmnlgd söreffeker i sig Digrm för en ppr som visr sörrriärern (grå områden) PI/O Process in-/ugång Communicion Inernl elecronics PI/O Supply 3 34 ABB Tidning 6/1999

4 själv. Konsrukörens medveenhe om de elöns då den insllerde produken rer un sör eller li sörd i kundens nläggning. De är jordning, skärmning, kpsling och även kvlieen på nollvolsplne och uformningen v EMC-rriärer 3 hos elekroniken som huvudskligen esämmer sörimmunieen v en elekronisk produk. Nurligvis är korrek uformning och vl v krfmning, nlog eller digil kreskor sm kommunikioner vikig fkorer i en frmgångsrik uppyggnd. Följnde princip orde nvänds för frmgångsrik undvik elekrisk sörningr: minsk mpliud och frekvens hos källn sm kopplingen melln sörnde och sörd kres. De kn uppnås med följnde ågärder: Användning v sörfri krfmning Seprion v klr Omsorgsfull vl läge för känslig klr (så när jordlinn som möjlig eller plcering i kelknler) Användning v korrek jordde skärmde klr med ccepel rnsferimpedns (360 nsluning) Användning v prvinnde klr Användning v överspänningsskydd Undviknde v sörnde källor 4 Föräringr v miljön (fukighe) om elekrosisk urlddning orskr prolem 5 Användning v filer i krfkresr Användning v filer i signlkresr Användning v chokes 6 Användning v korrek nsluning v kelskärmen Skydd mo korrosion Plcering v signl och reurledre i smm kel Användning v kelknler Användning v e jordlinenä Användning v isolerde kresr Användning v skärmning enlig följnde nlys c d e = = = ~ (=) ~ (=) R C R s Elekromgneisk skärmning som de ol EMC-skydde Enr e komple elekromgneisk skärmskydd kompleer med dekv filer kn llid ge de önskde ol EMC-skydde mo elekromgneisk fäl. I de fll förusäer de skärmen omsluer hel ojeke som sk skydds. Resule lir den elekromgneisk Meoder minsk sörningr c d e R C + + R - R + U z 1 = L = i 1 = L i R + 1 = L i 1 C> Ine vsörd Avsörd med diod Avsörd med diod och mosånd (liksröm) Avsörd med vrisor, TrnsZor eller 2 ck-o-ck zener-dioder (växelsröm) Avsörd med kondensor och mosånd (växelsröm) C Dämpningskpcins (n) Tidskonsn, Srökpcins ryningsfenomen Lsindukns (n) Tidskonsn, indukiv ls R Dämpningsmosånd Tid Lsmosånd Spänningskäll R s Sörningsmosånd U z Klämspänning vågen delvis penererr skärmen och lir delvis reflekerd. Om merile är illräcklig jock, lir dämpningen v den elekromgneisk vågen komple. Skärmen hr en duel funkion, efersom den skyddr omgivningen även från sörningr som ilds inui ppren. Fysisk är skärmens funkion förklrd med de virvelsrömmr som ilds i 4 ABB Tidning 6/

5 NEMP (Nucler ElecroMgneic Pulses) Line impednce Low-pss filer configurion Lod impednce 8. De för undvik kollps v smhälle då de skulle usäs för krig eller Low High erroriscker. Emellerid kn dess kunskper också illämps för skydd mo EMP-pulser, High High d.v.s. pulser orskde v mosfärisk fenomen som kn hndhs med smm meoder. High or no known High or no known Low Low or no known skärmmerile. De ildr e inern fäl mos de yre. Krve på skärmens minimijocklek eror v våglängdern i de elekromgneisk fäle. En elekromgneisk våg är dämpd i en lednde omgivning på e vsånd z som definierr relionen melln mpliudens dämpning ill e 2π = Low Low or no known Olik yper v filer för olik pplikioner 5 Skydd med högfrekven kärn, så klld choke, för sörningsskydd I C1, C2 I NIN, NOUT C1, C2 NIN, NOUT Sörsröm (common mode) Lssröm (norml mode) Flöde orsk v sörning (sörsröm) Flöde orsk v lssröm 6 Mgneisk skärmning För uppnå skydd mo oönskde mgneisk fäl, är de nödvändig nvänd sig v hel sluen inkpsling illverkd v ferromgneisk meril. Denn skärmyp klls mgneisk skärm 7. Fäle inom kpslingen är mycke svgre än de yre fäle. När ferromgneisk meril nvänds lir permeilieen i de mycke sörre än permeilieen i lufen, (µ r µ 0 ), vilke resulerr i koncenrion v mgnefälens flöde och i dess pssge genom de lägs mgneisk mosånde. I de fll psserr inge fäl in i de inneslun urymme. Skydd mo mgneisk fäl är mycke of gjord i olik seg (kskder), vilke eyder kpslingr i kpslingen. Sregi för hndhvnde v NEMP-effeker Innn mn gör nlyser om skydde mo NEMP måse mn uppsk de fenomen som kommer uppså och därför fssäll spänningr, srömmr och fäl som kn förväns i gränsområden med simuleringr som krävs under specifikionsfsen. E sor sysem dels nlyisk i små undersysem som kn hners med eseknik. Hel nlysen, plnering och prov inklusive projeksyrning, viss i förenkld form i 9. De är vikig dess mävärden läggs i projeksyseme så idig som möjlig för undvik kosndskrävnde och i någr fll oillfredssällnde mäningr senre, som då lir serde på åersr eller omsr. Mgneisk flöde,, i mgneisk skärm Tvärsnisre Kel med mgneisk skärm 7 I C1 I NIN Nukleär elekromgneisk I C2 I NOUT pulser (NEMP) NIN C1 C2 NOUT Tros ingen ror de fenomen någonsin kommer uppså, måse någr yggnder och insllioner v väsenlig eydelse för smhälle skydds mo 36 ABB Tidning 6/1999

6 Skyddsfilosofi mo NEMP Ansedd meriknsk experer inom område delr skyddskoncepe för jordserde sysem i olik fäl: Topologi 10 (delning i zoner) Genomrängnde ledre Med eferryck eons viken v undvik genomrängnde ledre genom kpslingen. Här kn of enkl ågärder eyd vsevärd föräringr,.ex. skärm klr vid ingången i en ppr (360 nsluning v skärmen). Onödig ledre kn eliminers. Konroll v öppningr Ends en öppning (så lien som möjlig) för klr i en yggnd 10 måse nvänds. Hålgningr i en kpsling är i llmänhe oundviklig: kylhål, hål för ryckknppr, ryre, poeniomeernsluningr m.m. Dessuom är dess hål vågledre, och i någr frekvenser kn kpslingens skärmeffekivie förärs om dess genomföringr uforms korrek. För uppnå god skärmeffekivie, måse gränsfrekvensen v vågledren vr mycke sörre än resfrekvensen. Allmän nvänds speciell öppningr för venilionshål. Dess genomföringr är mång vågledre sälld redvid vrndr, där skärmningens effekivie (vid frekvenser väl under gränsfrekvenser) minsks med sorleken v nle skärmväggr. Ground X Penerions Shield 3 Shield 2 Shield 1 Ground 1 Ground 3 Ground 2 Field srengh chrcerisic Shield Zone 1 Curren Effec of Zone 2 Zone 3 Zone X chrcerisic Zone X filering Zone 3 Zone 2 Zone 1 Koncep för NEMP-skyddszon 8 EMP-skyddde insllioner Vid konsrukion v ny NEMP-skyddde insllioner som är ill exempel äck med sor mängder jord är de fördelkig innef sålförsärk skele i koncepe 11. Inom lågfrekvensområde (10 khz) speciell kn upp ill 20 db skärmeffekivie uppnås. En förusäning Typisk NEMP-projeksyrning 9 Fine nlysis NEMP projec prolem definiion Wors-cse nlysis Proecive mesures needed? Yes No Compuer progrms Know-how Proecion inslled Teoreisk nlys Om NEMP fenomen suders i sor sysem är de omöjlig nvänd sig v si- Tesing mulorer. Teoreisk nlys nvänds of i sälle. För de ändmål nvänds små mjukvruprogrm. De är serde på små enkl underprogrm som medger Proecion ok? Yes NEMPproof Upding sn kosndeffekiv lösningr. Sor och följkligen klumpig dorkoder, som No forfrnde nvänds i viss illämpningr, leder of ill lång id för dmning och processider. Yes Addiionl pro. devices possile? No ABB Tidning 6/

7 ka Homogeneous shield Zone 1 Zone 0 Zone 1 Zone 0 ma Trnsien proecion ka In-ke ple In-ke ple Thin shield ma Zone 2 Topologisk skyddskoncep. Fler zoner kn nslus som kskder. 10 A Sluss A hndsks med legl krv och kundönskemål inom sörningsfri elekronik fordrr sund eoreisk kunskp. Denn rikel försöker påvis de eoreisk och prkisk prolemen som ABB kn klr, åde enlig EMC-krven (vilke snrs är se som e minimikrv), och de mes sofisikerde önskemål inom de exrem umnnde och konroversiell område EM näs millennium, så väl som förmågn överför kunskper ill ndr genom uildning och räning vrhels krven sälls på jorden. är emellerid korrek svesning är uförd i försärkningrn. Specilfiler för NEMP och EMP-pplikioner Inensieen i elekromgneisk srålning orskd v kärnexplosion eror v höjden där explosionen sker. En explosion på mycke hög höjd genererr e mycke krffull fäl i område 50 kv/m. Den elekromgneisk pulsen hr mycke kor sigid, ypisk mindre än 10 ns. E speciell, mycke vncer filer kn nvänds som en del i NEMP skydd. NEMP-filer är en del i skyddsrrngemngen som vnligen innehåller åskillig områden med speciell egenskper som: Kosndseffekiv skärmkoncep 11 Welded crossings Welded reinforcemen r Thick, coninuous frme En primär skyddsnordning konsruerd för shun mjorieen v den oönskde energin ill jord. En fördröjningsnordning där den inkommnde pulsen fördröjs innn den ränger in i filre. Filre är därför of plcer med viss disns ill de primär skydde, ill exempel på ksidn v en skyddsvll. En sekundär skyddsnordning, norml uför som en zinkoxid-vrisor plcerd värs över plinen som reducerr energin i den elekromgneisk pulsen. Skydd i NEMP-pplikioner kräver nvändning v filer i vrje fs och i nolln. Filer som innehåller en gemensm kärn är ine rekommender, då krfig pulser kn orsk den ypen v kärnor kn förlor sin lågfrekvensegenskper. Fler filer kn koppls in prllell för ök den illån nominell srömmen, un ök förlusern (dämpningen). Disriuion v srömmen kn uppnås genom nvändning v skenor. Speciell uppmärksmhe måse ägns å skärmning såväl som elekrisk säkerhe. NEMP-filer sk nvänds i skärmde rum sm i ll urusningr på mrken, i lufen och i vne, om de är konsruerde som speciell NEMP-säkr rrngemng. Referenser [1] Bend, S.: Sörningsfri elekronik. Elekromgneisk kompiilie, ISBN ABB r nr 3BSE R0102. [2] EU Commission DG III-Indusry: Guide o he pplicion of Direcive 89/336/EEC. [3] Bend, S.: Skydd mo lixnedslg för elekrisk urusningr och indusrielekronik. ABB Tidning 4/98, [4] Bend, S.: Överspänningr och sörspännngr. ABB Tidning 8/96, [5] Bend, S.: Inernionell EMC-normer uvärdering och erfrenhe. ABB Tidning 5/95, [6] Bend, S.: Jordning och skärmning v signlkresr för processyrning och kommunikion. ABB Tidning 10/95, [7] Bend, S.: Jordningssysem och poenilujämning i sor insllioner. ABB Tidning 5/94, [8] Bend, S.: Processuomion med sörningsfri elekronik. ABB Tidning 2/91, Förfrens dress Prof. Sen Bend ABB EMC Cerificion AB S Väserås Fx: +46 (0) E-mil: 38 ABB Tidning 6/1999

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd.

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd. LINSER Uppgit: Mteriel: Teori: Att undersök den rytnde örmågn hos olik linser och tt veriier linsormeln Ljuskäll och linser ur Optik-Elin Med hjälp v en lmp och en ländre med ler öppningr år vi ler ljusstrålr,

Läs mer

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING FOC_SLING_1107 Introduktion Dett är en ruksnvisning för det dynmisk rmstödet SLING som monters på rullstol, stol eller nnn nordning. SLING tillverks v FOCAL Meditech,

Läs mer

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation Råd och hjälpmedel vid teledokumenttion Elektrisk Instlltörsorgnistionen EIO Innehåll: Vd skiljer stndrdern åt När sk vilken stndrd nvänds Hur kn gmml och ny stndrd kominers Hur kn dokumenttionen förenkls

Läs mer

UTVÄNDIGA MIKROMETRAR

UTVÄNDIGA MIKROMETRAR UTVÄNDIG MIKROMETRR Uildningspke Definiion Mikromeer för uvändig mäningr (EN ISO 3611) "Mädon som ger en uvärdering v de dimensionell måe hos en uvändig längd på e ressycke ser på en rörlig spindel med

Läs mer

bättre säljprognoser med hjälp av matematiska prognosmodeller!

bättre säljprognoser med hjälp av matematiska prognosmodeller! Whiepaper 24.9.2010 1 / 5 Jobba mindre, men smarare, och uppnå bäre säljprognoser med hjälp av maemaiska prognosmodeller! Förfaare: Johanna Småros Direkör, Skandinavien, D.Sc. (Tech.) johanna.smaros@relexsoluions.com

Läs mer

FREDAGEN DEN 21 AUGUSTI 2015, KL 14-18. Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn 282433 Salarna besöks ca kl 15.30

FREDAGEN DEN 21 AUGUSTI 2015, KL 14-18. Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn 282433 Salarna besöks ca kl 15.30 Tekniska högskolan vid LiU Insiuionen för ekonomisk och indusriell uveckling Produkionsekonomi Helene Lidesam TENTAMEN I TPPE13 PRODUKTIONSEKONOMI för I,Ii FREDAGEN DEN 21 AUGUSTI 2015, KL 14-18 Sal: Provkod:

Läs mer

Kina dämpar tillväxten för att klara miljömålen

Kina dämpar tillväxten för att klara miljömålen em: miljö em: miljö em: miljö em: miljö em:miljö em: miljö em: miljö em: miljö em: miljö em:miljö # 4 2 0 1 0 Akuell ffärsnyheer om och från kin. Ugivre: Sweden-Chin Trde Council Foo: Nic Oo Kin dämpr

Läs mer

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna GOLV Norgips Golvskivor nvänds som underlg för golv v trä, vinyl, mttor och ndr beläggningr. Här de tre viktigste konstruktionern 1. Ett lg golvskivor på träunderlg 2. Flytnde golv med två lg golvskiv

Läs mer

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 4. 2010. Räntekostnaders bidrag till KPI-inflationen. Av Marcus Widén

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 4. 2010. Räntekostnaders bidrag till KPI-inflationen. Av Marcus Widén FÖRDJUPNNGS-PM Nr 4. 2010 Ränekosnaders bidrag ill KP-inflaionen Av Marcus Widén 1 Ränekosnaders bidrag ill KP-inflaionen dea fördjupnings-pm redovisas a en ofa använd approximaiv meod för beräkning av

Läs mer

Programmeringsguide ipfg 1.6

Programmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsklr i-ört pprter (CIC, knl, fullonh) Progrmmeringsklr kom-ört pprter CS-44 Phonk-version Progrmmeringsklr miropprter CS-44 Phonk-version 1 2 1 2 1 2 ipfg 1.6 stndrd

Läs mer

Lektion 4 Lagerstyrning (LS) Rev 20130205 NM

Lektion 4 Lagerstyrning (LS) Rev 20130205 NM ekion 4 agersyrning (S) Rev 013005 NM Nedan följer alla uppgifer som hör ill lekionen. De är indelade i fyra nivåer där nivå 1 innehåller uppgifer som hanerar en specifik problemsällning i age. Nivå innehåller

Läs mer

upp skannern och kontrollera komponenterna Mikro-USB-kabel SD-kort Snabbguide DVD-ROM

upp skannern och kontrollera komponenterna Mikro-USB-kabel SD-kort Snabbguide DVD-ROM Snguide DSmoile 820W Börj här DSmoile 820W DSmoile 920DW Tck för tt du hr vlt Brother! Vi värderr dig som kund. Innn du kn nvänd mskinen sk du läs den här Snguiden så tt sknnern ställs in och instllers

Läs mer

XIV. Elektriska strömmar

XIV. Elektriska strömmar Elektromgnetismens grunder Strömmens riktning Mn definierr tt strömmen går från plus (+) till minus (-). För tt få till stånd en ström måste mn. Spänningskäll 2. Elektriskt lednde ledningr 3. Sluten krets

Läs mer

Starta här HL-2135W /

Starta här HL-2135W / Snguide Strt här HL-2135W / HL-2270DW (endst EU) Läs den här Snguiden när du sk instller och konfigurer mskinen innn du nvänder den för först gången. På http://solutions.rother.com/ kn du se Snguiden även

Läs mer

Glada barnröster kan bli för höga

Glada barnröster kan bli för höga Glada barnröser kan bli för höga På Silverbäckens förskola är ambiionerna höga. Här vill man mycke, och kanske är de jus därför de blir sressig ibland. De säger Therese Wesin, barnsköare och skyddsombud.

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva Snguide Strt här ADS-2100 Läs igenom Produktsäkerhetsguiden innn du ställer in mskinen. Därefter läser du igenom Snguiden så tt du kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VARNING indikerr

Läs mer

Truckar och trafik farligt för förare

Truckar och trafik farligt för förare De händer en del i rafiken. För några år sedan körde en av Peer Swärdhs arbeskamraer av vägen. Pressade ider, ruckar och unga fordon. På åkerie finns många risker. Arbesgivaren är ansvarig för arbesmiljön,

Läs mer

Listor = generaliserade strängar. Introduktion till programmering SMD180. Föreläsning 8: Listor. Fler listor. Listindexering.

Listor = generaliserade strängar. Introduktion till programmering SMD180. Föreläsning 8: Listor. Fler listor. Listindexering. 1 Introduktion till progrmmering SMD180 Föreläsning 8: Listor 2 Listor = generliserde strängr Strängr = sekvenser v tecken Listor = sekvenser v vd som helst [10, 20, 30, 40] # en list v heltl ["spm", "ungee",

Läs mer

Daiseikai Polar Luft/luft värmepump

Daiseikai Polar Luft/luft värmepump Diseiki Polr Luft/luft värmepump Användrmnul Inomhusenhet: RAS-10SKVP-ND RAS-13SKVP-ND RAS-16SKVP-ND Utomhusenhet: RAS-10SAVP-ND RAS-13SAVP-ND RAS-16SAVP-ND Jnuri 2007 Tck för tt Du vlt tt invester i en

Läs mer

Damm och buller när avfall blir el

Damm och buller när avfall blir el Damm och buller när avfall blir el Här blir avfall värme och el, rä och flis eldas i sora pannor. De är rör med ånga, hjullasare och långradare, damm och buller. En miljö som både kan ge skador och sjukdomar

Läs mer

KAPITEL 1.10 BESTÄMMELSER OM TRANSPORTSKYDD

KAPITEL 1.10 BESTÄMMELSER OM TRANSPORTSKYDD 2 112/213 KAPITEL 1.1 BESTÄMMELSER OM TRANSPORTSKYDD Bestämmelser om trnsportskydd och förpliktelser i smnd med trnsport v frlig ämnen finns i TFÄ-lgen smt i 6, 8 5 mom., 15 1 mom. 5 och 6 punkten och

Läs mer

Skuldkrisen. Världsbanken och IMF. Världsbanken IMF. Ställ alltid krav! Föreläsning KAU Bo Sjö. En ekonomisk grund för skuldanalys

Skuldkrisen. Världsbanken och IMF. Världsbanken IMF. Ställ alltid krav! Föreläsning KAU Bo Sjö. En ekonomisk grund för skuldanalys Skuldkrisen Föreläsning KAU Bo Sjö Världsbanken och IMF Grund i planeringen efer 2:a världskrige Världsbanken Ger (hårda) lån ill sora infrasrukurprojek i uvecklingsländer. Hisorisk se, lyckas bra, lånen

Läs mer

KANOTSLALOMARRANGÖRER

KANOTSLALOMARRANGÖRER HANDBOK FÖR KANOTSLALOMARRANGÖRER Smmnställd v Kerstin Öerg 1 INLEDNING I smnd med de rrngemng jg deltgit i, hr vi inom orgnistionen gjort plnering och hft möten för tt följ upp tävlingen i syfte tt förättr

Läs mer

Ha kul på jobbet är också arbetsmiljö

Ha kul på jobbet är också arbetsmiljö Tväeri, kök, recepion, konor, hoellrum Här finns många olika arbesuppgifer och risker. Och på jus de här hoelle finns e sälle där de allid är minus fem grader en isbar. Ha kul på jobbe är också arbesmiljö

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg Måndsrpport september 2013 Individ- och fmiljeomsorg Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksmhet... 3 1.1 Resultt per verksmhet... 3 1.2 Volymer, sttistik och kostndsnyckeltl... 5 Individ- och fmiljeomsorg,

Läs mer

StyleView SV42 Vagn för elektroniska patientjournaler med LCD-arm.

StyleView SV42 Vagn för elektroniska patientjournaler med LCD-arm. Användrhndledning StyleView SV42 Vgn för elektronisk ptientjournler med LCD-rm. De eldrivn StyleView-vgnrn ger nätström för moil dtornvändning vid vårdpltsen i vårdmiljön. Vgnrn är inte vsedd för tt strömförsörj

Läs mer

13.9.2006 Dnr 6/002/2006. Till pensionsstiftelser som bedriver tilläggspensionsskydd och är underställda lagen om pensionsstiftelser

13.9.2006 Dnr 6/002/2006. Till pensionsstiftelser som bedriver tilläggspensionsskydd och är underställda lagen om pensionsstiftelser FÖRESRIFT 13.9.2006 Dnr 6/002/2006 Till pensionsstiftelser som edriver tilläggspensionsskydd och är underställd lgen om pensionsstiftelser FÖRSÄRINGSTENIS BERÄNINGR OCH DERS BERÄNINGSGRUNDER FÖR PENSIONSSTIFTELSER

Läs mer

Finita automater, reguljära uttryck och prefixträd. Upplägg. Finita automater. Finita automater. Olika finita automater.

Finita automater, reguljära uttryck och prefixträd. Upplägg. Finita automater. Finita automater. Olika finita automater. Finit utomter, reguljär uttryck och prefixträd Algoritmer och Dtstrukturer Mrkus Sers mrkus.sers@lingfil.uu.se Upplägg Finit utomter Implementtion Reguljär uttryck Användningr i Jv Alterntiv till inär

Läs mer

Erfarenheter av projekt och program i Västra Götaland

Erfarenheter av projekt och program i Västra Götaland Utvärderingsrpporter 2012:04 Regionl utveckling Erfrenheter v projekt och progrm i Västr Götlnd En metnlys v utvärderingr v projekt och progrm inom tillväxtrbetet i Västr Götlnd. Anlysen är genomförd v

Läs mer

Tunga lyft och lite skäll för den som fixar felen

Tunga lyft och lite skäll för den som fixar felen Tunga lyf och lie skäll för den som fixar felen De fixar soppe i avloppe, de rasiga gångjärne, den läckande vämaskinen. De blir uskällda, igenkända, välkomnade. A jobba hemma hos människor har sina särskilda

Läs mer

Solatube Brighten Up Serien

Solatube Brighten Up Serien Soltue Brighten Up Serien Soltue 60 DS Dgsljussystem Soltue 90 DS Dgsljussystem Instlltionsnvisningr 8 Reservdelslist * Antl Kupol med Ryender 3000-teknik (). Stötdämpnde invändig kupol* 8 Tkhuv (med eller

Läs mer

Tjänsteprisindex för detektiv- och bevakningstjänster; säkerhetstjänster

Tjänsteprisindex för detektiv- och bevakningstjänster; säkerhetstjänster Tjänseprisindex för deekiv- och bevakningsjänser; säkerhesjänser Branschbeskrivning för SNI-grupp 74.60 TPI- rappor nr 17 Camilla Andersson/Kamala Krishnan Tjänseprisindex, Prisprogramme, Ekonomisk saisik,

Läs mer

Sköldens serienummer (Sterndrev) Utväxlingsförhållande Sterndrev-enhetens serienummer

Sköldens serienummer (Sterndrev) Utväxlingsförhållande Sterndrev-enhetens serienummer OBS! Följnde gäller endst CE-märkt produkter. Försäkrn om överensstämmelse - Mercury MerCruiser Denn sterndrevs- eller inomordsmotor överensstämmer, när den instllerts i enlighet med Mercury MerCruisers

Läs mer

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2010 Mercury Marine 40/50/60 fyrtaktare 90-10223K90 1209

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2010 Mercury Marine 40/50/60 fyrtaktare 90-10223K90 1209 Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkts v Mercury Mrine, världslednde inom mrin teknik och utombordrtillverkning

Läs mer

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 2,5/3,5 fyrtaktare 90-8M0059490 511

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 2,5/3,5 fyrtaktare 90-8M0059490 511 Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkts v Mercury Mrine, världslednde inom mrin teknik och utombordrtillverkning

Läs mer

Mät upp- och urladdning av kondensatorer

Mät upp- och urladdning av kondensatorer elab011a Namn Daum Handledarens sign. Laboraion Mä upp- och urladdning av kondensaorer Varför denna laboraion? Oscilloskope är e vikig insrumen för a sudera kurvformer. Avsiken med den här laboraionen

Läs mer

Tentamen i mekanik TFYA16

Tentamen i mekanik TFYA16 EKNISK HÖGSKOLN I LINKÖPING Institutionen för Fysik, Kei och ioloi Gli Pozin enten i eknik FY6 illåtn Hjälpedel: Physics Hndbook eller efy utn en nteckninr, vprorerd räknedos enlit IFM:s reler. Forelslinen

Läs mer

1. Tvätta händerna och abborrens yttre samt använd rent material. Lägg abborren på skärbrädan framför dig. Studera dess utseende.

1. Tvätta händerna och abborrens yttre samt använd rent material. Lägg abborren på skärbrädan framför dig. Studera dess utseende. 1 st färsk orre - Denn kn du köp i en livsmedelsutik som hr fiskdisk. Koll så tt den inte livit rensd (men hr de oftst inte livit). Aorren ör helst väg 250 g eller mer, nnrs kn det li lite pilligt. 1 st

Läs mer

Tjänsteprisindex för varulagring och magasinering

Tjänsteprisindex för varulagring och magasinering Tjänseprisindex för varulagring och magasinering Branschbeskrivning för SNI-grupp 63.12 TPI-rappor nr 14 Kaarina Båh Chrisian Schoulz Tjänseprisindex, Prisprogramme, Ekonomisk saisik, SCB November 2005

Läs mer

Lektion 3 Projektplanering (PP) Fast position Projektplanering. Uppgift PP1.1. Uppgift PP1.2. Uppgift PP2.3. Nivå 1. Nivå 2

Lektion 3 Projektplanering (PP) Fast position Projektplanering. Uppgift PP1.1. Uppgift PP1.2. Uppgift PP2.3. Nivå 1. Nivå 2 Lekion 3 Projekplanering (PP) as posiion Projekplanering Rev. 834 MR Nivå 1 Uppgif PP1.1 Lieraur: Olhager () del II, kap. 5. Nedan följer alla uppgifer som hör ill lekionen. e är indelade i fyra nivåer

Läs mer

LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP)

LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP) BRUKSANVISNING LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP) För llmän nvändning Inomhusenhet RAS-07PKVP-E RAS-10PKVP-E RAS-13PKVP-E RAS-16PKVP-E RAS-18PKVP-E RAS-07PKVP-ND RAS-10PKVP-ND RAS-13PKVP-ND RAS-16PKVP-ND RAS-18PKVP-ND

Läs mer

Matematisk statistik för B, K, N, BME och Kemister. Matematisk statistik slumpens matematik. Exempel: Utsläpp från Källby reningsverk.

Matematisk statistik för B, K, N, BME och Kemister. Matematisk statistik slumpens matematik. Exempel: Utsläpp från Källby reningsverk. Mtemtisk sttistik för B, K, N, BME och Kemister Föreläsning 1 John Lindström 1 september 2014 John Lindström - johnl@mths.lth.se FMS086/MASB02 F1 2/26 Exempel Tillämpningr Signlbehndling Mtemtisk sttistik

Läs mer

Allmänt styrsystem (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995

Allmänt styrsystem (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995 Välkommen ombord! Rätt skötsel och underhåll är viktig delr för tt din Mercury-produkt skll kunn nvänds med högst effektivitet för bäst prestnd och ekonomi. Det medföljnde ägrregistreringskortet är din

Läs mer

En satsning på fritid, vetenskap och kultur i Västerås

En satsning på fritid, vetenskap och kultur i Västerås En stsning på fritid, vetenskp och kultur i Västerås Innehållsförteckning sid Reseskildring 2 Observtoriet i Bälinge 3 Observtoriern i Åkest (fotomontge) 4 Agend för möte den 2008-02-14 5 Brev till VARF's

Läs mer

EasyMP Multi PC Projection-bruksanvisning

EasyMP Multi PC Projection-bruksanvisning EsyMP Multi PC Projection-bruksnvisning Innehåll 2 Om EsyMP Multi PC Projection Olik typer v möten med EsyMP Multi PC Projection... 5 Håll möten och nvänd fler bilder...5 Håll fjärrmöten över ett nätverk...

Läs mer

Många risker när bilen mals till plåt

Många risker när bilen mals till plåt Många risker när bilen mals ill plå Lasbilar kommer med ujäna bilar och anna skro. En griplasare lyfer upp de på e rullband och all glider in i en kvarn. Där mals meallen ill småbiar. De är ung och farlig.

Läs mer

KLARA Manual för kemikalieregistrerare

KLARA Manual för kemikalieregistrerare KLARA Mnul för kemiklieregistrerre Version 16.4 (2015-05-08) Utrbetd v Anders Thorén och Björn Orheim Först utgåv 2002-11-01 Innehåll Introduktion 3 Vd är KLARA? 3 Systemkrv och övrig informtion 3 Vd säger

Läs mer

2015 Mercury Marine. Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340. Sport och Adventure Inflatable

2015 Mercury Marine. Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340. Sport och Adventure Inflatable 2015 Mercury Mrine Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340 Sport och Adventure Infltle 8M0108907 515 swe swe Vi tckr dig här på Mercury Mrine för tt du vlde en upplåsr åt från Mercury

Läs mer

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter!

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter! Skp uppmärksmhet och få fler esökre till din monter! För tt vinn den tuff tävlingen om uppmärksmheten, på en plts där hel rnschen är smld, gäller det tt slå på stor trummn och tl om tt du finns. Till en

Läs mer

Sfärisk trigonometri

Sfärisk trigonometri Sfärisk trigonometri Inledning Vi vill nvänd den sfärisk trigonometrin för beräkningr på storcirkelrutter längs jordytn (för sjöfrt och luftfrt). En storcirkel är en cirkel på sfären vrs medelpunkt smmnfller

Läs mer

IMMA - Framtidens massagebadkar 3. Badkar 4. Badkar med ljusterapi 5. Massagebadkar med system Basic 6. Massagebadkar med system Exclusive 8

IMMA - Framtidens massagebadkar 3. Badkar 4. Badkar med ljusterapi 5. Massagebadkar med system Basic 6. Massagebadkar med system Exclusive 8 Ljudlös mssgebdkr IMM - Frmtidens mssgebdkr dkr dkr med ljusterpi Mssgebdkr med system sic Mssgebdkr med system xclusive Mssgebdkr med system Superior 0 Krmodeller Funktioner Mssgeprogrm lndre Frktvillkor

Läs mer

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkts v Mercury Mrine, världslednde inom mrin teknik och utombordrtillverkning

Läs mer

Konsumtion, försiktighetssparande och arbetslöshetsrisker

Konsumtion, försiktighetssparande och arbetslöshetsrisker Fördjupning i Konjunkurläge juni 12 (Konjunkurinsiue) Konjunkurläge juni 12 75 FÖRDJUPNING Konsumion, försikighessparande och arbeslöshesrisker De förvänade inkomsborfalle på grund av risk för arbeslöshe

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody Från fotbollspln till ffärspln Berättelsen om Newbody Vi hjälper skolor och föreningr tt tjän pengr till cuper, träningsläger och skolresor. Genom tt sälj vår populär strumpor och underkläder kn de lätt

Läs mer

Elektroniska skydd Micrologic 2.0 och 5.0 Lågspänningsutrustning. Användarmanual

Elektroniska skydd Micrologic 2.0 och 5.0 Lågspänningsutrustning. Användarmanual Elekoniska skydd Lågspänningsuusning Användarmanual Building a Newavancer Elecicl'élecicié World Qui fai auan? Elekoniska skydd Inodukion ill de elekoniska skydde Lära känna de elekoniska skydde Funkionsöversik

Läs mer

Betalningsbalansen. Andra kvartalet 2012

Betalningsbalansen. Andra kvartalet 2012 Bealningsbalansen Andra kvarale 2012 Bealningsbalansen Andra kvarale 2012 Saisiska cenralbyrån 2012 Balance of Paymens. Second quarer 2012 Saisics Sweden 2012 Producen Producer Saisiska cenralbyrån, enheen

Läs mer

Regionmagasinet DITT VAL AV VÅRD- CENTRAL. Allt du behöver veta om. Vaccinet mot livmoderhalscancer så funkar det

Regionmagasinet DITT VAL AV VÅRD- CENTRAL. Allt du behöver veta om. Vaccinet mot livmoderhalscancer så funkar det Regionmgsinet en tidning från Västr Götlndsregionen www. vgregion. se nr 2. 2009 Allt du behöver vet om DITT VAL AV VÅRD- CENTRAL Sid 4 9 Vccinet mot livmoderhlscncer så funkr det Sid 14 Sov gott med lite

Läs mer

Solatube. Solatube 160 DS Dagsljussystem Solatube 290 DS Dagsljussystem Installationsanvisningar. Sticksåg. Tigersåg. Hammare Plattjärn.

Solatube. Solatube 160 DS Dagsljussystem Solatube 290 DS Dagsljussystem Installationsanvisningar. Sticksåg. Tigersåg. Hammare Plattjärn. Soltue Soltue 60 DS Dgsljussystem Soltue 90 DS Dgsljussystem Instlltionsnvisningr 8 List över tillehör* Antl Kupol med Ryender 000-teknik (). Stötdämpnde invändig kupol* 8 Tkhuv (med eller utn lutning)

Läs mer

Användarmanual. Inomhusenhet. Utomhusenhet RAS-10SAVP-E RAS-13SAVP-E RAS-16SAVP-E RAS-M14GAV-E RAS-M18GAV-E RAS-M14GACV-E RAS-M18GACV-E

Användarmanual. Inomhusenhet. Utomhusenhet RAS-10SAVP-E RAS-13SAVP-E RAS-16SAVP-E RAS-M14GAV-E RAS-M18GAV-E RAS-M14GACV-E RAS-M18GACV-E Inomhusenhet RAS-B10SKVP-E RAS-B13SKVP-E RAS-B16SKVP-E RAS-M10SKCVP-E RAS-M13SKCVP-E RAS-M16SKCVP-E Utomhusenhet RAS-10SAVP-E RAS-13SAVP-E RAS-16SAVP-E RAS-M14GAV-E RAS-M18GAV-E RAS-M14GACV-E RAS-M18GACV-E

Läs mer

Innovation GAT med guldkant

Innovation GAT med guldkant Innovtion GT med guldknt Med nytänknde och uppfinningsrikedom hr bubbelbdkret nu tgits till en helt ny nivå. tt bdkr ur GTs Innovtion-serie ger dig fler vlmöjligheter, enklre funktioner och mssge utöver

Läs mer

!Anmäl omgående till transportören/

!Anmäl omgående till transportören/ Läs dett vid mottgndet v ditt Str Center Kök eller Bomnkök! Viktigt tt tänk på! När levernsen kommer, kontroller ntlet kollin smt tt emllget är oskdt. Anmäl omgående till trnsportören / leverntören synligt

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Trumenhet (inklusive starttonerkassett)

upp maskinen och kontrollera komponenterna Trumenhet (inklusive starttonerkassett) Snguide Strt här DCP-8070D Läs denn snguide för korrekt inställning och instlltion innn du nvänder mskinen. För tt få igång mskinen för nvändning så fort som möjligt är de flest v mskinens funktioner kvr

Läs mer

Massivträ som väggmaterial - en jämförande studie av energiförbrukning och termisk komfort

Massivträ som väggmaterial - en jämförande studie av energiförbrukning och termisk komfort Massivrä som väggmaerial - en jämförande sudie av energiförbrukning och ermisk komfor Examensarbee inom civilingenjörsprogramme Väg- och vaenbyggnad L E N A G O L L V I K Insiuionen för bygg- och miljöeknik

Läs mer

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre. 2015-08. Nystrtsjobb /särskilt nystrtsjobb Du kn få ekonomisk ersättning om du nställer en person som hr vrit utn rbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet

Läs mer

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN Övningr och verktyg för år 7-9 och gymnsiet SPEL OM PENGAR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? ANPASSAT FÖR BLAND ANNAT SVENSKA, SPEL I KONSTHISTORIEN BILD, MATEMATIK OCH SAMHÄLLSKUNSKAP IILLEGALT SPEL VERKTYG, ÖVNINGAR

Läs mer

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre. 2015-04. Nystrtsjobb /särskilt nystrtsjobb Du kn få ekonomisk ersättning om du nställer en person som hr vrit utn rbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet

Läs mer

AUBER 95 9 jan LÖSNINGAR STEG 1:

AUBER 95 9 jan LÖSNINGAR STEG 1: AUBER 95 9 jn AR. Den finit utomten nedn ccepterr ett språk L över = {, }. A B ε Konstruer ) ett reguljärt uttryck för L. ) L = ( ( ) ) = ( ) ) en reguljär grmmtik för L S A S A c) en miniml DFA för L.

Läs mer

StyleView SV44 Telemedicine Cart

StyleView SV44 Telemedicine Cart Användrhndledning StyleView SV44 Telemedicine Crt with Dul LCD nd Power System StyleView nslutn vgnr erjuder elnslutningr för moil vårdpltsutrustningr i vårdmiljöer. Vgnrn är inte vsedd tt driv medicinsk

Läs mer

FORMELLA SPRÅK, AUTOMATER OCH BERÄKNINGSTEORI ÖVNINGSUPPGIFTER PÅ REGULJÄRA SPRÅK

FORMELLA SPRÅK, AUTOMATER OCH BERÄKNINGSTEORI ÖVNINGSUPPGIFTER PÅ REGULJÄRA SPRÅK FORMELLA SPRÅK, AUTOMATER OCH BERÄKNINGSTEORI ÖVNINGSUPPGIFTER PÅ REGULJÄRA SPRÅK Förord Dett kompendium innehåller övningr inom reguljär språk för kursen Formell språk, utomter och eräkningsteori som

Läs mer

Grafisk Profil. Välkommen in i Korvpojkarnas grafiska värld.

Grafisk Profil. Välkommen in i Korvpojkarnas grafiska värld. Grfisk Profil Du hr fått den här foldern i Din hnd eftersom Du på något sätt hr med vårt vrumärke och dess reproduktion tt gör. Här finns ll informtion Du behöver för tt se vilk vi är smt vilk typsnitt

Läs mer

Text: Mikael Simovits & Tomas Forsberg Illustration: Jonas Englund. Stort test: Watchguard Halon Cronlab Symantec Microsoft Cleanmail

Text: Mikael Simovits & Tomas Forsberg Illustration: Jonas Englund. Stort test: Watchguard Halon Cronlab Symantec Microsoft Cleanmail Tex: Mikael Simovis & Tomas Forsberg Illusraion: Jonas Englund Sor es: Wachguard Halon Cronlab Symanec Microsof Cleanmail Ren e-pos med 26 Skräppos är e sor problem för både i-avdelning och användare.

Läs mer

Utveckling av testrigg för mätning av däckfriktion mot vinterväglag

Utveckling av testrigg för mätning av däckfriktion mot vinterväglag Förord Förord Dea examensarbee ugör en del i e sörre forskningsprojek för a öka kunskapen inom ämnesområde vinerväglag. Syfe med examensarbee är a konsruera en esrigg som en sar på forskningsprojeke. Tesriggen

Läs mer

analys Nuläges- Redo för nästa steg Flens kommun idag Det bästa med Flens kommun är Eldsjälarna som brinner för sin ort Invånare om Flens kommun

analys Nuläges- Redo för nästa steg Flens kommun idag Det bästa med Flens kommun är Eldsjälarna som brinner för sin ort Invånare om Flens kommun Nuläges- nlys Redo för näst steg För tt kunn sätt mål och gör en hndlingspln för tt nå dit, måste mn vet vr mn befinner sig. Den kunskpen får vi genom nulägesrpporten som försöker ge en övergripnde beskrivning

Läs mer

Generell dimensionering av ett grundelement i Sandwich

Generell dimensionering av ett grundelement i Sandwich Projeknummer Kund Rappornummer D4.089.00 Läa karossmoduler TR08-006 Daum Referens Revision 008-0-7 Regisrerad Ufärdad av Granskad av Godkänd av Klassificering Open Generell dimensionering av e grundelemen

Läs mer

T-konsult. Undersökningsrapport. Villagatan 15. Vind svag nordvästlig, luftfuktighet 81%, temp 2,3 grader

T-konsult. Undersökningsrapport. Villagatan 15. Vind svag nordvästlig, luftfuktighet 81%, temp 2,3 grader Unersökningsrpport Villgtn 15 Vin svg norvästlig, luftfuktighet 81%, temp 2,3 grer Dtum: 2011-12-19 Beställre: Sven Svensson Kmeropertör: Tom Gisserg Aress Telefon E-post Hemsi Spikrn 152 070 338 47 70

Läs mer

89/336/EG; standard EN50081-1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3

89/336/EG; standard EN50081-1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3 Välkommen ombord! Det är viktigt tt rätt försiktighet och underhållsåtgärder nts för tt din Mercury-produkt sk kunn nvänds med högst effektivitet för bäst prestnd och ekonomi. Det bifogde registreringskortet

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet KUNSKAP FÖR LANDETS FRAMTID Slutrpport för projektet Etlering v ekologiskt gräsfrö på hösten i höstvete Puliert 214-3-1 Per Ståhl1, Ann-Chrlotte Wllenhmmr2, Ev Stoltz2, 1 Hushållningssällskpet, Vret Kloster

Läs mer

OBS! Följande gäller endast CE-märkta produkter.

OBS! Följande gäller endast CE-märkta produkter. OBS! Följnde gäller endst CE-märkt produkter. Försäkrn om överensstämmelse - Mercury MerCruiser Denn sterndrevs- eller inombordsmotor överensstämmer, när den instllerts i enlighet med Mercury MerCruisers

Läs mer

Tjänsteprisindex (TPI) 2010 PR0801

Tjänsteprisindex (TPI) 2010 PR0801 Ekonomisk saisik/ Enheen för prissaisik 2010-06-22 1(12) Tjänseprisindex (TP) 2010 PR0801 denna beskrivning redovisas förs allmänna uppgifer om undersökningen sam dess syfe, regelverk och hisorik. Därefer

Läs mer

Med funktioner som en lcd display med 10 olika träningsprogram, erbjuder denna cykel en variationsrik träning.

Med funktioner som en lcd display med 10 olika träningsprogram, erbjuder denna cykel en variationsrik träning. Motorstyrd mgnetbroms 6 kg Tränngsdtor Belyst LCD Mster B-4135 Mgnetc Med funktoner som en lcd dsply med 10 olk tränngsprogrm, erbjuder denn cykel en vrtonsrk tränng. Funktoner Td, Dstns, Hstghet, Energförbruknng,

Läs mer

Rekrytera. 15 år av snabb 10 000:- JOBBAKUTENS SMARTA TIPS FÖR BÄTTRE REKRYTERING STEFAN THORSTENSSON 8& TOM SJÖTUN GER DIG:

Rekrytera. 15 år av snabb 10 000:- JOBBAKUTENS SMARTA TIPS FÖR BÄTTRE REKRYTERING STEFAN THORSTENSSON 8& TOM SJÖTUN GER DIG: Rekryter En tidning om rbetsfrågor och rekrytering från Jobbkuten Väst AB #1 2011 Jobbkuten 15 år v snbb rekrytering! 10 000:- ATT TJÄNA TIPSA OM EN ARBETSSÖKANDE VÄN sid. 7 JOBBAKUTENS STEFAN THORSTENSSON

Läs mer

DET KVALITATIVA DISTANSARBETSRUMMET - en pedagogisk studie av begrepp som beskriver miljön

DET KVALITATIVA DISTANSARBETSRUMMET - en pedagogisk studie av begrepp som beskriver miljön DET KVALITATIVA DISTANSARBETSRUMMET - en edagogisk sudie av begre som beskriver miljön TCO Uveckling AB, Disanslaboraorie, Raor 999: Sefan Junesrand, Inés Leal, Camilla Edvinsson & Tone Perelius "De kvaliaiva

Läs mer

Installatörens referenshandbok

Installatörens referenshandbok Instlltörens referenshndok Dikin Altherm - lågtempertur Split + ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+6CB Instlltörens referenshndok Dikin Altherm - lågtempertur Split Svensk Tle of ontents Tle of

Läs mer

Installations- och skötselanvisning

Installations- och skötselanvisning SV Insallaions- och sköselanvisning V15/V20/V30/V30-3P/V40/V60-3P H15/H20/H30/H30-3P/H60 Gullberg & Jansson AB Smälaregaan 6 SE - 263 39 Höganäs Tel: +46 (0) 42 34 05 90 Fax: +46 (0) 42 34 02 10 E-mail:

Läs mer

SKI Rapport 01:9. Granskning av SKB:s förslag ti inkapslingsteknik. Mats Lundin Oskar Gustafsson Bernt von Bromsen Eva Troell.

SKI Rapport 01:9. Granskning av SKB:s förslag ti inkapslingsteknik. Mats Lundin Oskar Gustafsson Bernt von Bromsen Eva Troell. SE0100128 SKI Rpport 01:9 ',! 1 Grnskning v SKB:s förslg ti inkpslingsteknik Mts Lundin Oskr Gustfsson Bernt von Bromsen Ev Troell Jnuri 2001 ISSN 1104-1374 ^9/20 ^Slm. I ISRN SKI-R-01/9-SE PLEASE BE AWARE

Läs mer

MAMMA, JAG HAR ONT I MAGEN! - en studie om barn med ospecifika magsmärtor.

MAMMA, JAG HAR ONT I MAGEN! - en studie om barn med ospecifika magsmärtor. HÖGSKOLAN I KARLSTAD Institutionen för utbildningsvetenskp och psykologi MAMMA, JAG HAR ONT I MAGEN! - en studie om brn med ospecifik mgsmärtor. C-uppsts i psykologi, 10 poäng vt 1996 Förfttre: AnnBritt

Läs mer

Att välja trä. Innehåll. Från skog till planka Skogsbruk 3 Sågverk 5

Att välja trä. Innehåll. Från skog till planka Skogsbruk 3 Sågverk 5 Att välj trä Innehåll Från skog till plnk Skogsruk 3 Sågverk 5 Egenskper hos furu och grn Träets uppyggnd och struktur 6 Styrk 7 Värmeegenskper 8 Brndegenskper 8 Motståndskrft mot nedrytning 8 Virkeskvliteter

Läs mer

Webbaserad applikation för administrering av investeringar

Webbaserad applikation för administrering av investeringar Webbserd ppliktion för dministrering v investeringr Dtprtner softwre Dtprtner Oy grundt 1987 i Finlnd Progrmvr och tjänster för investeringsbedömning, värdering och finnsiell modellering I Sverige dotterbolget

Läs mer

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2010

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2010 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2010 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2010 Saisiska cenralbyrån 2010 Balance of Paymens. Third quarer 2010 Saisics Sweden 2010 Producen Producer Saisiska cenralbyrån,

Läs mer

Diverse 2(26) Laborationer 4(26)

Diverse 2(26) Laborationer 4(26) Diverse 2(26) (Reglereknik) Marin Enqvis Reglereknik Insiuionen för sysemeknik Linköpings universie Föreläsare och examinaorer: Marin Enqvis (ISY) Simin Nadjm-Tehrani (IDA) Lekionsassisener: Jonas Callmer

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Samfälligheten Askträdet

Kallelse till årsstämma i Samfälligheten Askträdet Kllelse till årsstämm i Smfälligheten Askträdet Hej, Vrmt välkomn till års stämm för medlemmrn i Smfälligheten Askträdet; Torsdg mrs 9. på Förskoln Tårpilsgränd Väl mött, Styrelsen . Vl v mötesordförnde

Läs mer

Övergripande. Titel. Övergripande. ADHD - Definition. ADHD-Definition. ADHD Kategori eller Dimension. Cecilia Wåhlstedt

Övergripande. Titel. Övergripande. ADHD - Definition. ADHD-Definition. ADHD Kategori eller Dimension. Cecilia Wåhlstedt Heerogenie hos Barn med : Symomdomän, neuropsykologiska processer och komorbidie Tiel Cecilia Wåhlsed cecilia.wahlsed@psyk.uu.se Övergripande Barn med är de så lika? symom, Kogniiva briser och samidiga

Läs mer

TERRASSNYTT. Funderingar från en terrass

TERRASSNYTT. Funderingar från en terrass Informtionsbld för HSB Brf Terrssen i Ulnds Väsby TERRASSNYTT Nr 2 Aril 2014 I dett nummer bl : Nyinflyttrträff... sid 2 Målning, rboler och UC-byte... sid 2 Trfiken frmför hus 1... sid 2 Fsighetsskötsel,

Läs mer

Solcellsanläggning. din bästa investering för framtiden

Solcellsanläggning. din bästa investering för framtiden Solcellsanläggning din bäsa invesering för framiden Solcellsanläggningar frånen av Sveriges ledande leveranörer Skandinavisk Design Tysk kvalie GermanSolar har mer än 13 års erfarenhe och har ill lika

Läs mer

KAPITEL 1.3 UTBILDNING AV PERSONER SOM ÄR DELAKTIGA VID TRANSPORT AV FARLIG GODS

KAPITEL 1.3 UTBILDNING AV PERSONER SOM ÄR DELAKTIGA VID TRANSPORT AV FARLIG GODS 4 688/2013 1.2.1 Definitioner BILAGA Innehvre v tnkcontiner eller UN-tnk 5 : Företg i vrs nmn tnkcontinern eller UN-tnken registrerts. Innehvre kn också vr ägre v tnkcontiner eller UNtnk. KAPITEL 1.3 UTBILDNING

Läs mer

TMV151/TMV181. Fredrik Lindgren. 19 november 2013

TMV151/TMV181. Fredrik Lindgren. 19 november 2013 TMV151/TMV181 Fredrik Lindgren Mtemtisk vetenskper Chlmers teknisk högskol och Göteborgs universitet 19 november 2013 F. Lindgren (Chlmers&GU) Envribelnlys 19 november 2013 1 / 24 Outline 1 Mss, moment

Läs mer

halmstad nissastrand Juvelen på Nissastrand

halmstad nissastrand Juvelen på Nissastrand hlmstd nissstrnd SMARAGDEN Juvelen på Nissstrnd I Smrgden skpr vi bostäder med en modern, urbn känsl och hög kvlitet på mteril och utformning. Cityboende på bäst läge Nu bygger JM bostäder för dig som

Läs mer

Luftvärmepumpens inverkan på energiförbrukningen i ett gammalt egnahemshus Magnus Sederholm

Luftvärmepumpens inverkan på energiförbrukningen i ett gammalt egnahemshus Magnus Sederholm Luftvärmepumpens inverkn på energiförbrukningen i ett gmmlt egnhemshus Mgnus Sederholm 1 EXAMENSARBETE Arcd Utbildningsprogrm: Identifiktionsnummer: Förfttre: Arbetets nmn: Hndledre (Arcd): Energi- och

Läs mer

Välkommen till. och. hedersvåld försvara ungdomarnas rättigheter. agera mot. Illustration: www.istockphoto.com. juno blom

Välkommen till. och. hedersvåld försvara ungdomarnas rättigheter. agera mot. Illustration: www.istockphoto.com. juno blom Välkommen ill och Illusraion: www.isockphoo.com # 6 OKTOBER 2009 årg 3 SkandinaviSk SjukvårdSinformaion agera mo juno blom hedersvåld försvara ungdomarnas räigheer Själavårdarna inom Kriminalvården samalar

Läs mer