Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala"

Transkript

1 Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala 1. Inledning Som en del av vår integrationssatsning samarbetar Folkuniversitetet i studiecirkelform med ett antal invandrarföreningar i Uppsala. Flera av dessa har under en längre tid efterfrågat datorkurser för sina medlemmar. Även bland föreningen Hem och Samhälle, som består av pensionerade kvinnor, hade man uttryckt önskemål om utbildning i dator- och internetkunskap. Tack vare.se och Internetfondens ekonomiska stöd har vi under 2011 kunnat utbilda fyra olika grupper i dator- och internetkunskap. Deltagarna har således tagit sina första steg mot en digital delaktighet som också möjliggör en större delaktighet i samhället. 2. Mål och syfte Projektets målsättning har varit att tillgängliggöra internet för personer med liten eller ingen datorvana. Då allt fler myndigheter och privata företag, såsom banker och försäkringsbolag idag helt eller delvis övergått till att använda sig av internet för sina kundkontakter ville vi med detta projekt möjliggöra för målgruppen att själva kunna ta del av dessa tjänster. Målgruppen invandrade och pensionerade kvinnor med mycket låga kunskaper i dator- och internetkunskap, som vi vänt oss till, har, trots att datorer finns på t. ex. bibliotek, inte kunnat tillgängliggöra sig informationen som finns på internet eftersom de haft för dåliga datakunskaper för att använda sig av Internet. Vårt mål var att deltagarna, vid projektets slut, skulle ha fått så goda kunskaper att de självständigt skulle kunna söka information och ta del av samhällstjänster på internet. Detta skulle mätas genom att deltagarna skulle få göra ett test efter fullgjord kurs. Vid projektets slut skulle 30 personer ha uppnått detta mål.

2 3. Projektbeskrivning Projektet startades i januari 2011 och de två första kurserna kom igång i slutet av månaden. En grupp bestod av deltagare från Sudanesiska föreningen och en grupp av medlemmar från föreningen Hem och Samhälle (pensionerade kvinnor). I vår ursprungliga projektplan skulle kursen delas upp i två delar, där deltagarna den första terminen skulle få grundläggande datorkunskaper och där de den andra terminen skulle få lära sig internet. Det visade sig dock ganska tidigt inte vara praktiskt genomförbart. Detta dels eftersom datorkunskap och internetanvändande idag blivit så nära sammankopplade att det är svårt att använda sig av- och förklara ett moment utan att använda och förklara det andra, och dels på grund av att deltagarna själva redan från lektion 1, uttryckte önskemål om att få lära sig mer om internet. Vi gjorde därför bedömningen att det var bäst att, där det var möjligt, integrera dessa delar. En konsekvens av ovanstående är dock att gruppen redan under vårterminen tagit till sig mycket av information som egentligen var tänkt att läras ut först under höstterminen. Vi beslutade därför att låta nya deltagare gå kursen till hösten. Då vi gick ut med information inför höstterminens kursstart förstod vi ganska snart att de som var intresserade av Dator- och internetkunskap inom Hem och Samhälle nu hade gått kursen. Samtidigt uttryckte man behov från Uppsala moské och Internationella Träffpunkten på Röda Korset. Vi beslutade därför att rikta kursen till dem och vi gick ut med att den skulle hållas på lätt svenska. En förändring som kan vara värd att nämna är att Gustav Gerell som initierade projektet slutade inför andra kursstarten och att Hanna Rodriguez tog då över rollen som projektledare. 3.1 Dator- och internetkunskap för nybörjare: Kursinnehåll Här nedan ser ni vilka olika moment som ingick i kursen. Introduktion Starta och stänga av datorn på rätt sätt, Fönsterhantering, menyer, sökfunktioner Tillbehör till datorn: tangentbordet Systeminfo: volym, datum, klocka, anpassa skrivbordet Hjälpfunktionen Internets uppbyggnad, "googla", informationssökning Operativsystem och applikationer: Word Hantering av enheter, mappar och filer Mappar: markera, skapa, kopiera filer, byta namn, söka efter, återskapa filer. Öppna, spara, flytta filer E-post: Googl och Hotmail

3 E-post: skicka och hämta bifogade filer Excel Powerpoint Olika typer av datorer, Skillnaden mellan hård- och mjukvara. Datorns uppbyggnad: delar och minne Nätverk: vad är ett nätverk, trådlöst Göra bankärenden & myndigheter Facebook Tyngdpunkten har legat på Word och internet. Ett av de mest uppskattade inslagen i kursen var när en representant från Swedbank höll en presentation om internetbanken. För att deltagarna skulle ha möjlighet att öva mellan lektionstillfällena köpte vi in två bärbara datorer. Deltagarna turades sedan om att låna dem. Detta var mycket uppskattat. 4. Resultatet Under våren 2011 deltog totalt 21 personer i kursen. Deltagarna var mellan år och hade varierade förkunskaper. Gemensamt för dem alla var dock att de var väldigt osäkra på hur en dator fungerar och hur man använder sig av internet. Under hösten deltog något färre i våra kurser. Resultatet blev 12 deltagare, i åldrarna år. Två av deltagarna deltog även i vårterminens kurs. Detta innebär att under 2011 har totalt 31 personer gått kursen Dator- och internetkunskap för nybörjare. Då vi planerade projektet hade vi för avsikt att utbilda ett 30-tal personer och det har vi således lyckats med. Vi hade planerat för att varje termin och grupp skulle träffas vid 20 tillfällen. Av en rad olika skäl visade sig detta dock inte vara möjligt. Under våren gick flera tillfällen bort bl. a. på grund av sjukdom. Den ena gruppen träffades vid 15 tillfällen och den andra vid 17 tillfällen. Under höstterminen blev vi tvungna att skjuta fram kursstart framför allt p.g a. att föreningarnas verksamhet startade något senare än vanligt. Några tillfällen försvann också p. g. a. sjukdom. Detta innebär att höstens deltagare endast fått 12 tillfällen. 4.1 Deltagarnas förvärvade kunskaper Tanken var från början att deltagarna i slutet av kursen skulle få göra ett skriftligt test för att vi på så vis skulle kunna mäta de kunskaper de förvärvat. Vårt uppsatta mål var att minst 30 personer skulle

4 klara testet. Läraren och projektledaren kom dock tillsammans fram till att det för deltagarnas skull var bättre att göra löpande muntliga uppföljningar. Detta för att deltagarna, som ju gått kursen för sin egen skull och inte förväntat sig att bli bedömda, skulle känna sig mindre pressade. För läraren Vilijam Rigo har det varit mycket viktigt att hela tiden tona ner det allvarliga med teknik och datorer och istället har han velat skapa en tillåtande atmosfär, att det är helt ok att fråga om allt. Utifrån de muntliga tester han gjort har läraren bedömt att 80 % av deltagarna fått med sig godkända kunskaper. Det innebär att ungefär 25 personer uppnått kursmålet. Det betyder således att vi inte riktigt nått enda fram till vårt uppsatta mål om 30 personer, men att vi ändå landat ganska nära. 5. Utvärdering och analys Över lag så är vi mycket nöjda med året som gått. Totalt har 31 personer blivit utbildade i Dator- och internetkunskap för nybörjare, något som innebär att 31 personer nu har kommit lite närmare att bli en del av den digitala gemenskapen. Många har uttryckt att de vill ha en fortsättning och på torsdag 2/2, startar vi vår fortsättningskurs i Dator- och internetkunskap, med fullt antal deltagare (12 stycken). 5.1 Deltagarnas utvärderingar Vi har fått mycket fin respons av deltagarna på kursen. Skriftliga kursutvärderingar gjordes i slutet av varje termin. Tyvärr var dock inte alla deltagare närvarande vid tillfället. Jag bifogar en sammanställning av kursutvärderingarna (se Sammanställning av kursutvärderingar). Enligt kursutvärderingarna så är deltagarna mycket nöjda med kursen. Många har dessutom muntligen lämnat mycket fina omdömen om läraren, som med sitt stora tålamod, sin välvilja och sitt engagemang fått deltagarna att våga testa på och inte vara rädda för att göra fel. 5.2 Deltagare - avhopp Då vi jämför vårens kursomgång med höstens, så har färre deltagit i den senare. Tyvärr hade vi fler anmälningarna från början, men flera kom aldrig eller slutade efter en gång. Dessutom kan vi notera att några inte deltagit på senare delen av kursen. Enligt den analys vi har gjort tror vi att det framför allt finns två anledningar till detta. För det första är det lättare att sluta en kurs om man inte gjort någon investering i den. Våra kurser har varit helt kostnadsfria och det kan ha bidragit till att man som deltagare haft lättare att sluta i förtid. För det andra tror vi att vi kan ha brustit i information och marknadsföring. Vi erbjöd en nybörjarkurs, men beskrev inte närmare det exakta kursinnehållet och vi misstänker att avhoppen var ett resultat av att kursen inte motsvarade deras förväntningar. Detta är något vi tagit med oss inför kursstarten februari 2012 och vi har nu varit noga med att ge tydlig information.

5 6. Planer och önskemål på framtida arbeten Det är tydligt att behovet av nybörjarkurser i Dator- och internetkunskap är mycket stort och vi vill därför fortsätta att arbeta med den här verksamheten. Det känns därför både roligt och viktigt att vi nu under våren 2012 fortsätter att erbjuda dessa kurser. Vi har även börjat fundera på hur vi ska göra för att nå ännu fler. I början av januari publicerade Uppsala Nya Tidning en artikel om vårt projekt och sedan dess är det många som har ringt för att anmäla sig till våra kostnadsfria kurser. Tyvärr har vi inte kunnat erbjuda dem platser, då de endast är till för våra samarbetsföreningar. Vi håller därför just nu på att undersöka hur vi skulle kunna nå ut till fler och hur vi skulle kunna bygga upp en mer långsiktigt hållbar verksamhet. Vi har inlett samtal med några stora aktörer i Uppsala för att vi tillsammans, med våra olika kompetenser, ska kunna nå ut till fler och skapa en kvalitativ och hållbar verksamhet. 7. Avslutning Genom Internetfondens bidrag har vi haft glädjen att kunna genomföra fyra kursomgångar i Datoroch internetkunskap för nybörjare, med sammanlagt 31 deltagare i åldrarna år. För många har kursen inneburit ett första steg mot att bli digitalt delaktig. Deltagarna har fått ett e-postkonto, ett facebook-konto, har fått testa på olika program, söka information på internet och har fått testa på olika samhällstjänster. Som organisation har vi även, genom Digidel och dess olika konferenser, fått större kunskap om hur behoven ser ut, samt tips, idéer och inspiration till hur vi kan fortsätta vårt arbete för att bryta det digitala utanförskapet. Stort Tack! Hanna Rodriguez, Folkuniversitetet i Uppsala, 31/1 2012

6 Bilaga 1 Sammanställning av kursutvärderingen till Dator- och internetkunskap för nybörjare I slutet av kursen fick deltagarna göra en skriftlig, anonym utvärdering. Utvärderingen bestod av 9 frågor med svarsalternativen Mycket nöjd Nöjd Inte så nöjd och Missnöjd. 19 personer gjorde utvärderingen. 1. Är du nöjd med kursen som helhet? Mycket nöjd (15) Nöjd (4) Inte så nöjd Missnöjd 2. Vad anser du om undervisningen och din lärare Mycket bra (15) Bra (4) Inte så bra Dålig 3. Hur var fördelningen mellan teori och övningar? Mycket bra (9) Bra (10) Inte så bra Dålig 4. Var det någon del som du saknade eller som bör ägnas mer tid under nästa kurs? Exempel på kommentarer: Att få skriva mer Gemensam utveckling att surfa på datorn översätta kursen Minst 3 timmar Excel.. 5. Var det någon del som kan tas bort eller ägnas mindre tid under nästa kurs? Nej (17) Ja (2), en person svarade power point, en svarade mera tid 6. Vad tycker du om kurslitteraturen/material/teknisk utrustning? Mycket bra (9) Bra (10) Inte så bra Dålig 7. Vad tycker du om kurslokalen och övriga utrymmen?

7 Mycket bra (11) Bra (8) inte så bra Dålig 8. Hur fungerade administrationen? (anmälan, kallelse, information etc.) Mycket bra (8) Bra (11) Inte så bra Dålig 9. Andra synpunkter, idéer du vill framföra till oss på Folkuniversitetet Kommentarer: Har svårt med dataspråket, Ha fortsättningskurs nästa termin Att praktisera mer om vad vi har lärt från lektionerna Jag är mycket glad att jag kunde vara med och lära mig lite och att det är gratis

8 Bilaga 2

Lärcentrums slutrapport av projektet Internet för alla välkommen till en ny värld

Lärcentrums slutrapport av projektet Internet för alla välkommen till en ny värld Lärcentrums slutrapport av projektet Internet för alla välkommen till en ny värld 1 Inledning Lärcentrum i Trollhättan står för de samlade kommunala vuxenutbildningarna i Trollhättan. Här finns SFI (Svenska

Läs mer

It-guider gör hembesök och Svenska favoriter pilotprojekt

It-guider gör hembesök och Svenska favoriter pilotprojekt Slutrapport för pilotprojektet It-guider gör hembesök och Svenska favoriter pilotprojekt November 2014 av Gunilla Lundberg och Adel Mojtahedi En projektbeskrivning Svenska favoriter är ett projekt som

Läs mer

Projektmaterial HOT ELLER MÖJLIGHET? Lidingö folkhögskola

Projektmaterial HOT ELLER MÖJLIGHET? Lidingö folkhögskola Projektmaterial KOMMUNIKATION MED DATOR, HOT ELLER MÖJLIGHET? Lidingö folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

RAPPORT SESIG SOMALISKA ERITREANSKA SERBISKA INTERNET GRUND, FAS 2 SERBISKA KULTURFÖRENINGEN SLOGA UPPSALA DEN 30 DECEMBER 2010

RAPPORT SESIG SOMALISKA ERITREANSKA SERBISKA INTERNET GRUND, FAS 2 SERBISKA KULTURFÖRENINGEN SLOGA UPPSALA DEN 30 DECEMBER 2010 SERBISKA KULTURFÖRENINGEN SLOGA RAPPORT UPPSALA DEN 30 DECEMBER 2010 SESIG SOMALISKA ERITREANSKA SERBISKA INTERNET GRUND, FAS 2 UPPDRAG FÖR.SE:S INTERNET FÖR ALLA 2010 1. Bakgrund.. 3 Leverantören 3.SE

Läs mer

Digitala Minnen. Luleå kommun

Digitala Minnen. Luleå kommun Digitala Minnen Vi har valt att skriva vår redovisning som en berättelse, eftersom vårt projekt har handlat om just berättelser, historier och minnen. Här kan vi också visa på hur projektet har växt fram,

Läs mer

Surfa in på Biblioteket!

Surfa in på Biblioteket! 2013-12-23, Sten@Grack.se Surfa in på Biblioteket! Drop-in måndag ar o fredagar Slutrapport för projektet som pågått september november 2013 Sammanfattning Målet för projektet Surfa in på Biblioteket är

Läs mer

Slutrapport Trappan, Folkuniversitetet Varberg

Slutrapport Trappan, Folkuniversitetet Varberg Slutrapport Trappan, Folkuniversitetet Varberg Trappan, datastugor med Ipad. För Nyfikna seniorer i Varbergs kommun. Under juni månad 2012 tillsattes en styrgrupp för projektet som bestod utav. Emma Rosengren,

Läs mer

Rapport om utvärdering av Sandagymnasiets Chromebookprojekt ht 2013. Therése Haglind 2013-12-08

Rapport om utvärdering av Sandagymnasiets Chromebookprojekt ht 2013. Therése Haglind 2013-12-08 Rapport om utvärdering av Sandagymnasiets Chromebookprojekt ht 2013 Therése Haglind 2013-12-08 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Metod och genomförande... 3 1.1.1 Enkät... 3 1.1.2 Fokusgruppintervjuer... 4

Läs mer

Grenverket Södertörn redovisar 2010-2. Orienteringskurs. Ett bra sätt att öka ungdomars lust att studera? Pernilla Unell Projektsamordnare

Grenverket Södertörn redovisar 2010-2. Orienteringskurs. Ett bra sätt att öka ungdomars lust att studera? Pernilla Unell Projektsamordnare Grenverket Södertörn redovisar 2010-2 Orienteringskurs Ett bra sätt att öka ungdomars lust att studera? Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare: Upplysningar: Samordningsförbundet Östra Södertörn Projekt

Läs mer

Utvärdering av Easyresearch

Utvärdering av Easyresearch 2011-12-16 FOKUS: STATISTIK Utvärdering av Easyresearch EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Resultatsammanfattning... 4 Användare... 4 Användningsområden...

Läs mer

Kunskap, delaktighet och lust i en digital värld Slutrapport 2013

Kunskap, delaktighet och lust i en digital värld Slutrapport 2013 Kunskap, delaktighet och lust i en digital värld Slutrapport 2013 Rapporten är författad av Tom Karlsson, projektledare 2 Innehåll Projektbeskrivning... 3 Projektorganisation... 3 Syfte och mål... 3 Projektets

Läs mer

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman E-räkenskap Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter Datum: oktober 2008 Upprättad av: Catharina Öhman Innehållsförteckning Syfte...1 Metod...1 Sammanfattning...2 Resultat frågor...3 1.

Läs mer

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 Ansvarig för rapporten: Lars lindqvist, NU-gruppen Ellen Källberg, NU-gruppen LRF Mer Mjölk 2012 Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 NORDISKA UNDERSöKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN SURVEY GROUP) Slottsgatan

Läs mer

Slutrapport Introduktionskurs för invandrare i de gröna näringarna/grön integration

Slutrapport Introduktionskurs för invandrare i de gröna näringarna/grön integration Slutrapport Introduktionskurs för invandrare i de gröna näringarna/grön integration Februari 2012 Projektledare Karin Borgenvall, Macken Växjö Ekonomisk Förening Journalnr 2011-44 Innehållsförteckning

Läs mer

Resvaneundersökning 1&2

Resvaneundersökning 1&2 Resvaneundersökning 1&2 Anställdas resor till och från Regionförbundet Södra Småland April 2007 maj 2008 Växjö 14 maj 2008 Dokumentinformation Titel: Innehåll: Författare: Resvaneundersökning 1 & 2. Anställdas

Läs mer

Projekt Lärcentrum i handikappfrågor Slutrapport

Projekt Lärcentrum i handikappfrågor Slutrapport Projekt Lärcentrum i handikappfrågor Slutrapport Max Stålnacke, projektledare 1 Bakgrund Härnösands folkhögskola är en rörelseskola med Svenska Missionsförbundet som huvudman. Skolan har ca 220 studerande

Läs mer

Vad var dina förväntningar på Gomorron Sverige som projekt innan turnén?

Vad var dina förväntningar på Gomorron Sverige som projekt innan turnén? Enkät sammanfattning Vad var dina förväntningar på Gomorron Sverige som projekt innan turnén? Att det skulle bli kul, bra och peppande. Väcka hela Sverige typ. Jag hoppades att jag skulle möta lokala arrangörer

Läs mer

Studiehandledning för cirkelledare

Studiehandledning för cirkelledare Alla kan surfa Studiehandledning för cirkelledare 2015 Studieförbundet Vuxenskolan, SV och Demensförbundet Projektledning: Anki Bard-Sandström, SV Författare: Charlotta Olofsson och Petra Hoff Grafisk

Läs mer

Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-9

Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-9 KROKOM2500, v1.0, 2012-02-29 Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-9 2014 Monica Andersson, IT-pedagog 2014-06-12 Under mina tre år på skolan så har vi nästan aldrig använt datorn. När

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer

Internet för alla. Erfarenheter av utbildning i Internetkunskap från pilotprojekt som.se (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) har bedrivit.

Internet för alla. Erfarenheter av utbildning i Internetkunskap från pilotprojekt som.se (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) har bedrivit. Internet för alla Erfarenheter av utbildning i Internetkunskap från pilotprojekt som.se (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) har bedrivit. Förord Idag står 1,7 miljoner svenskar helt utanför Nätet, oftast

Läs mer

SOCIAL LOTS. Margareta Rämgård Malmö Högskola. Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots

SOCIAL LOTS. Margareta Rämgård Malmö Högskola. Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots SOCIAL LOTS Margareta Rämgård Malmö Högskola Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots margareta.ramgard@mah.se [E-postadress] Inledning Social lots

Läs mer

Slutrapport. Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende

Slutrapport. Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende Äldreomsorgskontoret Slutrapport Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende Projektet genomfördes under tiden april 2007-februari

Läs mer

CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN. Skarpnäcks Folkhögskola 2005-2006

CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN. Skarpnäcks Folkhögskola 2005-2006 Utvärdering CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN Skarpnäcks Folkhögskola 25-26 av Jens Eriksson Skarpnäcks Folkhögskola Horisontvägen 26 128 34 SKARPNÄCK 8-683 18 3 www.skarpnack.fhsk.se

Läs mer

Chefer utan högskoleutbildning

Chefer utan högskoleutbildning 2 - ett utvecklings- och samverkansprojekt för kompetensutveckling inom funktionshinderområdet i 23 kommuner och 2 företag i Stockholms län Delprojektet Chefer utan högskoleutbildning 2012-04-01 2014-06-30

Läs mer

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA Projektarbete Medieprogrammet Niklas Kurvinen, MP07, 2 Maj 2010 Innehållsförteckning Introduktion...3 Inledning...3 Syfte...3 Metod...3 Förarbete... 4-5 Planering...4

Läs mer

Undersökning av inaktiva studenter på fristående distanskurser Oktober-november 2011

Undersökning av inaktiva studenter på fristående distanskurser Oktober-november 2011 Bilaga 1 Undersökning av inaktiva studenter på fristående distanskurser Oktober-november 2011 Författare: Alastair Creelman Innehåll 1 Bakgrund 3 2 Metod 3 3 Resultat och diskussion 4 3.1 Fråga 1, Varför

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

Ladda själv: Direktnedladdning till gymnasieelever

Ladda själv: Direktnedladdning till gymnasieelever KulturSkåne Ladda själv: Direktnedladdning till gymnasieelever Ett pilotprojekt med direktnedladdning av talböcker från TPB:s digitala bibliotek till enskilda gymnasieelever vid fem gymnasier i Skåne Av

Läs mer