Kvalitetsredovisning För Villans rektorsområde, år 2008/2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsredovisning För Villans rektorsområde, år 2008/2009"

Transkript

1 Kvalitetsredovisning För Villans rektorsområde, år 2008/ Verksamhetsform: IT på Villan Rektor: Lars Trägårdh Antal barn/elever och personal: 463 barn och 115 vuxna Redovisningen har upprättats av: Molly Karlsson och Jeanette Kjellberg INLEDNING På Villanskolan arbetar vi aktivt för att datorn ska bli ett naturligt redskap för våra elever. Alla elever har tillgång till datorer, i anslutning till eller i sina klassrum samt i datasalen. Eleverna får under sin skolgång på Villanskolan undervisning/träning i att använda datorn som ett arbetsredskap. Ett nytt begrepp för perioden är Fronter, en kommunövergripande webbplattform som implementeras kontinuerligt under år Villans rektorsområde gick igång med personalen i Fronter i januari Vår kvalitetsredovisning för vt 2009 är en övergripande utvärdering av hur IT på Villan fungerat under perioden. Vi har utvärderat: - IT-undervisningen - Surfa Säkert - Fronter MÅL FÖR IT-UNDERVISNINGEN INSATSER Hantera för åldern anpassade program Använda ett ordbehandlingsprogram Kommunicera via e-post Söka information med hjälp av Internet Använda vår lärplattform Fronter Surfa säkert Vi har möjlighet att ha undervisning i datasal, med 12 datorer och IT-pedagog som arbetar utifrån de mål IT-pedagoggruppen i Ängelholms kommun gemensamt kommit fram till. Hösten 2008 arbetade Molly 80% på Villanskolan och Caroline 50% med IT. Därför kunde vi tillsammans återigen erbjuda fler lektioner i datasalen. Sidan 1 av 17

2 Under VT 2009 arbetade Molly 100%, som IT-pedagog på Villanskolan. Jeanette Kjellberg arbetade 50% som systemadministratör och Fronteradministratör. Vi har satsat på digitala klassrum i åk 6 och åk.4 Molly har lagt planeringstid tillsammans med lärarna i arbetslaget. För att stärka pedagogerna och utveckla nya former av undervisning har år 6 också fått mycket undervisningstid i datasalen, där de arbetat med ett långsiktigt temaarbete om Världens djur. I åk 3-6 har alla elever fått logga in i Fronter. Alla dessa klasserna har använt sig av detta verktyg i IT-undervisningen. Sammanfattningsvis ht -08: -Åk 3 hade 7 lektioner -Åk 4 hade 5 lektioner -Åk 5 hade 7 lektioner -Åk 6 hade 12 lektioner Sammanfattningsvis vt -09: -Åk 3 hade 8 lektioner -Åk 4 hade 7-8 lektioner -Åk 5 hade 8 lektioner -Åk 6 hade 15 lektioner Insatser Skola/Föräldrar Föräldrarna till barnen som börjar förskoleklass på Villanskolan får skriftlig information om skolans hemsida, IT-undervisningen och Surfa Säkert. De lämnar tillbaka talongen där vi får svar på om deras barn får finnas med på bild på skolans hemsida. Vid första föräldramötet i år 3 informerar vi om elevernas inloggning i utbildningsnätet och datoreglerna. Vi går igenom målen för IT-undervisningen på Villanskolan och diskuterar hur vi ska göra för att hjälpa våra barn/elever med att hantera Internet. Återigen ber vi om tillåtelse att publicera bilder med barnen på skolans hemsida. Klass 3B och 3C fick under hösten 2008 besök av oss på ett sådant föräldramöte, där vi också berättade om kommande insatser såsom Fronter och Surfa Säkert. År 5 fick ett utskick med information om vår undervisning, publicering av bild på Internet, datorregler, Fronter och kommande Surfa Säkert föreläsning. Alla föräldrar i år 6 och klass 3A har under HT -08 fått information och möjlighet att följa barnens IT-undervisningen via Fronter. Via ett föräldramöte fick alla en kort introduktion och chans att fråga om Fronter. Sidan 2 av 17

3 Januari 2009 startade 2b, 4abc och 5c med att föräldrarna har kunnat logga in på Fronter och få information från klassläraren. Efter påsklovet startade även 1b och 2c med att informera föräldrarna via Fronter. RESULTAT När vi nu i december sammanfattar höstens insatser så ser det ut så här: År 3 kan logga in i skolans nätverk och hantera en del program som t ex Från ord till ord och Sebran. 3B och 3C har även tränat i Word, medan 3A arbetat med en skrivövning direkt i Fronter. Eleverna har även fått öva sig i att söka på Villans hemsida. År 4 redovisar förra terminens arbete om djur eller frukt via PowerPoint. Detta arbete löper under hela året. De har även övat i Word med färgdikter, utifrån UR:s sida om färg. Från och med v 44 loggar alla 4:or in på Fronter där de hittar lektionsplaneringen. År 5 har tränat i Word, med punktlista och numrerad lista och repeterat Infoga bild och formatera text. Efter v 44 loggar alla femmor in på Fronter och får dagens uppgift, och då introducerades e-post i Fronter. De fick träna på att läsa och skicka e-post till klassen. År 6 loggade in på Fronter vid terminsstart. Första uppgiften blev en skrivövning som hette Mitt liv på nätet, som gjordes i en loggboksfunktion i Fronter. Därefter inleddes planeringsarbetet med Världens djur, där alla elever ska producera en faktatext i Word som ska lämnas in via en inlämningsmapp i Fronter senast i januari. När vårterminen avslutades i juni 2009 sammanfattade vi så här: Alla klasser har fått instruktioner på vad vi ska göra på IT-lektionen i sitt klassrum på Fronter. Därför har vi övat aktivt att hantera Fronter. År 3 kan logga in på datorn och även på Fronter. Alla elever i år 3 kan nu hantera enkla pedagogiska program. Under våren har år 3 arbetat med Studieknep, (djur/frukter) samlat stödord och arbetat i Word. År 4 har fått redovisa sina PowerPoint presenatationer om djur/frukt som de gjorde i åk.3. Programmet Från ord till ord har använts. Vi har fortsatt att träna på att arbeta med ordbehandling via Word. Dessa övningar har vi gjort: Färgdikter, Detta Sidan 3 av 17

4 gillar jag och valfri berättelse. När vi skulle skriva berättelse använde vi oss av en tankekart och lånade kort från Rebbelberga. Talsyntes och Stava Rex har vi introducerat i samband med att vi skrev berättelser. År 5 har använt Fronter för att ge varandra boktips vi har även gjort en enkät om Ungdomars dator och Internetvanor. Vi har pratat om chatt/e-post och Surfa Säkert, bl a med hjälp av webbsidan Livstid. Eleverna har arbetat med Mitt namn. Vi har använt Internet för att ta fram fakta och ritverktygen i Word för att skapa en tankekarta. Med hjälp av Seterra har vi tränat på Europas geografi. År 6 har haft IT-undervisning 40 min varje vecka. Detta har vi gjort: - Mitt liv på nätet. (Loggbok på Fronter) - Världens djur arbetade vi med under hela HT och fram till påsk 09. (Internet Källkritik, Word och PowerPoint) =ca.15 lektioner - Mina år på Villan (MindView tankekarta, Filhantering Mina bilder, PhotoStory filmen la vi i Mitt arkiv på Fronter) Insatser mot föräldrar och personal är genomförda enligt vår plan. Molly och Carro gick ut och presenterade IT på Villan vid treornas föräldramöten. BEDÖMNING AV MÅLUPPFYLLELSE År 3 når målen för årskursen. År 4 når målen för årskursen. År 5 når målen för årskursen. År 6 når målen för årskursen. ANALYS De senaste två läsåren har vi inte nått målen fullt ut. Vi har haft bättre förutsättningar detta läsår 08/09, rent tidsmässigt. Detta har inneburit mer kontinuitet i IT-undervisningen. En stabil insats där vi fokuserat på elevernas undervisning. Vi upplever att läsåret varit positiv och att ett ökat lärande faktiskt har skett. Detta medför att vi når målen. När eleven lämnar Villanskolan, kan de hantera pedagogiska program, skriva i ordbehandlare, göra en presentation i Power Point, skicka e-post, använda Fronter och de har viss kännedom om informationssökning på Internet. Sidan 4 av 17

5 T ex mer finesser i Word och diagram i Excel har vi inte unnit med. När det gäller informationssökning via Internet tycker vi oss märka en svårighet för eleverna att tillägna sig kunskaper kring källkritik och hur man bäst söker riktig information. Även om tiden och engagemanget hos pedagogen finns, så verkar inte eleverna helt redo för att ta sig an dessa moment. Kunskaperna spretar bland treorna, en del är otroligt snabba och datorvana medan några inte alls suttit vid en dator tidigare. Det varierar också mycket från klass till klass i hur snabbt barnen navigerar och löser uppgiften. Vi tycker oss se att barn i år 3 har en större vana att navigera och hitta på Internet än för några år sedan. Word är däremot fortfarande ett outforskat område för de flesta. Fyrorna blev förvånade och stolta över sitt arbete de gjort i 3:an i PowerPoint, och det var en positiv början på terminen att lyfta upp detta igen och fortsätta. Tyvärr har det blivit färre lektioner än vad vi trodde, fredagslektioner går ofta bort. De har därför inte fått arbeta så mycket som varit önskvärt med ordbehandling. Fronter är fortfarande lite obekant för dem och obegripligt för många. Femmorna behärskar Word bra. Många kunde redan infoga bild och formatera text. En mindre del av barnen har privat e-postadress hemma och det är inget konstigt. En större del av femmorna blandar ihop begreppen med chatt och diskussionsforum det behövs mer träning. Är det viktigt i dagens samhälle att kunna hantera e-post? För sexorna har det blivit ett lyft med så många lektioner och introduktionen av Fronter. För IT-pedagogen är det ett otroligt bra verktyg att förbereda lektioner i, samt arbeta med inlämningsuppgifter. Allting finns samlat på en plats. Detta upplever även eleverna som positivt. Däremot är arbetet med Världens djur till viss del en besvikelse eftersom vi upplever att eleverna har mer att ge. De skulle kunna producera bättre. Bristerna finns i uthållighet, värdera källor och att producera en faktatext som är innehållsrik. Tyvärr har inte vi hunnit ge det stöd som vi önskade till sexornas lärare och de digitala klassrummen, bärbara datorer och trådlöst nätverk. ÅTGÄRDER FÖR FORTSATT UTVECKLING Villanskolan behöver en heltidsanställd IT-pedagog och en systemadministratör. Kontinuerlig och stabil IT-undervisning. Molly kommer till hösten 2009 att jobba 100% på Villans rektorsområde och då fokusera på själva IT-undervisningen år 3-6. Fortbildning i PowerPoint och bildbehandling för personalen kommer att vara en av insatserna, som vi tror är en framgångsfaktor. Sidan 5 av 17

6 Samtidigt arbetar Jeanette som Fronteradministratör och systemadministratör på 50% Vi har fått NE- Nationalencyklopedin som uppslagsverk via en kommunlicens. Den måste vi introducera och marknadsföra så att all personal känner till att NE finns på nätet. För elevernas utveckling i just informationssökning kommer det att bli ett viktigt redskap. Om sexorna ska nå målen så måste de få 40 min/vecka i datasalen. Sidan 6 av 17

7 MÅL FÖR SURFA SÄKERT Vi vill förebygga e-mobbning. Vi vill att barnen ska få en inre kompass, de ska kunna sortera och kritiskt granska information från olika medier. Barnen skall känna till faror och möjligheter på Internet. INSATSER Vi vill väcka intresse bland vuxna om barns liv framför datorn. Molly har i IT-undervisningen ett ständigt Surfa Säkert-tänk. Föräldrarna får information (broschyr och muntligt) i år F, 3 och 5. År 5 får arbeta med e-post och hur man uppför sig trevligt på nätet i ITundervisning. År 6 har arbetat extra med e-mobbning, där Lisbeth Andersson haft år 6 i kill- /tjejgrupp och utgått från materialet Livstid i sina samtal. Lisbeth har träffat alla årskurs 6 elever en gång under ett 60 minuters pass i datasalen. Vi har genomfört en enkät på Fronter som undersöker barnens datorvanor. År 3 och 5 fick denna möjlighet under vårterminen. Positivt är att Villegruppen också arbetar aktivt med Surfa Säkert-frågor. Höstterminen 2008 Vi uppdaterade oss om vad som gäller just nu, vilka sidor som är populärast bland eleverna, genom att diskutera på lektionerna. Framförallt sexorna fick tänka till och utföra en uppgift Mitt liv på nätet via Fronter och deras dagbok där. Datorreglerna reviderades och vi gick igenom dem ordentligt tillsammans med eleverna att mycket av detta gäller både hemma och i skolan. Diskussioner om upphovsrätt när vi arbetar med bilder - då aktualiseras frågan om egna bilder på Internet. Föräldraträff för Villans föräldrar i stadsbiblioteket den 6 oktober, då vi föreläste om Surfa Säkert samt visade Fronter. Villegruppen presenterade också sitt arbete på skolan. Under arbetet med föreläsningen blir det automatisk fortbildning för oss själva i t ex PowerPoint. Sidan 7 av 17

8 RESULTAT Vårt Surfa Säkert arbete har blivit mer allmänt känt. Ämnet är i allra högsta grad aktuellt och många fler än vi är insatta i en del av problematiken med e-mobbning. Undersökningen i år 3 och 5 genomfördes under vårterminen. Frågorna berörde bl a e-mobbning, faror och möjligheter och regler vid datorn. Så svarade eleverna: Har du råkat ut för att någon varit elak mot dig eller mobbar dig via Internet eller mobilen? År 3 År 5 Nej 93% 82% Hänt enstaka gång 5% 15% Händer ofta 0% 2,5% Känner du någon som blivit mobbad/utsatt på Internet eller via mobilen? År 3 År 5 Ja 13% 11% Nej 87% 86% Vad skulle du göra om du råkade ut för något trakasserier på Internet eller via mobilen? År 3 svarar att de vänder sig till sina föräldrar i första hand. De har även stor tillit till de vuxna på skolan. Något färre i år 5 vänder sig till mamma eller pappa, och kompisarna får en större betydelse. Brukar dina föräldrar sitta med vid datorn? År 3 År 5 Ja 14% 16% Det händer 38% 44% Nej 45% 39% Har du regler hemma? År 3 År 5 Ja 42% 39% Nej 58% 58% Sidan 8 av 17

9 Vi har inlett ett samarbete med Villegruppen kring problematiken med e- mobbning. Lisbeths arbete med Livstid har gjort att eleverna blivit mer medvetna om att mobbning på nätet är verkligt, mer på riktigt. Barnen har gjort kopplingen antimobbningsarbete datorer. Eleverna har haft ett stort behov att samtala kring detta ämne och att det verkligen finns en vuxen som lyssnar. Reportaget i tidningen är positiv marknadsföring. Höstterminen 2008 Mitt liv på nätet var en skrivuppgift som tilltalade eleverna. Många hade lätt för att komma igång. Alla elever i år 3-6 fick en grundlig genomgång av datorreglerna vid första tillfället i datasalen. Vi anpassade språket så att det var förståligt i alla olika åldrar. På föräldraträffen kom drygt 60 personer och den var uppskattad. Vårterminen 2009 Surfa Säkert arbetet har legat nere lite eftersom Caroline har varit föräldraledig. Undersökningen i åk.3 och 5 gick väldigt smidigt att göra i Fronter. Vi har även låtit eleverna på Hjärnarps RO svara på den eftersom vi ska föreläsa där den 26 augusti om Surfa Säkert. Att Villanskolan fick Friendspriset 2009 ser vi som en stor belöning för vårt långsiktiga arbete med e-mobbning och Surfa Säkert i deras motivering stod: På Villanskolan utgör samarbetet med Friends en stabil plattform för trygghetsarbetet, men skolans engagemang sträcker sig utöver det vanliga. Man har utbytt erfarenheter med andra skolor, engagerat föräldrarna i hög grad, haft vänskapsdagar, informerat om ungdomars nätvanor och anordnat en jättelång kärlekstunnel där elever och personal överöste varandra med positiva kommentarer. Kärlekstunneln är för övrigt en bra metafor för skolans goda gemenskap med Villegruppen och kompisstödjarna i spetsen. MÅLUPPFYLLELSE Vi når delvis målet när det gäller att väcka intresse bland vuxna. Målet med e-mobbning nås till viss del. Sidan 9 av 17

10 Vi når ej målen med elevernas källkritiska inställning. BEDÖMNING AV MÅLUPPFYLLELSE Pedagogerna på skolan är mer medvetna och kunniga pga negativa fall på skolan. PUL och olika juridikfrågor har blivit aktuella.. Vi hoppas att enkäten väcker tankar och att den ökar medvetenheten om hur barnen kan lära sig Surfa Säkert E-mobbning har tagits upp på ett tydligt sätt i år 6, med hjälp av Friends-filmer och Villegruppens arbete mot mobbning. Eleverna har ökad kunskap och förståelse för e-mobbningens problematik. Källkritik och mediers påverkan behöver vi arbeta mer med, tillsammans med klassläraren. Barnen visar ökad medvetenhet om Surfa Säkert-frågor. Föräldrar har fått ytterligare information. Samarbetet med Villegruppen ökar måluppfyllelsen. Friendspriset gör att måluppfyllelsen ökar. Fler blir intresserade av Surfa Säkert frågor ANALYS Samtalen som Lisbeth haft i år 6 har varit väldigt postiva, eleverna uppskattar detta tillfälle. Eftersom Lisbeth är med i Villegruppen - Villans antimobbningsgrupp, blir det en ytterligare en dimension för barnen. Flera saker har kommit upp under samtalen som kanske inte skulle föras på tal i andra skolsituationer. T ex har många pojkar pratat kring porr- de hamnar ofta på porrsidor, medvetet eller omedvetet? Flickorna pratar mycket om bilder, de lägger ut bilder och kommenterar. Detta kan de inte hantera fullt ut. Både pojkar och flickor beskriver att de helst inte vill vända sig till oss vuxna, när det uppstår bekymmer- då reagerar vuxna med att strypa datoranvändningen, det är värre än att vara utsatt för något obehagligt. Enkäten är en bra grund inför de föräldramöten vi kommer att ha, siffror att luta sig mot. Utvärderingar ger också chans till samtidig diskussion med barnen. Höstterminen 2008 Sidan 10 av 17

11 Flera elever har under hösten självmant berättat om saker de råkat göra vid datorn och som de numera vet inte passar i skolan, eller bryter mot datorreglerna. Detta ser vi som ett tecken på att de dels har förtroende för oss och dels att de själva börjat skaffa sig den inre kompass som vi önskar. Föräldraträffen upplevdes som väldigt positiv och viktig- där vi tillsammans med Villegruppen visade på vårt viktiga arbete med att förebygga mobbning på barnens olika mötesplatser. ÅTGÄRDER FÖR FORTSATT UTVECKLING Vi ska fortsätta att genomföra en undersökning i år 3 och 5 varje år- enkäten finns i Fronter och den är lätt att göra justeringar i. Lisbeths roll i framtiden: Om tid finns skulle Lisbeth vilja fortsätta med kill/tjejsnack, där Livstid ligger som en del. Just detta ämne bör diskuteras i minst två pass/grupp så att man kan gå mer på djupet. År 6 är en lagom ålder för Livstid. Lisbeth forskar vidare kring det som dyker upp i samtalen, och går dessutom en kurs i höst som heter Mobbning- skolpraktik och forskningsperspektiv. Inför 2009 Surfa Säkert kommer delvis att vara vilande, eftersom Caroline är föräldraledig. Det viktigaste arbetet sker tillsammans med eleverna i undervisningen och detta kommer vi att fortsätta med när det ges tillfällen, t ex vid e-post användning och bilder på Internet. Personalen bör inom en inte för avlägsen framtid få en Surfa Säkert föreläsning. Samarbetet med Villegruppen är viktigt och bör fortsätta. Sidan 11 av 17

12 MÅL FÖR FRONTER VT 2009 INLEDNING Ur Utvecklingsplan för IT inom BUN Ett verktyg implementeras inom organisationen som möjliggör ökad kommunikation inom rektorsområdet men även gentemot elever och föräldrar. Mål Under vårterminen 2009 har alla verksamheter startat upp ett avdelningsrum/klassrum med information riktat till föräldrar. BAKGRUND HT 2009 ska alla föräldrar vara inloggade på Fronter och kunna hitta information från avdelning(/grupp/klass. Därför måste alla pedagoger få kunskap i hur man skapar nyher och underhåller en startsida. FÖRUTSÄTTNINGAR Alla avdelningar/klasser har blivit tilldelade ett rum med startsida på Fronter. INSATSER Fronter visas på kategoriträffar. På dessa träffar informerar skolledningen även om läsårets utbildningsplan. Tider sätts upp för lärare att teckna sig för Fronterutbildning i datasalen. All lärarpersonal måste teckna sig minst tre tillfällen på ca två timmar/gång under läsåret. Personal på förskolorna och DBV ges två utbildningstillfällen innehållande grunderna i bildbehandling under hösten. Till våren ges en fortsatt utbildning för både förskole- och fritispersonal riktat mot ovan angivna målkriterier. En enkät till alla föräldrar i år 6 och 3A genomförs i sluteta v VT 2009 för att få svar på hur de använder sig av Fronter och hur de upplever att få informationen på detta sätt RESULTAT Alla pedagoger la in aktuell information på sin startsida eller i sitt rum och fortsatte att öva på att skapa nyheter. Enkäten: 3a svarade på enkäten via Fronter 55% svarade 6a svarade på enkäten via papper 58% svarade 6b svarade på enkäten via papper 38% svarade 6c svarade på enkäten via papper 68% svarade Sidan 12 av 17

13 Hur ofta loggar du in på Fronter? Varje dag Några gånger i veckan En gång i veckan Sällan a 6a 6b 6c Vad är ert intryck av Fronter? Mycket bra Bra OK Dåligt a 6a 6b 6c Sidan 13 av 17

14 Vad söker du för information? Information från klassläraren Läxor Bildreportage Information från skolledningen Kursplaner/arbetsplaner Information från föräldraföreningen 0 3a 6a 6b 6c Tycker du att du får tillräcklig information? Ja Nej a 6a 6b 6c Sidan 14 av 17

15 MÅLUPPFYLLELSE Målet är uppnått ANALYS Det är positivt att vi är två lokala Fronteradministratörer, från två olika delar av verksamheten. Förskola- Skola. Anledningen till den höga måluppfyllelsen är: Två lokala Fronteradministratörer har gjort att vi haft tid att fortbilda alla pedagoger under VT 2009 Små grupper som vi tagit emot avdelningsvis har positivt. De stöttar varandra i arbetslagen. Vårt mål har varit att vara tillgängliga i datasalen så många tisdag/torsdag em som möjligt för att stötta kollegorna i sitt Fronterarbete. Många pedagoger har sökt hjälp dessa eftermiddagar och vi har upplevt att det varit mycket uppskattat. I början direkt efter fortbildningen var det stor aktivitet i de olika rummen. Vi upplever att de som ej haft vårdnadshavare inne i sina rum uppdaterade sina sidor allt för sällan. Att det blir en kontinuerlig, återkommande aktivitet är av största vikt för måluppfyllelsen. Vi funderar på om vi kanske borde släppt på alla föräldrar tidigare för att öka drivkraften. Enkät Varför fick vi in så få svar? 3a borde haft fler svar tycker vi för de säger att de loggar in varje vecka. Kanske att den låga svarsfrekvensen i åk. 6 beror på att de ej kunnat svara på det via Fronter. Vi får se om det blir bättre nästa vår när alla finns med i Fronter. ÅTGÄRDER FÖR FORTSATT UTVECKLING Vi ska ha igång klassrum/avdelningsrum och för att till hösten kunna koppla på alla vårdnadshavare och eleverna i åk.3-6. Vi fortsätter med workshops någon em i veckan. Personalfortbildningen för skolpersonalen och fritispersonalen blir Bildbehandling med inriktning mot Fronter, Sidan 15 av 17

16 Föräldrars synpunkter viktiga därför lägger vi ut enkäten i Fronter redan till jul om vårdnadshavarlogin funkar då. Vi kan inte få en exakt statistik på hur det ser ut med föräldrarnas användning av Fronter eftersom vi använder en klasslogin som är gemensam. Statistkverktyget fungerar inte förrän det finns vårdnadshavarlogin. Sidan 16 av 17

17 ÅTGÄRDER FÖR FORTSATT UTVECKLING Eftersom trycket ökar på IT-stöd och utbildning så anser vi att det behövs mer resurs dvs. IT-pedagog/systemadmin tid (nuvarande 1,5 tjänst) på Villans rektorsområde. Vi ser det som mycket positivt att pedagogerna använder IT mer i sitt arbete. Men det medför också att vår tid inte räcker till att stötta alla pedagoger och att utföra alla tekniska sysslor. Följande IT baserade arbetsuppgifter ser vi som viktiga och nödvändiga: IT-undervisning i datasal i år 3-6 Fortbildning för personal i Fronter, bildbehandling, pedagogiska program, digitala klassrum, specialhjälpmedel och webben. Support till personal i alla ovanstående IT-hjälpmedel samt videokamera, bärbara datorer, trådlöst nätverk. Fronteradministration Systemadministration Webbadministration Det som är mest eftersatt just nu är installation och fortbildning av ITspecialhjälpmedel för barn med läs- och skrivsvårigheter. Att få igång de digitala klassrummen kräver mycket tid. Både när det gäller att få dem att fungera tekniskt och att fylla dem med pedagogiska finesser. Vi måsta få tid att sätta oss in i den nya tekniken eftersom vi sen ska kunna fortbilda personalen. Vi känner stor oro över hur mycket tid och kunskap det krävs för att lära sig ett nytt webbpubliceringsprogram och att flytta/bygga upp vår nya hemsida på engelholm.se. Sidan 17 av 17

Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-9

Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-9 KROKOM2500, v1.0, 2012-02-29 Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-9 2014 Monica Andersson, IT-pedagog 2014-06-12 Under mina tre år på skolan så har vi nästan aldrig använt datorn. När

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN LÄSÅRET 2013-2014 Teman under året: Konst, Babblarna och Gummi-Lisa 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag

Läs mer

Resultat Analys Åtgärder

Resultat Analys Åtgärder BARN OCH UTBILDNING Kvalitetsredovisning för grundskolan Resultat Analys Åtgärder 2012/2013 Högom skola Anna-Carin Olsson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETSÅRET... 3 2 FRAMTIDEN... 3

Läs mer

Kvalitetsarbete i praktiken ökat lärande med stöd av digitala verktyg 2014 Grundsärskolan Fyren

Kvalitetsarbete i praktiken ökat lärande med stöd av digitala verktyg 2014 Grundsärskolan Fyren Kvalitetsarbete i praktiken ökat lärande med stöd av digitala verktyg 2014 Grundsärskolan Fyren Döderhults skolområde i Oskarshamns kommun Vi utbildar världsmedborgare! Projektledare och rektor Renée Dahlberg,

Läs mer

IT-utrustning på skolor och förskolor

IT-utrustning på skolor och förskolor Utbildningsförvaltningen Kvartalsrapport 4-2012 Sammanställning alla enheter UN:s verksamhetsmål: Borgholms barn - använder modern teknik i sitt lärande IT-utrustning på skolor och förskolor görs i kvartal

Läs mer

Surfplattan En morot i undervisningen?

Surfplattan En morot i undervisningen? Surfplattan En morot i undervisningen? Ökar den motivationen eller används den som ett tidsfördriv? Akademin för ekonomi, samhälle och Handledare: Mari Stadig Degerman teknik Examinator: Åke Forsberg Inriktning:

Läs mer

Ledungsvägen 11, 393 50 Kalmar. Tel: 0480-45 32 60 Fax: 0480-45 32 59

Ledungsvägen 11, 393 50 Kalmar. Tel: 0480-45 32 60 Fax: 0480-45 32 59 1 (28) Ledungsvägen 11, 393 50 Kalmar Tel: 0480-45 32 60 Fa: 0480-45 32 59 E-post: vastrafunkaboskolan@kalmar.se Hemsida: http://www.kalmar.se/vastrafunkaboskolan 2 (28) Sammanfattning... 3 A Enhetens

Läs mer

Klippan Öster Bofinkenskolan Vedby skola Förskolan Täppan

Klippan Öster Bofinkenskolan Vedby skola Förskolan Täppan Kvalitetsredovisning läsåret 2009-2010 Klippan Öster Bofinkenskolan Vedby skola Förskolan Täppan Innehållsförteckning I. Klippan Öster läsåret 2009-2010 s 3 II. Organisation s 4 Ledningsgrupp Administration

Läs mer

Lärcentrums slutrapport av projektet Internet för alla välkommen till en ny värld

Lärcentrums slutrapport av projektet Internet för alla välkommen till en ny värld Lärcentrums slutrapport av projektet Internet för alla välkommen till en ny värld 1 Inledning Lärcentrum i Trollhättan står för de samlade kommunala vuxenutbildningarna i Trollhättan. Här finns SFI (Svenska

Läs mer

EGEN NEDLADDNING. Rapport från ett pilotprojekt på några skolbibliotek i Stockholm

EGEN NEDLADDNING. Rapport från ett pilotprojekt på några skolbibliotek i Stockholm Charlotte Hansén Goobar och Margareta Ekström Rapport från ett pilotprojekt på några skolbibliotek i Stockholm EGEN NEDLADDNING MEDIOTEKET AVDELNINGEN FÖR UPPDRAG KRING LÄRANDE OCH ELEVHÄLSA UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013/14

Kvalitetsredovisning 2013/14 Gefle Montessoriskola 2014-09-18 Kvalitetsredovisning 2013/14 Inledning Gefle Montessoriskola är en F-6 skola med 161 elever läsåret 13/14. Skolan har två åk F-1 där förskoleklassen är integrerad, två

Läs mer

Kvalitetsredovisning Högstorps skola. Läsåret 2009-2010. 0470-796252 bjorn.nilsson@vaxjo.se

Kvalitetsredovisning Högstorps skola. Läsåret 2009-2010. 0470-796252 bjorn.nilsson@vaxjo.se Kvalitetsredovisning Högstorps skola Läsåret 2009-2010 Rektor: Tel: E-post: Björn Nilsson 0470-796252 bjorn.nilsson@vaxjo.se 1 Sammanfattning hhhhjhkh Högstorps skola har haft ett år med bra resultat och

Läs mer

STENMOSKOLAN 2010-2011

STENMOSKOLAN 2010-2011 STENMOSKOLAN 2010-2011 PRESENTATION AV STENMOSKOLAN Stenmoskolan hör till Fullersta rektorsområde och är en av fyra skolbyggnader i rektorsområdet. På Stenmo finns ca 200 elever, organiserade i två förskoleklasser

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2005-2006

Kvalitetsredovisning läsåret 2005-2006 Kvalitetsredovisning läsåret 2005-2006 Inledning... 2 Mål för läsåret 2005-2006... 4 Resultat och måluppfyllelse... 5 Elevinflytande... 5 Föräldrainflytande... 5 Åtgärder för utveckling... 5 Bilagor...

Läs mer

Fotograf: Thomas Bergheim

Fotograf: Thomas Bergheim Fotograf: Thomas Bergheim Kvalitetsredovisning 2006 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun KRISTINEBERGS Förskoleområde Rektor Monica Pettersson Bitr.rektor Lotta Lindgren Kvalitetsamordnare

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Vikbolandsskolan Läsåret 2008/2009

Kvalitetsredovisning för Vikbolandsskolan Läsåret 2008/2009 Kvalitetsredovisning för Vikbolandsskolan Läsåret 2008/2009 Följande enheter ingår i kvalitetsredovisningen: Vikbolandsskolan Gäller för tidsperioden: läsåret 2008/2009 Rektorer: Stella W Wallentin & Maria

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2006/2007 GRUNDSKOLA ÅR 1 6, FÖRSKOLEKLASS OCH FRITIDSHEM Kvalitetsredovisning för läsåret 2006/2007 Inom Barn- och ungdomsnämndens respektive Södermöre kommundelsnämnds verksamhetsområden

Läs mer

Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor. Jan Hylén

Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor. Jan Hylén Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor Jan Hylén Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Bakgrund...4 3. Genomförande av undersökningen...4 4. Hur fungerar lärplattorna i skolans

Läs mer

PRÄSTKRAGENS FÖRSKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016

PRÄSTKRAGENS FÖRSKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 PRÄSTKRAGENS FÖRSKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 En presentation av Prästkragens förskolas arbete för att främja barns lika värde, rättigheter och åtgärder för

Läs mer

Vislandaskolan Kvalitetsredovisning

Vislandaskolan Kvalitetsredovisning Vislandaskolan Kvalitetsredovisning Läsåret 2009/2010 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 2 2. Inledning... 3 3. Sammanfattning... 3 5. Redovisning av utvärderingar 2010... 4 5.1 Rektors

Läs mer

Rapport om utvärdering av Sandagymnasiets Chromebookprojekt ht 2013. Therése Haglind 2013-12-08

Rapport om utvärdering av Sandagymnasiets Chromebookprojekt ht 2013. Therése Haglind 2013-12-08 Rapport om utvärdering av Sandagymnasiets Chromebookprojekt ht 2013 Therése Haglind 2013-12-08 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Metod och genomförande... 3 1.1.1 Enkät... 3 1.1.2 Fokusgruppintervjuer... 4

Läs mer

Utvärdering av Ipad-satsning i Stockholms stad Juni 2013

Utvärdering av Ipad-satsning i Stockholms stad Juni 2013 Utvärdering av Ipad-satsning i Stockholms stad Juni 2013 Utvärdering av Ipad-satsning i Stockholms stad Juni 2013 Publikationsnummer: Dnr: [Fyll i här] ISBN: [Fyll i här] Utgivningsdatum: [Fyll i här]

Läs mer

Slutrapport Redovisning av projektstöd från Arvsfonden

Slutrapport Redovisning av projektstöd från Arvsfonden Version: 2014-01-13 Slutrapport Redovisning av projektstöd från Arvsfonden Så här fyller du i slutrapporten: 1. Besvara frågorna under rubrikerna 1 3 (Del 1) och 4 9 (Del 2). Del 1 avser projektets sista

Läs mer

Kvalitetsredovisning för läsåret 2007-2008 Påskallaviksskolan F-år 6

Kvalitetsredovisning för läsåret 2007-2008 Påskallaviksskolan F-år 6 - Oskarshamns kommun Barn och utbildningsförvaltningen Kvalitetsredovisning för läsåret 2007-2008 Påskallaviksskolan F-år 6 Rektor: Maritha Karlsson Adress: Kustvägen 5 Postadress: 570 90 Påskallavik Telefon:

Läs mer

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var MITTUNIVERSITETET Institutionen för humaniora Svenska språket B Sommaren 2011 Helen Jonsson Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var En redovisning av vad elever och lärare tycker om placering

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 10/11 EKDUNGESKOLAN. Grundskola och skolbarnsomsorg

Kvalitetsredovisning läsåret 10/11 EKDUNGESKOLAN. Grundskola och skolbarnsomsorg Kvalitetsredovisning läsåret 10/11 EKDUNGESKOLAN Grundskola och skolbarnsomsorg Innehållsförteckning Sammanfattning av läsåret 2010/2011... 3 Grundfakta om verksamheten (inkl. skolbarnsomsorg)... 4 Förutsättningar

Läs mer

En helt suverän tjänst, det är bra att kunna sitta hemma och ladda ned. Folkbibliotek Direkt. Pilotförsök: vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

En helt suverän tjänst, det är bra att kunna sitta hemma och ladda ned. Folkbibliotek Direkt. Pilotförsök: vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi En helt suverän tjänst, det är bra att kunna sitta hemma och ladda ned Folkbibliotek Direkt Pilotförsök: vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Hösten 2009 Innehåll Inledning... 3 bak g r u n d...

Läs mer

RASISMEN I SKOLAN. - Elevers syn på rasism och likabehandlingsarbete i skolan

RASISMEN I SKOLAN. - Elevers syn på rasism och likabehandlingsarbete i skolan RASISMEN I SKOLAN - Elevers syn på rasism och likabehandlingsarbete i skolan En enkätundersökning genomförd av Ungdom Mot Rasism 2010 1. Sammanfattning Det är fyra år sedan regeringen antog lagförslaget

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING 2010 för förskola och skola

KVALITETSREDOVISNING 2010 för förskola och skola KVALITETSREDOVISNING 2010 för förskola och skola Barn- och skolförvaltning Lund Öster KVALITETSREDOVISNING 2010 för förskola och skola inom Barn- och skolförvaltning Lund Öster KVALITETSREDOVISNING 2010

Läs mer