Kvalitetsredovisning För Villans rektorsområde, år 2008/2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsredovisning För Villans rektorsområde, år 2008/2009"

Transkript

1 Kvalitetsredovisning För Villans rektorsområde, år 2008/ Verksamhetsform: IT på Villan Rektor: Lars Trägårdh Antal barn/elever och personal: 463 barn och 115 vuxna Redovisningen har upprättats av: Molly Karlsson och Jeanette Kjellberg INLEDNING På Villanskolan arbetar vi aktivt för att datorn ska bli ett naturligt redskap för våra elever. Alla elever har tillgång till datorer, i anslutning till eller i sina klassrum samt i datasalen. Eleverna får under sin skolgång på Villanskolan undervisning/träning i att använda datorn som ett arbetsredskap. Ett nytt begrepp för perioden är Fronter, en kommunövergripande webbplattform som implementeras kontinuerligt under år Villans rektorsområde gick igång med personalen i Fronter i januari Vår kvalitetsredovisning för vt 2009 är en övergripande utvärdering av hur IT på Villan fungerat under perioden. Vi har utvärderat: - IT-undervisningen - Surfa Säkert - Fronter MÅL FÖR IT-UNDERVISNINGEN INSATSER Hantera för åldern anpassade program Använda ett ordbehandlingsprogram Kommunicera via e-post Söka information med hjälp av Internet Använda vår lärplattform Fronter Surfa säkert Vi har möjlighet att ha undervisning i datasal, med 12 datorer och IT-pedagog som arbetar utifrån de mål IT-pedagoggruppen i Ängelholms kommun gemensamt kommit fram till. Hösten 2008 arbetade Molly 80% på Villanskolan och Caroline 50% med IT. Därför kunde vi tillsammans återigen erbjuda fler lektioner i datasalen. Sidan 1 av 17

2 Under VT 2009 arbetade Molly 100%, som IT-pedagog på Villanskolan. Jeanette Kjellberg arbetade 50% som systemadministratör och Fronteradministratör. Vi har satsat på digitala klassrum i åk 6 och åk.4 Molly har lagt planeringstid tillsammans med lärarna i arbetslaget. För att stärka pedagogerna och utveckla nya former av undervisning har år 6 också fått mycket undervisningstid i datasalen, där de arbetat med ett långsiktigt temaarbete om Världens djur. I åk 3-6 har alla elever fått logga in i Fronter. Alla dessa klasserna har använt sig av detta verktyg i IT-undervisningen. Sammanfattningsvis ht -08: -Åk 3 hade 7 lektioner -Åk 4 hade 5 lektioner -Åk 5 hade 7 lektioner -Åk 6 hade 12 lektioner Sammanfattningsvis vt -09: -Åk 3 hade 8 lektioner -Åk 4 hade 7-8 lektioner -Åk 5 hade 8 lektioner -Åk 6 hade 15 lektioner Insatser Skola/Föräldrar Föräldrarna till barnen som börjar förskoleklass på Villanskolan får skriftlig information om skolans hemsida, IT-undervisningen och Surfa Säkert. De lämnar tillbaka talongen där vi får svar på om deras barn får finnas med på bild på skolans hemsida. Vid första föräldramötet i år 3 informerar vi om elevernas inloggning i utbildningsnätet och datoreglerna. Vi går igenom målen för IT-undervisningen på Villanskolan och diskuterar hur vi ska göra för att hjälpa våra barn/elever med att hantera Internet. Återigen ber vi om tillåtelse att publicera bilder med barnen på skolans hemsida. Klass 3B och 3C fick under hösten 2008 besök av oss på ett sådant föräldramöte, där vi också berättade om kommande insatser såsom Fronter och Surfa Säkert. År 5 fick ett utskick med information om vår undervisning, publicering av bild på Internet, datorregler, Fronter och kommande Surfa Säkert föreläsning. Alla föräldrar i år 6 och klass 3A har under HT -08 fått information och möjlighet att följa barnens IT-undervisningen via Fronter. Via ett föräldramöte fick alla en kort introduktion och chans att fråga om Fronter. Sidan 2 av 17

3 Januari 2009 startade 2b, 4abc och 5c med att föräldrarna har kunnat logga in på Fronter och få information från klassläraren. Efter påsklovet startade även 1b och 2c med att informera föräldrarna via Fronter. RESULTAT När vi nu i december sammanfattar höstens insatser så ser det ut så här: År 3 kan logga in i skolans nätverk och hantera en del program som t ex Från ord till ord och Sebran. 3B och 3C har även tränat i Word, medan 3A arbetat med en skrivövning direkt i Fronter. Eleverna har även fått öva sig i att söka på Villans hemsida. År 4 redovisar förra terminens arbete om djur eller frukt via PowerPoint. Detta arbete löper under hela året. De har även övat i Word med färgdikter, utifrån UR:s sida om färg. Från och med v 44 loggar alla 4:or in på Fronter där de hittar lektionsplaneringen. År 5 har tränat i Word, med punktlista och numrerad lista och repeterat Infoga bild och formatera text. Efter v 44 loggar alla femmor in på Fronter och får dagens uppgift, och då introducerades e-post i Fronter. De fick träna på att läsa och skicka e-post till klassen. År 6 loggade in på Fronter vid terminsstart. Första uppgiften blev en skrivövning som hette Mitt liv på nätet, som gjordes i en loggboksfunktion i Fronter. Därefter inleddes planeringsarbetet med Världens djur, där alla elever ska producera en faktatext i Word som ska lämnas in via en inlämningsmapp i Fronter senast i januari. När vårterminen avslutades i juni 2009 sammanfattade vi så här: Alla klasser har fått instruktioner på vad vi ska göra på IT-lektionen i sitt klassrum på Fronter. Därför har vi övat aktivt att hantera Fronter. År 3 kan logga in på datorn och även på Fronter. Alla elever i år 3 kan nu hantera enkla pedagogiska program. Under våren har år 3 arbetat med Studieknep, (djur/frukter) samlat stödord och arbetat i Word. År 4 har fått redovisa sina PowerPoint presenatationer om djur/frukt som de gjorde i åk.3. Programmet Från ord till ord har använts. Vi har fortsatt att träna på att arbeta med ordbehandling via Word. Dessa övningar har vi gjort: Färgdikter, Detta Sidan 3 av 17

4 gillar jag och valfri berättelse. När vi skulle skriva berättelse använde vi oss av en tankekart och lånade kort från Rebbelberga. Talsyntes och Stava Rex har vi introducerat i samband med att vi skrev berättelser. År 5 har använt Fronter för att ge varandra boktips vi har även gjort en enkät om Ungdomars dator och Internetvanor. Vi har pratat om chatt/e-post och Surfa Säkert, bl a med hjälp av webbsidan Livstid. Eleverna har arbetat med Mitt namn. Vi har använt Internet för att ta fram fakta och ritverktygen i Word för att skapa en tankekarta. Med hjälp av Seterra har vi tränat på Europas geografi. År 6 har haft IT-undervisning 40 min varje vecka. Detta har vi gjort: - Mitt liv på nätet. (Loggbok på Fronter) - Världens djur arbetade vi med under hela HT och fram till påsk 09. (Internet Källkritik, Word och PowerPoint) =ca.15 lektioner - Mina år på Villan (MindView tankekarta, Filhantering Mina bilder, PhotoStory filmen la vi i Mitt arkiv på Fronter) Insatser mot föräldrar och personal är genomförda enligt vår plan. Molly och Carro gick ut och presenterade IT på Villan vid treornas föräldramöten. BEDÖMNING AV MÅLUPPFYLLELSE År 3 når målen för årskursen. År 4 når målen för årskursen. År 5 når målen för årskursen. År 6 når målen för årskursen. ANALYS De senaste två läsåren har vi inte nått målen fullt ut. Vi har haft bättre förutsättningar detta läsår 08/09, rent tidsmässigt. Detta har inneburit mer kontinuitet i IT-undervisningen. En stabil insats där vi fokuserat på elevernas undervisning. Vi upplever att läsåret varit positiv och att ett ökat lärande faktiskt har skett. Detta medför att vi når målen. När eleven lämnar Villanskolan, kan de hantera pedagogiska program, skriva i ordbehandlare, göra en presentation i Power Point, skicka e-post, använda Fronter och de har viss kännedom om informationssökning på Internet. Sidan 4 av 17

5 T ex mer finesser i Word och diagram i Excel har vi inte unnit med. När det gäller informationssökning via Internet tycker vi oss märka en svårighet för eleverna att tillägna sig kunskaper kring källkritik och hur man bäst söker riktig information. Även om tiden och engagemanget hos pedagogen finns, så verkar inte eleverna helt redo för att ta sig an dessa moment. Kunskaperna spretar bland treorna, en del är otroligt snabba och datorvana medan några inte alls suttit vid en dator tidigare. Det varierar också mycket från klass till klass i hur snabbt barnen navigerar och löser uppgiften. Vi tycker oss se att barn i år 3 har en större vana att navigera och hitta på Internet än för några år sedan. Word är däremot fortfarande ett outforskat område för de flesta. Fyrorna blev förvånade och stolta över sitt arbete de gjort i 3:an i PowerPoint, och det var en positiv början på terminen att lyfta upp detta igen och fortsätta. Tyvärr har det blivit färre lektioner än vad vi trodde, fredagslektioner går ofta bort. De har därför inte fått arbeta så mycket som varit önskvärt med ordbehandling. Fronter är fortfarande lite obekant för dem och obegripligt för många. Femmorna behärskar Word bra. Många kunde redan infoga bild och formatera text. En mindre del av barnen har privat e-postadress hemma och det är inget konstigt. En större del av femmorna blandar ihop begreppen med chatt och diskussionsforum det behövs mer träning. Är det viktigt i dagens samhälle att kunna hantera e-post? För sexorna har det blivit ett lyft med så många lektioner och introduktionen av Fronter. För IT-pedagogen är det ett otroligt bra verktyg att förbereda lektioner i, samt arbeta med inlämningsuppgifter. Allting finns samlat på en plats. Detta upplever även eleverna som positivt. Däremot är arbetet med Världens djur till viss del en besvikelse eftersom vi upplever att eleverna har mer att ge. De skulle kunna producera bättre. Bristerna finns i uthållighet, värdera källor och att producera en faktatext som är innehållsrik. Tyvärr har inte vi hunnit ge det stöd som vi önskade till sexornas lärare och de digitala klassrummen, bärbara datorer och trådlöst nätverk. ÅTGÄRDER FÖR FORTSATT UTVECKLING Villanskolan behöver en heltidsanställd IT-pedagog och en systemadministratör. Kontinuerlig och stabil IT-undervisning. Molly kommer till hösten 2009 att jobba 100% på Villans rektorsområde och då fokusera på själva IT-undervisningen år 3-6. Fortbildning i PowerPoint och bildbehandling för personalen kommer att vara en av insatserna, som vi tror är en framgångsfaktor. Sidan 5 av 17

6 Samtidigt arbetar Jeanette som Fronteradministratör och systemadministratör på 50% Vi har fått NE- Nationalencyklopedin som uppslagsverk via en kommunlicens. Den måste vi introducera och marknadsföra så att all personal känner till att NE finns på nätet. För elevernas utveckling i just informationssökning kommer det att bli ett viktigt redskap. Om sexorna ska nå målen så måste de få 40 min/vecka i datasalen. Sidan 6 av 17

7 MÅL FÖR SURFA SÄKERT Vi vill förebygga e-mobbning. Vi vill att barnen ska få en inre kompass, de ska kunna sortera och kritiskt granska information från olika medier. Barnen skall känna till faror och möjligheter på Internet. INSATSER Vi vill väcka intresse bland vuxna om barns liv framför datorn. Molly har i IT-undervisningen ett ständigt Surfa Säkert-tänk. Föräldrarna får information (broschyr och muntligt) i år F, 3 och 5. År 5 får arbeta med e-post och hur man uppför sig trevligt på nätet i ITundervisning. År 6 har arbetat extra med e-mobbning, där Lisbeth Andersson haft år 6 i kill- /tjejgrupp och utgått från materialet Livstid i sina samtal. Lisbeth har träffat alla årskurs 6 elever en gång under ett 60 minuters pass i datasalen. Vi har genomfört en enkät på Fronter som undersöker barnens datorvanor. År 3 och 5 fick denna möjlighet under vårterminen. Positivt är att Villegruppen också arbetar aktivt med Surfa Säkert-frågor. Höstterminen 2008 Vi uppdaterade oss om vad som gäller just nu, vilka sidor som är populärast bland eleverna, genom att diskutera på lektionerna. Framförallt sexorna fick tänka till och utföra en uppgift Mitt liv på nätet via Fronter och deras dagbok där. Datorreglerna reviderades och vi gick igenom dem ordentligt tillsammans med eleverna att mycket av detta gäller både hemma och i skolan. Diskussioner om upphovsrätt när vi arbetar med bilder - då aktualiseras frågan om egna bilder på Internet. Föräldraträff för Villans föräldrar i stadsbiblioteket den 6 oktober, då vi föreläste om Surfa Säkert samt visade Fronter. Villegruppen presenterade också sitt arbete på skolan. Under arbetet med föreläsningen blir det automatisk fortbildning för oss själva i t ex PowerPoint. Sidan 7 av 17

8 RESULTAT Vårt Surfa Säkert arbete har blivit mer allmänt känt. Ämnet är i allra högsta grad aktuellt och många fler än vi är insatta i en del av problematiken med e-mobbning. Undersökningen i år 3 och 5 genomfördes under vårterminen. Frågorna berörde bl a e-mobbning, faror och möjligheter och regler vid datorn. Så svarade eleverna: Har du råkat ut för att någon varit elak mot dig eller mobbar dig via Internet eller mobilen? År 3 År 5 Nej 93% 82% Hänt enstaka gång 5% 15% Händer ofta 0% 2,5% Känner du någon som blivit mobbad/utsatt på Internet eller via mobilen? År 3 År 5 Ja 13% 11% Nej 87% 86% Vad skulle du göra om du råkade ut för något trakasserier på Internet eller via mobilen? År 3 svarar att de vänder sig till sina föräldrar i första hand. De har även stor tillit till de vuxna på skolan. Något färre i år 5 vänder sig till mamma eller pappa, och kompisarna får en större betydelse. Brukar dina föräldrar sitta med vid datorn? År 3 År 5 Ja 14% 16% Det händer 38% 44% Nej 45% 39% Har du regler hemma? År 3 År 5 Ja 42% 39% Nej 58% 58% Sidan 8 av 17

9 Vi har inlett ett samarbete med Villegruppen kring problematiken med e- mobbning. Lisbeths arbete med Livstid har gjort att eleverna blivit mer medvetna om att mobbning på nätet är verkligt, mer på riktigt. Barnen har gjort kopplingen antimobbningsarbete datorer. Eleverna har haft ett stort behov att samtala kring detta ämne och att det verkligen finns en vuxen som lyssnar. Reportaget i tidningen är positiv marknadsföring. Höstterminen 2008 Mitt liv på nätet var en skrivuppgift som tilltalade eleverna. Många hade lätt för att komma igång. Alla elever i år 3-6 fick en grundlig genomgång av datorreglerna vid första tillfället i datasalen. Vi anpassade språket så att det var förståligt i alla olika åldrar. På föräldraträffen kom drygt 60 personer och den var uppskattad. Vårterminen 2009 Surfa Säkert arbetet har legat nere lite eftersom Caroline har varit föräldraledig. Undersökningen i åk.3 och 5 gick väldigt smidigt att göra i Fronter. Vi har även låtit eleverna på Hjärnarps RO svara på den eftersom vi ska föreläsa där den 26 augusti om Surfa Säkert. Att Villanskolan fick Friendspriset 2009 ser vi som en stor belöning för vårt långsiktiga arbete med e-mobbning och Surfa Säkert i deras motivering stod: På Villanskolan utgör samarbetet med Friends en stabil plattform för trygghetsarbetet, men skolans engagemang sträcker sig utöver det vanliga. Man har utbytt erfarenheter med andra skolor, engagerat föräldrarna i hög grad, haft vänskapsdagar, informerat om ungdomars nätvanor och anordnat en jättelång kärlekstunnel där elever och personal överöste varandra med positiva kommentarer. Kärlekstunneln är för övrigt en bra metafor för skolans goda gemenskap med Villegruppen och kompisstödjarna i spetsen. MÅLUPPFYLLELSE Vi når delvis målet när det gäller att väcka intresse bland vuxna. Målet med e-mobbning nås till viss del. Sidan 9 av 17

10 Vi når ej målen med elevernas källkritiska inställning. BEDÖMNING AV MÅLUPPFYLLELSE Pedagogerna på skolan är mer medvetna och kunniga pga negativa fall på skolan. PUL och olika juridikfrågor har blivit aktuella.. Vi hoppas att enkäten väcker tankar och att den ökar medvetenheten om hur barnen kan lära sig Surfa Säkert E-mobbning har tagits upp på ett tydligt sätt i år 6, med hjälp av Friends-filmer och Villegruppens arbete mot mobbning. Eleverna har ökad kunskap och förståelse för e-mobbningens problematik. Källkritik och mediers påverkan behöver vi arbeta mer med, tillsammans med klassläraren. Barnen visar ökad medvetenhet om Surfa Säkert-frågor. Föräldrar har fått ytterligare information. Samarbetet med Villegruppen ökar måluppfyllelsen. Friendspriset gör att måluppfyllelsen ökar. Fler blir intresserade av Surfa Säkert frågor ANALYS Samtalen som Lisbeth haft i år 6 har varit väldigt postiva, eleverna uppskattar detta tillfälle. Eftersom Lisbeth är med i Villegruppen - Villans antimobbningsgrupp, blir det en ytterligare en dimension för barnen. Flera saker har kommit upp under samtalen som kanske inte skulle föras på tal i andra skolsituationer. T ex har många pojkar pratat kring porr- de hamnar ofta på porrsidor, medvetet eller omedvetet? Flickorna pratar mycket om bilder, de lägger ut bilder och kommenterar. Detta kan de inte hantera fullt ut. Både pojkar och flickor beskriver att de helst inte vill vända sig till oss vuxna, när det uppstår bekymmer- då reagerar vuxna med att strypa datoranvändningen, det är värre än att vara utsatt för något obehagligt. Enkäten är en bra grund inför de föräldramöten vi kommer att ha, siffror att luta sig mot. Utvärderingar ger också chans till samtidig diskussion med barnen. Höstterminen 2008 Sidan 10 av 17

11 Flera elever har under hösten självmant berättat om saker de råkat göra vid datorn och som de numera vet inte passar i skolan, eller bryter mot datorreglerna. Detta ser vi som ett tecken på att de dels har förtroende för oss och dels att de själva börjat skaffa sig den inre kompass som vi önskar. Föräldraträffen upplevdes som väldigt positiv och viktig- där vi tillsammans med Villegruppen visade på vårt viktiga arbete med att förebygga mobbning på barnens olika mötesplatser. ÅTGÄRDER FÖR FORTSATT UTVECKLING Vi ska fortsätta att genomföra en undersökning i år 3 och 5 varje år- enkäten finns i Fronter och den är lätt att göra justeringar i. Lisbeths roll i framtiden: Om tid finns skulle Lisbeth vilja fortsätta med kill/tjejsnack, där Livstid ligger som en del. Just detta ämne bör diskuteras i minst två pass/grupp så att man kan gå mer på djupet. År 6 är en lagom ålder för Livstid. Lisbeth forskar vidare kring det som dyker upp i samtalen, och går dessutom en kurs i höst som heter Mobbning- skolpraktik och forskningsperspektiv. Inför 2009 Surfa Säkert kommer delvis att vara vilande, eftersom Caroline är föräldraledig. Det viktigaste arbetet sker tillsammans med eleverna i undervisningen och detta kommer vi att fortsätta med när det ges tillfällen, t ex vid e-post användning och bilder på Internet. Personalen bör inom en inte för avlägsen framtid få en Surfa Säkert föreläsning. Samarbetet med Villegruppen är viktigt och bör fortsätta. Sidan 11 av 17

12 MÅL FÖR FRONTER VT 2009 INLEDNING Ur Utvecklingsplan för IT inom BUN Ett verktyg implementeras inom organisationen som möjliggör ökad kommunikation inom rektorsområdet men även gentemot elever och föräldrar. Mål Under vårterminen 2009 har alla verksamheter startat upp ett avdelningsrum/klassrum med information riktat till föräldrar. BAKGRUND HT 2009 ska alla föräldrar vara inloggade på Fronter och kunna hitta information från avdelning(/grupp/klass. Därför måste alla pedagoger få kunskap i hur man skapar nyher och underhåller en startsida. FÖRUTSÄTTNINGAR Alla avdelningar/klasser har blivit tilldelade ett rum med startsida på Fronter. INSATSER Fronter visas på kategoriträffar. På dessa träffar informerar skolledningen även om läsårets utbildningsplan. Tider sätts upp för lärare att teckna sig för Fronterutbildning i datasalen. All lärarpersonal måste teckna sig minst tre tillfällen på ca två timmar/gång under läsåret. Personal på förskolorna och DBV ges två utbildningstillfällen innehållande grunderna i bildbehandling under hösten. Till våren ges en fortsatt utbildning för både förskole- och fritispersonal riktat mot ovan angivna målkriterier. En enkät till alla föräldrar i år 6 och 3A genomförs i sluteta v VT 2009 för att få svar på hur de använder sig av Fronter och hur de upplever att få informationen på detta sätt RESULTAT Alla pedagoger la in aktuell information på sin startsida eller i sitt rum och fortsatte att öva på att skapa nyheter. Enkäten: 3a svarade på enkäten via Fronter 55% svarade 6a svarade på enkäten via papper 58% svarade 6b svarade på enkäten via papper 38% svarade 6c svarade på enkäten via papper 68% svarade Sidan 12 av 17

13 Hur ofta loggar du in på Fronter? Varje dag Några gånger i veckan En gång i veckan Sällan a 6a 6b 6c Vad är ert intryck av Fronter? Mycket bra Bra OK Dåligt a 6a 6b 6c Sidan 13 av 17

14 Vad söker du för information? Information från klassläraren Läxor Bildreportage Information från skolledningen Kursplaner/arbetsplaner Information från föräldraföreningen 0 3a 6a 6b 6c Tycker du att du får tillräcklig information? Ja Nej a 6a 6b 6c Sidan 14 av 17

15 MÅLUPPFYLLELSE Målet är uppnått ANALYS Det är positivt att vi är två lokala Fronteradministratörer, från två olika delar av verksamheten. Förskola- Skola. Anledningen till den höga måluppfyllelsen är: Två lokala Fronteradministratörer har gjort att vi haft tid att fortbilda alla pedagoger under VT 2009 Små grupper som vi tagit emot avdelningsvis har positivt. De stöttar varandra i arbetslagen. Vårt mål har varit att vara tillgängliga i datasalen så många tisdag/torsdag em som möjligt för att stötta kollegorna i sitt Fronterarbete. Många pedagoger har sökt hjälp dessa eftermiddagar och vi har upplevt att det varit mycket uppskattat. I början direkt efter fortbildningen var det stor aktivitet i de olika rummen. Vi upplever att de som ej haft vårdnadshavare inne i sina rum uppdaterade sina sidor allt för sällan. Att det blir en kontinuerlig, återkommande aktivitet är av största vikt för måluppfyllelsen. Vi funderar på om vi kanske borde släppt på alla föräldrar tidigare för att öka drivkraften. Enkät Varför fick vi in så få svar? 3a borde haft fler svar tycker vi för de säger att de loggar in varje vecka. Kanske att den låga svarsfrekvensen i åk. 6 beror på att de ej kunnat svara på det via Fronter. Vi får se om det blir bättre nästa vår när alla finns med i Fronter. ÅTGÄRDER FÖR FORTSATT UTVECKLING Vi ska ha igång klassrum/avdelningsrum och för att till hösten kunna koppla på alla vårdnadshavare och eleverna i åk.3-6. Vi fortsätter med workshops någon em i veckan. Personalfortbildningen för skolpersonalen och fritispersonalen blir Bildbehandling med inriktning mot Fronter, Sidan 15 av 17

16 Föräldrars synpunkter viktiga därför lägger vi ut enkäten i Fronter redan till jul om vårdnadshavarlogin funkar då. Vi kan inte få en exakt statistik på hur det ser ut med föräldrarnas användning av Fronter eftersom vi använder en klasslogin som är gemensam. Statistkverktyget fungerar inte förrän det finns vårdnadshavarlogin. Sidan 16 av 17

17 ÅTGÄRDER FÖR FORTSATT UTVECKLING Eftersom trycket ökar på IT-stöd och utbildning så anser vi att det behövs mer resurs dvs. IT-pedagog/systemadmin tid (nuvarande 1,5 tjänst) på Villans rektorsområde. Vi ser det som mycket positivt att pedagogerna använder IT mer i sitt arbete. Men det medför också att vår tid inte räcker till att stötta alla pedagoger och att utföra alla tekniska sysslor. Följande IT baserade arbetsuppgifter ser vi som viktiga och nödvändiga: IT-undervisning i datasal i år 3-6 Fortbildning för personal i Fronter, bildbehandling, pedagogiska program, digitala klassrum, specialhjälpmedel och webben. Support till personal i alla ovanstående IT-hjälpmedel samt videokamera, bärbara datorer, trådlöst nätverk. Fronteradministration Systemadministration Webbadministration Det som är mest eftersatt just nu är installation och fortbildning av ITspecialhjälpmedel för barn med läs- och skrivsvårigheter. Att få igång de digitala klassrummen kräver mycket tid. Både när det gäller att få dem att fungera tekniskt och att fylla dem med pedagogiska finesser. Vi måsta få tid att sätta oss in i den nya tekniken eftersom vi sen ska kunna fortbilda personalen. Vi känner stor oro över hur mycket tid och kunskap det krävs för att lära sig ett nytt webbpubliceringsprogram och att flytta/bygga upp vår nya hemsida på engelholm.se. Sidan 17 av 17

Vallhovskolan. IT-handlingsplan för Vallhovskolan

Vallhovskolan. IT-handlingsplan för Vallhovskolan Vallhovskolan IT-handlingsplan för Vallhovskolan Övergripande information Under läsåret 12-13 sker flera förändringar i skolans IT-arbete. First Class systemet Källan som alla elever och lärare använt

Läs mer

Storvretaskolans IT-plan 2013/14

Storvretaskolans IT-plan 2013/14 s IT-plan 2013/14 I det moderna samhället blir informationsteknik och datorer allt vanligare. Vi vill skapa förutsättningar för våra elever att lyckas i dagens samhälle och använder oss därför av IT i

Läs mer

Villanskolan En dator per elev 2012-05-25

Villanskolan En dator per elev 2012-05-25 Villanskolan En dator per elev 2012-05-25 0 av 9 1. Innehåll 1. Innehåll... 1 2. Sammanfattning... 2 3. Bakgrund... 2 Hämtat från Projektplanen En dator per elev i Ängelholm... 2 3.1 Bakgrund -Ängelholms

Läs mer

Rapport från enkät Digital kompetens lärare f-6

Rapport från enkät Digital kompetens lärare f-6 Rapport från enkät Digital kompetens lärare f-6 2015 Monica Andersson, IT-pedagog 2016-02-29 Vi försöker lära eleverna att arbeta med GAFE men det är ju mycket svårt då det ej finns datorer/ipads till

Läs mer

Rapport från enkät Digital kompetens lärare f-6

Rapport från enkät Digital kompetens lärare f-6 KROKOM2500, v1.0, 2012-02-29 Rapport från enkät Digital kompetens lärare f-6 2014 Monica Andersson, IT-pedagog 2014-06-30 96 % av lärarna använder Internet som resurs för att hitta fakta och lektionstips,

Läs mer

Nätsäkert. Om datorer och internet för elever i Karlshamns kommun

Nätsäkert. Om datorer och internet för elever i Karlshamns kommun Nätsäkert Om datorer och internet för elever i Karlshamns kommun Nätsäkert innehåller information om datoranvändning i skolan, för elever och vårdnadshavare, från Karlshamns kommun, september 2016. Karlshamns

Läs mer

IKT-handlingsplan för Vallhovskolan

IKT-handlingsplan för Vallhovskolan IKT-handlingsplan för Vallhovskolan Inledning HT-13 gick Vallhovskolan in i kommunens 1-1 satsning och våra elever från åk.1 fick en egen dator. Satsningen på 1-1 är en del av kommunens strategi för ökad

Läs mer

Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-9

Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-9 KROKOM2500, v1.0, 2012-02-29 Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-9 2014 Monica Andersson, IT-pedagog 2014-06-12 Under mina tre år på skolan så har vi nästan aldrig använt datorn. När

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

Målen i planen mot diskriminering och kränkande behandling, augusti augusti 2016

Målen i planen mot diskriminering och kränkande behandling, augusti augusti 2016 2015-06-24 Målen i planen mot diskriminering och kränkande behandling, augusti 2015- augusti 2016 Främjande insatser från förra planen, 2014 All personal arbetar aktivt med synliggörandet av s Likabehandlingsplan

Läs mer

It-strategi för Väddöenheten

It-strategi för Väddöenheten It-strategi för Väddöenheten Fortbildning Pim nivå 3 för alla pedagoger under läsåret 12-13. Kollegiehandledning. Introduktion i november 2012 3 kollegiehandledningsperioder under läsåret 2013-14. 6 kollegiehandledare

Läs mer

IT-plan för Risebergaskolan. Vision och målsättning. IT-organisation. Tekniska förutsättningar. Kompetens Personal

IT-plan för Risebergaskolan. Vision och målsättning. IT-organisation. Tekniska förutsättningar. Kompetens Personal IT-plan för Risebergaskolan rev. 2014-06-16 Malmö stad Risebergaskolan IT-plan för Risebergaskolan Vision och målsättning Vårt mål är att ge alla våra elever grunden i den digitala kompetens som de kommer

Läs mer

Östra skolområdets skolbiblioteksplan

Östra skolområdets skolbiblioteksplan Östra skolområdets skolbiblioteksplan Handlingsplan för hur målen i skolbiblioteksplanen ska uppnås. Planen utvärderas av skolbiblioteksrådet i slutet av varje läsår. Skolbiblioteksrådets deltagare hör

Läs mer

Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-8

Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-8 KROKOM2500, v1.0, 2012-02-29 RAPPORT ENKÄT 1 (10) Datum 6/5 2013 Barn och utbildningsnämnden Monica Andersson IT-pedagog 0640-16 377, monica.andersson@krokom.se Rapport från satsningen En dator per elev

Läs mer

Alla elever ska vara förtrogna med och på ett enkelt sätt kunna hantera våra digitala verktyg.

Alla elever ska vara förtrogna med och på ett enkelt sätt kunna hantera våra digitala verktyg. 2013-09-01 It-plan NKC Lokal IT-strategi Nättrabyskolans övergripande målsättning med användandet av digitala verktyg är att förbereda våra elever inför framtida studier och arbetsliv. Samt vara väl förtrogna

Läs mer

PLANERADE AKTIVITETER FÖR ATT NÅ MÅLEN

PLANERADE AKTIVITETER FÖR ATT NÅ MÅLEN UTVECKLINGSPLAN MÅL Här anges vilka mål som ska nås under nästa läsår. Målen formuleras utifrån föregående års kvalitetsredovisning och bör vara få (ca 3 5 stycken) och ska hämtas från respektive verksamhets

Läs mer

Södertäljes Skolportal. En gemensam plattform för kommunikation, administration och pedagogisk utveckling

Södertäljes Skolportal. En gemensam plattform för kommunikation, administration och pedagogisk utveckling Södertäljes Skolportal En gemensam plattform för kommunikation, administration och pedagogisk utveckling En dag med Skolportalen Lärarblogg Dagens första lektion med 8A. Vi går tillsammans igenom planeringen

Läs mer

IT-strategi. Essviks skola 2015

IT-strategi. Essviks skola 2015 IT-strategi Essviks skola 2015 Vision och mål Vision På Essviks skola ska alla elever ha möjlighet att använda digitala verktyg för ett livslångt och lustfyllt lärande. Inför framtiden ska eleverna kunna

Läs mer

När skrivs de första proven i studentexamen på dator?

När skrivs de första proven i studentexamen på dator? Enkäten skickades till en lärare/skola i Vi7 (olika ämnen), som bad en grupp ettor fylla i. Enkäten är alltså ett stickprov. Kicki Häggblom 2015 När skrivs de första proven i studentexamen på dator? Hösten

Läs mer

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass och Grundskola upp till årskurs 6 Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Utveckla din IT- kompetens

Utveckla din IT- kompetens Utveckla din IT- kompetens PIM www.pim.skolutveckling.se PIM PIM Praktisk IT och Mediekompetens Arbetar du i förskola eller skola och vill utveckla ditt arbete med IT i verksamheten? PIM - www.pim.skolutveckling.se

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

Projektmaterial. Birkagårdens folkhögskola

Projektmaterial. Birkagårdens folkhögskola Projektmaterial EN REFLEKTION ÖVER DATAUNDERVISNING OCH SAMARBETE Birkagårdens folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning

Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning Analys- och statistiksekretariatet Arne Lund PM 1 (6) 2012-09-11 Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning Vad visade Skolinspektionens granskning? Under läsåret 2011/2012 granskade Skolinspektionen

Läs mer

IT-handlingsplan för Årsunda Skola

IT-handlingsplan för Årsunda Skola IT-handlingsplan för Årsunda Skola November 2013 IT-handlingsplan för Årsunda Skola Innehållsförteckning: s.3 Ur LGR 11 Övergripande information Prioriterade arbetsområden läsåret 13-14 s.4 Frågeställning

Läs mer

Trollskogen och Fröhusets förskola i Kvidinges plan mot diskriminering och kränkande behandling

Trollskogen och Fröhusets förskola i Kvidinges plan mot diskriminering och kränkande behandling Trollskogen och Fröhusets förskola i Kvidinges plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Läsår 2015/2016 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Vt-14 VFU-DOKUMENTATION GRUNDLÄRARE F-3

Vt-14 VFU-DOKUMENTATION GRUNDLÄRARE F-3 Vt-14 Namn: Program: VFU-DOKUMENTATION GRUNDLÄRARE F-3 Namn: Personnummer: Telefonnummer: E-mail (studentmail): Startår: ht vt Individuell studieplan: Tilldelat VFU-område: VFU-DOKUMENTATION: Denna handbok

Läs mer

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk 4-6 och fritidshem Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Tollarpsskola Sofie Frank Ove Strömvall Anette Berg Jonas Friberg Matts Premberg Yvonne Svensson Anna-Karin Karlsson

Tollarpsskola Sofie Frank Ove Strömvall Anette Berg Jonas Friberg Matts Premberg Yvonne Svensson Anna-Karin Karlsson Tollarpsskola ITiS projekt Ht 2000 ITiS handledare: Anette Berg Ansvarig skolledare: Matts Premberg Vi som har utfört arbetet är: Sofie Frank Ove Strömvall Jonas Friberg Yvonne Svensson Anna-Karin Karlsson

Läs mer

Förskolan Vikens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Vikens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Vikens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Kvalitetsrapport. Svartå Förskoleklass, (Svartå) Förskoleklass. Läsåret 2012/2013. Ansvarig rektor: Jens Berisson

Kvalitetsrapport. Svartå Förskoleklass, (Svartå) Förskoleklass. Läsåret 2012/2013. Ansvarig rektor: Jens Berisson Kvalitetsrapport Förskoleklass Läsåret 2012/2013 Svartå Förskoleklass, (Svartå) Utbildningens syfte Förskoleklassen ska stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning.

Läs mer

Ett Itis-projekt av Ingela Dahlby Ingrid Nilsson Maria Nilsson Karina Arnkvist Rönnowsskolan i Åhus

Ett Itis-projekt av Ingela Dahlby Ingrid Nilsson Maria Nilsson Karina Arnkvist Rönnowsskolan i Åhus Ett Itis-projekt av Ingela Dahlby Ingrid Nilsson Maria Nilsson Karina Arnkvist Rönnowsskolan i Åhus Sammanfattning: Denna rapport berättar om hur vi har jobbat med barns tankar om framtida yrke. Barnen

Läs mer

IKT- strategi

IKT- strategi IKT- strategi 2016-18 SKOLAN SKALL GARANTERA ALLA ELEVER EN DIGITAL KOMPETENS. Digital kompetens är färdigheter, kunskap, kreativitet och förhållningssätt som behöv för att kunna nyttja digitala medier

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Korsberga skola F-6 Läsåret 2015/2016 2(5) Vad framkom vid analysen av verksamhetens resultat förra läsåret? Vi kände behov av att prata mer om matematiken

Läs mer

Att överbrygga den digitala klyftan

Att överbrygga den digitala klyftan Det finns många grupper som behöver nås i arbetet med att överbrygga den digitala klyftan. En av dessa är de invandrare som kommer till vårt land. Monica Öhrn Johansson på Karlskoga folkhögskola möter

Läs mer

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan 117 4 Sammanfattning Tillgång till IT i hemmet och skolan Lärare och elever har god tillgång till IT i hemmet. Tillgången till IT-verktyg i hemmet hos lärare, skolledare och elever är hög. Nästan samtliga

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING. Källby Gård. Fritidshem

KVALITETSREDOVISNING. Källby Gård. Fritidshem KVALITETSREDOVISNING Källby Gård Fritidshem Läsår 2011-2012 ENHET Källby Gård fritidshem FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET TIDSPERIOD 2011-2012 GRUNDFAKTA OM ENHETEN Källby Gård har under året haft förskoleklass,

Läs mer

Tingdalsskolan-Björnås plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tingdalsskolan-Björnås plan mot diskriminering och kränkande behandling Tingdalsskolan-Björnås plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola 1-3 och fritidshem Läsår 2015-2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan. 3 Hur trivs du. 4 Vad tycker du om följande i din skola?

1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan. 3 Hur trivs du. 4 Vad tycker du om följande i din skola? 1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan Gymnasieskolan Går inte i grund- eller gymnasieskola. Du behöver inte svara på fler frågor. Viktigt, skicka ändå in blanketten!

Läs mer

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala 1. Inledning Som en del av vår integrationssatsning samarbetar Folkuniversitetet

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 6 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Oleby Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått 1.1 Analys

Läs mer

Plan mot diskriminering & kränkande behandling

Plan mot diskriminering & kränkande behandling Plan mot diskriminering & kränkande behandling Förskolan Fasanen Tyrestavägen Förskolan Fasanens Plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår:

Läs mer

Lokal arbetsplan för Knutsbo skola 2010/2011. 1 Normer och värden

Lokal arbetsplan för Knutsbo skola 2010/2011. 1 Normer och värden Lokal arbetsplan för Knutsbo skola 2010/2011 1 Normer och värden 1:1 Mål för eleven Skolan ska sträva efter att varje elev respekterar andra människors egenvärde. Varje elev är väl förtrogen med skolans

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning Förskoleklass Läsåret 2013/2014 Backaskolan Trollbacken och Hasselbacken Ansvarig rektor: Kerstin Lellky Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän,

Läs mer

Vi är glada att kunna erbjuda kommunens pedagoger och skolledare det senaste inom IKT-fortbildning och detta med SIKTA (Skolans IKT-Arbete i Lund)!

Vi är glada att kunna erbjuda kommunens pedagoger och skolledare det senaste inom IKT-fortbildning och detta med SIKTA (Skolans IKT-Arbete i Lund)! Vi är glada att kunna erbjuda kommunens pedagoger och skolledare det senaste inom IKT-fortbildning och detta med SIKTA (Skolans IKT-Arbete i Lund)! Grundtanken med SIKTA är att "pedagoger lär pedagoger

Läs mer

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Arbetsplan 2015/2016 Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Skolans plan mot kränkande behandling ska utvecklas till att uppfylla skollagens krav.

Läs mer

Kvalitetsrapport för

Kvalitetsrapport för Kvalitetsrapport för 2011-2012 Sid. Innehållsförteckning 2 1. Kvalitetsrapport för Rinnebäcks förskola läsåret 2011/2012 3 2. Grundfakta om Rinnebäcks förskola läsåret 2011/2012 3 3. Underlag och rutiner

Läs mer

Handledare: Elisabet Banemark

Handledare: Elisabet Banemark Ett ITiS-arbete utfört av: Lydia Hallengren Brita Lavesson Nils-George Olsson Stefan Rydberg Magdalena Åkesson Handledare: Elisabet Banemark Innehållsförteckning Bakgrund -------------------------------------------------------------------------------------------3

Läs mer

Rapport om ITiS projektet. Världsdelarna. Karlshamns Montessoriskola. Pehrnilla Berger Maria Johnsson Eva Ottosson

Rapport om ITiS projektet. Världsdelarna. Karlshamns Montessoriskola. Pehrnilla Berger Maria Johnsson Eva Ottosson Rapport om ITiS projektet Världsdelarna Karlshamns Montessoriskola 2001 Marie Andersson Pehrnilla Berger Maria Johnsson Eva Ottosson Handledare: Ulf Ivarsson Innehållsförteckning Innehållsförteckning..

Läs mer

ipads i skolan Vanliga frågor och svar (FAQ)

ipads i skolan Vanliga frågor och svar (FAQ) Vanliga frågor och svar (FAQ) Har du frågor om om? Titta här om du kan hitta ett svar på din fråga! Om du inte gör det - kontakta ditt barns lärare eller någon av kontaktpersonerna. Du hittar kontaktuppgifter

Läs mer

Skolenhet 3s likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Skolenhet 3s likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Skolenhet 3s likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Läsåret 2014/2015 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola Ansvariga för planen Cindia Escalante Mattsson,

Läs mer

Lokal arbetsplan 2010/2011

Lokal arbetsplan 2010/2011 Lokal arbetsplan 2010/2011 Sofielundsskolan Arbetslag Bilingual Lokal arbetsplan vid Sofielundsskolan Huvudsyftet med den lokala arbetsplanen är att för alla i organisationen tydliggöra de mål som satts

Läs mer

Skolområde Korsavad 2013/2014

Skolområde Korsavad 2013/2014 Skolområde Korsavad 2013/2014 Systematiskt kvalitetsarbete övergripande mål och riktlinjer i Lgr11 Normer och värden - Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Bedömning och betyg

Läs mer

ItiS Väskolan HT 2002. Din Kropp. Projekt av Arbetslag D / Väskolan

ItiS Väskolan HT 2002. Din Kropp. Projekt av Arbetslag D / Väskolan Din Kropp Projekt av Arbetslag D / Väskolan DIN KROPP Introduktion Vårt arbetslag hör hemma på Väskolan utanför Kristianstad. Vi undervisar dagligen elever i åk 6-9, men har i detta projekt valt att arbeta

Läs mer

Undersökning av digital kompetens i årskurs 7-9

Undersökning av digital kompetens i årskurs 7-9 Undersökning av digital kompetens i årskurs 7-9 2015 Monica Andersson, IT-pedagog 2015-12-29 Jag har kunnat få fler vänner genom att spela hemma, Att lära mig har blivit lättare och roligare, Jag kan ha

Läs mer

Plan mot diskriminering & kränkande behandling

Plan mot diskriminering & kränkande behandling Plan mot diskriminering & kränkande behandling Förskolan Mårtensberg Förskolan Mårtensbergs Plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2015/2016

Läs mer

Lunnamöllans uteförskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola

Lunnamöllans uteförskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Lunnamöllans uteförskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Del 2. Plan mot kränkande behandling och trakasserier Norrhammarskolan F-5 Fritidshem

Del 2. Plan mot kränkande behandling och trakasserier Norrhammarskolan F-5 Fritidshem Del 2 Plan mot kränkande behandling och trakasserier Norrhammarskolan F-5 Fritidshem 2014-2015 Innehåll Introduktion av del 2... 1 Kartläggning... 1 Aktuellt läge... 1 Förebyggande aktuella åtgärder...

Läs mer

ITIS-rapport Önnestad skola Vt-02. Djuren på bondgården. Lena Johnsson Stina Ljunggren Linda Pålsson

ITIS-rapport Önnestad skola Vt-02. Djuren på bondgården. Lena Johnsson Stina Ljunggren Linda Pålsson ITIS-rapport Önnestad skola Vt-02 Djuren på bondgården Lena Johnsson Stina Ljunggren Linda Pålsson Innehållsförteckning Inledning s.3 Syfte..s.3 Mål s.4 Genomförande..s.4 Resultat.s.6 Diskussion s.8 2

Läs mer

En plan för hur IT stödjer lärandet i förskolan, grundskolan samt grundsärskolan i Sjöbo kommun 2011-2013

En plan för hur IT stödjer lärandet i förskolan, grundskolan samt grundsärskolan i Sjöbo kommun 2011-2013 Från Inte aktiv till INTERAKTIV! En plan för hur IT stödjer lärandet i förskolan, grundskolan samt grundsärskolan i Sjöbo kommun 2011-2013 Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

Läs mer

Förskolan Lövholmens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Lövholmens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Lövholmens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter: Ansvariga för planen: Förskolechef Joanna Maculewicz Pedagogisk utvecklare Anna Christiansen Förskolans förskollärare

Läs mer

SIKTA IKT Viveka Gulda Annika Möl er Larsson Lisa Stenström

SIKTA IKT Viveka Gulda Annika Möl er Larsson Lisa Stenström Genom SIKTAs (Skolans IKT-Arbete i Lund) IKT-fortbildning erbjuds kommunens alla pedagoger och skolledare det senaste inom IKT! Grundtanken med SIKTA är att "pedagoger lär pedagoger - att lära av varandra".

Läs mer

Konstverket Air av Curt Asker

Konstverket Air av Curt Asker Konstverket Air av Curt Asker 1 Innehållsförteckning 1 Bakgrund...s 1 2 Syfte och mål...s 2 3 Genomförande...s 3 4 Resultat...s 4 5 Diskussion...s 5 2 1 Bakgrund Kulltorpsskolan ligger i ett villaområde

Läs mer

IKT Hjulsbroskolans handlingsplan

IKT Hjulsbroskolans handlingsplan IKT Hjulsbroskolans handlingsplan All personal kan, vill och vågar använda digitala verktyg - IKT-grupp utarbetar en handlingsplan. - Punkt på arbetslaget för att inspirera och prova olika sätt. - Kompetensutveckling

Läs mer

Töråsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Töråsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Töråsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: År F-5 och fritids Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen År F-5

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Vision Kompetensutvecklingsplan Ro 3. Fortbildningståget Att minska den digitala klyftan Läsåret 2013-2014

Vision Kompetensutvecklingsplan Ro 3. Fortbildningståget Att minska den digitala klyftan Läsåret 2013-2014 Vision Kompetensutvecklingsplan Ro 3 Fortbildningståget Att minska den digitala klyftan Läsåret 2013-2014 Tierp den 12 augusti 2013 Vision 2013-2014 Varje elev ska kunna använda det svenska språket på

Läs mer

Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk F-6 samt fritidshem Läsår 2015/2016 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Förskolan Bjursens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Bjursens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Bjursens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2015/2016 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Öxneredskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Öxneredskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Sida 1 av 5 Öxneredskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleklass- åk 6, fritids a för planen Rektor Elisabeth Sterner/ bit

Läs mer

Kom igång med Flexibelt digitalt verktyg som motiverar eleverna och förenklar för läraren

Kom igång med Flexibelt digitalt verktyg som motiverar eleverna och förenklar för läraren Kom igång med Flexibelt digitalt verktyg som motiverar eleverna och förenklar för läraren Kom igång med Glosboken.se Lär dig grunderna om Glosboken.se så att du och dina eleverna kommer igång med ert nya

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Grundsärskolan Växthuset Läsåret 2015/2016 Identifierade utvecklingsområden som verksamheten arbetat med utifrån föregående läsårs analys 2(5) Att arbeta

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Björkhagaskolan

Kvalitetsredovisning. Björkhagaskolan Kvalitetsredovisning Björkhagaskolan 2011-2012 1 1. Grundfakta Enhetens namn: Björkhagaskolan Verksamhetsform: Grundskola Antal elever (15 oktober): 320 Elevgruppens sammansättning ålder, genus och kulturell

Läs mer

IT-strategi Björklinge & Skuttunge skola

IT-strategi Björklinge & Skuttunge skola 2014-2015 IT-strategi Björklinge & Skuttunge skola Björklinge skola Skuttunge skola 2014 2015 IT-strategi för Björklinge skola & Skuttunge skola IT i skolan, brukar ofta kallas IKT (Information, Kommunikation

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass.

Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass. Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass. Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Kvalitetsarbete för Jonsbo skola period 1 (juli-sept), läsåret

Kvalitetsarbete för Jonsbo skola period 1 (juli-sept), läsåret 2013-09-12 Kvalitetsarbete för Jonsbo skola period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer

Withalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Withalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2015/2016 Dokumentsansvarig och godkänd av; Magnus Maars, rektor. magnus.maars@vetlanda.se Withalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsår 2015/2016 Upprättad i augusti 2015

Läs mer

Enkät till förskolepersonal

Enkät till förskolepersonal Redovisning av regeringsuppdrag 2013-04-15 Dnr 71-2012:124 Bilaga Enkät till förskolepersonal 1 1. Vilket av följande stämmer bäst med ditt arbete? Jag arbetar i förskolan, framför allt med barn i åldrarna

Läs mer

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011 Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan läsåret 2010-2011 1 Biblioteks- och läsutvecklingsplan samt IT Övergripande verksamhetsmål för skolbiblioteket Skolbiblioteket ska hjälpa eleverna: att utveckla

Läs mer

Engelns förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola

Engelns förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Engelns förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga

Läs mer

Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola, förskoleklass och fritidshem Läsår 2015-2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Marieberg förskola. Andel med pedagogisk högskoleutbildning

Marieberg förskola. Andel med pedagogisk högskoleutbildning Kvalitetsredovisningens syfte är att vara ett led i den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen på varje förskola. Den skall ge information om verksamheten och dess måluppfyllelse samt vilka åtgärder

Läs mer

Riktlinjer för Stallarholmsskolan gällande förhållningssätt, värdegrund och arbetsinriktning 2012

Riktlinjer för Stallarholmsskolan gällande förhållningssätt, värdegrund och arbetsinriktning 2012 Riktlinjer för Stallarholmsskolan gällande förhållningssätt, värdegrund och arbetsinriktning 2012 Skollagen (2010:800) 1 kap. 5 Utformning av utbildningen Var och en som verkar inom utbildningen ska främja

Läs mer

Likabehandlingsplan. Syrsans förskola Avdelning Myran

Likabehandlingsplan. Syrsans förskola Avdelning Myran Likabehandlingsplan Syrsans förskola Avdelning Myran Förebyggande handlingsplaner och åtgärder mot diskriminering, trakasserier, kränkande behandling och mobbing. Inledning Likabehandlingsarbetet handlar

Läs mer

40 minuter om ungas nätvardag Ett föreläsningsmaterial från Surfa Lugnt

40 minuter om ungas nätvardag Ett föreläsningsmaterial från Surfa Lugnt 40 minuter om ungas nätvardag Ett föreläsningsmaterial från Surfa Lugnt Om Surfa Lugnt Nationellt initiativ mellan företag, myndigheter o frivilligorganisationer. Budskap Var närvarande i ditt barns vardag

Läs mer

Spekeröds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Spekeröds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Spekeröds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2017/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013

Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013 Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013 Den här planen har tagits fram för att stödja och synliggöra arbetet med att främja barns och elevers lika

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning 2012-05-06 Kvalitetsredovisning för läsåret 2011/2012 Skolbarnomsorg FRITIDSHEMMEN INOM AVESTA CENTRALA RO MARKUSSKOLAN OCH BERGSNÄSSKOLAN ROSEN ELDEN ÖRNEN BLIXTEN RAKETEN Avesta, 2012-06-18 Rektor: Marie-Ann

Läs mer

Kvalitetsrapport för. Rinnebäcks förskola

Kvalitetsrapport för. Rinnebäcks förskola Kvalitetsrapport för Rinnebäcks förskola 2012-2013 Sid. Innehållsförteckning 2 1. Kvalitetsrapport för Rinnebäcks förskola läsåret 2012/2013 3 2. Grundfakta om Rinnebäcks förskola läsåret 2012/2013 3 3.

Läs mer

PIM i Stockholms kommunala grundskolor (PIM-projektet) PIM för skolledare, seminarieträffar och skolbesök Mikael Fallmo

PIM i Stockholms kommunala grundskolor (PIM-projektet) PIM för skolledare, seminarieträffar och skolbesök Mikael Fallmo UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN PIM i Stockholms kommunala grundskolor (PIM-projektet) BILAGA 3 PIM för skolledare, seminarieträffar och skolbesök Mikael Fallmo UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Läs mer

Deltagarnas utvärdering av 23 saker

Deltagarnas utvärdering av 23 saker Deltagarnas utvärdering av 23 saker 2008-08-19 I sammanställningen har tagits med vad alla skrivit men i de fall där flera personer skrivit samma sak eller ungefär samma sak redovisas detta endast en gång.

Läs mer

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 Kurserna har genomförts på Edvinshus, Köpingebro, Östra/Bleke och Svarte under v. 5-6 och på Löderup, Backa, Änga och Sövestad under v 10-12, två kurskvällar per skola.

Läs mer

KREATIV INTERAKTIV INTE AKTIV

KREATIV INTERAKTIV INTE AKTIV FRÅN INTE AKTIV TILL INTERAKTIV OCH KREATIV En IT-plan för utvecklande av ett digitalt lärande i förskola, grundskola, grundsärskola och fritidshem i Sjöbo kommun 2014-1016 Innehållsförteckning Förord...

Läs mer

Nattugglans. förskola och fritidshem. Vår plan mot diskriminering och kränkande behandling (10)

Nattugglans. förskola och fritidshem. Vår plan mot diskriminering och kränkande behandling (10) Nattugglans förskola och fritidshem Vår plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016-2017 1 (10) Enligt lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn ska varje verksamhet

Läs mer

Arbetsgivarens/huvudmannens representant. Kramfors Kommun, BKU-nämnden

Arbetsgivarens/huvudmannens representant. Kramfors Kommun, BKU-nämnden LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Enhet: Nordingrå skola och fritidshem Verksamhetsåret: 2010-2011 Syfte Förebygga diskriminering Främja likabehandling Förverkliga skolans vision Bestämmelser

Läs mer

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling gällande för Lorensberga skolan åk 4-9 läsåret

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling gällande för Lorensberga skolan åk 4-9 läsåret Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling gällande för Lorensberga skolan åk 4-9 läsåret 2010-2011 Likabehandlingsarbetet regleras i Diskrimineringslagen (likabehandlingsplanen) Skollagen 14 kapitel

Läs mer

Kästa skolas Likabehandlingsplan

Kästa skolas Likabehandlingsplan Kästa skolas Likabehandlingsplan - mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan, sida 1 Vision Visionen här på Kästa skola är att alla elever, personal och vårdnadshavare ska känna sig

Läs mer

Ht-15 VFU-DOKUMENTATION GRUNDLÄRARE F-3

Ht-15 VFU-DOKUMENTATION GRUNDLÄRARE F-3 Ht-15 Namn: Program: VFU-DOKUMENTATION GRUNDLÄRARE F-3 Namn: Personnummer: Telefonnummer: E-mail (studentmail): Startår: ht vt Individuell studieplan: Tilldelat VFU-område: VFU-DOKUMENTATION: Denna VFU-dokumentation

Läs mer

Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Restaurang- och livsmedelsprogrammet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer