Rapport från enkät Digital kompetens lärare f-6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport från enkät Digital kompetens lärare f-6"

Transkript

1 KROKOM2500, v1.0, Rapport från enkät Digital kompetens lärare f Monica Andersson, IT-pedagog % av lärarna använder Internet som resurs för att hitta fakta och lektionstips, varje dag till några gånger i veckan. 81 % skriver planeringar och andra texter i samma utsträckning och 46 % använder sig av bloggar och Face Book för att utöka sitt kollegiala lärande. Denna rapport innehåller resultat från enkät till lärare i årskurs f-6 Krokoms kommun.

2 1 111 Bakgrund Barn och utbildningsnämnden fattade den 16 november 2010 beslut om att införa datorer till samtliga tillsvidareanställda pedagoger i åk F-9 inklusive skolbarnomsorgen. Personaldatorerna levererades våren Hösten 2013 tog BUN beslut om att höja den digitala kompetensen i Krokoms kommuns skolor. Alla barn och elever ska ges möjligheter att utveckla sin digitala kompetens, för ökad måluppfyllelse och så att de är väl förberedda att leva och verka i samhället. Vi vill genom undersökningen veta hur datorn används i pedagogiskt syfte och hur lärare i årskurs f-6 arbetar med sina elever vad gäller digitala verktyg. Vi har också undersökt lärares behov och möjligheter till kompetensutveckling. Underlaget som vi fått fram via enkäten kommer att användas både för att ta ställning till om några nya beslut behöver fattas och som planeringsunderlag för fortbildningssatsningar nästa år. Lärare i årskurs f-6 har fått besvara enkäten. De har angett vilket skolområde de arbetar i. Denna indelning gjordes för att svaren skulle kunna vara anonyma men det gör det svårt att se exakt hur de olika skolorna behöver utvecklas. Rapporten innehåller delar av enkäten. Hela resultatet finns att hämta på hemsidan under Barn och utbildning - IT i lärande. Det finns dessutom en redovisning av IT-pedagogiska, kompetensutvecklingsinsatser. Svarsfrekvens Svarsfrekvensen är 77 lärare 78 % Svarfrekvensen kan anses vara mycket god. Antal arbetsår Av de lärare som besvarat enkäten har 76 % arbetat mer än 9 år. Lärare bedömer sin dator vana Fler lärare bedömer sin datorvana högre än eleverna i årskurs % över genomsnittet jämfört med 19 % av eleverna. Besvarad av: 75/104 Över genomsnittet 28,00% Genomsnittligt 61,33% Under genomsnittet 10,67%

3 2 112 Lärare bedömer sina kunskaper och sin skicklighet i att använda datorn som pedagogiskt hjälpmedel i undervisningen? 51 av lärarna anser sig vara bättre eller mycket bättre i sina kunskaper och skicklighet att använda datorn pedagogiskt än för ett år sedan. 24 anser sig inte ha förändrats. Man kan inte se någon större skillnad mellan skolområdena. Besvarad av: 75 / 104 mycket bättre än för ett år sedan 9,33 % bättre än för ett år sedan 58,67% oförändrat 32,00% Får lärare kompetensutveckling i att använda datorn som pedagogiskt hjälpmedel? 9 lärare svarar ja, tillräckligt. 37 lärare svarar ja, men behöver mer och 29 lärare anser sig inte få kompetensutveckling i att använda datorn som ett pedagogiskt hjälpmedel.

4 3 113 Kompetensutveckling jämfört med förbättrade kunskaper och skicklighet om datorn som pedagogiskt verktyg En korstabulering av frågorna om förbättrade kunskaper och om lärare anser sig ha fått kompetensutveckling ger följande resultat. 6 lärare som bedömer att de fått tillräckligt med kompetensutveckling anser sig ha bättre kunskaper än i fjol. 3 anger oförändrade kunskaper och skicklighet i att använda datorn som pedagogiskt hjälpmedel i undervisningen. 29 lärare som angett att de fått men behöver mer kompetensutveckling har bättre eller mycket bättre kunskaper än i fjol. 8 lärare anger oförändrade kunskaper. 16 lärare som angett att de inte fått någon kompetensutveckling anser sig ha bättre eller mycket bättre kunskaper än fjol. 13 anger oförändrat. Har fått kompetensutv Mkt bättre bättre oförändrat Ja, tillräckligt 0 (0) 6 (67 %) 3 (33 %) Ja, men behöver mer 5 (14 %) 24 (65 %) 8 (22 %) Nej 2 (7 %) 14 (48 %) 13 (45 %) Redovisning av digital kompetensutveckling läsåret F-6 IT-pedagogen har haft följande erbjudande för kompetensutveckling. Digital kompetens, våra styrdokument och BUNS mål med att öka den kompetensen i våra skolor. Information och erbjudande om fortsatt stöd. NE och det digitala skolbiblioteket, erbjudande om två workshops i varje arbetslag under våren Kurs kring ipad som pedagogiskt verktyg. Stöd till enskilda lärare, specialpedagoger och klasser. Alla skolors lärare har fått information och fortbildning kring Digital kompetens. Alla arbetslag har fått en workshop (inte två) i NE/ digitala skolbiblioteket. Tre skolor har haft ipadkurser, eller stöd för att organisera dessa. Ett skolområde har haft en hel studiedag kring ipad. Tre skolor har haft handledning och workshop i att använda kompenserade digitala verktyg för elever i behov av särskilt stöd.

5 4 114 Har du eller dina klasser tillgång till en ipad/datorer? Det är olika om lärare på F-6 har tillgång till ipad för sig eller sina elever. Krokomsområdet har 6-8 som delas av hela skolan, men det är olika på olika skolor. Föllinge har 2-4 men det beror på större eller mindre skola. Änge skolområde har tillgång till 4 plus någon som är tillägnad en viss elev. Ås området, där har en skola tillgång till 4 medan den andra inte har några. Vad gäller tillgång till datorer så verkar situationen vara att f-6 lärare ha tillgång till olika typer, det är tunna klienter, stationära datorer och bärbara datorer. De bärbara är inte kopplade till någon server vilket innebär att om en elev börjat arbeta på den måste samma elev fortsätta på samma dator, eller ha hjälp att spara på USB-minne eller i Dropbox. Datorerna finns i olika lokaler. Det är tunna klienter i datorsalar eller bärbara som kan lånas in från andra klasser. Detta påverkar undervisningen för eleverna och lärare kommenterar detta. Exempel på lärares kommentarer: "Har datorer men de fungerar väldigt olika. För gamla och krånglar. Mkt tid går till att starta upp fixa trixa. Tycker det är under all kritik att vi kallas IT skola men inte har fungerande grejor. Tog två år att få en fungerande skrivare. Väldigt missnöjd med hur man prioriterar. " "Vi har för få datorer för att kunna använda dem riktigt bra och frekvent. Med bara fyra stycken tycker jag att det är svårt att lägga upp lektioner utifrån dataanvändning. T.ex. tar det väldigt lång tid innan alla 17 elever gjort en pp presentation."

6 5 115 Hur använder lärare och elever digitala verktyg i F-6 Lärarna använder i stor utsträckning datorn som ett arbetsverktyg. 96 % av lärarna använder själva Internet som resurs för att hitta fakta och lektionstips, varje dag till några gånger i veckan. 81 % skriver planeringar och andra texter i samma utsträckning och 46 % använder sig av bloggar och Face Book för att utöka sitt kollegiala lärande. 61 % lär sig pedagogiska spel några gånger i månaden. Digitala läroböcker finns i liten utsträckning 67 % arbetar nästan aldrig med sådana. Eleverna får i betydligt mindre utsträckning använda sig av resurser på Internet, 43 % varje dag till några gånger i veckan. Skriver gör de däremot oftare, 62 %. 55 % av eleverna spelar pedagogiska spel varje dag till några gånger i veckan. Något mindre ofta får de göra Powerpoint presentationer, 37 % några gånger i månaden. Läroboken i digital form saknas och är ett förväntat resultat. Eftersom varje elev inte har ett eget digitalt verktyg är det svårt att ersätta tryckt läromedel med ett digitalt. 6 lärare har blogg, 3 av dessa låter eleverna skriva i den. Jag använder datorn/ipad i mitt arbete till att, Lärare Surfa på Internet, söka fakta, lektionstips mm Besöka bloggar, Face Book eldy, för att söka lektionstips/ nya resurser Gör presentationer som jag visar på lektioner ex. i Powerpoint eller med film Varje dag några ggr i/v. några ggr i/mån nästan aldrig 44 (63%) 23 (33%) 3 (4%) 0 (0%) 12 (17%) 20 (29%) 14 (20%) 24 (34%) 0 (0%) 14 (20%) 23 (33%) 33 (47%) Lära mig pedagogiska spel 0 (0%) 9 (13%) 43 (61%) 18 (26%) Skicka ut uppgifter/ ge feedback till mina elever via mail/ chatt Publicera på blogg eller hemsida Skriva planeringar/ andra texter 3 (4%) 9 (13%) 17 (24%) 41 (59%) 0 (0%) 4 (6%) 2 (3%) 64 (91%) 21 (30%) 36 (51%) 10 (14%) 3 (4%) Arbete med en digital lärobok 1 (1%) 9 (13%) 13 (19%) 47 (67%)

7 6 116 Eleverna använder datorn/ipaden på mina lektioner till att, Elever Varje dag några ggr i/ v. några ggr i/mån nästan aldrig Surfa på Internet, söka fakta, mm 5 (7 %) 24 (36 %) 21 (31 %) 17 (25 %) Spela pedagogiska spel 6 (9%) 31 (46%) 23 (34%) 7 (10%) Göra presentationer eller film ex. i Powerpoint 0 (0%) 1 (1%) 25 (37%) 41 (61%) Lyssna på musik 1 (1%) 7 (10%) 20 (30%) 39 (58%) Skicka in uppgifter via mail 0 (0%) 4 (6%) 13 (19%) 50 (75%) Skriva i ordbehandlingsprogram Publicera på blogg eller hemsida 7 (10%) 35 (52%) 20 (30%) 5 (7%) 0 (0%) 2 (3%) 1 (1%) 64 (96%) Använda en digital lärobok 0 (0%) 7 (10%) 11 (16%) 49 (73%) Otillåten användning av datorn/ipaden Lärare har bedömt om deras elever någon gång använder datorn till något annat är det var tänkt. Vid några enstaka tillfällen har 43 % av lärarna sett elever surfa utan tillåtelse och 27 % har sett elever spela på lektionstid. Surfa på Internet/chatta på lektionstid (utan lärares tillåtelse) Spela spel på lektionstid (utan lärares tillåtelse) Titta på otillåtet material på skoltid (pornografi, grovt våld etc.) Kränka, mobba, trakassera någon annan elev ja, varje dag ja, varje vecka ja, vid enstaka tillfällen nej 0,00% 1,49% 43,28% 55,22% 0,00% 1,49% 26,87% 71,64% 0,00% 0,00% 5,97% 94,03% 0,00% 0,00% 7,46% 92,54%

8 7 117 Teknik, nätverk och support, lärare och elever (67 svarande) Lärare har fått bedöma hur datorer, det trådlösa nätverket samt hur supporten fungerat. Knappt hälften av lärarna anser att tekniken fungerar mycket till ganska bra. Drygt hälften bedömer tekniken mindre bra till dålig. De trådlösa nätverken upplever lärare att de fungerar bättre, d.v.s. 72 % mycket bra till ganska bra. Vad gäller support är övervägande andel lärare nöjda, 60 % mycket bra till ganska bra. Det går inte att utläsa någon väsentlig skillnad mellan skolområden. Hur har tekniken i din och elevernas datorer fungerat (driftsäkerhet, prestanda, hållbarhet)? 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Mycket bra Ganska bra Mindre bra Dåligt Hur har det trådlösa nätverket fungerat? 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% Mycket bra Ganska bra Mindre bra Dåligt Hur har supporten fungerat? 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Mycket bra Ganska bra Mindre bra Dåligt

9 8 118 Om varje elev fick varsitt digitalt verktyg, beskriv hur din undervisning skulle förändras. 42 av lärarna har besvarat denna fråga mer eller mindre utförligt. Svaren har tolkats som mer positiva eller negativa till att varje elev skulle få använda ett varsitt digitalt verktyg. Kategoriseringen har lett till resultatet att 37 lärare är positiva till en sådan utveckling och kan se att deras undervisning skulle förändras till det bättre. 10 är således negativa. Exempel kommentarer mer positiva - Vi skulle spara enormt mycket tid på att slippa springa runt på skolan och låna ihop datorer från andra klasser. - Alla skulle kunna spara sina arbeten för att gå tillbaka och förbättra texter t ex. Vi kunde använda de digitala läromedel i vissa ämnen där eleverna själva kunde jobba på sin egen nivå. - Med 1:1 förhållande skulle min undervisning ändras mycket. Då skulle planlösheten i användning av digitala verktyg kunna ändras till regelrätt undervisning. Det är en föråldrad tanke att elever i mindre grupper ska förflytta sig till en annan plats inuti eller utanför klassrummet och på något självständigt vis utveckla sitt kunnande inom ikt eller användande av digitala verktyg. Att kunna sitta kvar på sin plats och i helgrupp under lärarledning arbeta med samma uppgift skulle förbättra lärandet radikalt. - Varje enskild individ skulle få större möjlighet till att utveckla sitt skrivande. Få till mer innehåll i texterna redan tidigt i deras skolgång. Färdighetsträning i matte och svenskaövningar i längre stunder. Slippa tävla om vem som hinner till datorn först. Källkritik, snabbt kunna söka fakta till arbeten. Väldigt mkt skulle bli bättre och lättsammare. Alla arbeten skulle sparas på deras eget inlogg och därmed ha en digital portfolio. - Inga köer till datorerna!! Mer flyt i undervisningen och lättare att lära ut saker då de kan prova samtidigt. Exempel kommentarer mer negativa - Jag gissar att mycket tid skulle gå åt till icke fungerande datorer och att då kan eleverna inte jobba för att jobbet finns i den icke fungerande datorn - Jag tror att den muntliga kommunikationen mellan eleverna skulle minska. Jag tror mer på Tragetons modell med två elever vid en dator. - Det är ju som att fråga om blyertspenna eller bläckpenna är bättre. Det beror ju på vad man ska göra. Skillnaden är obefintlig. - Mera självständigt arbete då de flesta människor blir som besatta av att spela och stirra på en skärm...gammalmodigt? Ja men se dig om i omgivningen ALLA är beroende av sin mobil, ipad eller dator. Visst kan jag styra och kommer att göra det men om man inte får ha sitt hjälpmedel av någon anledning eller så, hur blir det då?

10 9 119 Om du fick välja, vilket verktyg skulle du föredra? Övervägande antal lärare i F-6 skulle välja ipad som verktyg, 60 %, 39 % skulle välja dator och 1 % inget. 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% ipads Bärbar dator Datasal Datavagn med bärbara datorer Inget ipads 59,70% Bärbar dator 31,34% Datasal 2,99 % Datavagn med bärbara datorer 4,48 % Inget 1,49 % Vilka utvecklingsområden finns det/vad behöver skolan förbättra i arbetet med digital kompetens? De flesta som kommenterat har nämnt både betydelsen av tillgång till teknik och att den fungerar samt att kompetensutveckling är viktigt. Fler (21) pekar på utbildning eller kompetens än teknik (15). Det visar sig att pedagogerna lägger in olika saker i begreppet digital kompetens. Några påpekar att de behöver lära sig de pedagogiska programmen som finns på datorerna, eller lära sig de program som eleverna har på sina datorer. Man vill ha en grundkurs, en lathund eller friska upp kunskaperna, tips på användning. Eleverna behöver också lära sig program Tidigare hade en person tid i sin tjänst till att undervisa eleverna i olika program ex Power Point och Word. Nu har vi inte det och det märks att kunskaperna minskar. Eleverna kan spela på datorerna och leta på youtube men inte mycket mer... Med 3 bärbara datorer i klassen är det i stort sett omöjligt att bedriva datorundervisning. Det finns en annan grupp som efterfrågar bra metoder, digitala arbetssätt. Efterfrågar kunskap om film, bild och musik för blogg. De vill skapa rutiner och organisera användandet av

11 datorer/ipads. Någon nämner att de har en målsättning med arbetet men det blir svårt att nå den eftersom de har för få verktyg. Tydlighet vad som gäller vid publicering och mer kunskap om källkritik, nätmobbning efterfrågas också. Vi måste ges förutsättningar genom att få tillgång till ett större antal datorer/ipads så att vi kan arbeta/utveckla det pedagogiska arbetet med eleverna. Internetuppkopplingen måste också dimensioneras eftersom att fler användare tillkommer. Har vi fler datorer skulle det vara lättare att enkelt, snabbt och spontant arbeta oftare med de digitala medlen. Vi har i vårt mål att arbeta minst två gånger i veckan med datorerna från F- klass och det är inte alltid att vi når upp till det bl.a. för att det kräver mycket pusslande. Man kan inte köpa in en massa teknik utan att utbilda de som ska använda den då är det bortkastat. Utbildning av personalen är grunden för att få digitalkompetens. De flesta kommentarer handlar om att pedagogerna ska få något utifrån. Någon ska komma och lära dem, skolan ska köpa in fler verktyg och se till att de fungerar. Det verkar inte vara något som pedagogerna kan styra över. Några kommentarer tyder på egna utvecklingstankar: Vi måste hinna prova oss fram se möjligheterna i den programvara vi har, och fundera hur datorundervisningen ska bedrivas. Att tillsammans fundera i arbetslagen skulle i en lärande organisation kunna ge pedagoger möjligheter att påverka, prioritera och bedriva eget utvecklingsarbete.

12 Analys Lärare f-6 digital kompetens Lärare i årskurserna förskoleklass till årskurs 6 använder digitala verktyg i stor utsträckning i sitt arbete. En stor del av lärarkåren använder den ofta för att skriva planeringar och leta fakta och lektionstips på olika resurser på Internet. Det sker också ett stort utbyte av erfarenheter på bloggar och i facebookgrupper skapade av lärare runt om i Sverige. Detta ger Krokoms kommuns lärare ett betydligt större kollegierum än de annars skulle haft. Ett färre antal av våra lärare delar själva med sig av kunskaper och erfarenheter till andra genom att själva skriva i bloggar. Eleverna digital kompetens Eleverna får inte i samma utsträckning använda verktygen till kunskapsinhämtning från resurser på Internet. Den produktion elever oftast får göra på digitala verktyg är att skriva endast 10% varje dag. Nästan lika hög siffra får alternativet att spela pedagogiska spel, dessa kan stötta inlärning på olika sätt men skapar inte digital kompetens. En digital komptens som kan användas i framtida liv så som att hitta information, bedöma trovärdighet, skapa presentationer eller texter som får möta en större publik. När lärare börjar hitta resurer på andra sätt än i läroboken kommer även eleverna att förstå att det finns dessa möjligheter till lärande. Tekniken Lärare behöver då rätt verktyg och ett fungerade system för att låta elever använda dem oftare. De olika typerna av digitala verktyg i f-6 skolorna med begränsade möjligheter till att spara och backup samt olikheter i program-miljön gör det tungarbetat. Fem elever per dator kan inte heller anses räcka om de ska kunna arbeta oftare. Ska eleverna lära sig använda vanliga verktygsprogram som används överallt i arbetslivet behöver de få arbeta oftare i dem. Säg att en elev gör en PowerPoint för att redovisa ett land i geografi, då ska texten produceras, bilder väljas och läggas in, animera texter och annat, kanske lägga till ljud för en bra multimedial presentation. Detta kan kanske ta en veckas arbete på SO lektionerna. Då skulle det ta fem veckor för en klass på 25 elever att bli klara. Då får det inte krångla en enda gång eller gå bort någon lektion till annat på dessa veckor. Det kan inte bli så ofta som varje elev kan arbeta med en sådan uppgift, i alla fall inte oftare än var femte vecka. Kompetensutveckling Kompetensutveckling från IT-pedagogen har skett på alla skolor utom en. Att så många som 29 anser sig inte fått någon är oroväckande. Är det för lite tid som ägnats till detta under året, är en gång, ingen gång? Är den kompetensutveckling som getts inte rätt, på fel nivå, för lärarna? Av de 29 som anser sig inte fått någon kompetensutveckling anger 13 att kunskaperna är oförändrade. Av de lärare (46) som svarat att de fått kompetensutveckling har en övervägande andel bättre eller mycket bättre kunskaper än i fjol. Bara 8 lärare anger oförändrade kunskaper. Dessa resultat kan indikera att kompetensutvecklingen som getts har inneburit att lärarna tycker sig ha förbättrat sina kunskaper i att använda datorn i pedagogiskt syfte.

13 Förslag till utveckling av målet Digital kompetens i f-6 skolor: Sträva efter en i största möjliga mån enhetlig utrustning på varje skola, om det skiljer från skola till skola är av mindre betydelse eftersom personalen kan med den ifall en elev skulle byta skola. Sträva efter att öka antalet dator/digitalt verktyg på f-6 skolorna. Skoledare måste uttala förväntningar på att lärare använder digitala resurser och förändrar arbetssätt så att eleverna kan använda datorn oftare i sitt lärande. Fortsätta med kompetensutveckling i planlagda processer över läsåret. Rutiner kring supportärenden måste hela tiden klargöras för all personal för att förkorta supporttiderna på datorer. Information om rutiner hittas på kommunens hemsida.

Rapport från enkät Digital kompetens lärare f-6

Rapport från enkät Digital kompetens lärare f-6 Rapport från enkät Digital kompetens lärare f-6 2015 Monica Andersson, IT-pedagog 2016-02-29 Vi försöker lära eleverna att arbeta med GAFE men det är ju mycket svårt då det ej finns datorer/ipads till

Läs mer

Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-9

Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-9 KROKOM2500, v1.0, 2012-02-29 Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-9 2014 Monica Andersson, IT-pedagog 2014-06-12 Under mina tre år på skolan så har vi nästan aldrig använt datorn. När

Läs mer

Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-8

Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-8 KROKOM2500, v1.0, 2012-02-29 RAPPORT ENKÄT 1 (10) Datum 6/5 2013 Barn och utbildningsnämnden Monica Andersson IT-pedagog 0640-16 377, monica.andersson@krokom.se Rapport från satsningen En dator per elev

Läs mer

Undersökning av digital kompetens i årskurs 7-9

Undersökning av digital kompetens i årskurs 7-9 Undersökning av digital kompetens i årskurs 7-9 2015 Monica Andersson, IT-pedagog 2015-12-29 Jag har kunnat få fler vänner genom att spela hemma, Att lära mig har blivit lättare och roligare, Jag kan ha

Läs mer

Storvretaskolans IT-plan 2013/14

Storvretaskolans IT-plan 2013/14 s IT-plan 2013/14 I det moderna samhället blir informationsteknik och datorer allt vanligare. Vi vill skapa förutsättningar för våra elever att lyckas i dagens samhälle och använder oss därför av IT i

Läs mer

Hagaskolans IT-plan. Hur jobbar du med kommunikation på dina lektioner?

Hagaskolans IT-plan. Hur jobbar du med kommunikation på dina lektioner? Hagaskolans IT-plan På Hagaskolan är IT ett naturligt inslag i den pedagogiska verksamheten. Eleverna i årskurserna F-5 använder både datorer och ipads för att lära sig läsa och skriva, för att stimulera

Läs mer

IT-strategi. Essviks skola 2015

IT-strategi. Essviks skola 2015 IT-strategi Essviks skola 2015 Vision och mål Vision På Essviks skola ska alla elever ha möjlighet att använda digitala verktyg för ett livslångt och lustfyllt lärande. Inför framtiden ska eleverna kunna

Läs mer

Alla elever ska vara förtrogna med och på ett enkelt sätt kunna hantera våra digitala verktyg.

Alla elever ska vara förtrogna med och på ett enkelt sätt kunna hantera våra digitala verktyg. 2013-09-01 It-plan NKC Lokal IT-strategi Nättrabyskolans övergripande målsättning med användandet av digitala verktyg är att förbereda våra elever inför framtida studier och arbetsliv. Samt vara väl förtrogna

Läs mer

Enkätundersökning IT-pedagoger 2010/11, 2011/12, 2012/13

Enkätundersökning IT-pedagoger 2010/11, 2011/12, 2012/13 Enkätundersökning IT-pedagoger 2010/11, 2011/12, 2012/13 I maj 2014 bad vi it-pedagoger som gått hos oss de tre senaste åren att besvara en enkät om utbildningen och om den medfört några förändringar i

Läs mer

IKT Hjulsbroskolans handlingsplan

IKT Hjulsbroskolans handlingsplan IKT Hjulsbroskolans handlingsplan All personal kan, vill och vågar använda digitala verktyg - IKT-grupp utarbetar en handlingsplan. - Punkt på arbetslaget för att inspirera och prova olika sätt. - Kompetensutveckling

Läs mer

IKT- strategi

IKT- strategi IKT- strategi 2016-18 SKOLAN SKALL GARANTERA ALLA ELEVER EN DIGITAL KOMPETENS. Digital kompetens är färdigheter, kunskap, kreativitet och förhållningssätt som behöv för att kunna nyttja digitala medier

Läs mer

IKT- och mediepedagogisk plan

IKT- och mediepedagogisk plan IKT- och mediepedagogisk plan Barn och unga Ödeshögs kommun 2014-2016 Bakgrund Vi lever i en digital värld. En värld som förändras hela tiden och där allting finns inom räckhåll. Överallt. Hela tiden.

Läs mer

kurskatalog vt-13 Tänk på vår miljö!

kurskatalog vt-13 Tänk på vår miljö! kurskatalog vt-13 SIKTA står för Skolans IKT- Arbete i Lund. Det är en fortbildning som erbjuds kommunens pedagoger och skolledare. I fortbildningspaketet kan man välja bland kurser som på olika sän visar

Läs mer

2014-04-28 IT-PLAN. The new Imperial web solution av Kristina Alexandersson CC (by, nc, sa) Skönsmons skola

2014-04-28 IT-PLAN. The new Imperial web solution av Kristina Alexandersson CC (by, nc, sa) Skönsmons skola 2014-04-28 IT-PLAN The new Imperial web solution av Kristina Alexandersson CC (by, nc, sa) Skönsmons skola 2014-2016 1 Innehållsförteckning IT-STRATEGI... 3 Nuläge... 3 Teknik... 3 Kommunikation... 3 Därför

Läs mer

Kvalitet 2014. Resultat: Ängelholm total

Kvalitet 2014. Resultat: Ängelholm total Kvalitet 2014 Resultat: Ängelholm total 1 Innehåll: 2 INLEDNING 3 Om TÄNK OM KVALITET Denna rapport redovisar resultat från studien TÄNK OM KVALITET 2.0. Studien avser fånga elevers respektive lärares

Läs mer

IT-användning och IT-kompetens i skolan

IT-användning och IT-kompetens i skolan IT-användning och IT-kompetens i skolan Förslag till nationell strategi för skolans digitalisering för förskola, förskoleklass, fritidshem och den obligatoriska skolan Den digitala våren 2 februari: Nationellt

Läs mer

It-strategi för Väddöenheten

It-strategi för Väddöenheten It-strategi för Väddöenheten Fortbildning Pim nivå 3 för alla pedagoger under läsåret 12-13. Kollegiehandledning. Introduktion i november 2012 3 kollegiehandledningsperioder under läsåret 2013-14. 6 kollegiehandledare

Läs mer

1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan. 3 Hur trivs du. 4 Vad tycker du om följande i din skola?

1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan. 3 Hur trivs du. 4 Vad tycker du om följande i din skola? 1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan Gymnasieskolan Går inte i grund- eller gymnasieskola. Du behöver inte svara på fler frågor. Viktigt, skicka ändå in blanketten!

Läs mer

Enkät till förskolepersonal

Enkät till förskolepersonal Redovisning av regeringsuppdrag 2013-04-15 Dnr 71-2012:124 Bilaga Enkät till förskolepersonal 1 1. Vilket av följande stämmer bäst med ditt arbete? Jag arbetar i förskolan, framför allt med barn i åldrarna

Läs mer

Elevenkät IT, 2005-2007. Vt 2007

Elevenkät IT, 2005-2007. Vt 2007 Elevenkät IT, 5-7 Vt 7 Innehållsförteckning Inledning...3 IKT i Falköpings kommun... 3 ITiS IT i skolan... 3 Framtidens klassrum... 3 PIM... 4 IT-enkät för elever... 4 Syftet med IT-enkäten... 4 Frågorna

Läs mer

IKT - handlingsplan Vartoftaenhet 2015-2016

IKT - handlingsplan Vartoftaenhet 2015-2016 IKT - handlingsplan Vartoftaenhet 2015-2016 BAKGRUND OCH NULÄGE Vartoftaenheten arbetar för att integrera och naturalisera användningen av IKT i skolan och att hitta sätt att fortsätta arbeta framåt med

Läs mer

Följande frågor handlar om digitala medier och digital utrustning så som stationära och bärbara datorer, smarttelefoner, surfplattor, mobiltelefoner

Följande frågor handlar om digitala medier och digital utrustning så som stationära och bärbara datorer, smarttelefoner, surfplattor, mobiltelefoner Följande frågor handlar om digitala medier och digital utrustning så som stationära och bärbara datorer, smarttelefoner, surfplattor, mobiltelefoner utan internetuppkoppling, spelkonsoler och smart-tv.

Läs mer

SIKTA IKT Viveka Gulda Annika Möl er Larsson Lisa Stenström

SIKTA IKT Viveka Gulda Annika Möl er Larsson Lisa Stenström Genom SIKTAs (Skolans IKT-Arbete i Lund) IKT-fortbildning erbjuds kommunens alla pedagoger och skolledare det senaste inom IKT! Grundtanken med SIKTA är att "pedagoger lär pedagoger - att lära av varandra".

Läs mer

En-elev-en-dator, Botkyrka kommun maj 2012. Elevenkäten besvaras senast fredagen den 1 Juni.

En-elev-en-dator, Botkyrka kommun maj 2012. Elevenkäten besvaras senast fredagen den 1 Juni. En-elev-en-dator, Botkyrka kommun maj 2012. Elevenkäten besvaras senast fredagen den 1 Juni. Genom att besvara den här enkäten bidrar du med viktig kunskap om en-till-en-projektet och hjälper oss att förbättra

Läs mer

11i. Krokoms kommun KROKOMEN TJIELTE 2014-03- 2 6. Barn- och utbildningsnämndens. 18 mars 2014. Bun 49 Dm BUN 2014-000046

11i. Krokoms kommun KROKOMEN TJIELTE 2014-03- 2 6. Barn- och utbildningsnämndens. 18 mars 2014. Bun 49 Dm BUN 2014-000046 Krokoms kommun KROKOMEN TJIELTE Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 18 mars 2014 2014-03- 2 6 Sida 22 (33) Bun 49 Dm BUN 2014-000046 Medborgarförslag - Bättre datautbildning

Läs mer

Tärna Folkhögskola 2010-06-03 IT-pedagogutbildningen Individuellt fördjupningsarbete Vt 2010 2010-06-03 IT I FÖRSKOLAN. Författare:Tove Andersson

Tärna Folkhögskola 2010-06-03 IT-pedagogutbildningen Individuellt fördjupningsarbete Vt 2010 2010-06-03 IT I FÖRSKOLAN. Författare:Tove Andersson Tärna Folkhögskola 2010-06-03 IT-pedagogutbildningen Individuellt fördjupningsarbete Vt 2010 2010-06-03 IT I FÖRSKOLAN Författare:Tove Andersson Innehåll Inledning:... 2 Syfte:... 2 Frågeställningar:...

Läs mer

IT Handlingsplan Ankarsviks skola

IT Handlingsplan Ankarsviks skola IT Handlingsplan Ankarsviks skola Innehåll 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 2 2.1 Varför behövs en IT- handlingsplan?... 2 2.2 Varför IT i skolan?... 2 2.2.1 Skolans pedagogiska utveckling... 3 2.2.2 En

Läs mer

Utbildningsenkät Förskoleklassen

Utbildningsenkät Förskoleklassen Förskoleklassenkäten 2013 Rev A 2013-04-28 1 (17) s Utbildningsenkät 2012-2013 2. Förskoleklassen Förskoleklassenkäten 2013 Rev A 2013-04-28 2 (17) Innehåll 1 Utbildningsenkäten 2012-2013... 3 2 Vilken

Läs mer

IKT PLAN - FÖRSKOLA. (Höganäs plan med riktlinjer för digital kompetens)

IKT PLAN - FÖRSKOLA. (Höganäs plan med riktlinjer för digital kompetens) IKT PLAN - FÖRSKOLA Att rusta våra barn, elever och personal för en framtid som vi ännu inte vet något om så att de med öppenhet, nyfikenhet och självförtroende vågar prova, utforska nytt och ständigt

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete år 2015

Systematiskt kvalitetsarbete år 2015 januari 2016 Mörtviksskolan Systematiskt kvalitetsarbete år 2015 Systematiskt kvalitetsarbete Skola I Mörtviksskolan pågår ett aktivt arbete för att främja alla elevers trygghet och lärande. Genom att

Läs mer

IT-strategi Björklinge & Skuttunge skola

IT-strategi Björklinge & Skuttunge skola 2014-2015 IT-strategi Björklinge & Skuttunge skola Björklinge skola Skuttunge skola 2014 2015 IT-strategi för Björklinge skola & Skuttunge skola IT i skolan, brukar ofta kallas IKT (Information, Kommunikation

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

Lyckas med digitala verktyg i skolan Pedagogik, struktur, ledarskap

Lyckas med digitala verktyg i skolan Pedagogik, struktur, ledarskap Lyckas med digitala verktyg i skolan Pedagogik, struktur, ledarskap Checklistor från boken, Gothia Fortbildning 2014 Kapitel 2. Pedagogisk grundsyn På en skala från 1 10 (där tio är bäst), hur långt tycker

Läs mer

Läromedlen på Stockholms skolor

Läromedlen på Stockholms skolor Utbildningsförvaltningen Grundskoleavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2014-07-21 Handläggare Ann-Katrin Averstedt Telefon: 08-508 33 629 Till Utbildningsnämnden 2014-08-21 Läromedlen på Stockholms

Läs mer

ipad i skolan Vanliga frågor och svar (FAQ) för skolledare och personal

ipad i skolan Vanliga frågor och svar (FAQ) för skolledare och personal ipad i skolan Vanliga frågor och svar (FAQ) för skolledare och personal Har du frågor om om ipad i skolan? Titta här om du kan hitta ett svar på din fråga! INNEHÅLLSFÖRTECKNING Frågor om problem Vad händer

Läs mer

En plan för hur IT stödjer lärandet i förskolan, grundskolan samt grundsärskolan i Sjöbo kommun 2011-2013

En plan för hur IT stödjer lärandet i förskolan, grundskolan samt grundsärskolan i Sjöbo kommun 2011-2013 Från Inte aktiv till INTERAKTIV! En plan för hur IT stödjer lärandet i förskolan, grundskolan samt grundsärskolan i Sjöbo kommun 2011-2013 Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

Läs mer

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan 117 4 Sammanfattning Tillgång till IT i hemmet och skolan Lärare och elever har god tillgång till IT i hemmet. Tillgången till IT-verktyg i hemmet hos lärare, skolledare och elever är hög. Nästan samtliga

Läs mer

IT-Handlingsplan Skönsmons skola 2015-2017

IT-Handlingsplan Skönsmons skola 2015-2017 Skönsmons skola Östra radiogatan 6 854 61 Sundsvall skonsmonsskola.se IT-Handlingsplan Skönsmons skola 2015-2017 The new Imperial web solution av Kristina Alexandersson CC (by, nc, nd) IT-handlingsplan

Läs mer

Medborgarförslag - Bättre datautbildning

Medborgarförslag - Bättre datautbildning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 9 april 2014 Sida 37(50) Ks 63 Dnr 2014-000033 Medborgarförslag - Bättre datautbildning Kommunstyrelsens förslag till beslut 1 Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget

Läs mer

IKT-handlingsplan för Vallhovskolan

IKT-handlingsplan för Vallhovskolan IKT-handlingsplan för Vallhovskolan Inledning HT-13 gick Vallhovskolan in i kommunens 1-1 satsning och våra elever från åk.1 fick en egen dator. Satsningen på 1-1 är en del av kommunens strategi för ökad

Läs mer

KVALITETSUPPFÖLJNING TJÄRNÖ SKOLA årskurs 1 6 LÄSÅRET 2014/2015

KVALITETSUPPFÖLJNING TJÄRNÖ SKOLA årskurs 1 6 LÄSÅRET 2014/2015 KVALITETSUPPFÖLJNING TJÄRNÖ SKOLA årskurs 1 6 LÄSÅRET 2014/2015 15/11/19 Förutsättningar som i stor utsträckning påverkat resultat 2014/2015 Eleverna har generellt bra kunskaper och är intresserade av

Läs mer

Plan för digitalt lärande Förskolan Kungsgården, Umeå 2014-2015

Plan för digitalt lärande Förskolan Kungsgården, Umeå 2014-2015 Plan för digitalt lärande Förskolan Kungsgården, Umeå 2014-2015 Dokumenttyp Styrdokument Dokumentägare Agneta Forsvik Lundmark Dokumentnamn Verktyg för arbetet med digitalt lärande i Umeå kommuns förskoleverksamheter

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

IKT-plan. Bosgårdsskolan 2015-2016. Upprättad 2012. Senast reviderad 2015-08-11.

IKT-plan. Bosgårdsskolan 2015-2016. Upprättad 2012. Senast reviderad 2015-08-11. IKT-plan Bosgårdsskolan 2015-2016 Upprättad 2012. Senast reviderad 2015-08-11. Innehållsförteckning Bakgrund... 2 Vision... 2 Syfte... 2 Mål... 3 Information... 3 Dokumentation... 3 Kommunikation... 3

Läs mer

IT-planen ska garantera alla elever i Tyresö kommun en likvärdig digital kompetens.

IT-planen ska garantera alla elever i Tyresö kommun en likvärdig digital kompetens. Datum 2009-03-09 1 (6) Krusboda skola Lokal IT-plan HT2009-VT2010 2 (6) En likvärdig skola IT-planen ska garantera alla elever i Tyresö kommun en likvärdig digital kompetens. Elever i behov av särskilt

Läs mer

Vi är glada att kunna erbjuda kommunens pedagoger och skolledare det senaste inom IKT-fortbildning och detta med SIKTA (Skolans IKT-Arbete i Lund)!

Vi är glada att kunna erbjuda kommunens pedagoger och skolledare det senaste inom IKT-fortbildning och detta med SIKTA (Skolans IKT-Arbete i Lund)! Vi är glada att kunna erbjuda kommunens pedagoger och skolledare det senaste inom IKT-fortbildning och detta med SIKTA (Skolans IKT-Arbete i Lund)! Grundtanken med SIKTA är att "pedagoger lär pedagoger

Läs mer

IKT - handlingsplan för skolområde Tuna

IKT - handlingsplan för skolområde Tuna Barn- och skolförvaltningen Lunds stad Tuna skolområde IKT - handlingsplan för skolområde Tuna I Lunds skolor möts kunskap, idéer och utveckling i praktisk handling. Varje elev är huvudperson. Skolplanen

Läs mer

Lokal IKT-plan för Förskolorna Hans & Greta, Lönneberga och Rida - Ranka

Lokal IKT-plan för Förskolorna Hans & Greta, Lönneberga och Rida - Ranka Lokal IKT-plan för Förskolorna Hans & Greta, Lönneberga och Rida - Ranka Bakgrund I januari 2010 antog Lunds Kommun styrdokumetet IKT-strategi för Lunds skolor från förskola till vuxenutbildning. Skriften

Läs mer

Abrahamsbergsskolan Trygghet och Kunskap Utbildningsförvaltningen. IKT-plan 2015. Abrahamsbergsskolans IKT-grupp 2015-03-30

Abrahamsbergsskolan Trygghet och Kunskap Utbildningsförvaltningen. IKT-plan 2015. Abrahamsbergsskolans IKT-grupp 2015-03-30 Abrahamsbergsskolan Trygghet och Kunskap Utbildningsförvaltningen 2015 IKT-plan 2015 Abrahamsbergsskolans IKT-grupp 2015-03-30 Innehåll IKT-plan Abrahamsbergsskolan 2015... 2 Vad är IKT och digital kompetens?...

Läs mer

IT - STRATEGI. Hagfors skolområde Antagen av Ledningsgruppen

IT - STRATEGI. Hagfors skolområde Antagen av Ledningsgruppen IT - STRATEGI Hagfors skolområde 2017-2020 Antagen av Ledningsgruppen 2017-06-02 Innehållsförteckning IT-strategi i det Digitala samhället... 2 1 Inledning... 2 1.1 Tolkning begrepp... 2 2 Syfte och mål...

Läs mer

IT-plan YTTRINGE FÖRSKOLA 2010-2011

IT-plan YTTRINGE FÖRSKOLA 2010-2011 IT-plan YTTRINGE FÖRSKOLA 2010-2011 2010-10-20 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 3 3. Inventering av IT struktur... 3 4. Datorer...3 5. Personal PC... 4 6. Interaktiva skrivtavlor,

Läs mer

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Digitala läromedel: tillgång eller börda? En undersökning om lärarnas syn på digitala läromedel

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Digitala läromedel: tillgång eller börda? En undersökning om lärarnas syn på digitala läromedel RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Digitala läromedel: tillgång eller börda? En undersökning om lärarnas syn på digitala läromedel Digitala läromedel: tillgång eller börda? En undersökning om lärarnas

Läs mer

Vallhovskolan. IT-handlingsplan för Vallhovskolan

Vallhovskolan. IT-handlingsplan för Vallhovskolan Vallhovskolan IT-handlingsplan för Vallhovskolan Övergripande information Under läsåret 12-13 sker flera förändringar i skolans IT-arbete. First Class systemet Källan som alla elever och lärare använt

Läs mer

PIM i Stockholms kommunala grundskolor (PIM-projektet) PIM för skolledare, seminarieträffar och skolbesök Mikael Fallmo

PIM i Stockholms kommunala grundskolor (PIM-projektet) PIM för skolledare, seminarieträffar och skolbesök Mikael Fallmo UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN PIM i Stockholms kommunala grundskolor (PIM-projektet) BILAGA 3 PIM för skolledare, seminarieträffar och skolbesök Mikael Fallmo UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Läs mer

Sammanfattning av enkäten en till en projektet

Sammanfattning av enkäten en till en projektet Sammanfattning av enkäten en till en projektet Tack för att ni tog er tid att svara på enkäten. Vi på 4-6 har sammanställt resultatet, och även gjort små förklaringar och svar till frågor, eller kommentarer

Läs mer

VISÄTTRASKOLANS IT-UTVECKLINGSPLAN

VISÄTTRASKOLANS IT-UTVECKLINGSPLAN VISÄTTRASKOLANS IT-UTVECKLINGSPLAN Syftet med den här IT-planen är att synliggöra hur vi på Visättraskolan ska arbeta för att göra användandet av IT till en naturlig del av den dagliga undervisningen.

Läs mer

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala 1. Inledning Som en del av vår integrationssatsning samarbetar Folkuniversitetet

Läs mer

IKT-Plan. NKC-Nättrabyskolan- Möjligheternas skola

IKT-Plan. NKC-Nättrabyskolan- Möjligheternas skola IKT-Plan NKC-Nättrabyskolan- Möjligheternas skola IKT-plan NKC Innehållsförteckning: Vad är IKT?...sid 2 Våra mål...sid 2 Nationella mål.....sid 2 Kommunens mål...sid 2 NKCs lokala mål...sid 2 Digital

Läs mer

IT-handlingsplan. Kyrkmons skola

IT-handlingsplan. Kyrkmons skola IT-handlingsplan Kyrkmons skola Materialet skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls med licensen Creative Commons Erkännande - Icke kommersiell Dela lika 2015-12-14 1 IT-handlingsplan Kyrkmons

Läs mer

Sammanställning av enkätundersökning KIT 2011 Lärarnätverket Kontaktnät i Teknik, Norrbotten

Sammanställning av enkätundersökning KIT 2011 Lärarnätverket Kontaktnät i Teknik, Norrbotten Sammanställning av enkätundersökning KIT 2011 Lärarnätverket Kontaktnät i Teknik, Norrbotten Sammanställning av enkätundersökning KIT 2011 Totalt 174 lärare har svarat på enkätundersökningen fördelat på

Läs mer

Vision och strategisk plan för pedagogisk utveckling genom satsning på IT i Umeå kommuns skolor. Version 1.0a 2011-02-02

Vision och strategisk plan för pedagogisk utveckling genom satsning på IT i Umeå kommuns skolor. Version 1.0a 2011-02-02 Vision och strategisk plan för pedagogisk utveckling genom satsning på IT i Umeå kommuns skolor Version 1.0a 2011-02-02 Vision för IT i skolan, Umeå Kommun Alla barn och ungdomar i Umeå kommuns förskolor

Läs mer

En elev en dator, Botkyrka kommun sept Personalenkäten besvaras senast den 30 september.

En elev en dator, Botkyrka kommun sept Personalenkäten besvaras senast den 30 september. En elev en dator, Botkyrka kommun sept. 2013. Personalenkäten besvaras senast den 30 september. Genom att besvara den här enkäten bidrar du med viktig kunskap om en till en projektet och hjälper oss att

Läs mer

IT-strategi för Strängnäs kommun

IT-strategi för Strängnäs kommun TJÄNSTEUTLÅTANDE Utbildnings- och kulturkontoret Handläggare Tor-Erik Lillsebbas tor-erik.lillsebbas@strangnas.se 0709-429 211 Dnr BUN/2010:14-600 2010-05-11 1/5 Barn- och utbildningsnämnden IT-strategi

Läs mer

Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning

Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning Analys- och statistiksekretariatet Arne Lund PM 1 (6) 2012-09-11 Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning Vad visade Skolinspektionens granskning? Under läsåret 2011/2012 granskade Skolinspektionen

Läs mer

IT-handlingsplan. Kyrkmons skola

IT-handlingsplan. Kyrkmons skola IT-handlingsplan Kyrkmons skola Materialet skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls med licensen Creative Commons Erkännande - Icke kommersiell Dela lika 2016-10-27 1 IT-handlingsplan Kyrkmons

Läs mer

KURSKATALOG HT-15 Med spännande nyheter & gamla favoriter!

KURSKATALOG HT-15 Med spännande nyheter & gamla favoriter! KURSKATALOG HT-15 Med spännande nyheter & gamla favoriter! Genom SIKTAs (Skolans IKT-Arbete i Lund) IKT-fortbildning erbjuds kommunens alla pedagoger och skolledare det senaste inom IKT! Grundtanken med

Läs mer

IKT-plan för lärande. Förskola, grundskola och grundsärskola. Härryda kommun 2011-2013

IKT-plan för lärande. Förskola, grundskola och grundsärskola. Härryda kommun 2011-2013 IKT-plan för lärande Förskola, grundskola och grundsärskola Härryda kommun 2011-2013 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Nulägesbeskrivning... 4 Digital teknik och infrastruktur... 5 Lärande... 6 Kommunikation

Läs mer

Änggårdsskolans IKT Plan

Änggårdsskolans IKT Plan Änggårdsskolans IKT Plan läsåret 2015-2016 Reviderad: 2015-06-17 IKT = Att informera och kommunicera kunskap med hjälp av teknik 1 Mål I enlighet med kommunens uppdrag att ha tydliga mål för IKT-utvecklingen

Läs mer

IKT - handlingsplan Vartoftaenhet 2014-2015

IKT - handlingsplan Vartoftaenhet 2014-2015 IKT - handlingsplan Vartoftaenhet 2014-2015 BAKGRUND OCH NULÄGE Vartoftaenheten arbetar för att integrera och naturalisera användningen av it i skolan och att hitta sätt att fortsätta arbeta framåt med

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Personalenkäten, En elev en dator, gymnasieskolan i Botkyrka kommun, besvaras senast fredagen den 1 februari 2013.

Personalenkäten, En elev en dator, gymnasieskolan i Botkyrka kommun, besvaras senast fredagen den 1 februari 2013. Personalenkäten, En elev en dator, gymnasieskolan i Botkyrka kommun, besvaras senast fredagen den 1 februari 2013. Genom att besvara den här enkäten bidrar du med viktig kunskap om en till en projektet

Läs mer

Villanskolan En dator per elev 2012-05-25

Villanskolan En dator per elev 2012-05-25 Villanskolan En dator per elev 2012-05-25 0 av 9 1. Innehåll 1. Innehåll... 1 2. Sammanfattning... 2 3. Bakgrund... 2 Hämtat från Projektplanen En dator per elev i Ängelholm... 2 3.1 Bakgrund -Ängelholms

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskoleklass

Kvalitetsredovisning Förskoleklass Kvalitetsredovisning Förskoleklass Läsåret 2012/2013 Edvinshemsskolan Område Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun 1 Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole

Läs mer

Plan över IKT som ett pedagogiskt verktyg för Östregårdskolan

Plan över IKT som ett pedagogiskt verktyg för Östregårdskolan 2014-04-22 Plan över IKT som ett pedagogiskt verktyg för Östregårdskolan Inledning Eleverna skall kunna orientera sig i en komplex verklighet med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt.

Läs mer

Utvärdering av Att skriva sig till läsning läsåret 2012-13

Utvärdering av Att skriva sig till läsning läsåret 2012-13 Utvärdering av Att skriva sig till läsning läsåret 2012-13 Vilka förändringar har utvecklingsarbetet medfört gällande undervisning och/eller klassrumsorganisation? Jag tycker att eleverna har kommit igång

Läs mer

+1 (6) Krusboda skola. Lokal IT plan HT2013 VT2014

+1 (6) Krusboda skola. Lokal IT plan HT2013 VT2014 +1 (6) Krusboda skola Lokal IT plan HT2013 VT2014 +2 (6) En likvärdig skola IT planen ska garantera alla elever i Tyresö kommun en likvärdig digital kompetens. Elever i behov av särskilt stöd ska garanteras

Läs mer

Åtagandeplan. Sorgenfriskolan Läsår 2015/2016

Åtagandeplan. Sorgenfriskolan Läsår 2015/2016 Åtagandeplan Sorgenfriskolan Läsår 2015/20 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Beskrivning av skolan... 3 3 Sammanfattning: Skolans lägesbedömning... 3 4 Skolans utvecklingsområden/ åtaganden för läsåret...

Läs mer

IKT PLAN - FÖRSKOLA. (Plan med riktlinjer för digital kompetens, Höganäs kommun) Reviderad

IKT PLAN - FÖRSKOLA. (Plan med riktlinjer för digital kompetens, Höganäs kommun) Reviderad IKT PLAN - FÖRSKOLA Att rusta våra barn, elever och personal för en framtid som vi ännu inte vet något om så att de med öppenhet, nyfikenhet och självförtroende vågar prova, utforska nytt och ständigt

Läs mer

IT-plan för Risebergaskolan. Vision och målsättning. IT-organisation. Tekniska förutsättningar. Kompetens Personal

IT-plan för Risebergaskolan. Vision och målsättning. IT-organisation. Tekniska förutsättningar. Kompetens Personal IT-plan för Risebergaskolan rev. 2014-06-16 Malmö stad Risebergaskolan IT-plan för Risebergaskolan Vision och målsättning Vårt mål är att ge alla våra elever grunden i den digitala kompetens som de kommer

Läs mer

En-till-En. Augustenborgsskolan. Projektdirektiv. Upprättad reviderad Förvaltning: Fosie Stadsdelsförvaltning Enhet: Augustenborgsskolan

En-till-En. Augustenborgsskolan. Projektdirektiv. Upprättad reviderad Förvaltning: Fosie Stadsdelsförvaltning Enhet: Augustenborgsskolan augustenborgsskolan 2.docx En-till-En Augustenborgsskolan Projektdirektiv Upprättad 090429 reviderad 100506 Förvaltning: Fosie Stadsdelsförvaltning Enhet: Augustenborgsskolan Innehållsförteckning 1. BAKGRUND...

Läs mer

Digital kompetens L I T E F A K T A, M E R I N S P I R A T I O N O C H M E S T W O R K S H O P S

Digital kompetens L I T E F A K T A, M E R I N S P I R A T I O N O C H M E S T W O R K S H O P S Digital kompetens L I T E F A K T A, M E R I N S P I R A T I O N O C H M E S T W O R K S H O P S IT/IKT IT informationsteknik IKT informations och kommunikationsteknik IKT pedagogik kommunikationen och

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning Grundskola 1-6 Läsåret 2013/2014 Hedeskoga skola Ansvarig rektor:jim Priest Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

Inkludering, utan exkludering, eller tack vare?

Inkludering, utan exkludering, eller tack vare? Inkludering, utan exkludering, eller tack vare? Sedan en tid tillbaka pågår det livliga diskussioner kring inkludering och exkludering i samband med att man funderar kring särskilda undervisningsgrupper

Läs mer

Minnesanteckningar från Forum för Samråd 20013-10-02

Minnesanteckningar från Forum för Samråd 20013-10-02 Minnesanteckningar från Forum för Samråd 20013-10-02 Killebäckskolan sal B 105, kl 18.00-20.00 Närvarande: Pär Jonsson, rektor Föräldrarepresentanter: åk 5- Anuska Acosta, åk 6- Linda Eliasson, åk 7- Ursula

Läs mer

Nationell strategi för digitaliseringen av skolväsendet

Nationell strategi för digitaliseringen av skolväsendet Nationell strategi för digitaliseringen av skolväsendet Uppdraget Ökad måluppfyllelse Likvärdighet Utnyttja IT:s strategiska potential Tydlig nationell ambitionsnivå och målsättning Vision 222 Alla barn

Läs mer

Handlingsplan/Aktivitetsplan

Handlingsplan/Aktivitetsplan Sandeplanskolan Kunskap, arbetsro och trivsel Handlingsplan/Aktivitetsplan ASL, Att skriva sig till läsning juni 2012 Skriva sig till läsning Projektet härstammar från Norge, där man under 1999-2002 genomförde

Läs mer

IT-plan för Förskolan Äventyret

IT-plan för Förskolan Äventyret IT-plan för Förskolan Äventyret 2015-2016 Inledning Idag är multimedia ett självklart verktyg i vardagen, både på arbetet och fritiden, på samma sätt som papper, penna och böcker. Vi använder datorn både

Läs mer

Utveckla din IT- kompetens

Utveckla din IT- kompetens Utveckla din IT- kompetens PIM www.pim.skolutveckling.se PIM PIM Praktisk IT och Mediekompetens Arbetar du i förskola eller skola och vill utveckla ditt arbete med IT i verksamheten? PIM - www.pim.skolutveckling.se

Läs mer

Lokal handlingsplan för biblioteksverksamheten på Almunge skola

Lokal handlingsplan för biblioteksverksamheten på Almunge skola Lokal handlingsplan för biblioteksverksamheten på Almunge skola 2016-2018 Syfte Syftet med denna handlingsplan är att ange riktlinjer för skolbiblioteksverksamheten på Almunge skola och på så sätt vara

Läs mer

Kunskap, utveckling och lärande Ankarsrums skola

Kunskap, utveckling och lärande Ankarsrums skola 2015-09-13 Kunskap, utveckling och lärande Ankarsrums skola Beskrivning av resultat Hur blev det? Hur ser resultaten ut på din skola, enkäter, måluppfyllelse, nationella prov övrigt? Bedömning av elevens

Läs mer

Verksamhetsplan. Vimarskolan Åk 7-9 2015/2016

Verksamhetsplan. Vimarskolan Åk 7-9 2015/2016 Vimarskolan Åk 7-9 Tillsammans når vi toppen! Förbättringsområden inom förskola och grundskola enligt Nämndsplanen för styrning av barn- och utbildningsförvaltningen 2014 Nämndsplanen för styrningen av

Läs mer

Att skriva sig till läsning. Tina Sundberg It-pedagog Tina.sundberg@rfss.se Twitter:@tinasundberg www.avmkr.se

Att skriva sig till läsning. Tina Sundberg It-pedagog Tina.sundberg@rfss.se Twitter:@tinasundberg www.avmkr.se Att skriva sig till läsning Tina Sundberg It-pedagog Tina.sundberg@rfss.se Twitter:@tinasundberg www.avmkr.se Arne Trageton Forskning kring barns tidiga läs- och skrivinlärning: Utgångspunkt: det är enklare

Läs mer

Ver. 2015-03-24. Barn- och utbildningsförvaltningen. Samverkansdokument för deltagande i NT-utvecklarutbildning 2013-2016

Ver. 2015-03-24. Barn- och utbildningsförvaltningen. Samverkansdokument för deltagande i NT-utvecklarutbildning 2013-2016 Ver. 2015-03-24 Barn- och utbildningsförvaltningen Samverkansdokument för deltagande i NT-utvecklarutbildning 2013-2016 Bakgrund Skolverket har av regeringen fått i uppdrag att ansvara för utvecklingsinsatser

Läs mer

Bosgårdens pedagogiska enhet. Bosgårdsskolans IKT-plan Lust, lärande och framtidstro 2012

Bosgårdens pedagogiska enhet. Bosgårdsskolans IKT-plan Lust, lärande och framtidstro 2012 Bosgårdsskolans IKT-plan Lust, lärande och framtidstro 2012 Bakgrund Det digitala informationssamhället gör avtryck i allas liv. Internet är något som berör och påverkar hela samhället. Detta gäller i

Läs mer

Vision Kompetensutvecklingsplan Ro 3. Fortbildningståget Att minska den digitala klyftan Läsåret 2013-2014

Vision Kompetensutvecklingsplan Ro 3. Fortbildningståget Att minska den digitala klyftan Läsåret 2013-2014 Vision Kompetensutvecklingsplan Ro 3 Fortbildningståget Att minska den digitala klyftan Läsåret 2013-2014 Tierp den 12 augusti 2013 Vision 2013-2014 Varje elev ska kunna använda det svenska språket på

Läs mer

VT-16. Missa inte vårens nyheter eller gamla favoriter!

VT-16. Missa inte vårens nyheter eller gamla favoriter! VT-16 Missa inte vårens nyheter eller gamla favoriter! Genom SIKTAs (Skolans IKT-Arbete i Lund) IKT-fortbildning erbjuds kommunens alla pedagoger och skolledare det senaste inom IKT! Grundtanken med SIKTA

Läs mer

Lärplattor i Katrineholms förskolor Nämnden 26 augusti 2014. Lisa Eriksson och Perra Jansson

Lärplattor i Katrineholms förskolor Nämnden 26 augusti 2014. Lisa Eriksson och Perra Jansson Lärplattor i Katrineholms förskolor Nämnden 26 augusti 2014 Lisa Eriksson och Perra Jansson Syfte och mål Syfte Syftet är att använda lärplattan som ett pedagogiskt verktyg för att stödja barnets lärande

Läs mer

Vi vill veta vad du tycker om skolan

Vi vill veta vad du tycker om skolan Vi vill veta vad du tycker om skolan 1 Hjälp oss att läsa dina svar med vår maskin Dina svar kommer att läsas med hjälp av en maskin. För att det ska fungera ber vi dig att tänka på följande när du svarar:

Läs mer

Prioriterade utvecklingsområden för Rebbelberga rektorsområde verksamhetsåret 2014/2015 samt kompetensutvecklingsplan

Prioriterade utvecklingsområden för Rebbelberga rektorsområde verksamhetsåret 2014/2015 samt kompetensutvecklingsplan 2014-06-30 Prioriterade utvecklingsområden för Rebbelberga rektorsområde verksamhetsåret 2014/2015 samt kompetensutvecklingsplan I Kunskapsstaden Ängelholm möter du en förskola och skola som vilar på vetenskaplig

Läs mer

PARKSKOLANS IT-strategi för bättre lärande

PARKSKOLANS IT-strategi för bättre lärande Läsåret 2016-17 PARKSKOLANS IT-strategi för bättre lärande Bakgrund Den svenska skolan och även Pysslingens skolor står inför stora utmaningar. Alla elever når inte skolans mål och skillnaderna är många

Läs mer